ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 321

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
29. decembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2006/C 321/1

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení medzi Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republiku, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členské štáty Európskej únie) a Bulharskou republikou a Rumunskom o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

1

 

Komisia

2006/C 321/2

Výmenný kurz eura

2

2006/C 321/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Zoznam príslušných vnútroštátnych úradov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

4

2006/C 321/5

Uverejnenie žiadosti v zmysle článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

9

2006/C 321/6

Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečiv od 1. novembra 2006 do 30. novembra 2006(Uverejnené podľa článku 13 alebo článku 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004)

13

2006/C 321/7

Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

19

2006/C 321/8

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie v zmysle článku 6, ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

23

2006/C 321/9

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané Permis de Juan de Nova Maritime Profond) ( 1 )

28

2006/C 321/0

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/1

Informačný postup — Technické pravidlá ( 1 )

30

2006/C 321/2

Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 — Zmena a doplnenie záväzkov verejnej služby uložených na určité pravidelné letecké služby v Španielsku ( 1 )

36

2006/C 321/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2006/C 321/4

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny o vízach pre diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracovania žiadostí o víza — 2006/0088 (COD)

38

 

II   Prípravné akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

2006/C 321/5

Iniciatíva Rakúskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách

45

 

2006/C 321/6

Oznámenie čitateľom

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Rada

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/1


Oznámenie o nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení medzi Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republiku, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členské štáty Európskej únie)

a Bulharskou republikou a Rumunskom

o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(2006/C 321/01)

Zmluva o pristúpení podpísaná 25. apríla 2005 (1) v Luxemburgu nadobudne platnosť 1. januára 2007 po uložení všetkých ratifikačných listín a podľa jej článku 4 ods. 2.


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 11.


Komisia

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/2


Výmenný kurz eura (1)

28. decembra 2006

(2006/C 321/02)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3173

JPY

Japonský jen

156,61

DKK

Dánska koruna

7,4573

GBP

Britská libra

0,67115

SEK

Švédska koruna

9,0463

CHF

Švajčiarsky frank

1,6058

ISK

Islandská koruna

93,60

NOK

Nórska koruna

8,2375

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5782

CZK

Česká koruna

27,540

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

251,92

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6972

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,8305

RON

Rumunský lei

3,3980

SIT

Slovinský toliar

239,64

SKK

Slovenská koruna

34,561

TRY

Turecká líra

1,8648

AUD

Austrálsky dolár

1,6699

CAD

Kanadský dolár

1,5268

HKD

Hongkongský dolár

10,2387

NZD

Novozélandský dolár

1,8731

SGD

Singapurský dolár

2,0209

KRW

Juhokórejský won

1 224,69

ZAR

Juhoafrický rand

9,2590

CNY

Čínsky juan

10,2935

HRK

Chorvátska kuna

7,3495

IDR

Indonézska rupia

11 905,10

MYR

Malajzijský ringgit

4,6534

PHP

Filipínske peso

64,679

RUB

Ruský rubeľ

34,6940

THB

Thajský baht

47,252


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/3


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 321/03)

1.

Komisii bolo dňa 19. decembra 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik MAN Ferrostaal AG („Ferrostaal“, Nemecko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Eurotecnica Melamine S.A. („Eurotecnica“, Luxembursko), ktorý patrí do Eurotecnica Group SA kúpou akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Ferrostaal: skupina činná vo všetkých inžinierskych oblastiach, vrátane chemického inžinierstva;

Eurotecnica: inžinierske služby a činnosti týkajúce sa udeľovania výrobných technologických licencií pre oblasť chemického priemyslu, vrátane technológií na výrobu melamínu.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/4


Zoznam príslušných vnútroštátnych úradov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (1)

(2006/C 321/04)

(Poznámka: Tento zoznam a ďalšie aktualizované zoznamy budú takisto dostupné na internete (2))

Členský štát

Príslušný úrad

Belgicko

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

DG Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

(Spolkový verejný úrad pre verejné zdravie, potravinový reťazec a životné prostredie)

EUROSTATION II

Victor Hortaplein 40 bus 10/Place Victor Horta 40, boite 10

B-1060 Brussels/Bruxelles

Tel. (32) 2 524 95 76

Fax (32) 2 524 95 03

e-mail: risk@health.fgov.be

Česká republika

Ministerstvo životního prostředí – Odbor environmentálních rizik

(Ministerstvo životného prostredia – Odbor enviromentálnych rizík)

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10 – Vršovice

Tel. (420) 267 122 535

Fax (420) 267 310 013

e-mail: info@env.cz

Dánsko

Miljøstyrelsen – EPA

(Ministerstvo životného prostredia – Agentúra pre ochranu životného prostredia)

Strandgade 29

DK–1401 København K

Tel. (45) 32 66 01 00

Fax (45) 32 66 04 74

Nemecko

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

(Ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti)

Referat IG II 1

Robert-Schuman-Platz 3

D–53175 Bonn

Tel. (49-1888) 305 27 37/(49-1888) 305 27 33

Fax (49-1888) 305 35 24/(49-1888) 305 35 24

Umweltbundesamt

(Spolková agentúra pre životné prostredie)

Wörlitzer Platz 1

D–06844 Dessau

Tel. (49-340) 21 03 33 17/ – 31 54

Fax (49-340) 21 04 33 17/ – 31 54

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(Spolkový inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)

FB 5.4

Friedrich-Henkel-Weg 1

D–44149 Dortmund

Tel. (49-231) 9071 – 2319

Tel. (49-231) 9071 – 2516

Estónsko

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond

(Ministerstvo sociálnych vecí/Odbor verejného zdravia)

Chemicals Safety Unit

Gonsiori 29

EE-15027 Tallinn

Tel. (372) 626 91 53

Fax. (372) 699 22 09

Grécko

Eλληνικη Δημοκρατια

Υπουργειο Οικονομικων

(Ministerstvo financií

Generálne chemické štátne laboratórium

Sekcia surovín a priemyselných výrobkov)

16, An. Tsocha Street

GR–115 21 Athina

Tel. (30-210) 647 92 64/64 79 265

Fax (30-210) 644 16 48

e-mail: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Španielsko

Ministerio de Industria y Energía

(Ministerstvo priemyslu a energetiky)

Jefe de Servicio de Química Básica

Paseo de la Castellana 160

E–28071 Madrid

Tel. (34-91) 349 42 20

Fax (34-95) 669 80 84

Francúzsko

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Direction de l'Eau

Sous-Direction des Milieux Aquatiques et de la Gestion des Eaux

(Ministerstvo životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja)

Chef du Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles

20 Avenue de Ségur

F-75302 PARIS 07 SP

Tel. (33-1) 42 19 12 37

Fax ( 33-1) 42 19 12 35

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques DPPR/SDPD

(Ministerstvo životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja)

20, avenue de Ségur

F-75302 PARIS 07 SP

Tel. (33-1) 42 19 15 45

Fax (33-1) 42 19 14 68

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Direction Générale des Entreprises, Bureau Chimie

(Ministerstvo hospodárstva, financií a priemyslu)

Bâtiment Le Bervil

12, rue VILLIOT

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 53 44 94 52

Fax (33-1) 53 44 91 72

Írsko

Department of the Environment and local government

(Ministerstvo životného prostredia a miestnej samosprávy)

Ireland–Dublin

Tel. (353-1) 888 20 00

Fax (353-1) 888 20 14

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Ministerstvo podnikania, obchodu a zamestnanosti)

Kildare Street

Ireland–Dublin 2

Tel. (353-1) 661 44 44/631 22 31/631 22 29

Fax (353-1) 662 25 22

Taliansko

Ministero della Salute

(Ministerstvo zdravotníctva)

Dirigente chimico

Viale della Civiltà Romana 7

I-00144 Roma

Tel. (39-06)59 94 34 39/59 94 32 12

Fax (39-06)59 94 35 54/59 94 32 27

Cyprus

Υπουργείο Υγείας

(Ministerstvo zdravotníctva)

Medical and Public Health Services

Public Health Services

18, John Kennedy, Pallouriotissa

CY-1449 Nicosia

Tel. (357) 22 305 339

Fax (357) 22 305 345

e-mail: ministryofhealth@cytanet.com.cy

Lotyšsko

Veselības ministrija

(Ministerstvo zdravotníctva)

Brivibas Str., 72

LV –1011 Riga

Tel. (371) 787 61 02

Fax (371) 787 60 71

Valsts sanitara inspekcija

(Štátny hygienický inšpektorát)

Ieriku Str., 3

LV-1084 Riga

Tel. (371) 781 96 84

Fax (371) 781 96 72

e-mail: vsi@vsi.gov.lv

LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS AĢENTŪRA

(Lotyšská agentúra pre životné prostredie, geológiu a meteorológiu)

Maskavas iela 165

LV-1019 Riga

Tel. (371) 714 61 38

Fax (371) 714 51 54

e-mail: lvgma@lvgma.gov.lv

Litva

Ūkio ministerija

(Ministerstvo hospodárstva)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. (+370 5) 2623863

Fax (+370 5) 2623974

e-mail: kanc@ukmin.lt

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

(Štátny nepotravinársky inšpektorát Ministerstva hospodárstva)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. (+370-5) 2612300

Fax (+370-5) 2629413

e-mail: rastine@is.lt

Luxembursko

Administration de la Gestion de l'Eau – Direction

(Riadenie vodných zdrojov)

51, rue de Merl

L-2146 Luxembourg

Tel. (352) 26 02 86 1

Maďarsko

Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Národný inšpektorát životného prostredia, prírodných a vodných zdrojov)

Mészáros u. 58/a

H-1016 Budapest

Tel. (36-1) 224 9100

Fax (36-1) 224 9263

e-mail: orszagos@zoldhatosag.hu

Malta

Foodstuff, Chemicals and Cosmetics Directorate/Malta Standard Authority

(Riaditeľstvo pre potraviny, chemické látky a kozmetické prípravky/Maltský normalizačný úrad)

Ministry of Competitiveness and Communications

(Ministerstvo hospodárskej súťaže a komunikácií)

2nd Floor, Evans Buildings

Merchants Street

MT-Valletta VLT 03

Tel. (356) 21242420

Fax (356) 21242406

e-mail: info@msa.org.mt

Holandsko

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

(Ministerstvo bývania, územného plánovania a životného prostredia)

Ipc 650 or Ipc 655 

Postbus 30945

2500 GX Den Haag, Netherland

Tel. (30-70) 339 46 64 or (30-70) 339 43 79

Fax (30-70) 339 13 13 or (30-70) 339 43 79

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VROM)

(Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie)

Postbus 1

3720 BA Bilthoven, Netherland

Tel. (31-30) 274 20 01/274 40 87

Fax (31-30) 274 44 13/274 44 01

Rakúsko

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Spolokové ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a riadenia vodných zdrojov)

Stubenbastei 5

A–1010 Wien

Tel. (43-1) 515 222 328/515 222 330

Fax (43-1) 515 227 334

Poľsko

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Departament do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych

(Úrad pre chemické látky a prípravky)

8, Sw. Teresy Street

PL-91-348 Lodz

Tel. (48-42) 631 47 22

Fax (48-42) 631 46 79

e-mail: biuro@chemikalia.mz.gov.pl

Portugalsko

Ministério da Economia e da Inovação

(Ministerstvo hospodárstva a inovácií)

Direcção Geral da Empresa

Av. Visconde Valmor no 72

P-1069-041 Lisboa

Tel. (35-21) 791 91 00

e-mail: ue@dgempresa.min-economia.pt

Slovinsko

Ministrstvo za zdravje – Urad RS za kemikalije

(Ministerstvo zdravotníctva – Národný úrad pre chemické látky)

Mali trg 6

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478-6051

Fax (386-1) 478-6266

e-mail: urad.kemikalije@gov.si

Slovensko

Centrum pre chemické látky a prípravky

Limbova 14

SK-833 01 Bratislava

Slovakia

Tel. (+421) 2 59 369 608

Fax (+421) 2 59 369 602

e-mail: detergent@ccsp.sk

Fínsko

Suomen ympäristökeskus (SYKE)/Kemikaaliyksikkö

(Fínsky inštitút pre životné prostredie/Oddelenie chemických látok)

PO Box 140

FIN–00251 Helsinki

Tel. (358-9) 40 30 05 37 or 26

Fax (358-9) 40 30 05 91

Švédsko

Kemikalieinspektionen (KEMI)

(Švédsky inšpektorát pre chemické látky)

Hazard and Risk Assessment Division

Esplanaden 3 A, Box 2

S-172 13 Sundbyberg

Tel. (46-8) 519 411 00

Fax: (46-8) 735 76 98

e-mail: kemi@kemi.se

Spojené kráľovstvo

Pesticides Safety Directorate

(Riaditeľstvo pre bezpečnosť pesticídov)

Room 310/311, Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York YO1 2PX, United Kingdom

Tel. (44-1904) 455 738/(44-1904) 455 708

Fax (44-1904) 455 733

e-mail: detergents@psd.defra.gsi.gov.uk

Department of Trade and Industry

(Ministerstvo obchodu a priemyslu)

14 Park Lane

Knebworth SG3 6PF, United Kingdom

Tel. (44-14) 38 81 21 07 or 52 32

Fax (44-14) 38 81 72 27


Členský štát

EZVO

Príslušný úrad

Island

Hollustuvernd ríkisins

(Islandská agentúra pre životné prostredie a potraviny)

Armula 1a

IS–108 Reykjavík

Tel. (354) 585 10 00

Fax (354) 585 10 10

Nórsko

Statens forurensningstilsyn

(Nórsky úrad pre kontrolu znečistenia)

Strømsvelen 96

Postboks 8100 Dep.

N–0032 Oslo

Tel. (47-22) 57 34 00/57 36 44

Fax (47-22) 67 67 06


(1)  EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2006 (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 5).

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/9


Uverejnenie žiadosti v zmysle článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2006/C 321/05)

Týmto uverejnením vzniká právo na vznesenie námietky proti zápisu v zmysle článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. Vyhlásenia obsahujúce námietky musia byť doručené Komisii v lehote do šiestich mesiacov od tohto uverejnenia.

