ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 298

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
8. decembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2006/C 298/1

Rozhodnutie Rady z 7. novembra 2006, o pozícii Spoločenstva v rade Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo v otázke predĺženia platnosti Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1994

1

2006/C 298/2

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2006, ktorým sa nahrádza náhradník riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

2

2006/C 298/3

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o účinnosti a spravodlivosti vo vzdelávaní a odbornej príprave

3

2006/C 298/4

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2006, ktorým sa nahrádza jeden člen a jeden náhradník riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

7

2006/C 298/5

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o budúcich prioritách posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) (Preskúmanie záverov Rady z 15. novembra 2004)

8

 

Komisia

2006/C 298/6

Výmenný kurz eura

12

2006/C 298/7

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES

13

2006/C 298/8

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom ( 1 )

14

2006/C 298/9

Oznámenie Komisie o úrokových sadzbách súvisiacich s vrátením štátnej pomoci a referenčných a diskontných sadzbách v súčasnosti platných pre 25 členských štátov s účinnosťou od 1. septembra 2006— Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) 794/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1) a v súlade s oznámením Komisie o spôsobe stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 273, 9.9.1997, s. 3)

15

2006/C 298/0

Predbežné oznámenie o koncentrácii — Prípad č. COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

16

2006/C 298/1

Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch ( 1 )

17

2006/C 298/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Rada

8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/1


ROZHODNUTIE RADY

z 7. novembra 2006,

o pozícii Spoločenstva v rade Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo v otázke predĺženia platnosti Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1994

(2006/C 298/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s článkom 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo Medzinárodnú dohodu o tropickom dreve z roku 1994 podpísalo a dočasne ju uplatňuje podľa rozhodnutia Rady 96/493/ES (2).

(2)

V januári 2006 sa v rámci Konferencie OSN o obchode a rozvoji k úspešne uzavrela dohoda, ktorou sa nahrádza Medzinárodná dohoda o tropickom dreve z roku 1994.

(3)

Medzinárodná dohoda o tropickom dreve z roku 1994 zostáva v platnosti do 31. decembra 2006, pokiaľ sa v súlade s ustanoveniami článku 46 ods. 3 a na základe rozhodnutia rady Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo nepredĺži jej platnosť až do nadobudnutia platnosti dohody, ktorou sa nahrádza.

(4)

Predĺženie platnosti tejto dohody je v záujme Spoločenstva.

(5)

Je potrebné stanoviť pozíciu Európskeho spoločenstva v rade Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pozícia Európskeho spoločenstva v rade Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo je hlasovať za predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1994, kým dohoda z roku 2006, ktorou sa nahrádza, nenadobudne dočasnú alebo konečnú platnosť.

Článok 2

Európske spoločenstvo sa bude usilovať, aby sa rozsah predĺženia platnosti Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1994 rozhodnutím rady Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo obmedzil alebo aby sa ustanovila doložka o preskúmaní.

V Bruseli 7. novembra 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Dokument 12953/06 – KOM(2006) 469, konečné znenie.

(2)  Ú. v. ES L 208, 17.8.1996, s. 1.


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/2


ROZHODNUTIE RADY

z 28. novembra 2006,

ktorým sa nahrádza náhradník riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

(2006/C 298/02)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

Rada svojimi rozhodnutiami z 3. júna 2002 (2) a 29. apríla 2004 (3) vymenovala členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie, ktoré sa skončilo 2. júna 2005; toto obdobie sa predĺžilo podľa článku 1 ods. 5 nariadenia č. 1112/2005.

(2)

V dôsledku odstúpenia Boa BARREFELTA sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka uvedenej riadiacej rady v kategórii zástupcov vlády.

(3)

Švédska vláda navrhla kandidáta na uvoľnené miesto,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI sa vymenúva za náhradníčku riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako náhrada za Boa BARREFELTA na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré v súlade s článkom 1 ods. 5 nariadenia č. 1112/2005 trvá do vymenovania novej riadiacej rady.

V Bruseli 28. novembra 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1643/95 (Ú. v. ES L 156, 7.7.1995, s. 1) a nariadením (ES) č. 1112/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 161, 5.7.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 116, 30.4.2004, s. 16.


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/3


Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o účinnosti a spravodlivosti vo vzdelávaní a odbornej príprave

(2006/C 298/03)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

SO ZRETEĽOM na:

1.

strategický cieľ „stať sa najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete schopnou zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zvyšovať počet a kvalitu pracovných miest, ako aj sociálnu súdržnosť“, ktorý sa pre Európsku úniu stanovil na zasadnutí Európskej rady v Lisabone 23. a 24. marca 2000, na ktorom sa súčasne udelil Rade pre vzdelávanie mandát na „všeobecné zváženie konkrétnych cieľov systémov vzdelávania do budúcnosti s dôrazom na spoločné záujmy a priority a s ohľadom na národnostnú rozmanitosť“ (1);

2.

správu Rady pre vzdelávanie z 12. februára 2001 o konkrétnych cieľoch systémov vzdelávania a odbornej prípravy do budúcnosti, ktorá sa predložila na zasadnutí Európskej rady v Štokholme 23. a 24. marca 2001 a ktorá stanovila tri strategické ciele a trinásť súvisiacich cieľov (2);

3.

prvý a druhý strategický cieľ pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, a to Zlepšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ vrátane súvisiaceho cieľa Čo najlepšie využívanie zdrojov  (3) a Uľahčenie prístupu k systémom vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých, vrátane súvisiacich cieľov Otvorené vzdelávacie prostredie a Podpora aktívneho občianstva, rovnosti príležitostí a sociálnej súdržnosti;

4.

oznámenie Komisie z 10. januára 2003 s názvom Efektívne investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy: povinnosť Európy, ktoré vyzýva na „výrazný nárast investícií do ľudských zdrojov“ a na „efektívnejšie nakladanie s existujúcimi zdrojmi“ (4);

5.

závery Rady z 5. mája 2003 o referenčných úrovniach priemerného európskeho vzdelávania a odbornej prípravy (referenčné hodnoty), ktoré zdôraznili, že „Rada súhlasila so zriadením série referenčných úrovní priemerného európskeho vzdelávania..., ktoré sa použijú ako jeden z nástrojov na monitorovanie vykonávania“ pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (5).

6.

spoločnú priebežnú správu Rady a Komisie z 26. februára 2004 o vykonávaní pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, ktorá zdôrazňuje „naliehavú potrebu investovať viac a účinnejšie do ľudských zdrojov“ a vyzýva na „vyššiu úroveň investícií verejného sektora ... a vo vhodných prípadoch vyššiu úroveň súkromných investícií, najmä do vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania dospelých a ďalšej odbornej prípravy“ (6);

7.

spoločnú priebežnú správu Rady a Komisie z 23. februára 2006 o pokroku v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, v ktorej sa zdôrazňuje, že venovanie rovnakej pozornosti účinnosti, kvalite a spravodlivosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy je „nevyhnutná podmienka pre dosiahnutie lisabonských cieľov a zároveň posilnenie európskeho sociálneho modelu“ a že „medzi efektívnosťou a spravodlivosťou nie je potrebné robiť kompromis“ a ďalej že „prvoradý význam, ak sa má predísť zlým študijným výsledkom a sociálnemu vylúčeniu (...), majú najmä investície do predškolského vzdelávania“ (7);

8.

závery z jarného zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 23. – 24. marca 2006, v ktorých sa zdôrazňuje, že „vzdelávanie a odborná príprava sú zásadnými činiteľmi pre dlhodobé udržanie potenciálu EÚ, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť“, že „sa musia tiež zintenzívniť reformy, aby sa zabezpečila vysoká kvalita účinných a spravodlivých systémov vzdelávania“ a že „návratnosť investícií do vzdelania a odbornej prípravy je veľmi vysoká, výrazne prevyšuje náklady a ich zužitkovanie ďaleko presiahne rok 2010“ (8);

9.

oznámenie Komisie o efektívnosti a rovnosti v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy  (9), ktoré vyzýva členské štáty, aby vytvorili kultúru hodnotenia a ktoré, vzhľadom na to, že bolo pripravené v spolupráci s výskumnými sieťami, predstavuje pozitívny krok v ďalšom rozvoji fakticky podloženej politiky vzdelávania a odbornej prípravy.

KONŠTATUJÚ, že

organizáciu a financovanie vzdelávania a odbornej prípravy majú vykonávať príslušné orgány jednotlivých členských štátov v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, politikami a postupmi. Zároveň je však potrebná spolupráca na európskej úrovni, aby sa členské štáty vzájomne učili zo svojich skúseností a osvedčených postupov, potrebné sú aj ukazovatele a referenčné hodnoty na sledovanie pokroku. Úspešné politiky vzdelávania a odbornej prípravy v kontexte celoživotného vzdelávania si vyžadujú medziodvetvový prístup v spojení s inými relevantnými politikami, najmä tými z oblasti výskumu a inovácie, zamestnanosti, hospodárskych záležitostí, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, mládeže a kultúry.

