ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 172

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
25. júla 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2006/C 172/1

Závery Rady o Európskom indikátore jazykovej kompetencie

1

 

Komisia

2006/C 172/2

Výmenný kurz eura

4

2006/C 172/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

5

2006/C 172/4

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu nariadenia Komisie

6

2006/C 172/5

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom ( 2 )

8

2006/C 172/6

Oznámenie týkajúce sa platných vyrovnávacích opatrení v súvislosti s dovozom bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii do Spoločenstva: zmena názvu spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje individuálna vyrovnávacia colná sadzba

21

2006/C 172/7

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

22

2006/C 172/8

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

23

 

III   Oznámenia

 

Komisia

2006/C 172/9

Výzva na predloženie návrhov na nepriame činnosti v rámci viacročného programu Spoločenstva na zlepšenie dostupnosti, použiteľnosti a využiteľnosti digitálneho obsahu v Európe (Program eContentplus) ( 2 )

24

2006/C 172/0

Výzva na predloženie návrhov — Spoločný harmonizovaný program konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov Európskej únie

26

2006/C 172/1

Výzva na predloženie návrhov — Spoločný harmonizovaný program konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov Európskej únie

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Rada

25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/1


Závery Rady o Európskom indikátore jazykovej kompetencie

(2006/C 172/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na:

strategický cieľ Európskej únie stať sa najkonkurencieschopnejším a najdynamickejším hospodárstvom na svete založeným na vedomostiach, schopným udržať trvalý hospodársky rast s väčším počtom a vyššou kvalitou pracovných príležitostí, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou, ktorý sa stanovil na zasadnutí Európskej rady 23. a 24. marca 2000 v Lisabone a opätovne potvrdil na zasadnutí Európskej rady 23. a 24. marca 2001 v Štokholme,

mandát uvažovať o konkrétnych budúcich cieľoch systémov vzdelávania, zameriavajúc sa na spoločné obavy a priority a zároveň rešpektujúc národnú rozmanitosť..., ktorý Rade pre vzdelávanie udelilo zasadnutie Európskej rady v Lisabone (1),

Uznesenie Rady zo 14. februára 2002 o podpore jazykovej rozmanitosti a učenia sa jazykov (2), ktoré okrem iného zdôraznilo, že:

znalosť jazykov je jednou zo základných zručností, ktoré si občania potrebujú osvojiť, aby sa mohli účinne zúčastňovať na európskej znalostnej spoločnosti, a preto uľahčuje začlenenie do spoločnosti, ako aj sociálnu súdržnosť; a že

všetky európske jazyky sú si rovné v hodnote a postavení z kultúrneho hľadiska a tvoria neoddeliteľnú súčasť európskej kultúry a civilizácie,

a vyzvalo členské štáty, aby zaviedli systém potvrdzovania jazykových znalostí, ktorý je založený na Spoločnom európskom rámci pre jazyky, ktorý vypracovala Rada Európy,

závery zo zasadnutia Európskej rady v Barcelone 15. až 16. mája 2002 (3), v ktorých sa

schválil podrobný pracovný program nadväzovania na ciele systémov vzdelávania a odbornej prípravy (4),

vyzvalo na ďalšie kroky s cieľom zdokonaliť ovládanie základných zručností, najmä výučbou aspoň dvoch cudzích jazykov od útleho veku a

vyzvalo na stanovenie indikátora jazykovej kompetencie v roku 2003,

závery Rady o nových indikátoroch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy z mája 2005 (5),

oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané Európsky indikátor jazykovej kompetencie  (6),

návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie (7), ktoré vymedzuje komunikáciu v cudzom jazyku ako kľúčovú zručnosť,

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov nazvané Nová rámcová stratégia pre viacjazyčnosť  (8),

OPÄTOVNE POTVRDZUJE, že:

zručnosti v cudzích jazykoch, ako aj pomoc pri podporovaní vzájomného porozumenia medzi národmi sú predpokladom mobilnej pracovnej sily a prispievajú ku konkurencieschopnosti hospodárstva Európskej únie,

pravidelné monitorovanie výkonnosti pomocou indikátorov a referenčných hodnôt je základnou súčasťou lisabonského procesu a umožňuje vymedzenie osvedčených postupov s cieľom strategicky usmerňovať a riadiť krátkodobé i dlhodobé opatrenia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010.

UZNÁVA, že:

sú potrebné opatrenia na nápravu súčasnej neexistencie spoľahlivých porovnávacích údajov o výsledkoch výučby a učenia sa cudzích jazykov,

takéto opatrenia musia vychádzať zo zhromažďovania údajov prostredníctvom objektívnych testov jazykových zručností, vypracovaných a vykonávaných tak, aby sa zabezpečila spoľahlivosť, presnosť a platnosť uvedených údajov,

takéto údaje majú potenciál pomôcť určiť osvedčené postupy v politikách jazykového vzdelávania a metodike výučby jazykov a podeliť sa o ne prostredníctvom posilnenej výmeny informácií a skúseností,

členské štáty potrebujú jasnejší obraz o praktických a finančných opatreniach, ktoré bude musieť každý z nich uskutočniť na účely zriadenia európskeho indikátora jazykovej kompetencie.