SÚHRN

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

Žiadosť o zápis v zmysle článku 5 a článku 17 ods. 2

„CASTAGNA CUNEO“

ES č.: IT/PGI/005/0342/24.04.2004

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento súhrn má výlučne informatívny charakter. Záujemcovia si môžu na získanie podrobnejších informácií vyžiadať úplnú verziu špecifikácie od vnútroštátnych orgánov uvedených v časti 1 alebo od Európskej komisie (1).

1.   Kompetentný úrad členského štátu:

Názov:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresa:

Via XX Settembre, n. 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Žiadajúca skupina:

Názov:

Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Adresa:

Via Caraglio, 16

I-12100 Cuneo

Tel.:

(39-0175) 28 23 11

Fax:

e-mail:

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) iní ( )

3.   Druh výrobku:

Trieda 1.6 – Zelenina a ovocie v prirodzenom stave alebo spracované

4.   Špecifikácia (súhrn podmienok podľa článku 4 ods. 2)

4.1   Názov: „Castagna Cuneo“

4.2   Popis: CHZO „Castagna Cuneo“ sa môžu označovať výhradne nasledujúce odrody gaštanov odvodené od rodu „Castanea sativa“ okrem špecifických hybridov: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

Vylučujú sa aj výrobky získané z mladých lesov, zmiešaných lesov, semenných lesov vyrastených zo zostarnutých porastov, aj keď sú uvedeného rodu.

CHZO „Castagna Cuneo“ sa vyznačuje sladkou a delikátnou chuťou a chrumkavosťou vonkajšieho oplodia, vďaka čomu je obzvlášť vhodný na konzumáciu v čerstvom ako aj v spracovanom stave.

Čerstvý gaštan ma v stave určenom na konzumáciu nasledujúce vlastnosti: vonkajšie sfarbenie oplodia od svetlogaštanovej do tmavohnedej, hilum viac menej široké, ale prečnievajúce na bočných stranách, orechovej farby; hviezdicovité prúžkovanie; vonkajšie oplodie od žltej do svetlogaštanovej farby, konzistencia prevažne chrumkavá; semeno od bielej do krémovej farby; sladká a delikátna chuť; veľkosť: maximálny počet nažiek na kg = 110.

Vnútorné alebo vonkajšie poruchy (prasknutý, červivý, splesnivený plod, červivé vnútro) na viac ako 10 % plodov nie sú prijateľné.

Suché olúpané gaštany musia byť celé, zdravé, svetlej slamovej farby. Poruchy (stopy hniloby, deformácie, praskliny, ovocie so stopami oplodia, atď.) na viac ako 10 % suchých plodov nie sú prijateľné.

Vlhkosť v takto získanom celom suchom plode nemôže prekročiť 15 %.

4.3   Zemepisná oblasť: Výrobná oblasť „Castagna Cuneo“ CHZO zahŕňa približne 110 obcí provincie Cuneo, ktoré sú uvedené vo výrobnej špecifikácii.

4.4   Dôkaz pôvodu: Každá fáza výrobného procesu musí byť monitorovaná a obsahovať dokumentáciu o vstupujúcich a vystupujúcich výrobkoch. Týmto spôsobom a prostredníctvom zápisu do príslušných zoznamov zariadení určených na výrobu CHZO Castagna Cuneo, výrobcov a baliacich zariadení, ktoré spravuje kontrolný orgán, ako aj vypracovávanie výrobných a baliacich záznamov a oznamovanie kontrolnému orgánu vyrobených množstiev a všetkých dávok baleného a etiketami označeného výrobku pred uvedením do predaja za účelom spotreby, sa zabezpečuje sledovateľnosť a možnosti vysledovania (od začiatku po celom výrobnom procese) výrobku. Všetky osoby, fyzické a právnické, zapísané na príslušných zoznamoch podliehajú kontrole zo strany kontrolného orgánu podľa ustanovení výrobnej špecifikácie a príslušného kontrolného plánu.

4.5   Metóda získavania: Špecifikácia okrem iného uvádza, že gaštanové lesy sa nachádzajú v slnečných polohách a sú chránené pred vetrom. Je zakázané akékoľvek používanie syntetických hnojív a rastlinných liekov okrem látok povolených v rámci ekologického poľnohospodárstva (nariadenie Spoločenstva 2092/91 a nasledujúce).

Hustota plodných rastlín nesmie presiahnuť 150 rastlín na hektár.

Pozemok sa musí chrániť pred nadmerným rozvojom trávnatej a krovinatej vegetácie pomocou každoročného kosenia trávy a odstraňovania krovín, paprade a odumretých rastlín ešte pred zberom plodov, za účelom umožniť rovnomerný zber plodov. Pravidelné strihanie stromov na ozdravenie rastlín od napadnutí parazitmi je povolené.

Zber sa môže vykonávať ručne alebo mechanickými prostriedkami (zberné stroje), ktoré sú však schopné zachovať celistvosť výrobku.

Obdobie zberu začína začiatkom septembra a končí v novembri.

Čerstvý výrobok bude možné konzervovať prostredníctvom spracovania v teplej vode pomocou použitia správnej tradičnej techniky.

Je povolené použiť techniku „curatura“, ktorá spočíva v ponorení plodu do vody pri teplote vonkajšieho prostredia na 7-9 dní. Táto technika umožňuje dosiahnuť mierne mliečne kvasenie, ktoré bráni rozvoju patogénnych húb a tým vytvára prakticky sterilné prostredie bez toho, aby bolo potrebné pridávať akékoľvek prímesi. Okrem toho je povolené plody konzervovať olúpaním a následným zmrazením, v súlade s postupom ustanoveným pre mrazené výrobky.

Výrobok Castagna Cuneo – Secca (suchý) musí byť vyrobený pomocou tradičnej technológie sušenia na pomalom ohni, ktoré pokračuje v sušiarňach tvorených prevažne z murovaných priestorov. V týchto sušiarňach sa gaštany rozmiestnia na plochý rošt (mriežku), pod ktorým sa vytvorí ohnisko alebo sa sušia pomocou tepelného výmenníka. Palivo nebude môcť obsahovať odrezky a odpad z chemicky spracovaného dreva. Tento proces trvá približne 30 dní.

Triedenie, kalibrovanie, spracovanie a konzervácia plodov sa musia vykonávať v oblasti stanovenej v článku 3 výrobnej špecifikácie.

4.6   Spojenie: Žiadosť o zápis CHZO vychádza z nepochybnej povesti tohto plodu, ktorý má od dávnych čias prirodzený pôvod vo výrobnej oblasti. Prvé zmienky o gaštanoch v provincii Cuneo pochádzajú z konca XII. storočia, o čom svedčia písomné zmienky kartuziánskeho kláštora Certosa di Pesio týkajúce sa nadobudnutých územní, v ktorých sa medzi rokmi 1173 a 1277 uvádza, že pätinu obrábaných polí predstavovali gaštany. V poľnohospodárskej oblasti provincii Cuneo, sa začiatkom 19. storočia na okrajoch obrábaných polí nachádzali rozsiahle plochy gaštanových lesov, z ktorých bola väčšina vysokého vzrastu. Gaštanové lesy boli naďalej v 19. storočí, rovnako ako počas predchádzajúcich storočí, stredobodom organizácie roľníckeho života. Gaštany predstavovali jednu z mála možností pre obchodovanie v horských oblastiach; na jeseň roľníci schádzali z horských a apeninských dedín s vrecami gaštanov. Najvýznamnejším trhom bol trh Cunejský trh, ktorý sa konal počas významného jarmoku Sv. Martina 11. novembra, počas ktorého sa hodnota gaštanov vyrovnala hodnote najhodnotnejšieho hrozna. Cuneo bolo miestom veľmi aktívneho trhu už od konca 16. storočia a v priebehu niekoľkých rokov sa stal trhom s európskym významom; miestny a zahraničný predaj sa neustále rozširoval, najmä vďaka neustálemu nárastu dopytu po Cunejských gaštanoch. Povesť CHZO sa neobmedzuje len na európsky trh, najmä na Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Anglicko, ale medzi jeho veľkých priaznivcov patria tiež iné krajiny, ako napríklad Spojené štáty a Argentína.

Ako príklad dobrého mena gaštanov Castagna di Cuneo je možné okrem iného uviesť početné hody a stretnutia organizované za účelom vyzdvihnúť kvality CHZO ako napríklad gaštanový týždeň „Settimana del Castagno“ organizovaný v Cuneu, počas ktorého najlepší technici a výrobcovia z tohto sektora diskutujú o rôznych problematikách spojených s pestovaním týchto plodov. V minulosti bola obzvlášť významná každoročná slávnosť gaštanov „Sagra del Marrone“ organizovaná v Chiusa di Pesio, ktorá bola dokonca pozorne sledovaná miestnymi denníkmi, ktoré si nenechali ujsť príležitosť uverejniť presné správy z tejto udalosti. Vďaka tomuto veľkému úspechu bola táto slávnosť čoskoro premiestnená do mesta Cuneo, v ktorom sa oslavy konali vo veľkom štýle, s predstaveniami akéhokoľvek druhu, medzi ktorými mali významné miesto výstavy gaštanov. Najstaršou a najznámejšou jesennou slávnosťou zostáva však „Fiera fredda di San Dalmazzo“, tesne pred príchodom zimy, ktorá so svojou 430-ročnou históriou predstavuje odjakživa nesporné existujúce spojenie medzi oblasťou pôvodu, obyvateľstvom a gaštanom.

Tiež rozsiahly receptár cunejskej kuchyne, v ktorej má cunejský gaštan nesporne kráľovské postavenie, predstavuje najjasnejší dôkaz o tradičnej prítomnosti gaštanov v oblasti pôvodu. Okrem konzumácie v čerstvom stave sa gaštan používa v nespočetnom množstve jedál, od najjednoduchších tradičných roľníckych až po najrafinovanejšie recepty. Popri varených alebo pečených gaštanoch alebo na spôsob „mundaj“, ktoré sú symbolom slávnosti a dobrej nálady počas nočných osláv, sa pripravuje tiež „marron glacé“, zvitok čokolády s gaštanmi alebo slané jedlá, ako napríklad pečená bravčovina alebo jelenina s gaštanmi.

4.7   Kontrolný orgán:

Názov:

Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Adresa:

Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82

Moretta (CN)

Tel.:

(39-0172) 91 13 23

Fax:

(39-0172) 91 13 20

e-mail:

inoq@isiline.it

4.8   Označovanie etiketami: Gaštany CHZO „Castagna Cuneo“ v čerstvom stave, vhodné na konzumáciu je možné uvádzať na trh v nasledujúcich baleniach:

balenia vo vreckách z rôzneho materiálu s hmotnosťou medzi 0,10 a 30 kg, medzi ktorými sa používajú najmä tieto balenia: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;

debničky z dreva alebo plastových materiálov s rozmermi 30 x 50 a 40 x 60;

jutové vrecia s hmotnosťou medzi 5 a 100 kg (5-10-25-30-50-100);

Suché gaštany CHZO „Castagna Cuneo“ – Secca, vhodné na konzumáciu je možné uvádzať na trh v nasledujúcich baleniach:

balenia vo vreckách z rôzneho materiálu s hmotnosťou medzi 0,10 a 30 kg, medzi ktorými sa používajú najmä tieto balenia: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg.

V každom prípade je gaštany možné predávať len v predbalenom stave alebo priamo v balení vhodnom na predaj.

Na štítku určenom na hromadné balenia alebo na jednotlivé obaly je potrebné uviesť Chránené zemepisné označenie „Castagna Cuneo“ jasnými a nezmazateľnými znakmi, jednoznačne rozlíšiteľnými od ostatných nápisov, po ktorom hneď nasleduje nápis „Chránené zemepisné označenie (Indicazione Geografica Protetta)“.

Konkrétne na obaloch budú musieť byť uvedené tlačeným písmom v rovnakých rozmeroch slovné spojenia „Castagna Cuneo“ alebo „Castagna Cuneo“ – Secca, po ktorých hneď nasleduje slovné spojenie „Chránené zemepisné označenie (Indicazione Geografica Protetta)“.

V tom istom vizuálnom poli musí byť uvedené meno, názov spoločnosti a adresa baliaceho zariadenia ako aj pôvodná hmotnosť brutto.

Slovné spojenie „Chránené zemepisné označenie (Indicazione Geografica Protetta)“ sa môže opakovať na inej časti obalu alebo etikety, tiež v podobe akronymu „CH.Z.O. (I.G.P.)“.

V kombinácii s chráneným zemepisných označením je povolené používať označenia a(alebo) grafické symboly, ktoré sa odkazujú na názvy spoločností alebo kolektívne známky alebo individuálne podnikové známky za predpokladu, že nemajú pochvalný význam alebo nezavádzajú nadobúdateľa.

Popis loga

Názorné prvky, ktoré tvoria logo predstavujú mierne doprava naklonený obrys gaštana. Ľavý profil ovocia lemuje nápis „castagna“, napísaný exkluzívnym kaligrafickým písmom, zatiaľ čo pravý profil tvorí ručný grafický znak, ktorý imituje rýchly a rozhodný ťah štetcom. Známku dopĺňa gaštanový list nachádzajúci sa v spodnej časti ovocia a obsahujúci nápis bielej farby „Cuneo“, napísaný exkluzívnym kaligrafickým písmom. Na spodnej strane vľavo je uvedený nápis CHZO (IGP) napísaný písmom „Frutiger light“.

Výrobky, na prípravu ktorých sa používa CH.Z.O. „Castagna Cuneo“, tiež po vypracovaní alebo spracovaní, je možné poskytovať na konzumáciu v baleniach obsahujúcich odkaz na uvedené označenia bez uvedenia loga Spoločenstva za podmienky, že výrobok s chráneným označením, certifikovaný ako taký, predstavuje výlučnú súčasť príslušnej kategórie tovarov; používatelia výrobku s chráneným označením majú povolenie od vlastníkov práv duševného vlastníctva vyplývajúceho zo zápisu CH.Z.O. Konzorciom, ktoré Ministerstvo poľnohospodárskych a lesníckych politík (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) poverilo ochranou. Toto poverené Konzorcium ich tiež zapíše do príslušných zoznamov a bude dohliadať na správne používanie chráneného označenia.

V prípade nečinnosti Konzorcia povereného ochranou bude uvedené funkcie vykonávať Ministerstvo poľnohospodárskych a lesníckych politík (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) ako vnútroštátny orgán zodpovedný za vykonávanie nariadenia (ES) č. 510/2006.

