ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 233E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
28. septembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2005 - 2006

 

Streda 12. októbra 2005

2006/C 233E/1

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Vyhlásenie predsedníctva

In memoriam

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Zloženie výborov a delegácií

Predložené dokumenty

Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Presun rozpočtových prostriedkov

Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Program schôdze

Aktuálne problémy v oblasti prisťahovalectva (rozprava)

Irán (rozprava)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Stratégia Únie pre Afriku (rozprava)

Situácia v Etiópii (rozprava)

Vzdelanie ako základný kameň lisabonského procesu (rozprava)

Zabezpečovanie kvality vyššieho vzdelávania ***I (rozprava)

Integrácia prisťahovaleckých komunít v Európe (rozprava)

Cirkus ako súčasť kultúry (rozprava)

Ženy a chudoba v Európskej únii (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

10

 

Štvrtok 13. októbra 2005

2006/C 233E/2

ZÁPISNICA

12

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Urbanistický rozmer v kontexte rozširovania (rozprava)

Zdroje rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu * (rozprava)

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Hlasovanie

Postavenie účtovníkov výkonných agentúr * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Výnimočné opatrenia na podporu trhu * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Predĺženie uplatňovania programu Pericles * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Predĺženie uplatňovania programu Pericles v nezúčastnených členských štátoch * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohody o pridružení EÚ - Švajčiarsko: 1. Určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl, 2. Schengenské acquis * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (záverečné hlasovanie)

Zdroje rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (1. žiadosť) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2. žiadosť) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (3. žiadosť) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zabezpečovanie kvality vyššieho vzdelávania ***I (hlasovanie)

Perspektívy obchodných vzťahov EÚ - Čína (hlasovanie)

Oficiálne privítanie

Hlasovanie (pokračovanie)

Irán (hlasovanie)

Situácia v Etiópii (hlasovanie)

Vzdelanie ako základný kameň lisabonského procesu (hlasovanie)

Integrácia prisťahovaleckých komunít v Európe (hlasovanie)

Cirkus ako súčasť kultúry (hlasovanie)

Urbanistický rozmer v kontexte rozširovania (hlasovanie)

Ženy a chudoba v Európskej únii (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Zloženie Parlamentu

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zavedenie bankoviek v hodnote 1 a 2 eur (písomné vyhlásenie)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

23

PRÍLOHA I

25

PRÍLOHA II

38

PRIJATÉ TEXTY

80

P6_TA(2005)0370Účtovníci výkonných agentúr *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004 v súvislosti s účtovníkmi výkonných agentúr (SEK(2005)0658 — C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS))

80

P6_TA(2005)0371Výnimočné opatrenia na podporu trhu *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2759/75, nariadenie (EHS) č. 2771/75, nariadenie (EHS) č. 2777/75, nariadenie (ES) č. 1254/1999, nariadenie (ES) č. 1255/1999 a nariadenie (ES) č. 2529/2001 v časti týkajúcej sa výnimočných opatrení na podporu trhu (KOM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/0254(CNS))

80

P6_TA(2005)0372Ochrana eura proti falšovaniu *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (KOM(2005)0127 — C6-0114/2005 — 2005/0029(CNS))

84

P6_TA(2005)0373Ochrana eura proti falšovaniu (zahrnutie nezúčastnených členských štátov) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o zahrnutí nezúčastnených členských štátov do uplatňovania rozhodnutia Rady, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje doba platnosti rozhodnutia Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (KOM(2005)0127 — C6-0115/2005 — 2005/0030(CNS))

89

P6_TA(2005)0374Dohoda ES - Švajčiarsko (žiadosti o azyl) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody v mene Európskeho spoločenstva medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

90

P6_TA(2005)0375Dohoda EÚ a ES - Švajčiarsko (Schengen) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody v mene Európskeho spoločenstva medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

91

P6_TA(2005)0376Zdroje rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady na zachovanie zdrojov rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 (KOM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS))

92

P6_TA(2005)0377Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra ŽeleznéhoRozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2004/2173 (IMM))

97

P6_TA(2005)0378Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (druhá žiadosť)Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2005/2010(IMM))

98

P6_TA(2005)0379Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (tretia žiadosť)Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2005/2011(IMM))

99

P6_TA(2005)0380Zabezpečovanie kvality vyššieho vzdelávania ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD))

100

P6_TC1-COD(2004)0239Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. októbra 2005 na účely prijatia odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania

100

PRÍLOHAEurópsky register organizácií zabezpečujúcich kvalitu

102

P6_TA(2005)0381Perspektívy obchodných vzťahov EÚ - ČínaUznesenie Európskeho parlamentu o perspektíve obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou (2005/2015(INI))

103

P6_TA(2005)0382IránUznesenie Európskeho parlamentu o Iráne

111

P6_TA(2005)0383Situácia v EtiópiiUznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Etiópii

116

P6_TA(2005)0384Vzdelávanie ako základný kameň lisabonského procesuUznesenie Európskeho parlamentu o vzdelávaní ako základnom kameni lisabonského procesu (2004/2272(INI))

118

P6_TA(2005)0385Integrácia prisťahovaleckých komunít v EurópeUznesenie Európskeho parlamentu o integrácii prisťahovalcov v Európe prostredníctvom škôl a mnohojazyčného vzdelávania (2004/2267(INI))

121

P6_TA(2005)0386Cirkus ako súčasť kultúryUznesenie Európskeho parlamentu o nových výzvach pre cirkus ako súčasť európskej kultúry (2004/2266(INI))

124

P6_TA(2005)0387Urbanistický rozmer v súvislosti s rozšírenímUznesenie Európskeho parlamentu o urbanistickom rozmere v súvislosti s rozšírením (2004/2258(INI))

127

P6_TA(2005)0388Ženy a chudoba v Európskej úniiUznesenie Európskeho parlamentu o ženách a chudobe v Európskej únii (2004/2217(INI))

130

P6_TA(2005)0389Reumatické ochoreniaVyhlásenie Európskeho parlamentu o reumatických ochoreniach

136

SK

 


I (Oznámenie)

EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE 2005 - 2006

Streda 12. októbra 2005

28.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 233/1


ZÁPISNICA

(2006/C 233 E/01)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

podpredseda

1.   Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.10 hod.

2.   Vyhlásenie predsedníctva

Predseda si v mene Parlamentu uctil pamiatku obetí prírodných katastrof, ktoré nedávno postihli Pakistan, Afganistan, Indiu a Strednú Ameriku, pričom si vyžiadali veľký počet ľudských životov a spôsobili rozsiahle materiálne škody. Poukázal na to, že predseda Parlamentu bezprostredne potom vyjadril orgánom týchto krajín solidaritu Parlamentu.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

3.   In memoriam

Predseda si v mene Parlamentu uctil pamiatku Jürgena Zimmerlinga, poslanca Európskeho parlamentu, ktorý zomrel 8. októbra 2005.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

Podľa článku 4 ods. 3 a 7 svojho rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu a informoval o tom dotknutý členský štát.

4.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

5.   Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru (JURI) Parlament potvrdil mandáty poslancov Jürgena Zimmerlinga, Ilesa Braghetta a Andrzeja Tomasza Zapałowskeho.

6.   Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE-DE Parlament schválil tieto menovania:

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ - Moldavsko:

Bogusław Sonik

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ — Kazachstan, EÚ — Kirgizsko a EÚ — Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom:

Véronique Mathieu

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

György Schöpflin už nie je členom.

7.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

Rady a Komisie:

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 69/169/EHS, pokiaľ ide o dočasné kvantitatívne obmedzenie dovozu piva do Fínska (KOM(2005)0427 — C6-0302/2005 — 2005/0175(CNS)).

pridelené

gestorský: ECON

 

stanovisko: INTA

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Rámcovej dohode o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na druhej strane, s cieľom zohľadniť' pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (KOM(2005)0281 — C6-0303/2005 — 2005/0121(CNS)).

pridelené

gestorský: INTA

 

stanovisko: AFET

Návrh opravného rozpočtu č. 6 na rozpočtový rok 2005 - všeobecný výkaz príjmov a výdavkov — Oddiel IV — Súdny dvor (12180/2005 — C6-0304/2005 — 2005/2159(BUD)).

pridelené

gestorský: BUDG

 

stanovisko: JURI

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, ktorou sa rozširuje pôsobnosť nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o súdnej príslušnosti, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach na Dánsko (KOM(2005)0145 — C6-0305/2005 — 2005/0055 (CNS)).

pridelené

gestorský: JURI

 

stanovisko: LIBE

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, ktorou sa rozširuje pôsobnosť nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch na Dánsko (KOM(2005)0146 — C6-0306/2005 — 2005/0056(CNS)).

pridelené

gestorský: JURI

 

stanovisko: LIBE

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 33/2005 - Oddiel III - Komisia (SEK(2005)1187 — C6-0307/2005 — 2005/2177(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 34/2005 - Oddiel III - Komisia (SEK(2005)1188 — C6-0308/2005 — 2005/2178(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných trupov dospelého hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) (KOM(2005)0402 — C6-0309/2005 — 2005/0171(CNS)).

pridelené

gestorský: JURI

 

stanovisko: AGRI

2)

poslancov:

2.1)

návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku):

Cristiana Muscardini, o politike pre starších ľudí (B6-0535/2005).

pridelené

gestorský: EMPL

 

stanovisko: CULT, LIBE

2.2)

písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie a Frédérique Ries, o odchode Izraelčanov z Gazy (53/2005),

Alessandra Mussolini, o táboroch „lao-kaj“ v Číne (56/2005),

Alessandra Mussolini, o kríze v textilnom, odevníckom, obuvníckom a pletiarskom odvetví v Taliansku (57/2005),

Alessandra Mussolini, o uplatňovaní poplatkov stanovených profesijnými organizáciami a združeniami v Taliansku (58/2005).

8.   Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Boli rozdané oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe stanovísk a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej júnovej schôdzi a na júlovej schôdzi.

9.   Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 28/2005 Európskej komisie (C6-0271/2005 — SEK(2005)0900 konečný).

Potom ako vzal na vedomie stanovisko Rady, výbor povolil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 29/2005 Európskej komisie (C6-0276/2005 — SEK(2005)1048 konečný).

Potom ako vzal na vedomie stanovisko Rady, výbor povolil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 30/2005 Európskej komisie (C6-0278/2005 — SEK(2005)1094 konečný).

Potom ako vzal na vedomie stanovisko Rady, výbor povolil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

10.   Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia č. 39, 40 a 42/2005 v súlade s či. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.

11.   Program schôdze

Bol stanovený program práce (bod 10 zápisnice zo dňa 26.9.2005) a k programu schôdze bola rozdaná oprava (PE.361.877/OJ/COR).

Martin Schulz za skupinu PSE požiadal, aby José Manuel Barroso (predseda Komisie) a Charlie McCreevy (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením o európskom sociálnom modeli so zreteľom na výroky, ktoré v tejto súvislosti predniesol komisár McCreevy.

Vystúpili títo poslanci: k predchádzajúcej žiadosti Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, ktorý požiadal, aby v Parlamente vystúpil iba komisár McCreevy, a nie predseda Komisie, Daniel Marc Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Graham Watson za skupinu ALDE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Brian Crowley za skupinu UEN, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Ria Oomen-Ruijten a Hans-Gert Poettering, posledný menovaný k procedurálnej otázke.

Parlament elektronickým hlasovaním (189 za, 157 proti, 10 sa zdržali) schválil žiadosť, s ktorou vystúpil Martin Schulz. Predseda oznámil, že sa v tejto záležitosti obráti na Komisiu.

Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, ktorá požiadala, aby bol názov rozpravy „Aktuálne problémy v oblasti prisťahovalectva“(bod 85 programu schôdze) zmenený tak, aby zahŕňal slová „Situácia v Ceute, Melille a na Lampeduse“.

Vystúpili títo poslanci: k predchádzajúcej žiadosti Hannes Swoboda za skupinu PSE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL a Kathalijne Maria Buitenweg, posledná menovaná k vyhláseniu, s ktorým vystúpil Hannes Swoboda.

Parlament zamietol žiadosť v EH (99 za, 166 proti, 25 sa zdržali).

Týmto bol stanovený program schôdze.

12.   Aktuálne problémy v oblastí prisťahovalectva (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Aktuálne problémy v oblasti prisťahovalectva

Douglas Alexander (úradujúci predseda Rady) a Ján Figeľ (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE a Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu IND/DEM, Romano Maria La Russa za skupinu UEN, Frank Vanhecke nezávislý poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique Barón Crespo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ktorý požiadal o možnosť vystúpiť s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie, ktoré uskutočnil Enrique Barón Crespo (predseda mu odpovedal, že bude môcť vystúpiť na konci rozpravy), Jean-Marie Cavada, Jean-Claude Martinez, Stefano Zappalà, Giovanni Claudio Fava, Lapo Pistelli, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Louis Grech, Antonio Tajani, David Casa, Douglas Alexander, Ján Figeľ, Agustín Díaz de Mera García Consuegra urobil osobné vyhlásenie a Enrique Barón Crespo k predchádzajúcemu vystúpeniu.

Rozprava sa skončila.

13.   Irán (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Irán

Douglas Alexander (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

podpredsedníčka

Ján Figeľ (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Beider za skupinu IND/DEM, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, Hans-Peter Martin nezávislý poslanec, Jana Hybášková, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Bernát Joan i Marí, Gerard Batten, Karl von Wogau, Richard Howitt, Georgios Karatzaferis, Charles Tannock, Józef Pinior, Vytautas Landsbergis, Helmut Kühne, Douglas Alexander a Ján Fígeľ.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Angelika Beer, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Joost Lagendijk a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o Iráne (B6-0536/2005/rev.),

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, o Iráne (B6-0537/2005),

Michael Gahler a Jana Hybášková za skupinu PPE-DE, o Iráne (B6-0538/2005),

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser a Lilli Gruber za skupinu PSE, o Iráne (B6-0539/2005),

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt a Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, o Iráne (B6-0543/2005),

Anna Elzbieta Fotyga, Mogens N.J. Camre a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, o Iráne (B6-0546/2005).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 13.10.2005.

14.   Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Zita Pleštinská.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill, Marios Matsakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Nigel Farage, Laima Liucija Andrikienė, Arlene McCarthy, Elizabeth Lynne, Caroline Lucas, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Georgios Karatzaferis, Pál Schmitt, Carlo Fatuzzo, Gerard Batten, Milan Gaľa, Proinsias De Rossa, Kathy Sinnott, Den Dover, Antonio López-Istúriz White a Paul Rübig.

15.   Stratégia Únie pre Afriku (rozprava)

Oznámenie Komisie: Stratégia Únie pre Afriku

Louis Michel (člen Komisie) vydal oznámenie.

Vystúpili títo poslanci: Maria Martens za skupinu PPE-DE, Mauro Zani za skupinu PSE, Thierry Cornillet za skupinu ALDE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Eoin Ryan za skupinu UEN, João de Deus Pinheiro, Miguel Angel Martínez Martínez a Danutė Budreikaitė.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Margrete Auken, Marcin Libicki, John Bowis, Glenys Kinnock, Carl Schlyter, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Maria Gomes, Marie-Hélène Aubert, Alexander Stubb, Enrique Barón Crespo, Karin Scheele, Panagiotis Beglitis, Kader Arif a Louis Michel.

Rozprava sa skončila.

16.   Situácia v Etiópii (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Etiópii

Louis Michel (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anders Wijkman za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Rainer Wieland, Michael Gahler, Ursula Stenzel a Louis Michel.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser a Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE, o situácii v Etiópii (B6-0540/2005),

Anders Wijkman, Valdis Dombrovskis, Michael Gahler, Mario Mantovani a Rainer Wieland za skupinu PPE-DE, o Etiópii (B6-0541/2005),

Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, o situácii v Etiópii (B6-0542/2005),

Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, o Etiópii (B6-0544/2005),

Fiona Hall a Johan Van Hecke za skupinu ALDE, o Etiópii (B6-0545/2005).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 13.10.2005.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.05 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.05 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA

podpredseda

17.   Vzdelanie ako základný kameň lisabonského procesu (rozprava)

Správa o vzdelaní, ako základnom kameni lisabonského procesu (2004/2272(INI)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajca: Guy Bono (A6-0245/2005)

V rozprave vystúpil Christopher Beazley, ktorý vyslovil poľutovanie nad neprítomnosťou Rady.

Guy Bono uviedol správu.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Christopher Beazley za skupinu PPE-DE, Gyula Hegyi za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Nina Škottová, Marios Matsakis, Athanasios Pafilis, Manolis Mavrommatis, Małgorzata Handzlik, Tomáš Zatloukal, Laima Liucija Andrikienė a Ján Figeľ

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 13.10.2005.

18.   Zabezpečovanie kvality vyššieho vzdelávania ***I (rozprava)

Správa o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajkyňa: Ljudmila Novak (A6-0261/2005)

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Ljudmila Novak uviedla správu.

V rozprave vystúpil Tomáš Zatloukal za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Christa Prets za skupinu PSE, Rolandas Pavilionis za skupinu UEN, Maria Badia I Cutchet, Mieczysław Edmund Janowski a Ján Figeľ.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 13.10.2005.

19.   Integrácia prisťahovaleckých komunít v Európe (rozprava)

Správa o integrácii prisťahovalcov v Európe prostredníctvom škôl a mnohojazyčného vzdelávania (2004/22 67(INI)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajca: Miguel Portas (A6-0243/2005)

Miguel Portas uviedol správu.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Doris Pack za skupinu PPE-DE, Christa Prets za skupinu PSE, Manolis Mavrommatis, Nikolaos Sifunakis, Christopher Beazley, Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Ján Figeľ.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 13.10.2005.

20.   Cirkus ako súčasť kultúry (rozprava)

Správa o nových výzvach pre cirkus ako súčasť európskej kultúry (2004/2266(INI)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajkyňa: Doris Pack (A6-0237/2005)

Doris Pack uviedla správu.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE-DE, Roger Helmer nezávislý poslanec, Gyula Hegyi, Christa Prets, Ján Figeľ.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 13.10.2005.

21.   Ženy a chudoba v Európskej únii (rozprava)

Správa o ženách a chudobe v Európskej únii (2004/2217(INI)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví.

Spravodajkyňa: Anna Záborská (A6-0273/2005)

Anna Záborská uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Edite Estrela za skupinu PSE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Zita Pleštinská, Christa Prets, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Robert Kilroy-Silk, Kartika Tamara Liotard, Maciej Marian Giertych a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 13.10.2005.

22.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 361.877/OJJE).

23.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.50 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Ingo Friedrich

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chichester, Chmielewski, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, Madeira, Malmström, Manders, Manka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wuermeling, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pozorovatelia:

Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Štvrtok 13. októbra 2005

28.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 233/12


ZÁPISNICA

(2006/C 233 E/02)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

podpredseda

1.   Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.

V rozprave vystúpila Kathy Sinnott, ktorá požiadala o možnosť krátko vystúpiť, keďže Predseda jej včera neudelil slovo k prvej zmene programu schôdze (žiadosť, ktorú predložil Martin Schulz) (bod 11 zápisnice zo dňa 12.10.2005), aj keď Nigel Farage sa v jej prospech vzdal možosti vystúpiť k obsahu.

Predseda jej udelil jednu minútu rečníckeho času.

Kathy Sinnott vystúpila za skupinu IND/DEM.

2.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

Rady a Komisie:

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (KOM(2005)0375 — C6-0279/2005 — 2005/0156(COD)).

pridelené

gestorský: LIBE

 

stanovisko: AFET, DEVE, EMPL, FEMM

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 35/2005 - Oddiel III - Komisia (SEK(2005)1189 — C6-0310/2005 — 2005/2180(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 37/2005 - Oddiel III - Komisia (SEK(2005)1191 — C6-0313/2005 — 2005/2181(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh rozhodnutia Rady o zlepšení policajnej spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie, najmä na vnútorných hraniciach, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, a ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (KOM(2005)0317 — C6-0314/2005 — 2005/0131 (CNS)).

pridelené

gestorský: LIBE

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/507/ES a 2001/509/ES s cieľom zaviesť ako povinné predpisy č. 109 a 108 Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK OSN) č. 109 a 108 o protektorovaných pneumatikách (09916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC)).

pridelené

gestorský: INTA

 

stanovisko: ENVI, TRAN

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 36/2005 - Oddiel III - Komisia (SEK(2005)1190 — C6-0316/2005 — 2005/2182(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Spoločenstva k predpisu Európskej hospodárskej komisie OSN č. 5 5 o ustanoveniach pre homologizáciu mechanických spojovacích súčastí súprav vozidiel (11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)).

pridelené

gestorský: INTA

 

stanovisko: TRAN

2)

parlamentných výborov:

Správa o integrácii prisťahovalcov v Európe vďaka viacjazyčným školám a vyučovaniu (2004/2267(INI)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajca: Miguel Portas (A6-0243/2005)

Správa o vzdelávaní, ktoré je základným kameňom lisabonského procesu (2004/2272(INI)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajca: Guy Bono (A6-0245/2005)

***I Správa o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/02 3 9(COD)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajkyňa: Ljudmila Novak (A6-0261/2005)

* Správa o návrhu nariadenia Rady na zachovanie zdrojov rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 (KOM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS)) - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajca: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0265/2005)

* Druhá správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2759/75, nariadenie (EHS) č. 2771/75, nariadenie (EHS) č. 2777/75, (ES) č. 1254/1999, nariadenie (ES) č. 1255/1999 a nariadenie (ES) č. 2529/2001 v časti týkajúcej sa výnimočných opatrení na podporu trhu (KOM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/02 54(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Spravodajca: Niels Busk (A6-0266/2005)

* Správa o predbežnom návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004 s ohľadom na pozície účtovníkov vo výkonných agentúrach (SEK(2005)0658 — C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS)) - Výbor pre rozpočtovú kontrolu.