ZDÔRAZŇUJE, že:

vývoj indikátora by mal plne rešpektovať zodpovednosť členských štátov za organizáciu ich systémov vzdelávania a nemal by predstavovať neprimeranú správnu alebo finančnú záťaž pre dotknuté organizácie a inštitúcie,

metóda zhromažďovania údajov by mala zohľadniť predchádzajúcu prácu vykonanú v danej oblasti na medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni Únie a členských štátov a mala by sa vypracovať a vykonávať hospodárnym spôsobom,

európsky indikátor jazykovej kompetencie by sa mal zaviesť do praxe čo najskôr, v súlade s týmto referenčným rámcom:

by sa mali zhromažďovať:

prostredníctvom spoločného súboru testov vykonaných na reprezentatívnej vzorke cieľovej populácie v každom členskom štáte,

z reprezentatívnej vzorky žiakov absolvujúcich vzdelávanie a odbornú prípravu na konci úrovne 2 ISCED,

ak sa druhý cudzí jazyk nevyučuje pred koncom úrovne 2 ISCED, môžu si členské štáty zvoliť, že v prvom kole zhromažďovania údajov o druhom cudzom jazyku zhromaždia údaje od žiakov na úrovni 3 ISCED,

pre tie jazyky, pre ktoré v danom členskom štáte existuje vhodná reprezentatívna vzorka žiakov,

výsledky testov by mali vychádzať zo stupníc Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (9),

keďže dodržiavanie jazykovej rôznorodosti je základnou hodnotou Európskej únie, indikátor by sa mal zakladať na údajoch týkajúcich sa vedomostí všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie vyučovaných v Únii ako cudzie jazyky; z praktických dôvodov by však bolo žiadúce, aby v prvom kole zhromažďovania údajov boli testy dostupné v tých oficiálnych jazykoch Európskej únie, ktoré sa v členských štátoch vyučujú najčastejšie, ak je v rámci týchto jazykov k dispozícii dostatočne široká vzorka testovaných žiakov,

členské štáty si samé stanovia, ktoré z týchto oficiálnych jazykov sa budú testovať,

indikátor by mal zhodnotiť spôsobilosť štyroch aktívnych a pasívnych zručností, z praktických dôvodov by však bolo žiadúce zamerať sa v prvom kole zhromažďovania údajov na to, aby boli dostupné testy pre tri jazykové zručnosti, ktoré možno zhodnotiť najjednoduchšie (t. j. návrh: porozumenie hovoreného a čítaného textu počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie),

metodika testovania by sa mala sprístupniť tým členským štátom, ktoré ju chcú použiť na vypracovanie vlastných testov iných jazykov,

mali by sa tiež zhromaždiť vhodné kontextové informácie, ktoré pomôžu zhodnotiť základné faktory.

VYZÝVA Komisiu, aby:

čo najskôr zriadila poradný výbor (poradný výbor EILC) zložený zo zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Rady Európy, ktorý bude mať mandát radiť Komisii pri technických otázkach, akými sú:

špecifikácia verejnej súťaže na vytvorenie testovacích nástrojov,

hodnotenie práce zmluvného dodávateľa,

vhodné opatrenia, normy a technické protokoly pre zhromažďovanie údajov v členských štátoch zohľadňujúc pritom potrebu predchádzať neprimeranej administratívnej alebo finančnej záťaži členských štátov;

s cieľom pomôcť členským štátom vymedziť organizačné a finančné dôsledky, zadala tomuto výboru počiatočnú úlohu vypracovať časový harmonogram práce a podrobnejší popis zostavovania a vykonania testov vrátane:

veľkosti vzorky,

uprednostňovanej testovacej metódy a

uprednostňovaných spôsobov vykonania testov, pričom sa zohľadnia možnosti elektronického testovania,

minimálnu veľkosť vzorky, ktorá by mala určiť, či sa má test konkrétneho jazyka poskytnúť členským štátom,

predložila Rade do konca roku 2006 písomnú správu o pokroku a prípadných nedoriešených otázkach.

VYZÝVA členské štáty, aby:

prijali všetky potrebné kroky na dosiahnutie pokroku pri zavádzaní EILC.


(1)  Dokument SN 100/1/00 REV 1, odsek 27.

(2)  Ú. v. ES C 50, 23.2.2002, s. 1.

(3)  Dokument SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Prijala Rada pre vzdelávanie 14. februára 2002 (Ú. v. ES C 142, 14.6.2002, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 141, 10.6.2005, s. 7.

(6)  Dokument 11704/05 - KOM(2005) 356, konečné znenie.

(7)  Dokument 13425/05 - KOM(2005) 548, konečné znenie.

(8)  Dokument 14908/05 - KOM(2005) 596, konečné znenie.

(9)  Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: Učenie sa, učenie, hodnotenie, ako ho vypracovala Rada Európy.


Komisia

25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/4


Výmenný kurz eura (1)

24. júla 2006

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2633

JPY

Japonský jen

147,32

DKK

Dánska koruna

7,4604

GBP

Britská libra

0,68160

SEK

Švédska koruna

9,2595

CHF

Švajčiarsky frank

1,5746

ISK

Islandská koruna

93,48

NOK

Nórska koruna

7,9540

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5750

CZK

Česká koruna

28,435

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

276,06

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6960

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,9433

RON

Rumunský lei

3,5640

SIT

Slovinský toliar

239,65

SKK

Slovenská koruna

38,385

TRY

Turecká líra

1,9600

AUD

Austrálsky dolár

1,6773

CAD

Kanadský dolár

1,4405

HKD

Hongkongský dolár

9,8256

NZD

Novozélandský dolár

2,0321

SGD

Singapurský dolár

2,0025

KRW

Juhokórejský won

1 202,41

ZAR

Juhoafrický rand

8,9041

CNY

Čínsky juan

10,0868

HRK

Chorvátska kuna

7,2540

IDR

Indonézska rupia

11 603,41

MYR

Malajzijský ringgit

4,667

PHP

Filipínske peso

65,875

RUB

Ruský rubeľ

34,0175

THB

Thajský baht

48,030


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/5


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(2006/C 172/03)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 13. júla 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého spoločnosti Fogeca Multiauto S.A („Fogeca“, Portugalsko) a Mapfre Mutualidad de Seguros („Mapfre“, Španielsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom („JV“, Španielsko) kúpou akcií novozaloženej spoločnosti predstavujúcej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti príslušných spoločností:

