ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 162

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
14. júla 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania, usmernenia a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2007/C 162/01

Návrh uznesenia Rady z 31. mája 2007 o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ (2007 – 2013)

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 162/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

4

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 162/03

Výmenný kurz eura

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 162/04

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov

6

2007/C 162/05

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

10

2007/C 162/06

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meracích prístrojoch ( 1 )

13

 

V   Oznamy

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2007/C 162/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4652 – National Grid/TenneT/BritNed JV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

15

2007/C 162/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4773 – 3i/Eltel) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

16

2007/C 162/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4682 – INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business) ( 1 )

17

2007/C 162/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

18

2007/C 162/11

Štátna pomoc – Rakúsko — Štátna pomoc C 16/07 (ex NN 55/06) – Verejná podpora podniku Postbus v okrese Lienz — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania, usmernenia a stanoviská

UZNESENIA

Rada

14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/1


NÁVRH UZNESENIA RADY

z 31. mája 2007

o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ (2007 – 2013)

(2007/C 162/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

PRIPOMÍNA, že podľa článku 153 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva:

a)

Spoločenstvo prispieva k ochrane zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj k podpore ich práva na informácie, osvetu a vytváranie združení na ochranu ich záujmov;

b)

požiadavky ochrany spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností spoločenstva.

UVEDOMUJE SI významnú úlohu, ktorú spotrebiteľská politika zohráva pri tvarovaní vnútorného trhu, ako aj jej synergický účinok s politikami vnútorného trhu. Dôvera spotrebiteľov a podnikateľov je podmienkou dobrého fungovania vnútorného trhu a je podnetom pre hospodársku súťaž, inováciu a hospodársky rozvoj. Informovaní a akcieschopní spotrebitelia, ktorí majú účinné práva, ktorým môžu dôverovať, predstavujú hybnú silu hospodárskych úspechov a zmien.

UVEDOMUJE SI potenciál vnútorného trhu na úrovni maloobchodu, ktorý je naďalej značne fragmentárny na jednotlivé krajiny, poskytovať spotrebiteľom a podnikom výhody prostredníctvom odstraňovania bariér a s tým súvisiaceho rozširovania príležitostí pre spotrebiteľov a maloobchodníkov.

UVEDOMUJE SI príležitosti, ktoré v oblasti možnosti výberu spotrebiteľov a zvyšovania prístupu k novým trhom ponúkajú inovácia a nové technológie, najmä v elektronickom prostredí, ako aj výzvy súvisiace so zabezpečením toho, aby boli práva spotrebiteľov primerané, jasné, transparentné a garantované a aby sa prehlboval rozvoj mechanizmov trvalo udržateľnej spotreby a chápania správania spotrebiteľov.

ZDÔRAZŇUJE, pamätajúc aj na zásadu subsidiarity zakotvenú v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, význam právnych predpisov Spoločenstva pri zabezpečovaní vysokej úrovni ochrany spotrebiteľov a potrebu účinných mechanizmov vynucovania práva, aj pokiaľ ide o cezhraničné spotrebiteľské transakcie.

SÚHLASÍ s tým, aby sa záujmy spotrebiteľov začleňovali do všetkých oblastí európskej politiky. Je to podmienkou účinnej spotrebiteľskej politiky a dobrým základom pre splnenie lisabonských cieľov. Medzi prvky, ktoré súvisia s mnohými špecializovanými politikami, patria najmä problémy týkajúce sa ekonomických záujmov spotrebiteľov a spotrebiteľských informácií. Zaradenie záujmov spotrebiteľov do ostatných politík vrátane služieb vo verejnom záujme, predstavuje spoločnú úlohu, na ktorej sa musia podieľať všetky inštitúcie EÚ a členské štáty.

I.

VÍTA, že Komisia vypracovala stratégiu spotrebiteľskej politiky na roky 2007 – 2013 (1) na úrovni EÚ, ktorá sa sústreďuje na maximalizáciu možností voľby a dôvery spotrebiteľov tým, že im dáva práva a ochraňuje ich, podporuje tvorbu pracovných miest, rast a rozširovanie konkurenčných trhov a zameriava sa na vytvorenie integrovanejšieho a efektívnejšieho vnútorného trhu na úrovni maloobchodu.

II.

VYZÝVA KOMISIU, aby túto stratégiu obsahujúcu tri hlavné ciele vykonala a pritom:

1.

pokračovala vo svojej spotrebiteľskej politike zameranej na transparentnosť trhu a posilňovanie kapacity vnútorného trhu plniť očakávania spotrebiteľov. Spotrebiteľská politika, ktorej ide o efektívne trhy, prispieva k rastu a zamestnanosti a zvyšuje blahobyt spotrebiteľov;

2.

za priority stanovila vysokú úroveň ochrany, možností výberu a prístupu spotrebiteľov v Spoločenstve a tým zabezpečila dôveru spotrebiteľov v cezhraničné nákupy alebo zmluvy a venovala mimoriadnu pozornosť rozvoju spotrebiteľskej politiky a opatreniam na ochranu spotrebiteľov v súvislosti so službami;

3.

zabezpečila konzistentnosť operačných cieľov s cieľmi rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013) (2),

4.

podporovala a chránila záujmy spotrebiteľov v čoraz globalizovanejšom svete a podporovala ich v medzinárodných vzťahoch a medzinárodnými dohodami;

5.

preskúmala acquis Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľov, pričom cieľom má byť zjednodušovanie, modernizácia, lepšia právna regulácia, odstraňovanie nezrovnalostí a vyhovenie požiadavkám nových technológií pri riadnom zohľadnení zásady subsidiarity zakotvenej v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva; v prípade vhodnosti a prihliadajúc na výsledok konzultácií o Zelenej knihe o preskúmaní spotrebiteľského acquis predkladala návrhy na príslušné úpravy acquis za predpokladu, že dotknuté práva a povinnosti zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a skvalitnia fungovanie vnútorného trhu;

6.

preskúmala prípady, v ktorých by sa právne predpisy mohli doplniť samoregulačnými a koregulačnými mechanizmami;

7.

podporovala komplexný výskum zameraný na spotrebiteľov, ktorý by posudzoval fungovanie trhu a očakávania a správanie spotrebiteľov, pre usmerňovanie a hodnotenie spotrebiteľskej politiky stanovila mechanizmy monitorovania zamerané na spotrebiteľov a na základe relevantných odborných znalostí vypracovala vhodné indikátory;

8.

podporovala spoluprácu medzi inštitúciami týkajúcu sa vynucovania spotrebiteľských zákonov a právnych predpisov, ktoré upravujú bezpečnosť výrobkov, podporovala činnosti v rámci ich sietí, prehlbovala rozvoj informačných systémov a rozširovala medzinárodné dohody o vzájomnej administratívnej spolupráci medzi EÚ a tretími krajinami;

9.

nepretržite monitorovala efektívnosť platných odporúčaní, ktoré obsahujú špecifické minimálne záruky pre alternatívne postupy riešenia sporov, pracovala na širšom uplatňovaní a posilnení zásad, ktoré takéto odporúčania upravujú, zabezpečila kvalitnejšie vzájomné prepojenia súčasných alternatívnych postupov riešenia sporov a kvalitnejšie informovala o existujúcich informačných nástrojoch;

10.

obozretne zvážila mechanizmy kolektívneho vyrovnania a predložila výsledky príslušných prebiehajúcich štúdií so zreteľom na akýkoľvek možný návrh alebo opatrenia;

11.

venovala mimoriadnu pozornosť potrebnej ochrane spotrebiteľov, ich možnostiam výberu a vychádzaniu v ústrety spotrebiteľom pri dobudovávaní vnútorného trhu s finančnými službami vzhľadom na nesmiernu dôležitosť rozhodnutí o finančných produktoch pre spotrebiteľov, napríklad ak ide o finančné zabezpečenie počas staroby alebo financovanie nehnuteľností;

12.

prikladala väčší význam dôslednému posudzovaniu vplyvov vo všetkých politikách, ktoré ovplyvňujú dlhodobé záujmy spotrebiteľov;

13.

vo väčšej miere zahŕňala relevantné subjekty zainteresované na spotrebiteľskej politike do konzultácií organizovaných v rámci ostatných politík Spoločenstva a týkajúcich sa návrhov so závažným účinkom na spotrebiteľov.

III.

VYZÝVA KOMISIU A ČLENSKÉ ŠTÁTY, aby:

14.

naďalej podporovali kvalitnejšiu koordináciu, pokiaľ ide o problémy a priority jednotlivých politík, a zabezpečili, aby ich spotrebiteľské politiky boli viac skĺbené s ostatnými špecializovanými politikami, najmä politikami v oblasti hospodárstva, dopravy, životného prostredia, energetiky a telekomunikácií;

15.

pracovali na efektívnej ochrane a vzdelávaní spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch, aj prostredníctvom vzdelávania o trvalo udržateľnej spotrebe, a zabezpečili tak pôsobenie aktívnych spotrebiteľov s právami na celom vnútornom trhu;

16.

ďalej posilňovali systémy vynucovania práva v členských štátoch, ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti ochrany spotrebiteľov a vynucovania súvisiacich právnych predpisov;

17.

naďalej hájili záujmy spotrebiteľov v službách vo verejnom záujme a v primeranej miere posilnili ich práva;

18.

prihliadali na záujmy spotrebiteľov v systémoch normalizácie a označovania na európskej i vnútroštátnej úrovni a pracovali na ochrane záujmov spotrebiteľov na medzinárodnej úrovni;

19.

uznali veľký význam efektívnych a reprezentatívnych spotrebiteľských združení, aby tieto mohli nezávisle zastupovať záujmy spotrebiteľov na úrovni Spoločenstva a v členských štátoch;

20.

naďalej podporovali sieť európskych spotrebiteľských stredísk (ECC-Net – European Consumer Centres Network) a zabezpečili, aby sa vo všetkých členských štátoch nachádzali kontaktné miesta, ktoré budú pomáhať spotrebiteľom pri účinnom riešení cezhraničných sporov.

IV.

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY, aby zabezpečili zohľadňovanie cieľov stratégie spotrebiteľskej politiky aj vo svojich vnútroštátnych politikách.

V.

VYZÝVA Komisiu, aby:

a)

viedla pravidelné konzultácie s členskými štátmi s cieľom vyhodnotiť vykonávanie stratégie a v prípade potreby prijať v druhej fáze zmeny alebo úpravy; a

b)

podávala správy o pokroku, ktorý sa dosiahol v spotrebiteľskej politike, a okrem toho predložila do marca 2011 správu o vykonávaní stratégie spotrebiteľskej politiky v polovici jej trvania a do decembra 2015 správu hodnotiacu stratégiu po jej skončení.