VYHLASUJÚ, že

1.

vzdelávanie a odborná príprava ako zásadné zdroje demokracie, sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľného hospodárskeho rastu by sa mali vnímať ako prioritné investície do budúcnosti. Úlohou členských štátov v rámci ich stratégií celoživotného vzdelávania je určiť priority investícií do vzdelávania, ktoré sa najefektívnejšie prejavia na kvalite a spravodlivosti jeho výsledkov;

2.

zvyšovanie účinnosti a spravodlivosti vzdelávania a odbornej prípravy je kľúčové z hľadiska výziev, ktoré prinášajú globalizácia, demografické zmeny, rýchly technický rozvoj a zvýšený tlak na verejné rozpočty. Napriek prísnym obmedzeniam verejných výdavkov sa všeobecne uznáva potreba zabezpečiť primerané a podľa potreby i zvýšené financovanie ľudských zdrojov, a preto je potrebné zvážiť spôsoby zvýšenia a/alebo najlepšieho využitia súkromných príspevkov;

3.

z nespravodlivosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ktorej dôsledkom je napríklad nízka úroveň dosiahnutých výsledkov, prerušovanie a predčasné ukončovanie školskej dochádzky, vyplývajú do budúcnosti vysoké skryté sociálne náklady, ktoré môžu ďaleko prevýšiť uskutočnené investície. Vytvorenie kvalitných účinných a spravodlivých systémov vzdelávania a odbornej prípravy v podstatnej miere prispieva k znižovaniu rizík nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia a nevyužitia ľudského potenciálu v modernej znalostnej ekonomike;

4.

kvalita je spoločným cieľom všetkých foriem vzdelávania a odbornej prípravy v Európskej únii a mala by sa pravidelne monitorovať a hodnotiť. Kvalita nespočíva len vo výsledkoch vzdelávania alebo v spôsobe vyučovania, ale aj v tom, ako kvalitne riešia systémy vzdelávania a odbornej prípravy individuálne, sociálne a hospodárske potreby, ako aj v posilňovaní spravodlivosti a zvyšovaní blahobytu;

5.

motivácia, zručnosti a spôsobilosti učiteľov, školiteľov v odbornej príprave a ostatného vzdelávacieho personálu, služieb usmerňovania a sociálnej starostlivosti, ako aj kvalita vedenia školy sú kľúčové faktory dosahovania kvalitných výsledkov vzdelávania. Snahu vzdelávacieho personálu by mal podporovať neustály odborný rozvoj a dobrá spolupráca s rodičmi, službami sociálnej starostlivosti o žiakov a širšou komunitou. Vysokokvalitné prostredie pre vyučovanie a vzdelávanie navyše zabezpečuje dobré podmienky pre vzdelávanie a prispieva k pozitívnym výsledkom vzdelávania;

6.

zistenia výskumu ukazujú, že predškolské vzdelávanie a cielené programy skorej intervencie môžu mať z dlhodobého hľadiska najväčšiu návratnosť z celého procesu celoživotného vzdelávania, najmä pokiaľ ide o najviac znevýhodnené osoby. Prinášajú z osobnej i socio-ekonomickej stránky pozitívne výsledky, ktoré sa prejavujú v ďalšom vzdelávaní a dospelosti. Rešpektuje sa zodpovednosť členských štátov za organizovanie ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, existujú však určité výskumné dôkazy, ktoré naznačujú, že v určitých prípadoch môže rozdeľovanie žiakov podľa schopností do odlišných škôl rozličných typov v príliš nízkom veku negatívne ovplyvniť výkony znevýhodnených žiakov;

7.

ako vzdelávacie spoločenstvá by sa vzdelávacie inštitúcie mali sústrediť na širšie prostredie vzdelávania s cieľom podporovať a udržovať účinnosť, spravodlivosť a všeobecný blahobyt. Na podporu žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami sú potrebné osobitné opatrenia. Medzi tieto opatrenia patrí zabezpečenie dostatočného počtu odborne vyškolených učiteľov a poradenského personálu, ako aj kvalitných služieb sociálnej starostlivosti o žiakov a dostatku zdrojov. Hoci medziodvetvová spolupráca potrebná na skorú intervenciu a iné osobitné opatrenia zamerané na zabezpečenie spravodlivosti vo vzdelávaní a odbornej príprave nevyhnutne zvyšujú náklady, z dlhodobého hľadiska sa tieto náklady vracajú, pretože pomáhajú zabrániť budúcim nákladom vyplývajúcim z vylúčenia;

8.

zlepšovanie prístupu k vyššiemu strednému vzdelávaniu a znižovanie počtu žiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, sú kľúčovými faktormi zvýšenia zamestnateľnosti jednotlivcov v modernej znalostnej spoločnosti a podpory sociálneho začlenenia a aktívneho občianstva, ako aj posilnenia európskeho sociálneho modelu. Keďže nároky trhu práce na zručnosti sa zvyšujú, je čoraz dôležitejšie poskytnúť mladšej generácii prístup ku kvalifikácii a zručnostiam, a tým zlepšiť jej vyhliadky na získanie zamestnania a sociálne začlenenie;

9.

potreba modernizovať európske univerzity vzhľadom na ich prepojené úlohy v oblastiach vzdelávania, výskumu a inovácie sa uznáva nielen ako predpoklad úspechu širšej lisabonskej stratégie, ale aj ako súčasť všeobecnej tendencie k čoraz globálnejšej a znalostnejšej ekonomike. Rast počtu študentov a nákladov na kvalitné vzdelávanie a výskum si bude vyžadovať zvýšené a/alebo účinnejšie využívanie verejných aj súkromných zdrojov. Vysokokvalitné vysokoškolské vzdelávanie má tiež zohrávať kľúčovú úlohu vo vzdelávaní a odbornej príprave ako celku tým, že sa poskytne vzdelanie budúcim učiteľom a zaktualizuje a obnoví sa celá vedomostná základňa vzdelávania;

10.

odborné vzdelávanie a príprava majú výrazný vplyv na zamestnanosť a sociálnu integráciu. Zabezpečenie relevantnej a kvalitnej kvalifikácie pre mladých ľudí a zlepšenie zručností a spôsobilostí málo zručných a znevýhodnených skupín prinášajú výrazné hospodárske zisky, a to aj z krátkodobého hľadiska. Rámce pre kvalifikácie založené na spôsobilostiach a iné mechanizmy uznávania predchádzajúceho vzdelávania podporujú účinnosť a spravodlivosť, pretože popri formálnej kvalifikácii zohľadňujú aj výsledky neformálneho a informálneho vzdelávania. Podnecovanie partnerstiev medzi zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a odvetvových organizácií by tiež mohlo zvýšiť účinnosť a atraktívnosť programov odborného vzdelávania a odbornej prípravy;

11.

rýchly technický rozvoj spolu so zmenami demografickej štruktúry Európy si vyžaduje väčší objem investícií do aktualizácie a zvyšovania zručností, kvalifikácií a kľúčových spôsobilostí dospelých, najmä málo zručných. Z krátkodobého hľadiska je zameriavanie investícií na aktualizáciu a zvyšovanie existujúcich zručností a spôsobilostí pracovnej sily rýchlym spôsobom prispenia k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti a odradenia od predčasného odchodu starnúcej pracovnej sily do dôchodku. Kľúčovú úlohu zohráva aj vzdelávanie dospelých, ktoré zabezpečuje nové spôsobilosti, ako je napríklad digitálna gramotnosť, čím prispieva k vyššiemu sociálnemu začleneniu a aktívnej účasti v rámci komunity a spoločnosti, a to aj po odchode do dôchodku;

VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY, aby

1.

hlbšie zvážili, či súčasné opatrenia týkajúce sa financovania, správy a riadenia ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy primeraným spôsobom zohľadňujú potrebu zabezpečovať účinnosť aj spravodlivosť a takýmto spôsobom optimálne využívať zdroje. Vzhľadom na to sa vyzývajú, aby preskúmali možnosti zlepšenia súčasných opatrení s cieľom zabrániť skrytým, ale vysokým nákladom vyplývajúcim z nespravodlivosti vo vzdelávaní;

2.

zabezpečili účinné zameranie reforiem vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj investícií do týchto oblastí z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska, aby naplnili potreby znalostnej spoločnosti prostredníctvom zvýšenej kvality a spravodlivosti, a to najmä sústredením sa na predškolské vzdelávanie, cielené programy skorej intervencie a spravodlivé systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré majú za cieľ poskytovať príležitosti, prístup, zaobchádzanie a výsledky, ktoré sú nezávislé od sociálno-ekonomického zázemia a iných faktorov, ktoré môžu viesť k znevýhodneniu pri vzdelávaní. Okrem toho by sa malo obzvlášť podporovať poskytovanie vysokokvalitného vyučovania v znevýhodnených oblastiach.

3.

zabezpečili primerané financovanie ľudských zdrojov a vo vhodných prípadoch zvýšili financovanie z verejných zdrojov a podnecovali zvýšenú mieru doplnkových súkromných príspevkov, aby sa zabezpečil spravodlivejší prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu. Modernizácia odvetví vysokoškolského vzdelávania a výskumu je taktiež dôležitá na zlepšenie ich účinnosti. V oblasti výskumu a vývoja by sa mala zvážiť aj podpora kooperačných prepojení s podnikmi;

4.

zabezpečili primerané financovanie vzdelávania dospelých a ďalšieho odborného vzdelávania a odbornej prípravy a podporovali aktívne partnerstvá so zamestnávateľmi s cieľom zameriavať sa na potreby zručností v hospodárstve, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni;

5.

podnecovali výskum výsledkov vzdelávacích reforiem a investícií do vzdelávania, ako aj ich sociálnych prínosov. Ucelené, relevantné, dôveryhodné a podložené informácie sú základom pre určenie zodpovednosti, ako aj pre uskutočnenie krokov potrebných na dosiahnutie kvality, spravodlivosti a účinnosti v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy. Monitorovanie, hodnotenie a zabezpečenie kvality by mali súčasne poskytovať objektívnu a transparentnú spätnú väzbu a podporu pri rozvoji metód a praxe vyučovania a vzdelávania;

VYZÝVAJÚ KOMISIU A ČLENSKÉ ŠTÁTY, aby

1.

spolupracovali s príslušnými výskumnými sieťami s cieľom zabezpečiť komplexnejšie a integrovanejšie analýzy na podporu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy a s cieľom vytvoriť vo vhodných prípadoch medzinárodne porovnateľné ukazovatele účinnosti a spravodlivosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy;

2.

podnecovali a podporovali výskum sociálneho a hospodárskeho vplyvu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy a investícií do týchto oblastí na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Potrebná je zvýšená miera výskumu, najmä v odvetviach, ktoré sa v súčasnosti dostatočne neskúmajú, ako je napríklad predškolské vzdelávanie, odborná príprava, celoživotné vzdelávanie a ekonomika vzdelávania, najmä vplyv súkromných príspevkov;

3.

využívali relevantné zistenia výskumu a existujúce údaje na spojenie aspektov kvality, spravodlivosti a účinnosti pri príprave vnútroštátnych správ v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 a spoločnej priebežnej správy v roku 2008, ako aj v súvislosti s prípadným návrhom spoločných cieľov pre európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy a ich propagáciu po roku 2010;

4.

navrhli a uskutočňovali činnosti partnerského učenia sa v oblasti účinnosti a spravodlivosti v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010;

5.

v primeranej miere využívali program celoživotného vzdelávania, štrukturálne fondy a siedmy rámcový program v oblasti výskumu na podporu aspektov účinnosti a spravodlivosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy.