Spravodajca: Szabolcs Fazakas (A6-0271/2005)

Správa o mestskom rozmere v súvislosti s rozšírením (2004/2258(INI)) - Výbor pre regionálny rozvoj.

Spravodajca: Jean Marie Beaupuy (A6-0272/2005)

Správa o „Ženách a chudobe v Európskej únii“ (2004/2217(INI)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví.

Spravodajkyňa: Anna Záborská (A6-0273/2005)

* Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa pozmeňuje a doplňuje rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (KOM(2005)0127 [01] — C6-0114/2005 — 2005/0029(CNS)) — Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0274/2005)

* Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zahrnutí nezúčastnených členských štátov do uplatňovania rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (KOM(2005)0127 [02] — C6-0115/2005 — 2005/0030(CNS)) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0275/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú sprievodné opatrenia pre krajiny protokolu o cukre, ktoré nepriaznivo ovplyvní reforma režimu EÚ v sektore cukru (KOM(2005)0266 — C6-0210/2005 — 2005/0117(COD)) - Výbor pre rozvoj.

Spravodajca: Bernard Lehideux (A6-0281/2005)

Správa k žiadosti o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2004/2173(IMM)) - Výbor pre právne veci.

Spravodajkyňa: Maria Berger (A6-0289/2005)

Správa k žiadosti o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2005/2010(IMM)) - Výbor pre právne veci.

Spravodajkyňa: Maria Berger (A6-0290/2005)

Správa k žiadosti o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2005/2011(IMM)) - Výbor pre právne veci.

Spravodajkyňa: Maria Berger (A6-0291/2005)

3.   Urbanistický rozmer v kontexte rozširovania (rozprava)

Správa o urbanistickom rozmere v kontexte rozširovania (2004/2258(INI)) - Výbor pre regionálny rozvoj.

Spravodajca: Jean Marie Beaupuy (A6-0272/2005)

Jean Marie Beaupuy uviedol správu.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Rolf Berend za skupinu PPE-DE, Constanze Angela Krehl za skupinu PSE, Alfonso Andria za skupinu ALDE, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Beider za skupinu IND/DEM, Marcin libicki za skupinu UEN, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Konstantinos Hatzidakis, Richard Falbr, Sarah Ludford, Mieczysław Edmund Janowski, James Hugh Allister, Jan Olbrycht, Stavros Arnaoutakis, Alessandro Battilocchio a Francesco Musotto.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gábor Harangozó, Oldřich Vlasák, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexander Stubb, Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber a Danuta Hübner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 13.10.2005.

4.   Zdroje rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu * (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady na zachovanie zdrojov rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 (KOM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS)) - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajca: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0265/2005)

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Zdzisław Kazimierz Chmielewski uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Czesław Adam Siekierski za skupinu PPE-DE, Heinz Kindermann za skupinu PSE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Sylwester Chruszcz a Joe Borg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 13.10.2005.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.50 hod. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Ingo FRIEDRICH

podpredseda

5.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

V rozprave vystúpil Philip Bushill-Matthews, ktorý pripomenul svoje vystúpenie z 29. septembra 2005, v ktorom sa vyjadril k tomu, že Rada nerešpektuje čas, ktorý je jej vymedzený počas hodiny otázok (bod 5 zápisnice zo dňa 29.9.2005) a uviedol, že doteraz nedostal písomnú odpoveď od Rady. Požiadal, aby na nasledujúcom rokovaní Rada nielen vysvetlila toto meškanie, ale aby sa aj ospravedlnila (predseda mu odpovedal, že predseda Parlamentu už odovzdal Rade list, v ktorom ju oboznamuje s touto kritikou).

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

6.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach, atď.) sú uvedené v prílohe I zápisnice.

6.1.   Postavenie účtovníkov výkonných agentúr * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a doplňa nariadenie (ES) č. 1653/2004 v súvislosti s účtovníkmi výkonných agentúr (SEK(2005)0658 — C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS)) - Výbor pre rozpočtovú kontrolu.

Spravodajca: Szabolcs Fazakas (A6-0271/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0370)

6.2.   Výnimočné opatrenia na podporu trhu * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Druhá správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2759/75, nariadenie (EHS) č. 2771/75, nariadenie (EHS) č. 2777/75, nariadenie (ES) č. 1254/1999, nariadenie (ES) č. 1255/1999 a nariadenie (ES) č. 2529/2001 v časti týkajúcej sa výnimočných opatrení na podporu trhu (KOM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/0254(CNS)) - Výbor pre poľohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Spravodajca: Niels Busk (A6-0266/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0371)

6.3.   Predĺženie uplatňovania programu Pericles * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje doba platnosti rozhodnutia Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (KOM(2005)0127 — C6-0114/2005 — 2005/0029(CNS)) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0274/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0372)

6.4.   Predĺženie uplatňovania programu Pericles v nezúčastnených členských štátoch * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zahrnutí nezúčastnených členských štátov do uplatňovania rozhodnutia Rady, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje doba platnosti rozhodnutia Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (KOM(2005)0127 — C6-0115/2005 — 2005/0030(CNS)) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0275/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0372)

6.5.   Dohody o pridružení EÚ - Švajčiarsko: 1. Určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl, 2. Schengenské acquis * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (záverečné hlasovanie)

Správa

1.

o návrhu rozhodnutia Rady o podpise a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS)

2.

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovania a vývoju Schengenského acquis (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) (A6-0201/2005 — 2004/0200(CNS)) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

Rozprava sa konala 6.7.2005(bod 13 zápisnice zo dňa 6.7.2005).

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a návrhy rozhodnutí boli prijaté 7.7.2005(bod 9.3 zápisnice zo dňa 7.7.2005).

Záležitosť bola podľa čl. 5 3 ods. 2 rokovacieho poriadku vrátená na posúdenie gestorskému výboru.

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA 1

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0364)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA 2

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0375)

6.6.   Zdroje rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady na zachovanie zdrojov rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 (KOM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS)) - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajca: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0265/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 6)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0376)

6.7.   Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (1. žiadosť) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2004/2173(IMM)) - Výbor pre právne veci.

Spravodajkyňa: Maria Berger (A6-0289/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha 1, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0377)

6.8.   Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2. žiadosť) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2. žiadosť) (2005/2010(IMM)) - Výbor pre právne veci.

Spravodajkyňa: Maria Berger (A6-0290/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0378)

6.9.   Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (3. žiadosť) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Žiadosť o zbavenie imunity pána Železného (3. žiadosť) (2005/2011(IMM)) - Výbor pre právne veci.

Spravodajkyňa: Maria Berger (A6-0291/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha 1, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0379)

6.10.   Zabezpečovanie kvality vyššieho vzdelávania ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajkyňa: Ljudmila Novak (A6-0261/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2005)0370)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0370)

6.11.   Perspektívy obchodných vzťahov EÚ - Čína (hlasovanie)

Správa o perspektívach obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou (2005/2015 (INI)) - Výbor pre medzinárodný obchod.

Spravodajkyňa: Caroline Lucas (A6-0262/2005)

Rozprava sa konala 29.9.2005(bod 5 zápisnice zo dňa 29.9.2005 a bod 14 zápisnice zo dňa 29.9.2005).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0381)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3, ktorý bol prijatý.

Daniel Caspary za skupinu PPE-DE, podal ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 12 (obidva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prijaté).

Predseda usúdil, že ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na vloženie nového odseku 46a (nový) nemôže byť predložený, keďže jeho autorka Alessandra Mussolini nebola prítomná.

7.   Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov čínskej delegácie na čele s Wang Yingfan, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

V rozprave vystúpil Frank Vanhecke v súvislosti so zložením tejto delegácie.

8.   Hlasovanie (pokračovanie)

8.1.   Irán (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0536/2005, B6-0537/2005, B6-0538/2005, B6-0539/2005, B6-0543/2005 a B6-0546/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha 1, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA B6-0536/2005

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0537/2005

(nahrádzajúci B6-0537/2005, B6-0538/2005, B6-0539/2005 a B6-0546/2005):

podaný týmito poslancami:

Michael Gahler a Jana Hybášková za skupinu PPE-DE,

Véronique De Keyser, Pasqualina Napoletano a Lilli Gruber za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,

Romano Maria La Russa, Ģirts Valdis Kristovskis a Gintaras Didžiokas za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA2005)0382)

Vystúpili títo poslaná:

Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 14, ktorý bol prijatý,

Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na vloženie odseku 20a (nový).

(Návrh uznesenia B6-0543/2005 sa stal bezpredmetným.)

8.2.   Situácia v Etiópii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0540/2005, B6-0541/2005, B6-0542/2005, B6-0544/2005 a B6-0545/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0540/2005

(nahrádzajúci B6-0540/2005, B6-0541/2005, B6-0542/2005, B6-0544/2005 a B6-0545/2005):

podaný týmito poslancami:

Anders Wijkman, Valdis Dombrovskis, Michael Gahler, Mario Mantovani a Rainer Wieland za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser a Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE,

Fiona Hall za skupinu ALDE

Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2005)0383)

Vystúpili títo poslanci:

Anders Wijkman podal ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odsekom 1, 7, 8, 14a (nový), 15, odôvodneniu Ga (nové), odôvodneniu Gb (nové) a odôvodneniu H (všetky ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prijaté);

Fiona Hall podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrhom na vloženie nového odseku za odsekom 2, ktorý bol prijatý;

Hannes Swoboda vystúpil k priebehu hlasovania.

8.3.   Vzdelanie ako základný kameň lisabonského procesu (hlasovanie)

Správa o vzdelaní, ako základnom kameni lisabonského procesu (2004/2272(INI)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajca: Guy Bono (A6-0245/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0384)

8.4.   Integrácia prisťahovaleckých komunít v Európe (hlasovanie)

Správa o integrácii prisťahovalcov v Európe prostredníctvom škôl a mnohojazyčného vzdelávania (2004/2267(INI)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajca: Miguel Portas (A6-0243/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0385)

8.5.   Cirkus ako súčasť kultúry (hlasovanie)

Správa o nových výzvach pre cirkus ako súčasť európskej kultúry (2004/2266(INI)) - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.

Spravodajkyňa: Doris Pack (A6-0237/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha 1, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0386)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Michael Cashman k hlasovaniu o odôvodnení F a Christopher Beazley k predchádzajúcemu vystúpeniu.

8.6.   Urbanistický rozmer v kontexte rozširovania (hlasovanie)

Správa o urbanistickom rozmere v kontexte rozširovania (2004/2258(INI)) - Výbor pre regionálny rozvoj.

Spravodajca: Jean Marie Beaupuy (A6-0272/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0387)

8.7.   Ženy a chudoba v Európskej únii (hlasovanie)

Správa o ženách a chudobe v Európskej únii (2004/2217(INI)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví.

Spravodajkyňa: Anna Záborská (A6-0273/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0388)

9.   Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Miguel Portas - A6-0243/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke a Philip Claeys

Správa: Jean Marie Beaupuy - A6-0272/2005

Carlo Fatuzzo

Návrh spoločného uznesenia RC-B6-0637/2005: Irán

Charles Tannock

10.   Opravy výsledkov hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania sú k dispozícii na stránke „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy II „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv výsledkov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

11.   Zloženie Parlamentu

Wojciech Wierzejski oznámil Predsedovi listom zo 4. októbra 2005, že bol zvolený za poslanca národného parlamentu od 19. októbra 2005. Keďže táto funkcia je podľa čl. 7 ods. 2 Aktu týkajúceho sa volby zástupcov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním nezlučiteľná s mandátom poslanca Európskeho parlamentu, Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu od 19. októbra 2005.

12.   Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

výbor JURI

Akčný program Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa (2007 - 2013) (KOM(2005)0115 [02] — C6-0225/2005 — 2005/0042B(COD))

pridelené

gestorský: IMCO

 

stanovisko: BUDG, ENVI, JURI

13.   Zavedenie bankoviek v hodnote 1 a 2 eur (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 38/2005, ktoré predložila poslankyňa Amalia Sartori o zavedení bankoviek v hodnote 1 a 2 eur, bolo 13.10.2005 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 116 ods. 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien signatárov, v textoch prijatých na rokovaní dňa 25.10.2005(P6_TA(2005)0399).

14.   Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.

15.   Termín nasledujúcej schôdze

Nasledujúca schôdza sa bude konať od 24.10.2005 do 27.10.2005.

16.   Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.15 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Josep Borrell Fontelles

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottígny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jalowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Pozorovatelia:

Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Shouleva Lydia, Sofianski Stefan, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


PRÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+

prijatý

-

zamietnutý

prepadol

VS

vzatý späť

HPM (..., ..., ...)

hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)

HPČ

hlasovanie po častiach

odd.

oddelené hlasovanie

PDN

pozmeňujúci/doplňujúci návrh

K

kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh

zodpovedajúca časť

V

pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia

=

zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy

§

odsek

čl.

článok

odôv.

odôvodnenie

NU

návrh uznesenia

SNU

spoločný návrh uznesenia

TH

tajné hlasovanie

1.   Postavenie účtovníkov výkonných agentúr *

Správa: Szabolcs FAZAKAS (A6-0271/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

2.   Výnimočné opatrenia na podporu trhu *

2. správa: Niels BUSK (A6-0266/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

3.   Predĺženie uplatňovania programu Pericles *

Správa: Agustín DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA (A6-0274/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

4.   Predĺženie uplatňovania programu Pericles v nezúčastnených členských štátoch *

Správa: Agustín DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA (A6-0275/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

5.   Dohody o pridružení EÚ - Švajčiarsko: 1. Určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl, 2. Schengenské acquis *

Správa: Timothy KIRKHOPE (A6-0201/2005) (záverečné hlasovanie)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Preskúmanie žiadosti o azyl

Hlasovanie: legislatívne uznesenie (jediné hlasovanie)

 

+

 

Schengenské acquis

Hlasovanie: legislatívne uznesenie (jediné hlasovanie)

 

+

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a zmenený a doplnený návrh boli prijaté dňa 7. júla 2005. Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené.

6.   Zdroje rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu *

Správa: Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI (A6-0265/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

7.   Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (1. žiadosť)

Správa: Maria BERGER (A6-0289/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

8.   Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2. žiadosť)

Správa: Maria BERGER (A6-0290/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

9.   Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (3. žiadosť)

Správa: Maria BERGER (A6-0291/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

10.   Zabezpečovanie kvality vyššieho vzdelávania ***I

Správa: Ljudmila NOVAK (A6-0261/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

PDN gestorského výboru „kompromisný balík“

16-33

výbor

 

+

 

Hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

Hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 až 15 boli stiahnuté.

11.   Perspektívy obchodných vzťahov EÚ - Čína

Správa: Caroline LUCAS (A6-0262/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

§ 1

7

GUE/NGL

HPM

-

74, 504, 16

od § 1

8

GUE/NGL

HPM

-

122, 458, 8

od § 7

3

ALDE

HPČ

 

 

1

+

zmenené ústne

2

-

 

§ 12

9

GUE/NGL

HPM

-

106, 490, 17

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 13

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 15

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 17

11

Verts/ALE

HPČ

 

 

1

+

 

2/EH

+

325, 282, 10

od § 17

4

ALDE

EH

-

147, 459, 7

§ 18

5

Poli Bortone a i.

 

+

 

§

pôvodný text

 

 

od § 20

12

Verts/ALE

 

+

zmenené ústne

13

Verts/ALE

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 23

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 28

14

Verts/ALE

 

+

zmenené ústne

§ 29

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 31

10

GUE/NGL

HPM

-

193, 387, 32

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 32

15

Verts/ALE

HPM

+

345, 266, 11

§ 33

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 34

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 35

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 36

§

pôvodný text

HPČ/HPM

 

 

1

+

532, 88, 7

2

-

100, 502, 13

§ 39

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 40

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 41

§

pôvodný text

HPM

+

514, 89, 21

§ 47

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

3

-

 

§ 51

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

od § 53

6

Poli Bortone a i.

 

-

 

§ 54

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 57

16

Verts/ALE

 

-

 

§

pôvodný text

HPČ/HPM

 

 

1

+

609, 10, 9

2

+

512, 91, 20

§ 59

17

Verts/ALE

 

-

 

§ 70

2

PPE-DE

 

+

 

odôv. E

§

pôvodný text

odd.

+

 

odôv. I

IV

UEN

EH

+

372, 237, 17

odôv. P

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

567, 19, 49

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: §§ 36, 41, 57, PDN 15

PSE: PDN 10, 15 a záverečné hlasovanie

GUE/NGL: PDN 7, 8, 9 a 10

Žiadosť o oddelené hlasovanie

Verts/ALE: §§ 12, 15, 29, 33, 34, 39, 40 a odôvodnenie E

Žiadosť o hlasovanie po častiach

Verts/ALE

§ 13

1. časť:„vyzýva Čínu,... transparentné a spravodlivé postupy“

2. časť:„ktoré dajú... na účasť“

§ 23

1. časť:„vyzýva Komisiu... v budúcnosti“

2. časť:„na zabezpečenie... na všetky globálne výzvy“

§ 31

1. časť: celý text okrem slov „ktoré odvetvia... zamestnanosti a prosperity pozitívny, a“

2. časť: tieto slová

§ 35

1. časť:„poznamenáva, že... obchodným partnerom“

2. časť:„a vyhliadky pre... najneskôr do roku 2015;“

§ 51

1. časť:„vyzýva Komisiu... kultúrnych charakteristík“

2. časť:„a zvyšovania povedomia... hospodárskeho systému“

§ 54

1. časť: celý text okrem slov „a zvyšovaniu cien komodít na svetovom trhu“

2. časť: tieto slová

§ 57

1. časť:„vyzýva Radu a Komisiu... budúci vývoj“

2. časť:„vyzýva Čínu... Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu“

PSE

odôv. P

1. časť:„keďže sa EÚ nemôže... dlhodobú stratégiu“

2. časť:„ktorá až doteraz veľmi chýbala“

§ 36

1. časť: celý text okrem slov „a najmä všeobecný systém preferencií“

2. časť: tieto slová

PDN 3

1. časť:„vyzýva Komisiu... právnych predpisov“

2. časť:„najmä v textilnom priemysle“

PDN 11

1. časť: celý text okrem slov „aspoň z krátkodobého hľadiska“

2. časť: tieto slová

PDN 13

1. časť:„vyzýva Komisiu... a aby uverejnila svoje nálezy“

2. časť:„vrátane odporúčaní na zmeny v predpisoch WTO“

PPE-DE, Verts/ALE

§ 47

1. časť:„berie na vedomie... zameraný predovšetkým na nezamestnaných“ okrem slova „postupného“

2. časť:„postupného“

3. časť:„ktorých počet sa má v dôsledku hospodárskej transformácie v Číne zvýšiť“

Rôzne

Pán Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE predložil ústny PDN k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 3 (odsek 7a (nový)):

„7a. vyzýva Komisiu, aby prijala nevyhnutné opatrenia na zabránenie dovozu do Európskej únie každého tovaru vyrobeného s použitím vysokorizikových chemických látok, ktoré by európski výrobcovia mali zakázané používať podľa európskych alebo vnútroštátnych právnych predpisov;“

Pán Daniel Caspary za skupinu PPE-DE predložil ústny PDN k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 12 (odsek 20a (nový)):

20a. vyzýva Komisiu, aby monitorovala a pravidelne predkladala správy o tom, do akej miery čínska konkurencia ovplyvňuje priemysel EÚ, ako aj o trendoch v množstve a od odvetvového zloženia outsourcingu (externých služieb) z EÚ, s cieľom vyhodnotiť pozitívne a negatívne následky týchto trendov a vyvinúť vhodné politické reakcie;

Pán Daniel Caspary za skupinu PPE-DE predložil ústny PDN k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 14 (odsek 28):

28. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila rozsiahlejší priebežný výskum s cieľom lepšie pochopiť plný rozsah problematiky presunu pracovných miest mimo územia EÚ (offshoring) vrátane primeraných programov na zber údajov o pracovných miestach, ktoré sa presúvajú mimo EÚ, na presnú analýzu ekonomických nákladov na offshoring (vrátane strát v daňových príjmoch), na zber údajov o preraďovaní zamestnancov a o ich nových mzdových úrovniach a na analýzu pozitívneho a negatívneho rozsiahlejšieho vplyvu na spoločenstvá;

12.   Irán

Návrhy uznesení: B6-0536/2005, 0537/2005, 0538/2005, 0539/2005, 0543/2005 a 0546/2005

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH — poznámky

Návrhy uznesení politických skupín

B5-0536/2005

 

Verts/ALE

 

-

 

Návrh spoločného uznesenia RC-B6-0537/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE a UEN)

pred § 1

3

Verts/ALE

 

+

 

§ 1

4/rev.