(1)  Dokument 7503/07.

(2)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 39.


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/4


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 162/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

30. 4. 2007

Číslo pomoci

N 28/07

Členský štát

Taliansko

Región

Molise

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Cantieri Navali di Termoli SpA

Právny základ

Deliberazione della giunta regionale del 18.9.2006 n. 1358 — regolamento che disciplina la concessione dei finanziamenti per il salvataggio delle imprese in difficoltà

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Záchrana podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 3 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

6 mesiacov

Sektory hospodárstva

Stavba lodí

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Molise — Italia

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/5


Výmenný kurz eura (1)

13. júla 2007

(2007/C 162/03)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3782

JPY

Japonský jen

168,68

DKK

Dánska koruna

7,4416

GBP

Britská libra

0,67795

SEK

Švédska koruna

9,1560

CHF

Švajčiarsky frank

1,6579

ISK

Islandská koruna

82,92

NOK

Nórska koruna

7,9130

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5842

CZK

Česká koruna

28,318

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

245,70

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6969

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,7487

RON

Rumunský lei

3,1340

SKK

Slovenská koruna

33,238

TRY

Turecká líra

1,7540

AUD

Austrálsky dolár

1,5879

CAD

Kanadský dolár

1,4414

HKD

Hongkongský dolár

10,7756

NZD

Novozélandský dolár

1,7531

SGD

Singapurský dolár

2,0877

KRW

Juhokórejský won

1 263,74

ZAR

Juhoafrický rand

9,5926

CNY

Čínsky juan

10,4323

HRK

Chorvátska kuna

7,2900

IDR

Indonézska rupia

12 434,81

MYR

Malajzijský ringgit

4,7479

PHP

Filipínske peso

62,915

RUB

Ruský rubeľ

35,0920

THB

Thajský baht

41,996


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/6


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov

(2007/C 162/04)

Číslo pomoci: XA 120/06

Členský štát: Taliansko

Región: Región Piemont

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Právny základ: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: 250 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci: Maximálny príspevok pre podnik bude môcť pokryť maximálne 80 % nákladov vzťahujúcich sa na prvé dva roky podliehajúce kontrolnému režimu v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 (1) a nepresiahne čiastku 800 EUR pre podnik za dva roky 2005 a 2006

Dátum implementácie: 15. december 2006; v každom prípade prvé udelenie sa uskutoční, keď Komisia oznámi pridelené identifikačné číslo po prijatí súhrnných informácií

Trvanie schémy štátnej pomoci:

Účel pomoci: Stimulovať poľnohospodárov a chovateľov prostredníctvom príspevku na náklady na kontrolu ekologických výrobných metód, aby realizovali konverziu spôsobu výroby od konvenčnej k ekologickej v zmysle nariadenia (EHS) č. 2092/91.

Prípustné výdavky na príspevok sa vzťahujú na náklady poľnohospodárskych podnikov za roky 2005 a 2006 na kontrolu v zmysle nariadenia (EHS) č. 2092/91.

Použité články nariadenia Rady (ES) č. 1/2004 (2): článok 13, odsek 2, písmeno g)

Príslušné odvetvia štátnej pomoci: Poľnohospodárske podniky zamerané na živočíšnu a rastlinnú výrobu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Internetová stránka: www.regione.piemonte.it/agri

Ďalšie informácie: Pomoc sa týka poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú v čase podania žiadosti aktívne a začlenené do kontrolného systému v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/1991, ktorých podnikové centrum a väčšia časť pozemkov sa nachádzajú v Piemonte a ktoré začínajú alebo začali konverziu konvenčného výrobného systému na ekologický v období od 1. januára do 31. decembra 2006.

Pomoc sa udeľuje na základe tohto poradia priorít:

Číslo pomoci: XA 121/06

Členský štát: Taliansko

Región: Marche

Názov programu pomoci: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Právny základ:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Maximálne predpokladané výdavky na rok 2006 sú 150 000 EUR. Na nasledujúce roky uplatňovania programu budú maximálne výdavky určené príslušnými zákonmi o rozpočte, pričom neprevýšia 1 000 000 EUR na každý rok

Maximálna intenzita pomoci: Hrubá suma pomoci nesmie byť vyššia ako 30 % oprávnených nákladov (40 % v znevýhodnenej oblasti).

Oprávnená investícia na financovanie nesmie byť vyššia ako 60 000 EUR.

Investícia musí byť zameraná na zníženie výrobných nákladov, na zlepšenie výrobných činností a ich diverzifikáciu, na zlepšenie kvality výrobkov, na ochranu a zlepšenie životného prostredia a hygienických podmienok a starostlivosti o zvieratá.

Oprávnené financovanie sa týka týchto kategórií:

Dátum implementácie: Najmenej 10 pracovných dní odo dňa odoslania tohto tlačiva, ako uvádza článok 19 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1/2004

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Trvanie nie je časovo obmedzené a viaže sa na ročné vyčlenenie rozpočtových prostriedkov podľa rozhodnutia regiónu Marche a na obdobie platnosti nariadenia (ES) č. 1/2004

Účel pomoci: Zlepšiť príjmy, životné a pracovné podmienky poľnohospodárskych družstiev a sociálnych družstiev, ktoré pôsobia v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, za účelom zníženia výrobných nákladov, zlepšenia výrobných činnosti a ich diverzifikácie, zlepšenia kvality výrobkov, ako aj ochrany a zlepšenia životného prostredia a hygienických podmienok a starostlivosti o zvieratá

Príjemcovia:

1.

Sociálne družstvá typu B, zapísané v registri družstevných spoločností, ustanovenom regionálnym zákonom z 18. decembra 2001 č. 34, ktoré pôsobia v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;

2.

Poľnohospodárske družstvá a ich konzorciá s označením Profesionálny poľnohospodársky podnikateľ (Imprenditore agricolo professionale – IAP)

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: Sektor poľnohospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Internetové stránky:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Ďalšie informácie: Príspevky budú poskytnuté výlučne na investície v poľnohospodárskom sektore a príjemcovia budú vybraní na základe verejnej súťaže

Číslo pomoci: XA 122/06

Členský štát: Taliansko

Región: Marche

Názov programu pomoci: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Právny základ:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Maximálne predpokladané výdavky na rok 2006 sú 350 000 EUR. Na nasledujúce roky uplatňovania programu budú maximálne výdavky určené príslušnými zákonmi o rozpočte, pričom neprevýšia 1 000 000 EUR na každý rok

Maximálna intenzita pomoci: Oprávnené výdavky nesmú byť nižšie ako 30 000 EUR

Príspevok nemôže prevýšiť 75 % tohto výdavku, pričom v zmysle čl. 14 nariadenia (ES) č. 1/2004 musí byť nižší ako 100 000 EUR za tri roky na príjemcu

Dátum implementácie: Najmenej 10 pracovných dní od odoslania tohto tlačiva, ako uvádza článok 19 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1/2004

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Trvanie nie je časovo obmedzené a viaže sa na ročné vyčlenenie rozpočtových prostriedkov podľa rozhodnutia regiónu Marche a na obdobie platnosti nariadenia (ES) č. 1/2004

Účel pomoci: Podporovať procesy zlučovania existujúcich družstiev, rozširovanie členskej základne, združovanie nových podnikov družstevnou formou s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť družstva, umožniť družstevným spoločnostiam nájsť nové obchodné odbytiská a sústrediť a reorganizovať ponuku výrobkov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Príjemcovia: Družstvá alebo konzorciá družstiev, ktoré pôsobia v oblastí poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, v oblasti agropriemyslu a potravinárstva a ich konzorcií, so sídlom na území regiónu a zapísané v registri družstevných spoločností vytvorenom vyhláškou ministerstva pre výrobné činnosti z 23. júna 2004

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: Nie sú dotknuté špecifické sektory

Názov a adresa orgánu, ktorý udeľuje pomoc:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Internetové stránky:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Ďalšie informácie: Príspevky budú poskytnuté výlučne na projekty týkajúce sa poľnohospodárskeho sektoru a príjemcovia budú vybraní na základe verejnej súťaže.

Prostriedky pomoci družstvám lesného hospodárstva budú poskytované rovnakým spôsobom podľa De Minimis extragricolo v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 69/2001 (3).

Číslo pomoci: XA 123/06

Členský štát: Holandsko

Región: Provincie Limburg

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúcej individuálnu pomoc: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka Snijders v južnom Limbursku)

Právny základ: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Ročné výdavky plánované v rámci schémy pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej podniku: Celkový jednorazový príspevok poskytnutý provinciou predstavuje 100 000 EUR na premiestnenie

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna výška pomoci poskytnutej chovateľovi mliečneho dobytka predstavuje 40 % nákladov na premiestnenie do maximálnej výšky 100 000 EUR. Uvedená suma pomoci sa rovná pomoci poskytovanej poľnohospodárovi, ak poľnohospodár premiestnením vo verejnom záujme získa modernejšie zariadenia a ak v dôsledku tohto premiestnenia dôjde k zvýšeniu výrobnej kapacity. Ak dochádza k zvýšeniu hodnoty príslušných zariadení a zvýšeniu výrobnej kapacity, príspevok poľnohospodára musí zodpovedať aspoň 60 % zvýšenia hodnoty príslušných zariadení alebo výdavkov súvisiacich so zvýšením výrobnej kapacity. Vyplýva to z článku 6 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1/2004. Príspevok chovateľa mliečneho dobytka je minimálne 60 %. Farma na chov mliečneho dobytka Snijders: odhadované náklady: 1 524 792 EUR

Dátum implementácie: Rozhodnutie o poskytnutí subvencie bude vydané po potvrdení zo strany EÚ o doručení tohto oznámenia

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci: Od decembra 2006 do 31. decembra 2008 vrátane

Účel pomoci: Pomoc sa vzťahuje na premiestnenie perspektívnych podnikov na chov mliečneho dobytka vo verejnom záujme z oblastí, kde existujú obmedzenia najmä z hľadiska územného plánovania, ale kde je existencia fariem na chov mliečneho dobytka mimoriadne dôležitá na udržanie kvality životného prostredia a krajiny. Podľa cieľov provincie musí byť premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka zamerané na kvalitu krajiny a životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj

Príslušné odvetvia hospodárstva: Pomoc môžu získať farmy s intenzívnym chovom mliečneho dobytka (malé a stredné podniky) s veľkosťou 75 holandských veľkostných jednotiek (Nederlandse grootte eenheden – NGE)) alebo viac, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s vyšším ako dvojpercentným výškovým stúpaním v južnom Limbursku