Fogeca: montáž vozidiel, výroba automobilových komponentov, maloobchod s vozidlami a náhradnými dielmi;

Mapfre: poistenie, finančné služby;

JV: maloobchod s automobilmi a zákaznícky servis, poistenie vozidiel, správa majetku, v Španielsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená koncentrácia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. However, the final decision on this point is reserved. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní po uverejnení tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať Komisii faxom (č. faxu: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV na nasledujúcu adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/6


Výzva na predloženie pripomienok k návrhu nariadenia Komisie

(2006/C 172/04)

Zainteresované strany môžu zasielať svoje pripomienky do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto návrhu nariadenia na adresu:

European Commission (Európska komisia)

Directorate-General for Competition (GR pre hospodársku súťaž)

Consultation (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

fax (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Návrh nariadenie Komisie (ES) č. .../...

z […],

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002, nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 a nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 pokiaľ ide o obdobie ich uplatňovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1),

a najmä na jeho písmeno a) bod i), ii), iv) a písmeno b) článku 1 ods. 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po konzultácii s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (3), nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (4) a nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (5) sa skončí 31. decembra 2006. Komisia vo svojom Akčnom pláne štátnej pomoci (6) navrhla preskupiť súčasné nariadenia do jedného nariadenia o skupinových výnimkách a ak je to možné, pridať ostatné oblasti uvedené v článkoch 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 994/98.

(2)

Obsah nariadení o budúceho nariadenia o skupinových výnimkách závisí predovšetkým od výsledkov konzultácií s verejnosťou, ktoré boli iniciované Akčným plánom štátnej pomoci a konzultačným dokumentom Komisie o štátnej pomoci a inovácii (7). Na účely definície kategórií štátnej pomoci, ktorú možno považovať za zlučiteľnú so zmluvou, sú nevyhnutné aj diskusie s predstaviteľmi členských štátov. Aby sa pokračovalo v súčasných konzultáciách a analýze ich výsledkov, je vhodné predĺžiť platnosť nariadení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001, (ES) č. 68/2001 do konca roka 2007.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2204/2002, nariadenie (ES) č. 68/2001 a nariadenie (ES) č. 70/2001 by mali byť zodpovedajúcim spôsobom upravené.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre štátnu pomoc,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 8 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 sa druhá veta nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje do 31. decembra 2007.“

Článok 2

V článku 10 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 sa druhá veta nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje do 31. decembra 2007.“

Článok 3

V článku 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 sa druhá veta nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje do 31. decembra 2007.“

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcom po dni jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli …

Za Komisiu

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. …

(3)  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3.

(4)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22).

(5)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 363/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 20).

(6)  KOM/2005/0107, konečné znenie.

(7)  KOM/2005/0436, konečné znenie.


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/8


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(2006/C 172/05)

(Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci

XS 54/04

Členský štát

Taliansko

Región

Emilia – Romagna

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Rozvoj priemyselných laboratórií

Právny základ

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

3 mil. EUR

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

20. 1. 2004

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2005

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

 

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Regione Emilia – Romagna

Adresa:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

 

Nie


Číslo pomoci

XS 68/05

Členský štát

Lotyšsko

Región

Lotyšsko

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Úvery pre MSP, ktoré prechádzajú rýchlym rastom

Právny základ

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková výška (garantované úvery)

20 (1) mil. LVL (28,457 mil. EUR)

Celková ročná výška – priemerná výška úverov poskytnutých za rok

(3 mil. LVL) (4,268 mil. EUR)

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5

Áno

najviac 15 %

 

Dátum implementácie

1. 7. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2019

Ak sa ustanovenia schémy štátnej pomoci prestanú zhodovať s pravidlami týkajúcimi sa kontroly pomoci na obchodné aktivity, ustanovenia na poskytnutie pomoci v rámci schémy štátnej pomoci sa zrevidujú v súlade s článkom 88 ods. 1 Zmluvy o ES

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

 

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

okrem:

 

výroby, spracovania a uvoľnenia na konzumáciu produktov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES

X

finančné sprostredkovateľstvo a poisťovníctvo

X

hazardné hry

X

výroba a dodávka zbraní a obchod so zbraňami

X

výroba tabaku a špecializovaný obchod s tabakom

X

ťažba uhlia

X

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Valsts akciju sabiedrîba „Latvijas Hipotçku un zemes banka“

Adresa:

Doma laukumâ 4

LV-1977 Rīgā

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno

 


Číslo pomoci

XS 69/05

Členský štát

Lotyšsko

Región

Lotyšsko

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Úvery (vrátane mikroúverov) na zakladanie podnikov

Právny základ

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková suma,

(10,665 mil. LVL) (15,175 mil. EUR (2)

z nej:

 

v roku 2005: (5,333 mil. LVL) (7,588 mil. EUR)

 

v roku 2007: (5,332 mil. LVL) (7,586 mil. EUR)

Dodatočné zdroje zabezpečené vládnou zárukou:

(10,665 mil. LVL) (15,175 mil. EUR)

Celková ročná výška – priemerná výška úverov poskytnutých za rok

(3 mil. LVL) (4,268 mil. EUR)

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

najviac 15 %

 

Dátum implementácie

1. 7. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2019

Ak sa ustanovenia schémy štátnej pomoci prestanú zhodovať s pravidlami týkajúcimi sa kontroly pomoci na obchodné aktivity, ustanovenia na poskytnutie pomoci v rámci schémy štátnej pomoci sa zrevidujú v súlade s článkom 88 ods. 1 Zmluvy o ES