Verts/ALE

HPM

-

195, 424, 11

1

UEN

 

-

 

§

pôvodný text

HPM

+

519, 83, 25

od § 1

5

Verts/ALE

 

VS

 

§ 6

9

Verts/ALE

 

+

 

od § 6

6

Verts/ALE

HPČ/HPM

 

 

1

+

576, 35, 13

2

+

328, 289, 11

§ 7

§

pôvodný text

HPM

+

337, 272, 20

§ 8

§

pôvodný text

HPM

+

295, 262, 76

od § 8

7

Verts/ALE

HPM

-

194, 398, 36

8

Verts/ALE

HPM

+

317, 299, 19

§ 9

11

Verts/ALE

 

+

 

§

pôvodný text

 

 

§ 12

2V

UEN

EH

+

346, 253, 31

§

pôvodný text

 

 

§ 13

10

Verts/ALE

 

+

 

od § 13

12

Verts/ALE

HPM

-

214, 381, 41

§ 14

§

pôvodný text

 

+

zmenené ústne

§ 16

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

od § 20

 

nový text

 

+

zmenené ústne

od odôv. F

13

Verts/ALE

 

+

 

od odôv. G

14

Verts/ALE

 

+

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

499, 43, 89

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0537/2005

 

ALDE

 

 

B6-0538/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0539/2005

 

PSE

 

 

B6-0543/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0546/2005

 

UEN

 

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 4, 6, 7, 8, § 1 a záverečné hlasovanie

PPE-DE: §§ 7, 8 a záverečné hlasovanie

GUE/NGL: záverečné hlasovanie

Žiadosť o hlasovanie po častiach

PPE-DE

PDN 6

1. časť:„vyzýva vládu USA... a Iránu“

2. časť:„tým, že Iránu dajú bezpečnostné záruky;“

ALDE

§ 16

1. časť:„nalieha na iránske úrady... mladšie ako 18 rokov“

2. časť:„a požaduje preto... na 18 rokov;“

Rôzne

Skupina Verts/ALE stiahla pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5.

Pani Angelika Beer za skupinu Verts/ALE predložila ústny PDN, ktorým sa vkladá nový odsek za odsek 20:

20a. vyzýva zástupcov členských štátov v Teheráne, aby naliehali na iránske úrady s cieľom získať podrobné informácie o situácii pána Ganjiho a povolenie ho navštíviť.

Pani Sophia in 't Veld za skupinu ALDE predložila ústny PDN k odseku 14:

14. dôrazne odsudzuje ukladanie a vykonávanie trestu smrti a popráv mladistvých a neplnoletých delikventov, ktoré v početných prípadoch predstavujú trest za pohlavný styk alebo sexuálnu orientáciu, ktoré na základe medzinárodných právnych noriem nie sú považované za trestné činy, a vyzýva iránske úrady, aby dodržiavali medzinárodne uznané právne záruky týkajúce sa okrem iného neplnoletých;

13.   Situácia v Etiópii

Návrhy uznesení: B6-0540/2005, 0541/2005, 0542/2005, 0544/2005, a 0545/2005

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH — poznámky

Návrh spoločného uznesenia RC-B6-0540/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

§ 1

 

pôvodný text

 

+

zmenené ústne

od § 2

 

nový text

 

+

ústny PDN

§ 7

 

pôvodný text

 

+

zmenené ústne

§ 8

 

pôvodný text

 

+

zmenené ústne

od § 14

 

nový text

 

+

ústny PDN

§ 15

 

pôvodný text

 

+

zmenené ústne

od odôv. G (Ga)

 

nový text

 

+

ústny PDN

od odôv. G (Gb)

 

nový text

 

+

ústny PDN

odôv. H

 

pôvodný text

 

+

zmenené ústne

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0540/2005

 

PSE

 

 

B6-0541/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0542/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0544/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0545/2005

 

ALDE

 

 

Rôzne

Fiona Hall predložila ústny PDN, ktorým sa vkladá nový odsek za odsek 2:

2a. uvítal by pozvanie od Etiópskeho parlamentu na návštevu Etiópie aby preskúmal kapacity budovania nového parlamentu a odpovedal na výzvy pluralitne) demokracie

Pán Anders Wijkman predložil tieto ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k:

odseku 1:

1. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že politický dialóg medzi vládou a opozíciou, ktorý sa začal 2. októbra 2005, bol zmarený vládnou stranou a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby bezodkladne začali tento dialóg a snažili sa o dosiahnutie fungovania demokratického prostredia viacerých strán, kde sú plne rešpektované práva opozície vládou a vládnou stranou.

odseku 7:

„7. víta skutočnosť, že opozícia, z dôvodu zákazu zo strany vlády, zrušila svoju výzvu na masovú demonštráciu 2. októbra 2005, ktorá mohla vyústiť do vážnych násilností;“

odseku 8:

„8. vyzýva všetky politické strany, aby pracovali na politickom riešení, ktoré zabezpečí demokratické výsady parlamentu;“

odsek 14a (nový):

14a. vyzýva svojho predsedu, aby písomne vyjadril predsedovi etiópskeho parlamentu vážne znepokojenie nad zamietnutím práva zúčastniť sa na rozprave členom opozície, v rámci debaty o návrhu zákona zbavujúcom imunity všetkých zvolených členov opozície, ktorí sa neujali svojho mandátu, a o návrhu zákona predlžujúcom funkčné obdobie administratív správnych jednotiek, bez ohľadu na výsledky volieb; a nalieha na okamžitú nápravu takýchto opatrení pre ich nesúlad s minimálnymi demokratickými štandardmi a ďalšie stupňovanie politického napätia a nedôvery;

odseku 15:

„15. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, etiópskej vláde, predsedovi etiópskeho parlamentu, predsedovi Panafrického parlamentu , opozičným stranám, a Africkej únii.“

odôvodnenie Ga (nové):

Ga. kedže je znepokojený nedemokratickými praktikami zaznamenanými počas prvej riadnej schôdze nového parlamentu, kde bolo opozičným poslancom ktorí sa rozhodli vykonávať svoj mandát odmietnuté právo na slobodu prejavu,

odôvodnenie Gb (nové):

Gb. obáva sa prvého zákona nového parlamentu, ktorý zbavil imunity zvolených poslancov parlamentu, ktorí sa rozhodli nezúčastniť sa na práci parlamentu pred tým, ako budú splnené ich požiadavky a obáva sa schválenia ďalšiého zákona, ktorý predĺži funkčné obdobie administratívy mesta Addis Abeba a tým ignoruje hlasovanie obyvateľov mesta, ktorí hlasovali jednomyseľne v prospech opozície.

odôvodneniu H:

H. keďže 2. októbra 2005 rokovania medzi vládou a dvomi hlavnými opozičnými stranami skončili neúspešne kvôli odmietavému postoju vládnej strany dohodnúť sa na minimálnom kódexe správania sa v demokratickom prostredí viacerých strán a na rešpektovaní opozície

14.   Vzdelanie ako základný kameň lisabonského procesu

Správa: Guy BONO (A6-0245/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH — poznámky

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

15.   Integrácia prisťahovaleckých komunít v Európe

Správa: Miguel PORTAS (A6-0243/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH — poznámky

§ 1

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 2

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/HPM

+

543, 71, 12

§ 4

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/HPM

+

541, 58, 21

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: 2. časť odseku 2 a 2. časť odseku 4

Žiadosť o hlasovanie po častiach

IND/DEM

§ 1

1. časť: celý text okrem slov „bez ohľadu na právne postavenie ich rodiny“

2. časť: tieto slová

§ 2

1. časť:„domnieva sa, že aj keď... a kultúre krajiny pôvodu,“

2. časť:„pričom sa nevylučuje ich verejné financovanie“

PPE-DE

§ 2

1. časť:„domnieva sa, že aj keď deti... a kultúre krajiny pôvodu,“

2. časť„pričom sa nevylučuje ich verejné financovanie“

§ 4

1. časť:„potvrdzuje, že integrácia... vzdelávacieho systému,“

2. časť„zvlášť ak je tento jazyk v menšinovom postavení“

16.   Cirkus ako súčasť kultúry

Správa: Doris PACK (A6-0237/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH — poznámky

§ 1

§

pôvodný text

HPM

+

557,35,17

odôv. F

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/EH

+

332, 212, 59

3

+

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

IND/DEM: § 1

Žiadosť o hlasovanie po častiach

ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

odôv. F

1. časť:„keďže je žiaduce, aby bol cirkus uznaný... v celoeurópskom rozsahu“

2. časť:„vrátane predvádzania zvierat“

3. časť:„ako súčasť európskej kultúry“

17.   Urbanistický rozmer v kontexte rozširovania

Správa: Jean Marie BEAUPUY (A6-0272/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

§ 2

1V

PSE

 

-

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

540, 29, 36

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

18.   Ženy a chudoba v Európskej únii

Správa: Anna ZÁBORSKÁ (A6-0273/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

od § 2

5

GUE/NGL

 

-

 

od § 5

1

PSE

EH

-

283, 294, 16

od § 6

3

Verts/ALE

EH

-

256, 312, 16

§ 7

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 10

§

pôvodný text

odd.

-

 

od § 18

6

GUE/NGL

EH

+

298, 266, 13

§ 20

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 21

7

GUE/NGL

EH

-

281, 291, 5

§ 24

8

GUE/NGL

EH

+

306, 255, 5

§ 28

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 29

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 30

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 31

4

Verts/ALE

 

-

 

§ 34

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

citácia 5

§

pôvodný text

odd.

-

 

odôv. B

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odôv. G

§

pôvodný text

odd.

+

 

odôv. H

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/EH

-

244, 304, 8

odôv. J

§

pôvodný text

odd.

-

 

odôv. S

2

Verts/ALE

 

-

 

odôv. T

§

pôvodný text

odd.

+

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Žiadosť o hlasovanie po častiach

GUE/NGL

§ 28

1. časť: celý text okrem slov „a vo veľkých rodinách“

2. časť: tieto slová

ALDE

odôv. B

1. časť:„keďže je nevyhnuté... pre blaho všetkých“

2. časť:„ako na Východe, tak aj na Západe“

odôv. H

1. časť:„keďže podiel detí a mládeže... dotýka predovšetkým žien“

2. časť:„ony sú prvé, ktoré... vo všeobecnosti,“

§ 29

1. časť:„žiada členské štáty,... a sociálnym predsudkom“

2. časť:„okrem toho sa domnieva,... na poli prevencie tehotenstva mladistvých“

§ 34

1. časť:„víta angažovanosť takých mimovládnych organizácií“

2. časť:„ako Caritas internationalis alebo ATD Fourth World a európskych sietí mimovládnych organizácií v sociálnej oblasti ako je EAPN“

3. časť:„ktoré sa dlhodobo starajú o skupiny obyvateľstva žijúce v najviac znevýhodnených podmienkach“

Žiadosť o oddelené hlasovanie

ALDE: citácia 5, odôv. G, J a T a odseky 7, 10, 20 a 30


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Overenie prítomnosti

Za: 359

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Oviir, Polfer, Resetarits, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Piotrowski, Sinnott

NI: Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jalowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lombardo, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Novak, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Posselt, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Sartori, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Tajani, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, van den Burg, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Panzeri, Poignant, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Westlund, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Zīle

Verts/ALE: Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Horáček, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel

Proti: 13

ALDE: De Sarnez, Koch-Mehrin, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Lundgren, Wise

NI: Helmer

PPE-DE: Fatuzzo, Ferber

PSE: Bullmann, Lehtinen, Leichtfried

Zdržali sa: 49

ALDE: Pannella

GUE/NGL: Kramp, Wurtz

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Knapman, Pęk, Titford, Whittaker

NI: Bobošíková, Gollnisch, Lang, Martinez

PPE-DE: Atkins, Bauer, Bowis, Bradbourn, Chichester, Dionisi, Eurlings, Herranz García, Karas, Konrad, Mayer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Šťastný, Thyssen, Wieland, Wuermeling, Zaleski

PSE: Bösch, Bono, Bourzai, Kindermann, Myller, Piecyk, Prets, Skinner, Walter, Weber Henri

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Onesta, Rühle

2.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 74

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Novak

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, van den Burg, Carlotti, Casaca, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hazan, Hegyi, Moscovici, Muscat, Patrie, Pittella, Reynaud, Roure, Szejna, Tarabella, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Proti: 504

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Zdržali sa: 16

ALDE: Alvaro, Toia

GUE/NGL: de Brún, Krarup, Liotard, McDonald, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni

PSE: Gröner

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Proti: Alexander Stubb

3.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 122

ALDE: Maaten, Manders, Mulder, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Millán Mon

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, van den Burg, Carlotti, Casaca, Castex, Cottigny, Désir, Ferreira Anne, Fruteau, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Lienemann, Moscovici, Muscat, Paasilinna, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Proti: 458

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Zdržali sa: 8

ALDE: Alvaro, Chiesa, Toia

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Speroni

PSE: Ferreira Elisa

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Jens-Peter Bonde

Proti: Francisco José Millán Mon, Lívia Járóka

4.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 106

ALDE: Sbarbati

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, van den Burg, Carlotti, Castex, Cottigny Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Lavarra, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Muscat, Pahor, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Proti: 490

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Zdržali sa: 17

ALDE: Alvaro, Chiesa, Toia

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PSE: Fazakas

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 193

ALDE: Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Chiesa, Cornillet, Degutis, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Castex, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, Dobolyi, Douay, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Gomes, Gröner, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hughes, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Roure, Sacconi, Scheele, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Xenogiannakopoulou

UEN: Didžiokas, Pavilionis, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 387

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Evans Robert, Falbr, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Liberadzki, Locatelli, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Riera Madurell, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Tabajdi, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Auken

Zdržali sa: 32

ALDE: Alvaro, Busk, Ek

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PSE: Barón Crespo, De Vits, El Khadraoui, Gierek, Golik, Grabowska, Grech, Hänsch, Koterec, Lavarra, Muscat, Panzeri, Pittella, Swoboda, Vincenzi, Zani

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Proti: Jamila Madeira, Poul Nyrup Rasmussen

6.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 345

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Goudin, Louis, Sinnott

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Becsey, Goepel, Korhola, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 266

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

UEN: Crowley

Zdržali sa: 11

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PSE: Liberadzki

UEN: Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 532

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Isler Béguin, Lipietz

Proti: 88

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kilroy-Silk, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Vatanen

PSE: Goebbels, Lienemann

UEN: La Russa

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 7

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 100

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Sinnott, Speroni

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines

PSE: Hazan, Schapira, Scheele, Szejna, Tzampazi

UEN: Camre, Foglietta

Proti: 502

ALDE: Jäätteenmäki, Jensen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Zdržali sa: 13

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Korhola, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 514

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Giertych, Lundgren, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Proti: 89

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk

PSE: Beňová, Rouček

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 21

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 609

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 10

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk

Zdržali sa: 9

IND/DEM: Coûteaux, Goudin

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 512

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Beer, Jonckheer

Proti: 91

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyílides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PSE: Christensen, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kristensen, Napoletano, Rasmussen, Segelström, Thomsen, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 20

IND/DEM: Coûteaux, Goudin

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Správa Lucas A6-0262/2005

Za: 567

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: de Brún, Liotard, McDonald, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 19

GUE/NGL: Henin, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

Verts/ALE: Auken

Zdržali sa: 49

ALDE: Bowles, Manders, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Lienemann

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Za : Joel Hasse Ferreira

13.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 — Irán

Za: 195

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, del Castillo Vera, Hökmark, Konrad, Landsbergis, Pleštinská, Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbett, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gomes, Hamon, Hazan, Koterec, Lavarra, Le Foll, Lienemann, Martin David, Moscovici, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Szejna, Tarand, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Kristovskis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 424

ALDE: Chiesa, Onyszkiewicz, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Pafilis

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Zdržali sa: 11

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Cederschiöld

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Proti : Richard Corbett, Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark, Anders Wijkman

14.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 — Irán

Za: 519

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Proti: 83

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Mote

PPE-DE: Becsey, Gutiérrez-Cortines, Jordan Cizelj, Kaczmarek

PSE: Cercas, Hasse Ferreira, Masip Hidalgo, Pittella, Riera Madurell, Titley, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Aylward, Fotyga

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 25

GUE/NGL: Adamou, Flasarová, Pafilis, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rutowicz, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Za : Romana Jordan Cizelj

15.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 — Irán

Za: 576

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Sinnott, Speroni, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Roszkowski, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 35

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PSE: van den Burg, Casaca, dos Santos

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Ó Neachtain, Ryan

Zdržali sa: 13

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Goudin, Louis, Lundgren, Piotrowski

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis

UEN: Pirilli, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

16.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 — Irán

Za: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Speroni

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Deva, Fatuzzo, Florenz, Gutiérrez-Cortines, Konrad, Korhola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 289

ALDE: Deprez, Nicholson of Winterbourne, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: van den Burg, Casaca, dos Santos

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Zdržali sa: 11

IND/DEM: Goudin, Louis, Lundgren, Piotrowski

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis

PSE: Goebbels

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Carl Schlyter

17.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 - Irán

Za: 337

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: de Grandes Pascual, Jeggle

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 272

ALDE: Deprez, Nicholson of Winterbourne

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kilroy-Silk, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Berès, Berlinguer, van den Burg, Casaca, Gröner, Hazan, Rouček, Roure, dos Santos, Vincenzi

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Musumeci, Roszkowski, Zīle

Zdržali sa: 20

ALDE: Onyszkiewicz

GUE/NGL: Guerreiro, Pafilis

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Landsbergis

UEN: Kristovskis, Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Pervenche Berès, Martine Roure

18.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 — Irán

Za: 295

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis

PPE-DE: Fatuzzo

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Proti: 262

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: van den Burg, Casaca, dos Santos, Vincenzi

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski

Zdržali sa: 76

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Henin, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Pafilis, Pflüger, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Landsbergis

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Krasts, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Opravy výsledkov hlasovania

Proti: Hans-Peter Martin

19.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 — Irán

Za: 194

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Hannan, Heaton-Harris, Toubon

PSE: Berlinguer, Berman, Bullmann, van den Burg, Casaca, Christensen, De Vits, Gebhardt, Glante, Grabowska, Haug, Jöns, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Lavarra, Liberadzki, McAvan, Pahor, Panzeri, Piecyk, Rapkay, Rasmussen, dos Santos, Stockmann, Szejna, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Roszkowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 398

GUE/NGL: Adamou, Kohlíček, Strož, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Sinnott, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvėřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Locatelli, Madeira, Mańka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Zdržali sa: 36

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Pafilis, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Gklavakis, Kamall, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 — Irán

Za: 317

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Tomczak

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Mańka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 299

ALDE: Deprez, Morillon, Takkula

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Casaca, dos Santos

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Zdržali sa: 19

ALDE: Ries

GUE/NGL: Adamou, Flasarová, Henin, Pafilis, Pflüger, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Goudin, Knapman, Lundgren, Piotrowski

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

21.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 — Irán

Za: 214

ALDE: Chiesa, Guardans Cambó, Resetarits, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Rack

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Whitehead, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 381

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bösch, Casaca, Correia, Díez González, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Gierek, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hughes, Jöns, Kuc, Kuhne, Le Foll, Lehtinen, Madeira, Maňka, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Muscat, Panzeri, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Sakalas, dos Santos, Schapira, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tarabella, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Zdržali sa: 41

ALDE: Harkin, Pistelli, Samuelsen

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Speroni

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Panayotopoulos-Cassiotou, Wijkman

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Kinnock, Lévai, Martin David, Morgan, Obiols i Germà, Skinner, Stihler, Wynn

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Cristiana Muscardini

22.   Spoločný návrh uznesenia B6-0537/2005 — Irán

Za: 499

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Meijer, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Hassi, Joan i Marí, Jonckheer

Proti: 43

GUE/NGL: Adamou, de Brún, McDonald, Pafilis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Heaton-Harris, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Stevenson, Strejček, Sturdy, Van Orden, Ventre, Wuermeling, Zahradil

PSE: Jørgensen

Zdržali sa: 89

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: De Veyrac, Parish, Ribeiro e Castro, Škottová, Tannock, Vlasák, Zvěřina

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Rainer Wieland, Dan Jørgensen

23.   Správa Portas A6-0243/2005

Za: 543

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry Ouzký, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Foglietta, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 71

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martínez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ayuso González, Brepoels, Castiglione, del Castillo Vera, Descamps, Dionisi, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gklavakis, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kratsa-Tsagaropoulou, López-Istúriz White, Maat, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Podestà, Rudi Ubeda, Samaras, Tajani, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Zappalà

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis, Zīle

Zdržali sa: 12

IND/DEM: Bonde, Železný

NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

UEN: Didžiokas, Fotyga, Janowski, Libicki, Pavilionis, Roszkowski

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Lívia Járóka

Proti: Alejo Vidal-Quadras Roca

24.   Správa Portas A6-0243/2005

Za: 541

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 58

ALDE: Alvaro

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Piotrowski

NI: Allister, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ayuso González, Castiglione, del Castillo Vera, Dimitrakopoulos, Dionisi, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gklavakis, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kratsa-Tsagaropoulou, López-Istúriz White, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Podestà, Rudi Ubeda, Samaras, Tajani, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Wuermeling, Zappalà

UEN: Zīle

Zdržali sa: 21

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Brepoels, Busuttil, Kasoulides

UEN: Kristovskis, Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Proti: Alejo Vidal-Quadras Roca

25.   Správa Pack A6-0237/2005

Za: 557

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggie, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roťhe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 35

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Lombardo

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Zdržali sa: 17

ALDE: Alvaro, Carlshamre, in 't Veld, Lambsdorff, Samuelsen

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martinez, Mote, Rivera

PPE-DE: Kušķis, Wijkman

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Proti: Charlotte Cederschiöld

26.   Správa Beaupuy A6-0272/2005

Za: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 29

ALDE: Malmström

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Kratsa-Tsagaropoulou, Lauk, Wijkman

Zdržali sa: 36

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: van Buitenen, Harms, Schlyter

Opravy výsledkov hlasovania

Proti: Gunnar Hökmark, Jonas Sjöstedt, Hans-Peter Martin, Eva-Britt Svensson


PRIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2005)0370

Účtovníci výkonných agentúr *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004 v súvislosti s účtovníkmi výkonných agentúr (SEK(2005) 0658 — C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh nariadenia Komisie (SEK(2005)0658) (1),

so zreteľom na článok 15 nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (2),

po porade s Komisiou (C6-0182/2005),

so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rozpočtovú kontrolu (A6-0271/2005),

1.

schvaluje návrh nariadenia Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a Dvoru audítorov.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2003, s. 1.