4.9   Vnútroštátne požiadavky: —


(1)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Politika kvality poľnohospodárskych výrobkov, B-1049 Brusel, Belgicko.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/13


Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečiv od 1. novembra 2006 do 30. novembra 2006

(Uverejnené podľa článku 13 alebo článku 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1))

(2006/C 321/06)

—   Vydanie obchodného povolenia (článok 13 nariadenia Erópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004): Povolené

Dátum rozhodnutia

Názov liečiva

INN (Medzinárodný nechránený názov

Držiteľ obchodného povolenia

Číslo zápisu do registra Spoločenstva

Farmaceutická forma

Kód ATC (anatomicko-terapeuticko-chemický kód)

Dátum oznámenia

20. 11. 2006

BYETTA

exenatid

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/06/362/001-004

Injekčný roztok

A10BX04

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Sprycel

Dasatinibium

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/363/001-009

Filmom obalená tableta

L01XX

22. 11. 2006

—   Úprava obchodného povolenia (článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EHS) č. 726/2004): Povolená

Dátum rozhodnutia

Názov liečiva

Držiteľ obchodného povolenia

Číslo zápisu do registra Spoločenstva

Dátum oznámenia

7. 11. 2006

Exubera

PFIZER Ltd

Ramsgate Road

Sandwich Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/327/001-018

9. 11. 2006

7. 11. 2006

Humira

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

9. 11. 2006

7. 11. 2006

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/257/001-010

9. 11. 2006

14. 11. 2006

Humalog

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/96/007/015-017

EU/1/96/007/026-028

16. 11. 2006

14. 11. 2006

Zevalin

Schering AG

Müllerstrasse 170-178

D-13342 Berlin

EU/1/03/264/001

16. 11. 2006

20. 11. 2006

Crixivan

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United-Kingdom

EU/1/96/024/001-005

EU/1/96/024/007-008

EU/1/96/024/010

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Yttriga

QSA Global GmbH

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

EU/1/05/322/001

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/01/195/005-007

EU/1/01/195/013-015

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Protopic

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/201/001-006

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

22. 11. 2006

20. 11. 2006

Norvir

Abbott laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United-Kingdom

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/003

22. 11. 2006

22. 11. 2006

TRIZIVIR

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/00/156/002-003

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Evista

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/073/001-004

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Optruma

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/074/001-004

24. 11. 2006

22. 11. 2006

PEGASYS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City, AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/02/221/01-010

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Tarceva

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/05/311/001-003

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Invirase

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/96/026/001-002

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

24. 11. 2006

22. 11. 2006

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

24. 11. 2006

22. 11. 2006

AVANDIA

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/00/137/002-018

24. 11. 2006

24. 11. 2006

Ariclaim

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/283/001-007

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Avaglim

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/06/349/001-008

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Stocrin

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/99/111/010-011

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Pedea

Orphan Europe SARL

Immeuble „Le Guillaumet“

F-92046 Paris-La-Défense

EU/1/04/284/001

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Aptivus

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/05/315/001

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Replagal

Shire Human Genetic Therapies AB

Rinkebyvägen 11B

S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-006

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Levitra

Bayer AG

D-51368 Leverkusen,

EU/1/03/248/001-012

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Vivanza

Bayer AG

D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Xeristar

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/04/297/001-008

28. 11. 2006

24. 11. 2006

Cymbalta

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/296/001-008

28. 11. 2006

28. 11. 2006

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Glivec

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/01/198/001-013

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Tysabri

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

EU/1/06/346/001

4. 12. 2006

28. 11. 2006

Ebixa

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

EU/1/02/219/001-015

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100-104

D-60318 Frankfurt/Main

EU/1/02/218/001-011

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Kepivance

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/05/314/001

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-068

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Kivexa

Glaxo Group Ltd

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/04/298/001-002

1. 12. 2006

28. 11. 2006

YENTREVE

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/280/001-008

1. 12. 2006

28. 11. 2006

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/001-036

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead,

Berkshire, SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Aldara

Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise

F-95029 Cergy Pontoise Cedex

EU/1/98/080/001

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Foscan

Biolitec pharma Ltd

United Drug House

Magna Drive

Dublin 24

Ireland

EU/1/01/197/001-002

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Emselex

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

1. 12. 2006

29. 11. 2006

Aranesp

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/01/185/001-068

1. 12. 2006

—   Odobratie obchodného povolenia (článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EHS) č. 726/2004)

Dátum rozhodnutia

Názov liečiva

Držiteľ obchodného povolenia

Číslo zápisu do registra Spoločenstva

Dátum oznámenia

14. 11. 2006

Monotard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/235/001-004

16. 11. 2006

14. 11. 2006

Ultratard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/236/001-004

16. 11. 2006

—   Vydanie obchodného povolenia (článok 38 nariadenia Erópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004): Povolené

Dátum rozhodnutia

Názov liečiva

INN (Medzinárodný nechránený názov

Držiteľ obchodného povolenia

Číslo zápisu do registra Spoločenstva

Farmaceutická forma

Kód ATC (anatomicko-terapeuticko-chemický kód)

Dátum oznámenia

14. 11. 2006

Yarvitan

Mitratapide

Janssen Animal Health B.V.B.A.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/2/06/063/001-003

perorálny roztok

QA08AB90

16. 11. 2006

—   Úprava obchodného povolenia (článok 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EHS) č. 726/2004): Povolená

Dátum rozhodnutia

Názov liečiva

Držiteľ obchodného povolenia

Číslo zápisu do registra Spoločenstva

Dátum oznámenia

20. 11. 2006

Virbagen Omega

VIRBAC S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

F-06516 Carros

EU/2/01/030/001-004

22. 11. 2006

Ak máte záujem o správu verejného hodnotenia daných liečiv alebo o príslušné rozhodnutia, kontaktujte:

The European Medicines Agency

7, Westferry Circus, Canary Wharf

LONDON E14 4HB

United Kingdom


(1)  Ú. v. EÚ L 136 z 30.4.2004, s. 1.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/19


Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2006/C 321/07)

Týmto uverejnením vzniká právo vzniesť námietku voči žiadosti podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. Námietky musia byť Komisii doručené v lehote šiestich mesiacov odo dňa tohto uverejnenia.

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

Žiadosť o registráciu podľa článku 5 a článku 17 ods. 2

„ASPARAGO BIANCO DI BASSANO“

ES č. IT/PDO/005/0338/17.03.2004

CHOP ( X ) CHZO ( )

Tento oznam je informatívnym zhrnutím. Úplné podrobné informácie môžu zainteresované strany získať zo špecifikácií výrobkov v úplnom znení od vnútroštátnych orgánov uvedených v časti 1 alebo od Európskej komisie (1).

1.   Zodpovedný útvar členského štátu

Názov:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresa:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Telefón:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Žiadateľ

Názov:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adresa:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Telefón:

(39-0424) 52 13 45

Fax:

e-mail:

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) iné ( )

3.   Druh výrobku

Trieda 1.6 – Ovocie, zelenina a obilniny bez ďalšieho spracovania alebo spracované z prílohy I – Špargľa

4.   Špecifikácia (zhrnutie požiadaviek podľa článku 4 ods. 2)

4.1   Názov: „Asparago Bianco di Bassano“

4.2   Opis: CHOP „Asparago Bianco di Bassano“ je vyhradené výlučne výhonkom špargle (asparagus officinalis L.) vypestovaným v produkčnej oblasti definovanej v bode 4.3, získaným z miestneho ekotypu „Comune – o Chiaro – di Bassano“ („obyčajný – alebo svetlý – z Bassana“).

Výhonky, ktoré môžu niesť CHOP „Asparago Bianco di Bassano“, musia byť:

bielej farby. Pripúšťa sa jemne ružové sfarbenie a prípadné nepatrné stopy po hrdzi na listeňoch a pri koreni, pod podmienkou, že sa neťahajú až po vrch výhonkov (prvé tri centimetre), že ich môže spotrebiteľ bežným spôsobom olúpať a v žiadnom prípade nemôžu presahovať 10 %-nú plochu produktu vo zväzku,

pekne sformované: rovné; celé; na vrchu pevne upnuté. Výhonky nemôžu byť duté, rozštiepené, ošúpané ani zlomené. Mierne vláknitý charakter plodu spôsobuje pri balení dosť výrazné bočné popraskanie výhonkov. Z tohto dôvodu sa tolerujú jemné praskliny, pokiaľ sa však objavili až po zbere a ak nepresahujú viac ako 15 % produktu vo zväzku; mierne zakrivené výhonky sú prípustné;

krehké; výhonky, ktoré začínajú drevnatieť sú zamietnuté;

čerstvého vzhľadu a sviežej vône; bez cudzorodého zápachu a chute;

zdravé, t. j. bez akéhokoľvek poškodenia spôsobeného hlodavcami a hmyzom;

čisté, bez zeminy či iných nečistôt;

bez vody a dostatočne suché po umytí a ochladení studenou vodou, do ktorej neboli pridané chemikálie.

Rez na spodnom konci výhonkov musí byť čo najhladší a čo najkolmejší na pozdĺžnu os.

Zaradenie podľa veľkosti sa určuje podľa dĺžky a priemeru výhonku. Priečny priemer výhonkov sa meria v strede ich dĺžky. Minimálny priečny priemer, vrátane tolerancie, je 11 mm. Výhonky musia byť balené tak, aby odchýlky priečneho rezu výhonkov v každom zväzku nepresahovali 10 mm. Zväzky sú triedené podľa priečneho priemeru zviazaných výhonkov.Dĺžka výhonkov vo zväzku musí taktiež zodpovedať danému triedeniu a ukazovateľom v nasledujúcej tabuľke:

4.3   Zemepisná oblasť: Zemepisná oblasť: Zemepisná oblasť, v ktorej prebieha pestovanie a balenie plodu „Asparago Bianco di Bassano“ sa nachádza na území niekoľkých obcí provincie Vicenza, neďaleko mesta Bassano del Grappa, v súlade s informáciami uvedenými v špecifikácii pestovania.

4.4   Dôkaz o pôvode: Každá fáza procesu pestovania sa bude monitorovať prostredníctvom registrácie výrobkov na začiatku a na konci procesu. Týmto spôsobom a prostredníctvom záznamov do príslušných zoznamov spravovaných orgánom povereným kontrolou obrábanej pôdy, pestovateľov a baliarní a taktiež nahlásením vyprodukovaných množstiev je zaručená možnosť sledovať a spätne vysledovať pôvod výrobku od začiatku do konca výrobného procesu. Všetky fyzické alebo právnické osoby uvedené v príslušných zoznamoch podliehajú kontrolám zo strany kontrolného orgánu, ako je ustanovené vo výrobnej špecifikácii a v príslušnom pláne kontroly. Tieto kontroly sa týkajú najmä záznamov do zoznamu predloženého orgánu poverenému kontrolou pozemkov, na ktorých sa pestuje „Asparago Bianco di Bassano“ a to na každý hospodársky rok, ďalej sa týkajú presného označenia katastrálneho ohraničenia pozemkov, na ktorých sa pestuje „Asparago Bianco di Bassano“. Na každej katastrálnej parcele sa kontrolujú informácie o uvedenej vlastníckej spoločnosti, pestovateľskej spoločnosti, oblasti a taktiež ploche, na ktorej sa pestuje „Asparago Bianco di Bassano“ a kontroluje sa taktiež registrácia poradových číselných kódov označených zväzkov.

4.5   Spôsob výroby: V špecifikácii sa okrem iného ustanovuje, že pH pozemkov sa musí pohybovať medzi 5,5 a 7,5. Analýza pozemkov je povinná pre každú novú výsadbu a v každom prípade je povinná minimálne každých 5 rokov, aby sa preverili hlavné parametre (pH, dusík, fosfor, draslík, vápnik, horčík a organické látky). V prípade novej výsadby sú platné analýzy uskutočnené v priebehu predchádzajúcich troch rokov. Príprava pozemku musí prebehnúť na jeseň pred výsadbou; pozostáva z ľahkého poorania pôdy do maximálne 30 centimetrovej hĺbky a po ňom môže prípadne nasledovať orba priehlbníkom do 40-50 centimetrovej hĺbky. Pri novej výsadbe musí byť vzdialenosť medzi dvojitými riadkami minimálne 1,8 m a medzi obyčajnými riadkami 2 m; maximálna hustota však musí byť 1,8 sadeníc na meter štvorcový.

Brázdy musia byť hlboké 15 až 20 cm. Stonky špargle musia byť presádzané v marci alebo v apríli a mladé sadenice najneskôr do júna. Premiestnenie záhonu špargle na to isté miesto sa môže uskutočniť najskôr po štyroch rokoch.

V prípade, že sa potvrdí prítomnosť ochorenia rastlín radikálneho typu (Rhizoctonia a Fusarium), nemôže byť záhon znovu vysadený skôr ako po ôsmich rokoch. Výsadbe záhonu špargle nesmie predchádzať pestovanie zemiakov, lucerny, mrkvy, ďateliny alebo cukrovej repy, pretože tam vzniká riziko napadnutia ochorením Rhizoctonia. Pred výsadbou špargle sa však odporúča pestovať obilniny ako napr. jačmeň, pšenicu alebo kukuricu.

Poľnohospodári môžu sami zabezpečiť rozmnožovanie vegetatívneho materiálu určeného na samozásobovanie. Týka sa to však len miestneho ekotypu, ktorý zodpovedá charakteristikám citovaným v článku 2 výrobnej špecifikácie.

Pred novou výsadbou je povinné urobiť kompletnú analýzu základných parametrov (pH, N, P, K, Ca, Mg a organické látky) pozemku. Táto analýza sa musí zopakovať každých 5 rokov; analýzy uskutočnené v priebehu predchádzajúcich troch rokov sú platné.

Pred výsadbou sa musí pozemok pohnojiť hnojom pochádzajúcim z hovädzieho dobytka. V štádiu zrelosti je potrebné vkopať 600 metrických centov na hektár. V prípade použitia iného organického hnojiva musí byť dodržaná referenčná hodnota určená pre hnoj pochádzajúci z hovädzieho dobytka.

