ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 145

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
30. júna 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania, usmernenia a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2007/C 145/01

Uznesenie Rady z 25. júna 2007 o novej stratégii Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2007 – 2012)

1

 

II   Oznámenia

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

 

Európsky parlament
Rada
Komisia

2007/C 145/02

Spoločné vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (článok 251 zmluvy o ES)

5

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 145/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4693 – Veolia/Sulo) ( 1 )

10

2007/C 145/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4663 – voestalpine/Böhler-Uddeholm) ( 1 )

10

2007/C 145/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4704 – Bridgepoint/Gambro Healthcare) ( 1 )

11

2007/C 145/06

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

12

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 145/07

Výmenný kurz eura

14

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 145/08

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

15

2007/C 145/09

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady 90/396/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa plynových spotrebičov ( 1 )

20

 

V   Oznamy

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2007/C 145/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4771 – Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania, usmernenia a stanoviská

UZNESENIA

Rada

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/1


UZNESENIE RADY

z 25. júna 2007

o novej stratégii Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2007 – 2012)

(2007/C 145/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. februára 2007 o zlepšení kvality a produktivity pri práci: stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci 2007 – 2012, ktorá je jedným z bodov Európskeho sociálneho programu,

keďže:

(1)

Článok 137 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva viedol k prijatiu rozsiahleho súboru právnych predpisov Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(2)

Kvalita podmienok práce má značný ľudský, ako aj hospodársky rozmer a členské štáty v rámci lisabonskej stratégie uznali, že politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia je významným príspevkom k hospodárskemu rastu a zamestnanosti.

(3)

Európsky sociálny model je založený na bezproblémovo fungujúcom hospodárstve, vysokej úrovni sociálnej ochrany a vzdelávania a na sociálnom dialógu, čo zahŕňa zlepšovanie kvality zamestnania, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(4)

Európska únia musí posilniť konkurencieschopnosť podnikov na základe prebiehajúcich demografických zmien a zohľadniť závery zo zasadnutia Európskej rady 23. a 24. marca 2001 v Štokholme, 15. a 16. marca 2002 v Barcelone a 8. a 9. marca 2007 v Bruseli.

(5)

Nová stratégia Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2007 – 2012) (ďalej len „stratégia Spoločenstva“) by mala podporovať ďalší pokrok nadviazaním na dynamiku, ktorú priniesla predchádzajúca stratégia Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2002 – 2006), ktorá bola založená na celkovom prístupe k dobrým pracovným podmienkam a priniesla obnovenie politík v oblasti prevencie a významné zlepšenia.

(6)

Vykonávanie existujúcich právnych predpisov je pre všetky členské štáty naďalej jednou z najdôležitejších povinností pre podporu vytvorenia zdravého a bezpečného pracovného prostredia.

(7)

Číselné údaje týkajúce sa pracovných úrazov a výskytu chorôb z povolania, ktoré sa u jednotlivých členských štátov líšia, sú v absolútnom vyjadrení v niektorých odvetviach a pre niektoré kategórie pracovníkov stále príliš vysoké, a je preto dôležité, aby nová stratégia túto situáciu napravila,

PRIJALA TOTO UZNESENIE:

I.

1.

Rada berie na vedomie stanovisko Komisie, podľa ktorého musia zainteresované strany na dosiahnutie pokračujúceho, trvalo udržateľného a jednotného zníženia pracovných úrazov a chorôb z povolania sledovať niekoľko cieľov, medzi ktoré patrí:

a)

väčší dôraz na vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva;

b)

podpora dodržiavania právnych predpisov Spoločenstva, najmä v odvetviach a podnikoch, ktoré sa považujú za rizikové, a v prípade najzraniteľnejších kategórií pracovníkov;

c)

prispôsobenie právneho rámca zmenám na pracovisku a jeho zjednodušenie;

d)

podpora vypracovania a vykonávania vnútroštátnych stratégií;

e)

vytvorenie všeobecnej kultúry, ktorá si cení zdravotnú prevenciu a predchádzanie rizikám, prostredníctvom podpory zmien v správaní pracovníkov a podpory prijímania prístupov zameraných na ochranu zdravia zo strany zamestnávateľov;

f)

dokončenie metód na určenie a zhodnotenie nových potenciálnych rizík;

g)

zhodnotenie vykonávania stratégie Spoločenstva;

h)

podpora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na medzinárodnej úrovni.

2.

Rada berie na vedomie stanovisko Komisie, že na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné ďalej rozpracovať celkový prístup a zohľadniť tieto oblasti činnosti:

a)

vo vnútroštátnych stratégiách by sa malo uprednostniť vykonávanie súboru nástrojov zaručujúcich vysokú mieru dodržiavania právnych predpisov, najmä v malých a stredných podnikoch a vysokorizikových odvetviach:

šírenie osvedčených postupov na miestnej úrovni,

vzdelávanie a odborná príprava,

vypracovanie jednoduchých nástrojov a usmernení,

zlepšenie prístupu k vysokokvalitným preventívnym službám,

primerané finančné a ľudské zdroje pre inšpektoráty práce,

využívanie hospodárskych stimulov na vnútroštátnej úrovni, aj na úrovni Spoločenstva.

Tieto stratégie by sa mali podľa potreby a v súlade s národnými prioritami a podmienkami zaoberať najmä demografickými zmenami, preventívnou účinnosťou zdravotného dohľadu, rehabilitáciou a opätovným začlenením pracovníkov, lepším a účinnejším vynucovaním a posilnením jednotnosti politík;

b)

cieľom týchto stratégií by malo byť stanovenie kvantitatívnych cieľov pre zníženie výskytu pracovných úrazov a chorôb z povolania pre príslušné kategórie pracovníkov, druhy podnikov a/alebo odvetví;

c)

kľúčovou prioritou na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva bude aj naďalej zlepšenie administratívneho a inštitucionálneho regulačného rámca a hodnotenie zohráva v tomto dôležitú úlohu;

d)

je potrebné posilniť jednotnosť príslušných politík, ako napríklad politík v oblasti verejného zdravia a zamestnanosti, s politikami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

e)

je potrebné podrobnejšie preskúmať nové a súčasné riziká na pracovisku, najmä v oblastiach, ako napríklad:

psychologické a sociálne otázky a choroby pohybového ústrojenstva,

nebezpečné látky, reprodukčné riziká a riziká vyplývajúce z nových technológií, napr. nanotechnológií,

riziká vyplývajúce z nových foriem organizácie práce, a

riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

pričom je potrebné primerane zohľadniť rodové hľadiská;

f)

pracoviská musia byť štruktúrované tak, aby sa zaručila zamestnateľnosť pracovníkov počas celého ich pracovného života; pracoviská by sa zároveň mali prispôsobiť individuálnym potrebám starších a zdravotne postihnutých pracovníkov;

g)

je potrebné podporovať zmeny v modeloch správania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých úrovniach vzdelávania a vo všetkých oblastiach;

h)

je potrebné ďalej rozpracovať nové nástroje na meranie dosiahnutého pokroku a úsilia všetkých zainteresovaných strán na vnútroštátnej úrovni, ako aj na európskej úrovni, najmä prostredníctvom využívania tzv. výsledkových tabúľ;

i)

je potrebné posilniť medzinárodnú spoluprácu a pokračovať v aktívnej spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a inými medzinárodnými organizáciami;

II.

