ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 103

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
8. mája 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania, usmernenia a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2007/C 103/01

Odporúčanie Rady z 19. marca 2007 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (šiesty ERF) za rozpočtový rok 2005

1

2007/C 103/02

Odporúčanie Rady z 19. marca 2007 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (siedmy ERF) za rozpočtový rok 2005

2

2007/C 103/03

Odporúčanie Rady z 19. marca 2007 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2005

3

2007/C 103/04

Odporúčanie Rady z 19. marca 2007 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2005

4

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 103/05

Výmenný kurz eura

5

2007/C 103/06

Obnovenie členstva Poradného výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 103/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom ( 1 )

7

2007/C 103/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom ( 1 )

11

2007/C 103/09

Zmena a doplnenie povinností verejnej služby uložených na poskytovanie niektorých pravidelných leteckých služieb na území autonómnej oblasti Azorských ostrovov ( 1 )

14

 

V   Oznamy

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2007/C 103/10

Oznámenie o začatí preskúmania uplynutia platnosti antidumpingových opatrení, ktoré sa uplatňujú pri dovoze kumarínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

15

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2007/C 103/11

Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania, usmernenia a stanoviská

ODPORÚČANIA

Rada

8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/1


ODPORÚČANIE RADY

z 19. marca 2007

o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (šiesty ERF) za rozpočtový rok 2005

(2007/C 103/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na tretí dohovor AKT – EHS podpísaný v Lomé 8. decembra 1984 (1),

so zreteľom na vnútornú dohodu 86/126/EHS o financovaní a správe pomoci Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 29 ods. 3,

so zreteľom na finančné nariadenie z 11. novembra 1986 uplatniteľné na šiesty Európsky rozvojový fond (šiesty ERF) (3), a najmä na jeho články 66 až 73,

po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách šiesteho ERF k 31. decembru 2005 a správy Dvora audítorov o rozpočtovom roku 2005 spolu s odpoveďami Komisie (4),

keďže

(1)

Podľa článku 29 ods. 3 vnútornej dohody sa absolutórium za finančné hospodárenie šiesteho ERF má udeliť Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady,

(2)

Celkové vykonávanie operácií šiesteho ERF Komisiou počas rozpočtového roka 2005 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii absolutórium ohľadom vykonávania operácií šiesteho ERF za rozpočtový rok 2005.

V Bruseli 19. marca 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Ú. v. ES L 86, 31.3.1986, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 86, 31.3.1986, s. 210. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím 86/281/EHS (Ú. v. ES L 178, 2.7.1986, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 325, 20.11.1986, s. 42.

(4)  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/2


ODPORÚČANIE RADY

z 19. marca 2007

o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (siedmy ERF) za rozpočtový rok 2005

(2007/C 103/02)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na štvrtý dohovor AKT – ES podpísaný v Lomé 15. decembra 1989 (1), zmenený a doplnený dohodou podpísanou na Mauríciu 4. novembra 1995 (2),

so zreteľom na vnútornú dohodu 91/401/EHS o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa štvrtého dohovoru AKT – ES (3), ktorá ustanovila medzi iným siedmy Európsky rozvojový fond (siedmy ERF), a najmä na článok 33 ods. 3 tejto dohody,

so zreteľom na finančné nariadenie z 29. júla 1991 uplatniteľné na rozvojovú finančnú spoluprácu podľa štvrtého dohovoru AKT – ES (4), a najmä na jeho články 69 až 77,

po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách siedmeho ERF k 31. decembru 2005 a správy Dvora audítorov o rozpočtovom roku 2005 spolu s odpoveďami Komisie (5),

keďže:

(1)

Podľa článku 33 ods. 3 vnútornej dohody sa absolutórium za finančné hospodárenie siedmeho ERF má udeliť Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady,

(2)

Celkové vykonávanie operácií siedmeho ERF Komisiou počas rozpočtového roka 2005 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii absolutórium ohľadom vykonávania operácií siedmeho ERF za rozpočtový rok 2005.

V Bruseli 19. marca 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1991, s. 288.