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

 

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

okrem:

 

výroby, spracovania a uvoľnenia na konzumáciu produktov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES

X

finančné sprostredkovateľstvo a poisťovníctvo

X

hazardné hry

X

výroba a dodávka zbraní a obchod so zbraňami

X

výroba tabaku a špecializovaný obchod s tabakom

X

ťažba uhlia

X

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Valsts akciju sabiedrîba „Latvijas Hipotçku un zemes banka“

Adresa:

Doma laukumā 4

LV-1977 Rīgā

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno

 


Číslo pomoci

XS 89/05

Členský štát

Taliansko

Región

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Európsky rozmer pre malé podniky a bonusy na koncentráciu

Právny základ

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

- 34 mil. EUR na rok 2005;

110 mil. EUR na rok 2006;

57 mil. EUR na rok 2007;

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno (článok 5)

 

Dátum implementácie

Od 17. 3. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do roku 2007

(Taliansko sa zaväzuje upraviť predpisy v súlade s nariadením ktoré nahradí nariadenie (ES) č. 70/2001)

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

 

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Adresa:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno

 


Číslo pomoci

XS 138/05

Členský štát

Grécko

Región

Všetky regióny

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Pomoc určená na výdavky na štúdie a poradenstvo v rámci investičného programu „Podpora súkromných investícií na účely hospodárskeho rozvoja a regionálnej kohézie“ spadajúceho pod zákon č. 3299/2004

Právny základ

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková suma ročne

40 mil. EUR

Garantované pôžičky

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované pôžičky

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

15. 6. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2006

Cieľ pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

 

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva

Pomoc obmedzená na špecifické sektory:

Áno

 automobilový priemysel

Áno

iné výrobné odvetvia

Áno

iné služby

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Adresa:

Νίκης 5-7,

GR-ΤΚ 10180, Αθηνα

Názov:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Adresa:

Μεσογείων 199,

GR-ΤΚ 10192, Αθηνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno

 


Číslo pomoci

XS 154/05

Členský štát

Taliansko

Región

Regione Lombardia

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Docup Cieľ 2, 2000 – 2006 – Opatrenie 1.5 „Podpora zakladania nových podnikov“, Vedľajšie opatrenie b) „Zakladanie podnikov“: komplexné iniciatívy.

Právny základ

Docup ob.2 2000-2006

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Roky 2005/2006: 3 000 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s maximálnymi intenzitami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001.

Konkrétne:

náklady na hmotné a nehmotné investície:

malé podniky 15 % GGE;

stredné podniky 7,5 % GGE;

maximálne intenzity v oblastiach oprávnených na výnimku podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES:

malé podniky 8 % NGE + 10 % GGE,

stredné podniky 8 % NGE + 6 % GGE,

náklady na nákup služieb a poradenstvo:

malé a stredné podniky: 50 % GGE

Celkový príspevok nesmie v žiadnom prípade prevýšiť 30 % nominálnej hodnoty celkovej sumy nákladov na investície a nákup služieb. V prípade, že sa táto maximálna hodnota prekročí, príspevok poskytnutý na nákup služieb sa zníži, a to spôsobom, aby sa dosiahla uvedená úroveň 30 %

Dátum implementácie

Dátum uverejnenia zoznamu (3. 8. 2005)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Pomoc sa môže poskytovať až do 31. 12. 2006

Účel pomoci

Podpora investícií do nových podnikateľských iniciatív v priemysle, remeselnej výrobe, turistickom ruchu a službách prostredníctvom podpory počiatočných investícií a nákupom reálnych služieb v kategórii komplexných iniciatív

Príslušné sektory hospodárstva

Priemysel

Remeselná výroba

Turistický ruch

Služby

Stanovujú sa obmedzenia a vylúčenia týkajúce sa poskytnutia podpory, pokiaľ ide o určité sektory, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva, najmä:

vylučuje sa sektor dopravy, výroby, spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych produktov podľa prílohy I k zmluve, ako aj rybolov;

projekty týkajúce sa oceliarskeho priemyslu, lodiarenského priemyslu, priemyslu syntetických vlákien a automobilového priemyslu sú predmetom ďalších obmedzení.

Opatrenia uvedené v tomto opatrení sú definované v zmysle článku 2 a 5 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresa:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Ďalšie informácie

Pomoc sa poskytuje v rámci aktualizácie Docup Cieľ 2, 2000/2006


Číslo pomoci

XS 155/05

Členský štát

Taliansko

Región

Regione Lombardia

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Docup Cieľ 2, 2000 – 2006 – Opatrenie 1.1 „Podpora investícií do podnikov“, Vedľajšie opatrenie f) „Opatrenia súvisiace s podporou konkurencieschopnosti podnikov“, Akcia 3): Ucelené balíky podpôr na investície do inovačnej technológie a/alebo na ochranu životného prostredia – zákon 598/94, článok 11 a na súvisiaci nákup a lízing zariadení a/alebo výrobných strojov – zákon č.1329/65

Právny základ

Docup ob.2 2000-2006

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Roky 2005/2006: 3 500 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s maximálnymi intenzitami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001.