Rada:

1.

víta oznámenie Komisie o novej stratégii Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci (2007 – 2012);

2.

sa nazdáva, že uvedené oznámenie predstavuje cenný rámec pre ďalšie účinné vykonávanie článku 137 Zmluvy o ES na úrovni Spoločenstva;

3.

sa stotožňuje so stanoviskom Komisie, podľa ktorého bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nie len ochraňujú život a zdravie pracovníkov, ale tiež zvyšujú ich motiváciu a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a produktivity podnikov a prispievaní k trvalej udržateľnosti systémov sociálnej ochrany znížením sociálnych a hospodárskych nákladov na pracovné úrazy, nehody a choroby z povolania;

4.

zdôrazňuje, že kolektívne ochranné opatrenia a predchádzanie vzniku rizikových situácií sú hlavnými zásadami prevencie;

5.

sa nazdáva, že cieľom politiky Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci založenej na celkovom prístupe k dobrým pracovným podmienkam by malo byť pretrvávajúce, trvalo udržateľné a jednotné zníženie počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania;

6.

podporuje Komisiu v jej úsilí znížiť na úrovni EÚ mieru výskytu pracovných úrazov o 25 % na úrovni Spoločenstva pri zohľadnení skúsenosti a príležitosti členských štátov a súvisiacich okolností;

7.

zdôrazňuje potrebu:

a)

uznať dôležitosť dobrej práce a zásad, na ktorých stojí, t. j. práva a účasť pracovníkov, rovnaké príležitosti, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ako aj organizácia práce ústretová voči rodine;

b)

zohľadniť nové výzvy, ako napríklad demografické zmeny a starnutie pracovnej sily, nové trendy v oblasti zamestnanosti a nové a zvyšujúce sa migračné toky smerom do Európy a v rámci nej;

c)

zabezpečiť moderný a účinný legislatívny rámec pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

zaručiť riadne vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva,

zjednodušiť právne predpisy Spoločenstva bez zníženia súčasnej úrovne ochrany a

prispôsobiť právne predpisy Spoločenstva zmenám na pracovisku;

d)

zvýšiť medzi zainteresovanými osobami povedomie o potrebe rehabilitácie a opätovného začlenenia pracovníkov dlhodobo vylúčených z pracovného procesu dôsledkom pracovného úrazu, choroby z povolania alebo zdravotného postihnutia súvisiaceho s povolaním;

e)

zvýšiť úsilie vrátane hospodárskych stimulov s cieľom zmeniť prístup a presadiť participatívnejšie a integrovanejšie riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia v podnikoch;

f)

vyzvať Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, aby podporila výmenu informácií a osvedčených postupov a aby prostredníctvom svojej stanice na monitorovanie rizika vypracovala vysokokvalitné informácie o osobitných výzvach. Mali by sa lepšie zvážiť širšie sociálno-ekonomické trendy a vplyvy.

8.

vyzýva členské štáty, aby:

a)

v spolupráci so sociálnymi partnermi vypracovali a vykonávali jednotné vnútroštátne stratégie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú prispôsobené vnútroštátnym podmienkam, a ktoré budú tam, kde je to vhodné, obsahovať merateľné ciele stanovené v tejto súvislosti na účely ďalšieho zníženia počtu pracovných úrazov a prípadov chorôb z povolania, najmä v tých odvetviach, ktoré vykazujú ich nadpriemernú mieru;

b)

vnútroštátnemu systému sociálneho zabezpečenia a systému zdravotnej starostlivosti umožnili, ak je to vhodné, aktívnejšie sa zapojiť do zlepšenia prevencie a do rehabilitácie a opätovného začlenenia pracovníkov;

c)

posúdili možnosti podpory stratégie Spoločenstva, ktoré ponúka program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity (Progress), Európsky sociálny fond a iné fondy Spoločenstva;

d)

podporovali vnútroštátne výskumné strediská vo výmene informácií a v spolupráci na svojich programoch na vnútroštátnej a európskej úrovni a zamerali sa pritom na riešenie problémov a rýchle postúpenie výsledkov podnikom, najmä MSP;

e)

zvyšovali povedomie prostredníctvom zlepšovania informovania, vzdelávania a účasti pracovníkov, jednoduchého usmerňovania, najmä malých podnikov, a analyzovania a šírenia príkladov najlepších postupov, najmä formou vzájomného prepojenia zainteresovaných strán na miestnej úrovni;

f)

podporovali systematický prístup k telesnej a duševnej pohode v práci prostredníctvom iniciatív v oblasti kvality práce, a to najmä začlenením otázok bezpečnosti a ochrany zdravia, celoživotného vzdelávania a rodových otázok do podnikového riadenia a všetkých úrovní vzdelávania;

g)

zabezpečili lepšie a efektívnejšie vykonávanie vo všetkých členských štátoch a prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie primeraných zdrojov pre pracovné inšpektoráty;

h)

pokračovali všetkými vhodnými prostriedkami vo vykonávaní Globálnej stratégie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú vypracovala Medzinárodná organizácia práce a ktorá sa prijala v roku 2003;

i)

venovali osobitnú pozornosť novým trendom v zamestnanosti, ako napríklad zvýšeniu samostatnej zárobkovej činnosti, externého zadávania, využívaniu subdodávateľov, migrujúcich pracovníkov a vyslaných pracovníkov;

9.

vyzýva Komisiu, aby:

a)

podporovala ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci prijímaním vhodných opatrení vzhľadom na zmeny v pracovnom prostredí;

b)

zabezpečila lepšiu spoluprácu s jednotlivými organizáciami a výbormi a medzi nimi, ako napríklad Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH), Výborom vrchných inšpektorov práce, Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, a aby pri príprave nových politík a právnych predpisov v tejto oblasti zohľadnila informácie od týchto organizácií a názory výborov;

c)

naďalej monitorovala a podporovala vykonávanie právnych predpisov vo všetkých členských štátoch;

d)

v spolupráci s ACSH a sociálnymi partnermi vypracovala usmernenia pre uplatňovanie smerníc, najmä pre MSP;

e)

zlepšila koordináciu s inými politikami Spoločenstva, najmä v oblasti výroby pracovných pomôcok a chemických látok a ich uvádzania na trh, ako aj v oblasti verejného zdravia, vzdelávania a antidiskriminácie;

f)

podporovala výmenu názorov a skúseností s ACSH, pokiaľ ide o vnútroštátne stratégie;

g)

s podporou ACSH zlepšila vykonávanie článku 7 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (1), pokiaľ ide o kvalitu, rozsah a dostupnosť preventívnych služieb;

h)

v úzkej spolupráci s ACSH stanovila spoločnú metodiku hodnotenia smerníc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zvýšila úsilie o ďalšie zlepšenie a zjednodušenie administratívneho a regulačného rámca, pričom sa zohľadní cieľ, ktorý ohlásila Európska rada v Bruseli 8. a 9. marca 2007 a činnosti Komisie v oblasti znižovania administratívneho zaťaženia bez toho, aby sa znížila dosiahnutá úroveň ochrany, a primeraná pozornosť sa bude venovať potrebám mikropodnikov v súvislosti s vykonávaním týchto právnych predpisov;

i)

zabezpečila, že všetky nové právne predpisy, ktoré sa vypracujú podľa stratégie Spoločenstva, budú rešpektovať zásady lepšej právnej regulácie, na ktorú položila dôraz Európska rada v Bruseli 8. a 9. marca 2007, a že bude s nimi spojené účinné posúdenie vplyvu v prípade potreby;

j)

spolupracovala s ACSH pri preskúmaní možností spolupráce zamestnávateľov v prípade, že na tom istom pracovisku existuje niekoľko úrovni využívania subdodávateľov;

k)

spolupracovala s legislatívnymi orgánmi pri zriadení primeraného európskeho štatistického systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý by zohľadnil rozdiely vo vnútroštátnych systémoch a nepriniesol ďalšie administratívne zaťaženie.