(4)  Ú. v. ES L 266, 21.9.1991, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/3


ODPORÚČANIE RADY

z 19. marca 2007

o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2005

(2007/C 103/03)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na štvrtý dohovor AKT – ES podpísaný v Lomé 15. decembra 1989 (1), zmenený a doplnený dohodou podpísanou na Mauríciu 4. novembra 1995 (2),

so zreteľom na vnútornú dohodu o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES (3), ktorý ustanovil medzi iným ôsmy Európsky rozvojový fond (ôsmy ERF), a najmä na článok 33 ods. 3 tejto dohody,

so zreteľom na finančné nariadenie zo 16. júna 1998 vzťahujúce sa na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES (4), a najmä na jeho články 66 až 74,

po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách ôsmeho ERF k 31. decembru 2005 a správy Dvora audítorov o rozpočtovom roku 2005 spolu s odpoveďami Komisie (5),

keďže:

(1)

Podľa článku 33 ods. 3 uvedenej vnútornej dohody sa absolutórium za finančné hospodárenie ôsmeho ERF má udeliť Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady,

(2)

Celkové vykonávanie operácií ôsmeho ERF Komisiou počas rozpočtového roka 2005 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii absolutórium ohľadom vykonávania operácií ôsmeho ERF za rozpočtový rok 2005.

V Bruseli 19. marca 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.

(4)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.

(5)  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/4


ODPORÚČANIE RADY

z 19. marca 2007

o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2005

(2007/C 103/04)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT – ES podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a zmenenú a doplnenú v Luxemburgu (Luxemburské veľkovojvodstvo) 25. júna 2005 (2),

so zreteľom na vnútornú dohodu o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa finančného protokolu k Dohode o partnerstve AKT – ES (3), ktorá ustanovila medzi iným deviaty Európsky rozvojový fond (deviaty ERF), a najmä na článok 32 ods. 3 tejto dohody,

so zreteľom na finančné nariadenie z 27. marca 2003 uplatňované na 9. Európsky fond rozvoja (4), a najmä na jeho články 96 až 103,

po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách deviateho ERF k 31. decembru 2005 a správy Dvora audítorov o rozpočtovom roku 2005 spolu s odpoveďami Komisie (5),

keďže:

(1)

Podľa článku 32 ods. 3 uvedenej vnútornej dohody sa absolutórium za finančné hospodárenie deviateho ERF má udeliť Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady,

(2)

Celkové vykonávanie operácií deviateho ERF Komisiou počas rozpočtového roka 2005 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii absolutórium ohľadom vykonávania operácií deviateho ERF za rozpočtový rok 2005.

V Bruseli 19. marca 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(4)  Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 205.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/5


Výmenný kurz eura (1)

7. mája 2007

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3615

JPY

Japonský jen

163,31

DKK

Dánska koruna

7,4516

GBP

Britská libra

0,68230

SEK

Švédska koruna

9,1655

CHF

Švajčiarsky frank

1,6471

ISK

Islandská koruna

86,37

NOK

Nórska koruna

8,1220

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5826

CZK

Česká koruna

28,167

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

246,20

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6966

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,7413

RON

Rumunský lei

3,3120

SKK

Slovenská koruna

33,537

TRY

Turecká líra

1,8230

AUD

Austrálsky dolár

1,6483

CAD

Kanadský dolár

1,5028

HKD

Hongkongský dolár

10,6428

NZD

Novozélandský dolár

1,8442

SGD

Singapurský dolár

2,0613

KRW

Juhokórejský won

1 255,85

ZAR

Juhoafrický rand

9,4161

CNY

Čínsky juan

10,4889

HRK

Chorvátska kuna

7,3458

IDR

Indonézska rupia

12 096,93

MYR

Malajzijský ringgit

4,6495

PHP

Filipínske peso

64,331

RUB

Ruský rubeľ

35,0260

THB

Thajský baht

44,335


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/6


Obnovenie členstva Poradného výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru

(2007/C 103/06)

Poradný výbor pre rybné hospodárstvo a akvakultúru bol obnovený rozhodnutím 2004/864/ES (1), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/478/ES (2) o obnovení Poradného výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru.

Funkčné obdobie členov výboru je tri roky. Toto funkčné obdobie možno obnoviť. Funkčné obdobie členov Poradného výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru zriadeného 1. mája 2004 teda vyprší 30. apríla 2007.