Minimálne 50 % dusíka musí byť organického pôvodu. Hnojenie fosfátovým hnojivom a časť hnojenia draslíkovým hnojivom prebieha v tom istom čase ako jesenné zásahy alebo zásahy na konci zimy, zatiaľ čo hnojenie dusíkovým hnojivom a zvyšok hnojenia draslíkovým hnojivom sa uskutoční niekoľkokrát po zbere (najneskôr však do konca júla). Prívod nutričných prvkov nesmie za rok presiahnuť nasledujúce maximálne jednotkové limity na hektár: dusík 150, fosfor 80, draslík 180. Prípadné doplnky mikroživín sa pridávajú počas jesenného a zimného obdobia.

Pokrytie je povolené počas zberu a to prostredníctvom tmavej plastovej fólie určenej na boj proti burine a na ochranu proti svetlu, prípadne prostredníctvom iného materiálu, ktorý zabezpečí zachovanie konečných vlastností výrobku.

V štádiu úplného vyschnutia nadzemných častí rastlín je potrebné ich pokosiť, odstrániť a spáliť a po zbere je treba urovnať nakopenú zem, aby nedošlo k prehnanému zdvihnutiu koreňového systému rastliny.

Zber plodín musí prebehnúť medzi 1. marcom a 15. júnom.

Plody stabilizovaného a chráneného pestovania (tunel) sa so súhlasom kontrolného orgánu môžu zbierať pred uvedeným dátumom, no v žiadnom prípade nie pred 1. februárom.

Maximálna povolená produkcia záhonu špargle v plnej produkcii je 80 metrických centov na hektár.

Úprava a balenie tohto produktu môže prebiehať výhradne v oblasti pôvodu, ktorá je uvedená v článku 3 výrobnej špecifikácie, s cieľom umožniť vývoj typických vlastností produktu a zaručiť možnosť spätnej vysledovateľnosti a kontroly.

4.6   Súvislosti: Typickou vlastnosťou pôdy výrobnej oblasti plodu Asparago Bianco di Bassano je bahnitá alebo bahnito-piesočnatá štruktúra a podložie bohaté na štrk; je dostatočne priepustná a obsahuje organické látky. Jej pH sa pohybuje medzi 5,5 a 7,5 (pôda pod bodom kyslosti až neutrálna).

Príslušná oblasť je aluviálneho pôvodu a patrí do regiónu Valsugana, ktorý je zavlažovaný riekou Brenta. Jej osobitné vlastnosti sú výsledkom fyzikálno-chemického zloženia ulomených, štrkových, piesočnatých a ílovitých materiálov prenesených tečúcimi vodami a nanesených do riečnej nížiny.

Klimatická situácia pásiem, na ktorých sa pestuje Asparago Bianco di Bassano je silne ovplyvnená riekou Brenta pretekajúcou cez región Valsugana a ochranou, ktorú jej poskytuje benátske predalpie a pohorie Grappa.

Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 1 000 mm. Najviac ich je v apríli až máji a v septembri až októbri.

Priemerná teplota sa pohybuje od 2,5 až po 23 °C: najnižšie hodnoty sú dosiahnuté v januári a najvyššie v júli. Jedným z meteorologických javov, na ktoré treba prihliadať, je sila a smer vetra, ktorý fúka od Alta Valsugana smerom na juhovýchod a vytvára tak nad produkčnou oblasťou miestnu mikroklímu, pre ktorú je charakteristická stagnácia vlhkosti, minimálny výskyt hmly a znížený vplyv na teplotné rozpätie pôdy.

Vďaka všetkým týmto charakteristikám rastlina rozvíja komplexný rozľahlý a hlboký koreňový systém skladajúci sa z hrubých pakoreňov a dužinatých koreňov. Tento systém umožňuje lepšie vstrebávanie živín a podporuje tvorbu sladkých látok. Výsledkom je rýchly vývin výhonkov dostatočnej a zodpovedajúcej veľkosti, ktoré sú úplne jedlé alebo len málo vláknité.

Benátska republika považovala špargľu za vzácnu potravinu, pretože sú o nej zmienky už v 16. storočí v účtovných informáciách banketov organizovaných na počesť významných hostí. Benátčania ju pestujú už od 17. storočia v Orti di Terraferma. Biskupi, cestujúci na protireformný Tridentský koncil (1545-1563), prechádzali cez Bassano a ochutnávali tam tento miestny plod. Niektorí z nich opísali jeho dietetické prednosti. Okrem toho sa našlo mnoho svedectiev, ktoré potvrdzujú kvalitatívne vlastnosti a význam plodu Asparago Bianco di Bassano.

4.7   Kontrolný orgán:

Názov:

CSQA S.r.l.

Adresa:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Telefón:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

e-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolný orgán zodpovedá podmienkam definovaným v norme EN 45011.

4.8   Označovanie etiketami: Každé balenie musí obsahovať zväzok rovnakej veľkosti a každý zväzok musí byť homogénny. Výhonky musia byť predávané v pevne zviazaných zväzkoch vážiacich 0,5 až 4 kg.

Výhonky, ktoré sú mimo zväzku, musia zodpovedať výzoru a priemernej veľkosti výhonkov vo zväzku. Výhonky musia byť rovnakej veľkosti.

Podľa tradície musí byť po zarovnaní spodkov každý zväzok pevne zviazaný pomocou „stroppy“ (mladý konárik alebo výhonok vŕby). Na „stroppe“ každého zväzku musí byť upevnený štítok, na ktorom musí byť uvedené CHOP „Asparago Bianco di Bassano“ a poradové identifikačné číslo zväzku umožňujúce spätnú vysledovateľnosť pôvodu.

Balenie by malo byť z dreva, z plastu alebo z akéhokoľvek iného vhodného materiálu a zväzky v ňom musia byť uložené rovnomerne.

Na vonkajšej strane každého obalu alebo na etikete musia byť uvedené nasledujúce informácie: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO – CH.O.P.; meno výrobcu, obchodný názov a adresa baliarne, dátum balenia a nasledujúce obchodné špecifikácie: kvalitatívna kategória (norma EÚ), veľkosť, počet a priemerná váha zväzkov.

Značka produktu sa skladá z loga CHOP a z identifikačného poradového kódu výrobku a výrobcu, ktorý zároveň zabezpečí spätnú vysledovateľnosť produktu.

Takáto značka má byť pripevnená na „stroppe“ jednorazovým uzáverom vo vrchnej časti zväzku a má zabezpečiť chránené označenie pôvodu produktu.

4.9   Vnútroštátne požiadavky: —


(1)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Politika kvality poľnohospodárskych produktov, B-1049 Brusel.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/23


Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie v zmysle článku 6, ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2006/C 321/08)

Týmto uverejnením vzniká právo na vznesenie námietky v zmysle článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. Vyhlásenia obsahujúce námietky musia byť doručené Komisii v lehote do šiestich mesiacov od tohto uverejnenia.

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

Žiadosť o zmenu a doplnenie v zmysle článku 9 a článku 17 ods. 2

„ASIAGO“

Č. ES: IT/PDO/117/0001

CHOP ( X ) CHZO ( )

Požadovaná(-é) zmena(-y) a doplnenie(-a)

Údaj(-e) v špecifikáciách:

Image

Názov výrobku

Image

Popis výrobku

Image

Zemepisná oblasť

Image

Dôkaz pôvodu

Image

Metóda získavania

Image

Spojenie

Image

Označovanie etiketou

Image

Vnútroštátne podmienky

Zmena(-y) a doplnenie(-a):

Opis

Žiadosť obsahuje spresnenie špecifických, chemických (vlhkosť, obsah proteínov, tukov, tukov v sušine) a mikrobiologických (patogény, S. aureus, E. coli, koliformné baktérie 30°) vlastností obidvoch druhov syra „Asiago“„pressato“ (lisovaného) a „d'allevo“ (vyzretého).

Uvádza sa, že tieto bochníky je tiež možné po dovŕšení minimálnej doby vyzretia výrobku povrchovo upraviť pomocou látok, ktoré povoľujú vnútroštátne predpisy, toto však neplatí pre bochníky, ktoré sa označujú dodatočným označením „Prodotto della montagna“ (Horský výrobok).

Zemepisná oblasť

Žiadosť obsahuje spresnenie výrazu horská oblasť: oblasti, ktoré sa nachádzajú v nadmorskej výške najmenej 600 metrov.

Metóda získavania

Žiadosť obsahuje údaje o krmivách, ktoré nie sú povolené na výkrm dobytka. V prípade bochníkov, ktoré sa označujú dodatočným označením „Horský výrobok“ sa zakazuje použitie akéhokoľvek silážneho krmiva.

Pre obidva druhy lisovaného a vyzretého syra „Asiago“ sa uvádza teplota, maximálna doba uchovania a zloženie mlieka určeného na spracovanie.

Pre obidva druhy syra „Asiago“ sa spresňujú fyzikálne a časové parametre týkajúce sa metódy získavania syra. V prípade výroby vyzretého syra „Asiago“ sa mlieko použité pri jeho výrobe prípadne obohatí o lyzozým (E 1105), toto však neplatí pre bochníky, ktoré sa označujú dodatočným označením „Horský výrobok“.

V súvislosti s vyzrievaním a uchovávaním syra sa udávajú aj presné technické parametre (teplota a vlhkosť), pri ktorých tieto procesy prebiehajú. Uvádza sa aj minimálna doba zretia pre zretý syr „Asiago“ (60 dní alebo 90 dní v prípade bochníkov, ktoré sa označujú dodatočným označením „Horský výrobok“).

Na účel lepšej identifikácie týchto bochníkov sa zavádza používanie očíslovaných kazeínových štítkov a na bočnú kôru (po obvode bochníka) syra sa vytlačí abecedné písmeno udávajúce mesiac výroby.

Celé bochníky syra „Asiago“ CHOP je možné porciovať a baliť v plátkoch, ktoré umožňujú viditeľnosť bočnej kôry bochníka. Ak sa pri porciovaní kôra láme a/alebo odpadáva, balenie sa musí vykonávať vo výrobnej oblasti s cieľom zabrániť spochybneniu záruky pravosti výrobku.

Označovanie etiketou

V žiadosti sa uvádzajú prípadné doplňujúce vymedzenia, ktoré sa používajú na označovanie obidvoch druhov syra „Asiago“ (čerstvý a vyzretý), ako aj rôzne stupne vyzretia vyzretého syra „asiago“ (stredne vyzretý, vyzretý, extra vyzretý), možnosť uvedenia na etikete skutočnosti, že nebol použitý lyzozým (E 1105), pravidlá pre používanie označenia „horský syr“, ktoré je rezervované pre bochníky vyrobené z horského mlieka v horských prevádzkach.

AKTUALIZOVANÝ SÚHRN

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„ASIAGO“

Č. ES: IT/PDO/117/0001

CHOP ( X ) CHZO ( )

Tento súhrn má výlučne informatívny charakter. Záujemcovia si môžu na získanie podrobnejších informácií vyžiadať úplnú verziu špecifikácie od štátnych orgánov uvedených v časti 1 alebo od Európskej Komisie (1).

1.   Príslušné oddelenie v členskom štáte:

Názov:

Ministero politiche agricole e forestali

Adresa:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-mail:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Žiadajúca skupina:

Názov:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adresa:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Tel.:

(39-0444) 32 17 58

Fax:

(39-0444) 32 62 12

E-mail:

asiago@asiagocheese.it

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) iní ( )

3.   Druh výrobku:

Trieda 1.3 – SYR

4.   Špecifikácia (súhrn podmienok podľa článku 4, ods. 2)

4.1   Názov: „Asiago“

4.2   Opis: Chránené označenie pôvodu „Asiago“ je rezervované pre syr z polouvareného cesta, vyrobeného výlučne z kravského mlieka, získaného v súlade s výrobnou špecifikáciou, rozdeleného na dva druhy syra, lisovaný Asiago a vyzretý Asiago.

 

 

Špecifické tolerancie

vlhkosť

39,5 %

+/- 4,5

proteíny

24,0 %

+/- 3,5

tuky

30,0 %

+/- 4,0

chlorid sodný

1,7 %

+/- 1,0

tuky v sušine

najmenej 44 %

Žiadna

Bočná kôra

rovná alebo mierne konvexná

Povrchy

ploché alebo takmer ploché

Hmotnosť

od 11 do 15 kg

Výška

od 11 do 15 cm

Priemer

od 30 do 40 cm

Patogény

Neprítomné

S. aureus

 (2) M < 1 000 na g

E. coli

 (2) M < 1 000 na g

Koliformné baktérie 30 °C

 (2) M < 100 000 na g

 

 

Špecifické tolerancie

vlhkosť

34,50 %

+/- 4,00

proteíny

28,00 %

+/- 4,00

tuky

31,00 %

+/- 4,50

chlorid sodný

2,40 %

+/- 1,00

tuky v sušine

najmenej 34 %

Žiadna

 Bočná kôra

rovná alebo takmer rovná

Povrchy

ploché alebo takmer ploché

Hmotnosť

od 8 do 12 kg

Výška

od 9 do 12 cm

Priemer

od 30 do 36 cm

Patogény

Neprítomné

S. aureus

M < 10 000 na g

E. coli

M < 100 000 na g

Bochníky syra „Asiago“ je po dosiahnutí minimálnej doby vyzretia výrobku možné povrchovo upraviť povolenými látkami podľa vnútroštátnych predpisov. Povrchová časť bochníkov (kôra) nie je vhodná na konzumáciu.

Povrchová úprava bochníkov musí v každom prípade umožniť čitateľnosť identifikačného kazeínového štítku bochníka a logo obsahujúce názov. Je zakázané vykonávať povrchové úpravy s farbiacimi a protiplesňovými látkami na bochníky syra Asiago, ktoré sa označujú doplnkovým označením „Horský výrobok“.

Celé bochníky syra CHOP „Asiago“ je možné porciovať a baliť v plátkoch, ktoré umožňujú viditeľnosť bočnej kôry bochníka.

4.3   Zemepisná oblasť: Syr CHOP „Asiago“ sa vyrába z mlieka hovädzích chovov, ktoré sa nachádzajú vo vymedzenej oblasti a v syrárňach, ktoré sa nachádzajú v tejto istej oblasti spadajúcej do správneho územia obcí provincie Vicenza, Trento, Padova a Treviso v súlade s údajmi uvedenými vo výrobnej špecifikácii. Vyššie uvedené oblasti, ktoré sa nachádzajú v nadmorskej výške najmenej 600 metrov, sa identifikujú ako horské oblasti.