10.

vyzýva sociálnych partnerov, aby:

a)

vypracovali iniciatívy v kontexte odvetvového sociálneho dialógu a zabezpečili, aby zástupcovia pracovníkov dostali viac príležitostí zúčastňovať sa systematického riadenia pracovných rizík;

b)

zohrávali aktívnu úlohu pri šírení základných zásad tejto stratégie Spoločenstva na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a podnikovej úrovni;

c)

aktívne spolupracovali s príslušnými orgánmi jednotlivých krajín pri vypracovávaní a vykonávaní vnútroštátnych stratégií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

d)

na pracoviskách podporovali a propagovali riadne uplatňovanie zásad predchádzania pracovným rizikám;

e)

pokračovali v rokovaniach o predchádzaní násiliu a obťažovaniu na pracovisku a zohľadnili hodnotenie vykonávania Európskej rámcovej dohody o pracovnom strese;

f)

na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva posilnili technickú pomoc a odbornú prípravu pre zástupcov pracovníkov zodpovedných za oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia a pre zamestnávateľov, najmä MSP.


(1)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


II Oznámenia

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

Európsky parlament Rada Komisia

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/5


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O PRAKTICKÝCH OPATRENIACH PRE SPOLUROZHODOVACÍ POSTUP (ČLÁNOK 251 ZMLUVY O ES)

(2007/C 145/02)

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.

Európsky parlament, Rada a Komisia, ďalej len „inštitúcie“, konštatujú, že súčasný postup zahŕňajúci rozhovory medzi predsedníctvom Rady, Komisiou a predsedami príslušných výborov a/alebo spravodajcami Európskeho parlamentu a medzi spolupredsedami Zmierovacieho výboru sa ukázal ako opodstatnený.

2.

Inštitúcie potvrdzujú, že tento postup, ktorý sa rozvinul vo všetkých fázach spolurozhodovacieho postupu, sa musí naďalej podporovať. Inštitúcie sa zaväzujú preskúmať svoje pracovné metódy s cieľom ešte účinnejšie využiť plný rozsah spolurozhodovacieho postupu, ako sa uvádza v Zmluve o ES.

3.

Toto spoločné vyhlásenie objasňuje tieto pracovné metódy a praktické opatrenia na ich uplatňovanie. Dopĺňa Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva (1) a predovšetkým jej ustanovenia týkajúce sa spolurozhodovacieho postupu. Inštitúcie sa zaväzujú plne dodržiavať uvedené záväzky v súlade so zásadami transparentnosti, zodpovednosti a účinnosti. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je potrebné, aby sa inštitúcie zamerali na dosiahnutie pokroku pri návrhoch na zjednodušenie za súčasného dodržiavania acquis communautaire.

4.

Inštitúcie počas postupu spolupracujú v dobrej viere s cieľom čo najviac uviesť do súladu svoje pozície a tým, ak je to vhodné, umožniť prijatie právneho aktu v počiatočnej fáze postupu.

5.

Preto spolupracujú prostredníctvom príslušných medziinštitucionálnych kontaktov s cieľom sledovať priebeh práce a analyzovať mieru zhody vo všetkých fázach spolurozhodovacieho postupu.

6.

Inštitúcie sa v súlade so svojimi vnútornými rokovacími poriadkami zaväzujú pravidelne si vymieňať informácie o pokroku dosiahnutom pri dokumentoch v spolurozhodovacom postupe. Zaistia čo najlepšiu koordináciu svojich príslušných pracovných plánov s cieľom umožniť súdržné vedenie postupov, smerujúce k zosúladeniu pozícií. Usilujú sa preto vytvoriť indikatívny časový rozvrh pre rôzne fázy vedúce ku konečnému prijatiu rôznych legislatívnych návrhov a zároveň úplne rešpektovať politický charakter rozhodovacieho postupu.

7.

Spolupráca medzi inštitúciami pri spolurozhodovaní má často formu trojstranných stretnutí (trialógov). Tento trojstranný systém dokázal svoju životaschopnosť a pružnosť podstatným zvýšením možností dohody v prvom a druhom čítaní a prispel tiež k príprave práce Zmierovacieho výboru.

8.

Také trialógy sa zvyčajne uskutočňujú v neformálnom rámci. Môžu sa uskutočniť vo všetkých fázach postupu a na rôznych úrovniach zastúpenia v závislosti od charakteru očakávanej diskusie. Pre každé stretnutie menuje každá inštitúcia v súlade so svojim rokovacím poriadkom svojich zástupcov, určí svoj mandát na rokovania a včas informuje ostatné inštitúcie o dohodnutých opatreniach týkajúcich sa stretnutí.

9.

Pokiaľ je to možné, je každý návrh kompromisného textu predloženého na diskusiu na nasledujúcom stretnutí vopred zaslaný všetkým účastníkom. S cieľom zvýšiť transparentnosť sa trialógy, ktoré sa uskutočnia v rámci Európskeho parlamentu a Rady, ak je to možné, vopred ohlásia.

10.

Predsedníctvo Rady sa usiluje zúčastňovať zasadnutí parlamentných výborov. Starostlivo zváži každú doručenú žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa pozície Rady, ako je to primerané.

PRVÉ ČÍTANIE

11.

Inštitúcie spolupracujú v dobrej viere s cieľom čo najviac zosúladiť svoje pozície tak, aby bolo možné prijať právne akty v prvom čítaní.

Dohoda v prvom čítaní v Európskom parlamente

12.

Vytvoria sa primerané kontakty, aby sa zjednodušil postup v prvom čítaní.

13.

Komisia podporí vytváranie takýchto kontaktov a konštruktívne uplatní svoje právo iniciatívy s cieľom uviesť do súladu pozície Európskeho parlamentu a Rady, s náležitým zreteľom na rovnováhu medzi inštitúciami a úlohu, ktorá jej vyplýva zo Zmluvy.

14.

V prípade dohody dosiahnutej prostredníctvom neformálnych rokovaní v trialógoch predseda Vyboru stálych zástupcov listom oznámi predsedovi príslušného parlamentného výboru podrobnosti podstaty dohody vo forme pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie. Tento list je prejavom ochoty Rady prijať výsledok, ktorý podlieha právnemu a lingvistickému overeniu, ak je potvrdený hlasovaním v pléne. Kópia tohto listu sa postúpi Komisii.

15.

Ak je v tejto súvislosti zrejmé, že postup skončí prvým čítaním, je potrebné čo najskôr sprístupniť informáciu o zámere uzavrieť dohodu.

Dohoda vo fáze spoločnej pozície Rady

16.

Ak sa pred prvým čítaním v Európskom parlamente nedosiahne dohoda, môže sa naďalej pokračovať v kontaktoch s cieľom dosiahnuť dohodu vo fáze spoločnej pozície.

17.