Komisia preto rozhodla obnoviť Poradný výbor pre rybné hospodárstvo a akvakultúru na obdobie od 1. mája 2007 do 30. apríla 2010 takto:

ZAINTERESOVANÉ STRANY SPRH

MIEST

ČLENOVIA

Výbor

 

Riadni členovia

Náhradníci

Súkromní vlastníci plavidiel

1

M. B. DEAS

M. J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Družstevní vlastníci plavidiel

1

M. G. VAN BALSFOORT

M. J. R. FUERTES GAMUNDI

Organizácie výrobcov

1

M. C. OLESEN

M. S. O'DONOGHUE

Chovatelia mäkkýšov a kôrovcov

1

M. G. FUCCI

M. A. BAEKGAARD

Chovatelia rýb

1

M. I. STEPHANIS

M. P. A. SALVADOR

Spracovatelia

1

M. G. PASTOOR

M. P. COMMERE

Obchodníci

1

M. P. BAMBERGER

M. T. F. GEOGHEGAN

Rybári a platení zamestnanci

1

M. R. OTERO

M. A. MACEDO

Spotrebitelia

1

M. J. GODFREY

 

Životné prostredie

1

M. E. DUNN

Mme C. PHUA

Rozvoj

1

M. J. GOUYEN

Mme B. GOREZ

Pracovné skupiny

 

Predseda

Podpredseda

Skupina I

2

M. J. GARAT PÉREZ

M. J. L. DE FEUARDENT

Skupina II

2

M. R. FLYNN

M. G. BREST

Skupina III

2

M. M. KELLER

M. J. A. SUÁREZ LLANOS

Skupina IV

2

M. N. WICHMANN

M. J. A. MOZOS


(1)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 91.

(2)  Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 70.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/7


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 103/07)

Číslo pomoci

XS 164/06

Členský štát

Poľsko

Región

Północny 1.6

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Oslobodenie od dane na nehnuteľnosti pre spoločnosti, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť na území mesta Elbląg a uskutočňujú nové investície.

Právny základ

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

0,2586 mil. EUR

Garantované úvery

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

3. 11. 2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2006

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XS 170/06

Členský štát

Spojené kráľovstvo (a Írska republika)

Región

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Poradenská pomoc na vývoj softvéru

Právny základ

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Garantované úvery

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

Od 1. 12. 2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2007

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

Príslušné odvetvia hospodárstva

Pomoc obmedzená na špecifické odvetvia

Áno

Iné služby

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XS 171/06

Členský štát

Španielsko

Región

Comunidad Valenciana

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Program GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) pre MSP na priemyselné výskumné projekty s technologickými cieľmi

Právny základ

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

3,5 mil. EUR

Garantované úvery

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

1. 1. 2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2007

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XS 174/06

Členský štát

Taliansko

Región

Regione Basilicata

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Pomoc na investície do technologickej inovacíe, do ochrany životného prostredia a do inovácie v oblasti organizácie a obchodu

Právny základ

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

7 mil. EUR (1)

Garantované úvery

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

21. 7. 2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálanej pomoci

Do 31. 12. 2006

Účel pomoci

pomoc pre MSP

Áno

Príslušné sektory hospodárstva

Baníctvo

Spracovateľský priemysel

Zásobovanie elektrickou energiou, vodou a plynom

Služby

Nie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Číslo pomoci

XS 181/06

Členský štát

Írsko

Región

Všetky regióny Írskej republiky

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Zľavy z daní koroporácií pre MSP – hotely (XS/24/2001)

Právny základ

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

20 mil. EUR na obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2008

Garantované úvery

Individuálna pomoc

celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

2. 2. 2001

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 7. 2008

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

Príslušné sektory hospodárstva

Pomoc obmedzená na špecifické sektory

Áno

Iné služby

Hotelierstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno


(1)  Do uvedenej celkovej ročnej výšky sú zahrnuté všetky opatrenia uvedené v právnom základe.


8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/11


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 103/08)

Číslo pomoci

XS 187/06

Členský štát

Spolková republika Nemecko

Región

Všetky regióny oprávnené na poskytnutie pomoci podľa mapy regionálnej pomoci pre Nemecko na roky 2007 – 2013

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

ERP – program regionálnej pomoci

Právny základ

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

21 miliónov EUR

Garantované úvery

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

Od 1. 1. 2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2007 príp. do skončenia platnosti nariadenia o výnimke pre MSP

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XS 2/07

Členský štát

Poľsko

Región

Wszystkie 16 województw

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Právny základ

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 387 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci: –

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Dátum implementácie

7. 9. 2004

Trvanie

30. 6. 2008

Účel

Malé a stredné podniky

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Číslo pomoci

XS 3/07

Členský štát

Poľsko

Región

Wszystkie 16 województw

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Právny základ

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 19 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci: –

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Dátum implementácie

7. 9. 2004

Trvanie

30. 6. 2008

Účel

Malé a stredné podniky

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Číslo pomoci

XS 47/07

Členský štát

Holandsko

Región

Alle regio's

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Právny základ

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 34 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci: –