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Internetová stránka: www.limburg.nl

Číslo pomoci: XA 124/06

Členský štát: Holandsko

Región: Provincie Limburg

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúcej individuálnu pomoc: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka Mingels v južnom Limbursku)

Právny základ: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Ročné výdavky plánované v rámci schémy pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej podniku: Celkový jednorazový príspevok poskytnutý provinciou predstavuje 100 000 EUR na premiestnenie

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna výška pomoci poskytnutej chovateľovi mliečneho dobytka predstavuje 40 % nákladov na premiestnenie do maximálnej výšky 100 000 EUR. Uvedená suma pomoci sa rovná pomoci poskytovanej poľnohospodárovi, ak poľnohospodár premiestnením vo verejnom záujme získa modernejšie zariadenia a ak v dôsledku tohto premiestnenia dôjde k zvýšeniu výrobnej kapacity. Ak dochádza k zvýšeniu hodnoty príslušných zariadení a zvýšeniu výrobnej kapacity, príspevok poľnohospodára musí zodpovedať aspoň 60 % zvýšenia hodnoty príslušných zariadení alebo výdavkov súvisiacich so zvýšením výrobnej kapacity. Vyplýva to z článku 6 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1/2004. Príspevok chovateľa mliečneho dobytka je minimálne 60 %. Farma na chov mliečneho dobytka Mingels: odhadované náklady 1 874 970 EUR

Dátum implementácie: Rozhodnutie o poskytnutí subvencie bude vydané po potvrdení zo strany EÚ o doručení tohto oznámenia

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci: Od decembra 2006 do 31. decembra 2008 vrátane

Účel pomoci: Pomoc sa vzťahuje na premiestnenie perspektívnych podnikov na chov mliečneho dobytka vo verejnom záujme z oblastí, kde existujú obmedzenia najmä z hľadiska územného plánovania, ale kde je existencia fariem na chov mliečneho dobytka mimoriadne dôležitá na udržanie kvality životného prostredia a krajiny. Podľa cieľov provincie musí byť premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka zamerané na kvalitu krajiny a životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj

Príslušné odvetvia hospodárstva: Pomoc môžu získať farmy s intenzívnym chovom mliečneho dobytka (malé a stredné podniky) s veľkosťou 75 holandských veľkostných jednotiek (Nederlandse grootte eenheden – NGE)) alebo viac, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s vyšším ako dvojpercentným výškovým stúpaním v južnom Limbursku

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Internetová stránka: www.limburg.nl


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 1, 3.1.2004, s. 1

(3)  Ú. v. L ES 10, 13.1.2001, s. 30


14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/10


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(2007/C 162/05)

Číslo pomoci

XA 7005/07

Členský štát

Česká republika

Región, v ktorom sa schéma štátnej pomoci uplatňuje (NUTS II)

Jihovýchod

Názov schémy pomoci alebo názov podniku príjmajúceho dodatočnú pomoc ad hoc

Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

Právny základ

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci

Celková výška v rámci schémy štátnej pomoci ročne: 5 000 000 CZK (t. j. 0,181 milióna EUR)

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 nariadenia

Áno

Do 50 % oprávnených výdavkov na stavebné a technologické investície

Dátum implementácie

Od 1. 3. 2007

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Nie

Obmedzená na špecifické odvetvia:

Spracovanie a uvádzanie na trh poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I Zmluvy o ES, s výnimkou produktov, ktoré napodobujú alebo napodobňujú mlieko alebo mliečne výrobky.

Uveďte prosím, na ktoré, podľa klasifikácie NACE Rev. 1.1  (1)15

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Tél. (420) 564 60 22 08

brom.m@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-7-2006.pdf


Číslo pomoci

XA 7006/07

Členský štát

Česká republika

Región

Vysočina

Názov schémy pomoci alebo názov podniku, príjmajúceho individuálnu štátnu pomoc.

Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Právny základ

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej podniku

Ročné výdavky najviac: 600 000 CZK

Maximálna intenzita pomoci

Výška pomoci: do 50 % oprávnených výdavkov.

Oprávnené výdavky, na ktoré sa môže poskytnúť finančný príspevok, sa môžu pohybovať v rozmedzí od 5 000 CZK do 250 000 CZK na každý individuálny projekt.

Výška finančnej pomoci na jedného príjemcu finančnej pomoci/nositeľa projektu môže v období 2007 až 2013 dosiahnuť maximálnu úroveň 1 750 000 CZK

Dátum implementácie

Od 1. 3. 2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2013

Účel pomoci

Pomoc je zameraná na zvyšovanie odbornej úrovne subjektov zaoberajúcich sa spracovaním a uvádzaním poľnohospodárskych produktov na trh uvedených v prílohe I Zmluvy o ES na účely zvyšovania efektívnosti a produktivity práce.

Táto pomoc je v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi v Českej republike, cieľmi a prioritami „Programu rozvoja kraja Vysočina“ a „Zásadami zastupiteľstva kraja Vysočina pre poskytovanie finančných príspevkov na podporu poľnohospodárstva v kraji Vysočina v období v období rokov 2007 až 2013 z rozpočtu kraja Vysočina a spôsobu kontroly ich využitia“. Pomoc je v súlade s nariadením (ES) č. 70/2001.

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky na uskutočňovanie a organizáciu súťaží a výstav zameraných na  spracovanie poľnohospodárskych produktov a ich uvádzanie na trh uvedených v prílohe I k Zmluve o ES, vrátane podpory na náklady spojené s účasťou vystavovateľov na takýchto akciách, výdavky na usporadúvanie a organizáciu vzdelávacích akcií zameraných na spracovanie a uvádzanie poľnohospodárskych produktov na trh uvedených v prílohe I  k Zmluve o ES formou kurzov, seminárov alebo workshopov a výdavky na technologické a ekonomické poradenstvo pre podnikateľov v poľnohospodárstve

Príslušné odvetvia hospodárstva:

Všetky odvetvia

 

alebo

 

Ťažba uhlia

 

Všetky výrobné odvetvia

 

alebo

 

Oceliarsky priemysel

 

Lodiarsky priemysel

 

Priemysel syntetických vlákien

 

Automobilový priemysel

 

Iné výrobné odvetvia

 

Spracovanie poľnohospodárskych produktov a ich uvádzanie na trh

Áno

Všetky služby

 

alebo

 

Dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Ďalšie informácie

Kraj Vysočina vyhlasuje, že budú dodržané podmienky podľa nariadenia (ES) č. 70/2001, t. j. podpora bude smerovaná na malé a stredné podniky a zároveň sa dodrží finančný obmedzenie dané týmto nariadením


Číslo pomoci

XA 7008/07

Členský štát

Rakúsko

Región, v ktorom sa uplatňuje schéma pomoci (NUTS II)

Všetky regióny podľa schválenej mapy podpory regiónom pre regionálnu pomoc v Rakúsku 2007 – 2013; N 492/06

Názov schémy štátnej pomoci

ERP-Landwirtschaftsprogramm

Nachfolgeregelung des ERP-Landwirtschafts-programms, N 519/00

Právny základ

Richtlinien für das ERP-Landwirtschaftsprogramm

Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci

Celková suma za rok v rámci schémy

Až 5 miliónov EUR objemu úverov

= približne 0,6 EUR hrubej hotovostnej finančnej pomoci

Intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 nariadenia

Áno

Nadobudnutie účinnosti

1. 1. 2007

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva, ktoré prichádzajú do úvahy na regionálnu investičnú pomoc

Nie

Podpora sa obmedzuje na určité sektory hospodárstva

Áno

Sektor spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

ERP-Fonds

Ungargasse 37

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 501-75 DW 466

e.kober@awsg.at

www.awsg.at/2007plus www.erp-fonds.at


(1)  NACE Rev. 1.1 je štatistická klasifikácia hospodárskych činností v rámci Európskej únie.


14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/13


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meracích prístrojoch

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

CEN

EN 1359:1998

Plynomery. Membránové plynomery

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Merače tepla. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 1434-2:2007

Merače tepla. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu

 

CEN

EN 1434-4:2007

Merače tepla. Časť 4: Skúšky typu meradla

 

CEN

EN 1434-5:2007

Merače tepla. Časť 5: Skúšky pri prvotnom overení

 

CEN

EN 12261:2002

Plynomery. Lopatkové plynomery

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 1: Prepočet objemu plynu

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Plynomery. Rotačné objemové plynomery

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Prietokomery. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Prietokomery. Časť 2: Inštalácia a podmienky na používanie

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Prietokomery. Časť 3: Skúšobné metódy a zariadenia

 

CEN

EN 14236:2007

Ultrazvukové bytové plynomery

 

Poznámka 1

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 3

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES (2) Európskeho parlamentu a Rady, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC (3).

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

European Committee for Standardization (CEN): rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI): 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francúzsko. Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


V Oznamy

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/15


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4652 – National Grid/TenneT/BritNed JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 162/07)

1.

Komisii bolo dňa 6. júna 2007 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podniky National Grid plc (ďalej len „National Grid“, Spojené kráľovstvo) a TenneT Holding B.V. (ďalej len „TenneT“, Holandsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom BritNed Development Ltd (ďalej len „BritNed“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

National Grid: prevádzka prenosovej sústavy elektrickej siete vysokého napätia v Spojenom kráľovstve, prevádzka prenosových sústav plynu v Spojenom kráľovstve,

TenneT: prevádzka prenosovej sústavy elektrickej siete vysokého napätia v Holandsku,

BritNed: výstavba a prevádzka cezhraničného elektrického prepojenia siete vysokého napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Holandskom.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4652 – National Grid/TenneT/ BritNed JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/16


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4773 – 3i/Eltel)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 162/08)

1.

Komisii bolo dňa 6. júla 2007 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik 3i Group Plc (ďalej len „3i“, Spojené kráľovstvo) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Eltel Group Corporation (ďalej len „Eltel“, Fínsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

3i: investície do súkromných majetkových zdrojov (private equity),

Eltel: budovanie a prevádzka telekomunikačnej a elektrickej infraštruktúry.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4773 – 3i/Eltel na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/17


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4682 – INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business)

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 162/09)

1.

Komisii bolo 6. júla 2007 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik INEOS („INEOS“, Spojené kráľovstvo) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady výlučnú kontrolu nad divíziou inžinierskych termoplastických živíc v súčasnosti patriacou podniku Lanxess („Lanxess business“, Nemecko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

INEOS: výroba špecializovaných chemikálií a chemických polotovarov,

Lanxess business: inžinierske termoplastické živice, presnejšie kopolyméry na báze styrénu, na celosvetovej úrovni.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4682 – INEOS/ Lanxess' engineering thermoplastic resins business na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/18


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 162/10)

1.