(1)  Závery predsedníctva, zasadnutie Európskej rady v Lisabone 23. a 24. marca 2000 (dokument SN 100/1/00 REV 1).

(2)  Konkrétne ciele systémov vzdelávania a odbornej prípravy do budúcnosti – správa Rady pre vzdelávanie Európskej rade, dokument (dokument 5980/01).

(3)  Podrobný pracovný program plnenia cieľov systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (Ú. v. ES C 142, 14.6.2002).

(4)  Efektívne investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy: povinnosť Európy, – oznámenie Komisie (dokument 5269/03).

(5)  Ú. v. EÚ C 134, 7.6.2003, s. 3.

(6)  Vzdelávanie a odborná príprava 2010: úspech lisabonskej stratégie je podmienený naliehavými reformami – spoločná priebežná správa Rady a Komisie o vykonávaní podrobného pracovného programu plnenia cieľov systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (dokument 6905/04).

(7)  Modernizácia vzdelávania a odbornej prípravy: dôležitý príspevok k prosperite a sociálnej súdržnosti v Európe – spoločná priebežná správa Rady a Komisie za rok 2006 o pokroku v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (Ú. v. EÚ C 79, 1.4.2006, s. 1.).

(8)  Závery predsedníctva, zasadnutie Európskej rady v Bruseli 23. a 24. marca 2006 (dokument 7775/06).

(9)  Efektívnosť a rovnosť v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy – oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu (dokument 12677/06).


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/7


ROZHODNUTIE RADY

z 28. novembra 2006,

ktorým sa nahrádza jeden člen a jeden náhradník riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

(2006/C 298/04)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Rada svojim rozhodnutím z 13. decembra 2004 (2) vymenovala členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na obdobie, ktoré sa končí 18. októbra 2007.

(2)

V dôsledku odstúpenia Marca BOISNELA a Emmanuela GERATA sa uvoľnilo jedno miesto člena a jedno miesto náhradníka riadiacej rady uvedenej nadácie v kategórii zástupcov vlády.

(3)

Francúzska vláda navrhla kandidátov na uvoľnené miesta,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Mireille JARRY sa vymenúva za členku riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ako náhrada za Marca BOISNELA na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 18. októbra 2007.

2.   Robert PICCOLI sa vymenúva za náhradníka riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ako náhrada za Emmanuela GERATA na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 18. októbra 2007.

V Bruseli 28. novembra 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1, zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2005, Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 317, 22.12.2004, s. 4.


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/8


Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o budúcich prioritách posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP)

(Preskúmanie záverov Rady z 15. novembra 2004)

(2006/C 298/05)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

SI UVEDOMUJÚ, že:

1.

Rada 12. novembra 2002 schválila uznesenie (1) o podpore posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP). Uznesenie bolo základom vyhlásenia, ktoré ako stratégiu na zlepšenie výkonnosti, kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy (kodanský proces) prijali na svojom zasadnutí v Kodani 29. až 30. novembra 2002 ministri členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a kandidátskych krajín, zodpovední za odborné vzdelávanie a prípravu, Komisia a európski sociálni partneri;

2.

Prvé preskúmanie, založené na záveroch Rady z 15. novembra 2004 (2), ktoré sa uskutočnilo 14. decembra 2004 v Maastrichte, potvrdilo, že viditeľnosť a povedomie o OVP sa na európskej úrovni zlepšilo a že sa dosiahol významný pokrok. Jeho súčasťou bol súbor spoločných nástrojov a zásad (3). Maastrichtské komuniké ustanovilo priority na vnútroštátnej a európskej úrovni a pevnejšie prepojilo kodanský proces s pracovným programom Vzdelávanie a odborná príprava 2010;

3.

Od prijatia maastrichtského komuniké sa prijal jednotný rámec pre transparentnosť kvalifikácií a spôsobilostí EUROPASS a závery Rady o úlohe rozvíjania zručností a spôsobilostí (4). Úspešne sa dokončili konzultácie o európskom kvalifikačnom rámci a pokračuje práca na vytvorení systému kreditov pre OVP (EKOVP), ktorý je v súčasnosti predmetom verejných konzultácií;

4.

Revidovaná lisabonská stratégia a s ňou integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť 2005 – 2008 (5) odzrkadľujú centrálnu úlohu vzdelávania a odbornej prípravy v agende Európskej únie. Stratégia vyzýva členské štáty, aby rozšírili a zlepšili investície do ľudského kapitálu a prispôsobili systémy vzdelávania a odbornej prípravy globalizácii, demografickým zmenám a technickej inovácii;

5.

Záverom spoločnej priebežnej správy za rok 2006 o pokroku v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010  (6) je, že „zlepšenie kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy ostáva kľúčovou výzvou pre budúcnosť.“ V správe sa tiež uvádza, že „snaha o dosiahnutie špičkovej kvality ... by mala ísť ruka v ruke s úsilím o rozšírenie prístupu k vzdelávaniu a sociálne začleňovanie“;

ZDÔRAZŇUJÚ, že

1.

Odborné vzdelávanie a príprava by mali poskytovať širokú bázu znalostí a zručností relevantných z hľadiska pracovného života, pričom by sa zároveň mala zdôrazňovať excelentnosť na všetkých úrovniach. V rámci politík a postupov by sa mali posudzovať relatívne vplyvy investícií do rôznych úrovní zručností a spôsobilostí. Mala by sa zvýšiť kvantita sprostredkovateľských a technických zručností, ako aj zručností na vysokej úrovni, aby sa prekonal ich nedostatok a podporila sa tak inovácia a rast vedomostnej spoločnosti;

2.

OVP zohráva dvojakú úlohu – prispieva ku konkurencieschopnosti a zlepšuje sociálnu súdržnosť (7). Politiky v oblasti OVP by sa mali zaoberať všetkými skupinami obyvateľstva a ponúkať pritom atraktívne a podnetné možnosti pre ľudí s vysokým potenciálom a súčasne sa zaoberať ľuďmi, ktorým hrozí znevýhodnenie v oblasti vzdelávania a vyčlenenie z trhu práce – najmä osobami, ktoré ukončili školskú dochádzku predčasne, osobami s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou, ľuďmi s osobitnými potrebami a ľuďmi s prisťahovaleckým pozadím a staršími pracovníkmi;

3.

Základné vzdelávanie by malo mladým ľuďom poskytovať znalosti, zručnosti, hodnoty a postoje, ktoré sú potrebné na ďalšie vzdelávanie, zamestnanie a podnikanie, a pripravovať študentov na dráhu všeobecného vzdelávania alebo OVP, alebo kombinácie oboch;

4.

Mladí ľudia by mali v OVP získať zručnosti a spôsobilosti relevantné z hľadiska požiadaviek trhu práce a z hľadiska celoživotného vzdelávania. Vyžaduje si to politiky na zníženie miery predčasného ukončovania odborného vzdelávania a prípravy a na uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, napríklad kombináciou vzdelávania a odbornej prípravy s prácou, a to prostredníctvom učňovského vzdelávania alebo vzdelávania na pracovisku;

5.

Zručnosti a spôsobilosti dospelej pracovnej sily by sa mali podporovať podnecovaním uznávania vzdelávania nadobudnutého v minulosti prostredníctvom odbornej prípravy a pracovných skúseností. Ľuďom v produktívnom veku by sa mali poskytovať príležitosti na odbornú prípravu, pričom by sa mali posudzovať možnosti a výhody vyváženého rozdelenia súvisiacej finančnej záťaže. Súčasne by mali byť k dispozícii možnosti vzdelávania pre znevýhodnené osoby a skupiny, najmä ľudí s nízkym vzdelaním;

6.

Rôznorodosť európskych systémov OVP je aktívum, ktoré slúži ako základ pre vzájomné učenie sa a inšpirujúce reformy. Táto rôznorodosť súčasne znamená, že je dôležité zvyšovať transparentnosť a spoločné chápanie otázok kvality, a tým aj vzájomnú dôveru medzi jednotlivými systémami a postupmi OVP. Cieľom by mala byť podpora európskeho priestoru OVP, v ktorom sa kvalifikácie a zručnosti nadobudnuté v jednej krajine uznávajú v celej Európe, čím sa podporí mobilita mladých ľudí a dospelých.

UZNÁVAJÚ, že

Kodanský proces zohral zásadnú úlohu pri zdôrazňovaní významu OVP tvorcom politických rozhodnutí. Prispel k zvýšeniu profilu OVP ako súčasti lisabonskej stratégie. Tento proces uľahčuje dosiahnutie dohody o spoločných európskych cieľoch a úlohách, diskutovanie o vnútroštátnych modeloch a iniciatívach a výmenu príkladov osvedčených postupov na európskej úrovni. Proces na vnútroštátnej úrovni prispel k posilneniu zamerania na OVP a inšpiroval vnútroštátne reformy.

ZDÔRAZŇUJÚ, že

1.