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Dátum implementácie

1. 1. 2007

Trvanie

1. 1. 2012

Účel

Malé a stredné podniky

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Číslo pomoci

XS 127/07

Členský štát

Španielsko

Región

Cantabria

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Právny základ

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 0,25 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci: –

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Dátum implementácie

2. 3. 2007

Trvanie

31. 12. 2013

Účel

Malé a stredné podniky

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/14


Zmena a doplnenie povinností verejnej služby uložených na poskytovanie niektorých pravidelných leteckých služieb na území autonómnej oblasti Azorských ostrovov

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 103/09)

Vláda autonómnej oblasti Azorských ostrovov v súlade s ustanoveniami oznámenia Komisie (Ú. v. EÚ C 115, 16.5.2002, s. 2) zo 16. mája 2002 vykonala kontrolu taríf, ktoré sa týkajú povinností verejnej služby uložených na pravidelné letecké služby na území autonómnej oblasti Azorských ostrovov, a zmenila a doplnila prílohy A a B k uvedenému oznámeniu týmto spôsobom:

„PRÍLOHA A

Bežné tarify v ekonomickej triede (RT) (v eurách) v roku 2007

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira

PRÍLOHA B

Tarify pre miestnych obyvateľov (RT) (v eurách) v roku 2007

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira“


V Oznamy

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Komisia

8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/15


Oznámenie o začatí preskúmania uplynutia platnosti antidumpingových opatrení, ktoré sa uplatňujú pri dovoze kumarínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2007/C 103/10)

Po uverejnení oznámenia o nastávajúcom uplynutí platnosti (1) platných antidumpingových opatrení na dovoz kumarínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušná krajina“) bola Komisii doručená žiadosť o preskúmanie podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o preskúmanie

Žiadosť v mene jediného výrobcu v Spoločenstve, ktorý vyrába všetok kumarín v Spoločenstve, podala Európska rada chemického priemyslu (CEFIC) (ďalej len „žiadateľ“) 8. februára 2007.

2.   Výrobok

Výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, je kumarín s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“), ktorý je v súčasnosti zaradený pod kód KN ex 2932 21 00. Tento kód KN sa uvádza iba pre informáciu.

3.   Existujúce opatrenia

Opatreniami v súčasnosti platnými je konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 769/2002 (3) a rozšíreným na dovoz z Indie a Thajska nariadením Rady (ES) č. 2272/2004 (4) a na dovoz z Indonézie a Malajzie nariadením Rady (ES) č. 1650/2006 (5).

4.   Dôvody preskúmania

Žiadosť sa odôvodňuje tým, že uplynutie platnosti opatrení by mohlo viesť k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Spoločenstva.

Žiadateľ predložil dôkaz, že dovoz príslušného výrobku z Čínskej ľudovej republiky do Spoločenstva vo veľkom množstve pokračoval a to za dumpingové ceny.

So zreteľom na ustanovenia článku 2 ods. 7 základného nariadenia žiadateľ stanovil normálnu hodnotu pre Čínsku ľudovú republiku na základe ceny vo vhodnej krajine s trhovým hospodárstvom, ktorá je uvedená v ods. 5.1 písm. c). Tvrdenie o pokračovaní dumpingu je založené na porovnaní normálnej hodnoty takto stanovenej, s vývoznými cenami príslušného výrobku pri vývoze do Spoločenstva.

Na základe toho je vypočítané dumpingové rozpätie vysoké.

Vzhľadom na opätovný výskyt dumpingu sa tiež uvádza, že vývoz do tretích krajín, napr. USA a Brazílie, sa realizoval za dumpingové ceny.

Žiadateľ predložil dôkaz, že dovoz príslušného výrobku z Čínskej ľudovej republiky bol naďalej vysoký, pokiaľ ide o absolútne hodnoty aj trhový podiel.

Takisto sa uvádza, že objem a ceny príslušného dovážaného výrobku naďalej mali, okrem iných dôsledkov, negatívny vplyv na úroveň cien výrobného odvetvia Spoločenstva, čo podstatne poškodzovalo jeho finančnú situáciu a zamestnanosť výrobného odvetvia Spoločenstva.

Žiadateľ ďalej tvrdí, že ďalšia ujma spôsobená dumpingom je pravdepodobná. V tejto súvislosti žiadateľ predkladá dôkazy o tom, že ak by sa nechala uplynúť platnosť opatrení, pravdepodobne by sa zvýšila súčasná úroveň dovozu príslušného výrobku, keďže v príslušnej krajine existuje nevyužitá kapacita.