Komisii bolo dňa 10. júla 2007 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik CRH Nederland B.V. (ďalej len „CRH“, Holandsko), patriaci do skupiny CRH plc Group (ďalej len „CRH plc“, Írsko), získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady prostredníctvom nákupu akcií kontrolu nad celým podnikom Cementbouw B.V. (ďalej len „Cementbouw“, Holandsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

CRH: výroba a distribúcia stavebných materiálov (napr. cementu, kameniva, povrchových materiálov, hotovej betónovej zmesi) a výrobkov určených pre stavebníctvo (napr. prefabrikovaných betónových výrobkov, tehál a dlaždíc),

CRH plc: výroba a distribúcia materiálov a výrobkov určených pre stavebníctvo,

Cementbouw: veľkoobchod s cementom a ďalšími spojovacími látkami a výroba hotovej betónovej zmesi.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/19


ŠTÁTNA POMOC – RAKÚSKO

Štátna pomoc C 16/07 (ex NN 55/06) – Verejná podpora podniku Postbus v okrese Lienz

Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 162/11)

Listom zo dňa 30. mája 2007, ktorý je uvedený v autentickom jazyku na stranách nasledujúcich po tomto zhrnutí, Komisia oznámila Spolkovej republike Rakúsko svoje rozhodnutie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o uvedené opatrenie.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky k opatreniam, vo veci ktorých Komisia začína konanie, v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto zhrnutia a nasledujúceho listu na adresu:

Commission européenne

Direction générale de l'Energie et des Transports

Direction A Affaires générales

B-1049 Bruxelles, Belgicko

Fax (32-2) 296 41 04

Tieto pripomienky sa oznámia Spolkovej republike Rakúsko. Zainteresované strany môžu písomne s uvedením dôvodov požiadať o dôverné nakladanie s informáciami o ich totožnosti.

TEXT ZHRNUTIA

KONANIE

Listami doručenými Komisii 2. augusta 2002 a 23. augusta 2002 predložil istý rakúsky podnik prevádzkujúci autobusovú dopravu sťažnosť vo veci štátnej pomoci, ktorú údajne v roku 2002 poskytol tirolský verejný dopravný orgán (Verkehrsverbund Tirol GmbH) podniku Postbus AG (ďalej len: Postbus) pôsobiacemu v okrese Lienz, Tirolsko. Listom zo 14. júla 2005 Komisia požiadala rakúsku vládu o doplňujúce informácie týkajúce sa tohto financovania. Odpoveď rakúskej vlády bola doručená listom z 3. októbra 2005.

OPIS OPATRENIA/POMOCI, VO VECI KTORÉHO/KTOREJ ZAČÍNA KOMISIA KONANIE

Spolkový štát, spolková krajina Tirolsko, Postbus a ďalšie podniky prevádzkujúce autobusovú dopravu uzatvorili 16. apríla 1997 a 20. júna 1997„zmluvu o dodávke pre Verkehrsverbund Tirol“, ktorej predmetom je založenie Verkehrsverbund Tirol na základe kompenzácie podnikov prevádzkujúcich autobusovú dopravu podľa Alteinnahmegarantie. Verkehrsverbund Tirol GmbH, ďalej len VVT, je organizácia zriadená podľa súkromného práva poverená plánovaním a koordináciou autobusovej dopravy v regióne východného Tirolska. Podľa Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs dostáva VVT každoročne platbu od spolkového štátu za organizáciu hromadnej dopravy vo svojom regióne.

Keďže § 19 (1) ÖPNRV-G zaväzuje Verkehrsverbundgesellschaften nahradiť systém Alteinnahmegarantie do piatich rokov od roku 1999 systémom zmlúv o službe vo verejnom záujme, VVT a Postbus začali rokovať, okrem iného, o takejto zmluve pre okres Lienz.

VVT uzatvorila s podnikom Postbus12. júla 2002 zmluvu o službe vo verejnom záujme na verejnú prepravu cestujúcich na autobusových linkách číslo 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 a 5052 v tirolskom okrese Lienz. Počas uzatvárania zmluvy už bol Postbus držiteľom licencií na prevádzkovanie týchto liniek.

Keďže Postbus predložil žiadosť o licencie na prevádzkovanie týchto liniek z vlastnej iniciatívy, uvedené linky sa pokladajú podľa rakúskych právnych predpisov za linky prevádzkované „eigenwirtschaftlich“. V dôsledku toho uvedená zmluva nebola predmetom verejného obstarávania, keďže rakúsky zákon neustanovuje takúto povinnosť v prípade liniek prevádzkovaných „eigenwirtschaftlich“.

Postbus bol vybraný najmä z toho dôvodu, že bol jediným podnikom, ktorý mal koncesiu potrebnú na prevádzkovanie takejto dopravnej služby v regióne Lienz.

HODNOTENIE OPATRENIA/POMOCI

Existencia pomoci. Keďže zmluva je zmluvou o službe vo verejnom záujme, treba uplatniť judikatúru Altmark Súdneho dvora (1). Skúmanie Komisie ukázalo, že kritérium 1 judikatúry Altmark, teda poverenie podniku Postbus vykonávaním jasne vymedzených povinností služby vo verejnom záujme, je splnené, keďže zmluva o službe vo verejnom záujme jasne vymedzuje povinnosti služby vo verejnom záujme podniku Postbus. Naproti tomu Komisia usúdila, že kritérium 2 judikatúry Altmark nie je v tomto osobitnom prípade splnené, keďže parametre, na ktorých základe sa vymeriava kompenzácia, neboli stanovené vopred objektívnym a transparentným spôsobom. Keďže ostatné kritériá článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES sú splnené, Komisia usúdila, že uvedené opatrenia predstavujú pomoc.

Právny základ na zhodnotenie zlučiteľnosti: Komisia sa nazdáva, že prípadná pomoc by mohla byť čiastočne alebo v plnej miere zlučiteľná so spoločným trhom na základe článku 14 nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69. Komisia však má pochybnosť, či sú splnené podmienky článku 14 nariadenia (EHS) č. 1191/69. Táto pochybnosť sa týka nejestvovania nadmernej kompenzácie.

Z informácií odovzdaných rakúskou vládou z jednej strany vyplýva, že cena plnenia podniku Postbus predstavuje celkovo 2 217 000 EUR, čo zodpovedá priemernej cene 1,92 EUR za kilometer; z druhej strany z týchto informácií vyplýva, že cena, ktorú za plnenie platí VTT, predstavuje spolu 2 217 000 EUR alebo 1,92 EUR za kilometer. A priori teda kompenzácie získané podnikom Postbus zodpovedajú presne nákladom.

Rakúske orgány informovali Komisiu, že pred uzatvorením zmluvy VVT skontroloval náklady podniku Postbus na plnenie zmluvy troma odlišnými metódami. Tieto tri metódy sú náklady na kilometer (Prüfung nach Kilometersätzen), náhrady nákladov (Prüfung nach Kostensätzen) a náklady podľa jednotlivých nákladových položiek (Prüfung nach Einzelkostenpositionen).

Komisia sa nazdáva, že rakúske orgány tak poskytli informácie, ktoré by mohli preukázať, že výška kompenzácie podniku Postbus neprekračuje sumu nevyhnutnú na pokrytie nákladov vzniknutých vykonávaním povinností služby vo verejnom záujme so zreteľom na súvisiace príjmy, ako aj primeraný zisk spojený s vykonávaním týchto povinností. V dôsledku toho platby, ktoré dostáva Postbus podľa zmluvy o službe vo verejnom záujme s VVT a ktoré predstavujú štátnu pomoc, by mohli byť zlučiteľné so spoločným trhom na základe článku 14 nariadenia (EHS) č. 1191/69/ES.

Komisia sa však nazdáva, že vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k verejnému obstarávaniu a že jeden z priamych konkurentov podniku Postbus uvádza, že Postbus dostáva nadmernú kompenzáciu, je odôvodnené v tomto prípade poskytnúť príležitosť tomuto konkurentovi, ako aj všetkým zainteresovaným tretím stranám, aby sa vyjadrili k metódam kontroly nákladov, ktoré uplatnilo Rakúsko, skôr než bude možné s istotou usúdiť, že Postbus nedostáva nadmernú kompenzáciu za svoje dopravné služby.

V súlade s článkom 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 možno každú protiprávnu pomoc vymáhať od jej príjemcu.

TEXT LISTU

„Die Europäische Kommission (nachfolgend ‚die Kommission‘) teilt Österreich mit, dass sie nach Prüfung der von den österreichischen Behörden über die vorerwähnte Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.

1.   VERFAHREN

1.

Mit Schreiben vom 2.8.2002 und 23.8.2002, registriert unter den Nummern TREN (2002) A/63803 und TREN (2002) A/68846, hat ein österreichisches Busunternehmen bei der Kommission Beschwerde wegen mutmaßlicher staatlicher Beihilfen eingereicht, die das öffentliche Beförderungsunternehmen Verkehrsverbund Tirol GmbH 2002 dem im Bezirk Lienz (Tirol) tätigen Unternehmen Postbus AG (nachstehend Postbus) gewährt haben soll.

2.

In der Zwischenzeit wurde das Unternehmen Postbus AG durch ÖBB-Postbus ersetzt, das dessen sämtliche rechtliche Verpflichtungen, einschließlich des in diesem Beschluss behandelten öffentlichen Dienstleistungsvertrags, übernommen hat.

3.

Mit Schreiben vom 14.7.2005, registriert unter der Nummer TREN (2005) D/113701, forderte die Kommission von der österreichischen Regierung ergänzende Informationen an. Die Antwort ging am 3.10.2005 bei der Kommission ein und wurde unter der Nummer TREN (2006) A/15295 registriert.

2.   AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

2.1.   Österreichische Rechtsvorschriften zur Organisation des öffentlichen Busnahverkehrs

4.

In Österreich ist der öffentliche Busnahverkehr im Wesentlichen in drei Gesetzen geregelt, dem Kraftfahrliniengesetz (KflG) (2), dem Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) (3) und dem Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) (4).

Kraftfahrliniengesetz

5.

Im Kraftfahrliniengesetz (KflG) sind die Bedingungen festgelegt, die für die Erteilung von Konzessionen zum Betrieb einer Busverbindung gelten. Die Konzessionen werden von der zuständigen Aufsichtsbehörde erteilt, die zu prüfen hat, ob das antragstellende Unternehmen die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit und finanzielle Leistungsfähigkeit.