Konkrétne:

a)

náklady na hmotné a nehmotné investície:

malé podniky 15 % GGE,

stredné podniky 7,5 % GGE,

maximálne intenzity v oblastiach oprávnených na výnimku podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES:

malé podniky 8 % NGE + 10 % GGE,

stredné podniky 8 % NGE + 6 % GGE,

b)

náklady na nákup služieb a poradenstvo:

malé a stredné podniky: 50 % GGE

c)

náklady na predkonkurenčný vývoj:

malé a stredné podniky: 35 % GGE

d)

náklady na priemyselný výskum:

malé a stredné podniky: 60 % GGE

Celkový príspevok nesmie v žiadnom prípade prevýšiť 30 % nominálnej hodnoty celkovej sumy nákladov na investície, nákup služieb a výskum a vývoj

Dátum implementácie

Výzva na predloženie ponuky: otvorenie 18. 4. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Pomoc sa môže poskytovať až do 31. 12. 2006

Účel pomoci

Integrovaným spôsobom podporovať investície podnikov, ktoré sa rozhodnú realizovať buď akciu 1 alebo akciu 2 (zákon č. 598/94, článok 11 a zákon č. 1329/65) v súvislosti s uskutočnením opatrení v oblasti inovačnej technológie a súvisiaceho nákupu strojov a zariadení. Podniky, ktoré majú v úmysle realizovať takéto súhrnné investície, môžu využiť predmetnú podporu prostredníctvom predloženia jednotnej žiadosti týkajúcej sa investičného plánu spadajúceho pod dve uvedené opatrenia.

Opatrenia uvedené v tomto opatrení sú definované v zmysle článku 2 a 5 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001

Príslušné sektory hospodárstva

Ťažobný a výrobný sektor (časti C a D klasifikácie hospodárskych činností ISTAT), stavebný sektor (časť F klasifikácie hospodárskych činností ISTAT), výroba a distribúcia elektrickej energie, pary a teplej vody (časť E klasifikácie hospodárskych činností ISTAT) a výrobné služby, ktoré priamo pozitívne ovplyvňujú rozvoj uvedených výrobných činností.

Vylučuje sa sektor dopravy, výroby, spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych produktov podľa prílohy I k zmluve, ako aj rybolov.

V zmysle multisektorálneho rámca regionálnej pomoci určenej na veľké investičné projekty (2002/C70/04) z 19. 3. 2003:

Vylučuje sa oceliarsky priemysel podľa prílohy B k multisektorálnemu rámcu regionálnej pomoci určenej na veľké investičné projekty (2002/C70/04) z 19. 3. 2003 a priemysel syntetických vlákien podľa prílohy D toho istého rámca.

Maximálna intenzita pomoci pre projekty, ktorých oprávnené náklady prevyšujú 50 mil. EUR alebo ktorých pomoc prevyšuje 5 mil. EUR GGE, predstavuje 30 % zodpovedajúcej maximálnej regionálnej pomoci

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresa:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Ďalšie informácie

Pomoc sa poskytuje v rámci aktualizácie Docup Cieľ 2, 2000/2006


Číslo pomoci

XS 156/05

Členský štát

Taliansko

Región

Regione Lombardia

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Docup Cieľ 2 2000 – 2006 – Opatrenie 1.2 „Podpora pri žiadosti o kvalifikované služby podnikov“, Vedľajšie opatrenie e) „Podpora inovácie“: komplexné iniciatívy

Právny základ

Docup ob.2 2000-2006

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Roky 2005/2006: 5 000 000,00 EUR

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s maximálnymi intenzitami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001.

Konkrétne:

náklady na hmotné a nehmotné investície:

malé podniky 15 % GGE,

stredné podniky 7,5 % GGE,

maximálne intenzity v oblastiach oprávnených na výnimku podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES:

malé podniky 8 % NGE + 10 % GGE,

stredné podniky 8 % NGE + 6 % GGE,

náklady na nákup služieb a poradenstvo:

malé a stredné podniky: 50 % GGE

Celkový príspevok na investície a nákup služieb nesmie prevýšiť 30 % celkových oprávnených nákladov

Dátum implementácie

Dátum uverejnenia zoznamu: september 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Pomoc sa môže poskytovať až do 31. 12. 2006

Účel pomoci

Podpora inovácie MSP prostredníctvom poskytnutia podpory na realizáciu projektov zameraných na nákup reálnych služieb pre organizačnú a obchodnú inováciu, inováciu výpočtovej techniky, šírenie e-obchodu, technologickú inováciu a výskum a vývoj.

Iniciatívy podporované podnikmi musia spadať do kategórie komplexných iniciatív.

Opatrenia uvedené v tomto opatrení sú definované v zmysle článku 2 a 5 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001

Príslušné sektory hospodárstva

Poradenské služby podnikov.

Stanovujú sa obmedzenia a vylúčenia týkajúce sa poskytnutia podpory, pokiaľ ide o určité sektory, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva (doprava, rybolov, výroba, spracovanie a uvádzanie na trh poľnohospodárskych produktov podľa prílohy I k zmluve, oceliarsky priemysel, lodiarenský priemysel, priemysel syntetických vlákien, automobilový priemysel)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresa:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Ďalšie informácie

Pomoc sa poskytuje v rámci aktualizácie Docup Cieľ 2, 2000/2006


Číslo pomoci

XS 183/05

Členský štát

Taliansko

Región

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Podpora pre MSP na prijatie opatrení priemyselnej politiky, ktoré podporujú projekty rozvoja konkurencieschopnosti

Právny základ

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

2005: 14,5 mil. EUR

2006: 9,5 mil. EUR

2007: 9,5 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

5. 10. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 30. 6. 2007

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva

Pomoc obmedzená na špecifické sektory

Áno

 Iné výrobné sektory

Áno

všetky služby

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Adresa:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Telefón: (39-0432) 55 59 71

Fax: (39-0432) 55 59 52

e-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XS 186/05

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

West Wales and the Valleys Objective 1 Region

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Cotton Projects

Právny základ

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

119 902 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 31. októbra 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. decembra 2006

Pozn.: ako je predtým uvedené, grant bol poskytnutý pred 31. decembrom 2006. V platbách z týchto prostriedkov sa bude môcť pravdepodobne pokračovať do 31. decembra 2007 (v súlade s N+2)

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

 

Príslušné sektory hospodárstva

Pomoc obmedzená na špecifické sektory

Áno

Iné služby (Construction)

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

National Assembly for Wales

Adresa:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno

 


Číslo pomoci

XS 192/05

Členský štát

Taliansko

Región

Piemonte

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Podpora na nákup alebo leasing nových úžitkových alebo výrobných strojov (zákon „Sabatini“)

Právny základ

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

25 mil. EUR (3)

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

27. 9. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2006

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

 

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Regione Piemonte – Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio – Direzione Industria.