P6_TA(2005)0371

Výnimočné opatrenia na podporu trhu *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2759/75, nariadenie (EHS) č. 2771/75, nariadenie (EHS) č. 2777/75, nariadenie (ES) č. 1254/1999, nariadenie (ES) č. 1255/1999 a nariadenie (ES) č. 2529/2001 v časti týkajúcej sa výnimočných opatrení na podporu trhu (KOM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/0254(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2004)0712) (1),

so zreteľom na články 36 a 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0220/2004),

so zreteľom na články 51, 52 ods. 3 a 4 a 168 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0126/2005),

so zreteľom na druhú správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0266/2005),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.

vyzýva Radu, aby oznámila Parlamentu, či má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

žiada Komisiu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne zmeniť či doplniť návrh Komisie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

TEXT NAVRHNUTÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 3A (nové)

 

(3a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže v prípade, ak členské štáty zahrnú výrobcov do poskytovania časti finančných prostriedkov, ktoré prevzali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ČLÁNOK 1

Článok 20 odsek 2 (Nariadenie (EHS) č. 2759/75)

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 50 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 75 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ČLÁNOK 1

Článok 20 odsek 2 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (EHS) č. 2759/75)

 

Členské štáty musia zabezpečiť, že v prípade, ak výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré hradí členský štát, nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rozličných členských štátoch. Komisia monitoruje, ä nedochádza k takémuto narušeniu hospodárskej súťaže, a v prípade potreby zakročí Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov správu o situácii týkajúcej sa narušenia hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ČLÁNOK 2

Článok 14 odsek 2 (Nariadenie (EHS) č. 2771/75)

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 50 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 75 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 2

Článok 14 odsek 2 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (EHS) č. 2771/75)

 

Členské štáty musia zabezpečiť, že v prípade, ak výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré hradí členský štát, nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rozličných členských štátoch. Komisia monitoruje, ä nedochádza k takémuto narušeniu hospodárskej súťaže, a v prípade potreby zakročí Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov správu o situácii týkajúcej sa narušenia hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 3

Článok 14 odsek 2 (Nariadenie (EHS) č. 2777/75)

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 50 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 75 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 3

Článok 14 odsek 2 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (EHS) č. 2777/75)

 

Členské štáty musia zabezpečiť, že v prípade, ak výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré hradí členský štát, nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rozličných členských štátoch. Komisia monitoruje, ä nedochádza k takémuto narušeniu hospodárskej súťaže, a v prípade potreby zakročí Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov správu o situácii týkajúcej sa narušenia hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 4

Článok 39 odsek 2 (Nariadenie (ES) č. 1254/1999)

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 50 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 60 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 4

Článok 39 odsek 2 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (ES) č. 1254/1999)

 

Členské štáty musia zabezpečiť, že v prípade, ak výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré hradí členský štát, nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rozličných členských štátoch. Komisia monitoruje, ä nedochádza k takémuto narušeniu hospodárskej súťaže, a v prípade potreby zakročí Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov správu o situácii týkajúcej sa narušenia hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 5

Článok 36 odsek 2 (Nariadenie (ES) č. 1255/1999)

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 50 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 75 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 5

Článok 36 odsek 2 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (ES) č. 1255/1999)

 

Členské štáty musia zabezpečiť, že v prípade, ak výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré hradí členský štát, nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rozličných členských štátoch. Komisia monitoruje, ä nedochádza k takémuto narušeniu hospodárskej súťaže, a v prípade potreby zakročí Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov správu o situácii týkajúcej sa narušenia hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 6

Článok 22 odsek 2 (Nariadenie (ES) č. 2529/2001)

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 50 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

2. Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní opatrení uvedených v odseku 1 do výšky 75 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 6

Článok 22 odsek 2 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (ES) č. 2529/2001)

 

Členské štáty musia zabezpečiť, že v prípade, ak výrobcovia prispievali na výdavky, ktoré hradí členský štát, nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rozličných členských štátoch. Komisia monitoruje, ä nedochádza k takémuto narušeniu hospodárskej súťaže, a v prípade potreby zakročí Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov správu o situácii týkajúcej sa narušenia hospodárskej súťaže.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0372

Ochrana eura proti falšovaniu *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a doplna rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (KOM(2005)0127 — C6-0114/2005 — 2005/0029(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2005)0127) (1),

so zreteľom na článok 123 ods. 4 tretia veta Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0114/2005),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0274/2005),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby svoj návrh zodpovedajúcim spôsobom zmenila, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.

vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť či doplniť návrh Komisie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

TEXT NAVRHNUTÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 3

(3) V zmysle bodu 34 medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu obsahuje toto nariadenie finančnú referenčnú sumu na celé obdobie trvania programu bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu definované zmluvou.

(3) V zmysle bodu 34 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu obsahuje toto nariadenie finančnú referenčnú sumu na celé obdobie trvania programu bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu definované Zmluvou o ES .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 4

(4) Pokračovanie programu je prejavom nutnosti zachovať obozretnosť a pokračovať v poskytovaní školení a technickej podpory nevyhnutných k podpore ochrany eura. Predĺženie trvania programu o šest' rokov , po predchádzajúcom schválení z hľadiska nových finančných výhľadov, by mohlo zabezpečiť pevný rámec pre plánovanie programov v členských krajinách, najmä počas obdobia, kedy do eurozóny vstúpia nové krajiny .

(4) Pokračovanie programu je prejavom nutnosti zachovať obozretnosť a pokračovať v poskytovaní školení a technickej podpory nevyhnutných k podpore ochrany eura proti falšovaniu . Predĺženie trvania programu o osem rokov , po predchádzajúcom schválení z hľadiska nového finančného výhľadu na roky 2007 - 2013 , by mohlo zabezpečiť pevný rámec pre plánovanie programov v členských štátoch, najmä počas obdobia, kedy nové členské štáty prijmú euro ako jednotná menu .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 5A (nové)

 

(5a) Vred každou zmenou miesta razenia mincí a vydávania bankoviek eura mimo územia Európskej únie je potrebné požiadať Európsky parlament o stanovisko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 6

(6) Rozhodnutie Rady 2001/923/ES by sa preto malo primerane zmeniť a doplniť,

netýka sa slovenského znenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 1 BOD -1 (nový)

Odôvodnenie 5a (nové) (Rozhodnutie 2OO1/923/ES)

 

-1.

Vkladá sa toto odôvodnenie 5a:

„(5a)

Keďže samostatné opatrenia jednotlivých vlád by neboli účinné, je potrebné rozšíriť spoluprácu, výmenu informácií a súčinnosť medzi príslušnými vnútroštátnymi službami a odvetviami, ako aj medzi nimi a Komisiou, s cieľom zosúladiť postupy členských štátov v oblasti boja proti falšovaniu eura.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 1 BOD -1 A (nový)

Odôvodnenie 7a (nové) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

-1a.

Vkladá sa toto odôvodnenie 7a:

„(7a)

Vzhľadom na dôležitosť dosiahnutia účinnej a jednotnej ochrany eura proti falšovaniu za hranicami Európskeho spoločenstva je potrebné sprístupniť program aj pristupujúcim a kandidátskym krajinám. Je tiež možné zvážiť účasť tretích krajín na tomto programe.“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 1 BOD -IB (nový)

Odôvodnenie 8a (nové) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

-1b.

Vkladá sa toto odôvodnenie 8a:

„(8a)

Je potrebné zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie programu, aby bolo možné posúdiť efektívnosť uskutočnených projektov a opatrení vzhľadom na stanovené dele, a v prípade potreby program náležité upraviť, vrátane posúdenia potreby pokračovania tohto programu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 1 BOD -1C (nový)

Odôvodnenie 8b (nové) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

-1c.

Vkladá sa toto odôvodnenie 8b:

„(8b)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 odsek 2 dodatočná veta (Rozhodnutie 2001/923/ES)

„Doba trvania programu sa predlžuje o dodatočné obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2011 .“

„Doba trvania programu sa predlžuje o dodatočné obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2013 .“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 1 BOD 1A (nový)

Článok 2 odsek 2 písmeno da) (nové) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

1a.

Do článku 2 ods. 2 sa pridáva toto písmeno da):

„da)

šírenie informácií o dosiahnutých výsledkoch, v rámci výmeny informácií, skúseností a osvedčených postupov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 1 BOD 1B (nový)

Článok 3 odsek 2 pododsek 2 (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

1b.

Druhý pododsek článku 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„Takéto výmeny informácií sa môžu premietnuť do rôznych opatrení, ako je napríklad organizovanie tvorivých dielní, stretnutí odborníkov, konferencií, schôdzí a seminárov, ako aj do cielenej politiky stáží a výmen pracovníkov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 6 odsek 1 (Rozhodnutie 2001/923/ES)

Finančná referenčná suma na implementáciu akčného programu Spoločenstva na obdobie zmienené v poslednej vete článku 1 ods. 2 bude 6 miliónov EUR.

Finančná referenčná suma na implementáciu akčného programu Spoločenstva na obdobie zmienené v poslednej vete článku 1 ods. 2 bude 8800000 EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 1 BOD 3A (nový)

Článok 6 odsek 2a (nový) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

3a.

Do článku 6 sa pridáva tento odsek:

„Rozhodnutia o financovaní podliehajú finančnej kontrole Komisie a auditom, ktoré vykonáva Dvor audítorov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 10 odsek 1 úvodná časť (Rozhodnutie 2001/923/ES)

Spoločenstvo bude spolufinancovať až do 80 % nákladov operačnej podpory zmienenej v článku 3 ods. 2, najmä:

Spoločenstvo bude spolufinancovať až do 70% a vo výnimočných prípadoch až do 90 %, nákladov operačnej podpory zmienenej v článku 3 ods. 2, najmä:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 11 (Rozhodnutie 2001/923/ES)

5.

V článku 11 sa zmienka o podiele 70 % nahrádza podielom „80%“.

5.

V článku 11 sa zmienka o podiele 70 % nahrádza podielom „70 % a vo výnimočných prípadoch až 90 %.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ČLÁNOK 1 BOD 7A (nový)

Článok 12 odsek 2 písmeno aa) (nové) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

7a.

Do článku 12 ods. 2 sa vkladá toto písmeno aa):

„aa)

súlad s činnosťami, ktoré sa uskutočňujú alebo sú plánované ako súčasť opatrení Spoločenstva v oblasti boja proti falšovaniu peňazí;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ČLÁNOK 1 BOD 7B (nový)

Článok 12 odsek 2 písmeno e) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

7b.

V článku 12 ods. 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

skutočná kvalita projektu z hľadiska jeho koncepcie, organizácie, prezentácie, cieľov a efektívnosti nákladov;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ČLÁNOK 1 BOD 7C (nový)

Článok 12 odsek 3 (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

7c.

Článok 12 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.     Komisia je zodpovedná za riadenie a uskutočňovanie programu v spolupráci s členskými štátmi, v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ČLÁNOK 1 BOD 7D (nový)

Článok 12a (nový) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

7d.

Vkladá sa tento článok 12a:

„Článok 12a“

1. Komisii pomáha poradný výbor, ďalej len „výbor Pericles“, zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Na základe návrhu svojho predsedu výbor prijme svoj rokovací poriadok v súlade s článkami 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3. „Komisia môže na informačné stretnutia nadväzujúce na schôdze výboru Pericles pozvať zástupcov pristupujúcich a kandidátskych krajín alebo tretích krajín.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ČLÁNOK 1 BOD 7E (nový)

Článok 13 odsek 3 písmeno -a) (nové) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

 

7e.

Do článku 13 ods. 3 sa vkladá toto písmeno -a):

„-a)

výročnú správu o vykonávaní programu Pericles. Táto správa sa predkladá v prvej polovici roku nasledujúceho po roku, na ktorý sa správa vzťahuje, a jej prílohou je zoznam financovaných projektov a opatrení;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ČLÁNOK 1 BOD 8

Článok 13 odsek 3 písmeno a) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

8.

V bode a článku 13 ods. 3 sa zmienený dátum „30. jún 2005“ mení na „ 30. jún 2011 “.

8.

V bode a článku 13 ods. 3 sa zmienený dátum „30. jún 2005“ mení na „ 30. jún 2013 “.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

ČLÁNOK 1 BOD 9

Článok 13 odsek 3 písmeno b) (Rozhodnutie 2001/923/ES)

b)

po ukončení začiatočného a dodatočného obdobia programu najneskôr do 30. júna 2006 a 2012 podrobnú správu o realizácii a výsledkoch programu a najmä o pridanej hodnote finančnej pomoci Spoločenstva.

b)

po ukončení začiatočného obdobia, uprostred a na konci dodatočného obdobia programu najneskôr do 30. júna 2006, 2010 a 2014 podrobné správy o realizácii a výsledkoch programu a najmä o pridanej hodnote finančnej pomoci Spoločenstva.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)   Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)   Ú. v. ES L 248, 16.9. 2002, s. 1.

P6_TA(2005)0373

Ochrana eura proti falšovaniu (zahrnutie nezúčastnených členských štátov) *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o zahrnutí nezúčastnených členských štátov do uplatňovania rozhodnutia Rady, ktorým sa mení, doplna a predlžuje doba platnosti rozhodnutia Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (KOM(2005)0127 — C6-0115/2005 — 2005/0030(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2005)0127) (1),

so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0115/2005),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0275/2005),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť či doplniť návrh Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0374

Dohoda ES - Švajčiarsko (žiadostí o azyl) *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody v mene Európskeho spoločenstva medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0593) (1),

so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (13049/2004),

so zreteľom na článok 63 ods. 1 písm. a) a článok 300 ods. 2, prvý pododsek Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 300 ods. 3, prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0240/2004),

so zreteľom na právomoci zmiešaného výboru, ustanoveného dohodou, ktorý vytvára „špecifický inštitucionálny rámec“ v zmysle článku 300 ods. 3, druhý pododsek Zmluvy o ES,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci, ktorý považuje článok 300 ods. 3, druhý pododsek, upravujúci uplatňovanie postupu súhlasu, za primeraný právny základ,

so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre právne veci (A6-0201/2005),

1.

schvaľuje návrh rozhodnutia Rady v znení zmenenom a doplnenom dňa 7. júla 2005 (2) a schvaľuje uzatvorenie dohody;

2.

vyhradzuje si právo na obranu svojich výsad zverených mu zmluvou;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Prijaté texty, P6_TA(2005)0292.

P6_TA(2005)0375

Dohoda EÚ a ES - Švajčiarsko (Schengen) *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody v mene Európskeho spoločenstva medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0593) (1),

so zreteľom na dohodu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (13054/2004),

so zreteľom na články 62, 63 ods. 3, 66, 95 a 300 ods. 2, prvý pododsek Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 300 ods. 3, prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0241/2004),

so zreteľom na právomoci zmiešaného výboru, ustanoveného dohodou, ktorý vytvára „špecifický inštitucionálny rámec“ v zmysle článku 300 ods. 3, druhý pododsek Zmluvy o ES,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci, ktorý považuje článok 300 ods. 3, druhý pododsek, upravujúci uplatňovanie postupu súhlasu, za primeraný právny základ,

so zreteľom na článok 51a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre právne veci (A6-0201/2005),

1.

schvaľuje návrh rozhodnutia Rady v znení zmenenom a doplnenom dňa 7. júla 2005 (2) a schvaľuje uzatvorenie dohody;

2.

vyhradzuje si právo na obranu svojich výsad zverených mu zmluvou;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Prijaté texty, P6_TA(2005)0293.

P6_TA(2005)0376

Zdroje rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady na zachovanie zdrojov rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a doplna nariadenie (ES) č. 1434/98 (KOM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2005)0086) (1),

so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0094/2005),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0265/2005),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.

vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

TEXT NAVRHNUTÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 11

(11) Podľa vedeckých informácií sú pre tresky vlečné siete bez únikových okien menej selektívne ako siete s únikovými oknami typu „BACOMA“. Ak je teda cieľovým druhom treska, je potrebné zakázať používanie vlečných sietí bez únikových okien typu „BACOMA“ vo vodách Spoločenstva a v prípade plavidiel Spoločenstva.

(11) Podľa vedeckých informácií sú pre tresky vlečné siete bez únikových okien menej selektívne ako siete s únikovými oknami typu „BACOMA“ alebo typu T90, pri ktorých sú oká vo vaku zaťahovacej siete a na nástavci otočené o 90° . Ak je teda cieľovým druhom treska, je potrebné zakázať používanie vlečných sietí bez únikových okien typu „BACOMA“ alebo vaku zaťahovacej siete typu T90 vo vodách Spoločenstva a v prípade plavidiel Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 2 písmeno wa) (nové)

 

(wa)

„nástavec“ je samostatná valcovitá časť vlečnej siete, umiestnená medzi ústím a koncom siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 4 odsek 4

4. Percentá cieľových druhov sa môžu vypočítať na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek.

4. Percentá cieľových druhov sa môžu vypočítať na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Vzorku by mal schváliť majiteľ lode aj inšpektor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 6 písmeno b)

b)

akýkoľvek nástavec, kde je počet sieťoviny, okrem okrajových sieťoviny, v ktorejkoľvek časti obvodu predĺženej časti menší ako počet sieťoviny, okrem okrajových sieťoviny, na obvode najprednejšieho konca vaku zaťahovacej siete, na ktorý je nástavec pripojený;

b)

akýkoľvek nástavec, ktorého obvod je v ktoromkoľvek bode menší ako obvod najprednejšieho konca vaku zaťahovacej siete, na ktorý je nástavec pripojený;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 6 písmeno c)

c)

akúkoľvek sieť s veľkosťou oka rovnou alebo väčšou ako 32 mm, kde žiadne oko nie je štvoruholníkové;

c)

akýkoľvek vak zaťahovacej siete a nástavec s veľkosťou oka rovnou alebo väčšou ako 32 mm, kde žiadne oko nie je štvoruholníkové;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 6 písmeno d)

d)

akýkoľvek sieťovinový materiál, ktorý zahŕňa akékoľvek štvoruholníkové oká, ktorých ľubovoľný pruh sa dĺžkou odlišuje od iného ľubovoľného pruhu o viac ako 10 % a najmenej 2 mm;

d)

akýkoľvek vak zaťahovacej siete, nástavec alebo sieťovinový materiál, ktorý zahŕňa akékoľvek štvoruholníkové oká, ktorých ľubovoľný pruh sa dĺžkou odlišuje od iného ľubovoľného pruhu o viac ako 10 % a najmenej 2 mm;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 6 písmeno g)

g)

akýkoľvek vak zaťahovacej siete alebo nástavec alebo dielec so štvorcovými okami, pričom ani jeden z týchto prvkov nie je vyrobený výhradne z jedného typu sieťového materiálu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 6 písmeno h)

h)

akýkoľvek vak zaťahovacej siete a/alebo nástavec vyrobený z viac ako jedného kusu sieťového materiálu, kde sa natiahnuté lineárne rozmery hornej polovice vaku zaťahovacej siete a/alebo nástavca nerovnajú natiahnutým lineárnym rozmerom dolnej polovice alebo spodnej časti sieťoviny.

h)

akýkoľvek vak zaťahovacej siete a/alebo nástavec vyrobený z viac ako jedného kusu sieťového materiálu, kde sa natiahnuté pozdĺžne rozmery hornej polovice vaku zaťahovacej siete a/alebo nástavca nerovnajú natiahnutým pozdĺžnym rozmerom dolnej polovice alebo spodnej časti sieťoviny, s výnimkou výstroje typu „BACOMA“ .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 12 odsek 1

1. Od 1. januára 2008 je zakázané mať na palube alebo používať na rybolov neukotvené siete.

1. Od 1. januára 2008 je zakázané mať na palube alebo používať na rybolov neukotvené siete. Hodnotenie dôsledkov používania neukotvených sietí a inej splietanej výstroje na populáciu morských cicavcov sa dokončí najneskôr do 1. januára 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 19

Článok 19

Uzavretie Bornholmskej hlbiny

Rybolov je od 15. mája do 31. augusta zakázaný v Bornholmskej hlbine, morskej oblasti definovanej priamkami, ktoré spájajú tieto súradnice:

55o 30' severnej zemepisnej šírky, 15o 30' východnej zemepisnej dĺžky

55o 30' severnej zemepisnej šírky, 16o 30' východnej zemepisnej dĺžky

55o 00' severnej zemepisnej šírky, 16o 30' východnej zemepisnej dĺžky

55o 00' severnej zemepisnej šírky, 16o 00' východnej zemepisnej dĺžky

55o 15' severnej zemepisnej šírky, 16o 00' východnej zemepisnej dĺžky

55o 15' severnej zemepisnej šírky, 15o 30' východnej zemepisnej dĺžky

55o 30' severnej zemepisnej šírky, 15o 30' východnej zemepisnej dĺžky

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Príloha II tabuľka poznámka 2

2. Pri použití únikových okien Bacoma s veľkosťou ôk špecifikáciami tak ako je to uvedené v dodatku.

2. Pri použití únikových okien Bacoma alebo vakov zaťahovacích sietí typu T90 s veľkosťou ôk a špecifikáciami tak, ako je to uvedené v dodatku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Príloha II dodatok názov

Špecifikácie horného okna vaku zaťahovacej siete s názvom „BACOMA“

A.