4.4   Dôkaz o pôvode: Každá fáza výrobného procesu sa monitoruje. Kontrolný orgán spravuje zoznam výrobcov mlieka, zberné zariadenia, spracovateľov, zariadenia, v ktorých syr vyzrieva a baliace zariadenia syra bez kôry, ktoré podliehajú kontrolám uvedeným v špecifikácii a príslušnom kontrolnom pláne, s cieľom zaručiť sledovateľnosť a identifikáciu výrobku. V prípade zistenia nesúladu postupu a výrobku sa predaj výrobku s označením Asiago zakazuje.

4.5   Metóda získavania: Špecifikácia okrem toho uvádza, že krmivo dobytka, ktorého mlieko je určené na spracovanie na syr CHOP „Asiago“, nesmie obsahovať krmivá, ktoré sú zakázané vo výrobnej špecifikácii. Ak je mlieko určené na výrobu syra CHOP Asiago „Horský výrobok“, je tiež zakázaný výkrm akýmkoľvek silážnym krmivom.

Na výrobu lisovaného syra „Asiago“ sa používa mlieko spĺňajúce platné hygienické normy, pochádzajúce z 1 alebo 2 dojení, surové alebo pasterizované pri teplote 72 °C počas 15 sekúnd podľa platných predpisov. Na výrobu vyzretého syra „Asiago“ sa používa mlieko spĺňajúce platné hygienické normy, pochádzajúce z 2 dojení čiastočne odtučnených vyzrážaním alebo pochádzajúce z 2 dojení, z ktorých jedno je čiastočne odtučnené vyzrážaním alebo z jedného dojenia buď čiastočne odtučneného vyzrážaním, surového alebo termizovaného pri teplote 57/68 °C počas 15 sekúnd. Na výrobu syra CHOP „Asiago“„Horský výrobok“ je povolené použiť mlieko z 2 alebo 4 dojení, ktoré musí byť spracované do 18 hodín od získania, v prípade použitia mlieka z 2 dojení a do 24 hodín v prípade použitia mlieka zo štyroch dojení.

V prípade výroby vyzretého syra „Asiago“ sa mlieko použité pri jeho výrobe prípadne obohatí o lyzozým (E 1105) v rámci zákonných limitov. Použitie lyzozýmu je zakázané pri výrobe syra „Asiago“„horský výrobok“.

Minimálne vyzretie lisovaného syra Asiago je 20 dní od dátumu výroby; v prípade vyzretého syra Asiago je doba vyzretia 60 dní od posledného dňa mesiaca výroby; pre Asiago „horský výrobok“ je táto doba 90 dní od posledného dňa mesiaca výroby pre vyzretý Asiago a 30 dní pre výrobu lisovaného syra Asiago.

Vyzretie sa musí uskutočniť v rámci samotnej výrobnej oblasti.

Syr Asiago „horský výrobok“ musí byť vyzretý v podnikoch nachádzajúcich sa v horských oblastiach v zariadeniach, ktoré môžu dosiahnuť teplotné a vlhkostné podmienky stanovené podmienkami prírodného prostredia. Ak sa pri porciovaní kôra láme a/alebo odpadáva kôra, balenie, ktorým sa toto pôvodné označenie odstráni (kocky, plátky, atď.), sa musí vykonávať vo výrobnej oblasti s cieľom zaručiť sledovateľnosť výrobku výrobku. Syr Asiago vyrobený z mlieka pochádzajúceho z chovov nachádzajúcich sa v horskom území, spracovaný v syrárňach nachádzajúcich sa v horkej oblasti a vyzretý v horskej oblasti sa môže označovať doplňujúcim označením „horský výrobok“.

4.6   Prepojenie: Vďaka prírodným faktorom je vymedzená oblasť charakteristická výrazne homogénnymi klimatickými a pôdnymi vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú krmivá určené na výkrm dojníc. Z ľudského hľadiska je zrejmé, že syr pochádza historicky z náhornej planiny Altopiano di Asiago a z dôvodu migrácie populácie spôsobenej vojnovými udalosťami prvej svetovej vojny sa rozšíril do susedných podhorských oblastí.

4.7   Kontrolný orgán:

Názov:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Adresa:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tel.:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

4.8   Označovanie: Všetky bochníky syra CHOP „Asiago“ sú identifikované pomocou očíslovaného kazeínového štítku a označené pomocou značkovacích syrových foriem, ktoré má v držbe príslušné ochranné konzorcium a ktoré sa poskytuje na použitie všetkým oprávneným osobám, obsahujúce logo zložené z názvu, ktoré je súčasťou výrobnej špecifikácie, alfanumerický kód výrobnej syrárne, názov označenia Asiago, opakované viackrát a s výškou 25 mm pre lisovaný Asiago a 20 mm pre vyzretý Asiago.

Bochníky vyzretého syra „Asiago“ obsahujú okrem toho na bočnej kôre výtlačok abecedného písmena uvádzajúceho mesiac výroby v súlade s ustanoveniami výrobnej špecifikácie. Bochníky syra Asiago „horský výrobok“ sa odlišujú že do značkovacích syrových foriem sa vložia slová „horský výrobok“, ktoré sa objavia na povrchu syra jedenkrát. Po skončení doby vyzrievania sa bochníky syra Asiago „horský výrobok“ ďalej označia tepelnou značkou, ktorá sa priloží na bočnú kôru. Táto značka sa vykonáva pomocou nástrojov, ktoré má vo vlastníctve príslušné ochranné konzorcium a ktoré sa poskytujú na použitie oprávneným syrárňam, obsahujúce logo opísané v špecifikácii.

Lisovaný syr „Asiago“ môže v etikete obsahovať tiež označenie „fresco“ (čerstvý).

Vyzretý syr „Asiago“ môže v etikete obsahovať tiež označenie „stagionato“ (odstáty).

Vyzretý syr „Asiago“, s vyzretím od 4 do 6 mesiacov, môže v etikete obsahovať tiež označenie „mezzano“ (stredne vyzretý).

Vyzretý syr „Asiago“, s vyzretím nad 10 mesiacov, môže v etikete obsahovať tiež označenie „vecchio“ (starý).

Vyzretý syr „Asiago“, s vyzretím nad 15 mesiacov, môže v etikete obsahovať tiež označenie „stravecchio“ (veľmi starý).

V označení sa povoľuje uviesť prípadné nepoužitie lyzozýmu (E 1105).

Prípadné etikety, známky, sieťotlače, atď. obsahujúce označenie výrobných podnikov musia vždy umožniť úplnú čitateľnosť označení, ktoré tvoria CHOP „Asiago“ (označovanie pomocou značkovacích foriem) a kazeínových identifikačných štítkov bochníkov syra „Asiago“.

4.9   Vnútroštátne požiadavky: —


(1)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Politika kvality poľnohospodárskych výrobkov, B-1049 Brusel.

(2)  Tieto údaje sa týkajú syra získaného z tepelne spracovaného mlieka.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/28


Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (1)

(Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“)

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 321/09)

Žiadosťou zo 6. apríla 2006 spoločnosti Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.) so sídlom na 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (USA), a Roc Oil Company Limited so sídlom na 1 Market Street, Level 14, Sydney 2000 NSW (Austrália), podali žiadosť o výlučné povolenie na päťročné obdobie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie de Juan de Nova Maritime Profond“ na území s neurčenou rozlohou približne 62 000 km štvorcových, ktoré sa týka morského podložia výhradnej hospodárskej oblasti francúzskeho ostrova Juan de Nova.

Obvod tohto povolenia je určený:

Na jednej strane, na východnej strane ostrova, hranicou medzi francúzskou a madagaskarskou hospodárskou oblasťou, ktorú treba určiť.

Na druhej strane, na západnej strane ostrova, hranicou medzi francúzskou a mozambickou hospodárskou oblasťou, ktorú treba určiť.

Podávanie žiadostí a kritériá prideľovania

Žiadatelia, ktorí podávajú počiatočnú žiadosť a konkurenčné žiadosti, musia spĺňať podmienky, ktoré sa stanovujú v článkoch 3 a 4 zmeneného a doplneného dekrétu 95-427 z 19. apríla 1995 o oprávneniach na ťažbu (Úradný vestník Francúzskej republiky z 22. apríla 1995), ktorého účinnosť sa zachovala článkom 63 dekrétu 2006-648 z 2. júna 2006 o oprávneniach na ťažbu a o oprávneniach na podzemné skladovanie.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o toto povolenie, môžu v časovej lehote deväťdesiat dní po uverejnení tohto stanoviska predložiť konkurenčnú žiadosť podľa podmienok uvedených v „Stanovisku o získaní oprávnení na ťažbu uhľovodíkov vo Francúzsku“, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 374 z 30. decembra 1994 na strane 11 a stanovených zmeneným a doplneným dekrétom 95-427 z 19. apríla. Konkurenčné žiadosti treba poslať na ministerstvo, ktoré spravuje bane, na nižšie uvedenú adresu.

Rozhodnutia o počiatočnej žiadosti a o konkurenčných žiadostiach sa uskutočnia podľa kritérií prideľovania oprávnení na ťažbu určených v článku 5 uvedeného dekrétu v lehote dvoch rokov odo dňa prijatia počiatočnej žiadosti francúzskymi orgánmi, čiže najneskôr 10. apríla 2008.

Podmienky a požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti a jej ukončenia.

Žiadatelia sa odkazujú na články 79 a 79.1 ťažobného kódexu a na dekrét č. 2006-649 z 2. júna 2006 o ťažobných prácach, prácach podzemného skladovania a o poriadku pre bane a podzemné skladovanie. (Úradný vestník Francúzskej republiky z 3. júna 2006).

Doplňujúce informácie sú k dispozícii na Ministerstve hospodárstva, financií a priemyslu (generálne riaditeľstvo pre energiu a suroviny, riaditeľstvo energetických zdrojov a nerastov, kancelária pre banskú legislatívu) 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paríž Cedex 13, Francúzsko [telefón: (33) 144 97 23 02, fax: (33) 144 97 05 70].

Právne a regulačné ustanovenia uvedené vyššie je možné nájsť na internetovej stránke:

Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1994.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/29


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 321/10)

1.

Komisii bolo dňa 19. decembra 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncetrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik UC Rusal Limited, novovytvorený dcérsky podnik skupiny EN+ Group Limited („EN+“, Jersey) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu aktív a úrokov podnikov Saul Partner Ltd („Sual assets“) a Glencore International („Glencore assets“) prostredníctvom kapitálového vkladu akcií a úrokov.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

EN+: energetika, stroje, finančné služby, stavebníctvo a sektor rozvoja, ťažba bauxitu, výroba a predaj hliníka a výrobkov týkajúcich sa hliníka;

Sual assets: ťažba bauxitu, výroba a predaj hliníka a výrobkov týkajúcich sa hliníka;

Glencore assets: ťažba bauxitu, výroba a predaj hliníka a výrobkov týkajúcich sa hliníka.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/30


Informačný postup — Technické pravidlá

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 321/11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorá stanovuje postup pre poskytovanie informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel pre služby informačnej spoločnosti. (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37; Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

Oznámenia o navrhovaných národných technických pravidlách, ktoré obdržala Komisia

Odkaz (1)

Názov

Koniec trojmesačnej lehoty na pripomienky (2)

2006/0620/F

Technické predpisy Pro Pharmacopoea, ktoré podliehajú verejnému prieskumu

26. 2. 2007

2006/0621/SI

Pravidlá o podmienkach, ktoré musia spĺňať potraviny bez gluténu a potraviny s veľmi nízkym obsahom gluténu

28. 2. 2007

2006/0622/F

Nariadenie o bezpečnosti niektorých druhov čalúneného nábytku

28. 2. 2007

2006/0623/EE

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obaloch a zákon o spotrebnej dani z obalov

1. 3. 2007

2006/0624/PL

Nariadenie ministra hospodárstva, ktoré mení nariadenie o bezpečnosti a hygiene práce, riadení a špeciálnej protipožiarnej ochrane v baníckych závodoch ťažiacich horniny vrtnými otvormi

1. 3. 2007

2006/0625/PL

Nariadenie ministra hospodárstva, ktoré mení nariadenie o bezpečnosti a hygiene práce, riadenia a špeciálnej protipožiarnej ochrany v povrchových banských lomoch ťažiacich základné horniny

1. 3. 2007

2006/0626/F

Návrh vyhlášky týkajúci sa prístupnosti pre hendikepované osoby, a to obytných budov, ktoré sú predmetom prác, a existujúcich budov, kde sa byty vytvorili prostredníctvom zmeny účelu využitia stavby

2. 3. 2007

2006/0627/F

Návrh vyhlášky týkajúci sa prístupnosti existujúcich verejných inštitúcií a existujúcich zariadení otvorených pre verejnosť pre hendikepované osoby

2. 3. 2007

2006/0628/D

Dodatočné technické zmluvné podmienky – Vodné stavby (ZTV-W), zabezpečenia svahov a dna (oblasť výkonov 210), vydanie 2006

2. 3. 2007

2006/0629/CZ

Vyhláška zo dňa …… 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti označovania a farbenia vybraných minerálnych olejov a podrobnosti označovania niektorých ďalších minerálnych olejov

2. 3. 2007

2006/0630/UK

Nefajčiarske predpisy (znaky) z roku 2007 (Severné Írsko)

2. 3. 2007

2006/0631/SI

Zákon o koexistencii geneticky modifikovaných plodín s ostatnými poľnohospodárskymi plodinami

5. 3. 2007

2006/0632/D

Štvrtý zákon k zmene zákona o dani z motorových vozidiel

 (4)

2006/0633/B

Návrh textu č. LISA 14b 2006-11 týkajúci sa revízie Dohody o spolupráci z 30. mája 1996 o prevencii a spravovaní odpadov z obalov, a presnejšie v oblasti opatrení zameraných na transponovanie smernice 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, do vnútroštátnych zákonov

 (4)

2006/0634/S

Predpisy Dopravného inšpektorátu o zmene predpisov (VVFS 2004:43) o používaní európskych výpočtových noriem

7. 3. 2007

2006/0635/NL

Vyhláška ministerstva sociálnych vecí a pracovných príležitostí (MSVPP), ktorou sa mení predpis MSVPP o dotáciách na pracovné prostriedky

 (4)

2006/0636/NL

Vykonávacia vyhláška o investičných výdavkoch na energiu pomocou Energetického zoznamu z roku 2007

 (4)

2006/0637/CZ

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 141/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobu, skladovanie a spracovanie liehu, v znení neskorších zmien a doplnení

8. 3. 2007

2006/0638/F

Vyhláška týkajúca sa technických vlastností štátneho varovného signálu

8. 3. 2007

2006/0639/CZ

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 86/2002 Zb., o ochrane ovzdušia

8. 3. 2007

Komisia upozorňuje na rozsudok vynesený 30. apríla 1996 v prípade „CIA Security“ (C-194/94 – ECR I, s. 2201), v ktorom Súdny dvor rozhodol, že články 8 a 9 smernice 98/34/ES (pôvodne 83/189/EHS) sa majú interpretovať v tom zmysle, že jednotlivci sa na ne môžu odvolávať pred národnými súdmi a tie musia upustiť od uplatňovania národných technických predpisov, ktoré neboli oznámené v súlade s touto smernicou.