V budúcnosti je potrebné posilniť osobitné akcie zamerané na OVP. Kodanský proces by mal pokračovať v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010. Mal by sa zabezpečiť sústredený a komplexný prístup, v rámci ktorého sa prepoja rôzne iniciatívy a nástroje, ktoré sa vzájomne podporujú, a v rámci ktorého sa OVP rozvíja na všetkých úrovniach ako nevyhnutná súčasť celoživotného vzdelávania s úzkymi prepojeniami na všeobecné vzdelávanie. Dôraz by sa mal klásť na angažovanie sociálnych partnerov a odvetvové organizácie vo všetkých fázach práce a na spätné využívanie vnútroštátnych skúseností v rozvoji na európskej úrovni;

2.

Opatrenia sú dobrovoľné a mali by sa rozvíjať spoluprácou zdola nahor.

SÚHLASIA s tým, že

Kodanské a maastrichtské priority zostávajú platné a v ďalšej fáze by sa mali posilniť takto:

1.   Politika zameraná na zlepšenie atraktívnosti a kvality OVP

Členské štáty by mali venovať väčšiu pozornosť imidžu, štatútu a atraktívnosti OVP. To si vyžaduje:

zlepšenie celoživotného usmerňovania vrátane zlepšeného usmerňovania, informovania a poradenstva pri výbere povolania v školách s cieľom lepšie zohľadňovať príležitosti a požiadavky, ktoré zahrňuje OVP a pracovný život,

vytvorenie systémov OVP, ktoré ponúkajú prístup k flexibilným, individualizovaným dráham a vytvárajú lepšie podmienky na prechod do pracovného života, prechod k ďalšiemu vzdelávaniu a odbornej príprave vrátane vysokoškolského vzdelávania a ktoré podporujú rozvoj zručností dospelých na trhu práce,

úzke prepojenie s pracovným životom v rámci prvotného i nasledujúceho odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie príležitostí vzdelávať sa na pracovisku,

podporu neformálneho a informálneho vzdelávania s cieľom podporovať kariérny rozvoj a celoživotné vzdelávanie,

opatrenia na zvýšenie záujmu a účasti mužov alebo žien v tých oblastiach OVP, v ktorých sú stále nedostatočne zastúpení alebo zastúpené, ako napríklad ženy v technickej oblasti;

rozvoj a zdôrazňovanie excelentnosti v oblasti zručností, napríklad uplatňovaním noriem svetovej triedy alebo organizovaním súťaží zručností (8).

Pri zlepšovaní atraktívnosti a kvality OVP by sa mal klásť väčší dôraz na dobrú správu systémov a poskytovateľov OVP pri plnení agendy OVP (9). To znamená:

reagovanie na potreby jednotlivcov a pracovného trhu vrátane anticipácie potrieb v oblasti zručností. Osobitná pozornosť by sa mala venovať potrebám malých a stredných podnikov,

vnútroštátne zabezpečovanie kvality a zlepšovanie v súlade so závermi Rady o zabezpečovaní kvality v OVP (10),

zlepšovanie verejných a súkromných investícií do OVP vypracovaním mechanizmov na vyvážené a spoločné financovanie a investície,

zvýšená transparentnosť systémov OVP,

silnejšie vedenie inštitúcií a/alebo poskytovateľov odbornej prípravy v rámci vnútroštátnych stratégií,

vysokokvalifikovaní učitelia a školitelia, ktorí sa neustále odborne rozvíjajú,

aktívne partnerstvo medzi rôznymi tvorcami rozhodnutí a zainteresovanými stranami, najmä sociálnymi partnermi a odvetvovými organizáciami, na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

2.   Tvorba a uplatňovanie spoločných nástrojov pre OVP

Tvorba spoločných európskych nástrojov by mala pokračovať, aby dláždila cestu európskemu priestoru OVP a podporovala konkurencieschopnosť európskeho trhu práce. Cieľom by malo byť, aby sa dohodnuté nástroje začali uplatňovať do roku 2010.

Ďalší rozvoj:

a)

spoločných európskych nástrojov zameraných konkrétne na OVP prostredníctvom:

vývoja a testovania európskeho systému kreditov pre OVP (ECVET) ako nástroja na zhromažďovanie a prenos kreditov, prihliadajúc na špecifickosti OVP a skúsenosti získané v rámci Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) pre vysokoškolské vzdelávanie,

posilnenia spolupráce v oblasti zvyšovania kvality prostredníctvom Európskej siete pre zabezpečovanie kvality OVP (ENQA – VET), ktorou sa podporí spoločné chápanie zabezpečovania kvality a vzájomná dôvera. Spolupráca s vysokoškolským vzdelávaním by mala pokračovať;

b)

spoločných európskych nástrojov, v ktorých zohráva OVP významnú úlohu, prostredníctvom:

vývoja a testovania európskeho kvalifikačného rámca (EQF) na základe výsledkov vzdelávania, zabezpečenia väčšej rovnováhy a kvalitnejších prepojení medzi OVP a vysokoškolským vzdelávaním a zohľadňovania medzinárodných odvetvových kvalifikácií,

ďalšieho rozvoja EUROPASS-u ako jednotného európskeho rámca pre transparentnosť a nástroje na uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania, aby sa podporilo a doplnilo zavedenie EQF a ECVET.

Vykonávanie:

a)

spoločných európskych nástrojov zameraných konkrétne na OVP prostredníctvom:

účasti na testovaní ECVET a podpory jeho vykonávania,

uplatňovania zásad spoločného rámca na zabezpečovanie kvality, ako sa uvádza v záveroch Rady z mája 2004 o zabezpečovaní kvality v OVP, aby sa podporila kultúra zlepšovania kvality a širšia účasť v sieti ENQA – VET,

b)

spoločných európskych nástrojov, v ktorých zohráva OVP významnú úlohu, prostredníctvom:

prepojenia vnútroštátnych kvalifikačných systémov alebo vnútroštátnych kvalifikačných rámcov s EQF,

podpory vnútroštátnych kvalifikačných systémov pri začleňovaní medzinárodných odvetvových kvalifikácií s využitím EQF ako referenčného bodu,

podpory širokého používania EUROPASS-u.

3.   Posilnenie vzájomného vzdelávania

Na posilnenie vzájomného vzdelávania, spolupráce a výmeny skúseností a know-how je potrebný systematickejší prístup. Ten by mali uľahčovať:

spoločné koncepcie a dohodnuté definície na európskej úrovni, ktoré by zjednodušovali chápanie vnútroštátnych riešení, modelov a noriem,

Komisiou financovaný výskum a prieskumy zamerané na špecifické otázky umožňujúce hlbšie pochopenie európskych systémov a postupov OVP a ich prepojenia s trhom práce a ostatnými odvetviami vzdelávania,

monitorovanie sietí zo strany Komisie, výmena príkladov osvedčených postupov a vývoj mechanizmov, ktoré možno používať na šírenie poznatkov a odborných znalostí,

systematický a flexibilný rámec na podporu partnerského učenia sa v oblasti OVP. Tento rámec by mal podporovať aj decentralizované partnerské učenie sa.

Primerané a ucelené údaje a ukazovatele sú kľúčom k pochopeniu situácie v OVP, posilneniu vzájomného vzdelávania a k položeniu základov politiky v oblasti odbornej prípravy podloženej dôkazmi.

Do nadchádzajúcej hodnotiacej ministerskej konferencie, ktorá sa uskutoční v roku 2008, by Komisia mala vykonať tieto činnosti:

venovať osobitnú pozornosť zvyšovaniu rozsahu, presnosti a spoľahlivosti štatistík v oblasti OVP, aby sa umožnilo hodnotenie pokroku, ktorý sa dosiahol pri rozvoji OVP,

venovať pozornosť vývoju zložky OVP v rámci uceleného rámca ukazovateľov a referenčných hodnôt (11),

venovať osobitnú pozornosť rozvoju štatistických informácií o investíciách a financovaní v oblasti OVP.

To je možné najlepšie dosiahnuť najlepším možným využívaním a kombinovaním existujúcich údajov, pričom je potrebné zabezpečiť primerané celoštátne/regionálne údaje o OVP a súlad a porovnateľnosť s ostatnými údajmi o vzdelávaní a odbornej príprave.

4.   Prizvanie všetkých zainteresovaných strán

Úspech kodanského procesu spočíva v aktívnej zaangažovanosti všetkých zainteresovaných strán v oblasti OVP vrátane a najmä sociálnych partnerov na európskej a vnútroštátnej úrovni, odvetvových organizácií a poskytovateľov OVP. To si vyžaduje:

stručné a jasné informácie o procese, jeho pozadí, prioritách a činnostiach a efektívnom prenose výsledkov,

aktívnu účasť všetkých zainteresovaných strán na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vo všetkých etapách procesu,

dôraz na angažovanosť poskytovateľov OVP, učiteľov a školiteľov v testovaní a vykonávaní výsledkov procesu,

prípadné zaangažovanie učiacich sa a ich organizácií na vnútroštátnej a európskej úrovni.

VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, ABY V RÁMCI SVOJICH KOMPETENCIÍ

vykonávali kodanský proces prostredníctvom:

efektívneho využívania štrukturálnych hodnôt na podporu reforiem OVP na vnútroštátnej úrovni,

cieleného využívania nového programu celoživotného vzdelávania v záujme podpory uvedeného procesu, najmä na inováciu, testovanie, pokusy a vykonávanie,

aktívnej účasti relevantných agentúr, orgánov a výborov Spoločenstva,

úzkej spolupráce v oblasti štatistiky, ukazovateľov a referenčných hodnôt s EUROSTAT-om, OECD, CEDEFOP a ETF,

výmeny informácií, odborných znalostí a výsledkov s tretími krajinami, najmä tými, na ktoré sa vzťahuje politika susedstva v širšej Európe, posilnenia spolupráce s vysoko výkonnými krajinami a medzinárodnými organizáciami, ako napríklad OECD.

Všetkým členským štátom by sa malo zabezpečiť právo účasti na týchto činnostiach.

Vo výročných správach o národných reformných programoch vypracovaných podľa lisabonskej stratégie by sa mala venovať osobitná pozornosť pokroku v OVP.