Navyše žiadateľ tvrdí, že situácia výrobného odvetvia Spoločenstva je taká, že akýkoľvek podstatný nárast dovozu z príslušnej krajiny za dumpingové ceny by pravdepodobne spôsobil ďalšiu ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva v prípade uplynutia platnosti opatrení.

Okrem toho žiadateľ poukazuje na to, že počas obdobia uloženia opatrení sa vývozcovia/výrobcovia príslušného výrobku z Čínskej ľudovej republiky pokúsili oslabiť existujúce opatrenia praktikami obchádzania, ktoré boli kompenzované rozšírením opatrení ustanoveným nariadením Rady (ES) č. 1650/2006.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania uplynutia platnosti, začína týmto preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia.

5.1.   Postup na určenie pravdepodobnosti dumpingu a ujmy

Prešetrovaním sa stanoví, či je alebo nie je pravdepodobné, že skončenie platnosti opatrení povedie k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy.

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na zjavne veľký počet strán zapojených do tohto konania môže Komisia rozhodnúť o uplatnení výberu vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

i)   Výber vzorky vývozcov/výrobcov v Čínskej ľudovej republike

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila, všetci vývozcovia/výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene sa týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili a poskytli ďalej uvedené informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach v rámci lehoty stanovenej v ods. 6 písm. b) bode i) a vo forme uvedenej v odseku 7:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a meno kontaktnej osoby,

obrat príslušného výrobku vyjadrený v miestnej mene a objem príslušného výrobku predaného na vývoz do Spoločenstva vyjadrený v tonách v období od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007,

obrat príslušného výrobku vyjadrený v miestnej mene a objem predaja príslušného výrobku vyjadrený v tonách, na domácom trhu v období od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007,

obrat a objem predaja príslušného výrobku pri predaji iným tretím krajinám v období od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007, pričom obrat sa vyjadruje v miestnej mene a objem v tonách,

presný opis činností spoločnosti vo vzťahu k výrobe príslušného výrobku a objem výroby príslušného výrobku vyjadrený v tonách, výrobná kapacita a investície do výrobnej kapacity v období od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (6), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja (na vývoz a/alebo na domácom trhu) príslušného výrobku,

akékoľvek iné príslušné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky,

poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, znamená to, že vyplní dotazník a poskytne súhlas s prešetrovaním uvedených údajov priamo na mieste. V prípade, že spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Dôsledky odmietnutia spolupráce sú stanovené v ods. 8 uvedenom ďalej.

Na získanie informácií, ktoré sa javia ako potrebné na výber vzorky od vývozcov/výrobcov, sa Komisia skontaktuje aj s orgánmi vyvážajúcej krajiny a všetkými známymi združeniami vývozcov/výrobcov.

ii)   Výber vzorky dovozcov

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila, sa týmto vyzývajú všetci dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene, aby sa Komisii prihlásili a poskytli ďalej uvedené informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach v rámci lehoty stanovenej v ods. 6 písm. b) bode i) a vo forme uvedenej v odseku 7:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a meno kontaktnej osoby,

celkový obrat spoločnosti vyjadrený v eurách v období od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007,

celkový počet zamestnancov,

presné činnosti spoločnosti, ktoré sa týkajú príslušného výrobku,

objem príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovezeného do Spoločenstva v období od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007 vyjadrený v tonách, hodnota dovozu príslušného výrobku v tomto období vyjadrená v eurách a opätovný predaj príslušného výrobku na trhu Spoločenstva v tomto období,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (7), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja príslušného výrobku,

akékoľvek iné príslušné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky,

poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, znamená to, že vyplní dotazník a poskytne súhlas s prešetrovaním uvedených údajov priamo na mieste. V prípade, že spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Dôsledky odmietnutia spolupráce sú stanovené v ods. 8 uvedenom ďalej.

Okrem toho Komisia osloví aj všetky známe združenia dovozcov v záujme získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky dovozcov.

iii)   Konečný výber vzoriek

Všetky zainteresované strany, ktoré chcú predložiť akékoľvek relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, tak musia urobiť v lehote stanovenej v odseku 6 písm. b) bode ii).

Komisia má v úmysle urobiť konečný výber vzoriek po porade so zainteresovanými stranami, ktoré prejavili záujem byť do vzorky zaradené.