Tento rozsudok potvrdzuje oznámenie Komisie z 1. októbra 1986 (Ú. v. ES C 245, 1.10.1986, s. 4).

Rovnako nedodržanie oznamovacej povinnosti spôsobí, že príslušné technické predpisy budú neaplikovateľné, a teda nevynútiteľné voči jednotlivcom.

Ďalšie informácie ohľadom oznamovacieho postupu môžete získať na adresách:

Európska komisia

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brusel,

e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

alebo na webovej stránke: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/.

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie ohľadom oznamov, kontaktujte príslušné národné inštitúcie, zoznam ktorých uvádzame nižšie:

ZOZNAM NÁRODNÝCH INŠTITÚCIÍ, ZODPOVEDÝCH ZA VYKONÁVANIE SMERNICE 98/34/ES

BELGICKO

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Pani Pascaline Descamps

Tel.: (32) 2 277 80 03

Fax: (32) 2 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Spoločný e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Webová stránka: http://www.mineco.fgov.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Pán Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 907 123

Fax: (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Pani Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 907 139

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: ruzickova@unmz.cz

Spoločný e-mail: eu9834@unmz.cz

Webová stránka: http://www.unmz.cz

DÁNSKO

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (alebo DK-2100 Copenhagen OE)

Pán Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (priamy)

E-mail: bbc@ebst.dk

Pani Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (priamy)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bij@ebst.dk

Pani Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (priamy)

E-mail: phe@ebst.dk

Spoločná schránka pre oznamy – noti@ebst.dk

Webová stránka: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NEMECKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34 – 37

D-10115 Berlin

Pani Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 20 14 63 53

Fax: (49) 30 20 14 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Webová stránka: http://www.bmwa.bund.de

ESTÓNSKO

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Pán Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 029

E-mail: karl.stern@mkm.ee

Spoločný e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

Webová stránka: http://www.mkm.ee

GRÉCKO

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Fax: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Pani Evangelia Alexandri

Tel.: (30) 210 212 03 01

Fax: (30) 210 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

Spoločný e-mail: 83189in@elot.gr

Webová stránka: http://www.elot.gr

ŠPANIELSKO

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres „Ágora“

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Pán Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Pani Esther Pérez Peláez

Technický poradca

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Fax: (34) 91 379 84 01

Spoločný e-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCÚZSKO

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Pani Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Pani Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Spoločný e-mail: d9834.france@industrie.gouv.fr

ÍRSKO

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Pán Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Fax: (353) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Webová stránka: http://www.nsai.ie

TALIANSKO

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Pán Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Pán Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Spoločný e-mail: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Webová stránka: http://www.attivitaproduttive.gov.it

CYPRUS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409 310

Fax: (357) 22 754 103

Pán Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409 409

Fax: (357) 22 754 103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Spoločný e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Webová stránka: http://www.cys.mcit.gov.cy

LOTYŠSKO

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 701 32 30

Fax: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Fax: (371) 728 08 82

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Spoločný e-mail: notification@em.gov.lv

LITVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Pani Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 270 93 47

Fax: (370) 5 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Webová stránka: http://www.lsd.lt

LUXEMBURSKO

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Pán J. P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Webová stránka: http://www.see.lu

MAĎARSKO

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapešť

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Pán Zsolt Fazekas

Leading Councillor

E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36) 1 374 287 3

Fax: (36) 1 473 162 2

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Webová stránka: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20

Tel.: (356) 21 24 32 82

Fax: (356) 21 24 24 06

Pani Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Spoločný e-mail: notification@msa.org.mt

Webová stránka: http://www.msa.org.mt

HOLANDSKO

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Pán Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Pani Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Pani Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Fax: (31) 50 5 23 21 59

Spoločný e-mail

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

RAKÚSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Pani Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Fax: (43) 1 715 96 51 or (43) 1 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Webová stránka: http://www.bmwa.gv.at

POĽSKO

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-570 Warszawa

Pani Barbara H. Kozłowska

Tel.: (48) 22 693 54 07

Fax: (48) 22 693 40 25

E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Pani Agata Gągor

Tel.: (48) 22 693 56 90

Spoločný e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALSKO

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Pani Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 or 81 00

Fax: (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Spoločný e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Webová stránka: http://www.ipq.pt

SLOVINSKO

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Pani Vesna Stražišar

Tel.: (386) 1 478 30 41

Fax: (386) 1 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

SLOVENSKO

Pani Kvetoslava Steinlová

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

(Riaditeľka Odboru európskej integrácie,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)

Štefanovičova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 52 49 35 21

Fax: (421) 2 52 49 10 50

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FÍNSKO

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Adresa pre návštevy:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

a

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Poštová adresa:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Pani Leila Orava

Tel.: (358) 9 16 06 46 86

Fax: (358) 9 16 06 46 22

E-mail: leila.orava@ktm.fi

Pani Katri Amper

Tel.: (358) 9 16 06 46 48

Spoločný e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Webová stránka: http://www.ktm.fi

ŠVÉDSKO

Kommerskollegium

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Pani Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 or (46) 86 90 48 00

Fax: (46) 8 690 48 40 or (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Spoločný e-mail: 9834@kommers.se

Webová stránka: http://www.kommers.se

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Pán Philip Plumb

Tel.: (44) 20 72 15 14 88

Fax: (44) 20 72 15 13 40

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Spoločný e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Webová stránka: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Pani Adinda Batsleer

Tel.: (32) 2 286 18 61

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Pani Tuija Ristiluoma

Tel.: (32) 2 286 18 71

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Spoločný e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Webová stránka: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Pani Kathleen Byrne

Tel.: (32) 2 286 17 49

Fax: (32) 2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Spoločný e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Webová stránka: http://www.efta.int

TURECKO

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek – Ankara

Pán Mehmet Comert

Tel.: (90) 312 212 58 98

Fax: (90) 312 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Webová stránka: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Rok – registračné číslo – členský štát pôvodu.

(2)  Obdobie, počas ktorého návrh nesmie byť prijatý.

(3)  Žiadna lehota na pripomienky, keďže Komisia uznala dôvody oznamujúceho členského štátu na naliehavé prijatie.

(4)  Žiadna lehota na pripomienky, keďže opatrenie sa týka technickej špecifikácie alebo iných požiadaviek či pravidiel pre služby, ktoré súvisia s fiškálnymi alebo finančnými opatreniami v súlade s treťou zarážkou druhého odseku čl. 1 ods. 11 smernice 98/34/ES.

(5)  Informačný postup je uzavretý.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/36


Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92

Zmena a doplnenie záväzkov verejnej služby uložených na určité pravidelné letecké služby v Španielsku

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 321/12)

Španielska vláda sa rozhodla uplatniť ustanovenia článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 a zmeniť a doplniť záväzky verejnej služby uložené na pravidelné letecké služby na Kanárskych ostrovoch uverejnené v Ú. v. EÚ C 255 z 21. októbra 2006.

Referečná cena za jednosmernú cestu na každej trase bude táto:

a)

Grande Canarie – Ténériffe Nord: 53 EUR

b)

Grande Canarie – Ténériffe Sud: 53 EUR

c)

Grande Canarie – Fuerteventura: 61 EUR

d)

Grande Canarie – El Hierro: 89 EUR

e)

Grande Canarie – Lanzarote: 68 EUR

f)

Grande Canarie – La Palma: 83 EUR

g)

Ténériffe Nord – Fuerteventura: 84 EUR

h)

Tenerife Nord – El Hierro: 61 EUR

i)

Ténériffe Nord – Lanzarote: 89 EUR

j)

Ténériffe Nord – La Palma: 56 EUR

k)

La Palma – Lanzarote: 89 EUR

l)

Grande Canarie – La Gomera: 83 EUR

m)

Tenerife Nord – La Gomera: 61 EUR

Ostatné požiadavky týkajúce sa záväzkov verejnej služby uverejnené Ú. v. EÚ C 255 z 21. októbra 2006 ostali nezmenené.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/37


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank)

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 321/13)

1.

Dňa 15. decembra 2006 bolo Komisii doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), na základe ktorej podnik Danske Bank A/S („Danske Bank“, Dánsko) získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady prostredníctvom nákupu akcií kontrolu nad celým podnikom Sampo Bank plc („Sampo Bank“, Fínsko).

2.

Predmet činnosti príslušných podnikov:

podnik Danske Bank: finančné služby, vrátane poistenia, financovania hypoték, správy aktív, maklérstva, služieb v oblasti nehnuteľností a lízingu;

podnik Sampo Bank: bankové a investičné služby pre maloobchodných užívateľov, firmy a inštitúcie.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/38


Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny o vízach pre diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracovania žiadostí o víza — 2006/0088 (COD)

(2006/C 321/14)

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 286,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 8,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, a najmä na jeho článok 41,

so zreteľom na žiadosť Komisie o stanovisko v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, ktorá bola prijatá 26. mája 2005,

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

1.   ÚVOD

Navrhované nariadenie má dva hlavné ciele, ktoré oba súvisia so zavádzaním vízového informačného systému:

poskytnúť členským štátom právny základ pre získavanie povinných biometrických identifikačných znakov od žiadateľov o víza;

stanoviť právny rámec organizácie konzulárnych úradov členských štátov najmä prostredníctvom nadviazania možnej spolupráce medzi členskými štátmi zameranej na spracovanie žiadostí o víza.

Tieto dva ciele vyvolávajú z hľadiska ochrany údajov rozdielne otázky a budeme sa nimi zaoberať samostatne, aj keď tvoria súčasť jedného návrhu.

Cieľom súčasného návrhu je zmeniť a doplniť Spoločné konzulárne pokyny (CCI). CCI prijal výkonný výbor vytvorený na základe dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985. Ako súčasť schengenského acquis sa vložili do právnych predpisov EÚ protokolom priloženým k Amsterdamskej zmluve a odvtedy sa niekoľko ráz zmenili a doplnili. CCI sa publikovali v roku 2000 aj napriek tomu, že viacero zmien a doplnení ostáva tajných. Pokiaľ ide o ich obsah, v zásade predstavujú príručku praktických pravidiel vydávania víz pre krátkodobý pobyt. Obsahujú ustanovenia o preskúmaní žiadostí, rozhodovacom postupe, o vypĺňaní vízových nálepiek atď.

2.   POUŽITIE BIOMETRICKÝCH ZNAKOV

2.1.   Úvodná poznámka špecifický charakter biometrických údajov

V návrhu o VIS (1), ktorý Komisia predložila 28. decembra 2004, sa uvádza, že členské štáty zavedú odtlačky prstov a fotografie ako biometrické identifikačné znaky VIS na účely overenia a/alebo identifikácie. Cieľom súčasného návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa CCI, je poskytnúť právny základ pre zhromažďovanie biometrických identifikačných znakov.

EDPS poskytol k návrhu o VIS stanovisko 23. marca 2005 (2). V tomto stanovisku zdôraznil dôležitosť zabezpečiť spracúvanie biometrických údajov vzhľadom na ich osobitné charakteristiky všetkými potrebnými opatreniami (3):

„Použitie biometrických údajov v informačnom systéme nikdy nie je bezvýznamná voľba, najmä ak sa príslušný systém týka takého veľkého poètu jednotlivcov. Neodvolateľne mení vzťah medzi telom a totožnosťou tým, že robí prístrojovo snímateľné charakteristiky ľudského tela, ktoré sa dajú ďalej použiť. Aj keď biometrické charakteristiky sa nedajú čítať ľudským okom, stále ich môžu čítať a využívať príslušné nástroje, kamkoľvek osoba ide.“

Podľa názoru EDPS by sa v dôsledku citlivej povahy biometrických údajov mala povinnosť používať tieto údaje zaviesť len po podrobnom zhodnotení rizík, pričom by sa mal dodržiavať taký postup, ktorý umožní úplnú demokratickú kontrolu. Pri preskúmaní súčasného návrhu vychádzal EDPS z týchto myšlienok.

2.2.   Kontext návrhu

V dôsledku kontextu, v ktorom sa návrh predkladá, sú okolnosti ešte citlivejšie. Navrhované nariadenie nemožno vnímať izolovane od vývoja iných veľkých informačných systémov a všeobecnej tendencie smerujúcej k interoperabilite medzi informačnými systémami. To sa okrem iného spomína v oznámení Komisie z 24. novembra 2005 o zlepšení efektívnosti, posilňovaní interoperability a synergií medzi európskymi databázami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (4).

Rozhodnutie, ktoré sa v danej situácii na daný účel prijme, bude mať preto pravdepodobne vplyv na vývoj a používanie iných systémov vytvorených na iné účely. Konkrétne by sa biometrické údaje, a to pravdepodobne aj vrátane údajov zhromaždených na účely zavedenia vízovej politiky, dali použiť, keď už budú k dispozícii, aj v iných situáciách. To sa netýka len rámca SIS, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj Europolu a FRONTEX-u.