Integrovaná dvojročná správa o pracovnom programe Vzdelávanie a odborná príprava 2010 by mala obsahovať osobitnú časť týkajúcu sa OVP, ktorá umožní monitorovanie pokroku a určí kľúčové výsledky, o ktorých sa podá správa Európskej rade.


(1)  Ú. v. ES C 13, 18.1.2003, s. 2.

(2)  Dokument 13832/04.

(3)  Uznesenie o celoživotnom usmerňovaní (dokument 9286/04);

závery o určovaní a schvaľovaní neformálneho a informálneho vzdelávania (dokument 9600/04);

závery o zabezpečovaní kvality v OVP (dokument 9599/04).

(4)  Europass (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6);

závery o zručnostiach a spôsobilostiach (Ú. v. EÚ C 292, 24.11.2005, s. 3).

(5)  Dokument 9341/05.

(6)  Modernizácia vzdelávania a odbornej prípravy: dôležitý príspevok k prosperite a sociálnej súdržnosti v Európe – spoločná priebežná správa Rady a Komisie za rok 2006 o pokroku v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (Ú. v. EÚ C 79, 1.4.2006, s. 1).

(7)  Závery predsedníctva, Európska rada v Bruseli, 23. a 24. marec 2006 (dokument 7775/06).

(8)  Ako napríklad európska súťaž zručností, ktorá sa bude konať v roku 2008 v Holandsku, a svetové súťaže zručností, ktoré sa konajú každé dva roky.

(9)  Hlavné body pre jarné zasadnutie Európskej rady (dokument 7620/06).

(10)  Závery o zabezpečovaní kvality v OVP (dokument 9599/04).

(11)  Závery Rady z 24. mája 2005 o nových ukazovateľoch vo vzdelávaní a odbornej príprave (Ú. v. EÚ C 141, 10.6.2005, s. 7).


Komisia

8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/12


Výmenný kurz eura (1)

7. decembra 2006

(2006/C 298/06)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3297

JPY

Japonský jen

152,87

DKK

Dánska koruna

7,4554

GBP

Britská libra

0,67610

SEK

Švédska koruna

9,0345

CHF

Švajčiarsky frank

1,5875

ISK

Islandská koruna

91,85

NOK

Nórska koruna

8,0945

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5781

CZK

Česká koruna

27,968

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

256,04

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6986

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,8103

RON

Rumunský lei

3,4270

SIT

Slovinský toliar

239,67

SKK

Slovenská koruna

35,460

TRY

Turecká líra

1,9045

AUD

Austrálsky dolár

1,6827

CAD

Kanadský dolár

1,5275

HKD

Hongkongský dolár

10,3283

NZD

Novozélandský dolár

1,9261

SGD

Singapurský dolár

2,0449

KRW

Juhokórejský won

1 215,21

ZAR

Juhoafrický rand

9,3800

CNY

Čínsky juan

10,4030

HRK

Chorvátska kuna

7,3495

IDR

Indonézska rupia

12 063,70

MYR

Malajzijský ringgit

4,7105

PHP

Filipínske peso

65,727

RUB

Ruský rubeľ

34,8610

THB

Thajský baht

47,293


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/13


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES

(2006/C 298/07)

Žiadosť predložená členským štátom

Komisii bola dňa 20. novembra 2006 doručená žiadosť podľa článku 30 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES (1). Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 21. november 2006.

Táto žiadosť predložená Dánskom sa týka zásielkových služieb pre balíky v uvedenej krajine. V uvedenom článku 30 sa stanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, ak je príslušná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Posúdenie týchto podmienok sa vykonáva výlučne podľa smernice 2004/17/ES a nevzťahuje sa na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má prijať rozhodnutie o tejto žiadosti v lehote troch mesiacov od uvedeného pracovného dňa. Lehota teda vyprší 21. februára 2007.

Uplatňujú sa ustanovenia tretieho pododseku uvedeného odseku 4. Lehota, ktorú má Komisia k dispozícii, môže preto byť prípadne o mesiac predĺžená. Prípadné predĺženie bude uverejnené.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1874/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 17).


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/14


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 298/08)

Číslo pomoci

XS 58/05

Členský štát

Maďarsko

Región

Celé územie Maďarska

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Partnerský úverový program

Právny základ

A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Igazgatóságának 14/2005. (I. 17.) számú határozata

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Výdavky v rámci schémy (úver, ktorý sa má poskytnúť) predstavujú 10 mld. HUF (40 mil. EUR)

Maximálna intenzita pomoci

Malé podniky: 15 %

Stredné podniky: 7,5 %

Dátum implementácie

Správna rada Maďarskej rozvojovej banky rozhodla o schéme 17. januára 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

31. 12. 2006

Účel pomoci

Poskytnutie zvýhodneného investičného úveru na investície realizované mimo Európskej únie

Príslušné sektory hospodárstva

Poznámky

Všetky sektory

Pomoc sa v rámci tejto schémy neposkytuje na poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo ani na ťažbu uhlia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Magyar Fejlesztési Bank Rt.

Nádor u. 31.

H-1051 Budapest


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/15


Oznámenie Komisie o úrokových sadzbách súvisiacich s vrátením štátnej pomoci a referenčných a diskontných sadzbách v súčasnosti platných pre 25 členských štátov s účinnosťou od 1. septembra 2006

Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) 794/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1) a v súlade s oznámením Komisie o spôsobe stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 273, 9.9.1997, s. 3)

(2006/C 298/09)

Od

Do

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SI

SK

UK

1. 9. 2006

4,36

4,36

6,34

4,34

4,36

4,49

5,50

4,36

4,36

4,36

4,36

8,12

4,36

4,36

6,49

4,36

6,64

7,00

4,36

5,56

4,36

4,31

4,43

5,62

5,33

1. 6. 2006

31. 8. 2006

4,36

4,36

6,34

3,72

4,36

4,49

5,50

4,36

4,36

4,36

4,36

7,04

4,36

4,36

6,49

4,36

6,64

7,00

4,36

5,56

4,36

4,31

4,43

4,77

5,33

1. 3. 2006

31. 5. 2006

3,70

3,70

6,34

3,72

3,70

3,74

5,50

3,70

3,70

3,70

3,70

7,04

3,70

3,70

6,49

3,70

6,64

7,00

3,70

5,56

3,70

3,74

4,43

3,98

5,33

1. 1. 2006

28. 2. 2006

3,70

3,70

6,34

3,72

3,70

3,74

5,50

3,70

3,70

3,70

3,70

7,04

3,70

3,70

6,49

3,70

6,64

7,00

3,70

5,56

3,70

3,74

5,10

3,98

5,33

1. 12. 2005

31. 12. 2005

4,08

4,08

6,34

3,40

4,08

3,54

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

3,96

5,10

7,55

5,81

1. 9. 2005

30. 11. 2005

4,08

4,08

7,53

3,40

4,08

3,54

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

3,96

5,10

7,55

5,81

1. 7. 2005

31. 8. 2005

4,08

4,08

7,53

4,05

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

3,96

5,10

7,55

5,81

1. 6. 2005

30. 6. 2005

4,08

4,08

7,53

4,05

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

6,24

4,08

4,69

5,10

7,55

5,81

1. 4. 2005

31. 5. 2005

4,08

4,08

7,88

4,05

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

7,62

4,08

4,69

5,10

7,55

5,81

1. 1. 2005

31. 3. 2005

4,08

4,08

7,88

4,86

4,08

4,23

5,50

4,08

4,08

4,08

4,08

8,59

4,08

4,08

6,49

4,08

6,64

7,00

4,08

7,62

4,08

4,69

5,10

7,55

5,81


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/16


Predbežné oznámenie o koncentrácii

Prípad č. COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 298/10)

1.

Komisii bolo 28. novembra 2006 doručené oznámenie o zamýšlanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podniky Accor Services France („ASF“, Francúzsko) patriaci do skupiny Accor („Accor“, Francúzsko) a Groupe Caisse d'épargne („GCE“, Francúzsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom A.C.E. („ACE“, Francúzsko), novozaloženou spoločnosťou tvoriacou spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

ASF: návrh a poskytovanie služieb podnikom a spoločenstvám vo Francúzsku, najmä prostredníctvom vydávania lístkov na služby,

GCE: skupina pôsobiaca v oblasti dodávania produktov a bankových a finančných služieb pre jednotlivcov, spoločnosti, spoločenstvá a finančné inštitúcie,

ACE: novozaložený plne funkčný spoločný podnik, poverený vydávaním a obchodovaním so šekmi pre služby CESU (chèque emploi-service universel) s pevne stanovenou sumou.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4461– Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/17


Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 298/11)

I.   ÚVOD

(1)

V tomto oznámení sa stanovuje rámec pre odmeňovanie spolupráce podnikov pri vyšetrovaniach, ktoré uskutočňuje Komisia voči podnikom, ktoré sú alebo boli súčasťou tajných kartelov ovplyvňujúcich Spoločenstvo. Kartely sú dohovory a/alebo zosúladené postupy medzi dvoma alebo viacerými konkurentmi, ktorých cieľom je skoordinovať svoje konkurenčné správanie na trhu a/alebo ovplyvniť dôležité parametre hospodárskej súťaže prostredníctvom takých praktík, akoje stanovenie nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok, prideľovanie výrobných alebo predajných kvót, vzájomné rozdelenie trhu vrátane koordinovaného postupu pri predkladaní súťažných návrhov („bid-rigging“), obmedzenie dovozu alebo vývozu a/alebo také konanie voči ostatným konkurentom, ktoré nie je v súlade s hospodárskou súťažou. Takéto praktiky patria medzi najzávažnejšie porušenia článku 81 Zmluvy o ES (1).