6.

Beantragt ein Unternehmen von sich aus eine Konzession für eine Strecke und erfolgt deren Bedienung aufgrund dieser Konzession, so wird die Strecke definitionsgemäß ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient.

7.

Bei der Konzessionserteilung muss die Aufsichtsbehörde, d. h. der Landeshauptmann, außerdem die Konzessionen berücksichtigen, die in der betreffenden Region bereits erteilt wurden. Wenn durch die Erteilung einer neuen Konzession die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer bereits erteilten Konzession gefährdet werden könnte, kann die Aufsichtsbehörde die Konzession verweigern (vgl. § 7 KflG).

8.

In der Regel beträgt die Konzessionsdauer 10 Jahre (§ 15 KflG).

9.

Die Unternehmen, denen eine Konzession erteilt wird, sind verpflichtet, die betreffende Strecke während der gesamten Konzessionsdauer zu bedienen. Sie müssen die vom österreichischen Gesetzgeber vorgesehenen Tarife einhalten, insbesondere für Schüler, Lehrlinge und kinderreiche Familien.

10.

Für die Erteilung der Konzessionen sind keine Ausschreibungen notwendig. Laut Gesetz sind allerdings Ausschreibungen vorgesehen, wenn die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft einen Busdienst auf einer Strecke anzubieten beabsichtigt, für die kein Unternehmen eine Konzession beantragt hat (§ 23(2) KflG). Eine solche Strecke wird dann ‚gemeinwirtschaftlich‘ betrieben.

Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs

11.

Das Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) legt die Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum Österreichs fest (6 1 ÖPNRV-G).

12.

Die Finanzierungsstrukturen des öffentlichen Nahverkehrs in Österreich gemäß § 20 Abs. 3 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 1997 werden vom ÖPNRV-G nicht berührt (§ 6 ÖPNRV-G). Diese Bestimmungen sehen vor, dass Verluste im öffentlichen Nahverkehr vom Bund abgedeckt werden.

13.

Gemäß § 10(1) ÖPNRV-G werden Forderungen zur Abdeckung von Verlusten im Eigentum des Bundes befindlicher Kraftfahrlinienunternehmen, z. B. Postbus, sofern sie bis zum 1. Juni 1999 geltend gemacht wurden, durch den Bund abgedeckt (Alteinnahmegarantie).

14.

Für die Zeit nach dem 1. Juni 1999 überweist der Bund einen Betrag, der dem Betrag entspricht, der gemäß der Alteinnahmegarantie jährlich an die für die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs zuständigen Regionalorgane, die Verkehrsverbundgesellschaften, gezahlt wird. Diese verwenden die Mittel für die Bestellung von Verkehrsdiensten bei Busunternehmen. Vor Bestellung dieser Verkehrsdienste müssen die Verkehrsverbundgesellschaften die Verkehrsleistungen in ihrer Region gemäß §§ 11, 20 und 31 ÖPNRV-G planen (§ 10(2) ÖPNRV-G). Diese Paragraphen enthalten betriebswirtschaftliche und qualitätsbezogene Kriterien, die im öffentlichen Nahverkehr zu erfüllen sind.

15.

Ab dem Jahr 2001 werden die Zahlungen des Bundes an die Verkehrsverbundgesellschaften jährlich um ein Fünftel reduziert (§ 10(3) ÖPNRV-G).

16.

In den §§ 14 ff ÖPNRV-G sind die Bedingungen für die Bildung und Organisation der Verkehrsverbundgesellschaften festgelegt. Die Verkehrsverbundgesellschaften sind laut § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein neues System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen.

Familienlastenausgleichsgesetz

17.

Gemäß §§ 30 f und 30 j FLAG ist das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen einen entsprechenden Ausgleich leistet, wenn die Unternehmen Schüler und Lehrlinge zu einem ermäßigten Fahrpreis oder unentgeltlich befördern.

18.

Aufgrund dieser Bestimmungen hat das Ministerium am 11. Juni 1979, am 8. Februar 1980 und am 22. Oktober 1993 mit Postbus Verträge geschlossen, in denen die an Postbus geleisteten Ausgleichszahlungen genau geregelt sind.

2.2.   Organisation des öffentlichen Nahverkehrs im Bezirk Lienz

19.

Am 16.4.1997 und 20.6.1997 haben der Bund, das Land Tirol, Postbus sowie weitere Busunternehmen einen Vertrag über die Erbringung von Verkehrsdiensten für den Verkehrsverbund Tirol geschlossen. Gegenstand dieses Vertrags war die Bildung des Verkehrsverbunds Tirol auf der Grundlage von Ausgleichsleistungen, die den Busunternehmen gemäß der Alteinnahmegarantie gezahlt werden. Der Verkehrsverbund Tirol GmbH (VVT) ist eine privatrechtliche Einrichtung, die für die Planung und Organisation des Busverkehrs in Osttirol zuständig ist. Wie oben im Abschnitt Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs erläutert, erhält der VVT vom Bund jährliche Zahlungen für die Organisation des Nahverkehrs in seiner Region.

20.

Da die Verkehrsverbundgesellschaften gemäß § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet sind, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen, haben der VVT und Postbus entsprechende Vertragsverhandlungen für den Bezirk Lienz aufgenommen.

21.

Am 12.7.2002 hat der VVT mit Postbus für die Buslinien 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 und 5052 im Tiroler Bezirk Lienz einen öffentlichen Dienstleistungsvertrag für die Personenbeförderung geschlossen. Zu jenem Zeitpunkt verfügte Postbus bereits über eine Konzession für diese Linien.

22.

Da Postbus die Konzession für diese Strecken aus eigenem Antrieb beantragt hatte, wird nach österreichischem Recht davon ausgegangen, dass die Strecken ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient werden. Demzufolge wurde besagter Vertrag ohne Ausschreibung geschlossen, da dies nach österreichischem Recht für ‚eigenwirtschaftlich‘ bediente Strecken nicht vorgeschrieben ist.

23.

Das Unternehmen Postbus wurde auch deshalb ausgewählt, weil es als einziges über die erforderliche Konzession für den betreffenden Verkehrsdienst im Bezirk Lienz verfügte.

24.

Mit Schreiben vom 22.5.2002 hat ein konkurrierendes Busunternehmen sein Interesse an der Bedienung der fraglichen Strecken bekundet. Mit Schreiben vom 28.5.2002 stellte der VVT unter Bezugnahme auf Artikel 23(1) KflG fest, dass eine Ausschreibung nicht notwendig ist, da laut diesem Artikel jene Unternehmen Vorrang besitzen, die bereits über eine Konzession für die betreffenden Strecken verfügen.

25.

Mit Schreiben vom 3.10.2005 teilten die österreichischen Behörden der Kommission ferner mit, dass es sich nach ihrer Ansicht um kein ernsthaftes Interesse des Mitbewerbers handelte, da er weder über die nötige Konzession noch über das erforderliche Material verfügte. Angesichts der langen Verfahrensdauer zur Erlangung einer Berechtigung und der Dringlichkeit, einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten, halten die österreichischen Behörden eine direkten Vertragsabschluss mit Postbus für gerechtfertigt.

26.

Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus gegen Entgelt. Er trat am 1. Januar 2002 rückwirkend in Kraft und gilt auf unbestimmte Dauer. Die Parteien können den Vertrag unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist erstmals zum Dezember 2006 kündigen.

Bestimmung des Begriffs öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus

27.

In dem Vertrag (Teil IV) verpflichtet sich Postbus, auf den vorerwähnten Strecken, für die es eine Konzession besitzt, Busverkehrsdienste zu erbringen. Für das Jahr 2002 verpflichtet sich Postbus zur Erbringung von Verkehrsdiensten auf nachstehenden Strecken (Teil IV Nummer (2)):

KFL

Strecke

Fahrplan km

5002

Lienz — Nußdorf Debant — Zell am See

79 356

5008

Lienz — Huben i.O. — Kals — Taurer

167 811

5010

Lienz — Matrei i.O. — Kitzbühel

148 769

5012

Lienz Bf. — Matrei i.O. — Ströden

312 436

5014

Lienz Bf. — Huben i..O. — Stallersattel

199 982

5050

Sillian — Maria Luggau — Mauthen

112 054

5052/5004

Lienz Bf. — Oberdrauburg — Nöbling/Lavant Peggetz — Lienz Bf. — Peggetz — Nußdorf Ort

137 160

 

Gesamtkilometer

1 157 568

28.

Für die Folgejahre wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden. Diese Unterscheidung ist zum für die Vergütung von Bedeutung (siehe unten), und zum anderen für die Bedingungen einer Änderung der Dienstleistung (siehe folgende Absätze). Bestellleistungen sind laut Vertrag ein bestimmter Umfang an Busverkehrsdiensten, der von dem Unternehmen nicht verändert werden darf. Unter Bestandsleistungen werden Dienstleistungen verstanden, deren Umfang das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen verändern kann.

29.

Bestellleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 204 807 km aus Bestellleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus untersagt, die im Rahmen der Bestellleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige schriftliche Genehmigung des VVT zu verringern. Daher muss Postbus ab 2003 auf den 7 Strecken, die Gegenstand des Vertrags sind, mindestens 204 807 km erbringen.

30.

Bestandsleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 952 761 km aus Bestandsleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus erlaubt, die im Rahmen der Bestandsleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige Zustimmung des VVT zu verringern. Allerdings muss Postbus den VVT mindestens drei Monate vorher über die Verringerung des Angebots in Kenntnis setzen.

31.

In Teil V ist die Qualität der zu erbringenden Verkehrsdienste festgelegt. Danach muss Postbus für die Verkehrsdienste über 25 Busse mit einem Durchschnittsalter von höchstens 6 Jahren verfügen, von denen jährlich rund 10 % durch neue Busse zu ersetzen sind. Ferner müssen die Fahrer über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um sich mit den Kunden angemessen verständigen zu können.

32.

In Teil V(2) wird die Qualität neu angeschaffter Busse genau geregelt. Die Fahrzeuge müssen demnach über eine Klimaanlage, bequeme Sitze, eine Funkverbindung mit der Betriebszentrale und einen Fahrscheinautomat verfügen. Ferner muss es sich bei einem Teil der Fahrzeuge um Niederflurbusse handeln.

33.

Im Fall der Nichterfüllung der Qualitätskriterien sind Vertragsstrafen vorgesehen.

Berechnung der an Postbus gezahlten Vergütung

34.

Für die Berechnung der Vergütung wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden.

35.