2.3.   Povinnosť poskytnúť odtlačky prstov

V dôvodovej správe k tomuto návrhu sa uvádza: „Keďže získavanie biometrických znakov bude od teraz súčasťou postupu vydávania víz, je potrebné zmeniť a doplniť Spoločné konzulárne pokyny s cieľom vytvoriť právny základ takéhoto opatrenia.“

EDPS namieta proti rozhodnutiu zákonodarcu vložiť ustanovenia o tom, či udeliť alebo neudeliť niektorým osobám alebo skupinám osôb výnimku z povinnosti poskytnúť odtlačky prstov, do CCI a nie do samotného nariadenia o VIS. Po prvé, tieto ustanovenia majú významný vplyv na súkromný život veľkého počtu osôb a mala by sa nimi zaoberať skôr primárna legislatíva ako pokyny prevažne technického rázu. Po druhé, z dôvodov zrozumiteľnosti právneho režimu by bolo vhodnejšie riešiť tieto otázky v tom istom predpise, ktorým sa ustanovuje samotný informačný systém.

a)

Vytvorenie právneho základu pre povinné odoberanie odtlačkov prstov a biometrických identifikačných znakov predstavuje v prvom rade oveľa viac ako len technickú záležitosť; má významný vplyv na otázky súkromného života dotknutých osôb. Konkrétne, zvolenie najnižšieho a najvyššieho veku pre odoberanie odtlačkov prstov nie je len technickým, ale aj politickým rozhodnutím. EDPS preto odporúča zaoberať sa touto záležitosťou a najmä aspektmi, ktoré nie sú len technického rázu, v základnom predpise (návrhu o VIS) namiesto v príručke o technických a praktických stránkach vízového postupu (5).

V tejto súvislosti je taktiež užitočné pripomenúť požiadavky Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ECHR) a príslušnú judikatúru. Podľa článku 8 ods. 2 ECHR je akékoľvek zasahovanie verejného orgánu do výkonu práva na súkromný život dovolené, len ak je „v súlade so zákonom“ a je „v demokratickej spoločnosti nevyhnutné“ na ochranu dôležitých záujmov. V judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva tieto podmienky viedli k dodatočným požiadavkám, pokiaľ ide o kvalitu právneho základu pre zasahovanie (musí byť ustanovené v prístupnej legislatíve a musí sa dať predpokladať), proporcionalitu akéhokoľvek opatrenia a potrebu vhodných ochranných opatrení proti zneužitiu.

Okrem toho, že opísaný fragmentárny prístup k legislatíve nevytvára jasný a prístupný regulačný rámec, otvorená ostáva aj otázka, či samotné CCI predstavujú takýto rámec. Ďalšie otázky môžu vyvstať v súvislosti s postupom pri (prípadných) budúcich zmenách a doplneniach tohto predpisu. Malo by sa každopádne zabezpečiť, aby rozhodnutie takéhoto významu nebolo možné zmeniť a doplniť mimo postupu, ktorý by zaručil vhodnú transparentnosť a demokratickú diskusiu.

b)

Druhou otázkou je zrozumiteľnosť právneho režimu. V dôvodovej správe k návrhu sa jasne neuvádza, prečo je pre zhromažďovanie biometrických identifikačných znakov potrebný iný právny základ ako pre ich spracovanie. Uvádza sa v nej, že „v tomto návrhu sa ... venuje ... pozornosť získavaniu biometrických údajov, zatiaľ čo v návrhu o vízovom informačnom systéme sú upravené prenos a výmena údajov“ (6). Z hľadiska ochrany údajov však spracovanie osobných údajov zahŕňa aj ich získanie. Úprava jednotlivých operácií, ktoré tvoria reťazec činností, v rôznych právnych predpisoch môže ohroziť zrozumiteľnosť celého režimu. Toto predstavuje problém pre osoby, na ktoré sa bude tento návrh uplatňovať, ako aj pre demokratickú kontrolu systému. Je skutočne nesmierne náročné získať celistvý obraz v tejto oblasti, keď sa spracúvanie údajov upravuje v rôznych právnych predpisoch.

2.4.   Výnimky z odoberania odtlačkov prstov

Túto obavu veľmi dobre ilustruje otázka kategórií osôb, ktoré sú vyňaté z povinnosti poskytnúť odtlačky prstov, a to najmä prípad malých detí.

Pripustenie odoberania odtlačkov prstov malých detí by sa malo prerokovať v súvislosti s tým, na čo má VIS slúžiť. Inými slovami, povinnosť odobratia biometrických identifikačných znakov v prípade niektorých kategórií osôb alebo vyňatie týchto osôb z tejto povinnosti musí v rámci vízovej politiky a príslušných cieľov uvedených v návrhu o VIS predstavovať primerané opatrenie. Táto primeranosť by sa mala posúdiť demokratickým postupom.

Rovnako by sa mala zhodnotiť aj v súvislosti s použitím odtlačkov prstov uvedeným v návrhu o VIS. Biometrické znaky sa budú používať na účely overenia alebo identifikácie: z technického hľadiska sa biometrický identifikačný znak môže považovať za vhodný na jeden a nevhodný na druhý účel. Spracovanie odtlačkov prstov detí mladších ako 14 rokov sa zvyčajne považuje za spoľahlivé len na účely overenia. Toto by malo mať vplyv na analýzu návrhu, ale opäť by sa nevyhnutné prvky mali nachádzať v návrhu o VIS (pričom sa o nich ešte nerozhodlo).

Záverom EDPS odporúča, aby sa striktne upravili výnimky z odoberania biometrických identifikačných znakov s cieľom dosiahnuť zrozumiteľnosť a konzistentnosť. Úprava odoberania biometrických identifikačných znakov a v tomto prípade predovšetkým odtlačkov prstov by sa mala považovať za vedľajšiu k hlavnému právnemu nástroju, a preto by sa mala riešiť v hlavnom dokumente.

2.5.   Vek žiadateľov o víza

V návrhu sa uvádza, že z povinnosti poskytnúť odtlačky prstov budú vyňaté len deti vo veku do 6 rokov. Tu sa otvára veľa otázok (bez ohľadu na to, či sa toto ustanovenie uvedie v návrhu o VIS alebo CCI).

EDPS sa v prvom rade domnieva, že všeobecné odoberanie odtlačkov prstov detí sa nemôže považovať za obyčajnú technickú záležitosť, ale vyžaduje si serióznu demokratickú diskusiu v príslušných inštitúciách. Takéto rozhodnutie by nemalo vychádzať len z technickej uskutočniteľnosti, ale taktiež prinajmenšom z toho, aký prínos bude predstavovať pri vykonávaní VIS. Zdá sa však, že s výnimkou niekoľkých málo štátov sa o tejto téme v súčasnosti verejne nediskutuje, čo je nanajvýš poľutovaniahodné.

Je potrebné pripomenúť, že systém VIS sa v zásade zavádza s cieľom uľahčiť vízový postup cestujúcim bona fide (čo predstavuje väčšinu cestujúcich). Z tohto dôvodu by sa mali zohľadniť otázky vhodnosti a ergonómie. (7) Používanie biometrických identifikačných znakov pri podávaní žiadostí o víza alebo hraničnej kontrole by nemalo pôsobiť deťom výrazné ťažkosti pri plnení príslušných požiadaviek.

A nakoniec je potrebné pripomenúť, že všetky biometrické identifikačné systémy majú technické nedokonalosti. Odborná literatúra neposkytuje dostatočné dôkazy, že by odtlačky prstov detí do veku 14 rokov umožňovali spoľahlivú identifikáciu. Jediné doterajšie skúsenosti získané na širokej vzorke poskytuje systém Eurodac a systém US-Visit. Je zaujímavé, že oba systémy využívajú odtlačky prstov u detí vo veku od 14 rokov. Zmysel používania odtlačkov prstov u detí pod touto vekovou hranicou by sa mal potvrdiť štúdiami, ktoré preukážu presnosť a užitočnosť v kontexte takej rozsiahlej databázy, akou je VIS.

Každopádne by bolo vhodné používať odtlačky prstov detí skôr pri porovnávaní dvoch údajov ako pri porovnávaní s mnohými údajmi. Toto by sa malo výslovne upraviť.

Záverom možno skonštatovať, že väčšina uvedených úvah vyššie sa netýka len detí, ale aj starších ľudí. Presnosť a použiteľnosť odtlačkov prstov sa vekom znižuje (8), pričom osobitnú dôležitosť zohrávajú aj aspekty vhodnosti a ergonómie.

2.6.   Fotografie

To isté možno povedať o používaní fotografií, pri ktorých sa ani v tomto návrhu, ani v návrhu o VIS nepredpokladá nijaké vekové obmedzenie. Možno však položiť otázku, či sú fotografie detí, ktoré ešte nenadobudli dospelé črty, skutočne užitočné či už na identifikačné účely, alebo na účely overenia vôbec.

Rozoznávanie tvárí detí (buď automatické v budúcnosti, alebo uskutočnené človekom) na základe referenčných fotografií spred niekoľkých rokov bude pravdepodobne spôsobovať problémy. Aj keby technológie v oblasti rozoznávania tvárí dosiahli výrazný pokrok, je veľmi nepravdepodobné, že počítačový program bude v blízkej budúcnosti schopný kompenzovať vplyv rastu na detskú tvár. Preto by sa malo v nariadení o VIS jasne uviesť, že pokiaľ nebude technológia rozoznávania tvárí dostatočne spoľahlivá, pričom je potrebné mať na pamäti, že v prípade detí to bude pravdepodobne až vo vzdialenejšej budúcnosti, fotografie sa môžu pri overovaní alebo identifikácii osôb použiť len ako doplňujúci prvok.

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že v prípade oboch biometrických identifikačných znakov EDPS odporúča seriózne zváženie otázky, či výhody (boj proti nezákonnej imigrácii a pašovaniu detí) prevažujú nad vyššie uvedenými nedostatkami.

2.7.   Iné výnimky

V návrhu sa uvádza, že žiadatelia, „od ktorých je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov“ by mali byť z požiadavky poskytnúť odtlačky prstov vyňatí.

EDPS už vo svojom stanovisku k návrhu o VIS zdôraznil, že toto sa týka významného počtu osôb: podľa všetkého až 5 % populácie nebude schopných sa zaregistrovať. Pri databáze s 20 000 000 vstupmi ročne to znamená 1 000 000 prípadov s ťažkosťami pri registrácii za rok. Na túto skutočnosť by sa nemalo pri analýze návrhu zabúdať. EDPS okrem iného trval na nevyhnutnosti efektívnych alternatívnych postupov:

„Mali by byť k dispozícii záložné postupy na vytvorenie dôležitých bezpečnostných opatrení na zavedenie biometrie, keďže nie sú všetkým dostupné, ani úplne presné. Tieto postupy by sa mali vykonať a použiť, aby sa rešpektovala dôstojnosť osôb, ktoré sa nemohli úspešne zúčastniť na registračnom procese, a aby sa zabránilo preneseniu záťaže nedokonalosti systému na nich.“

Navrhované nariadenie v týchto prípadoch ustanovuje uvedenie záznamu „neuplatňuje sa“ do VIS. Toto je samozrejme vítané. Na druhej strane však možno vyjadriť obavy, že neschopnosť zaregistrovať sa by mohla ľahšie viesť k zamietnutiu víz. Je neakceptovateľné, ak vysoké percento neschopnosti registrácie povedie k zamietnutiu víz.

Do nariadenia o VIS by sa preto malo vložiť ustanovenie o tom, že nemožnosť zaregistrovať sa nesmie pri vydávaní víz automaticky viesť k negatívnemu stanovisku. Táto otázka by sa mala na účely jej riešenia osobitne sledovať pri vykazovaní, ktoré sa v nariadení o VIS predpokladá: mal by sa sledovať vysoký počet zamietnutých žiadostí o víza v súvislosti s fyzickou nemožnosťou zaregistrovať sa.

3.   OUTSOURCING ŽIADOSTÍ O VÍZA

S cieľom znížiť zaťaženie jednotlivých členských štátov (spôsobené okrem iného nákladmi na nákup a údržbu vybavenia) ustanovuje návrh niekoľko možných mechanizmov spolupráce:

spoločné užívanie priestorov: pracovníci jedného alebo viacerých členských štátov spracujú žiadosť (vrátane biometrických identifikačných znakov), ktorá im je adresovaná, na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade iného členského štátu, pričom využívajú vybavenie tohto členského štátu;

spoločné žiadateľské centrá: pracovníci diplomatických misií jedného alebo viacerých členských štátov pracujú v jednej budove, v ktorej prijímajú žiadosti o víza (vrátane biometrických identifikačných znakov), ktoré sú im adresované;

nakoniec sa v návrhu predpokladá, že žiadosť prijme a biometrické identifikačné znaky odoberie externý poskytovateľ služieb (táto možnosť sa podľa všetkého považuje za poslednú alternatívu pre členské štáty, ktoré nemôžu využiť ani jednu z predchádzajúcich dvoch alternatív, aj keď to nie je celkom jasné).

Návrh sa obsiahlo zaoberá tým, že je možné vybrať iba spoľahlivých externých poskytovateľov služieb a že títo poskytovatelia služieb musia prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie pred „náhodným alebo nezákonným poškodením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo sprístupnením (...)“. (Článok 1.B.2 návrhu)

Toto ustanovenie, čo sa týka ochrany údajov, je navrhnuté veľmi starostlivo a pozorne, čo EDPS víta. Ale nechať spracovanie žiadostí o víza na externého poskytovateľa služieb v tretej krajine má niekoľko dôsledkov na ochranu (niekedy veľmi citlivých) údajov, ktoré sa pri vydávaní víz zhromažďujú.

EDPS vyzdvihuje najmä to, že:

vykonávanie previerky zamestnancov môže byť v dôsledku legislatívy alebo postupov uplatňovaných v tretej krajine náročné, ak nie úplne nemožné,;

rovnako nemusí byť možné uplatniť sankcie voči zamestnancom externého poskytovateľa služieb za porušenie legislatívy o ochrane súkromia (hoci sa budú môcť uplatniť zmluvné sankcie voči hlavnému dodávateľovi);

na súkromnú obchodnú spoločnosť môžu pôsobiť politické nepokoje alebo zmeny, pričom sa táto spoločnosť môže dostať do situácie, keď nebude schopná plniť svoje povinnosti týkajúce sa zabezpečenia spracúvania;

môže byť náročné realizovať účinný dohľad, ktorý je však v prípade externých partnerov o to potrebnejší.