Adresa:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39-011) 432 14 61 – Fax (39-011) 432 34 83

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno

 


Číslo pomoci

XS 193/05

Členský štát

Taliansko

Región

Piemonte

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Podpora na nákup alebo leasing nových úžitkových alebo výrobných strojov (zákon „Sabatini decambializzata“)

Právny základ

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

25 mil. EUR (4)

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

27. 9. 2005

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2006

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

 

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Regione Piemonte – Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio – Direzione Industria

Adresa:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39-011) 432 14 61 – Fax (39-011) 432 34 83

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno

 


Číslo pomoci

XS 212/05

Členský štát

Taliansko

Región

Campania

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Schéma štátnej pomoci pre malé podniky pôsobiace v sektore remeselnej výroby, obchodu, služieb a cestovného ruchu.

Kritériá a adresy verejného oznámenia súvisiaceho s integrovanými projektmi regionálnych parkov

Právny základ

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

17 488 433,50 EUR

Garantované úvery

Nie

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 31. 1. 2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2006

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

 

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Adresa:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: (36-081) 796 30 50

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno

 


Číslo pomoci

XS 216/05

Členský štát

Španielsko

Región

Celé územie štátu

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Štátna pomoc pre malé a stredné podniky, nie poľnohospodárske, spojené so sektorom jazdectva s cieľom podpory rozvoja v tomto sektore

Právny základ

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

0,5 mil. EUR

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková výška pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

áno

 

Dátum implementácie

Od uverejnenia v BOE (Boletín Oficial del Estado) a od dátumu nadobudnutia účinnosti

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 30. 6. 2007

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

áno

 

Príslušné sektory hospodárstva

Pomoc obmedzená na špecifické sektory

áno

 iné služby

áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Adresa:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

áno

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(2)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(3)  Uvedené ročné výdavky zahŕňajú aj rozpočet iných predpisov, ktoré sú stanovené a citované v právnom základe a sú predmetom oznámenia o výnimke.

(4)  Uvedené ročné výdavky zahŕňajú aj rozpočet iných predpisov, ktoré sú stanovené a citované v právnom základe a sú predmetom oznámenia o výnimke.


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/21


Oznámenie týkajúce sa platných vyrovnávacích opatrení v súvislosti s dovozom bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii do Spoločenstva: zmena názvu spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje individuálna vyrovnávacia colná sadzba

(2006/C 172/06)

Na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii sa vzťahuje konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením Rady (ES) č. 74/2004 z 13. januára 2004 (1).

Anunay Fab. Pvt. Ltd, spoločnosť so sídlom v Indii, ktorej vývoz bavlnenej posteľnej bielizne do Spoločenstva podlieha vyrovnávaciemu clu vo výške 7,6 % uloženému podľa čl. 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 74/2004, oznámila Komisii, že 23. novembra 2005, v dôsledku zmeny právnej formy spoločnosti, zmenila svoj názov na Anunay Fab. Ltd.

Spoločnosť tvrdí, že zmena názvu neovplyvňuje právo spoločnosti využívať individuálnu colnú sadzbu, ktorá sa uplatňovala pre spoločnosť v období, keď používala predchádzajúci názov Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Komisia preskúmala poskytnuté informácie a dospela k záveru, že zmena názvu nemá v žiadnom prípade vplyv na zistenia nariadenia (ES) č. 74/2004. Odkaz na spoločnosť Anunay Fab. Pvt. Ltd. by sa preto v prílohe k nariadeniu (ES) č. 74/2004 mal rozumieť ako odkaz na spoločnosť Anunay Fab. Ltd.

Dodatočný kód Taric A498, ktorý bol predtým pridelený spoločnosti Anunay Fab. Pvt. Ltd, sa uplatňuje na spoločnosť Anunay Fab. Ltd.


(1)  Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 1, naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 122/2006 z 23. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2006, s. 3).


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/22


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(2006/C 172/07)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 13. júla 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Crédit Agricole SA („Crédit Agricole“, Francúzsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Emporiki Bank of Greece SA („Emporiki“, Grécko) prostredníctvom verejnej ponuky oznámenej 13. júna 2006.

2.

Predmet činnosti príslušných podnikov:

Crédit Agricole: bankové a poisťovacie služby;

Emporiki: bankové a poisťovacie služby.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená koncentrácia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní po uverejnení tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax č. (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/23


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(2006/C 172/08)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 14. júla 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého spoločnosť Blackstone Group („Blackstone“, USA) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady výhradnú kontrolu nad celou spoločnosťou Travelport Inc. („Travelport“, USA) kúpou akcií.

2.

Predmet činnosti príslušných spoločností:

Blackstone: súkromná obchodná banková spoločnosť podnikajúca najmä v oblasti finančného poradenstva, súkromného kapitálu a investícií do nehnuteľností;

Travelport: geograficky rôznorodá kolekcia cestovných značiek a spoločností.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená koncentrácia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní po uverejnení tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4324 – Blackstone/Travelport na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


III Oznámenia

Komisia

25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/24


Výzva na predloženie návrhov na nepriame činnosti v rámci viacročného programu Spoločenstva na zlepšenie dostupnosti, použiteľnosti a využiteľnosti digitálneho obsahu v Európe (Program eContentplus)

(2006/C 172/09)

(Text s významom pre EHP)

1.   Ciele a opis

Európska komisia prijala pracovný program a výzvu na predkladanie návrhov s cieľom implementovať program eContentplus  (1).