Komisia podporí vytváranie takýchto kontaktov a konštruktívne uplatní svoje právo iniciatívy s cieľom uviesť do súladu pozície Európskeho parlamentu a Rady, s náležitým zreteľom na rovnováhu medzi inštitúciami a úlohu, ktorá jej vyplýva zo Zmluvy.

18.

Ak sa v tejto fáze dosiahne dohoda, predseda príslušného parlamentného výboru listom oznámi predsedovi Výboru stálych zástupcov svoje odporúčanie plénu prijať spoločnú pozíciu Rady bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná pozícia podlieha potvrdeniu Rady a právnemu a lingvistickému overeniu. Kópia tohto listu sa postúpi Komisii.

DRUHÉ ČÍTANIE

19.

Vo svojom odôvodnení Rada čo najjasnejšie vysvetlí dôvody, ktoré ju viedli k prijatiu spoločnej pozície. Európsky parlament v druhom čítaní čo najdôkladnejšie zohľadní tieto dôvody a pozíciu Komisie.

20.

Rada sa pred odovzdaním spoločnej pozície na základe konzultácie s Európskym parlamentom a Komisiou usiluje zvážiť dátum jej odovzdania s cieľom zaistiť čo najvyššiu účinnosť legislatívneho postupu v druhom čítaní.

Dohoda v druhom čítaní v Európskom parlamente

21.

Primerané kontakty sa budú vytvárať naďalej hneď po predložení spoločnej pozície Rady Európskeho parlamentu s cieľom dosiahnuť lepšie porozumenie príslušným pozíciám, a tak čo najskôr ukončiť legislatívny postup.

22.

Komisia podporí vytváranie takýchto kontaktov a predloží svoje stanovisko s cieľom uviesť do súladu pozície Európskeho parlamentu a Rady, s náležitým zreteľom na rovnováhu medzi inštitúciami a úlohu, ktorá jej vyplýva zo Zmluvy.

23.

V prípade dohody dosiahnutej prostredníctvom neformálnych rokovaní v trialógoch predseda Výboru stálych zástupcov listom oznámi predsedovi príslušného parlamentného výboru podrobnosti podstaty dohody vo forme pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k spoločnej pozícii Rady. Tento list je prejavom ochoty Rady prijať výsledok, ktorý podlieha právnemu a lingvistickému overeniu, ak je potvrdený hlasovaním v pléne. Kópia tohto listu sa postúpi Komisii.

ZMIEROVACIE KONANIE

24.

Ak je jasné, že Rada neprijme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu v druhom čítaní a ak je Rada pripravená predložiť svoju pozíciu, uskutoční sa prvý trialóg. Každá inštitúcia v súlade so svojim rokovacím poriadkom menuje na každé stretnutie svojich zástupcov a určí svoj mandát na rokovania. Komisia čo najskôr oznámi obom delegáciám svoje zámery v súvislosti so svojím stanoviskom k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu v druhom čítaní.

25.

Trialógy sa uskutočňujú počas zmierovacieho konania s cieľom vyriešiť zostávajúce otázky a pripraviť dosiahnutie dohody v Zmierovacom výbore. Výsledky trialógov sa prerokujú a prípadne schvália na stretnutiach jednotlivých inštitúcií.

26.

Zmierovací výbor zvoláva predseda Rady so súhlasom predsedu Európskeho parlamentu a s náležitým zreteľom na ustanovenia Zmluvy.

27.

Komisia sa zúčastňuje na zmierovacom konaní a uskutočňuje všetky potrebné iniciatívy s cieľom uviesť do súladu pozície Európskeho parlamentu a Rady. Také iniciatívy môžu zahŕňať návrhy kompromisných textov so zreteľom na pozície Európskeho parlamentu a Rady a s náležitým zreteľom na úlohu, ktorá Komisii vyplýva zo Zmluvy.

28.

Zmierovaciemu výboru predsedajú spoločne predseda Európskeho parlamentu a predseda Rady. Schôdzam výboru predsedajú striedavo jednotliví spolupredsedovia.

29.

Spolupredsedovia spoločne určujú dátumy a programy schôdzí Zmierovacieho výboru tak, aby zabezpečili účinné fungovanie Zmierovacieho výboru počas zmierovacieho konania. Predpokladané dátumy konzultujú s Komisiou. Európsky parlament a Rada predbežne stanovia dátumy zmierovacích konaní a oznámia ich Komisii.

30.

Spolupredsedovia môžu na každej schôdzi Zmierovacieho výboru zaradiť do programu niekoľko vecí. Okrem hlavnej témy (bod B), v ktorej ešte nebola dosiahnutá dohoda, sa môže začať alebo ukončiť zmierovacie konanie súvisiace aj s inými témami bez rozpravy o týchto veciach (bod A).

31.

Európsky parlament a Rada čo najviac zohľadnia požiadavky na časový plán, predovšetkým tie, ktoré vyplývajú z prerušenia činnosti inštitúcií a z volieb do Európskeho parlamentu, pričom dodržiavajú ustanovenia Zmluvy týkajúce sa lehôt. Prerušenie činnosti je v každom prípade čo najkratšie.

32.

Zmierovací výbor sa schádza striedavo v priestoroch Európskeho parlamentu a Rady s cieľom rovnomerného využívania zariadení vrátane tlmočníckeho vybavenia.

33.

Zmierovací výbor má prístup k návrhu Komisie, spoločnej pozícii Rady a stanovisku Komisie k nej, pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom predloženým Európskym parlamentom a stanovisku Komisie k nim a spoločnému pracovnému dokumentu delegácií Európskeho parlamentu a Rady. Pracovný dokument by mal užívateľom umožniť jednoducho určiť príslušné otázky a účinne na ne odkazovať. Všeobecne platí, že Komisia predloží svoje stanovisko do troch týždňov od oficiálneho prijatia výsledku hlasovania Európskeho parlamentu a najneskôr do začiatku zmierovacieho konania.

34.

Spolupredsedovia môžu Zmierovaciemu výboru predložiť texty na schválenie.

35.

Dohoda na spoločnom texte sa uskutoční na schôdzi Zmierovacieho výboru alebo neskôr výmenou listov medzi spolupredsedami. Kópie uvedených listov sa postúpia Komisii.

36.

Ak sa Zmierovací výbor dohodne na spoločnom texte, tento je po záverečnej právno-lingvistickej revízii predložený spolupredsedom na formálne schválenie. Vo výnimočných prípadoch s cieľom dodržať lehoty však môže byť spolupredsedom na schválenie predložený návrh spoločného textu.

37.

Spolupredsedovia prostredníctvom spoločne podpísaného listu predložia predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady schválený spoločný text. Ak Zmierovací výbor nie je schopný dohodnúť sa na spoločnom texte, spolupredsedovia to oznámia predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady prostredníctvom spoločne podpísaného listu. Také listy sú úradným záznamom. Kópie uvedených listov sa pre informáciu postúpia Komisii. Pracovné dokumenty používané počas zmierovacieho konania budú po ukončení konania prístupné v registri každej inštitúcie.

38.

Sekretariát Európskeho parlamentu a generálny sekretariát Rady konajú spoločne ako sekretariát Zmierovacieho výboru spolu s generálnym sekretariátom Komisie.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

39.

Ak Európsky parlament alebo Rada považujú za nevyhnutné predĺžiť lehoty uvedené v článku 251 Zmluvy, oznámia to predsedovi druhej inštitúcie a Komisii.