Špecifikácie horného okna vaku zaťahovacej siete s názvom „BACOMA“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Príloha II dodatok odsek 1 úvodná časť

1. Na účely zabezpečenia selektivity vlečných sietí, dánskych nevodov a podobných sietí so špeciálnymi otvormi, tak ako je uvedené v prílohe II, je povolené len nižšie opísané únikové okno typu „BACOMA“.

1. Popis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Príloha II dodatok odsek 1 písmeno b) bod (i)

i.

Vak zaťahovacej siete pozostáva z dvoch rovnako veľkých dielcov, ktoré sú navzájom spojené obrubou rovnakej dĺžky po každej strane.

i.

Vak zaťahovacej siete pozostáva z dvoch dielcov, ktoré sú navzájom spojené obrubou rovnakej dĺžky po každej strane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Príloha II dodatok časť B (nová)

 

B. ŠPECIFIKÁCIA VAKU ZAŤAHOVACEJ SIETE TYPU T90

1. Popis

a. Charakteristika T90

Vak zaťahovacej siete pozostávajúci z otočených ôk (T90) vlečných sietí, dánskych nevodov alebo podobných vlečných sietí sa vyrába zo sieťoviny s kosoštvorcovými okami otočenými o 90o oproti svojej zvyčajnej polohe. Na rozdiel od hlavného smerovania sieťovinovej šnúry vo vaku zaťahovacej siete s kosoštvorcovou sieťovinou, ktorý je kolmý na pozdĺžnu os rybárskej výstroje (A), pri vaku zaťahovacej siete pozostávajúcom z otočených ôk je hlavný smer sieťovinovej šnúry s touto osou rovnobežný (B).

Image

b. Meranie veľkosti ôk

Veľkosť ôk musí byť minimálne 110 mm a musí sa merať kolmo na pozdĺžnu os vaku zaťahovacej siete. Oká vaku zaťahovacej siete a nástavca nesmú byť žiadnym spôsobom zablokované vnútorným ani vonkajším príslušenstvom.

c. Hrúbka šnúry

Priemer sieťovinovej šnúry používanej pri vaku zaťahovacej siete typu T90 alebo nástavci nesmie u jednotlivých šnúr presiahnuť 5 mm. Pri vakoch zaťahovacej siete sa povoľuje použitie zdvojenej šnúry s maximálnou hrúbkou 4 mm.

 

2. Výroba

a. Vak zaťahovacej siete T90 a jeho nástavec sa vyrábajú z dvoch dielcov rovnakých rozmerov s rovnakým počtom ôk po šírke aj po dĺžke a s vyššie popísaným smerovaním ôk, spojených dvoma bočnými obrubami. Každý dielec sa zhotovuje z nekĺzavých uzlíkov tak, aby oká pri použití zostali po celý čas úplne otvorené.

b. Počet otvorených ôk po obvode musí byť konštantný od prednej časti nástavca až po najkrajnejšiu časť vaku zaťahovacej siete.

c. V mieste upevnenia vaku zaťahovacej siete alebo nástavca na kužeľovitú časť vlečnej siete musí počet ôk po obvode vaku zaťahovacej siete alebo nástavca predstavovať 50% z posledného radu ôk kužeľovitej časti vlečnej siete. Vak zaťahovacej siete a nástavec sú zobrazené dolu (obrázok 1).

3. Obvod

Počet ôk po obvode akéhokoľvek vaku zaťahovacej siete a nástavca vrátane spojív a obrúb nesmie byť väčší ako 50.

4. Upevnenie

Predný okraj dielcov, z ktorých sa skladá vak zaťahovacej siete a nástavec, sa upevňuje radom zapletených polovičných ôk. Zadný okraj dielca vaku zaťahovacej siete sa upevňuje uceleným radom zapletených ôk, ktorý umožňuje nasmerovať lano zaťahovacej siete.

5. Dĺžka vaku zaťahovacej siete

Minimálna dĺžka vaku zaťahovacej siete je 50 ôk.

6. Zdvíhací pás

Dĺžka zdvíhacieho pása v mieste, v ktorom je upevnený na vak zaťahovacej siete, nesmie byť menšia ako 0,6 násobok dĺžky natiahnutých ôk po obvode vaku zaťahovacej siete.

 

7. Bója vaku zaťahovacej siete

Bója vaku zaťahovacej siete má guľatý tvar s maximálnym priemerom 40 cm. Na lano zaťahovacej siete je pripevnená bójovým lanom. Dĺžka bójového lana nesmie byť menšia ako 2,5 násobok druhej odmocniny hĺbky.

Obrázok 1

Image


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0377

Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2004/2173(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného, ktorú podal Mestský súd v Prahe dňa 30. augusta 2004 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi dňa 13. septembra 2004,

po vypočutí Vladimíra Železného v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku, požiadal Vladimír Železný o to, aby nebol zbavený poslaneckej imunity,

so zreteľom na článok 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu týkajúceho sa volby poslancov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním z 20. septembra 1976,

so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a z 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 27 Ústavy Českej republiky,

so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0289/2005),

1.

rozhodol, že zbavuje Vladimíra Železného imunity pod podmienkou, že toto zbavenie imunity sa vzťahuje výhradne na prebiehajúce trestné stíhanie a až do vynesenia konečného rozsudku v tejto veci bude Vladimír Železný chránený pred každou formou zadržania alebo vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu mohlo brániť vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu poslanca Európskeho parlamentu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru postúpil príslušnému orgánu Českej republiky.


(1)  Vec 101/63, Wagner vs Fohrmann a Krier, Zbierka rozhodnutí ESD 1964, s. 383, a vec 149/85, Wybot vs Faure a iní, Zbierka rozhodnutí ESD 1986, s. 2391.

P6_TA(2005)0378

Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (druhá žiadosť)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2005/2010(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného, ktorú podalo dňa 27. augusta 2004 pod číslom spisu KZv 2153/2001-2728 Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi dňa 16. decembra 2004,

so zreteľom na žiadosť o ochranu imunity podanú Vladimírom Železným v súvislosti s trestným konaním vedeným Mestským štátnym zastupiteľstvom v Prahe, a ktorá bola oznámená na plenánej schôdzi dňa 16. novembra 2004,

po vypočutí Vladimíra Železného, v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku, požiadal Vladimír Železný, aby nebol zbavený poslaneckej imunity,

so zreteľom na článok 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965 ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu týkajúceho sa volby poslancov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním z 20. septembra 1976,

so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a z 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 27 Ústavy Českej republiky,

so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0290/2005),

1.

rozhodol, že zbavuje Vladimíra Železného imunity pod podmienkou, že toto zbavenie imunity sa výhradne vzťahuje na prebiehajúce trestné stíhanie a že až do vynesenia konečného rozsudku v tejto veci bude Vladimír Železný chránený pred každou formou zadržania alebo vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu mohlo brániť vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu poslanca Európskeho parlamentu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru postúpil príslušnému orgánu Českej republiky.


(1)  Vec 101/63, Wagner vs Fohrmann a Krier, Zbierka rozhodnutí ESD 1964, s. 383, a vec 149/85, Wybot vs Faure a iní, Zbierka rozhodnutí ESD 1986, s. 2391.

P6_TA(2005)0379

Žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného (tretia žiadosť)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o zbavenie imunity Vladimíra Železného (2005/2011 (IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Vladimíra Železného, ktorú podalo dňa 27. augusta 2004 pod číslom spisu KZv 295/2003-243 Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi dňa 16. decembra 2004,

so zreteľom na žiadosť o ochranu imunity, ktorú podal Vladimír Železný v súvislosti s trestným konaním vedeným Mestským štátnym zastupiteľstvom v Prahe o ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi dňa 16. novembra 2004,

po vypočutí Vladimíra Železného v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku, požiadal Vladimír Železný, aby nebol zbavený poslaneckej imunity,

so zreteľom na článok 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu týkajúceho sa volby poslancov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním z 20. septembra 1976,

so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 27 Ústavy Českej republiky,

so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0291/2005),

1.

rozhodol, že Vladimír Železný bude zbavený imunity pod podmienkou, že toto zbavenie imunity sa výhradne vzťahuje na prebiehajúce trestné stíhanie a že až do vynesenia konečného rozsudku v tejto veci bude Vladimír Železný chránený pred každou formou zadržania alebo vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu mohlo brániť vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu poslanca Európskeho parlamentu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru postúpil príslušnému orgánu Českej republiky.


(1)  Vec 101/63 Wagner vs Fohrmann a Krier, Zbierka rozhodnutí ESD 1964, s. 383, a vec 149/85, Wybot vs Faure a iní, Zbierka rozhodnutí ESD 1986, s. 2391.

P6_TA(2005)0380

Zabezpečovanie kvality vyššieho vzdelávania ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0642) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 149 ods. 4 a článok 150 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0142/2004),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0261/2005),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť a doplniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2004)0239

Pozída Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. októbra 2005 na účely prijatia odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKE) ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 149 ods. 4 a 150 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3) ,

keďže:

(1)

Napriek tomu, že vykonávanie odporúčania Rady 98/561/ES z 24. septembra 1998 o európskej spolupráci pri zabezpečovaní kvality vyššieho vzdelávania (4) bolo označené za úspešné, ako sa uvádza v správe Komisie z 30. septembra 2004, je stále nevyhnutné zlepšiť fungovanie európskeho vyššieho vzdelávania, najmä pokiaľ ide o kvalitu, do tej miery, aby bolo transparentnejším a dôveryhodnejším pre európskych občanov a pre študentov a vedcov z iných kontinentov.

(2)

Odporúčanie Rady vyzýva k podpore a, tam, kde je to potrebné, k založeniu transparentných systémov zabezpečovania kvality, a takmer všetky členské štáty vytvorili národné systémy zabezpečovania kvality a iniciovali alebo umožnili zriadenie jednej alebo viacerých organizácií zabezpečujúcich kvalitu alebo akreditačných organizácií.

(3)

Odporúčanie Rady vyzvalo, aby systémy zabezpečovania kvality vychádzali zo série základných prvkov vrátane hodnotenia programov alebo inštitúcií prostredníctvom vnútorného hodnotenia, vonkajšej kontroly, a aby zahŕňalo študentov, uverejnenie výsledkov a medzinárodnú účasť. Výsledky hodnotenia zabezpečovania kvality zohrávajú významná úlohu, pokiaľ ide o pomoc inštitúciám vyššieho vzdelávania pri zlepšovaní ich výkonu.

(4)

Tieto prvky sa vo všeobecnosti vykonávajú vo všetkých systémoch zabezpečovania kvality a boli potvrdené európskymi ministrami školstva, ktorí sa stretli v septembri 2003 v Berlíne v rámci bolonského procesu, ktorý smeruje k vytvoreniu Európskeho priestoru vyššieho vzdelávania.

(5)

Európska sieť zabezpečovania kvality (ENQA) bola založená v roku 2000 a jej členská základňa sa rozširuje o organizácie zabezpečujúce kvalitu a akreditačné organizácie vo všetkých členských štátoch.

(6)

V rámci bolonského procesu prijali ministri školstva zo 45 krajín normy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vyššieho vzdelávania, tak ako to navrhla ENQA na svojom stretnutí, ktoré sa konalo 19. - 20. mája 2005 v Bergene, a v nadväznosti na stretnutie v Berlíne, ktoré sa konalo v septembri 2003. Privítali tiež zásadu Európskeho registra organizácií zabezpečujúcich kvalitu vychádzajúcu z vnútroštátneho preskúmania a žiadali, aby ENQA v spolupráci s EUA, ERASHE a ESIB ďalej rozvíjala praktické aspekty realizácie a prostredníctvom bolonskej následnej skupiny o nich podávala správu ministrom. Zdôraznili okrem toho význam spolupráce medzi vnútroštátne uznanými organizáciami s ohľadom na zlepšenie vzájomného uznávania rozhodnutí o akreditáciách alebo o zabezpečovaní kvality.

(7)

Činnosť EÚ na podporu zabezpečovania kvality sa bude rozvíjať v súlade s činnosťami vykonávanými v rámci bolonského procesu.

(8)

Je potrebné zostaviť register nezávislých a dôveryhodných organizácií zabezpečujúcich kvalitu, ktoré pôsobia v Európe, či už sú regionálne alebo národné, všeobecné alebo špecializované, verejné alebo súkromné, s cieľom podporiť transparentnosť vo vyššom vzdelávaní a napomôcť uznávaniu kvalifikácií a študijných pobytov v zahraničí.

(9)

Európska rada sa v Barcelone v marci 2002 vyjadrila, že v rámci lisabonskej stratégie by sa európske vzdelávanie a školské systémy mali stať „značkou svetovej kvality“ (5),

I.   TÝMTO ODPORÚČA, ABY ČLENSKÉ ŠTÁTY:

A.

podporovali všetky inštitúcie vyššieho vzdelávania pôsobiace v rámci ich územia, aby vytvorili alebo vyvinuli prísne vnútorné systémy zabezpečovania kvality, v súlade s normami a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vyššieho vzdelávania prijatými v Bergene v rámci bolonského procesu;

B.

podporovali všetky organizácie zabezpečujúce kvalitu alebo akreditačné organizácie, ktoré pôsobia v rámci ich územia, aby boli vo svojom hodnotení nezávislé, uplatňovali prvky zabezpečovania kvality stanovené v odporúčaní 98/561/ES a aby na účely hodnotenia uplatňovali spoločný súbor všeobecných noriem a usmernení prijatých v Bergene. Tieto normy by mali byť ďalej vypracované v spolupráci so zástupcami sektora vyššieho vzdelávania. Mali by sa uplatňovať takým spôsobom, aby chránili a podporovali rôznorodosť a inovatívnosť;

C.

podporovali zástupcov vnútroštátnych orgánov, sektora vyššieho vzdelávania a organizácií zabezpečujúcich kvalitu a akreditačných organizácií, spolu so sociálnymi partnermi , aby založili „Európsky register organizácií zabezpečujúcich kvalitu “ vychádzajúci z vnútroštátneho preskúmania, ktorý zohľadňuje zásady stanovené v prílohe, a aby určili podmienky registrácie a pravidlá vedenia tohto registra ;

D.

umožnili inštitúciám vyššieho vzdelávania, ktoré pôsobia v rámci ich územia, vybrať si spomedzi organizácií zabezpečujúcich kvalitu alebo akreditačných organizácií z Európskeho registra takú, ktorá spĺňa ich potreby a profil pod podmienkou, že je to v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo povolené vnútroštátnymi orgánmi;

E.

povolili inštitúciám vyššieho vzdelávania usilovať sa o doplňujúce hodnotenie vykonané inou organizáciou z Európskeho registra, napríklad na zvýšenie svojej medzinárodnej povesti;

F.

podporili spoluprácu medzi organizáciami s cieľom posilniť vzájomnú dôveru a uznávanie hodnotení týkajúcich sa zabezpečovania kvality a akreditácií, čím prispejú k uznávaniu kvalifikácií na účel štúdia alebo práce v inej krajine;

G.

zabezpečili prístup verejnosti k hodnoteniam vypracovaným organizáciami zabezpečujúcimi kvalitu či akreditačnými organizáciami uvedenými v Európskom registri.

II.   VYZÝVA KOMISIU:

A.

aby pokračovala v úzkej spolupráci s členskými štátmi v podporovaní spolupráce medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania, organizáciami zabezpečujúcimi kvalitu a akreditačnými organizáciami, príslušnými orgánmi a inými subjektami, ktoré pôsobia v tejto oblasti;

B.

aby každé tri roky predložila správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o pokroku vo vývoji systémov zabezpečovania kvality v rôznych členských štátoch a o činnostiach v oblasti spolupráce na európskej úrovni vrátane pokroku dosiahnutého s ohľadom na dele uvedené vyššie.

V...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Ú. v. ES C 19, 21.1.1998, s. 39 .

(2)  Ú. v. ES C 64, 27.2.1998, s. 76 .

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. októbra 2005.

(4)   Ú. v. ES L 270, 7.10.1998, s. 56 .

(5)  Európska rada v Barcelone - závery predsedníctva. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf.

PRÍLOHA

„Európsky register organizácií zabezpečujúcich kvalitu

Register by mal obsahovať zoznam spoľahlivých organizácií, ktorých hodnoteniu môžu členské štáty (a verejné orgány v rámci členských štátov) dôverovať. Mal by vychádzať z týchto základných zásad:

1.

zoznam by mal byť vypracovaný zástupcami vnútroštátnych orgánov, sektora vyššieho vzdelávania (inštitúcie vyššieho vzdelávania, študenti, učitelia a výskumní pracovníci) a organizácií zabezpečujúcich kvalitu a akreditačných organizácií, ktoré pôsobia v členských štátoch, a sociálnymi partnermi;

2.

podmienky registrácie organizácií by mohli, okrem iného, obsahovať:

záväzok úplnej nezávislosti pri vystavovaní posudku,

uznanie aspoň tým členským štátom, v rámci ktorého pôsobia (alebo verejnými orgánmi v rámci príslušného členského štátu ),

vykonávanie úloh na základe spoločného súboru noriem a usmernení uvedených v odporúčaniach A a B, určených členským štátom ,

pravidelnú vonkajšiu kontrolu inou organizáciou a odborníkmi vrátane uverejnenia kritérií, metodík a výsledkov takejto kontroly;

3.

v prípade počiatočného odmietnutia registrácie je možné vykonať prehodnotenie na základe dosiahnutých zlepšení.

P6_TA(2005)0381

Perspektívy obchodných vzťahov EÚ — Čína

Uznesenie Európskeho parlamentu o perspektíve obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou (2005/2015(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na 7. samit EÚ — Čína, ktorý sa konal v Haagu 8. decembra 2004,

so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2003 o predaji zbraní Číne (1),

so zreteľom na politický dokument Komisie o rozvíjajúcom sa partnerstve - Spoločné záujmy a výzvy vo vzťahoch EÚ - Čína (KOM(2003)0533),

so zreteľom na svoje uznesenie z 19. decembra 2002 o situácii v oblasti ľudských práv Tibeťanov (2),

so zreteľom na svoje uznesenie z 11. apríla 2002 o oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu o stratégii EÚ voči Číne: Uplatňovanie oznámenia z roku 1998 a budúce kroky pre účinnejšiu politiku EÚ (KOM(2001)0265) (3), ktoré berie do úvahy správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vykonávaní oznámenia „Budovanie komplexného partnerstva s Čínou“ (KOM(2000)0552),

so zreteľom na rozhodnutie prijaté na štvrtej ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Dohe v Katare 9. - 14. novembra 2001 o prijatí Číny a čínskeho Tchaj-peja do WTO,

so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2001 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje pozícia Spoločenstva v rámci ministerskej konferencie, zriadenej dohodou o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), o vstupe Čínskej ľudovej republiky do Svetovej obchodnej organizácie (KOM(2001)0517) (4),

so zreteľom na svoje uznesenie z 20. januára 2000 o situácii v oblasti ľudských práv v Číne (5),

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-0262/2005),

A.

keďže rýchly rozvoj Číny za posledných 20 rokov významne ovplyvnil obchodné a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Čínou a keďže Čína je teraz po USA druhým najväčším obchodným partnerom EÚ; keďže v roku 2004 mala EÚ voči Číne deficit 78,5 mld EUR, najväčší deficit v rámci všetkých obchodných partnerov, ktorý okrem iného odráža vplyv prekážok prístupu na čínsky trh,

B.

keďže Čína sa stala členom WTO v roku 2001, na základe záväzkov v rámci WTO zredukovala svoje priemerné colné a mimocolné bariéry, čo viedlo k nárastu európskych investičných projektov v Číne; keďže však v niektorých prípadoch pretrváva ochrana čínskeho domáceho priemyslu,

C.

keďže prostredníctvom vstupu do WTO a otvorením sa medzinárodnému obchodu sa najľudnatejší štát sveta stal kľúčovým hráčom vo svetovom obchode; keďže vplyv produkcie národa s 1,3 miliardami ľudí sa môže len zvyšovať; keďže ostatné krajiny s veľkou populáciou (ako sú India, Brazília, Indonézia a mnoho ďalších) určite spôsobia zmeny v súčasnom poradí vyvážajúcich krajín,

D.

keďže predpokladom obchodu medzi EÚ a Čínou je strategické partnerstvo so vzájomným prístupom na trh na základe pravidiel WTO a spravodlivej hospodárskej súťaže,

E.

keďže Čína neuplatňuje dostatočne pravidlá WTO a najmä obchádza zákaz štátnej podpory vývozu, porušuje právo na ochranu duševného vlastníctva, bráni vzájomnému prístupu na svoj trh tovarom a službám z krajín EÚ a úmyselne podhodnocuje menu štátnymi zásahmi,

F.

keďže veľa rozsudkov z viac ako 9 000 súdnych konaní za pirátstvo v minulom roku ešte nie je účinne vykonaných,

G.

keďže Čína nespĺňa v súčasnosti podmienky pre udelenie štatútu trhovej ekonomiky,

H.

keďže Taiwan zohral dôležitú úlohu pri hospodárskom rozmachu Číny,

I.

keďže z dôvodu svojej územnej rozlohy, počtu obyvateľov a dynamického hospodárskeho rastu v posledných rokoch je Čína hospodárskou veľmocou schopnou ovplyvňovať smerovanie svetovej ekonomiky a je subjektom, s ktorým musia všetky ostatné ekonomické oblasti súťažiť,