Táto výzva je otvorená pre návrhy na nepriame činnosti, ktoré sa týkajú týchto oblastí a činností:

Geografické informácie

3.1.

Cielené projekty zamerané na geografické informácie

3.2.

Tematická sieť pre geografické informácie

Vzdelávací obsah

4.1.

Cielené projekty zamerané na vzdelávací obsah

4.2.

Tematická sieť pre vzdelávací obsah

Digitálne knižnice (Kultúrny obsah a vedecký/akademický obsah)

5.1.

Cielené projekty zamerané na digitálne knižnice

5.2.

Tematická sieť pre kultúrny obsah

Upevňovanie spolupráce medzi stranami zainteresovanými na digitálnom obsahu

6.1.

Tematická sieť pre verejný sektor a súvisiace záležitosti

2.   Oprávnení žiadatelia

Na programe eContentplus sa môžu zúčastniť právnické osoby so sídlom v 25 členských štátoch.

Okrem toho sa ho môžu zúčastniť právnické osoby so sídlom v Bulharsku, Chorvátsku, Rumunsku a Turecku a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ak bola s príslušnou krajinou na tento účel uzatvorená dvojstranná dohoda. Program je prístupný právnickým osobám so sídlom v štátoch EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) v súlade s ustanoveniami tejto dohody (2).

Účasť právnických osôb so sídlom v tretích krajinách a medzinárodných organizácií je možná, avšak bez finančnej podpory Spoločenstva.

3.   Rozpočet

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie nepriamych akcií, sa odhaduje na 27,3 milióna EUR.

4.   Uzávierka

Uzávierka na doručenie návrhov Komisii je 19. októbra 2006 o 17.00 hod. (luxemburského miestneho času).

5.   Ďalšie informácie

Úplné znenie výzvy na predloženie návrhov a formuláre žiadostí sú k dispozícii na:

http://europa.eu.int/econtentplus

Všetky žiadosti musia zodpovedať špecifikáciám a podmienkam uvedeným v úplnom znení výzvy na predloženie návrhov, pracovnom programe a príručke pre navrhovateľov, ktoré sú k dispozícii v anglickom jazyku na uvedenej internetovej stránke Komisie. Tieto podklady obsahujú informácie o vypracúvaní a predkladaní návrhov.

Návrhy sa budú vyhodnocovať na základe zásad transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Vyhodnotenie vykoná Komisia za pomoci prizvaných odborníkov. Každá predložená žiadosť sa posúdi na základe hodnotiacich kritérií stanovených v pracovnom programe eContentplus.

So všetkými ponukami doručenými Európskej komisii sa bude zaobchádzať prísne dôverne.


(1)  Rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady č. 456/2005/ES z 9. marca 2005, ktorým sa zriaďuje viacročný program Spoločenstva na zlepšenie dostupnosti, použiteľnosti a využiteľnosti digitálneho obsahu v Európe (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 1).

(2)  Aktuálne informácie o tom, ktoré krajiny sa zúčastňujú na programe, sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Aktuálny zoznam sa nachádza aj na internetovej stránke programu: http://europa.eu.int/econtentplus.


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/26


VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV

Spoločný harmonizovaný program konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov Európskej únie

(2006/C 172/10)

1.   KONTEXT

Európska komisia zverejňuje výzvu na predloženie návrhov (ref. ECFIN/2006/A3-03) na vykonávanie prieskumov ako súčasť Spoločného harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov (schváleného Komisiou 29. novembra 2000) v členských štátoch EÚ a v kandidátskych krajinách. Táto výzva na predloženie návrhov sa bude týkať Luxemburska, Malty, Chorvátska a Turecka.

Cieľom tohto programu je zhromaždiť informácie o stave ekonomík členských štátov EÚ, aby bolo možné porovnávať ich konjunkturálne cykly na účely riadenia EMU (Hospodárskej a menovej únie). Stal sa nenahraditeľným nástrojom procesu ekonomického dohľadu v rámci EMU, ako aj na účely všeobecnej hospodárskej politiky.

2.   ÚČEL A ŠPECIFIKÁCIE ČINNOSTI

2.1.   Ciele

Spoločný harmonizovaný program zahŕňa špecializované orgány/inštitúty, ktoré vykonávajú prieskumy verejnej mienky na základe spoločného financovania. Komisia chce uzavrieť ročnú grantovú dohodu týkajúcu sa tejto činnosti s orgánmi a inštitútmi, ktoré sú primerane kvalifikované na realizáciu jedného alebo viacerých týchto prieskumov v priebehu obdobia od mája 2007 do apríla 2008:

prieskum v oblasti maloobchodu a služieb v Luxembursku,

prieskum v oblasti investícií, výstavby, maloobchodu a služieb na Malte,

prieskum v oblasti investícií, výstavby, maloobchodu, služieb a priemyslu v Chorvátsku,

prieskum v oblasti investícií, výstavby, maloobchodu, služieb a priemyslu a spotrebiteľský prieskum v Turecku,

ad hoc prieskumy o aktuálnych ekonomických otázkach. Tieto ad hoc prieskumy sú samozrejme viac príležitostné a vykonávajú sa navyše k mesačným prieskumom s použitím tých istých určených vzoriek ako mesačné prieskumy na získanie informácií o určitých otázkach hospodárskej politiky.