Bestellleistungen: In Teil XIII(1) des Vertrags ist vorgesehen, dass Postbus jährlich 527 000 EUR zuzüglich Umsatzsteuer erhält. Gemäß Nummer (2) werden die Zahlungen in zwölf über das Jahr verteilte Raten geleistet.

36.

In Teil XIII(3) ist vorgesehen, dass die Parteien für die Zeit ab 2007 ein Übereinkommen treffen.

37.

Bestandsleistungen: Die Teile X bis XII betreffen die Berechnung des Preises für die Bestandsleistungen.

38.

In Teil X(2) wird die Vergütung für die Bestandsleistungen des Jahres 2002 auf 1 690 000 EUR festgelegt. Gemäß Teil X(3) setzt sich diese Vergütung aus folgenden Beträgen zusammen:

der Verbundabgeltung, deren Höhe jedes Jahr für jede Strecke entsprechend dem Fahrgastaufkommen festgesetzt wird;

den Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf ohne Umsatzsteuer;

den Zahlungen des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend, die als Ausgleich für die Schülern und Lehrlingen gemäß § 29 ÖPNRV-G gewährten Fahrpreisermäßigungen sowie aufgrund der nach §§ 30 f und 30 j FLAG zwischen dem Ministerium und Postbus geschlossenen Verträge geleistet werden.

39.

Für das erste Vertragsjahr wurde festgelegt, dass die Verbundabgeltung 1 690 000 EUR abzüglich der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf und den für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen beträgt. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen bekannt. Der Gesamtbetrag der Verbundabgeltung ist somit im Vertrag nicht festgelegt.

40.

Die österreichische Regierung teilte der Kommission mit, dass im Jahr 2002 die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf sich auf 386 961,85 EUR beliefen und die für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen auf 914 216,82 EUR. Die Verbundabgeltung wurde somit auf 388 821,33 EUR festgesetzt.

41.

In den Folgejahren setzen sich die Zahlungen aus den jeweiligen Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf, dem für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleich und der Verbundabgeltung zusammen, deren Höhe gemäß den Bestimmungen in Teil XI des Vertrags angepasst wird.

42.

In Teil XI(2) des Vertrags heißt es zunächst, dass die für 2002 berechnete Verbundabgeltung anteilig zu den auf den einzelnen Strecken erzielten Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf hinzugerechnet wird.

43.

Für 2003 und die Jahre danach wird die Verbundabgeltung einzeln für jede Strecke berechnet. Ist in einem Jahr der Dienstleistungsumfang genauso groß oder noch größer als 2002, so wird für die betreffende Strecke dieselbe Verbundabgeltung geleistet wie 2002.

44.

Wird der Dienstleistungsumfang verringert, so wird die Verbundabgeltung in demselben Maße verringert wie die Dienste. Sollte Postbus anschließend die Zahl der Fahrten wieder erhöhen, so bleibt die Verbundabgeltung unverändert auf dem niedrigeren Stand.

45.

Aufgrund dieses Berechnungsverfahrens beläuft sich somit der vom VVT an Postbus zu zahlende Gesamtbetrag auf 2 217 000 EUR.

3.   RECHTLICHE WÜRDIGUNG

3.1.   Position des Beschwerdeführers

46.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag Gegenstand einer Ausschreibung hätte sein müssen, da der Vertrag einen unter die Richtlinie 92/50/EG fallenden Verkehrsvertrag darstelle.

47.

Der Beschwerdeführer ist auch der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehene jährliche Zahlung eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstelle, die Österreich der Kommission vorab hätte melden müssen und erst nach Genehmigung durch die Kommission hätte gewähren dürfen.

48.

Der Beschwerdeführer führt insbesondere aus, dass der Vertrag einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung 1191/69/EG und nicht eine Auferlegung von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung 1191/69/EG darstelle. Folglich seien die vertraglich vereinbarten Zahlungen nicht von der in Artikel 16 der Verordnung 1191/69/EG vorgesehenen Befreiung von der Anmeldepflicht abgedeckt.

49.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehenen Zahlungen eine Überkompensation für Postbus umfassten, da sie nicht Ergebnis einer Ausschreibung gewesen seien.

3.2.   Position der österreichischen Regierung

50.

Die österreichische Regierung ist der Auffassung, dass der fragliche Vertrag ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst werde, und folglich Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags auf diesen Vertrag keine Anwendung finde.

3.3.   Rechtliche Würdigung durch die Kommission

51.

Die Kommission weist als erstes das Argument der österreichischen Regierung zurück, wonach Artikel 87 Absatz 1 nicht auf einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes anwendbar sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst wird.

52.

Bei der Verordnung 1191/69/EG handelt es sich um eine Verordnung, die es unter anderem erlaubt, bestimmte Beihilfen für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, die von den Mitgliedstaaten in Form eines Ausgleichs für die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewährt werden, was die Mitgliedstaaten von der in Artikel 88 Absatz 3 vorgesehenen Pflicht zur Anmeldung der Beihilfen vor ihrer Gewährung bei der Kommission befreit.

53.

Die in der Verordnung 1191/69/EG festgelegten Regeln für staatliche Beihilfen gelten jedoch ausschließlich für Maßnahmen, die eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Mit anderen Worten handelt es sich bei der Verordnung 1191/69/EG um eine Verordnung zur Vereinbarkeit.

54.

Es ist daher an erster Stelle zu prüfen, ob die im Vertrag zwischen Postbus und dem VVT vorgesehenen Zahlungen staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Ist dies der Fall, muss anschließend geprüft werden, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.

3.3.1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

55.

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind, ‚soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen‘.

56.

Postbus erhält die Beihilfen vom VTT, der durch das Land Tirol und den Bund finanziert wird. Die Zahlung erfolgt also aus staatlichen Mitteln.

57.

Die Busbetreiber üben eine wirtschaftliche Tätigkeit aus: die Personenbeförderung gegen Entgelt; sie sind demnach Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags.

58.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Busbetreiber einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen. Der Gerichtshof hat die Kriterien, anhand deren beurteilt wird, ob es sich um einen gerechten Ausgleich für eine öffentliche Dienstleistung handelt, in seinem Urteil ‚Altmark Trans‘  (5) dargelegt:

Öffentliche Zuschüsse, die den Betrieb von Liniendiensten im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr ermöglichen sollen, fallen jedoch nicht unter diese Bestimmung, soweit sie als Ausgleich anzusehen sind, der die Gegenleistung für Leistungen darstellt, die von den begünstigten Unternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erbracht werden. […]:

59.

Dies ist dem EuGH zufolge dann der Fall, wenn folgende vier Kriterien erfüllt sind:

erstens ist das begünstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut worden, und diese Verpflichtungen sind klar definiert worden,

zweitens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufgestellt worden,

drittens geht der Ausgleich nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz oder teilweise zu decken,

viertens ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs, wenn die Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, auf der Grundlage einer Analyse der Kosten bestimmt worden, die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen, das so angemessen mit Transportmitteln ausgestattet ist, dass es den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen genügen kann, bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen zu berücksichtigen sind.

3.3.1.1.   Tatsächlich mit der Erfüllung klar definierter gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betrautes Unternehmen

60.

In Anhang 1 des Weißbuches zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (6) werden gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen wie folgt definiert: ‚Besondere Anforderungen staatlicher Behörden an den Anbieter des betreffenden Dienstes, mit denen sichergestellt werden soll, dass bestimmte Gemeinwohlinteressen erfüllt werden […]‘.

61.

Die zwischen Postbus und dem Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend geschlossenen Verträge schreiben die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen vor und entsprechen insofern einem Ziel der öffentlichen Ordnung, als solche Verträge mit sämtlichen Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs der Republik Österreich bestehen.

62.

Die zwischen Postbus und dem VVT geschlossenen Verträge enthalten für den Dienstleister spezifische Anforderungen, um angesichts des ländlichen Charakters, der geringen Bevölkerungsdichte und der geografischen Gegebenheiten der bedienten Gebiete für die Schaffung eines ausgewogenen Beförderungsnetzes zu sorgen. Diese Faktoren bilden für die Unternehmen keinen Anreiz, diese Dienste auf rein kommerzieller Basis anzubieten. Das Unternehmen Postbus muss diese Dienste und Fahrzeiten anbieten, und die entsprechenden Strecken sind, wie in Nummer 2 dieses Beschlusses erläutert, vertraglich festgelegt.

63.

Somit ist Postbus aufgrund dieser öffentlichen Dienstleistungsverträge mit der Erbringung eines öffentlichen Verkehrsdienstes im Bezirk Lienz beauftragt. Das erste Altmark-Kriterium ist daher erfüllt.

3.3.1.2.   Zuvor objektiv und transparent aufgestellte Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird

64.

Zweitens sollte festgestellt werden, ob zuvor die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs objektiv und transparent aufgestellt worden sind.

65.

Im Vertrag wird zwischen Zahlungen für Bestellleistungen und Zahlungen für Bestandsleistungen differenziert.

66.

Für die Bestellleistungen sieht der Vertrag einen Pauschalpreis von 527 000 EUR vor. Daher ist davon auszugehen, dass dieser Preis im Voraus festgelegt worden ist.

67.

Anschließend stellt sich die Frage, ob die Festlegung objektiv und transparent erfolgte. Der Vertrag enthält keinerlei Bestimmung, aus der sich erschließen ließe, wie die Parteien diesen Preis ermittelt haben. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs für die Bestellleistungen zwar im Voraus, jedoch nicht objektiv und transparent aufgestellt worden sind. Damit ist nach Ansicht der Kommission das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

68.

Für die Bestandsleistungen ist im Vertrag für 2002 eine Gesamtvergütung von 1 690 000 EUR für 952 761 Kilometer vorgesehen. Ferner legt der Vertrag die drei Bestandteile der Vergütung fest, nämlich die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf, die Ausgleichszahlungen des Bundes für die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen sowie die Verbundabgeltung, die dem Differenzbetrag zwischen 1 690 000 EUR und der Summe der beiden ersten Bestandteile entspricht.

69.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien allerdings weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen des Bundes bekannt. Somit wurden die drei Bestandteile, aus denen sich der Ausgleich zusammensetzt, nicht vor dem Abschluss des Vertrags festgelegt. Damit ist auch für die Bestandsleistungen das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

70.

Die Kommission ist daher der Ansicht, dass im vorliegenden Fall das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt ist.

71.

Da es sich um vier kumulative Kriterien handelt und eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, gelangt die Kommission unmittelbar zu dem Schluss, dass die betreffenden Zahlungen für das Unternehmen Postbus als ein wirtschaftlicher Vorteil anzusehen sind.