J.

keďže expanzia Číny následne prinesie obrovské príležitosti pre zisk, avšak prinesie so sebou aj oprávnené obavy európskeho priemyslu s následnou potrebou politického riadenia týchto vzťahov na európskej úrovni,

K.

keďže obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou sú stredobodom diskusie o globalizácii a znázorňujú všetky očakávania a rozpory s tým spojené,

L.

keďže EÚ potrebuje nájsť odpoveď na zvyšujúce sa znepokojenie verejnosti nad vplyvom globalizácie, ktoré ešte viac posilní rastúca prevaha Číny na svetových trhoch,

M.

keďže Čína v uplynulých piatich rokoch strojnásobila svoje výdavky na výskum a vývoj a Európa sa musí vyrovnať s touto výzvou, aby mohla aj v budúcnosti naďalej ťažiť z celosvetového obchodu,

N.

keďže problémy európskeho textilného priemyslu sa dali predpokladať, pretože investície čínskeho priemyslu do tohto odvetvia sú dobre známe a nebude to ojedinelý prípad, keďže podobné okolnosti sa vyskytli v prípade výroby ostatných tovarov, ako je napr. obuv, ale okrem iného aj vo výrobe bicyklov, v automobilovom, oceliarskom a železiarskom priemysle,

O.

keďže sa EÚ nemôže uspokojiť sama so sebou tvárou v tvár výzvam, ktoré predstavuje rastúca hospodárska sila Číny a ako odpoveď musí vypracovať ucelenú dlhodobú stratégiu,

P.

keďže dopad rýchleho hospodárskeho rastu Číny na jej vlastné prírodné zdroje a životné prostredie a na zdroje svetového trhu je extrémne veľký a keďže spoločnosti v EÚ majú ťažkosti z dôvodu rastúcich cien zdrojov na svetovom trhu následkom vysokého dopytu zo strany Číny,

Q.

keďže v roku 2000 sa Čína umiestnila na 97. mieste, čo sa týka výšky emisií skleníkových plynov na obyvateľa a bola zároveň celkovo druhým najväčším znečisťovateľom na svete a stala sa druhým najväčším spotrebiteľom energie a surovín; keďže v odhadoch pre rok 2025 sa predpovedá rekordne vysoký rast čínskych emisií, Čína musí zohrať veľmi významnú úlohu pri znižovaní zaťaženia svetového životného prostredia,

R.

keďže si postupný príchod spravodlivejšieho a bezpečnejšieho sveta vyžaduje väčšiu solidaritu nielen medzi ľuďmi v rozvinutých a menej rozvinutých krajinách, ale aj v rámci jednotlivých krajín,

S.

keďže je v politickom a hospodárskom záujme EÚ podporovať prechod Číny k slobodnému a otvorenému štátu, rešpektujúcemu právo a plne dodržiavajúcemu zásady demokracie a trhovej ekonomiky,

T.

keďže hospodársky rozvoj Číny jej dáva aj väčšiu zodpovednosť v ázijskom regióne,

U.

keďže je povinnosťou EÚ, ako vedúcej svetovej ekonomickej sily, nielen udržiavať svoje obchodné vzťahy so všetkými svojimi partnermi, ale tiež presadzovať univerzálne hodnoty humanity, demokracie a právneho štátu; keďže v tomto ohľade je Čína, napriek svojmu súčasnému hospodárskemu úspechu, ďaleko od poskytnutia úplnej škály demokratických a ľudských práv svojim občanom,

WTO

1.

víta včasné splnenie niektorých záväzkov Číny v rámci WTO, vyzýva však na pokračovanie v dialógu, ktorý by umožnil Číne, aby rýchlo riešila mnohé významné oblasti záujmu pre priemysel EÚ, najmä v súvislosti s uplatňovaním práva duševného vlastníctva, rovnakým prístupom k domácim a zahraničným firmám, transparentnosťou a environmentálnymi, sociálnymi a zdravotníckymi normami;

2.

vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na množstvo prípadov neprimeraného plnenia alebo uplatňovania záväzkov Číny v rámci WTO ponúkla v tejto súvislosti európskym podnikom svoju podporu prostredníctvom účinnej pomoci;

3.

zastáva názor, že EÚ sa musí snažiť o vytvorenie obchodných vzťahov s Čínou v duchu spolupráce a vzájomného doplňovania, pričom musí zabezpečiť, aby tieto dve strany mohli udržať a harmonicky rozvinúť svoje odvetvia priemyslu, poľnohospodárstva a služieb s cieľom zaručiť čo najvyššiu životnú úroveň pre všetkých svojich obyvateľov;

4.

nalieha na Čínu, aby konala v duchu a podľa oddielu 18 svojho protokolu o pristúpení tak, aby sa prechodný kontrolný mechanizmus mohol stať účinnejším nástrojom na vyriešenie zostávajúcich problematických otázok;

5.

vyzýva Komisiu aby starostlivo posúdila, či má udeliť Číne štatút trhovej ekonomiky a udeliť tento štatút len v tom prípade, ak Čína splní príslušné kritériá;

6.

zastáva názor, že pirátstvo a falšovanie európskych výrobkov a značiek zo strany čínskeho priemyslu je vážnym porušením pravidiel medzinárodného obchodu; vyzýva Komisiu, aby prijala vhodné opatrenia na ochranu duševného vlastníctva európskych podnikov vrátane podpory čínskych orgánov v boji, ktorý začali proti pirátstvu, monitorovania problematiky a ak to bude potrebné, vrátane nastolenia tejto otázky vo WTO;

7.

vyzýva členské štáty, aby vypracovali účinný systém kontroly trhu v záujme čo najlepšej ochrany európskych spotrebiteľov pred výrobkami, ktoré nezodpovedajú normám ES;

8.

vyzýva Komisiu, aby prijala nevyhnutné opatrenia na zabránenie dovozu do Európskej únie každého tovaru vyrobeného s použitím vysokorizikových chemických látok, ktoré by európski výrobcovia mali zakázané používať podľa európskych alebo vnútroštátnych právnych predpisov;

9.

vyzýva Čínu, aby zaručila rovnaké podmienky pre všetkých obchodných partnerov a aby nevytvárala byrokratické prekážky obchodu a aby primerane zohľadnila výhrady zo strany EÚ a priemyslu, vrátane oblastí korupcie, právnej istoty, daní, úverov atď.;

10.

vyzýva Čínu ako člena WTO, aby dodržiavala medzinárodné normy v oblasti štatistiky;

11.

vyzýva Komisiu, aby preštudovala vplyv liberalizácie obchodu v Číne a jej členstva vo WTO na rast a sociálny pokrok v tejto krajine;

12.

vyzýva Čínu, v súlade s jej významom v oblasti svetového obchodu, aby v kontexte rozvojovej agendy z Dohy vo väčšej miere využila svoju úlohu sprostredkovateľa s krajinami tretieho sveta a tak napomohla dosiahnuť úspešný výsledok ďalšieho kola rokovaní o rozvojovej agende z Dohy v Hongkongu;

13.

vyzýva Čínu, aby otvorila svoje trhy zahraničným tovarom a službám a uskutočňovala príslušné reformy svojho trhového a hospodárskeho systému;

14.

vyzýva Čínu, aby používala pri udeľovaní verejných zákaziek transparentné a spravodlivé postupy, ktoré dajú zahraničným podnikom rovnakú príležitosť na účasť;

15.

vyzýva Čínu, aby zlepšila prepojenia medzi svojimi dopravnými sieťami a medzinárodnými sieťami s cieľom uľahčiť voľný pohyb osôb a tovarov;

16.

vyzýva Komisiu a Čínu, aby vypracovali účinné opatrenia, ktoré v budúcnosti zabránia opakovane sa vyskytujúcim porušeniam v súvislosti so správnym vyberaním ochranných ciel;

Vplyvy na medzinárodná hospodársku súťaž

17.

víta Memorandum o porozumení z 10. júna 2005 medzi Komisiou a čínskou vládou o obmedzení vývozu čínskeho textilu a vyzýva Komisiu, aby sledovala plnenie podmienok tejto dohody a aj situáciu vzhľadom na ostatný textilný, odevný a obuvnícky priemysel v Európe a zohľadňovala pritom aj dlhodobé záujmy európskych dovozcov a maloobchodníkov; vyzýva Čínu, aby sprehľadnila systém výpočtov použitý na obmedzenie vývozu; nalieha na Komisiu, aby bola pripravená prijať mimoriadne opatrenia ak sa zistí, že priemysel EÚ utrpel vážne materiálne straty; ďalej vyzýva Komisiu a Čínu, aby vyriešili problém rozvojových krajín, ktoré najviac trpia čínskym vývozom tým, že im umožnia chrániť časti svojich trhov s cieľom nájsť riešenie pre niektoré z najchudobnejších národov;

18.

je znepokojený tým, že počiatočný spôsob uplatňovania memoranda o porozumení spôsobil vážne problémy niektorým európskym maloobchodníkom; víta skutočnosť, že na základe nových rokovaní s čínskymi orgánmi sa zdá, že sa tomuto problému venuje pozornosť aspoň z krátkodobého hľadiska; vyzýva Komisiu, aby naďalej monitorovala situáciu s cieľom zabezpečiť, že nedôjde k ďalšiemu narušeniu či už v oblasti textilných výrobkov, alebo v iných odvetviach, kde čínska konkurencieschopnosť výrazne stúpa;

19.

vyzýva Komisiu, aby pristúpila k preskúmaniu dlhodobej životaschopnosti textilnej a odevnej výroby v Európskej únii vo svetle možnosti dovozu z Číny a iných krajín a víta návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva (KOM(2005)0276) so želaním jej skorého prijatia;

20.

nalieha na Komisiu, aby vyšla v ústrety rastúcemu znepokojeniu rozvojových krajín v súvislosti s následkami čínskeho vývozu textilu na ich trhy tým, že bezodkladne vykoná vyhodnotenie celkového vplyvu rušenia dovozných kvót na jednotlivé štáty;

21.

vyzýva Radu a Komisiu, aby uznali, že výzvy, ktorým v súčasnosti čelí odvetvie textilu, odevov a obuvi a ktorými čoskoro prejdú ostatné odvetvia ako je výroba bicyklov, automobilový, strojársky, železiarsky a oceliarsky priemysel majú systémový charakter a že sa musí urýchlene vypracovať dlhodobá stratégia pre priemysel EU s cieľom, aby medzinárodná obchodná politika EU zohľadnila a dopredu riešila dôležité otázky, akou je súčasná nerovnováha vo vzťahu k Číne nielen v oblasti pracovných miest EÚ a rozvojových krajín, ale aj v oblasti existujúcich úvah o víťazoch a porazených v procese globalizácie;

22.

vyzýva Komisiu, aby monitorovala a pravidelne predkladala správy o tom, do akej miery čínska konkurencia ovplyvňuje priemysel EÚ, ako aj o trendoch v množstve a od odvetvového zloženia outsourcingu (externých služieb) z EÚ, s cieľom vyhodnotiť pozitívne a negatívne následky týchto trendov a vyvinúť vhodné politické reakcie;

23.

vyzýva Komisiu, aby znovu pozorne preskúmala rozličné ochranné ustanovenia dohôd s WTO, aby vyhodnotila, či sú stále primerané vzhľadom na meniacu sa paradigmu medzinárodného obchodu, a aby uverejnila svoje nálezy;

24.

poznamenáva, že nárast objemu vývozu čínskeho textilu do Európskej únie je spojený s prudkým poklesom hodnoty týchto výrobkov až o 60 % ich nákupnej hodnoty, pričom z toho európski spotrebitelia nemajú výraznejší prospech; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či existovali nejaké dohody medzi dovozcami a/alebo veľkými distribútormi a aby zabezpečila transparentnosť procesu cenotvorby;

25.

uznáva, že liberalizácia ovplyvňuje mužov a ženy rôznym spôsobom a že riziko kolapsu odevného priemyslu v mnohých chudobných krajinách po zrušení kvót vážne oslabí postavenie žien v týchto krajinách;

26.

vyzýva Komisiu, aby pripravila dlhodobú prognózu vývoja globálneho priemyslu a stratégiu priemyselného rozvoja EÚ na účely určenia možných vývojových trendov v priemysle EÚ v budúcnosti na zabezpečenie konkurencieschopnej reakcie na všetky globálne výzvy;

27.

vyzýva Komisiu, aby vytvorila užšie komplexné partnerstvo, ktoré by bolo prospešné pre Čínu a pre EÚ, aby rozšírila túto spoluprácu do viacerých oblastí a aby sa zamerala na aktívne prekonanie negatívnych faktorov medzi týmito dvomi stranami;

28.

žiada, aby obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou prispievali k vyrovnanému a trvalo udržateľnému hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu a tiež k regionálnemu rozvoju, keďže dôsledkom nevyváženého rozvoja by bola vo veľkej miere ohrozená vnútorná a vonkajšia bezpečnosť;

29.

vyzýva Komisiu a Radu, aby vypracovali cielenú štúdiu o možnostiach európskeho obchodu a priemyslu vyplývajúcich z hospodárskeho vývoja v Číne;

30.

vyzýva Komisiu, aby podporila obchodnú spoluprácu, zvýšila informovanosť a pomohla pri nadväzovaní kontaktov v záujme podpory väčšieho súladu v oblasti právnych predpisov (spoločné normy, posudzovanie zhody, technické predpisy, vylepšené účtovné postupy, vylepšený mechanizmus riešenia sporov atď.);

31.

vyzýva Komisiu, aby uskutočnila rozsiahlejší priebežný výskum s cieľom lepšie pochopiť plný rozsah problematiky presunu pracovných miest mimo územia EÚ (off-shoring) vrátane primeraných programov na zber údajov o pracovných miestach, ktoré sa presúvajú mimo EÚ, na presnú analýzu ekonomických nákladov na offshoring (vrátane strát v daňových príjmoch), na zber údajov o preraďovaní zamestnancov a o ich nových mzdových úrovniach a na analýzu pozitívneho a negatívneho rozsiahlejšieho vplyvu na spoločenstvá;

32.

vyzýva Komisiu, aby sa vyjadrila k tomu, do akej miery súčasné nízke dovozné a predajné ceny čínskych výrobkov prinášajú zlepšenia prosperity spotrebiteľov v Európe a s akým strednodobým a dlhodobým vývojom ráta Komisia v tejto súvislosti;

33.

poznamenáva, že priemyselný tovar predstavuje prakticky 75 % svetového obchodu s tovarmi a službami, pričom výrobné odvetvie predstavuje iba okolo 20 % celosvetového HDP; poukazuje na to, že premiestňovanie sa týka najmä tovaru s malou pridanou hodnotou a že tieto priemyselné zmeny sa týkajú v prvom rade najzraniteľnejších a najmenej kvalifikovaných pracovníkov, a teda tých najmenej schopných sa prispôsobiť; vyzýva preto na silnú sociálnu solidaritu s týmito pracovníkmi najmä vo forme väčších investícií do ich odborného vzdelávania a rekvalifikácie v záujme ich nasmerovania na pracovné miesta v odvetviach, v ktorých je Európa ešte stále svetovým lídrom;

34.

žiada Komisiu, aby podrobne preskúmala, ktoré odvetvia majú v súčasnosti prospech, alebo budú mať prospech v budúcnosti, z mimoriadneho hospodárskeho rastu Číny, koľko pracovných miest bolo zabezpečených alebo vytvorených v týchto odvetviach, aké stratégie má Komisia na určenie a podporu iných podobných odvetví v záujme toho, aby bol celkový vplyv na európske hospodárstva čo sa týka zamestnanosti a prosperity pozitívny, a ktoré práce si členské štáty EÚ ponechajú v odvetví špičkových technológií, ktoré nemôže vykonávať konkurencia s nižšími mzdami, najmä Čína;

35.

žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť zavedenia európskeho systému označovania, ktorý by obsahoval údaje o krajine pôvodu, ako aj sociálne a environmentálne normy;

36.

vyzýva Radu a Komisiu, aby uplatnili politický a ekonomický vplyv krajín EÚ s cieľom dosiahnuť zmenu v prístupe Číny k dodržiavaniu medzinárodných obchodných pravidiel a transparentnosti pri poskytovaní čínskych štátnych dotácií podnikom tak, aby nedochádzalo k obchádzaniu zákazu štátnej podpory pre vývoz a s cieľom odstrániť administratívne a vládne prekážky, ktoré bránia dovozu z členských štátov EÚ a z tretích krajín;

37.

uznáva však, že okrem vyjadrených zrejmých obáv predstavuje Čína trh s veľkým potenciálom pre európskych investorov a že doteraz bola využitá iba jeho časť; vyzýva preto Komisiu na presné označenie najúčinnejších prostriedkov pomoci európskemu priemyslu pri hľadaní a využívaní všetkých možností ponúkaných takýmto veľkým a rozširujúcim sa trhom;

38.

poznamenáva, že súčasný účtovný prebytok Číny klesol z 3,1 % HDP v roku 2003 na 1,1 % HDP v roku 2004 najmä z dôvodu rýchleho nárastu dovozu do Číny; konštatuje, že Čína je v súčasnosti druhým hlavným obchodným partnerom a vyhliadky pre európsky vývoz na tento veľký trh sú naďalej sľubné; je toho názoru, že aj Čína dosiahne hranice svojho rastu, keďže nevyhnutné opatrenia uskutočnené z dôvodu obmedzenia rastu populácie sa prejavia obrátením vekovej pyramídy najneskôr do roku 2015;

39.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali súčasné a budúce programy rozvojovej pomoci, určené Číne s cieľom zistiť, či je pomoc Číne vyvážená finančnými výhodami pre Európu alebo európske podniky;

40.

zdôrazňuje, že rýchly rast Číny je čiastočne zapríčinený silnými hospodárskymi väzbami medzi Čínou a Taiwanom, ktoré sa odrážajú na prítomnosti jedného milióna Taiwančanov pracujúcich v Číne vo viac ako 60 000 taiwanských spoločnostiach a množstve taiwanských investícií v Číne;

41.

vyjadruje svoje obavy z riadenia odvetvia neželezných kovov v Číne, ktoré vedie k štrukturálnemu narušeniu medzinárodného trhu recyklácie neželezných kovov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala situáciu a, ak je to vhodné, požadovala nápravu zo strany WTO s cieľom zabezpečiť firmám EÚ prístup ku šrotu za spravodlivých podmienok;

42.

podporuje Radu a Komisiu v ich úsilí dosiahnuť flexibilitu a určiť skutočnú hodnotu čínskej meny vo vzťahu k medzinárodnému finančnému trhu po zavedení eura;

43.

vyzýva Čínu, aby postupne ukončila vládnu kontrolu výmenných kurzov svojej meny a medzičasom čo najskôr nahradila pevné spojenie s dolárom napojením sa na menový kôš obsahujúci aj euro; ďalej vyzýva Čínu, aby liberalizovala svoje finančné trhy;

44.

vyzýva Komisiu, aby spoločne s Čínou preskúmala spôsoby väčšieho otvorenia čínskych trhov pre zahraničné spoločnosti a aby umožnila a podporila zahraničné podniky pri zakladaní spoločností bez povinnej účasti čínskych partnerov;

45.

víta skutočnosť, že Komisia pripravuje novú rámcovú dohodu s Čínou a žiada EÚ, aby posilnila svoje zastúpenie v Číne;

Vplyvy na sociálnu oblasť a životné prostredie

46.

poznamenáva, že Čína dokázala vyslobodiť z chudoby za 20 rokov viac ako 300 miliónov svojich občanov, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že približne štvrtina vidieckeho obyvateľstva Číny žije naďalej v extrémnej chudobe a že nerovnosti príjmov v Číne patria medzi najrýchlejšie rastúce na svete; vyzýva Komisiu, aby podporovala Čínu v ďalšom rozvoji politiky súdržnosti a aby vzala do úvahy tento aspekt v rámci obchodných vzťahov s Čínou;

47.

uznáva, že napriek zlepšeným hospodárskym vyhliadkam pre mnohých Číňanov to nezmenšilo potrebu rovnomernejšieho geografického rozdelenia hospodárskeho rozvoja, aby sa znížila hrozba ešte väčšej nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia v budúcnosti;

48.

vyzýva Čínu, aby do svojich právnych predpisov zahrnula Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a tým zabezpečila, okrem iného, vytvorenie minimálnych sociálnych a environmentálnych noriem;

49.

vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedostatočnou úrovňou práv pracovníkov v Číne, veľmi nízkymi mzdami a rastúcim počtom pracovných úrazov v dôsledku nevyhovujúcich predpisov v oblasti zdravia a bezpečnosti a nalieha na Čínu, aby ratifikovala kľúčové dohody MOP, najmä dohodu č. 87 o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa a dohodu č. 98 o kolektívnom vyjednávaní a zrušila štátny monopol na vytváranie odborov zakotvený v čínskej legislatíve; vyzýva Čínu, aby prijala opatrenia zamerané na účinný boj proti všetkým podobám moderného otroctva, proti detskej práci a vykorisťovaniu a najmä proti vykorisťovaniu pracujúcich žien s cieľom rešpektovať základné práva pracovníkov a odstrániť sociálny damping;

50.