(2)

Umelým obmedzovaním hospodárskej súťaže, ktorá by obvykle prevládala medzi nimi, sa podniky vyhýbajú práve tým tlakom, ktoré ich vedú k inovácii, pokiaľ ide o vývoj výrobku, ako aj zavedenie efektívnejších výrobných metód. Takéto praktiky vyúsťujú aj do zdražovania surovín a súčiastok, ktoré podniky Spoločenstva nakupujú od takýchto výrobcov. Nevyhnutne to vedie k umelým cenám a obmedzenému výberu pre spotrebiteľa. Z dlhodobého hľadiska to vedie k strate konkurencieschopnosti a zníženým možnostiam zamestnania.

(3)

Z charakteru tajných kartelov vyplýva, že je ich často veľmi ťažké odhaliť a vyšetrovať bez spolupráce podnikov alebo jednotlivcov spriaznených s týmito kartelmi. Komisia je preto toho názoru, že je v záujme Spoločenstva odmeniť podniky zapojené do takéhoto nezákonného konania, ktoré sa rozhodli ukončiť svoju účasť na karteli a spolupracovať pri vyšetrovaní Komisie, nezávisle od ostatných členov tohto kartelu. Záujem spotrebiteľov a občanov o to, aby sa odhalili a potrestali tajné kartely, prevažuje nad záujmom pokutovať podniky, ktoré Komisii umožnia odhaliť a potrestať uvedené praktiky.

(4)

Komisia zastáva názor, že spolupráca podniku pri odhaľovaní existencie kartelu má nezastupiteľnú hodnotu. Rozhodujúci prínos pre začatie vyšetrovania alebo zistenie porušovania môže opodstatňovať poskytnutie oslobodenia od akejkoľvek pokuty danému podniku za predpokladu splnenia určitých dodatočných požiadaviek.

(5)

Navyše, v prípade spolupráce jedného alebo viacerých podnikov možno odôvodniť aj tú skutočnosť, že Komisia zníži pokutu. V znížení pokuty sa musí odrážať skutočný prínos podniku, pokiaľ ide o kvalitu a načasovanie, k tomu, že Komisia mohla preukázať porušenie práva. Možnosť znížiť pokutu sa obmedzuje len na tie podniky, ktoré Komisii dodajú dôkazy výrazne zvyšujúce hodnotu dôkazov, ktorými už Komisia disponuje.

(6)

Okrem predloženia už existujúcich dokumentov podniky môžu dobrovoľne oboznámiť Komisiu so svojimi vedomosťami o karteli a so svojou úlohou v ňom, pričom materiál, vo forme vyhlásenia spoločnosti, k tomuto oboznámeniu vypracujú konkrétne na účel tejto iniciatívy v rámci programu zhovievavosti. Ukázalo sa, že takéto iniciatívy sú užitočné pri efektívnom vyšetrovaní a pomáhajú ukončiť porušovanie práva kartelmi a nemali by sa potláčať súdnymi príkazmi na sprístupnenie skutočností, ktoré sú vydávané v civilnom konaní. Prípadných žiadateľov o zhovievavosť môže totiž odradiť od spolupráce s Komisiou v súlade s týmto oznámením skutočnosť, že by to mohlo zhoršiť ich postavenie v civilnom konaní v porovnaní s podnikmi, ktoré nespolupracujú s Komisiou. Takýto neželaný efekt by významne poškodil verejný záujem o to, aby sa zabezpečilo efektívne verejnoprávne vymáhanie uplatňovania článku 81 Zmluvy o ES v kartelových prípadoch a týmto spôsobom aj následné alebo súbežné efektívne občianskoprávne vymáhanie uplatňovania tohto článku.

(7)

Dozorná úloha, ktorá pripadla Komisii v súlade so zmluvou v otázkach hospodárskej súťaže, nezahŕňa iba povinnosť vyšetrovať a trestať jednotlivé porušovania práva, ale aj povinnosť presadzovať všeobecnú politiku. Verejný záujem chrániť vyhlásenia spoločností nebráni tomu, aby sa tieto vyhlásenia sprístupnili ostatným adresátom súpisu námietok v záujme ochrany ich práva na obhajobu pri konaní pred Komisiou, a síce v tom zmysle, že je v praxi možné skombinovať oba záujmy tým spôsobom, že sa vyhlásenia spoločností sprístupnia iba v priestoroch Komisie a za normálnych okolností iba pri jednej príležitosti poskytnutej po oficiálnom oznámení námietok. Navyše, Komisia bude spracovávať osobné údaje, získané v súvislosti s týmto oznámením, v súlade s nariadenia Komisie (ES) č. 45/2001 (2).

II.   OSLOBODENIE OD POKÚT

A.   Podmienky na oslobodenie od pokuty

(8)

Komisia v prípade podniku, ktorý vyzradí svoju účasť na údajnom karteli ovplyvňujúcom Spoločenstvo poskytne oslobodenie od akejkoľvek pokuty, ktorá by bola inak uložená,, ak tento podnik ako prvý predloží informácie a dôkazy, ktoré Komisii podľa jej názoru umožnia:

a)

vykonať cielenú inšpekciu v súvislosti s údajným kartelom (3) alebo

b)

zistiť porušenie článku 81 Zmluvy o ES v súvislosti s údajným kartelom.

(9)

Aby Komisia mohla vykonať cielenú inšpekciu v zmysle bodu 8 písm. a), podnik musí poskytnúť Komisii informácie a dôkazy, vymenované nižšie a v takom rozsahu, aby to podľa názoru Komisie neohrozilo inšpekcie:

a)

vyhlásenie spoločnosti (4), ktoré v takom rozsahu, v akom je známe žiadateľovi v čase podania žiadosti, obsahuje:

podrobný opis dohovorov v rámci údajného kartelu vrátane napr. jeho cieľov, činností a fungovania; informácie o príslušnom výrobku alebo službe, geografickom pokrytí, trvaní a odhadovaných trhových objemoch ovplyvnených údajným kartelom; príslušný dátum, miesto, obsah a mená účastníkov stretnutí údajného kartelu, všetky dôležité informácie súvisiace s dôkazmi poskytnutými na podloženie svojej žiadosti;

meno a adresu právnickej osoby, ktorá predkladá žiadosť o oslobodenie od pokuty, ako aj mená a adresy všetkých ostatných podnikov, ktoré mali alebo majú účasť na údajnom karteli;

mená, postavenie, pracovné a v prípade potreby aj domáce adresy všetkých osôb, o ktorých je žiadateľovi známe, že sú alebo boli zapojené do činnosti údajného kartelu, vrátane tých osôb, ktoré boli zapojené v žiadateľovom mene;

informácie o tom, s ktorými ďalšími orgánmi hospodárskej súťaže v EÚ alebo mimo EÚ žiadateľa nadviazal, alebo zamýšľa nadviazať kontakt, v súvislosti s údajným kartelom,a

b)

iné dôkazy súvisiace s údajným kartelom, ktorými žiadateľ v čase predloženia žiadosti disponuje alebo k nim má prístup, najmä všetky dôkazy, tykajúce sa príslušného obdobia.

(10)

Oslobodenie od pokuty podľa bodu 8 písm. a) nebude možné, ak v čase predloženia žiadosti Komisia už disponovala dostatočnými dôkazmi na to, aby mohla prijať rozhodnutie vykonať inšpekciu v súvislosti s údajným kartelom, alebo už vykonala takúto inšpekciu.

(11)

Oslobodenie od pokuty podľa bodu 8 písm. b) sa udelí len pri dodržaní kumulatívnych podmienok, že Komisia v čase predloženia žiadosti nemala dostatok dôkazov na to, aby v súvislosti s údajným kartelom mohla konštatovať porušenie článku 81 Zmluvy o ES, a zároveň nebol v súvislosti s údajným kartelom podmienečne oslobodený od pokuty podľa bodu 8 písm. a) žiaden podnik. Aby podnik mohol žiadať o oslobodenie od pokuty, musí byť prvý, ktorý poskytne usvedčujúce dôkazy o činnosti údajného kartelu z príslušného obdobia, ako aj vyhlásenie spoločnosti, obsahujúce informácie vymedzené v bode 9 písm. a), ktoré umožnia Komisii konštatovať porušenie článku 81 Zmluvy o ES.

(12)

Okrem podmienok ustanovených v bode 8 písm. a) a v bodoch 9 a 10 alebo v bode 8 písm. b) a v bode 11 musí podnik na to, aby mohol žiadať o oslobodenie od uloženia pokuty, splniť všetky nasledujúce podmienky:

a)

Spolupráca podniku s Komisiou je skutočná (5), úplná a neprerušovaná, a to od okamihu predloženia svojej žiadosti, až do zakončenia správneho konania. Znamená to:

promptne poskytnúť Komisii všetky dôležité informácie a dôkazy súvisiace s údajným kartelom, ktorými podnik disponuje alebo k nim má prístup;

byť Komisii k dispozícii a promptne reagovať na akékoľvek požiadavky, ktoré by mohli prispieť k preukázaniu skutočností;

zabezpečiť, aby boli súčasní (a ak je to možné, aj bývalí) zamestnanci a riaditelia k dispozícii pre prípad, ak by mala Komisia záujem o rozhovor;

neničiť, nefalšovať ani nezatajovať dôležité informácie ani dôkazy súvisiace s údajným kartelom; ani

neprezradiť predloženie žiadosti ani nič z jej obsahu, kým Komisia nevydá súpis námietok pre daný prípad.

b)

Podnik ukončil svoju účasť na údajnom karteli okamžite po predložení žiadosti okrem účasti v rozumných medziach, ktorá je podľa názoru Komisie nevyhnutná na zachovanie celistvosti inšpekcií.

c)

Pri zvažovaní predloženia žiadosti Komisii podnik nesmel ničiť, falšovať ani zatajovať dôkazy o údajnom karteli ani vyzrádzať zámer predložiť žiadosť ani nič z jej obsahu nikomu okrem iných orgánov pre hospodársku súťaž.

(13)

Podnik, ktorý podnikol kroky, aby prinútil iné podniky vstúpiť do kartelu alebo zostať v ňom, nemá právo na oslobodenie od pokuty. V prípade tohto podniku sa však môže pristúpiť k zníženiu pokuty, ak spĺňa príslušné požiadavky a podmienky.