40.

Ak sa dosiahne dohoda v prvom alebo druhom čítaní alebo v zmierovacom konaní, právno-lingvistické služby Európskeho parlamentu a Rady v úzkej spolupráci a po vzájomnej dohode vypracujú konečné znenie schváleného textu.

41.

Bez výslovného súhlasu Európskeho parlamentu a Rady na príslušnej úrovni sa v žiadnom schválenom texte nevykonajú zmeny.

42.

Konečné znenie textu sa vypracuje s náležitým zreteľom na rozličné postupy Európskeho parlamentu a Rady, predovšetkým so zreteľom na dodržanie lehôt pre vnútorné postupy. Inštitúcie sa zaväzujú nevyužívať lehoty na záverečnú právno-lingvistickú revíziu aktov na opätovné otvorenie diskusie o podstatných otázkach.

43.

Európsky parlament a Rada sa dohodnú na spoločnom formáte textov, pripravených spoločne týmito inštitúciami.

44.

Inštitúcie sa zaväzujú, pokiaľ je to možné, vkladať do aktov prijatých spolurozhodovacím postupom vzájomne prijateľné štandardné ustanovenia, a to predovšetkým ustanovenia týkajúce sa uplatňovania vykonávacích právomocí (v súlade s rozhodnutím o komitológii (2)), nadobudnutia účinnosti, transpozície a uplatnenia aktov a dodržiavania práva iniciatívy Komisie.

45.

Inštitúcie sa budú usilovať o uskutočnenie spoločnej tlačovej konferencie s cieľom oznámiť úspešný výsledok legislatívneho postupu v prvom čítaní, druhom čítaní alebo v zmierovacom konaní. Budú sa tiež snažiť o vydanie spoločných tlačových správ.

46.

Po prijatí právneho aktu spolurozhodovacím postupom Európskym parlamentom a Radou sa text predloží na podpis predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady, ako aj generálnym tajomníkom týchto inštitúcií.

47.

Predsedovia Európskeho parlamentu a Rady dostanú text na podpis vo svojich príslušných jazykoch a pokiaľ je to možné, podpíšu ho spolu na spoločnej slávnosti, ktorá sa uskutočňuje každý mesiac s cieľom podpísať dôležité akty za prítomnosti masovokomunikačných prostriedkov.

48.

Spoločne podpísaný text je odovzdaný na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Uverejnenie sa uskutočňuje zvyčajne do dvoch mesiacov od prijatia právneho aktu Európskym parlamentom a Radou.

49.

Ak jedna z inštitúcií zistí administratívnu alebo zrejmú chybu v texte (alebo v jednej z jeho jazykových verzií), neodkladne to oznámi ostatným inštitúciám. Ak chyba súvisí s aktom, ktorý ešte nebol prijatý ani Európskym parlamentom ani Radou, právno-lingvistické služby Európskeho parlamentu a Rady v úzkej spolupráci pripravia nevyhnutné korigendum. Ak sa chyba týka aktu, ktorý už jedna alebo obe tieto inštitúcie prijali, bez ohľadu na to, či už bol uverejnený, Európsky parlament a Rada spoločnou dohodou prijmú korigendum navrhnuté podľa svojich príslušných postupov.

V Bruseli, trinásteho júna dvetisícsedem.

Za Európsky parlament

predseda

Image

Za Radu Európskej únie

predseda

Image

Za Komisiu Európskych spoločenstiev

predseda

Image


(1)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 27.7.2006, s. 11).


OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/10


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.4693 – Veolia/Sulo)

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 145/03)

Dňa 19. júna 2007 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32007M4693. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://eur-lex.europa.eu)


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/10


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.4663 – voestalpine/Böhler-Uddeholm)

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 145/04)

Dňa 18. júna 2007 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32007M4663. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://eur-lex.europa.eu)


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/11


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.4704 – Bridgepoint/Gambro Healthcare)

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 145/05)

Dňa 26. júna 2007 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32007M4704. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://eur-lex.europa.eu)


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/12


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 145/06)

Dátum prijatia rozhodnutia

21. 3. 2007

Forma pomoci

NN 53/06

Členský štát

Malta

Región

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Għajnuna mil-Istat (obbligi ta' servizz pubbliku) għall-operaturi tal-karozzi tal-linja f'Malta

Právny základ

Ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u l-ATP ta' l-1995

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Náhrady za službu vo verejnom záujme

Forma pomoci

Náhrady za službu vo verejnom záujme

Rozpočet

1,25 až 2,0 miliónov MTL

Intenzita

100 %

Trvanie

Odvetvia hospodárstva

Osobná autobusová doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Il-Gvern Malti

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

21. 2. 2007

Číslo pomoci

N 738/06

Členský štát

Česká republika

Región

Celé území státu

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Pomoc státu při odstraňovaní škod vzniklých povodní v roce 2006 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu

Právny základ

Usnesení vlády č. 604 ze dne 24. května 2006 o Strategii obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006 a ke zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na zmiernenie škôd spôsobených prírodnými pohromami

Forma pomoci

Grant

Rozpočet

47 388 000 CZK (1 675 000 EUR)

Intenzita

100 %

Trvanie

Do konca roku 2007

Odvetvia hospodárstva

Doprava (po vnútrozemských vodných cestách)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvika Svobody 12/222

CZ-110 15 Praha

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/14


Výmenný kurz eura (1)

29. júna 2007

(2007/C 145/07)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3505

JPY

Japonský jen

166,63

DKK

Dánska koruna

7,4422

GBP

Britská libra

0,674

SEK

Švédska koruna

9,2525

CHF

Švajčiarsky frank

1,6553

ISK

Islandská koruna

84,26

NOK

Nórska koruna

7,9725

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5837

CZK

Česká koruna

28,718

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

246,15

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6963

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,7677

RON

Rumunský lei

3,134

SKK

Slovenská koruna

33,635

TRY

Turecká líra

1,774

AUD

Austrálsky dolár

1,5885

CAD

Kanadský dolár

1,4245

HKD

Hongkongský dolár

10,5569

NZD

Novozélandský dolár

1,7502

SGD

Singapurský dolár

2,0664

KRW

Juhokórejský won

1 247,73

ZAR

Juhoafrický rand

9,5531

CNY

Čínsky juan

10,2816

HRK

Chorvátska kuna

7,3035

IDR

Indonézska rupia

12 201,77

MYR

Malajzijský ringgit

4,6626

PHP

Filipínske peso

62,461

RUB

Ruský rubeľ

34,807

THB

Thajský baht

42,615


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/15


ZÁVÄZNÉ INFORMÁCIE O NOMENKLATÚRNOM ZATRIEDENÍ TOVARU

(2007/C 145/08)

Zoznam colných orgánov určených členskými štátmi na prijímanie žiadostí alebo na vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, prijatý v súlade s článkom 6, odsek 5 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (2).