berie na vedomie stály rast počtu priemyselných sporov od roku 1998; nalieha na Čínu, s cieľom ich vyriešenia, aby povolila vytvorenie nezávislých odborov napr. prostredníctvom vytvorenia ich silného právneho postavenia, zavádzania slobodného kolektívneho dojednávania miezd, príležitostí pre demokraticky zvolených predstaviteľov odborov podstúpiť nezávislý výcvik a prostredníctvom vytvorenia výmenných programov medzi predstaviteľmi európskych a čínskych odborov s cieľom umožniť Číne ťažiť z mnohoročných európskych skúseností v oblasti účasti zamestnancov; nalieha na Čínu, aby zaviedla systém sociálnej ochrany vychádzajúci z potrieb spoločnosti a zameraný predovšetkým na nezamestnaných;

51.

uznáva zvyšujúcu sa konkurencieschopnosť Číny v dnešnom medzinárodnom hospodárskom prostredí, avšak vyzýva Čínu, aby podnikla rýchle a účinné opatrenia proti využívaniu detskej práce a nútených prác; žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti ponúkla svoju podporu Číňanom;

52.

vyzýva Komisiu a Radu, aby boli ostražité vzhľadom na možné obmedzenia slobodného organizovania odborov v Hongkongu; upriamuje pozornosť na pozitívnu úlohu, ktorú by slobodné organizovanie odborov v Hongkongu mohlo zohrať pri zlepšovaní pracovného práva v Číne;

53.

vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojho dialógu s Čínou zdôrazňovali dôležitosť prepustenia aktivistov za práva pracovníkov;

54.

vyzýva Komisiu, aby preskúmala vhodné spôsoby zvyšovania vzájomného porozumenia a ocenenia jednotlivých kultúrnych charakteristík a zvyšovania povedomia a akceptácie európskeho právneho a hospodárskeho systému;

55.

očakáva, že západné, najmä európske podniky, ktoré pôsobia v Číne, naplno uznajú práva odborových zväzov a budú sa príkladným spôsobom správať voči pracovníkom a životnému prostrediu;

56.

je vážne znepokojený vysokou úrovňou znečistenia spôsobeného čínskym priemyslom a rastúcou spotrebou prírodných zdrojov ako je napr. úžitkové drevo z trvalo neudržateľných zdrojov a víta najnovšie známky toho, že Čína prijíma seriózne opatrenia na ochranu životného prostredia; zdôrazňuje, že obchod a životné prostredie sú základnými prvkami WTO, a nalieha na čínsku vládu, aby v plnej miere zohrávala pozitívnu úlohu v podpore trvalo udržateľného rozvoja v Číne, ako aj z globálneho hľadiska; berie na vedomie, že z dôvodu veľkosti Číny by rozsiahle prijatie udržateľných technológií a postupov mohlo mať pozitívny globálny vplyv, mohlo by znížiť náklady a motivovať ostatné krajiny, aby Čínu nasledovali a nalieha na čínske orgány, aby naplno využili potenciál Číny zohrávať vedúcu úlohu v otázkach životného prostredia;

57.

vyjadruje svoje obavy nad tým, že významný hospodársky rast v Číne vedie nielen k znečisťovaniu životného prostredia, ale aj k nedostatku zdrojov a zvyšovaniu cien komodít na svetovom trhu; vyzýva Čínu, aby prijala zodpovednosť za začlenenie environmentálnych noriem do výroby a likvidácie odpadov a za pomoc pri náprave škôd na životnom prostredí; vyzýva Komisiu, aby začala riešiť otázku, ako sa dá v budúcnosti zaručiť finančne dostupné a stabilné zásobovanie obyvateľov a podnikov v Európe surovinami a energiou;

58.

okrem toho nalieha na Radu a Komisiu, aby využili všetky vhodné bilaterálne postupy, ako aj multilaterálne inštitúcie a dohody, ktorých stranou je EÚ aj Čína, na ďalšie presadzovanie vysokého štandardu sociálneho zabezpečenia a ochrany životného prostredia ako veľmi dôležitej súčasti medzinárodnej solidarity;

59.

uznáva kľúčovú úlohu Číny pri hľadaní účinného riešenia globálneho otepľovania a nalieha na čínsku vládu, aby pokračovala vo svojej konštruktívnej účasti na medzinárodných rokovaniach na zabránenie nebezpečným klimatickým zmenám; zdôrazňuje dôležitosť pokračovania v snahách o zníženie spotreby fosílnych palív;

60.

vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili prostredníctvom programu EÚ a Číny pre energiu a životné prostredie a iných prostriedkov, aby spolupráca v otázkach obnoviteľných zdrojov energie/energetickej účinnosti bola prioritou v rámci budúcej spolupráce EÚ a Číny a aby podporili rozvoj trvalo udržateľných technológií a priemyslu v Číne, najmä, aby jej umožnili spoluprácu pri vývoji nových technológií umožňujúcich trvalo udržateľný budúci vývoj; vyzýva Čínu, aby pri budovaní nových uhoľných elektrární využívala najnovšie, najúčinnejšie a pre životné prostredie najvhodnejšie technológie a aby čo najskôr začala používať tzv. čisté uhoľné technológie pri stavbe takýchto elektrární; ďalej vyzýva Čínu na zlepšenie bezpečnostných podmienok vo svojich uhoľných baniach; vyzýva Komisiu, aby ponúkla spoluprácu európskych výrobcov technológií na ťažbu uhlia; vyzýva Čínu, aby v prípade možného vybudovania jadrových elektrární využila európske skúsenosti a bezpečnostné technológie a aby úzko spolupracovala s európskymi výrobcami a s úradmi, akým je Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu;

61.

vyzýva Komisiu, aby zistila najúčinnejší spôsob rokovania o zavedení minimálnych sociálnych a environmentálnych noriem do obchodných dohôd vrátane zabezpečenia ich účinného presadzovania;

62.

víta iniciatívu Komisie riešiť nezákonný dovoz úžitkového dreva a výrobkov z dreva z krajín vrátane Číny prostredníctvom navrhovaného akčného plánu o presadzovaní práva, o správe a obchode v lesníctve (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT); je však znepokojený skutočnosťou, že rokovanie o partnerských zmluvách s krajinami na dobrovoľnom základe by neprinieslo dostatočné riešenie problému;

63.

poznamenáva, že väčšina dreva dovezeného do EÚ z Číny prichádza vo forme spracovaných výrobkov, z ktorých sú niektoré vyrobené z dreva, ktoré Čína získala nezákonne;

64.

vyzýva Komisiu a Radu, aby vyvinuli tlak na čínske orgány, aby prijali zodpovedajúce ďalekosiahle opatrenia na zastavenie dovozu nezákonného úžitkového dreva a výrobkov z dreva a aby povzbudili Čínu, aby v plnej miere zohrávala svoju úlohu v regionálnych a medzinárodných procesoch, ako napríklad východoázijský FLEG zameraný na obmedzovanie obchodu s nezákonne získaným úžitkovým drevom;

Existujúce projekty, riadenie

65.

víta dobre vypracovaný program Komisie pre spoluprácu s Čínou v oblasti životného prostredia a to prostredníctvom financovania pomocných projektov a vyzýva ju, aby zabezpečila pokračovanie a rozšírenie programu; víta všeobecnú vôľu čínskej vlády spolupracovať pri ochrane životného prostredia;

66.

uznáva, že mnohé z environmentálnych problémov Číny nevyplývajú z nedostatočných zákonov, ale z ich nedostatočného uplatňovania, a preto vyzýva Komisiu, aby rozvoj kapacít na miestnej úrovni stanovila ako ústredný prvok projektov spolupráce;

67.

povzbudzuje nárast počtu programov ako je vzdelávací program pre riadiacich pracovníkov na zvýšenie obchodnej účasti medzi Čínou a EÚ;

68.

vyzýva Komisiu, aby splnila prísľub, ktorý dala Európskemu parlamentu 8. marca 2005 a ponúkla vyslanie európskych colných úradníkov do Číny s cieľom poskytnúť podporu a odborné vzdelávanie;

Vzdelávanie

69.

vyzýva Komisiu, aby sa dohodla s čínskou vládou na podpore vzájomnej výuky a výmeny študentov; ďalej nalieha na Komisiu, aby vytvorila v rámci EÚ viac škôl s vyučovaním v čínskom jazyku s možnosťou štipendií alebo financovania pre študentov z EÚ, ktorí majú záujem o štúdium čínštiny;

Politický dialóg

70.

očakáva, že EÚ zároveň s rozvojom obchodných vzťahov rozvinie intenzívnejší politický dialóg, v oblastiach od ľudských práv po regionálnu a globálnu bezpečnosť;

71.

ľutuje, že rýchly hospodársky rozvoj Číny nesprevádzal pokrok v oblasti politických a občianskych práv obyvateľstva a že oficiálny dialóg o ľudských právach, ktorý EÚ a Čína vedú od roku 1997 zároveň s rastúcimi obchodnými a hospodárskymi vzťahmi, nebol úspešný; zdôrazňuje preto potrebu odlišného prístupu, vrátane vytvorenia jasnej a účinnej politiky podmienenosti rešpektovaním ľudských práv vzhľadom na všeobecnú obchodnú politiku EÚ voči Cíne;

72.

opakuje svoje obavy nad situáciou v oblasti ľudských práv v Číne; poznamenáva, že počas uplynulých pätnástich rokov došlo k istému pokroku; zdôrazňuje, že je potrebné v tejto oblasti urobiť viac a domnieva sa, že dialóg o ľudských právach medzi Čínou a EÚ by mal byť neustále prehlbovaný;

Zbrojné embargo

73.

upozorňuje na skutočnosť, že EÚ a USA (a iní) uvalili na Čínu embargo na vývoz zbraní ako priamy dôsledok toho, že čínske úrady brutálne potlačili demokratické demonštrácie na Námestí nebeského pokoja v júni 1989; považuje za nevhodné, aby EÚ stiahla embargo v tejto situácii;

*

* *

74.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Číny.


(1)  Ú. v. EÚ C 91 E, 15.4.2004, s. 679.

(2)  Ú. v. EÚ C 31 E, 5.2.2004, s. 264.

(3)  Ú. v. EÚ C 127 E, 29.5.2003, s. 652.

(4)  Ú. v. ES C 112 E, 9.5.2002, s. 313.

(5)  Ú. v. ES C 304, 24.10.2000, s. 209.

P6_TA(2005)0382

Irán

Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä uznesenie z 28. októbra 2004 (1) a z 13. januára 2005 (2),

so zreteľom na dialóg medzi EÚ a Iránom o ľudských právach, ktorý donedávna prebiehal, a v rámci ktorého iránska vláda prijala záväzok posilniť dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu,

so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a Medzinárodný pakt o občianskych, ľudských a politických právach, ako aj Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorého zmluvnou stranou je aj Irán,

so zreteľom na rozhodnutie Iránu o obnovení činností spojených s obohacovaním uránu z 1. augusta 2005, ktoré je v rozpore so záväzkami parížskej dohody a keďže Irán 10. augusta 2005 odpečatil linky na výrobu tetrafluoridu uránu vo svojom zariadení na konverziu uránu pri Isfahane a obnovil jadrové aktivity palivového cyklu,

so zreteľom na uznesenie Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) z 11. augusta 2005 o uplatňovaní dohody o zárukách v rámci zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) v Iránskej islamskej republike, ktorá nalieha na Irán, aby opätovne úplne zastavil všetku činnosť spojenú s obohacovaním uránu na rovnakom dobrovoľnom, právne nezáväznom základe, ako to vyžadujú predchádzajúce uznesenia uvedenej rady a dovolil generálnemu riaditeľovi znovu zapečatiť toto zariadenie nezávisle od otázky, či Irán porušuje Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ),

so zreteľom na uznesenie Rady guvernérov IAEA z 24. septembra 2005,

so zreteľom na závery Rady o Iráne, najmä zo 16. marca 2005 a 3. októbra 2005,

so zreteľom na 7. výročnú správu EÚ o ľudských právach (2005) prijatú Radou 3. októbra 2005,

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže článok IV ZNJZ stanovuje, že žiadne ustanovenie tejto zmluvy nemožno vykladať tak, že poškodzuje nescudziteľné právo príslušných zmluvných strán na rozvoj výskumu, výroby a využitia jadrovej energie na mierové účely bez diskriminácie a v súlade s článkami I a II tejto zmluvy,

B.

keďže Irán sa zaviazal EÚ-3 (Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia), že bude uplatňovať dodatkový protokol k ZNJZ aj bez jeho ratifikácie,

C.

keďže podľa IAEA Irán počas dlhého obdobia v mnohých prípadoch nesplnil záväzky vyplývajúce z dohody o zárukách v rámci ZNJZ, pokiaľ ide o podávanie správ o jadrovom materiáli, jeho spracúvaní a použití, ako aj vyhlásenie o zariadeniach, v ktorých sa tento materiál spracúval a skladoval,

D.

keďže vo svojich predošlých uzneseniach vyjadrila IAEA nespokojnosť úmyslom Iránu nevydať dôležité vyhlásenia a zdôraznila, že je znepokojená nad pretrvávajúcimi nedostatkami v chápaní mnohých hľadísk iránskeho jadrového programu, ktoré sú citlivé vzhľadom na nešírenie jadrových zbraní,

E.

keďže IAEA upozornila na to, že zásadný význam pre riešenie zostávajúcich otázok má úplné a trvalé pozastavenie všetkých aktivít spojených s obohacovaním uránu oznámených IAEA 14. novembra 2004, ktoré bude dobrovoľným, právne nezáväzným opatrením budujúcim dôveru, a ktoré bude IAEA sledovať,

F.

keďže po prerušení rozhovorov s EÚ3 v auguste 2005 Irán opäť obnovil aktivity zamerané na konverziu uránu v zariadení na konverziu uránu v Isfahane po tom, ako odstránil pečate umiestnené generálnym riaditeľom MAAE na výrobných linkách uvedeného zariadenia, ale zachováva samotné pozastavenie obohacovania uránu,

G.

keďže sa v správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) z 11. augusta 2005 uvádza, že jadrové zbrane objavené v predchádzajúcom období, ktoré boli kontaminované vysoko obohateným uránom, pochádzali z Pakistanu,

H.

keďže potom, ako sa Rada guvernérov IAEA vo svojom uznesení z 24. septembra 2005 vyjadrila, že obavy týkajúce sa iránskeho jadrového programu patria do rámca právomocí Bezpečnostnej rady OSN, a požiadala svojho generálneho riaditeľa, aby pokračoval v úsilí o vykonávanie predchádzajúceho rozhodnutia a v práci na ďalšom pokroku v rokovaniach s Iránom,

I.

keďže vďaka rozšíreným kontrolným právomociam upraveným v dodatkovom protokole k ZNJZ, je Irán krajinou s najväčším počtom inšpekcií IAEA za posledné dva roky, vrátane opätovného začatia činností v Isfaháne, a keďže význam požadovanej ratifikácie Iránom nemôže byť dostatočne zdôraznený,

J.

keďže vzťahy EÚ a Iránu sa v posledných rokoch zakladali na trojúrovňovom prístupe, ktorý sa vyznačoval rokovaniami o dohode o obchode a spolupráci, politickom dialógu a dialógu o ľudských právach a trvá na tom, že tieto tri aspekty nie je možné od seba oddeliť,

K.

keďže situácia v Iráne v oblasti dodržiavania občianskych práv a politických slobôd sa od prezidentských volieb v júni 2005 ešte zhoršila, napriek viacerým záväzkom iránskej vlády podporovať univerzálne hodnoty,

L.

keďže Amnesty International a Human Rights Watch podávajú čoraz viac správ o porušovaniach ľudských práv v Iráne počas posledných niekoľkých mesiacov,

M.

keďže prichádza čoraz viac správ o popravách a trestoch smrti, najmä proti mladistvým delikventom a príslušníkom menšín, čím sa zjavne porušujú medzinárodne uznané kritériá a normy,

N.

je znepokojený najmä rastúcim počtom správ o svojvoľných zatknutiach a hrozbách voči novinárom, internetovým novinárom a webloggerom, ako napríklad v prípade Ahmanda Seraajeeho, ktorý bol zatknutý 30. júna 2005, možno pritom spomenúť pokračujúce uväznenia ďalších novinárov len za uplatňovanie ich práva na slobodu prejavu, a to Akbara Ganjiho, ktorý bol uväznený pred viac ako piatimi rokmi spolu so 17 ďalšími iránskymi novinármi a ktorého zdravotný stav je veľmi vážny v dôsledku 60-dňovej hladovky, pričom jeho manželke bol k nemu odopretý prístup,

O.

je tiež znepokojený samoväzbou právnika Abdolfattaha Soltaniho zadržiavaného od 30. júla 2005, ktorý bol pozvaným rečníkom v EP ako zakladateľ Strediska obrancov ľudských práv (Defenders of Human Rights Centre - DHRC),

P.

keďže Irán stále nie je zmluvnou stranou Dohovoru o odstránení všetkých foriem násilia voči ženám,

Q.

je hlboko znepokojený nedostatkom spolupráce Iránu v rámci dialógu medzi EÚ a Iránom, ktorý sa donedávna uskutočňoval, a tým, že nejestvujú žiadne známky plnenia iránskeho záväzku v rámci tohto dialógu s cieľom posilniť dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu v Iráne,

Jadrová problematika

1.

s potešením víta snahy EÚ-3 o dohodu v otázke riešenia sporu s Iránom v súvislosti s jadrovou energiou, podčiarkuje dôležitú úlohu, ktorú má zohrať IAEA a nalieha na ňu, aby naplno využila svoje možnosti kontroly a inšpekcie;

2.

plne podporuje uznesenie prijaté 24. septembra 2005 Radou guvernérov IAEA, ktoré kritizuje Irán za to, že koná v rozpore so štatútom IAEA a zdôrazňuje z toho vyplývajúcu nedôveru v to, že iránsky jadrový program je zameraný výlučne na mierové účely;

3.

nalieha na Irán, aby opäť zaviedol úplné a trvalé pozastavenie všetkých aspektov svojich aktivít obohacovania uránu vrátane testovania alebo výroby v zariadení na konverziu uránu v Isfahane, a aby povolil generálnemu riaditeľovi IAEA opäť zapečatiť uvedené zariadenie;

4.

nalieha na Irán, aby naďalej plne spolupracoval s inšpektormi IAEA a zaviedol opatrenia na zabezpečenie transparentnosti, ktoré presahujú formálne požiadavky dohody o zárukách ZJNZ a dodatkového protokolu k ZNJZ a zahŕňajú prístup k jednotlivcom, dokumentácii týkajúcej sa verejného obstarávania, zariadeniu s dvojakým využitím, niektorým armádnym pracovným dielňam a miestam výskumu a vývoja;

5.

ďalej nalieha na Irán, aby prehodnotil vytvorenie výskumného reaktora moderovaného tvrdou vodou a aby urýchlene ratifikoval a plne vykonal dodatkový protokol ZNJZ, pretože tieto opatrenia pomôžu budovať dôveru vo výlučne mierové zameranie iránskeho jadrového programu;

6.

nalieha na Irán, aby využil čas pred nasledujúcou schôdzou Rady guvernérov IAEA v novembri 2005 na to, aby obnovil rozhovory s EÚ-3 v dobrej viere, bez nátlaku a vyhrážok;

7.

rozhodne podporuje závery Rady o Iráne z 3. októbra 2005, a najmä pokračujúcu podporu EÚ zameranú na diplomatické riešenie medzinárodných obáv v súvislosti s iránskym jadrovým programom v záujme zmiernenia situácie;

8.

vyzýva vládu USA, aby aktívne podporila rokovania EÚ-3 a Iránu tým, že Iránu dajú bezpečnostné záruky;

9.

víta vyhlásenie britského ministra zahraničných vecí Veľkej Británie a úradujúceho predsedu Rady Jacka Strawa z 28. septembra 2005 v Brightone, že napriek poznámke prezidenta USA Georga Busha o tom, že „všetky možnosti sú otvorené“, ani USA ani EÚ neuvažuje o vojenskej akcii proti Iránu z dôvodu jeho kontroverzného jadrového programu, pretože by to nevyriešilo tento problém;

10.

domnieva sa, že Irán má právo rozvíjať svoj jadrový program podľa článku IV ZNJZ a podporuje návrhy EÚ na spoluprácu s Iránom v oblasti jadrovej energie na mierové využitie;

11.

odsudzuje existujúce uplatňovanie dvojakých noriem na štáty vlastniace jadrové zbrane a štáty nevlastniace jadrové zbrane, ktorému sa dá čeliť len spoľahlivými krokmi na jadrové odzbrojenie a vyzýva EÚ, aby prevzala iniciatívu a ukončila stagnáciu rokovaní o jadrovom odzbrojení;

12.

zdôrazňuje význam spolupráce s USA, Ruskom, Čínou a neutrálnymi štátmi, aby sa zvážili doplnkové koncepty (ako napríklad návrh Juhoafrickej republiky) s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu s Iránom o jeho jadrových zariadeniach a ich použití, berúc do úvahy bezpečnostné záujmy Iránu; opakovane zdôrazňuje, že sa nemôžu zvažovať žiadne vojenské riešenia s cieľom dosiahnuť riešenie súčasnej krízy;

13.

domnieva sa, že táto komplexná dohoda by mala napomôcť trvalo udržateľnému systému bezpečnosti, zahŕňajúcemu Indiu, Pakistan a ďalšie jadrové mocnosti a verí, že Irán by mal prevziať svoju zodpovednosť ako regionálny činiteľ a prispieť k vytvoreniu Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia;

14.

vyzýva Radu, aby začala iniciatívu v oblasti bezpečnosti pre celý región, aby sa zabránilo šíreniu jadrových zbraní a iným zdrojom konfliktov;

15.

zdôrazňuje, že uzavretie dohody o spolupráci a obchode medzi Iránom a EÚ závisí od podstatného zlepšenia situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv, ako aj od plnej spolupráce Iránu s IAEA a objektívnych záruk týkajúcich sa mierovej povahy jeho jadrového programu;

Ľudské práva

16.

dôrazne odsudzuje ukladanie a vykonávanie trestu smrti a popráv mladistvých a neplnoletých delikventov, ktoré v početných prípadoch predstavujú trest za pohlavný styk alebo sexuálnu orientáciu, ktoré na základe medzinárodných právnych noriem nie sú považované za trestné činy, a vyzýva iránske úrady, aby dodržiavali medzinárodne uznané právne záruky týkajúce sa okrem iného neplnoletých;

17.

vyzýva iránske úrady, aby okamžite odvolali popravy mladistvých delikventov a zabránili ďalšiemu uplatňovaniu trestu smrti, najmä voči neplnoletým, a aby predovšetkým nevykonali trest smrti v prípade mladistvých Milada Bakhtiariho (17 rokov), Husseina Haghiho (16 rokov), Husseina Taranja (17 rokov), Farshada Saeediho (17 rokov) a Saeeda Khorramiho (16 rokov);

18.

nalieha na iránske úrady, aby dodržiavali ustanovenia Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktoré stanovujú, že trest smrti sa nesmie uložiť za trestné činy spáchané osobami, ktoré boli v dobe spáchania trestného činu mladšie ako 18 rokov a požaduje preto, aby sa v Iráne zmenil vek trestnoprávnej zodpovednosti na 18 rokov;

19.

odsudzuje zaobchádzanie s menšinami ako sú Kurdi, ktorí tvoria 9 % celkového počtu obyvateľstva a ktorí sú diskriminovaní a prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie a etnický pôvod, a obyvatelia oblasti v blízkosti mesta Ahwaz, hlavného mesta provincie Chuzestán ovládanej etnickými Arabmi, ktorí sú, ako uvádza osobitný spravodajca OSN pre primerané bývanie, vysídľovaní zo svojich dedín;

20.

odsudzuje zatknutia a uväznenia internetových novinárov a webloggerov a súbežnú cenzúru viacerých internetových denníkov, weblogov a internetových stránok, ako aj nedávne svojvoľné zatknutia novinárov a prísne obmedzovanie médií v Iráne, žiada preto iránske úrady, najmä iránsky parlament, aby plnili svoje povinnosti v zmysle Medzinárodného paktu o občianskych a ľudských a politických právach a najmä aby umožnili slobodu prejavu na internetových stránkach, vo weblogoch a v tlači;

21.