B.   Postup

(14)

Žiadosť o oslobodenie od pokuty podnik predkladá Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie pre hospodársku súťaž. Podnik môže buď najskôr žiadať o zapísanie do poradia, alebo okamžite pristúpiť k podaniu oficiálnej žiadosti o oslobodenie od pokuty, predkladanej Komisii, s cieľom primerane splniť podmienky uvedené v bodoch 8 písm. a) alebo 8 písm. b). Komisia nemusí brať do úvahy žiadosť o oslobodenie od pokuty s odôvodnením, že bola predložená až po vydaní súpisu námietok.

(15)

Útvary Komisie môžu podniku prideliť poradie v zozname žiadateľov o oslobodenie od pokuty, ktoré má zaručené na určité časové obdobie vymedzené pre každý prípad zvlášť, aby sa vytvoril dostatočný priestor na zhromaždenie nevyhnutných informácií a dôkazov. Aby bol žiadateľ oprávnený získať uvedené poradie, musí poskytnúť Komisii svoje meno a adresu, informácie o členoch údajného kartelu, dotknutom výrobku(-och) a území(-iach), odhadovanom čase trvania údajného kartelu a o charaktere činnosti údajného kartelu. Žiadateľ by mal informovať Komisiu o ostatných svojich žiadostiach o zhovievavosť, už predložených alebo len zamýšľaných predložiť iným orgánom v súvislosti s údajným kartelom, a zdôvodniť svoju žiadosť o pridelenie poradia. Keď sa žiadateľovi pridelí poradie, útvary Komisie určia obdobie, v rámci ktorého žiadateľ musí učiniť zadosť tomuto poradiu tým, že predloží informácie a dôkazy spĺňajúce minimálne podmienky na získanie oslobodenia od pokuty. Podniky, ktorým bolo pridelené poradie, nemôžu učiniť zadosť tomuto poradiu tým, že podajú oficiálnu žiadosť na hypotetickom základe. Ak žiadateľ učiní zadosť pridelenému poradiu v lehote stanovenej útvarmi Komisie, bude sa pokladať za dané, že informácie a dôkazy, ktoré žiadateľ poskytol, boli predložené v deň, keď bolo pridelené poradie.

(16)

Podnik, ktorý pristúpi k podaniu oficiálnej žiadosti o oslobodenie od pokuty, predkladanej Komisii, musí:

a)

poskytnúť Komisii všetky informácie a dôkazy súvisiace s údajným kartelom, ktorými disponuje, ako sa vymedzuje v bodoch 8 a 9, ako aj vyhlásenia spoločnosti, alebo

b)

tieto informácie a dôkazy najskôr predložiť len hypoteticky, čo znamená, že podnik predloží podrobný opisný zoznam dôkazov, ktoré navrhuje poskytnúť neskôr v dohodnutom čase. Tento zoznam by mal adekvátne odrážať charakter a obsah dôkazov a súčasne nepopierať hypotetický charakter skutočností, ktoré sa v ňom odhaľujú. Na ilustráciu charakteru a obsahu dôkazov sa môžu použiť kópie materiálov, z ktorých boli odstránené informácie citlivého charakteru. Kým sa dôkazy nepredkladajú prostredníctvom žiadosti, netreba vyzradiť meno žiadajúceho podniku ani mená ostatných podnikov zapojených do činnosti údajného kartelu. Výrobok alebo službu ovplyvnené údajným kartelom, zemepisné pokrytie údajného kartelu ako aj odhadované časové obdobie však treba jasne uviesť.

(17)

Ak si to podnik žiada, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž mu poskytne potvrdenie, že prijalo jeho žiadosť o oslobodenie od pokuty, v ktorom potvrdí dátum a v prípade potreby aj čas doručenia žiadosti.

(18)

Keď Komisia získa informácie a dôkazy predložené podnikom v súlade s bodom 16 písm. a) a overí si, že žiadosť spĺňa príslušné podmienky ustanovené v bodoch 8 písm. a) alebo 8 písm. b), udelí podniku písomné podmienečné oslobodenie od pokuty.

(19)

Ak podnik predloží informácie a dôkazy v hypotetickej podobe, Komisia si overí, či charakter a obsah dôkazov opísaných v podrobnom zozname podľa bodu 16 písm. b) spĺňa príslušné podmienky ustanovené v bodoch 8 písm. a) alebo 8 písm. b), a informuje podnik o svojom rozhodnutí. Ak podnik sprístupní dôkazy v rámci dohodnutej lehoty a Komisia si overí, že zodpovedajú opisu v pôvodnom zozname, Komisia udelí podniku písomné podmienečné oslobodenie od pokuty.

(20)

Ak sa ukáže, že oslobodenie od pokuty neprichádza do úvahy alebo podnik nesplnil príslušné podmienky ustanovené v bodoch 8 písm. a) alebo 8 písm. b), Komisia túto skutočnosť oznámi podniku písomnou formou. V takom prípade môže podnik stiahnuť dôkazy predložené v súvislosti so svojou žiadosťou o oslobodenie od pokuty alebo požadovať od Komisie, aby ich zvážila v súlade s oddielom III. tohto oznámenia. Táto skutočnosť nebráni Komisii, aby uplatňovala svoje bežné právomoci pri vyšetrovaní s cieľom získať informácie.

(21)

Komisia nebude posudzovať ďalšie žiadosti o oslobodenie od pokuty podané v súvislosti s tým istým údajným porušovaním práva, kým neprijme stanovisko k predmetnej žiadosti, nezávisle od toho, či žiadosť o oslobodenie od pokuty bola predložená oficiálne, alebo len na základe pridelenia poradia.

(22)

Ak podnik ku koncu správneho konania splnil podmienky stanovené v bode 12, Komisia vydá príslušné rozhodnutie o oslobodení od pokuty. Ak podnik ku koncu správneho konania nesplnil podmienky stanovené v bode 12, nebude čerpať nijaké výhody ustanovené v tomto oznámení. Ak Komisia po udelení podmienečného oslobodenia od pokuty napokon zistí, že žiadateľ o oslobodenie od pokuty nútil iné podniky vstúpiť do daného kartelu alebo zostať v ňom, stiahne svoje rozhodnutie o udelení oslobodenia od pokuty.

III.   ZNÍŽENIE POKUTY

A.   Podmienky na zníženie pokuty

(23)

Podniky, ktoré odhalili svoju účasť na údajnom karteli ovplyvňujúcom Spoločenstvo, ale nespĺňajú podmienky uvedené v oddiele II, môžu mať nárok na zníženie pokuty, ktorá by im bola v opačnom prípade uložená.

(24)

Na splnenie podmienok na zníženie pokuty podnik musí poskytnúť Komisii také dôkazy o údajnom porušovaní práva, ktoré predstavujú značnú pridanú hodnotu dôkazov, ktorými Komisia už disponuje, a musí splniť všetky kumulatívne podmienky ustanovené v bodoch 12 písm. a) až 12 písm. c) tohto oznámenia.

(25)

Pojem „pridaná hodnota“ sa týka rozsahu, do ktorého poskytnuté dôkazy svojím charakterom a obšírnosťou posilňujú schopnosť Komisie odhaliť údajný kartel. Komisia pri uvedenom posudzovaní zvyčajne pokladá písomný dôkaz pochádzajúci z obdobia súvisiaceho s predmetnými skutočnosťami za dôkaz vyššej hodnoty ako dôkaz získaný dodatočne. Usvedčujúci dôkaz priamo súvisiaci s predmetnými skutočnosťami sa vo všeobecnosti pokladá za dôkaz vyššej hodnoty ako dôkaz súvisiaci s nimi nepriamo. Rovnako bude mať na posúdenie hodnoty predloženého dôkazu vplyv to, do akej miery sa bude treba spoľahnúť na iné zdroje, aby svedčili proti iným podnikom zapojeným do prípadu, takže presvedčivému dôkazu sa prisúdi vyššia hodnota ako napr. vyhláseniam, ktoré si v prípade spochybnenia vyžadujú dosvedčenie.

(26)

V každom konečnom rozhodnutí, ktorým sa ukončí správne konanie, Komisia určí, do akej výšky sa danému podniku zníži pokuta, ktorá by sa mu v opačnom prípade udelila v plnej výške. Pre:

prvý podnik, ktorý poskytne značnú pridanú hodnotu: zníženie o 30 – 50 %,

druhý podnik, ktorý poskytne značnú pridanú hodnotu: zníženie o 20 – 30 %,

každý ďalší podnik, ktorý poskytne značnú pridanú hodnotu: zníženie do výšky 20 %.

Pri určovaní výšky zníženia pokuty pre každé z uvedených rozmedzí Komisia zohľadní, kedy bol dôkaz spĺňajúci podmienku v bode 24 predložený, ako aj rozsah, v akom tento dôkaz predstavuje pridanú hodnotu už existujúcich dôkazov.

Ak je žiadateľ o zníženie pokuty prvý, ktorý predložil presvedčivý dôkaz v zmysle bodu 25 a Komisia tento dôkaz využila pri preukázaní dodatočných skutočností zvyšujúcich vážnosť alebo predlžujúcich trvanie porušovania práva, Komisia nebude brať tieto dodatočné skutočnosti do úvahy pri stanovovaní pokuty pre podnik, ktorý tento dôkaz poskytol.

B.   Postup

(27)

Podnik, ktorý by chcel využiť zníženie pokuty, musí predložiť Komisii oficiálnu žiadosť spolu s dostatočnými dôkazmi o činnosti údajného kartelu, aby si mohol nárokovať zníženie pokuty v súlade s bodom 24 tohto oznámenia. Ak podnik dobrovoľne predloží Komisii dôkazy za účelom získania nároku na výhody uvedené v oddiele III tohto oznámenia, musí v čase predloženia týchto dôkazov jasne uviesť, že sú súčasťou jeho oficiálnej žiadosti o zníženie pokuty.