Spoločnosti zaradené do vzoriek musia vyplniť dotazník v lehote stanovenej v ods. 6 písm. b) bode iii) a musia spolupracovať v rámci prešetrovania.

V prípade nedostatočnej spolupráce môže Komisia svoje zistenia založiť v súlade s článkom 17 ods. 4 a článkom 18 základného nariadenia na dostupných skutočnostiach. Zistenie, ktoré je založené na dostupných skutočnostiach, môže byť pre príslušnú stranu menej priaznivé, ako je vysvetlené v odseku 8.

b)   Dotazníky

Na získanie informácií, ktoré sa javia ako potrebné pri prešetrovaní, Komisia rozošle dotazníky v rámci výrobného odvetvia Spoločenstva a všetkým združeniam výrobcov v Spoločenstve, vývozcom a výrobcom v Čínskej ľudovej republike zahrnutým do odberu vzoriek, všetkým združeniam vývozcov/výrobcov, dovozcom, ktorých sa týka odber vzoriek, všetkým združeniam dovozcov uvedeným v žiadosti, alebo tým, ktorí spolupracovali pri prešetrovaní vedúcemu ku stanoveniu opatrení, ktoré sú v súčasnosti predmetom preskúmania, a úradom v príslušnej vyvážajúcej krajine.

c)   Výber krajiny s trhovým hospodárstvom

Komisia má v úmysle použiť Indiu ako vhodnú krajinu s trhovým hospodárstvom na určenie normálnej hodnoty v prípade Čínskej ľudovej republiky. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k vhodnosti tejto krajiny v osobitnej lehote stanovenej v odseku 6 písm. c).

d)   Zhromažďovanie informácií a vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie iné ako odpovede vo vyplnených dotazníkoch a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie musia byť spolu s podpornými dôkazmi doručené Komisii v rámci lehoty stanovenej v odseku 6 písm. a) bode ii).

Komisia môže okrem toho vypočuť zainteresované strany, pokiaľ predložia žiadosť, na základe ktorej sa ukáže, že existujú osobitné dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Táto žiadosť sa musí predložiť v rámci lehoty stanovenej v odseku 6 písm. a) bode iii).

5.2.   Postup určenia záujmov Spoločenstva

V súlade s článkom 21 základného nariadenia a v prípade, ak sa potvrdí pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy, určí sa, či by zachovanie alebo zrušenie antidumpingových opatrení nebolo proti záujmom Spoločenstva. Z tohto dôvodu výrobné odvetvie Spoločenstva, dovozcovia, ich zastupujúce združenia, zástupcovia používateľov a organizácie zastupujúce spotrebiteľov, pokiaľ preukážu, že medzi ich činnosťou a príslušným výrobkom existuje objektívne prepojenie, môžu sa v rámci všeobecných lehôt stanovených v odseku 6 písm. a) bode ii) prihlásiť a poskytnúť Komisii informácie. Strany, ktoré konali v súlade s predchádzajúcou vetou, môžu v lehote stanovenej v ods. 6 písm. a) bode iii) požiadať o vypočutie, pričom uvedú konkrétne dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Je potrebné poznamenať, že akékoľvek informácie predložené podľa článku 21 sa zohľadnia len v tom prípade, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

6.   Lehoty

a)   Všeobecné lehoty

i)   Pre strany na vyžiadanie dotazníka

Všetky zainteresované strany, ktoré nespolupracovali pri prešetrovaní vedúcom k opatreniam, ktoré sú predmetom súčasného preskúmania, by mali požiadať o dotazník alebo iné formuláre žiadostí čo najskôr, najneskôr však do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

ii)   Pre strany na prihlásenie, predloženie vyplnených dotazníkov a akýchkoľvek iných informácií

Všetky zainteresované strany, ak sa ich vyjadrenia majú počas prešetrovania zohľadniť, sa musia Komisii prihlásiť, oznámiť jej svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa príslušná strana prihlási v rámci uvedeného obdobia.