žiada predsedníctvo Rady a diplomatických zástupcov členských štátov v Iráne, aby urýchlene podnikli intenzívne kroky v súvislosti s uvedenými otázkami, najmä na dosiahnutie okamžitého prepustenia novinárov, internetových novinárov a webloggerov, ktorí sú stíhaní alebo odsúdení za trestné činy v súvislosti s tlačou a svojimi názormi;

22.

predovšetkým vyzýva iránske úrady, aby bezpodmienečne prepustili na slobodu Akbara Ganjiho, ktorého zdravotný stav je po viac ako päťročnom väznení a 60-dňovej hladovke veľmi vážny a ktorý si odpykal päť a pol roka zo svojho šesťročného trestu za trestné činy súvisiace s tlačou a svojimi názormi. Zároveň žiada prepustiť na slobodu Abdolfattaha Soltaniho, väzneného od 30. júla 2005;

23.

vyzýva zástupcov členských štátov v Teheráne, aby naliehali na iránske úrady s cieľom získať podrobné informácie o situácii pána Ganjiho a povolenie ho navštíviť;

24.

naliehavo žiada Irán, aby podpísal Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a odsudzuje nárast počtu zatknutí a odsúdení žien na základe „nedostatočného zahaľovania sa“;

25.

vyzýva Irán, aby obnovil svoj dialóg s EÚ o ľudských právach a žiada Radu a Komisiu, aby pozorne sledovali vývoj v Iráne a v rámci dialógu konzultovali konkrétne prípady porušenia ľudských práv;

26.

žiada Komisiu, aby efektívne využívala Európsku iniciatívu za demokraciu a ľudské práva s cieľom zintenzívniť kontakty a spoluprácu s iránskou občianskou spoločnosťou a nezávislými médiami a aby spoločne s Európskym parlamentom naďalej podporovala demokraciu a dodržiavanie ľudských práv v Iráne;

27.

vyzýva Radu, aby zvážila, akým spôsobom sa môže Európsky parlament zapojiť do procesu pravidelnej aktualizácie spoločnej pozície Rady č. 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o použití osobitných opatrení na boj proti terorizmu, pri zohľadnení vývoja od roku 2001;

*

* *

28.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Vysokému splnomocnencovi pre SZBP, vládam a parlamentom členských štátov a štátov uvedených v tomto uznesení, generálnemu riaditeľovi IAEA, Komisii OSN pre ľudské práva, predsedovi iránskeho Najvyššieho súdu, iránskej vláde a parlamentu (Majlisu) Iránu.


(1)  Ú. v. EÚ C 174 E, 14.7.2005, s. 190.

(2)  Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 159.

P6_TA(2005)0383

Situácia v Etiópii

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Etiópii

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie zo 7. júla 2005 o situácii v oblasti ľudských práv v Etiópii (1),

so zreteľom na predbežné vyhlásenia Volebnej pozorovateľskej misie EÚ (EU EOM) v Etiópii zo 17. mája 2005 a 25. augusta 2005,

so zreteľom na konečné vyhlásenie Carterovho pozorovateľského centra etiópskych národných volieb v roku 2005 z 15. septembra 2005,

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

pripomína, že prvé riadne spochybnené voľby sa v Etiópii konali 15. mája 2005 a poznamenáva, že obdobie, ktoré im predchádzalo, sa vyznačovalo mierovou atmosférou a že i napriek niektorým nezrovnalostiam sa voľby uskutočnili bez väčšej konfrontácie vlády a opozičných strán,

B.

keďže viac ako 90 % etiópskych voličov, ktorí odovzdali svoje hlasy, prejavili svoju vieru v demokraciu a pevné odhodlanie vykonať svoje základné práva,

C.

keďže vyššie uvedené predbežné vyhlásenia EU EOM v Etiópii, napriek mimoriadne vysokej účasti etiópskych voličov, odhalili vážne nezrovnalosti a nedodržanie mnohých základných aspektov pre dodržiavanie demokratických noriem upravujúcich organizovanie volieb,

D.

keďže vo vyhlásení prostredníctva Spojeného kráľovstva z 29. augusta 2005 prevzala EÚ pripomienky EU EOM,

E.

keďže vyššie uvedené konečné vyhlásenie Carterovho centra dospelo k rovnakým záverom ako EU EOM,

F.

keďže opozícia i naďalej odmieta výsledky volieb, ktoré sa uskutočnili 15. mája 2005,

G.

keďže vládnuca strana využila odchádzajúci parlament, aby presadila pozmeňujúci a doplňujúci návrh, podľa ktorého sa vyžaduje absolútna väčšina na to, aby sa mohol predložiť program schôdze, čím zbavila opozíciu jej práva na predloženie návrhu programu alebo zákona v budúcom funkčnom období,

H.

keďže je znepokojený nedemokratickými praktikami, zaznamenanými počas prvej riadnej schôdze nového parlamentu, kde bolo opozičným poslancom, ktorí sa rozhodli vykonávať svoj mandát, odmietnuté právo na slobodu prejaviť svoj názor,

I.

keďže je znepokojený prvým zákonom nového parlamentu, ktorý zbavil imunity zvolených poslancov parlamentu, ktorí sa rozhodli nevykonávať svoj mandát pred tým, ako budú splnené ich požiadavky, a prijatím ďalšieho návrhu zákona, ktorý predĺži funkčné obdobie správnych orgánov mesta Addis Abeba, čím neberie vôbec do úvahy hlasovanie obyvateľov tohto mesta, ktorí jednohlasne hlasovali v prospech opozície,

J.

keďže rokovania vlády a dvoch hlavných opozičných strán, ktoré začali dňa 2. októbra 2005, boli zmarené kvôli odmietavému postoju vládnucej strany dohodnúť sa na minimálnych pravidlách správania sa v pluralitnej demokracii a na rešpektovaní opozície,

K.

keďže opozičné strany vyhlásili, že sú ochotné postupovať v rámci ústavy bez použitia násilia,

L.

keďže vláda obviňuje opozíciu zo zosnovania štátneho prevratu a zadržala veľký počet vodcov opozície,

M.

keďže opozícia odstúpila od svojej výzvy na generálny štrajk ako aj od masovej demonštrácie, ktorú vláda zakázala, z dôvodu hroziaceho násilia, čím podala dôkaz o svojom zmysle pre zodpovednosť,

N.

keďže počas demonštrácií v júni 2005, na ktorých sa protestovalo proti volebným výsledkom, prišlo zásahom bezpečnostných síl o život najmenej 42 osôb a tisíce ďalších bolo zadržaných,

O.

keďže počas vyšetrovania týkajúceho sa niektorých volebných výsledkov a protestov proti nim pretrváva atmosféra hrozieb a zastrašovania,

P.

keďže Etiópia je signatárom Dohody z Cotonou, ktorej článok 9 stanovuje, že dodržiavanie všetkých ľudských práv a základných slobôd je základným prvkom spolupráce AKT-EÚ,

1.

vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že politický dialóg medzi vládou a opozíciou, ktorý sa začal 2. októbra 2005, bol zmarený vládnou stranou a vyzýva všetky strany na bezodkladné obnovenie tohto dialógu, a aby sa snažili o začatie fungovania pluralitnej demokracie, kde sú plne rešpektované práva opozície vládou a vládnucou stranou;

2.

víta kľúčovú úlohu, ktorú pri realizácii politických rozhovorov zohral vedúci delegácie Komisie v Etiópii a predsedníctvo Rady prostredníctvom svojho britského veľvyslanca v spolupráci s ostatnými medzinárodnými diplomatmi;

3.

uvítal by pozvanie etiópskeho parlamentu na parlamentnú misiu do Etiópie, aby preskúmala možnosti budovania kapacity nového parlamentu a možnosti odpovedí na výzvy pluralitnej demokracie;

4.

víta záväzok opozície pracovať v ústavnom rámci, bez použitia násilia;

5.

žiada vládu, aby takisto dodržiavala základné ústavné zásady, najmä základné slobody a ľudské práva;

6.

vyzýva vládu, aby zaručila opozícii prístup k médiám, ako tomu bolo pred voľbami z 15. mája 2005;

7.

vyjadruje svoje vážne znepokojenie, ktoré v nej vzbudzujú pokusy vlády o narušenie demokratického procesu, a to aj prostredníctvom zavedenia podmienky absolútnej väčšiny pre predkladanie návrhov programu v budúcom parlamente, čím znevýhodňuje opozíciu;

8.

víta skutočnosť, že opozícia, z dôvodu zákazu zo strany vlády, zrušila svoju výzvu na masovú demonštráciu 2. októbra 2005, ktorá mohla vyústiť do vážnych násilností;

9.

vyzýva všetky politické strany, aby pracovali na politickom riešení, ktoré zabezpečí demokratické výsady parlamentu;

10.

žiada zastavenie stíhania a zastrašovania predstaviteľov opozičných politických strán, ako aj okamžité prepustenie všetkých tých, ktorí sú doposiaľ zadržiavaní;

11.

žiada etiópsku vládu, aby zabezpečila, že sa zadržiavaní nestanú obeťami zlého zaobchádzania, a že budú mať prístup k svojim rodinám a zdravotnej starostlivosti;

12.

vyzýva etiópske orgány, aby do 48 hodín od ich zadržania predviedli pred súd všetkých politických väzňov, tak ako to stanovujú etiópske právne predpisy, alebo ich bezodkladne prepustili na slobodu;

13.

vyzýva vládu a predstaviteľov politických strán, aby sa dohodli na obsahu etického kódexu umožňujúceho médiám slobodné a nezávislé fungovanie;

14.

vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby boli naďalej ostražití, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodných zásad o ľudských právach a aby naďalej podporovali demokratizačný proces v Etiópii;

15.

žiada Komisiu, aby pokračovala, a v prípade potreby, zintenzívnila humanitárnu politiku EÚ voči Etiópii a prispôsobila svoju nehumanitárnu pomoc pokroku dosiahnutému v demokratickom procese;

16.

poveruje svojho predsedu, aby písomne vyjadril predsedovi etiópskeho parlamentu vážne znepokojenie Európskeho parlamentu nad zamietnutím práva zúčastniť sa na rozprave členom opozície, v rámci debaty o návrhu zákona zbavujúcom poslaneckej imunity všetkých zvolených členov opozície ktorí nezačali vykonávať svoj mandát, a o návrhu zákona predlžujúcom funkčné obdobie správnych orgánov obcí, bez ohľadu na výsledky volieb, a že žiada okamžitú nápravu takýchto opatrení z dôvodu ich nesúladu s minimálnymi demokratickými normami a ďalšieho stupňovania politického napätia a nedôvery;

17.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, etiópskej vláde, predsedovi etiópskeho parlamentu, predsedovi Panafrického parlamentu, opozičným stranám a Africkej únii.


(1)  Prijaté texty P6_TA(2005)0305.

P6_TA(2005)0384

Vzdelávanie ako základný kameň lisabonského procesu

Uznesenie Európskeho parlamentu o vzdelávaní ako základnom kameni lisabonského procesu (2004/2272(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na pracovný dokument služieb Komisie o pokroku pri plnení lisabonských cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy - správa za rok 2005 (SEK(2005)0419),

so zreteľom na spoločnú predbežnú správu Rady a Komisie o vykonávaní podrobného pracovného programu na sledovanie cieľov systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe s názvom „Vzdelávanie a odborná príprava 2010 - úspech lisabonskej stratégie závisí od naliehavých reforiem“ (1),

so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli z 22. a 23. marca 2005 o oživení lisabonskej stratégie,

so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2005 o prehodnotení lisabonskej stratégie po uplynutí polovice doby jej trvania (2),

so zreteľom na oznámenie Komisie o integrovaných usmerneniach pre rast a zamestnanosť (2005 -2008) (KOM(2005)0141),

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Mobilizácia vzdelanosti v Európe: ako môžu univerzity v plnej miere prispieť k lisabonskej stratégii“ (KOM(2005)0152),

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0245/2005),

A.

keďže ciele lisabonskej stratégie zahŕňajú trvalo udržateľný ekonomický rast založený na vedomostiach a väčšom počte kvalitnejších pracovných miest, vytváraní pracovných miest, posilňovaní sociálnej súdržnosti, odstraňovaní chudoby v Európskej únii a podpore rovnosti príležitostí a európskeho sociálneho modelu v rámci hospodárstva a spoločnosti založených na vedomostiach,

B.

keďže podmienkou dosiahnutia lisabonských cieľov je účinné uskutočňovanie dôsledných a komplexných národných stratégií pre celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu a pre zlepšovanie kvalifikácií, so súčasným začlenením vnútroštátnych reforiem do európskeho kontextu,

C.

keďže program „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“ je potrebné účinne uskutočňovať na vnútroštátnej úrovni i na úrovni celoeurópskej,

D.

keďže veľké rozdiely medzi výkonnosťou systémov vzdelávania v EÚ, tak ako sú znázornené v správe „Pisa 2003“ zverejnenej OECD, sú znepokojujúce,

E.

keďže investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú kľúčovým bodom z hľadiska ľudských zdrojov a zlepšovania kvality, účinnosti a prístupnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ,

1.

vyzýva členské štáty na vykonanie pracovného programu „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“ so zapojením všetkých príslušných subjektov;

2.

domnieva sa, že na účely dosiahnutia lisabonských cieľov je potrebné venovať väčšiu pozornosť vzdelávaniu a že EÚ by mala bezodkladne podporovať konvergenciu systémov vzdelávania členských štátov k vyšším výkonnostným normám;

3.

verí, že osobitné opatrenia, ktoré sa majú vykonať na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy musia byť prednostne zamerané na cieľové skupiny akými sú mladí ľudia, osoby hľadajúce prácu a osoby hľadajúce možnosti odbornej prípravy v snahe prispôsobiť sa meniacemu sa trhu práce;

4.

v snahe zlepšovať kvalifikácie na účely prispôsobovania sa potrebám spoločnosti založenej na vedomostiach vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné kroky a reformy na zníženie administratívnych prekážok s cieľom:

urýchliť mobilitu študentov, stážistov, pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, ako aj vedcov a urýchliť vzájomné uznávanie kvalifikácií,

zabezpečiť univerzálny a nediskriminačný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave a vypracovať politiky sociálneho začlenenia pre znevýhodnených mladých ľudí žijúcich v chudobe a tak im umožniť nadobudnúť znalosti a zapojiť sa do trhu práce;

5.

vyzýva členské štáty, aby vypracovali vhodné politiky na vytváranie nových zdrojov pracovných miest akými sú služby pre obyvateľov a pre podniky, sociálne hospodárstvo, územné plánovanie a mestské hospodárenie, ochrana životného prostredia a nové priemyselné odvetvia ako aj tradičné povolania najmä v oblasti remesiel;

6.

domnieva sa, že na to, aby sa celoživotné vzdelávanie mohlo ponúknuť všetkým bez rozdielov, je potrebné vypracovať inovačné modely organizácie práce a nové formy rozdelenia nákladov medzi podnikmi, pracovníkmi a verejnými orgánmi, a považovať za hlavnú prioritu informačné a komunikačné technológie s cieľom umožniť vzdelávanie aj v rodinnom prostredí;

7.

vyjadruje súhlas s primeranosťou 29 ukazovateľov, ktoré používa Komisia na hodnotenie výkonnosti a dosiahnutého pokroku vzdelávacích systémov v Európe, a s potrebou vypracovať nové ukazovatele v kľúčových oblastiach, v ktorých chýbajú (jazyky, informačné a komunikačné technológie, učitelia, návrat investície, vzdelávanie dospelých, sociálne začleňovanie a aktívne občianstvo); na základe toho vyzýva členské štáty, aby prijali najmä vhodné opatrenia zamerané prednostne na zníženie vysokého počtu mladých ľudí, ktorí predčasne opúšťajú školské zariadenia bez akejkoľvek kvalifikácie, pretože táto tendencia predstavuje prekážku posilňovania sociálnej súdržnosti v EÚ;

8.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali zameranie mladých ľudí na technické odbory, ktoré majú potenciál z hľadiska zamestnanosti a integrácie; z tohto dôvodu žiada, aby EÚ, s pomocou členských štátov, začala komunikačnú kampaň zameranú na propagáciu špičkových technických odvetví u mladých ľudí a u ich rodičov a aby sa tak napravil často negatívny obraz, ktorý si o nich vytvára spoločnosť; podporuje výskum, výskum a rozvoj, mobilitu vedcov a študentov prostredníctvom programu Erasmus Mundus; nalieha na Komisiu, aby odstránila prekážky mobility a vytvorila pilotný projekt zameraný na vypracovanie programu typu Erasmus pre učňov, aby sa tak pre nich uľahčil prístup k takzvanej „novej generácii“ programov Spoločenstva pre vzdelávanie a odbornú prípravu;

9.

žiada členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených Radou a aby do roku 2010 zabezpečili zvýšenie počtu absolventov vedeckých odvetví o 15% a aby zároveň vyrovnávali nerovnováhu medzi zastúpením mužov a žien;

10.

podporuje členské štáty v tom, aby uskutočňovali politiku celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá je zhodná na všetkých úrovniach vzdelávania, vrátane vyššieho vzdelávania a ktorá vedie k sociálnemu začleňovaniu a ktorá je zároveň prispôsobená sociálnemu, demografickému a ekonomickému vývoju;

11.

podporuje členské štáty v tom, aby vypracovali programy systematického vzdelávania v oblasti využívania nových technológií vo všetkých zariadeniach celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy;

12.

vyzýva členské štáty, aby zvýšili počet vyučujúcich a zaviedli kvalitnú počiatočnú a ďalšiu prípravu vyučujúcich v rámci ďalšieho odborného vzdelávania, aby vyučujúci mali takú kvalifikáciu a znalosti, ktoré im umožnia v ďalších desaťročiach plniť ich úlohu v spoločnosti založenej na vedomostiach, najmä prostredníctvom pedagogického vzdelávania zameraného na nové informačné technológie;

13.

vyzýva členské štáty, aby vyvinuli veľké úsilie o naplnenie základného cieľa pre EÚ, ktorým je výučba v priemere aspoň dvoch cudzích jazykov pre všetkých, najmä jazykov susediacich krajín;

14.

považuje za nevyhnutné posilnenie otvorenej metódy koordinácie a výmeny osvedčených postupov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a plne podporuje program „peer learning activities“, ktorý začala Komisia v roku 2005; zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu európskych ukazovateľov pri hodnotení dosiahnutého pokroku pri plnení lisabonských cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

15.

žiada Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoje kapacity štatistickej analýzy v oblasti celoživotného vzdelávania;

16.

zdôrazňuje, že pre EÚ je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné spôsoby financovania nového integrovaného akčného programu v oblasti celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy; zároveň zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby bol Európsky sociálny fond po roku 2006 naďalej k dispozícii vo všetkých členských štátoch EÚ;

17.

žiada Radu a Komisiu, aby v nasledujúcom finančnom výhľade naplánovali primerané rozpočtové prostriedky na všetky opatrenia, týkajúce sa celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, od ktorých bude v značnej miere závisieť plnenie cieľov lisabonskej stratégie;