(28)

Ak si to podnik žiada, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž mu poskytne potvrdenie, že prijalo jeho žiadosť o zníženie pokuty, ako aj potvrdenia prijatia pre všetky následne prijaté dôkazy, a potvrdí v nich dátum a v prípade potreby aj čas doručenia žiadosti a dôkazov. Komisia neprijme žiadne stanovisko k žiadosti o zníženie pokuty, kým neprijme stanovisko ku všetkým predloženým žiadostiam o podmienečné oslobodenie od pokuty v súvislosti s tým istým údajným kartelom.

(29)

Ak Komisia dospeje k predbežnému záveru, že dôkaz predložený podnikom predstavuje pridanú hodnotu v zmysle bodov 24 a 25 a podnik splnil podmienky bodov 12 a 27, písomne oznámi podniku svoj úmysel uplatniť zníženie pokuty v rámci príslušného rozmedzia podľa bodu 26, a to najneskôr v deň, keď je oznámený súpis námietok. Komisia taktiež informuje podnik písomnou formou v rovnakom časovom rámci aj vtedy, ak dospeje k predbežnému záveru, že podnik nemá nárok na zníženie pokuty. Komisia nemusí brať do úvahy žiadosť o zníženie pokuty s odôvodnením, že bola predložená až po vydaní súpisu námietok.

(30)

V každom rozhodnutí prijatom na konci správneho konania Komisia zhodnotí záverečnú pozíciu každého podniku, ktorý podal žiadosť o zníženie pokuty. V takomto záverečnom rozhodnutí Komisia určí:

a)

či dôkaz, ktorý podnik poskytol, predstavuje významnú pridanú hodnotu v prípade dôkazov, ktorými v tom čase Komisia už disponovala;

b)

či boli splnené podmienky stanovené v bodoch 12 písm. a) až 12 písm. c);

c)

presnú výšku zníženia pokuty pre podnik v súlade s rozmedziami vymedzenými v bode 26.

Ak Komisia zistí, že podnik nesplnil podmienky stanovené v bode 12, podnik nebude čerpať nijaké výhody ustanovené v tomto oznámení.

IV.   VYHLÁSENIA SPOLOČNOSTÍ NA ZÍSKANIE VÝHOD V ZMYSLE TOHTO OZNÁMENIA

(31)

Vyhlásenie spoločnosti je dobrovoľné vyhlásenie, v ktorom samotný podnik alebo niekto v jeho mene oboznámi Komisiu so svojimi vedomosťami o karteli a so svojou úlohou v ňom, a vypracúva sa konkrétne na účel tohto oznámenia. Každé vyhlásenie určené Komisii v súvislosti s týmto oznámením je súčasťou spisu Komisie pre daný prípad a možno ho použiť pri dokazovaní skutočností.

(32)

Na žiadosť žiadateľa Komisia môže súhlasiť s tým, aby sa vyhlásenie spoločnosti uskutočnilo ústne ale iba v prípade, že žiadateľ neposkytol informácie nachádzajúce sa vo vyhlásení tretím stranám. Ústne vyhlásenia spoločností sa zaznamenajú a prepíšu útvarmi Komisie v jej priestoroch. V súlade s článkom 19 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (6) a článkami 3 a 17 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 (7) dostanú podniky, ktoré predložia vyhlásenia spoločnosti ústne, možnosť skontrolovať technickú presnosť záznamu, ktorý bude k dispozícii v priestoroch Komisie, a opraviť obsah svojich ústnych vyhlásení v poskytnutej lehote. V rámci danej lehoty sa podniky môžu zrieknuť tohto práva a v tom prípade sa záznam od toho okamihu pokladá za schválený. Po explicitnom alebo implicitnom schválení ústneho vyhlásenia alebo predloženia prípadných opráv si podnik vypočuje v priestoroch Komisie predmetné záznamy a v určenej lehote skontroluje správnosť zápisu. Nedodržanie tejto poslednej podmienky môže viesť k tomu, že podnik stratí nárok na čerpanie akýchkoľvek výhod uvedených v tomto oznámení.

(33)

Prístup k vyhláseniam spoločností budú mať len adresáti súpisu námietok – spolu so svojimi právnymi poradcami, ktorí budú mať prístup v ich mene – musia sa však zaviazať, že si nespravia žiadnu mechanickú ani elektronickú kópiu žiadnych informácií z vyhlásenia spoločnosti, ku ktorému im bude umožnený prístup, a že sa postarajú o to, aby informácie z vyhlásenia spoločnosti použili výlučne na účely uvedené nižšie. Iným stranám, napr. sťažovateľom, nebude umožnený prístup k vyhláseniam spoločností. Komisia zastáva názor, že vyhlásenie spoločnosti je chránené takýmto špecifickým spôsobom len do okamihu v ktorom žiadateľ sprístupní jeho obsah tretím stranám.

(34)

V súlade s oznámením Komisie o pravidlách prístupu k dokumentácii Komisie (8) prístup k spisu sa umožní adresátom súpisu námietok iba za podmienky, že informácie takto získané sa môžu použiť iba na účely súdneho alebo správneho konania pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže Spoločenstva v danej veci v príslušnom správnom konaní. Použitie týchto informácií na iný účel počas správneho konania možno pokladať za prejav nedostatočnej spolupráce v zmysle bodov 12 a 27 tohto oznámenia. Navyše, ak podnik použije tieto informácie takýmto spôsobom po tom, čo Komisia v rámci príslušného konania už prijala rozhodnutie o zákaze, Komisia môže v prípadnom právnom konaní pred súdmi Spoločenstva žiadať, aby súd zvýšil pokutu uloženú predmetnému podniku. Ak by boli informácie použité v ktoromkoľvek čase na iný účel zapojením externého poradcu, Komisia to môže nahlásiť súdu, pod ktorý tento poradca patrí, s cieľom začať disciplinárne konanie.

(35)

Vyhlásenia spoločností vykonané v súlade s týmto oznámením budú postúpené iba príslušným orgánom pre hospodársku súťaž členských štátov podľa článku 12 nariadenia č. 1/2003, musia však byť splnené podmienky ustanovené v oznámení o spolupráci v rámci Siete orgánov pre hospodársku súťaž (9) a stupeň ochrany údajov pred vyzradením, ktorý udeľuje prijímajúci orgán pre hospodársku súťaž, sa musí zhodovať so stupňom udeleným Komisiou.

V.   VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

(36)

Komisia nezaujme stanovisko, či udelí alebo neudelí podmienečné oslobodenie od pokuty, ani či odmení alebo neodmení akúkoľvek žiadosť, ak sa ukáže, že žiadosť sa týka porušovania práva, ktoré podlieha päťročnej premlčacej lehote na ukladanie pokút ustanovenej v článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia 1/2003, keďže takéto žiadosti sa stanú bezpredmetnými.

(37)

Odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku sa týmto oznámením nahrádza oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch pochádzajúce z roku 2002 vo všetkých prípadoch, v ktorých sa žiadny podnik nespojil s Komisiou s cieľom čerpať výhody ustanovené v tom oznámení. Body 31 až 35 tohto oznámenia sa však od okamihu jeho uverejnenia budú uplatňovať na všetky nevybavené a nové žiadosti o oslobodenie od pokuty alebo o zníženie pokuty.

(38)

Komisia si uvedomuje, že toto oznámenie vyvolá očakávania, na ktoré sa podniky môžu pri odhaľovaní existencie kartelu pred Komisiou legitímne spoliehať.

(39)

V súlade s praxou zaužívanou v Komisii sa skutočnosť, že podnik pri správnom konaní spolupracoval s Komisiou, uvedie v rozhodnutí, aby sa tým vysvetlil dôvod oslobodenia od pokuty alebo jej zníženia. Skutočnosť, že podnik získal oslobodenie od pokuty alebo zníženie pokuty, neznamená, že tento podnik je chránený pred dôsledkami svojej účasti na porušovaní článku 81 Zmluvy o ES v občianskoprávnom konaní.

(40)

Komisia zastáva názor, že za normálnych okolností by sa sprístupnením verejnosti dokumentácie a písomných alebo zaznamenaných vyhlásení prijatých v súvislosti s týmto oznámením porušili určité verejné, alebo súkromné záujmy, napríklad ochranaa účelu inšpekcií a vyšetrovania, v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 (10), dokonca aj po prijatí rozhodnutia.


(1)  Odkaz na článok 81 Zmluvy o ES uvedený v tomto texte zároveň zahŕňa aj článok 53 Dohody o EHP, ak ho Komisia uplatňuje v súlade s pravidlami stanovenými v článku 56 Dohody o EHP.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Hodnotenie prahu sa musí vykonať ex ante, t.j. bez ohľadu na to, či daná inšpekcia bola alebo nebola úspešná, alebo či inšpekcia bola alebo nebola vykonaná. Hodnotenie bude vykonané výlučne na základe druhu a kvality informácii, ktoré poskytol žiadateľ.

(4)  Vyhlásenia spoločností môžu mať písomnú podobu a sú podpísané daným podnikom alebo niekým, kto sa podpíše v jeho mene, alebo môžu byť vykonané ústne.

(5)  Od žiadateľa sa hlavne vyžaduje aby poskytol presné, nezavádzajúce a úplné informácie. Pozri rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z 29 júna 2006 v prípade C-301/04 P, Komisia v SGL Carbon AG a.i., odst. 68-70 a rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z 28 júna 2005 v prípadoch C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P a C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S a.i. v. Komisia, v odst. 395-399.

(6)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18.

(8)  Ú. v. EÚ C 325, 22.12.2005, s. 7.

(9)  Oznámenie Komisie o spolupráci v rámci Siete orgánov pre hospodársku súťaž, Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 43.

(10)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/23


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4390 — PHL/IBFF)

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 298/12)

Dňa 20. októbra 2006 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32006M4390. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)