Spoločnosti vybrané do vzorky musia predložiť vyplnené dotazníky v lehote špecifikovanej v ods. 6 písm. b) bode iii).

iii)   Vypočutia

V rámci uvedenej 40-dňovej lehoty môžu všetky zúčastnené strany tiež požiadať o vypočutie Komisiou.

b)   Osobitná lehota týkajúca sa výberu vzorky

i)

Informácie špecifikované v odseku 5.1 písm. a) bode i), odseku. 5.1 písm. a) bode ii) by mali byť Komisii doručené do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, keďže Komisia má v úmysle uskutočniť konzultácie s príslušnými stranami, ktoré prejavili ochotu byť zaradené do vzorky v rámci jej konečného výberu, do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

ii)

Všetky ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre výber vzorky podľa odseku 5.1 písm. a) bodu iii), musia byť Komisii doručené do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

iii)

Odpovede na dotazník od strán, ktoré boli začlenené do výberu vzoriek, musia byť Komisii doručené do 37 dní od dátumu oznámenia o ich začlenení do vzorky.

c)   Osobitná lehota na výber krajiny s trhovým hospodárstvom

Strany, na ktoré sa prešetrovanie vzťahuje, môžu prejaviť záujem o vyjadrenie pripomienok o vhodnosti výberu Indie, o ktorej sa, ako je uvedené v ods. 5 písm. c) tohto oznámenia, uvažuje ako o krajine s trhovým hospodárstvom na účely stanovenia normálnej hodnoty v prípade Čínskej ľudovej republiky. Tieto pripomienky musí Komisia dostať do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

7.   Písomné podania, vyplnené dotazníky a korešpondencia

Všetky podania a žiadosti predložené zainteresovanými stranami musia byť realizované písomne (nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musia uvádzať názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné podania, vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytnú ako dôverné, sa označia ako „Limited  (8)“a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí verzia, ktorá nemá dôverný charakter, s označením „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Adresa Komisie na korešpondenciu:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Nespolupráca

Ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo poskytnúť potrebné informácie v rámci stanovenej lehoty alebo výrazne bráni prešetrovaniu, pozitívne alebo negatívne zistenia sa môžu podľa článku 18 základného nariadenia stanoviť na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a podľa článku 18 základného nariadenia sa môžu využiť dostupné údaje. Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sa preto zakladajú na dostupných údajoch, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý, ako keby bola spolupracovala.

9.   Harmonogram prešetrovania

Podľa článku 11 ods. 5 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.   Možnosť požiadať o preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia

Vzhľadom na to, že toto preskúmanie v súvislosti s uplynutím platnosti sa začína v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 2 základného nariadenia, jeho zistenia nepovedú k zmene úrovne existujúcich opatrení, ale povedú k zrušeniu alebo zachovaniu týchto opatrení v súlade s článkom 11 ods. 6 základného nariadenia.

Ak ktorákoľvek strana tohto konania usúdi, že preskúmanie úrovne opatrení je opodstatnené, aby sa umožnila zmena (t. j. zvýšenie alebo zníženie) úrovne opatrení, táto strana môže požiadať o preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia.

Strany, ktoré si želajú požiadať o takéto preskúmanie, ktoré by sa uskutočnilo nezávisle od preskúmania v súvislosti s uplynutím platnosti uvedeným v tomto oznámení, sa môžu obrátiť na Komisiu na už uvedenej adrese.


(1)  Ú. v. EÚ C 196, 19.8.2006, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 123, 9.5.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1854/2003 (Ú. v. EÚ L 272, 23.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 18.

(5)  Ú. v. EÚ L 311, 10.11.2006, s. 1.

(6)  Poučenie o význame pojmu „prepojené spoločnosti “možno nájsť v článku 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(7)  Poučenie o význame pojmu „prepojené spoločnosti “možno nájsť v článku 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.

(8)  Toto označenie znamená, že ide o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o uplatňovaní čl. VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda).


INÉ AKTY

Komisia

8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/20


Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2007/C 103/11)

Týmto uverejnením vzniká právo vzniesť námietku voči žiadosti podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Námietky musia byť Komisii doručené do šiestich mesiacov odo dňa uverejnenia.

ZHRNUTIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„PARDUBICKÝ PERNÍK“

ES č. CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento prehl'ad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušné oddelenie v členskom štáte

Názov:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresa:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Telefón:

(420) 220 383 111

Fax:

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Skupina

Názov:

Sdružení Pardubický perník

Adresa:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Telefón:

(420) 466 303 637

Fax:

(420) 466 303 637

E-mail:

info@goldfein.cz

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) Iné ( )

3.   Druh výrobku

Trieda: 2.4. medovník a iné produkty

2.   Špecifikácia

(prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006)

4.1   Názov: „Pardubický perník“

4.2   Opis: Produkt „Pardubický perník “je pečený pekárenský výrobok, ktorý sa vyrába z pšeničnej múky, cukru, vaječného obsahu, včelieho medu, ovocných džemov, rastlinných tukov, kakaa, zmesi medovníkového korenia (škorica, koriander, hrebíček, aníz, nové korenie) a kypridiel. Produkt „Pardubický perník “sa vyrába v dvoch variantoch:

4.3   Zemepisná oblasť: Zemepisná oblasť, kde sa produkt „Pardubický perník “vyrába, je vymedzená katastrálnym územím mesta Pardubice vrátane katastrálneho územia obce Spojil.