3.3.1.3.   Wettbewerbsverfälschungen und Auswirkungen auf den Handel

72.

Das Unternehmen ÖBB Postbus ist auf dem Markt für Verkehrsleistungen mit Kraftomnibussen in ganz Österreich tätig und verfügt über einen großen Marktanteil. Die Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils zugunsten dieses Unternehmens kann daher zu Wettbewerbsverfälschungen führen.

73.

Im vorliegenden Fall können sich Wettbewerbsverfälschungen insbesondere dadurch ergeben, dass die öffentliche Finanzierung dem Unternehmen gewährt wird, das die Genehmigung für den Busverkehr in dem betreffenden Bezirk innehat. Diese öffentliche Finanzierung kann daher möglicherweise andere Unternehmen daran hindern, Betriebsgenehmigungen für Nahverkehrslinien zu erhalten, da sie die Stellung der begünstigten Unternehmen stärkt und es ihnen ermöglicht, zum Zeitpunkt der Erneuerung der Genehmigungen attraktivere kommerzielle Bedingungen zu bieten.

74.

Was die Möglichkeit angeht, dass die verfahrensgegenständliche Maßnahme den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, stellt die Kommission als erstes fest, dass der Markt für Beförderungsleistungen im örtlichen oder regionalen öffentlichen Verkehr in Österreich und anderen Mitgliedstaaten dem Wettbewerb offen steht, da kein nationales Monopol für ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt besteht.

75.

In diesem Zusammenhang weist die Kommission Österreich auf die Randnummern 77 ff. des Urteils in der Rechtssache Altmark Trans hin, in denen der Gerichtshof Folgendes befunden hat:

 

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich ein öffentlicher Zuschuss, der einem Unternehmen gewährt wird, das ausschließlich örtliche oder regionale Verkehrsdienste und keine Verkehrsdienste außerhalb seines Heimatstaats leistet, gleichwohl auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken kann.

 

Gewährt nämlich ein Mitgliedstaat einem Unternehmen einen öffentlichen Zuschuss, so kann dadurch die Erbringung von Verkehrsdiensten durch dieses Unternehmen beibehalten oder ausgeweitet werden, so dass sich die Chancen der in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Unternehmen, ihre Verkehrsdienste auf dem Markt dieses Staates zu erbringen, verringern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Juli 1988 in der Rechtssache 102/87, Frankreich/Kommission, Slg. 1988, 4067, Randnr. 19, vom 21. März 1991 in der Rechtssache C-305/89, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1603, Randnr. 26, und Spanien/Kommission, Randnr. 40).

 

Im vorliegenden Fall ist diese Feststellung nicht nur hypothetischer Natur; wie sich insbesondere aus den Erklärungen der Kommission ergibt, haben nämlich mehrere Mitgliedstaaten bereits 1995 begonnen, einzelne Verkehrsmärkte dem Wettbewerb durch in anderen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen zu öffnen, so dass mehrere Unternehmen bereits ihre Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehrsdienste in anderen Mitgliedstaaten als ihrem Heimatstaat anbieten.

 

Sodann gilt die Mitteilung der Kommission vom 6. März 1996 über ‚De minimis‘-Beihilfen (ABl. C 68, S. 9) nicht für den Verkehrssektor, wie sich aus ihrem vierten Absatz ergibt. Auch die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf ‚De-minimis‘-Beihilfen (ABl. L 10, S. 30) gilt nach ihrer dritten Begründungserwägung und ihrem Artikel 1 Buchstabe a nicht für diesen Sektor.

 

Schließlich gibt es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes keine Schwelle und keinen Prozentsatz, bis zu der oder dem man davon ausgehen könnte, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt wäre. Weder der verhältnismäßig geringe Umfang einer Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe Größe des begünstigten Unternehmens schließt nämlich von vornherein die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten aus (Urteile Tubemeuse, Randnr. 43, und Spanien/Kommission, Randnr. 42).

 

Die zweite Anwendungsvoraussetzung von Artikel 92 Absatz 1 des EG-Vertrags, wonach die Beihilfe geeignet sein muss, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, hängt daher nicht ab vom örtlichen oder regionalen Charakter der erbrachten Verkehrsdienste oder von der Größe des betreffenden Tätigkeitsgebiets.

76.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Chancen in anderen Mitgliedstaaten niedergelassener Unternehmen, Verkehrsdienste auf dem österreichischen Markt zu erbringen, durch die fragliche Maßnahme verringert werden.

77.

Folglich birgt die öffentliche Finanzierung zugunsten von Postbus durch den VVT die Gefahr der Schaffung von Wettbewerbsverfälschungen und Beeinträchtigungen des Handels zwischen Mitgliedstaaten.

3.3.1.4.   Schlussfolgerung

78.

Da das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt wird und alle anderen Bedingungen von Artikel 87 Absatz 1 erfüllt sind, ist die Kommission der Auffassung, dass die fraglichen Zahlungen eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Es ist daher zu prüfen, ob diese Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

3.3.2.   Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt

79.

Artikel 73 des EG-Vertrags sieht für den Landverkehr vor: ‚Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen.

3.3.2.1.   Die Rechtsprechung in der Rechtssache Altmark zur Anwendbarkeit von Artikel 73

80.

Dem Gerichtshof zufolge sind ‚nach Artikel 77 (nunmehr Artikel 73) des EG-Vertrags (…) Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem des EG-Vertrags vereinbar. […] Nach dem Erlass der Verordnung Nr. 1107/70 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr sind die Mitgliedstaaten nicht mehr befugt, sich außerhalb der im abgeleiteten Gemeinschaftsrecht genannten Fälle auf Artikel 77 des EG-Vertrags zu berufen, wonach Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Soweit die Verordnung Nr. 1191/69 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist und die im Ausgangsverfahren fraglichen Zuschüsse unter Artikel 92 Absatz 1 (nach der Änderung Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags fallen, legt die Verordnung Nr. 1107/70 infolgedessen abschließend fest, unter welchen Voraussetzungen die Behörden der Mitgliedstaaten Beihilfen im Sinne von Artikel 77 des EG-Vertrags gewähren können.‘  (7)

81.

Es stellt sich somit die Frage, ob die Verordnung Nr. 1191/69/EG oder die Verordnung Nr. 1107/70/EG Regeln über die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen enthält, die im vorliegenden Fall anwendbar sind.

3.3.2.2.   Vereinbarkeit auf der Grundlage der Verordnung 1191/69/EG

Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG

82.

Der Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ist in Artikel 1 Absatz 1 und 2 wie folgt bestimmt:

1.

Diese Verordnung gilt für Verkehrsunternehmen, die Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs betreiben. Die Mitgliedstaaten können die Unternehmen, deren Tätigkeit ausschließlich auf den Betrieb von Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdiensten beschränkt ist, vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausnehmen.

2.

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

‚Stadt- und Vorortverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, die die Verkehrsbedürfnisse sowohl in einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum als auch zwischen einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum und seinem Umland befriedigen,

‚Regionalverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, um die Verkehrsbedürfnisse in einer Region zu befriedigen.

83.

Österreich hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bestimmte Unternehmen aus dem Anwendungsbereich der Verordnung auszunehmen: Nach Artikel 2 des Privatbahnunterstützungsgesetzes 1998  (8) sind Unternehmen vom Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ausgenommen, die ausschließlich Dienste im Stadt- und Vorortverkehr betreiben.

84.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den fraglichen Diensten jedoch um regionale Dienste. Folglich findet die Verordnung 1191/69/EG Anwendung.

Von Österreich gewählte Regelung

85.

In Artikel 1 Absatz 3 bis 5 der Verordnung 1191/69/EG sind die beiden unterschiedlichen Regelungen beschrieben, nämlich die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und die Vertragsvergabe, zwischen denen die Mitgliedstaaten bei der Organisation und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs wählen können.

(3)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten heben die auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs auferlegten, in dieser Verordnung definierten Verpflichtungen auf, die mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbunden sind.

(4)

Um insbesondere unter Berücksichtigung sozialer, umweltpolitischer und landesplanerischer Faktoren eine ausreichende Verkehrsbedienung sicherzustellen oder um Sondertarife für bestimmte Gruppen von Reisenden anzubieten, können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit einem Verkehrsunternehmen Verträge über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes abschließen. Die Bedingungen und Einzelheiten dieser Verträge sind in Abschnitt V festgelegt.

(5)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können jedoch im Stadt-, Vorort- und Regionalpersonenverkehr Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne des Artikels 2 beibehalten oder auferlegen. Die diesbezüglichen Bedingungen und Einzelheiten, einschließlich der Ausgleichsmethoden, sind in den Abschnitten II, III und IV festgelegt. Ist ein Verkehrsunternehmen außer auf dem Gebiet der Verkehrsdienste, für die Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes gelten, noch in anderen Bereichen tätig, so sind die Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes in einem gesonderten Unternehmensbereich zu erbringen, der mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

a)

getrennte Rechnungsführung für jeden dieser Tätigkeitsbereiche und entsprechende Zuordnung der Aktiva nach den geltenden Buchungsregeln;

b)

Ausgleich der Ausgaben durch die Betriebseinnahmen und durch die Zahlungen der öffentlichen Hand ohne die Möglichkeit von Transfers von oder zu anderen Unternehmensbereichen.

(6)

Ferner haben die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Möglichkeit, im Bereich der Personenbeförderung die Absätze 3 und 4 nicht auf die im Interesse einer oder mehrerer besonderer sozialer Gruppen festgelegten Beförderungstarife und -bedingungen anzuwenden.

86.

Österreich hat sich für die Vertragsvergabe entschieden. So sieht § 19 ÖPNRV-G vor, dass die Verkehrsverbünde das System der Alteinnahmegarantie innerhalb von fünf Jahren durch ein Vertragssystem ersetzen (siehe die obige Darlegung). Folglich sind für die in Frage stehenden Maßnahmen die Regeln in Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG anwendbar.

Anwendung von Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG

87.

Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG umfasst einen einzigen Artikel, Artikel 14, mit folgendem Wortlaut:

(1)

Ein ‚Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes‘ ist ein Vertrag, der zwischen den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen abgeschlossen wird, um der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

Ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes kann insbesondere folgendes umfassen:

Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen;

zusätzliche Verkehrsdienste;

Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen;

eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

(2)

In einem Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes werden unter anderem folgende Punkte geregelt:

a)

die Einzelheiten des Verkehrsdienstes, vor allem die Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität;

b)

der Preis für die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, der die Tarifeinnahmen ergänzt oder die Einnahmen miteinschließt, sowie die Einzelheiten der finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Parteien;

c)

Vertragszusätze und Vertragsänderungen, um insbesondere unvorhersehbare Veränderungen zu berücksichtigen;

d)

die Geltungsdauer des Vertrages;

e)

die Sanktionen bei Nichterfüllung des Vertrages.