Členský štát

Colný orgán

BELGICKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Centrale administratie der douane en accijnzen

Dienst Nomenclatuur (Tarief), Landbouw en Waarde

Cel BTI

North Galaxy – Gebouw A – 8ste verdieping

Koning Albert II laan 33

B-1030 Brussel

Administration centrale des douanes et accises

Service Nomenclature (Tarif), Agriculture et Valeur

Cellule RTC

North Galaxy Bâtiment A – 8ième étage

33, Avenue Albert II

B-1030 Bruxelles

BULHARSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Агенция „Митници“

Централно Митническо Управление

ул. „Г. С. Раковски“ No. 47

BG-София 1202

ČESKÁ REPUBLIKA

Colné orgány určené na vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Celní ředitelství Praha

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí o vydanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Celní ředitelství Praha

Oddělení závazných informací

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

CYPRUS

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου

1096 Λευκωσία

Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιτελωνείο

CY-1440 Λευκωσία

DÁNSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Všetky regionálne colné a daňové orgány

ESTÓNSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Maksu-ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

FÍNSKO

Colné orgány určené na vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Tullihallitus – Tariffiyksikkö

Erottajankatu 2, PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tullstyrelsen Tariffenhet

Skillnadsgatan 2, PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí o vydanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Ústredný colný orgán a všetky colné úrady

FRANCÚZSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Direction générale des Douanes et Droits indirects, bureau E4,

8 rue de la Tour des Dames

F-75436 Paris cédex 09

GRÉCKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Διεύθυνση Δασμολογική (Δ. 17)

Τμήμα Α' (Δασμολογικό)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αμαλίας 40

GR-105 58 Αθήνα

HOLANDSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Belastingdienst/Douane Rotterdam/kantoor Laan op Zuid

t.a.v. Afdeling bindende tarief inlichtingen

Postbus 50966

3007 BJ Rotterdam

Nederland

ÍRSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Office of the Revenue Commissioners

Classification Unit

Customs Procedures Branch

Government Offices

Nenagh

Co. Tipperary

Ireland

LITVA

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25,

LT-01105 Vilnius

LOTYŠSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Valsts ieņēmumu dienests

Galvenā muitas pārvalde

11. novembra krastmala 17

LV-1841 Rīga

LUXEMBURSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Direction des douanes et accises

B.P. 1605

L-1016 Luxembourg

MAĎARSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Vám- és Pénzügyőrség

Vegyvizsgáló Intézete

Hősök fasora 20-24

H-1163 Budapest

MALTA

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Binding Tariff Information Unit

Customs House

Valletta CMR 02

Malta

NEMECKO

Colné orgány určené na vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Oberfinanzdirektion Cottbus

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Berlin

Grellstraße 18-24

D-10409 Berlin

na tovar kapitol 10, 11, 20, 22, 23 a tiež kapitol 86 až 92 a 94 až 97 colnej nomenklatúry

Oberfinanzdirektion Hamburg

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Baumacker 3

D-22523 Hamburg

na tovar kapitol 2, 3, 5, 9, 12 až 16, 18, 24 a 27, položiek 3505 a 3506 a tiež kapitol 38 až 40, 45 a 46 colnej nomenklatúry

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Frankfurt am Main

Gutleutstraße 185

D-60327 Frankfurt am Main

na tovar kapitol 25, 32, 34 až 37 (s výnimkou položiek 3505 a 3506), 41 až 43 a 50 až 70 colnej nomenklatúry

Oberfinanzdirektion Köln

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Merianstraße 110

D-50765 Köln

na tovar kapitol 17, 26, 28 až 31, 33, 47 až 49, 71 až 83 a 93 colnej nomenklatúry

Oberfinanzdirektion Nürnberg

Zolltechnische Prüfungs-und Lehranstalt München

Lilienthalstraße 3, 85570 Markt Schwaben

na tovar kapitol 1, 4, 7, 8, 19, 21 colnej nomenklatúry

Sophienstraße 6

D-80333 München

na tovar kapitol 6, 44, 84 a 85 colnej nomenklatúry

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí o vydanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Všetky colné úrady

POĽSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Izba Celna w Warszawie

ul. Erazma Ciołka 14A

PL-01-443 Warszawa

PORTUGALSKO

Colné orgány určené na vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5

P-1149-006 Lisboa

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí o vydanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Všetky colné úrady

RAKÚSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Zentralstelle für Verbindliche Zolltarifauskünfte

Vordere Zollamtsstraße 5

A-1030 Wien

RUMUNSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Autoritatea Naţională a Vămilor

Strada Matei Millo, nr. 13, sector 1,

Bucureşti

SLOVENSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Colný úrad Bratislava

Oddelenie colných taríf

Miletičova 42

SK-824 59 Bratislava

SLOVINSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

ŠPANIELSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

ŠVÉDSKO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Tullverket

Box 12854

S-112 98 Stockholm

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí a vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

HM Revenue and Customs

Frontiers, Duty Liability Team

2nd Floor, Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

United Kingdom

TALIANSKO

Colné orgány určené na vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Agenzia delle Dogane

Ufficio Applicazione Tributi

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

Colné orgány určené na prijímanie žiadostí o vydanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Všetky colné úrady


(1)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/20


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady 90/396/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa plynových spotrebičov

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

(2007/C 145/09)

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

CEN

EN 26:1997

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

 

EN 26:1997/A1:2000

Poznámka 3

Dátum uplynul

(18. 7. 2001)

EN 26:1997/A3:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 4. 2007)

EN 26:1997/AC:1998

 

 

CEN

EN 30-1-1:1998

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

 

EN 30-1-1:1998/A1:1999

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 9. 1999)

EN 30-1-1:1998/A2:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul

(29. 2. 2004)

EN 30-1-1:1998/A3:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-1-2:1999

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-2: Bezpečnosť. Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami s nútenou konvekciou

 

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-3: Bezpečnosť. Spotrebiče so sklokeramickou varnou doskou

EN 30-1-3:2003

Dátum uplynul

(30. 4. 2007)

CEN

EN 30-1-4:2002

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-4: Bezpečnosť. Spotrebiče s jedným alebo viac horákmi vybavenými automatikou horáka

 

EN 30-1-4:2002/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 5. 2007)

CEN

EN 30-2-1:1998

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne využívanie energie. Všeobecne

 

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul

(10. 12. 2004)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(11. 11. 2005)

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-2-2:1999

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2-2: Racionálne využívanie energie. Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami s nútenou konvekciou

 

CEN

EN 88:1991

Regulátory tlaku plynu na vstupné tlaky do 200 mbar pre spotrebiče na plynné palivá (obsahuje Zmenu A1:1996)

 

EN 88:1991/A1:1996

Poznámka 3

Dátum uplynul

(17. 7. 1997)

CEN

EN 89:1999

Zásobníkové ohrievače vody na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody určené pre domácnosť (obsahuje Zmeny A1:1999 a A2:2000)

 

EN 89:1999/A1:1999

Poznámka 3

Dátum uplynul

(17. 10. 2000)

EN 89:1999/A2:2000

Poznámka 3

Dátum uplynul

(18. 7. 2001)

EN 89:1999/A3:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 4. 2007)

EN 89:1999/A4:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 5. 2007)

CEN

EN 125:1991

Zariadenia na istenie plameňa plynových spotrebičov. Zariadenia s termoelektrickou poistkou plameňa

 

EN 125:1991/A1:1996

Poznámka 3

Dátum uplynul

(17. 7. 1997)

CEN

EN 126:2004

Viacfunkčné ovládacie zariadenia pre spotrebiče na plynné palivá

EN 126:1995

Dátum uplynul

(10. 12. 2004)

CEN

EN 161:2007

Samočinné uzatváracie ventily horákov na plynné palivá a spotrebičov na plynné palivá