Každá zmluva s externým poskytovateľom služieb by preto mala ustanovovať nevyhnutné mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na ochranu údajov vrátane externých auditov, pravidelných kontrol na mieste, vykazovania a mechanizmov zabezpečenia zodpovednosti zmluvnej strany v prípade porušenia legislatívy o ochrane súkromia vrátane povinnosti odškodniť osoby v prípade, že v dôsledku činnosti poskytovateľa služieb utrpeli ujmu.

Okrem týchto obáv je potrebné si uvedomiť, a to je možno ešte dôležitejšie, že členské štáty nebudú schopné zaručiť ochranu externého spracovania údajov (alebo spracovania údajov uskutočneného v spoločnom žiadateľskom centre, ak sa toto spracovanie vykonáva mimo diplomatických priestorov) pred možným zásahom (napr. prehliadkou alebo zabavením) orgánov verejnej moci krajiny žiadateľa (9).

Na externých poskytovateľov služieb sa bude samozrejme aj napriek všetkým ostatným zmluvným ustanoveniam uplatňovať vnútroštátne právo tretej krajiny, v ktorej sú usadení. Nedávne udalosti týkajúce sa prístupu orgánov tretej krajiny k finančným údajom spracúvaným spoločnosťou z EÚ ukazujú, že riziko zďaleka nie je len teoretické. Taktiež je tu významné riziko, že v niektorých tretích krajinách existujú osoby, ktoré by rady vedeli, ktorí z občanov týchto krajín požiadali o víza (s cieľom politickej kontroly opozície a disidentov). Pracovníci súkromnej spoločnosti, t. j. vo väčšine prípadov miestni zamestnanci, by neboli schopní odolávať tlaku vlády a orgánov činných v trestnom konaní krajiny žiadateľa, ktoré by od nich žiadali informácie.

Toto predstavuje hlavnú slabinu uvedeného systému v porovnaní so spracovaním údajov v priestoroch konzulárneho úradu alebo diplomatickej misie. V takom prípade by boli údaje chránené podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961. V článku 21 tohto dohovoru sa ustanovuje, že:

„Priestory misie sú nedotknuteľné. Agenti prijímajúceho štátu do nich nesmú vstúpiť okrem prípadu, keď k tomu dá súhlas vedúci misie. (...) Priestory misie, jej zariadenie a ostatný majetok, ako aj jej dopravné prostriedky požívajú imunitu voči prehliadke, zabaveniu, zadržaniu alebo exekúcii.“

Okrem toho by sa podľa článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 95/46/ES na spracovanie osobných údajov výslovne vzťahovali aj vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa táto smernica vykonáva, čím by sa ochrana ešte posilnila.

Preto sa zdá byť jasné, že jediným účinným spôsobom ochrany údajov týkajúcich sa žiadateľov o víza a ich ručiteľov (občania EÚ alebo spoločnosti) je zabezpečiť im ochranu podľa Viedenského dohovoru. To znamená, že údaje by sa mali spracúvať v priestoroch pod diplomatickou ochranou. To by nebránilo členským štátom, aby na spracovanie žiadostí o víza využívali externých dodávateľov, pokiaľ tieto externé zmluvné strany môžu vykonávať túto činnosť v priestoroch diplomatickej misie. Toto by sa rovnako vzťahovalo aj na spoločné žiadateľské centrá.

EDPS preto neodporúča možnosť, aby údaje spracúvali externí poskytovatelia služieb, ako sa to predpokladá na strane 15 návrhu – nový bod 1.B.1 písm. b). V tejto súvislosti sú akceptovateľnými možnosťami sú:

externé spracúvanie žiadostí o víza súkromnou spoločnosťou, pokiaľ sa uskutočňuje na mieste chránenom na základe diplomatického statusu;

externé poskytovanie informácií prostredníctvom telefonického centra, ako sa ustanovuje v bode 1.B.1. písm. a).

4.   ZÁVER

EDPS víta skutočnosť, že tento návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny, sa má prijať v rámci spolurozhodovania, čím sa rozširuje demokratické preskúmanie v oblasti, ktorá si to skutočne vyžaduje.

Čo sa týka podstaty návrhu, EDPS navrhuje:

výnimkami z povinnosti poskytovať odtlačky prstov by sa malo zaoberať skôr nariadenie o VIS ako CCI, aby sa zabezpečila zrozumiteľnosť a konzistentnosť tohto režimu;

vekové obmedzenia pre odoberanie odtlačkov prstov a používanie fotografií by sa mali starostlivo zvážiť, pričom by sa mali zohľadniť otázky uskutočniteľnosti, etiky, vhodnosti a presnosti;

fotografie by sa nemali považovať za „samostatný“ spôsob identifikácie, ale len za podporný prvok;

externé spracúvanie žiadostí o víza súkromnou spoločnosťou by malo byť prípustné, len ak sa týka miesta pod diplomatickou ochranou a opiera sa o zmluvné ustanovenia, ktoré zabezpečujú účinný dohľad a zodpovednosť dodávateľa.

V Bruseli 27. októbra 2006

Peter HUSTINX

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (KOM(2004)835, konečné znenie), ktorý Komisia predložila 28. decembra 2004.

(2)  Stanovisko z 23. marca 2005 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi, Ú. v. EÚ C 181, 23.7.2005, s. 13.

(3)  „[Biometrické údaje] poskytujú kvázi-absolútnu charakteristickú zvláštnosť, t. j. každá fyzická osoba má jedinečnú biometriu. Takmer nikdy sa v priebehu života človeka nemenia, čo týmto charakteristikám zabezpečuje trvalosť. Každý má rovnaké fyzické ‚prvky’, čo tiež dáva biometrii rozmer univerzálnosti.“

(4)  KOM(2005) 597, konečné znenie.

(5)  Skutočnosť, že právny základ je iný (článok 62 ods. 2 písm. b) bod (ii) v prípade CCI a článok 66 v prípade návrhu VIS) nebráni zákonodarcovi, aby sa touto záležitosťou zaoberal v tom istom predpise.

(6)  Dôvodová správa, strana 5.

(7)  Ako sa podčiarkuje v štúdii, ktorú si dala vypracovať holandská vláda, v J. E. DEN HARTOGH a kol.: How do you measure a child? A study into the use of biometrics in children, 2005, TNO.

(8)  Pozri napr. A. HICKLIN a R. KHANNA: The Role of Data Quality in Biometric Systems, MTS, 9. februára 2006.

(9)  Tento problém už existuje v súvislosti so spracovaním žiadostí cestovnými kanceláriami; je však ešte citlivejší v prípade používania biometrických údajov a taktiež preto, lebo využitie cestovných kancelárií nie je povinné.


II Prípravné akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/45


Iniciatíva Rakúskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách

(2006/C 321/15)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 30, článok 32 a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na iniciatívu Rakúskej republiky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

V článku 29 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že cieľom Únie je poskytnúť občanom vysokú úroveň bezpečnosti v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti rozvojom spoločných postupov členských štátov v oblastiach policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach.

(2)

Hlavy štátov a predsedovia vlád členských štátov Európskej únie vo vyhlásení o solidarite proti terorizmu z 25. marca 2004 oznámili svoj pevný úmysel, že členské štáty zmobilizujú všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, aby pomohli členskému štátu alebo pristupujúcemu štátu na jeho území na žiadosť jeho politických predstaviteľov v prípade teroristického útoku.

(3)

Po útokoch z 11. septembra 2001 nadviazali osobitné zásahové jednotky všetkých orgánov činných v trestnom konaní v členských štátoch spoluprácu pod záštitou špeciálnej jednotky policajných riaditeľov. Od roku 2001 sa v rámci ich siete s názvom Atlas uskutočnili rôzne semináre, štúdie, výmeny materiálov a spoločné cvičenia.

(4)

Žiaden členský štát nemá k dispozícii všetky prostriedky, zdroje a odborné vedomosti na efektívne riešenie všetkých možných druhov rozsiahlych krízových situácií, ktoré si vyžadujú osobitný zásah. Možnosť požiadať o pomoc iného členského štátu môže má preto rozhodujúci význam.

(5)

Toto rozhodnutie stanovuje niektoré všeobecné pravidlá o zodpovednosti vrátane pravidiel o trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti s cieľom poskytnúť právny rámec pre okolnosti, v ktorých dotknuté členské štáty súhlasia s požiadaním a poskytnutím pomoci. V prípade vyskytnutia sa krízovej situácie, členským štátom tento rámec a vyhlásenie príslušných orgánov umožnia rýchlo reagovať a získať čas,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto rozhodnutie stanovuje všeobecné pravidlá a podmienky, ktoré umožňujú osobitným zásahovým jednotkám jedného členského štátu poskytovať pomoc a/alebo pôsobiť na území iného členského štátu (ďalej len „žiadajúci členský štát“) v prípadoch, keď ich iný členský štát požiada a keď s tým súhlasia, s cieľom riešiť krízovú situáciu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„osobitná zásahová jednotka“ je akýkoľvek orgán členského štátu činný v trestnom konaní, ktorý sa špecializuje na kontrolu krízových situácií.

2.

„krízová situácia“ je akákoľvek človekom spôsobená situácia v členskom štáte, ktorá predstavuje vážne priame fyzické ohrozenie osôb alebo inštitúcií v tomto členskom štáte, najmä branie rukojemníkov, únosy a podobné incidenty.

Článok 3

Pomoc inému členskému štátu

1.   Členský štát môže s cieľom riešiť krízovú situáciu požiadať o pomoc zo strany osobitnej zásahovej jednotky iného členského štátu. Členský štát môže takúto požiadavku prijať alebo odmietnuť alebo môže navrhnúť iný druh pomoci.

2.   Pomoc môže pod podmienkou dohody medzi dotknutými členskými štátmi pozostávať z poskytnutia vybavenia alebo odborných vedomostí žiadajúcemu členskému štátu alebo uskutočnenia činnosti na území tohto členského štátu.

3.   V prípade akcií na území žiadajúceho štátu, príslušníci osobitej zásahovej jednotky, ktorá poskytuje pomoc:

a)

sú oprávnení pomáhať na území žiadajúceho členského štátu;

b)

pôsobia pod vedením žiadajúceho členského štátu a v súlade s jeho právnymi predpismi;

c)

pôsobia v rámci svojich právomocí podľa vnútroštátneho práva.

Článok 4

Všeobecné pravidlá o zodpovednosti

1.   Ak príslušníci osobitej zásahovej jednotky členského štátu pôsobia v súlade s týmto rozhodnutím na území iného členského štátu, je tento členský štát zodpovedný za každú škodu, ktorú počas svojej činnosti spôsobia.

2.   Odchylne od odseku1, ak škoda vznikne v dôsledku činnosti, ktorá bola v rozpore s pokynmi žiadajúceho členského štátu alebo presahovala právomoci dotknutých príslušníkov osobitej zásahovej jednotky v rámci ich vnútroštátneho práva, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

členský štát, na území ktorého bola spôsobená škoda, nahradí túto škodu takým spôsobom, akým by ju uhradil v prípade, ak by ju spôsobili jeho vlastní príslušníci osobitej zásahovej jednotky;

b)

členský štát, ktorého príslušníci osobitej zásahovej jednotky spôsobili škodu akejkoľvek osobe na území iného členského štátu, nahradí tomuto členskému štátu akúkoľvek sumu, ktorú uhradil poškodeným osobám alebo osobám oprávneným v ich mene;

c)

bez toho, aby bol dotknutý výkon práva členského štátu voči tretím stranám a s výnimkou písmena b) sa každý členský štát za okolností uvedených v tomto odseku vzdáva požiadavky na náhradu škody, ktorú spôsobil iný členský štát.

Článok 5

Trestná zodpovednosť

Počas operácií uvedených v článku 3 sa príslušníci osobitej zásahovej jednotky, ktorí pôsobia na území iného členského štátu, vo vzťahu k trestným činom, ktoré boli spáchané proti nim alebo ktoré spáchali, považujú za príslušníkov osobitej zásahovej jednotky tohto členského štátu.

Článok 6

Stretnutia a spoločná odborná príprava

Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány podľa potreby organizovali stretnutia a spoločnú odbornú prípravu a výcvik na účely výmeny skúseností, odborných znalostí a všeobecných, praktických a technických informácií o poskytovaní pomoci v krízových situáciách.

Článok 7

Náklady

Každý členský štát znáša svoje vlastné náklady, pokiaľ sa dotknuté členské štáty nedohodnú inak.

Článok 8

Vzťah k iným nástrojom

1.   Členské štáty môžu naďalej uplatňovať bilaterálne alebo multilaterálne dohody alebo dojednania platné … (3), pokiaľ takéto dohody alebo dojednania umožňujú, aby členské štáty rozširovali alebo rozvíjali ciele tohto rozhodnutia.

2.   Členské štáty môžu po … (3) uzatvárať alebo uvádzať do platnosti bilaterálne alebo multilaterálne dohody alebo dojednania, pokiaľ takéto dohody alebo dojednania umožňujú, aby členské štáty rozširovali alebo rozvíjali ciele tohto rozhodnutia.

3.   Dohody a dojednania uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú v žiadnom prípade ovplyvniť vzťahy s členskými štátmi, ktoré nie sú ich zmluvnými stranami.

4.   Členské štáty informujú Radu a Komisiu o dohodách alebo dojednaniach uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

Každý členský štát do … (3) uvedie vo vyhlásení uloženom na Generálnom sekretariáte Rady, ktoré orgány zahŕňa pojem osobitná zásahová jednotka a ktoré príslušné orgány môžu požadovať a udeliť povolenia na poskytovanie pomoci ako je uvedené v článku 3. Každé takéto vyhlásenie možno kedykoľvek zmeniť.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť … (4).

V Bruseli ...

Za Radu

predseda

...


(1)  Ú. v. EÚ C …

(2)  Stanovisko z … (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  …

(4)  …


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/s3


OZNÁMENIE ČITATEĽOM

Od 1. januára 2007 sa mení štruktúra úradného vestníka s cieľom poskytnúť prehľadnejšiu klasifikáciu uverejňovaných aktov pri zachovaní nevyhnutnej kontinuity.

Novú štruktúru spolu s príkladmi ilustrujúcimi jej použitie pri triedení aktov možno pozrieť na webovej stránke EUR-Lexu na tejto adrese:

http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm