ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 260

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
28. októbra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2006/C 260/1

Stanovisko Rady z 10. októbra 2006 k upravenej aktualizácii konvergenčného programu Maďarska na roky 2005 – 2009

1

 

Komisia

2006/C 260/2

Výmenný kurz eura

6

2006/C 260/3

Oznámenie Komisie o predĺžení platnosti rámcovej úpravy štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo ( 1 )

7

2006/C 260/4

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4417 — Telecom Italia/AOL German Access Business) ( 1 )

8

2006/C 260/5

Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme uložených na pravidelné letecké dopravné služby v rámci Helénskej republiky v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2408/92 ( 1 )

9

2006/C 260/6

Nová národná strana obehových euromincí

11

2006/C 260/7

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu, zmeneným a doplneným nariadením Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004 ( 1 )

12

 

Korigendum

2006/C 260/8

Korigendum k vysvetlivkám kombinovanej nomenklatúry Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ C 50, 28.2.2006)

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Rada

28.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/1


STANOVISKO RADY

z 10. októbra 2006

k upravenej aktualizácii konvergenčného programu Maďarska na roky 2005 – 2009

(2006/C 260/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 3,

so zreteľom na stanovisko Rady z 24. januára 2006 k aktualizovanému konvergenčnému programu Maďarska na roky 2005 – 2008,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

PRIJALA TOTO STANOVISKO:

(1)   Rada 10. októbra 2006 preskúmala upravenú aktualizáciu konvergenčného programu Maďarska na obdobie rokov 2005 až 2009 (2), ktorú dostala 1. septembra 2006.

(2)   Po prijatí komplexného balíka hospodárskych reforiem v polovici deväťdesiatych rokov maďarské hospodárstvo s podporou zdravej makroekonomickej politiky a vhodných štrukturálnych reforiem prechádzalo obdobím stabilnej a relatívne vysokej miery rastu a znižovania inflácie. Od roku 2001 a ešte výraznejšie v priebehu posledných rokov však v dôsledku nárastu verejných výdavkov rozpočtový deficit posilnený znížením daní a štedrým zvyšovaním miezd vo verejnom sektore každoročne vysoko presiahol úroveň 5 % HDP, čo spôsobovalo značné odchýlky od pôvodných cieľových deficitov. Okrem toho sa prakticky pri každom fiškálnom oznámení dodatočne značne zvýšili koncoročné odhady. Namiesto plánovaných cieľových deficitov uvedených v konvergenčnom programe z mája 2004 vo výške 4,6 % HDP v roku 2004, 4,1 % HDP v roku 2005 a 3,6 % HDP v roku 2006 dosiahol deficit úroveň 6,6 % HDP v roku 2004, 7,5 % HDP v roku 2005 a na rok 2006 vláda predpokladá úroveň vo výške asi 10,1 % HDP, čo je doteraz najvyššia úroveň v EÚ (všetky údaje zahŕňajú vplyv dôchodkovej reformy). Veľká časť rozpočtového sklzu je spôsobená prehnaným optimizmom pri príprave rozpočtu, veľkým prekračovaním rozpočtu, znižovaním daní a nedostatočným úsilím o štrukturálne úpravy. Táto vysoko expanzívna fiškálna politika do značnej miery poškodila dôveryhodnosť fiškálnej politiky a znamenala pre hospodárstvo rastúcu zaťaž. Prispela najmä k závažnej nerovnováhe zahraničnej platobnej bilancie, k významnému zvýšeniu celkovej zahraničnej zadlženosti (z menej ako 20 % HDP v roku 2001 na úroveň okolo 30 % HDP v roku 2005) a k oveľa väčšiemu rozpätiu úrokových mier v porovnaní s ostatnými členskými štátmi, ktoré do Únie vstúpili nedávno.

(3)   Rada 5. júla 2004 rozhodla, že Maďarsko má nadmerný deficit a vydala prvé odporúčanie na základe článku 104 ods. 7 na jeho odstránenie do roku 2008, ktorý je cieľovým rokom stanoveným maďarskými orgánmi v konvergenčnom programe z mája 2004. Rada v januári 2005 a znovu v novembri 2005 na základe článku 104 ods. 8 rozhodla, že Maďarsko nesplnilo prvé ani ďalšie odporúčanie z 8. marca 2005. Pritom brala do úvahy najmä významnú odchýlku od postupu úpravy v strednodobom horizonte, konkrétne vo vzťahu k cieľovým deficitom v rokoch 2005 a 2006.

(4)   Maďarské orgány 1. decembra 2005 predložili Komisii a Rade aktualizáciu konvergenčného programu, ktorá obsahovala nový postup úpravy, pričom pre odstránenie nadmerného deficitu zachovala cieľový rok 2008. Rada 24. januára 2006 prijala stanovisko k tejto aktualizovanej verzii z roku 2005, v ktorom konštatovala, že veľmi veľké zníženie výdavkov vo výške 7,5 % HDP nie je podopreté konkrétnymi opatreniami. Preto v súlade s druhým odsekom článku 9 oddielu 3 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 v znení zmien a doplnení Rada vyzvala Maďarsko, aby čo najskôr, avšak najneskôr do 1. septembra 2006 predložilo upravenú aktualizáciu konvergenčného programu so stanovením konkrétnych a štrukturálnych opatrení, ktoré budú plne v súlade s postupom úpravy v strednodobom horizonte.

(5)   Po výslednom deficite verejných financií za rok 2005 vo výške 7,5 % HDP, ktorý bol vykázaný na jar 2006, maďarské orgány po všeobecných voľbách v apríli 2006 oznámili, že sa budú vykonávať rozsiahle revízie smerom nahor týkajúce sa deficitu za rok 2006, ktorý by v prípade neprijatia krokov na jeho odstránenie mohol dosiahnuť úroveň 11,6 % HDP (3). Prekročenie v porovnaní s cieľovým deficitom vo výške 6,1 % HDP, ustanoveným v zákone o rozpočte a v aktualizovanom konvergenčnom programe z roku 2005, sa takmer celé nachádza na strane výdavkov (okolo 5 % HDP). Vyskytuje sa hlavne v oblasti prevádzkových nákladov ústredných rozpočtových inštitúcií, dôchodkových dávok, výdavkov na zdravotnú starostlivosť a ako výsledok vyšších investícií miestnych správ oproti predpokladom v dôsledku volebného cyklu. Prekročenie v objeme asi 1,5 % HDP sa vysvetľuje na jednej strane zaúčtovaním investícií na diaľnice do verejných financií (4) (1,1 % HDP), ktoré pôvodne mali prebrať PPP (verejno-súkromné partnerstvá) a viesť ich mimo rozpočtu, a na druhej strane nákladmi na vojenské lietadlá (0,3 % HDP), ktoré boli zakúpené formou finančného prenájmu. Ani jeden z týchto nákladov nebol pôvodne zahrnutý do oficiálnej cieľovej výšky deficitu.

(6)   Vláda – opätovne vymenovaná po všeobecných voľbách v apríli 2006 – v rámci konfrontácie so špirálovito sa vyvíjajúcim rozpočtovým deficitom zrušila v júni zvyšnú časť svojho päťročného programu znižovania daní, podľa ktorého by sa do roku 2010 príjmy ďalej znížili asi o 3 % HDP, a prijala balík nápravných fiškálnych opatrení. Mnohé z nich vrátane opatrení na strane príjmov parlament už schválil. Vláda predpokladá, že zvýšenie daní spolu s niektorými okamžitými zníženiami výdavkov na zdravotnú starostlivosť, štátnych dotácií cien plynu, výdavkov na verejnú správu a úplné zrušenie všeobecnej rozpočtovej rezervy vo výške 0,3 % HDP obmedzí prekročenie deficitu v roku 2006 o 1,5 % HDP a povedie k dosiahnutiu novej cieľovej hodnoty deficitu vo výške 10,1 % HDP. Predpokladá sa tiež, že tieto opatrenia vyvolajú významné účinky v budúcich rokoch.

(7)   V makroekonomickom scenári predloženom v programe sa na nadchádzajúce roky predpokladá pokles rastu reálneho HDP zo 4,1 % v roku 2006 na 2,2 % v roku 2007 a 2,6 % v roku 2008 v dôsledku reštriktívneho vplyvu fiškálnych nápravných opatrení uvedených v programe, z ktorých niektoré sa už od júla 2006 realizujú. Predpokladá sa, že do roku 2009 sa rast obnoví na úroveň, ktorú dosahoval pred úpravou. Tento vývoj sa prejavuje aj v implicitných cyklických podmienkach, ktoré vykazujú negatívne produkčné medzery na roky 2007 a 2008 a návrat produkcie na jej potenciálnu úroveň do roku 2009. Na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, a bez toho, aby sa vynášali predčasné uzávery, čo sa týka prognózy útvarov Komisie na jeseň 2006, sa tento makroekonomický scenár javí ako úplne prijateľný i keď trochu optimistický, pokiaľ ide o rok 2009. Významné zlepšenie rovnováhy platobnej bilancie, ktoré sa v programe predpokladá, sa javí ako prijateľné z hľadiska priamych i nepriamych účinkov opatrení fiškálnej úpravy. Konkrétne sa predpokladá, že deficit bežného účtu klesne z takmer 8 % HDP v roku 2006 na menej ako 4 % HDP v roku 2009. Predpokladá sa, že inflácia, ktorá v roku 2006 vykazovala 3,5 %, dosiahne vrchol v roku 2007 na úrovni 6,2 % a do roku 2009 klesne na 3 %. Plánovaný model možno vysvetliť zvýšením DPH a znížením cenových dotácií, o ktorých sa rozhodlo v lete 2006. Úroveň inflácie sa však v celom horizonte javí ako mierne podhodnotená i napriek tomu, že ju tlmí účinok hospodárskeho spomalenia.

(8)   Cieľom tohto programu je odstránenie nadmerného deficitu do roku 2009. To sa dosiahne ráznym a vopred pripraveným znížením deficitu o 6,9 percentuálneho bodu v priebehu troch rokov – z počiatočnej vysokej pozície na úrovni 10,1 % HDP v roku 2006 na 3,2 % HDP v roku 2009. Rovnaký rozsah má zlepšenie primárneho salda v danom období. V programe sa priznáva, že cieľový deficit pre rok 2009 vo výške 3,2 % HDP je stále vyšší ako hranica ustanovená v zmluve na úrovni 3 %, ale predpokladá sa, že Rada a Komisia pri posudzovaní tohto prípadu v rámci odvolania postupu pri nadmernom deficite pre Maďarsko by mohla brať do úvahy časť čistých nákladov na dôchodkovú reformu v súlade s revidovaným Paktom stability a rastu (5). Takmer polovičné zníženie pomeru deficitu k HDP sa má dosiahnuť už v roku 2007. Plánované obmedzenie nominálneho deficitu sa má dosiahnuť zvýšením pomeru príjmov k HDP o 3 percentuálne body a znížením pomeru výdavkov k HDP o 3,9 percentuálneho bodu počas programového obdobia (6). Pokiaľ ide príjmy, prijali sa všetky zvýšenia príjmov, ktoré podporujú plánovaný nárast pomeru príjmov k HDP v programe. Okrem uvedených a už prijatých škrtov vo výdavkoch maďarské orgány plánujú dosiahnuť svoje ciele uplatňovaním prísnych viacročných stropov pre väčšinu výdavkových položiek a posilnením kontroly výdavkovej časti rozpočtu. Predpokladá sa, že tieto plány budú zahrnuté a v plnej miere vysvetlené v zákone o rozpočte na rok 2007, ktorý bude predložený do parlamentu do konca októbra. Okrem toho sú v programe ohlásené rozsiahle štrukturálne reformy s cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľových deficitov najmä v záverečných rokoch programu (ako je napr. zavedenie programov spolufinancovania v sektore zdravotnej starostlivosti, prehodnotenie štátnych dotácií cien a zmodernizovanie ústrednej verejnej správy).

(9)   V priebehu programového obdobia sa štrukturálne saldo (cyklicky upravené bez jednorazových a iných dočasných opatrení) vypočítané podľa spoločne dohodnutej metodiky a na základe číselných údajov programu má zlepšiť v priemere asi o 2,25 % HDP ročne, t. j. má klesnúť z 9,75 % HDP v roku 2006 na 3,25 % v roku 2009. V programe je stanovený strednodobý cieľ (ďalej „MTO“) rozpočtovej pozície ako štrukturálny rozpočtový deficit v intervale 0,5 % až 1 % HDP, ktorého dosiahnutie nie je cieľom v programovom období. Tento MTO sa nachádza v rozsahu uvedenom v Pakte stability a rastu a v kódexe pravidiel a primerane odráža dlhodobý potenciálny rast produkcie a pomer dlhu k HDP.

(10)   Pokiaľ ide o výsledok rozpočtového hospodárenia, existuje množstvo pozitívnych položiek. Veľká časť opatrení na podporu zníženia deficitu v rokoch 2006 a 2007 sa už prijala alebo sa plánuje ich zapracovanie do rozpočtu na rok 2007. Okrem toho v posledných mesiacoch vláda prijala rozhodnutia o niektorých počiatočných krokoch plánovaných štrukturálnych reforiem. Maďarské orgány sa okrem toho rozhodli zlepšiť rozpočtový proces prostredníctvom transparentnejšieho účtovníctva a zavedením pravidla kontroly výdavkov od roku 2007 a viacročného plánovania výdavkov pre rozpočtové inštitúcie; v programe sa taktiež zaviazali dvakrát ročne podávať správy Komisii a Rade o vývoji rozpočtu a oznamovať nápravné opatrenia v prípade sklzov. Existujú však aj významné riziká. Stále ešte existuje určitá miera neistoty, pokiaľ ide o účinné uplatňovanie plánovaného zmrazenia výdavkov v rokoch 2007 a 2008 a o zloženie zvýšených výdavkov v tých oblastiach, ktoré nie sú do zmrazenia zahrnuté. Okrem toho, napriek plánovaným opatreniam, môže byť dosiahnutie rozpočtových cieľov v záverečných rokoch vystavené značným rizikám. I keď riziká na strane príjmov, ktoré vyplývajú z makroekonomického scenára, sa zdajú byť vcelku vo všeobecnosti vyrovnané, predpokladané príjmy v záverečných rokoch, a najmä v roku 2009, sú dosť optimistické. Navyše okrem slabej výdavkovej kontroly v minulosti a nedostatku presných informácií o tom, ako sa táto kontrola bude vykonávať v budúcnosti, vystavuje nedostatočná inštitucionálna kontrola rozpočtového procesu verejné financie riziku značných sklzov. Preto je predpokladané zníženie deficitu podmienené dôkladným vykonávaním predpokladaných štrukturálnych reforiem a kontrolou výdavkov od prvých rokov programu.

V konečnom dôsledku nemožno vylúčiť možnosť, že ak by plány reštrukturalizácie a čiastočnej privatizácie národnej železničnej spoločnosti nedosiahli očakávané výsledky, vláda prevezme dlh vo výške takmer 2 % HDP, ktorý vyprodukovali verejné dopravné spoločnosti od konca roku 2002 (keďže k tomu pravidelne dochádzalo aj v minulosti); toto by malo dočasný vplyv na deficit. Celkove by mohol byť rozpočtový výsledok horší, ako sa plánuje v programe, a to v krátkodobom horizonte i záverečných rokoch programu.

(11)   Vzhľadom na uvedené posúdenie rizika si plánované odstránenie nadmerného deficitu do roku 2009 na trvalo udržateľnom základe vyžaduje, aby vláda prísne dodržiavala rozpočtové ciele. To závisí od účinného vykonávania všetkých opatrení ohlásených v programe na roky 2006 až 2009, ako aj od ďalšej špecifikácie a vykonávania štrukturálnych reforiem a kontroly výdavkov.

(12)   Pomer dlhu k HDP podľa programových prognóz významne vzrastie v roku 2006 na 68,5 % (zo 62,3 % v roku 2005), t. j. nad referenčnú hodnotu vo výške 60 % HDP stanovenú v zmluve. V programe sa predpokladá ďalšie zvýšenie pomeru dlhu k HDP na úroveň 71,3 % v roku 2007 a 72,3 % v roku 2008. Predpokladá sa, že tento pomer začne klesať až v roku 2009 na 70,4 %. Riziká predpokladaného vývoja pomeru dlhu k HDP vyplývajú hlavne z toho, že bude vyšší deficit primárneho salda oproti očakávaniu okrem iného v dôsledku možného prevzatia dlhu verejných dopravných spoločností. Vzhľadom na toto posúdenie rizika nebude pomer dlhu k HDP počas programového obdobia dostatočne klesať k referenčnej hodnote.

(13)   Maďarsko sa javí ako vysoko rizikové z hľadiska trvalej udržateľnosti verejných financií. Veľmi zlá rozpočtová pozícia v spojení s pomerne vysokým a stále stúpajúcim pomerom dlhu k HDP predstavuje značné riziko pre trvalo udržateľné verejné financie aj bez zohľadnenia dlhodobého vplyvu starnúceho obyvateľstva na rozpočet. Okrem toho je dlhodobý vplyv starnutia maďarskej populácie na rozpočet značne vyšší ako priemer EÚ, pričom je významne ovplyvnený zvýšením podielu dôchodkových výdavkov na HDP v dlhodobom horizonte. V záujme zníženia týchto rizík je teda nevyhnutné uskutočniť plánovanú výraznú konsolidáciu verejných financií v strednodobom horizonte, ďalej posilniť rozpočtovú pozíciu a riešiť významný nárast dôchodkových výdavkov.

(14)   Zatiaľ čo v roku 2006 došlo k závažnému zhoršeniu stavu verejných financií, ktoré bolo prekážkou odstránenia nadmerného deficitu v súlade s plánovaným postupom, opatrenia, ktoré sa predpokladajú v programe, ak sa stanovia a vykonajú v plnej miere, sú v zásade v súlade so všeobecnými usmerneniami pre hospodársku politiku, ktoré sú zahrnuté do integrovaných usmernení (7). Maďarsko plánuje najmä prijať účinné opatrenia na odstránenie nadmerného deficitu a vykonanie reforiem s cieľom posilniť fiškálnu disciplínu a zvýšiť transparentnosť. Tieto opatrenia by mali prispieť aj k odstráneniu súčasných vysokých deficitov bežného účtu. Je však potrebné, aby boli podopreté štrukturálnymi reformami, ktoré zabezpečia trvalú fiškálnu udržateľnosť.

(15)   Vykonávacou správou, ktorá má byť predložená do polovice októbra 2006 v súvislosti s obnovenou lisabonskou stratégiou pre rast a zamestnanosť, plánuje maďarská vláda v podstatnej miere zrevidovať plány reforiem obsiahnuté v národnom programe reforiem (NPR) z októbra 2005 tak, aby sa v nich zohľadňovala nová stratégia vlády. Upravená aktualizácia konvergenčného programu obsahuje náčrt plánov a opatrení na reštrukturalizáciu verejnej správy, zdravotnej starostlivosti, dôchodkového a verejného vzdelávacieho systému. Konkrétne sa do roku 2007 v programe plánujú prijať opatrenia na zredukovanie verejnej správy a zlepšenie jej efektívnosti využívaním úspor z rozsahu; pri štátnych dotáciách zaviesť hodnotenie prostriedkov; vykonať reštrukturalizáciu štátnych dotácií na lieky a čiastočne liberalizovať obchod s farmaceutickými výrobkami; zaviesť spolufinancovanie služieb zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sa do roku 2007 majú parlamentu predložiť návrhy na zmeny a doplnenia zákonov s cieľom zvýšiť vek odchodu do dôchodku a obmedziť predčasné odchody do dôchodku zdokonalením stimulačných programov a prestavbou systému invalidných dôchodkov; služby zdravotnej starostlivosti postaviť na striktne poisťovacej báze a zracionalizovať poskytovanie a využívanie týchto služieb; vykonať reštrukturalizáciu verejného vzdelávania. Tieto plány sa ešte musia pretaviť do konkrétnej podoby. Program dopĺňa tieto plány o predpokladané zlepšenie inštitucionálnych funkcií rámca verejných financií.

Vysoký a stále rastúci rozpočtový deficit v Maďarsku v posledných rokoch, a najmä v roku 2006, vyvoláva vážne obavy a vyžaduje si prijatie urýchlených, rezolútnych a trvalo udržateľných opatrení. Treba preto privítať skutočnosť, že v upravenej aktualizácii konvergenčného programu zo septembra 2006 maďarské orgány stanovujú ako prioritu zníženie nadmerného deficitu vyvinutím značného, vopred pripraveného úsilia a zaväzujú sa, že budú Komisii a Rade dvakrát ročne podávať správy o pokroku a o opatreniach prijatých na udržanie tohto smerovania. Zatiaľ čo prvé dôležité kroky boli prijaté na zabezpečenie dodatočných príjmov a zníženie výdavkov s cieľom dosiahnuť nový cieľ deficitu za rok 2007 a boli ohlásené plány na zlepšenie kontroly výdavkov a vykonanie štrukturálnych reforiem na podporu postupu úpravy, riziká súvisiace s dodržaním postupu úpravy pretrvajú aj v krátkodobom horizonte aj v záverečných rokoch programu. Predpokladané zníženie deficitu je preto podmienené prísnym vykonávaním predpokladaných štrukturálnych reforiem, zavedením kontroly výdavkov od prvých rokov programu, ako aj posilnením inštitucionálnej štruktúry verejných financií v Maďarsku, čo sú všetko prvky, pri ktorých Rada naliehavo žiada maďarskú vládu o maximálne úsilie.

Rada súčasne na základe článku 104 ods. 7 zmluvy prijíma odporúčanie určené Maďarsku, aby riešilo veľkú nevyrovnanosť rozpočtu.


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1055/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 1). Dokumenty, na ktoré sa odkazuje v tomto texte, možno nájsť na internetovej adrese:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Aktualizácia upraveného konvergenčného programu (ďalej len „program“), ktorá bola predložená na základe požiadavky Rady z januára 2006, vo všeobecnosti zodpovedá vzorovej štruktúre a požiadavkám na poskytovanie údajov pre programy stability a konvergenčné programy, ktoré sú uvedené v novom kódexe pravidiel. Program poskytuje všetky povinné údaje, ktoré predpisuje nový kódex pravidiel. Niektoré nepovinné údaje chýbajú. Tieto sa týkajú najmä delenia verejných výdavkov podľa účelu, vývoja verejného dlhu a údajov o dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

(3)  Maďarsko sa rozhodlo ďalej nevyužívať výhody prechodného obdobia pre sektorovú klasifikáciu dôchodkových programov, ktoré udelil Eurostat 23. septembra 2004 a ktorých platnosť v každom prípade uplynie 1. apríla 2007. Bez vplyvu dôchodkovej reformy by výsledný deficit za rok 2005 predstavoval 6,1 % HDP a cieľ na rok 2006 by bol 4,7 % HDP.

(4)  Pôvodne sa plánovalo, že túto investíciu prevezmú PPP (verejno-súkromné partnerstvá) a budú ju viesť mimo rozpočtu.

(5)  Podľa článku 1 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1056/2005 v prípade, že by deficit verejných financií „… klesal významne a trvale a dosiahol by úroveň, ktorá sa blíži k referenčnej hodnote“, Rada a Komisia by mali prihliadať k čistým nákladom na dôchodkovú reformu, ktorá obsahuje plne financovaný pilier. Pre Maďarsko by to v roku 2009 zodpovedalo 20 % čistých nákladov na dôchodkovú reformu alebo odhadu 0,3 % HDP.

(6)  V tejto súvislosti však treba poznamenať, že vývoj pomeru celkových príjmov a celkových výdavkov k HDP zahŕňa plánované transfery EÚ, ktoré počas programového obdobia zvyšujú pomery výdavkov aj príjmov k HDP asi o 1,7 percentuálneho bodu (o 1,1 percentuálneho bodu len v roku 2009); tým sa na základe tejto úpravy o tieto transfery pomer príjmov k HDP zvyšuje o 1,3 percentuálneho bodu, pričom pomer výdavkov k HDP klesá o 5,6 percentuálneho bodu.

(7)  V júli 2005 došlo k začleneniu všeobecných usmernení pre hospodárske politiky do integrovaných usmernení tvoriacich súčasť posilnenej lisabonskej stratégie (Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 28).


Komisia

28.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/6


Výmenný kurz eura (1)

27. októbra 2006

(2006/C 260/02)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2683

JPY

Japonský jen

150,26

DKK

Dánska koruna

7,4547

GBP

Britská libra

0,67060

SEK

Švédska koruna

9,2215

CHF

Švajčiarsky frank

1,5911

ISK

Islandská koruna

86,57

NOK

Nórska koruna

8,3110

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5768

CZK

Česká koruna

28,410

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

261,70

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6961

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,8781

RON

Rumunský lei

3,5205

SIT

Slovinský toliar

239,62

SKK

Slovenská koruna

36,380

TRY

Turecká líra

1,8403

AUD

Austrálsky dolár

1,6561

CAD

Kanadský dolár

1,4262

HKD

Hongkongský dolár

9,8699

NZD

Novozélandský dolár

1,9279

SGD

Singapurský dolár

1,9837

KRW

Juhokórejský won

1 201,52

ZAR

Juhoafrický rand

9,5450

CNY

Čínsky juan

10,0064

HRK

Chorvátska kuna

7,3660

IDR

Indonézska rupia

11 547,87

MYR

Malajzijský ringgit

4,6312

PHP

Filipínske peso

63,149

RUB

Ruský rubeľ

33,9773

THB

Thajský baht

46,764


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


28.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/7


Oznámenie Komisie o predĺžení platnosti rámcovej úpravy štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo

(2006/C 260/03)

(Text s významom pre EHP)

Platnosť rámcovej úpravy štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo (ďalej len „rámec“) (1) sa končí 31. decembra 2006.

Rámec sa uplatňoval od 1. januára 2004, teda relatívne krátke obdobie. Podľa predmetného rámca bolo hodnotených iba niekoľko prípadov. Rámec obsahuje najmä ustanovenia o pomoci pre inováciu, ktoré sú osobitné pre tento priemysel a s ktorými má Komisia obmedzené skúsenosti.

Komisia sa preto rozhodla naďalej uplatňovať rámec do 31. decembra 2008. Komisia očakáva, že počas tohto obdobia bude môcť na základe ďalších získaných skúseností zhodnotiť, či je vhodné zachovať osobitné pravidlá štátnej pomoci v sektore lodného staviteľstva.

Keďže 31. marca 2005 skončila platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1177/2002 z 27. júna 2002 o dočasných ochranných opatreniach v sektore stavby lodí (2), odkazy rámca na toto nariadenie už nie sú relevantné. Komisia preto nebude uplatňovať bod 9 a bod 12 písm. e) rámca po 1. januári 2007.


(1)  Ú. v. EÚ C 317, 30.12.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 172, 2.7.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 502/2004(Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 6).


28.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/8


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4417 — Telecom Italia/AOL German Access Business)

(2006/C 260/04)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 20. októbra 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Telecom Italia S.p.A („Telecom Italia“, Taliansko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady výlučnú kontrolu nad podnikom AOL German Access Business („AOL“) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Telecom Italia: poskytovanie hlasových telefónnych služieb, mobilných služieb a služieb prenosu údajov,

AOL: poskytovanie internetových služieb.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4417 – Telecom Italia/AOL German Access Business na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


28.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/9


Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme uložených na pravidelné letecké dopravné služby v rámci Helénskej republiky v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2408/92

(2006/C 260/05)

(Text s významom pre EHP)

1.

Vláda Helénskej republiky podľa článku 4 ods.1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 sa rozhodla uložiť záväzky služby vo verejnom záujme na pravidelné letecké linky.

Atény – Kalymnos

Thessaloniki – Kalamata

Thessaloniki – Limnos – Ikaria

2.

Záväzky služby vo verejnom záujme na hore uvedených linkách sú nasledovné:

(Α)   Minimálna frekvencia letov a minimálny počet miest, ktoré sú k dispozícii každý týždeň pre tieto trasy:

 

Atény – Kalymnos

Šesť spiatočných letov týždenne a celkovo 120 miest týždenne v oboch smeroch počas zimného obdobia.

Osem spiatočných letov týždenne a celkovo 160 miest týždenne v oboch smeroch počas letného obdobia.

 

Thessaloniki – Kalamata

Dva spiatočné lety týždenne a celkovo 30 miest týždenne v oboch smeroch počas zimného obdobia.

Tri spiatočné lety týždenne a celkovo 45 miest týždenne v oboch smeroch počas letného obdobia.

 

Thessaloniki – Limnos – Ikaria

Dva spiatočné lety týždenne a celkovo 40 miest týždenne v oboch smeroch počas zimného obdobia.

Tri spiatočné lety týždenne a celkovo 60 miest týždenne v oboch smeroch počas letného obdobia.

Zimná a letná sezóna sa stanovujú podľa organizácie IATA.

Ak priemerný koeficient naplnenia počtu letov na jednej linke prekročil v minulej sezóne hranicu 75 %, minimálna týždňová frekvencia alebo minimálny počet ponúkaných miest týždenne sa môže na základe výpočtu percentuálneho nárastu zvýšiť. Toto zvýšenie sa dáva na vedomie leteckému dopravcovi, ktorý túto linku prevádzkuje, doporučeným listom šesť mesiacov pred jeho realizáciou a začne platiť po jeho uverejnení Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie.

V prípade, že lietadlá na určené linky nemajú požadovanú kapacitu na pokrytie minimálneho počtu ponúkaných miest za týždeň (ako je určené v ods. 2 písm. A), intervaly letov sa primerane zvýšia.

V prípade, že sa lety kvôli klimatickým podmienkam neuskutočnia, musia sa uskutočniť hneď v nasledujúcich dňoch tak, aby bol uspokojený dopyt za týždeň, zohľadňujúc minimálny počet ponúkaných miest za týždeň, ako je určený v ods. 2 písm. A).

(B)   Cestovné:

Cena za cestu jedným smerom v ekonomickej triede nesmie presiahnuť tieto sumy:

:

medzi mestami Atény – Kalymnos:

:

60 EUR

:

medzi mestami Atény – Kalamata:

:

70 EUR

:

medzi mestami Thessaloniki – Limnos:

:

60 EUR

:

medzi mestami Thessaloniki – Ikaria:

:

70 EUR

:

medzi mestami Limnos – Ikaria:

:

40 EUR

Uvedené ceny sa môžu zvýšiť v prípade nečakaného nárastu prevádzkových nákladov na prevádzku linky, ktoré nesúvisia so zodpovednosťou leteckého dopravcu. Toto zvýšenie sa musí oznámiť leteckému dopravcovi, ktorý túto linku prevádzkuje a začne platiť po jeho uverejnení Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie.

(C)   Zabezpečenie kontinuity letov

Podľa článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) 2408/92 musí každý letecký dopravca zamýšľajúci prevádzkovať pravidelné lety na týchto linkách poskytnúť záruku, že ju bude prevádzkovať minimálne počas dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Počet zrušených letov z rozhodnutia leteckého dopravcu nemôže prekročiť 2 % z celkového ročného počtu letov okrem prípadov vyššej moci.

Prípadný úmysel prerušiť prevádzku na hociktorej zo spomínaných liniek musí letecký dopravca oznámiť Správe civilného letectva, Správe leteckej prevádzky, Oddeleniu recipročných leteckých dohôd aspoň šesť mesiacov pred prerušením.

3.

Užitočné informácie

Ak leteckí dopravcovia Spoločenstva pri prevádzkovaní letov na spomínaných linkách nedodržia nariadené záväzky v súvislosti s poskytovaním služieb vo verejnom záujme, môže to maž za následok uvalenie správnych alebo iných sankcií.

Pokiaľ ide o typy použitých lietadiel, leteckí dopravcovia sa musia obrátiť na Aeronautical Information Publications Helénskej republiky (AIP GREECE) kvôli technickým a obchodným údajom a postupom zo strany letísk.

Pokiaľ ide o časový harmonogram príletov a odletov lietadiel, musia byť realizované v rámci prevádzkového harmonogramu letísk podľa príslušného rozhodnutia Ministra dopravy a komunikácií.

Je potrebné poznamenať, že ak ani jeden letecký dopravca neprejavil v Organizácii civilného letectva, na Správe leteckej prevádzky, záujem o prevádzku pravidelných letov od 1. mája 2007 na jednej alebo viacerých spomínaných linkách a bez nároku na finančnú náhradu, Helénska republika sa v rámci postupu určeného v článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EHS) č. 2408/92 rozhodla umožniť na obdobie troch rokov prístup iba jednému leteckému dopravcovi na každú jednotlivú alebo viaceré zo spomínaných liniek a prostredníctvom verejnej súťaže udeliť právo prevádzky na týchto linkách od 1. mája 2007.


28.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/11


Nová národná strana obehových euromincí

(2006/C 260/06)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom stanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina vydá len jeden nový vzor mince ročne v nominálnej hodnote 2 eur. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na lícnej národnej strane však nesú pamätný znak.

Vydávajúci štát: Mestský štát Vatikán

Pamätná udalosť: 500. výročie Pápežskej švajčiarskej gardy

Vecný opis vzoru: Minca predstavuje Švajčiarsku gardu slávnostne prisahajúcu na vlajku Švajčiarskej gardy. Nápis „GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA“ obklopuje gardu a vytvára polkruh, ktorý je pod vlajkou doplnený názvom vydávajúceho štátu „CITTÁ DEL VATICANO“. Rok 1506 je na ľavej strane nad podpisom rytca „O. ROSSI“ pozdĺž žrde vlajky. Rok 2006 je v pravej hornej časti nad značkou mincovne „R“. Dvanásť hviezd európskej vlajky je vyobrazených vo vonkajšom kruhu.

Množstvo vydania: max. 100 000 mincí

Približný dátum vydania: november 2006

Nápis na okraji mince: 2 ★, opakujúci sa šesťkrát, striedavo vertikálne a horizontálne orientovaný.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 – 30 s odkazmi na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri taktiež odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38 – 39).


28.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/12


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu, zmeneným a doplneným nariadením Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004

(2006/C 260/07)

(Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci

XT 27/06

Členský štát

Spolková republika Nemecko

Región

Nordrhein-Westfalen

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

„Podpora rozvoja znalostí zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích kupónov“

Vzdelávacie kupóny slúžia na zlepšenie možnosti zamestnania sa pracovníkov a vydávajú sa s cieľom rozdelenia nákladov všeobecného vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania

Právny základ

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes NRW und Durchführungsbestimmungen

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

10 mil. EUR

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 7 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2007 s dodatočnou platobnou lehotou do 31. 3. 2008

Účel pomoci

Všeobecné vzdelávanie

Áno

Špecifické vzdelávanie

 

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre vzdelávanie

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Versorgungsamt Aachen, Schenkendorfstr. 2-6, D-52066 Aachen

Versorgungsamt Bielefeld, Stappenhorststr. 62, D-33615 Bielefeld

Versorgungsamt Dortmund, Rheinische Str. 173, D-44137 Dortmund

Versorgungsamt Düsseldorf, Erkrather Str. 339, D-40231 Düsseldorf

Versorgungsamt Duisburg, Ludgeristr.12, D-47057 Duisburg

Versorgungsamt Essen, Kurfürstenstr. 33, D-45138 Essen

Versorgungsamt Gelsenkirchen, Vattmannstr. 2-8, D-45879 Gelsenkirschen

Versorgungsamt Köln, Boltensternstr. 10, D-50735 Köln

Versorgungsamt Soest, Heinsbergplatz 13, D-59494 Soest

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Neuplatňuje sa, vzhľadom na to, že prostredníctvom vzdelávacieho kupónu sa poskytuje najviac 750 EUR


Číslo pomoci

XT 32/06

Členský štát

Spojené kráľovstvo (a Írska republika)

Región

32 okresov ostrova Írsko – Severné Írsko a Írska republika

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Focus Roll-out

Právny základ

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purpose of its function

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška 2006

0,422 mil. GBP

Celková ročná výška 2007

0,253 mil. GBP

Spolu 

0,675 mil. GBP

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 7 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

Jún 2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Jún 2007

Ak bol grant poskytnutý pred 31. decembrom 2006, platby vo vzťahu k tomuto záväzku budú pravdepodobne pokračovať až do 31. decembra 2007.

Schéma bude trvať od roku 2006 do roku 2007. (Jednotlivé spoločnosti budú môcť prijímať pomoc max. 18 mesiacov)

Účel pomoci

Všeobecné vzdelávanie

Áno

Špecifické vzdelávanie

 

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc vzdelávaniu

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

InterTradeIreland

The Old Gasworks

Kilmorey Street

Newry

Co.Down BT34 2DE

United Kingdom

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XT 34/06

Členský štát

(Spojené kráľovstvo a) Írska republika

Región

32 okresov ostrova Írsko – Severné Írsko a Írska republika

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Focus Roll-out

Právny základ

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purpose of its function

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška 2006

0,422 mil. GBP

Celková ročná výška 2007

0,253 mil. GBP

Spolu 

0,675 mil. GBP

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 7 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

Jún 2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Jún 2007

Ak bol grant poskytnutý pred 31. decembrom 2006, platby vo vzťahu k tomuto záväzku budú pravdepodobne pokračovať až do 31. decembra 2007.

Schéma bude trvať od roku 2006 do roku 2007. (Jednotlivé spoločnosti budú môcť prijímať pomoc max. 18 mesiacov)

Účel pomoci

Všeobecné vzdelávanie

Áno

Špecifické vzdelávanie

 

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc vzdelávaniu

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

InterTradeIreland

The Old Gasworks

Kilmorey Street

Newry

Co.Down BT34 2DE

United Kingdom

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XT 36/06

Členský štát

Lotyšsko

Región

Celé územie Lotyšska

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Národný program „Podpora vzdelávania, rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov“

Právny základ

1)

Vienotais programmdokuments, 2004.-2006. (www.esfondi.lv);

2)

Vienotā programmdokumenta papildinājums, 2004.-2006. (www.esfondi.lv)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

2006: 802 797 EUR

2007: 2 309 031 EUR

2008: 427 781 EUR

Spolu: 3 539 609 EUR

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 7 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

1. 7. 2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. júla 2008

Účel pomoci

Všeobecné vzdelávanie

Áno

Špecifické vzdelávanie

Áno

Príslušné sektory hospodárstva

Pomoc obmedzená na špecifické sektory

Áno

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva (NACE 1.1. DD), Lesníctvo a ťažba dreva (NACE 1.1. 02)

Áno

Výroba kovov a kovových výrobkov (NACE 1.1. DJ), Výroba strojov a zariadení i. n. (NACE 1.1. DK)

Áno

Výroba elektrických a optických prístrojov a zariadení (NACE 1.1. DL), Výroba strojov a zariadení i. n. (NACE 1.1. DK), Telekomunikácie (NACE 1.1. 64.20)

Áno

Stavebníctvo (NACE 1.1. F)

Áno

Počítačové a súvisiace činnosti (NACE 1.1. 72)

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pērses iela 2

LV-1042 Rīga

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XT 37/06

Členský štát

Taliansko

Región

Provincia Autonoma di Trento

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Financovanie odbornej prípravy zamestnancov v rámci cieľa 3, opatrenie D1 Európskeho sociálneho fondu – rok 2006

Právny základ

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1354 di data 30.6.2006, pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige dell'11.7.2006 n. 28

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška 2006

4,48 mil. EUR

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 7 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

11. 7. 2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2006

Účel pomoci

Všeobecné vzdelávanie

Áno

Špecifické vzdelávanie

Áno

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc vzdelávaniu

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Fondo Sociale Europeo

via Giusti, 40

I-38100 Trento

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Opatrenie vylučuje poskytnutie individuálnej pomoci alebo vyžaduje, aby bolo poskytnutie pomoci vopred notifikované Komisii, ak: výška pomoci poskytnutej jednému podniku na jediný projekt vzdelávania prevýši sumu 1 mil. EUR

Áno


Číslo pomoci

XT 61/05

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

INTERREG 111A – Welsh NUTS 111 oprávnené regióny Gwynedd, Anglesey, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy & Pembrokeshire

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Rozvoj regionálneho elektronického obchodu Wales – Írsko

Právny základ

Nariadenia Rady (ES) č. 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

131 484 GBP

Garantovanté úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantovanté úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 7 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

Od 5. 10. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2006

Účel pomoci

Všeobecné vzdelávanie

Áno

Špecifické vzdelávanie

Nie

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc vzdelávaniu

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

National Assembly for Wales

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XT 63/05

Členský štát

Írsko

Región

INTERREG 111A – Welsh NUTS 111 oprávnené okresy Gwynedd, Anglesey, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy & Pembrokeshire

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Rozvoj regionálneho elektronického obchodu Wales – Írsko

Právny základ

Nariadením (ES) č. 1260/1999

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

131 400 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 7 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

Od 1. 4. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 30. 9. 2006

Účel pomoci

Všeobecné vzdelávanie

Áno

Špecifické vzdelávanie

Nie

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc vzdelávaniu

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

National Assembly for Wales

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Áno


Korigendum

28.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/18


Korigendum k vysvetlivkám kombinovanej nomenklatúry Európskych spoločenstiev

( Úradný vestník Európskej únie C 50 z 28. februára 2006 )

(2006/C 260/08)

Na strane 238 sa obrázok 1 nahrádza týmto obrázkom 1:

Image

Na strane 253 sa nákres v spodnej časti strany nahrádza týmto nákresom:

Image