EN 161:2001

31. 7. 2007

CEN

EN 203-1:2005

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

EN 203-1:1992

31. 12. 2008

CEN

EN 203-2-1:2005

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na otvorené horáky a horaky wok

EN 203-2:1995

31. 12. 2008

CEN

EN 203-2-2:2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Rúry

EN 203-2:1995

31. 12. 2008

CEN

EN 203-2-3:2005

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na otvorené varné kotle

EN 203-2:1995

31. 12. 2008

CEN

EN 203-2-4:2005

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-4: Osobitné požiadavky. Fritézy

EN 203-2:1995

31. 12. 2008

CEN

EN 203-2-6:2005

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na ohrievače vody určenej do nápojov

EN 203-2:1995

31. 12. 2008

CEN

EN 203-2-8:2005

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-8: Osobitné požiadavky. Panvice na vyprážanie a varný systém paella

EN 203-2:1995

31. 12. 2008

CEN

EN 203-2-9:2005

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-9: Osobitné požiadavky. Plné platne, ohrievacie platne a grilovacie rošty

EN 203-2:1995

31. 12. 2008

CEN

EN 203-2-11:2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-11: Osobitné požiadavky. Varič cestovín

EN 203-2:1995

31. 12. 2008

CEN

EN 257:1992

Mechanické termostaty na plynové spotrebiče

 

EN 257:1992/A1:1996

Poznámka 3

Dátum uplynul

(17. 7. 1997)

CEN

EN 297:1994

Kotly na plynné palivá pre ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B11 a B11bs s atmosférickými horákmi a s menovitým príkonom najviac 70 kW (obsahuje Zmenu A2:1996 a A3:1996)

 

EN 297:1994/A3:1996

Poznámka 3

Dátum uplynul

(24. 2. 1998)

EN 297:1994/A5:1998

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 1998)

EN 297:1994/A2:1996

Poznámka 3

Dátum uplynul

(29. 10. 2002)

EN 297:1994/A6:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul

(23. 12. 2003)

EN 297:1994/A4:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(11. 6. 2005)

EN 297:1994/A2:1996/AC:2006

 

 

CEN

EN 298:2003

Automatické riadiace systémy horákov na plynné palivá a spotrebičov na plynné palivá s ventilátormi alebo bez nich

EN 298:1993

Dátum uplynul

(30. 9. 2006)

CEN

EN 303-3:1998

Vykurovacie kotly. Časť 3: Vykurovacie kotly na plynné palivá určené na ústredné vykurovanie. Sústava kotlového telesa a horáka s ventilátorom

 

EN 303-3:1998/A2:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(11. 6. 2005)

EN 303-3:1998/AC:2006

 

 

CEN

EN 303-7:2006

Vykurovacie kotly. Časť 7: Kotly ústredného vykurovania na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom s menovitým výkonom najviac 1 000 kW

 

CEN

EN 377:1993

Mazivá pre spotrebiče na plynné palivá a ich ovládacie zariadenia okrem mazív na použitie v priemysle

 

EN 377:1993/A1:1996

Poznámka 3

Dátum uplynul

(11. 6. 2005)

CEN

EN 416-1:1999

Závesné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá. Časť 1: Bezpečnosť (obsahuje Zmenu A1:2000)

 

EN 416-1:1999/A1:2000

Poznámka 3

Dátum uplynul

(18. 7. 2001)

EN 416-1:1999/A2:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

EN 416-1:1999/A3:2002

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2002)

CEN

EN 416-2:2006

Závesné sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá určené na použitie v nebytových priestoroch. Časť 2: Úsporné využitie energie

 

CEN

EN 419-1:1999

Závesné žiarivé sálavé ohrievače na plynné palivá s horákom bez ventilátora na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Bezpečnosť (obsahuje Zmenu A1:2000)

 

EN 419-1:1999/A1:2000

Poznámka 3

Dátum uplynul

(18. 7. 2001)

EN 419-1:1999/A2:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

EN 419-1:1999/A3:2002

Poznámka 3

Dátum uplynul

(9. 9. 2003)

CEN

EN 419-2:2006

Závesné žiaričové sálavé ohrievače na plynné palivá určené na použitie v nebytových priestoroch. Časť 2: Úsporné využitie energie

 

CEN

EN 437:2003

Skúšobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov

EN 437:1993

Dátum uplynul

(23. 12. 2003)

CEN

EN 449:2002

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače na vykurovanie domácností bez pripojenia na dymovod (vrátane ohrievačov s difúznym katalytickým spaľovaním)

EN 449:1996

Dátum uplynul

(2. 7. 2003)

CEN

EN 461:1999

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače vzduchu bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 10 kW

 

EN 461:1999/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(10. 12. 2004)

CEN

EN 483:1999

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia C s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW (obsahuje Zmenu A2:2001)

 

EN 483:1999/A2:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

 

 

CEN

EN 484:1997

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Samostatné varné jednotky vrátane varných jednotiek s ražňom na vonkajšie používanie

 

CEN

EN 497:1997

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Viacfunkčné varné horáky na vonkajšie používanie

 

CEN

EN 498:1997

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ražne na vonkajšie používanie

 

CEN

EN 509:1999

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

 

EN 509:1999/A1:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

EN 509:1999/A2:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2005)

CEN

EN 521: 2006

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Prenosné spotrebiče pracujúce pri tlaku nasýtených pár skvapalnených uhľovodíkových plynov

EN 521:1998

Dátum uplynul

(31. 8. 2006)

CEN

EN 525:1997

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s priamym ohrevom a nútenou konvekciou s menovitým tepelným príkonom najviac 300 kW, na vykurovanie nebytových objektov

 

CEN

EN 549:1994

Gumené materiály na tesnenia a membrány do plynových spotrebičov a plynových zariadení

EN 291:1992

EN 279:1991

Dátum uplynul

(31. 12. 1995)

CEN

EN 613:2000

Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá

 

EN 613:2000/A1:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul

(23. 12. 2003)

CEN

EN 621:1998

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

 

EN 621:1998/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2002)

CEN

EN 624:2000

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Uzavreté vykurovacie zariadenia na skvapalnené uhľovodíkové plyny na zabudovanie do vozidiel a lodí

 

CEN

EN 625:1995

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti kombinovanými kotlami s menovitým príkonom najviac 70 kW

 

CEN

EN 656:1999

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B s menovitým tepelným príkonom väčším ako 70 kW a najviac 300 kW

 

CEN

EN 676:2003

Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním

EN 676:1996

Dátum uplynul

(8. 4. 2004)

CEN

EN 677:1998

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na kondenzačné kotly s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW

 

CEN

EN 732:1998

Spotrebiče na spaľovanie skvapalnených uhľovodíkových plynov. Absorpčné chladničky

 

CEN

EN 751-1:1996

Tesniace materiály na kovové závitové spoje v styku s 1., 2. a 3. triedou plynov a horúcou vodou. Časť 1: Anaeróbne tesniace materiály

 

CEN

EN 751-2:1996

Tesniace materiály na kovové závitové spoje v styku s 1., 2. a 3. triedou plynov a horúcou vodou. Časť 2: Nevytvrdzujúce tesniace materiály

 

CEN

EN 751-3:1996

Tesniace materiály na kovové závitové spoje v styku s 1., 2. a 3. triedou plynov a horúcou vodou. Časť 3: Nesintrované PTFE pásky

 

EN 751-3:1996/AC:1997

 

 

CEN

EN 777-1:1999

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D, bezpečnosť

 