4.4   Dôkaz o pôvode: Výroba „Pardubického perníku “prebieha podľa platných vnútroštátnych aj európskych predpisov a je podrobená štátnemu dozoru prostredníctvom Státní zemědělské a potravinářské inspekce (vrátane kontroly dodržiavania špecifikácie) a vnútornému kontrolnému mechanizmu HACCP (systém kritických bodov). Z dôvodu zákonného zaistenia vysledovateľnosti výrobkov vedú všetci výrobcovia jednak evidenciu všetkých dodávateľov surovín, ako aj všetkých odberateľov hotových výrobkov. Medovník nepatrí do kategórie čerstvých pekárenských výrobkov a musí sa preto baliť do obalu už u výrobcu a vybaviť minimálne údajmi danými predpismi, predovšetkým však názvom, hmotnosťou, zložením a identifikáciou výrobcu.

4.5   Spôsob výroby: Produkt „Pardubický perník “je pekárenský výrobok, ktorého technológia výroby je s nepatrnými obmenami požívaná už tri storočia.

Výroba „Pardubického perníku “prebieha v dvoch fázach, ktoré sú od seba oddelené niekoľkodennou prestávkou.

V prvej fáze sa vyrába základné cesto, ktoré zreje niekoľko dní pred ďalším spracovaním.

Druhá fáza začína rozmiešaním vyzretého cesta s vaječným obsahom, džemom, korením a kypridlom na elastickú hmotu, z ktorej sa vyváľa plát, ktorý je ďalej spracovávaný buď na

medovníky uvedené v bode 4.2 odsek a), ktoré sa vykroja alebo napichnú na rovnaké kusy cesta, ktoré sa po upečení v peci naplní náplňami a potiahnu polevami alebo čokoládou a balia do fólií, na ktorých sú uvedené potrebné informácie o výrobku alebo

medovníky uvedené v bode 4.2 odsek b) sa vykroja alebo vypichnú kusy cesta, ktoré majú vopred určený tvar (viď 4.2) alebo sú stavebným dielom pre vznik priestorového útvaru (viď 4.2). Kusy cesta sa upečú v peci a po schladení sú potiahnuté polevou alebo čokoládou, prípadne sa nepoťahujú. Takto pripravené korpusy sú ručne zdobené cukrovou, tukovou alebo čokoládovou hmotou, zabalené do obalu, ktorý nesie informácie o výrobku.

Celý výrobný proces vrátane balenia prebieha v prevádzkach vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Nutnosť balenia priamo u výrobcu je zdôvodnená povahou produktu; prepravou nezabalených hotových výrobkov by dochádzalo k znižovaniu ich kvality s ohľadom na polevy a zdobenie, a je daná tiež požiadavkám zákona, kedy trvanlivý pekárenský výrobok musí byť balený priamo u výrobcu.

4.6   Prepojenie: História výroby medovníku v Pardubiciach je vysledovateľná až do 16. storočia, právo vyrábať medovník v Pardubiciach potvrdila Mária Terézia r. 1759. V dvadsiatom storočí nastalo obdobie rozkvetu výroby, kedy bola remeselná výroba doplnená aj priemyselnou výrobou. Súčasné výnimočné postavenie Pardubického medovníku v povedomí verejnosti je zdokumentované napr. výstrižkami z novín (Noviny Pernštejn, Blesk a. i.) ako aj fotografiou z návštevy vtedajšieho prezidenta Václava Havla v prevádzky spoločnosti Goldfein CZ. Z uvedeného je jasné, že v Pardubiciach dlhú dobu pracovali a boli vychovávaní odborníci, ktorí ovládali výrobu tejto špeciality, a že ich duševné vlastníctvo bolo odovzdávané nasledovníkom. Medzi zručnosti patria aj charakteristické motívy používané pri zdobení Pardubického medovníka. Tieto štýly ako aj spôsob zdobenia sa nikde nevyučujú a sú odovzdávané len praxou pri výrobe.

4.7   Kontrolný orgán:

Názov:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adresa:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Telefón:

(420) 495 454 110

Fax:

(420) 495 532 518

E-mail:

hradec@szpi.gov.cz

4.8   Označovanie: —


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.