(3)

Das Sachanlagevermögen, das für die Erbringung von Verkehrsdiensten eingesetzt wird, die Gegenstand eines Vertrages über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sind, kann sich im Besitz des Unternehmens befinden oder ihm zur Verfügung gestellt werden.

(4)

Ein Unternehmen, das einen Verkehrsdienst, den es der Allgemeinheit kontinuierlich und regelmäßig bietet und der nicht unter die Vertragsregelung oder das System der Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes fällt, einstellen oder wesentlich ändern möchte, teilt dies den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten mit. Die zuständigen Behörden können darauf verzichten, unterrichtet zu werden. Durch diese Bestimmung bleiben die einschlägigen anderen einzelstaatlichen Verfahren betreffend das Recht auf Einstellung oder Änderung von Verkehrsdiensten unberührt.

(5)

Nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 4 können die zuständigen Behörden vorschreiben, dass der betreffende Verkehrsdienst noch höchstens ein Jahr lang, gerechnet vom Zeitpunkt der Kündigung an, aufrechterhalten wird; sie teilen diese Entscheidung dem Unternehmen mindestens einen Monat vor Ablauf der Kündigungsfrist mit. Die Behörden können ferner von sich aus die Einrichtung oder die Änderung eines solchen Verkehrsdienstes aushandeln.

(6)

Für die Kosten, die den Verkehrsunternehmen aus den Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 5 erwachsen, erhalten diese einen Ausgleich nach den in den Abschnitten II, III und IV genannten gemeinsamen Methoden.

88.

Der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag ist ein Vertrag zwischen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen mit dem Zweck, der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

89.

Der Vertrag umfasst insbesondere Folgendes: Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen; Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen; eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

90.

Der Vertrag kann somit als Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG angesehen werden.

91.

Die Kommission stellt fest, dass sowohl der Zweck (‚der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten‘) als auch der Inhalt der öffentlichen Dienstleistungsverträge (‚Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität‘, Festlegung der Tarife und Bedingungen ‚für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen‘, ‚Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf‘ usw.) nicht von denen abweichen, die Gegenstand gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, die vom Staat oder seinen Körperschaften auferlegt werden, sein können. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass der im Vertrag festgelegte Preis für solche Leistungen nicht dem Marktpreis entspricht und somit als staatliche Beihilfe zugunsten des Vertragspartners angesehen werden kann.

92.

Diesbezüglich stellt die Kommission als erstes fest, dass der Gesetzgeber mit der Annahme der Verordnung 1191/69 festzulegen bezweckte, unter welchen Bedingungen ‚Beihilfen, die […] der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen‘, die in Artikel 73 des EG-Vertrags genannt werden, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Die Anwendung von Artikel 73, somit auch die Anwendung der Verordnung 1191/69, setzt jedoch das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags voraus. Wenn der Inhalt des Vertrags durch den Begriff des Artikels 73, ‚mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängende Leistungen‘, erfasst werden kann, sollte die Form des Instruments, ein Vertrag statt einseitig auferlegter Verpflichtungen, für sich genommen kein Hindernis dafür sein, möglicherweise im Preis enthaltene Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklären zu können. Der für die Bewertung einer Leistung, sei sie vom Staat auferlegt oder von den Parteien in einem Vertrag vereinbart, als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung ausschlaggebende Faktor ergibt sich aus der Substanz der Leistung und nicht aus der Form, die ihrer Entstehung zugrunde liegt (9). Die Kommission schließt daraus, dass rechtlich nichts dagegen spricht, dass eine Beihilfe, die im Preis von Leistungen enthalten ist, der in einem öffentlichen Dienstleistungsvertrag vorgesehen ist, von der Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

93.

In Ermangelung genauer Bedingungen für die Vereinbarkeit in der Verordnung 1191/69 ist die Kommission der Auffassung, dass die sich aus dem EG-Vertrag, der Rechtsprechung und der Entscheidungspraxis der Kommission in anderen Bereichen ergebenden allgemeinen Grundsätze zur Beurteilung der Vereinbarkeit solcher Beihilfen herangezogen werden können.

94.

Diese Grundsätze wurden von der Kommission im Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (10), allgemein zusammengefasst. Bezüglich der Vereinbarkeit von Beihilfen, die in dem Preis enthalten sind, den eine öffentliche Stelle einem Erbringer einer öffentlichen Dienstleistung zahlt, sieht dieser Gemeinschaftsrahmen folgendes vor:

Die Höhe des Ausgleichs darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Darin enthalten sind sämtliche vom Staat oder aus staatlichen Mittel in jedweder Form gewährten Vorteile. Die angemessene Rendite kann ganz oder teilweise die Produktivitätsgewinne mit einschließen, die von den betreffenden Unternehmen über einen ganz bestimmten, zuvor festgelegten Zeitraum ohne Reduzierung der vom Staat vorgegebenen Qualität erzielt wurden.

95.

Die Zahlungen des VVT an Postbus sind daher als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, falls die ‚Höhe des Ausgleichs […] nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken‘.

96.

Aus den von der österreichischen Regierung übermittelten Informationen ergibt sich, dass sich die Kosten der Leistungen von Postbus auf insgesamt 2 217 000 EUR belaufen, was einem Durchschnittspreis von 1,92 EUR/km entspricht. Zum anderen geht aus den Informationen hervor, dass der vom VVT für die erbrachten Leistungen gezahlte Preis insgesamt 2 217 000 EUR oder 1,92 EUR/km beträgt.. Die Postbus gewährten Ausgleichszahlungen entsprechen somit genau den Kosten.

97.

Die österreichischen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass die Postbus bei der Erfüllung des Vertrags entstehenden Kosten vor Vertragsschluss vom VVT mit drei unterschiedlichen Methoden überprüft wurden. Bei diesen drei Methoden handelt es sich um die Prüfung nach Kilometersätzen, die Prüfung nach Kostensätzen und die Prüfung nach Einzelkostenpositionen.

98.

Prüfung nach Kilometersätzen. Der an Postbus gezahlte Kilometersatz beträgt 1,92 EUR. Die österreichischen Behörden sehen einen solchen Satz als verhältnismäßig niedrig an, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich beim Bezirk Lienz um eine Gebirgsregion handelt, was im Vergleich zu einer durchschnittlichen Region besonders im Winter höhere Kosten pro Kilometer zur Folge hat.

99.

Für vollkommen annehmbar halten die österreichischen Behörden einen solchen Kilometersatz auch im Lichte des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen Dienstes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf der Schiene, der Straße und auf Binnenschifffahrtswegen vom 26. Juli 2000 (11). In diesem Verordnungsvorschlag wird in Ziffer 2.2.3 der Begründung Bezug genommen auf eine Isotope-Studie von 1997, wonach die durchschnittlichen Kosten pro Kilometer für den Kraftomnibusverkehr in Märkten mit geregeltem Wettbewerb 2,26 EUR betragen.

100.

Prüfung nach Kostensätzen. Für die Prüfung nach Kostensätzen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Sachkosten ohne Fahrzeugkosten, Fahrzeugkosten (Abschreibungen) und Verwaltungskosten verwendet. Die Kosten für Leistungen, die den von Postbus erbrachten vergleichbar sind, belaufen sich nach dieser Methode auf 2 425 495,16 EUR. Bei einer zu erbringenden Kilometerleistung von 1 157 568 km ergeben sich mit dieser Methode somit Kosten von 2,09 EUR/km.

101.

Prüfung nach Einzelpositionen. Zur Prüfung nach Einzelpositionen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Fahrzeugkosten, Kosten für Kraftstoffe, Reifen und Instandhaltung der Busse, Versicherungskosten und Verwaltungskosten verwendet. Nach dieser Methode entstünden Postbus Kosten von insgesamt 2 207 000 EUR oder 1,90 EUR/km.

102.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die österreichischen Behörden somit Informationen vorgelegt haben, mit denen belegt werden kann, dass die Höhe des an Postbus gezahlten Ausgleichs nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Folglich könnten die Zahlungen, die Postbus aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsvertrags mit dem VVT erhält und die staatliche Beihilfen darstellen, auf der Grundlage von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.

103.

Angesichts der Tatsache, dass keine Ausschreibung stattgefunden hat und ein unmittelbarer Wettbewerber von Postbus behauptet, Postbus habe eine Überkompensation erhalten, ist die Kommission jedoch der Auffassung, dass es im vorliegenden Fall angezeigt ist, diesem Wettbewerber sowie allen betroffenen Dritten die Möglichkeit zu geben, sich zu den Methoden der von Österreich vorgenommenen Kostenprüfung zu äußern, bevor mit Sicherheit geschlossen werden kann, dass Postbus keine Überkompensation erhält. Die Kommission äußert daher zum gegenwärtigen Stadium Zweifel, ob Postbus nicht eine Überkompensation für Verkehrsleistungen erhält.

4.   BESCHLUSS

104.

Aus den dargelegten Gründen fordert die Kommission daher Österreich im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags auf, sich innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens zu dem Sachverhalt zu äußern und alle für die Beurteilung der betreffenden Maßnahmen sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie bittet die österreichischen Behörden, dem Empfänger der etwaigen Beihilfe unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

105.

Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.“


(1)  Rozsudok dvora z 24. marca 2003 vo veci C-280/00 Altmark Trans. 2003, p. I-7747.

(2)  Bundesgesetzblatt I 1999/203 in der Fassung Bundesgesetzblatt I 2002/77, 2003/62 und 2004/151.

(3)  Bundesgesetzblatt I 2002/32.

(4)  Bundesgesetzblatt I 1972/284.

(5)  Urteil des EuGH vom 24. Juli 2003, Altmark Trans, Rechtssache C-280/00.

(6)  Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2004 an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, KOM(2004) 374 endg.

(7)  Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rechtsache C-280/00, Altmark Trans, Randnrn. 101, 106, 107.

(8)  Bundesgesetzblatt I 1994/519.

(9)  Vgl. in diesem Sinne das Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rs. C-280/00, Altmark Trans, das einen deutschen öffentlichen Dienstleistungsvertrag betraf. Dies hat den Gerichtshof nicht daran gehindert zu beurteilen, ob es sich um eine Beihilfe handelt oder nicht, und sich dabei auf den Inhalt und nicht die Form des Instruments zu stützen. Vgl. Artikel 4 der Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden (ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67), in der ebenfalls von der Form des Instruments abgesehen wird.

(10)  ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4.

(11)  KOM(2000) 7 endg.