EN 777-1:1999/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 8. 2001)

EN 777-1:1999/A2:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

EN 777-1:1999/A3:2002

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2002)

CEN

EN 777-2:1999

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E, bezpečnosť

 

EN 777-2:1999/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 8. 2001)

EN 777-2:1999/A2:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

EN 777-2:1999/A3:2002

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2002)

CEN

EN 777-3:1999

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F, bezpečnosť

 

EN 777-3:1999/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 8. 2001)

EN 777-3:1999/A2:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

EN 777-3:1999/A3:2002

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2002)

CEN

EN 777-4:1999

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H, bezpečnosť

 

EN 777-4:1999/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 8. 2001)

EN 777-4:1999/A2:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

EN 777-4:1999/A3:2002

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2002)

CEN

EN 778:1998

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľovacieho vzduchu alebo s odvodom spalín účinkom prirodzeného ťahu, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť

 

EN 778:1998/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2002)

CEN

EN 1020:1997

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

 

EN 1020:1997/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2002)

CEN

EN 1106:2001

Ručne ovládané armatúry pre spotrebiče na plynné palivá

 

CEN

EN 1196:1998

Plynové ohrievače vzduchu na vykurovanie domácností a nebytových objektov. Doplnkové požiadavky na kondenzačné ohrievače vzduchu

 

CEN

EN 1266:2002

Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu a/alebo odvod spalín

 

EN 1266:2002/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2006)

CEN

EN 1319:1998

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou vybavené horákom s pomocným ventilátorom, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť (Obsahuje Zmenu A2:1999)

 

EN 1319:1998/A2:1999

Poznámka 3

Dátum uplynul

(17. 10. 2000)

EN 1319:1998/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 3. 2002)

CEN

EN 1458-1:1999

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B22D a B23D s menovitým tepelným príkonom najviac do 6 kW. Časť 1: Bezpečnosť

 

CEN

EN 1458-2:1999

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B|22D a B23D, s menovitým tepelným príkonom do 6 kW. Časť 2: Racionálne využitie energie

 

CEN

EN 1596:1998

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Mobilné a prenosné ohrievače vzduchu nebytových priestorov s nútenou konvekciou s priamym ohrevom

 

EN 1596:1998/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(10. 12. 2004)

CEN

EN 1643:2000

Skúšobné systémy na automatické uzatváracie ventily pre plynové horáky a plynové spotrebiče

 

CEN

EN 1854:2006

Snímače tlaku plynu pre horáky a pre spotrebiče na plynné palivá

EN 1854:1997

Dátum uplynul

(4. 11. 2006)

CEN

EN 12067-1:1998

Pomerové regulátory zmesi plynné palivo/vzduch pre horáky a spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Pneumatické typy

 

EN 12067-1:1998/A1:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul

(23. 12. 2003)

CEN

EN 12067-2:2004

Pomerové regulátory zmesi plynné palivo/vzduch pre horáky a spotrebiče na plynné palivá. Časť 2: Elektronické typy

 

CEN

EN 12078:1998

Nulové regulátory tlaku plynu pre horáky a spotrebiče na plynné palivá

 

CEN

EN 12244-1:1998

Práčky s priamym ohrevom na plynné palivá s menovitým tepelným príkonom najviac 20 kW. Časť 1: Bezpečnosť

 

CEN

EN 12244-2:1998

Práčky s priamym ohrevom na plynné palivá s menovitým tepelným príkonom najviac 20 kW. Časť 2: Hospodárne využívanie energie

 

CEN

EN 12309-1:1999

Absorpčné a adsorpčné klimatizačné zariadenia a/alebo zariadenia s tepelným čerpadlom na plynné palivá s menovitým príkonom vypočítaným z výhrevnosti maximálne 70 kW. Časť 1: Bezpečnosť

 

CEN

EN 12309-2:2000

Absorpčné a adsorpčné klimatizačné zariadenia a/alebo zariadenia s tepelným čerpadlom so vstavanými zdrojmi tepla na plynné palivo, s menovitým príkonom do 70 kW. Časť 2: Hospodárne využitie energie

 

CEN

EN 12669:2000

Ohrievače vzduchu s priamym ohrevom a ventilátorom na plynné palivá na použitie v skleníkoch a na dodatočný ohrev nebytových priestorov

 

CEN

EN 12752-1:1999

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B s menovitým tepelným príkonom najviac do 20 kW. Časť 1: Bezpečnosť

 

CEN

EN 12752-2:1999

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B, s menovitým tepelným príkonom najviac do 20 kW. Časť 2: Racionálne využitie energie

 

CEN

EN 12864:2001

Nízkotlakové neprestaviteľné regulátory tlaku plynu s maximálnym výstupným tlakom do 200 mbar vrátane, s prietokom do 4 kg/h vrátane, určené pre bután, propán alebo ich zmesi s pridruženými zabezpečovacími zariadeniami

 

EN 12864:2001/A1:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul

(10. 12. 2004)

EN 12864:2001/A2:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2006)

CEN

EN 13278:2003

Samostatné konvekčné ohrievače priestoru na plynné palivá so spaľovacou komorou otvorenou vpredu

 

CEN

EN 13611:2000

Bezpečnostné a riadiace prístroje pre horáky na plynné palivá a spotrebiče plynných palív. Všeobecné požiadavky

 

EN 13611:2000/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2005)

CEN

EN 13785:2005

Regulátory tlaku plynu s prietokom najviac 100 kg/h s výstupným tlakom najviac 4 bar pre propán-bután alebo ich zmesi okrem regulátorov, ktoré sú predmetom EN 12864, a s pridruženými zabezpečovacími zariadeniami

 

EN 13785:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13786:2004

Samočinné prepínacie ventily s maximálnym výstupným tlakom do 4 bar vrátane a s prietokom do 100 kg/h vrátane určené na bután, propán alebo ich zmesi s pridruženými zabezpečovacími zariadeniami

 

CEN

EN 13836:2006

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B s menovitým tepelným príkonom väčším ako 300 kW a najviac 1 000 kW

 

CEN

EN 14438:2006

Plynové vykurovacie telesá na vykurovanie viac miestností

 

CEN

EN 14543:2005

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Záhradné ohrievače. Záhradné ohrievače na LPG bez odvodu spalín na vonkajšie používanie

 

CEN

EN 15033:2006

Uzavreté akumulačné ohrievače zdravotne nezávadnej vody na LPG pre vozidlá a člny

 

Poznámka 1

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 3

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES (2) Európskeho parlamentu a Rady, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC (3).

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

European Committee for Standardization (CEN): rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI): 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francúzsko. Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


V Oznamy

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 145/31


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4771 – Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 145/10)

1.

Komisii bolo 22. júna 2007 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podniky The Veritas Capital Fund III L.P, súčasť skupiny Veritas („Veritas“, USA), Golden Gate Capital Management LLC („GG“, USA), a Goldman Sachs Group Inc („GS“, USA) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom Aeroflex Incorporated („Aeroflex“, USA) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Veritas: investície do súkromných majetkových zdrojov,

GG: investície do súkromných majetkových zdrojov,

GS: globálne investičné bankovníctvo, cenné papiere a investičný manažment,

Aeroflex: navrhovanie a výroba mikroelektronických zariadení a testovacích riešení pre oblasť komunikácie, pre letecký, kozmický a obranný priemysel.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4771 – Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.