Tieto prieskumy sa zameriavajú na manažérov v oblasti priemyslu, investícií, výstavby, maloobchodu a služieb, ako aj na spotrebiteľov.

2.2.   Technické špecifikácie

2.2.1.   Načasovanie prieskumov a nahlasovanie výsledkov

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad prieskumov, ktoré sa požadujú v tejto výzve na predloženie návrhov:

Názov prieskumu

Počet zahrnutých sektorov/veľkostných tried

Počet otázok kladených mesačne

Počet otázok kladených štvrťročne

Prieskum v oblasti priemyslu

56/—

7

9

Prieskum v oblasti investícií

8/6

2 otázky v marci/apríli

4 otázky v októbri/novembri

Prieskum v oblasti výstavby

5/—

5

1

Prieskum v oblasti maloobchodu

9/—

6

Prieskum v oblasti služieb

19/—

6

1

Spotrebiteľský prieskum

25/—

14

3

Mesačné prieskumy sa musia vykonávať v prvých dvoch týždňoch každého mesiaca a výsledky sa musia zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom mesiaca a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

Štvrťročné prieskumy sa musia vykonávať v prvých dvoch týždňoch prvého mesiaca každého štvrťroka (január, apríl, júl a október) a výsledky sa musia zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom januára, apríla, júla a októbra a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

Šesťmesačné prieskumy v oblasti investícií sa musia vykonávať v marci/apríli a v októbri/novembri a výsledky sa musia zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom mája a decembra a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

V prípade ad hoc prieskumov sa príjemca musí zaviazať, že bude dodržiavať konkrétne časové plány určené pre ne.

Podrobný opis činnosti možno stiahnuť z tejto internetovej stránky:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm.

2.2.2.   Metodológia a dotazníky Spoločného harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov EÚ

Podrobnosti o tejto metodológii možno nájsť v užívateľskej príručke na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf.

3.   SPRÁVNE USTANOVENIA A TRVANIE ČINNOSTI

3.1.   Správne ustanovenia

Orgán alebo inštitút sa vyberá na obdobie maximálne 12 mesiacov. Na tento účel sa medzi stranami uzavrie ročná dohoda, v ktorej sa stanovia všeobecné ciele a charakter plánovaných činností. Grantová dohoda sa bude týkať obdobia od mája 2007 do apríla 2008.

3.2.   Trvanie činnosti

Prieskumy sa vykonávajú od 1. mája 2007 do 30. apríla 2008. Trvanie činnosti nesmie prekročiť 12 mesiacov (13 mesiacov v prípade prieskumu v oblasti investícií).

4.   FINANČNÝ RÁMEC

4.1.   Zdroje finančných zdrojov Spoločenstva

Vybrané činnosti sa budú financovať z rozpočtovej položky 01.02.02 – Koordinácia a dohľad nad hospodárskou a menovou úniou.

4.2   Odhadovaný celkový rozpočet Spoločenstva pre túto výzvu

Celkový disponibilný ročný rozpočet na tieto prieskumy je približne 360 000 EUR.

Počet príjemcov bude maximálne 17.

4.3.   Percento spolufinancovania zo strany Spoločenstva

Podiel Komisie na spoločnom financovaní nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov vynaložených príjemcami na každý prieskum.

4.4.   Financovanie činnosti príjemcom a vynaložené oprávnené náklady

Oprávnené náklady možno vynakladať až po podpise grantovej dohody všetkými stranami, okrem výnimočných prípadov, avšak za žiadnych okolností pred podaním žiadosti o grant. Vecné vklady sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Príjemca bude požiadaný, aby predložil podrobný rozpočet obsahujúci odhad nákladov a finančných prostriedkov na činnosť, vyjadrený v eurách. Tento rozpočet bude tvoriť prílohu ku grantovej dohode. Komisia môže následne používať tieto čísla na účely auditu.

5.   KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

5.1.   Právne postavenie žiadateľov

Výzva na predloženie návrhov je otvorená pre orgány a inštitúty (právnické osoby) s právnym postavením v jednom z členských štátov EÚ alebo v jednej z pristupujúcich alebo kandidátskych krajín. Žiadatelia musia dokázať, že existujú ako právnická osoba, a musia poskytnúť požadovanú dokumentáciu prostredníctvom štandardného tlačiva právnickej osoby.

5.2.   Dôvody vylúčenia

Žiadosti sa nebudú skúmať z hľadiska udelenia grantu, ak sa žiadatelia nachádzajú v niektorej z týchto situácií (1):

a)

sú v konkurze alebo likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, uzavreli dohodu s veriteľmi, pozastavili výkon obchodných činností, sú účastníkmi konania týkajúceho sa týchto záležitostí alebo sa nachádzajú v akejkoľvek analogickej situácii vyplývajúcej z podobného postupu ustanoveného vo vnútroštátnych právnych alebo iných predpisoch;

b)

boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania rozsudkom, ktorý má povahu res judicata;

c)

dopustili sa hrubého profesionálneho previnenia, ktoré obstarávateľ môže preukázateľne dokázať;

d)

nesplnili si záväzky týkajúce sa platenia príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia alebo platenia daní v súlade s ustanoveniami právnych predpisov krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo právnymi predpismi krajiny obstarávateľa alebo právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa má zmluva plniť;

e)

boli právoplatne odsúdení za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Spoločenstva;

f)

v súvislosti s iným postupom verejného obstarávania alebo udeľovania grantov z rozpočtu Spoločenstva bolo zistené, že vážnym spôsobom porušili zmluvu, pretože nesplnili svoje zmluvné záväzky;

g)

čelia konfliktu záujmov;

h)

previnili sa skreslením požadovaných informácií pri ich poskytovaní alebo tieto informácie nepredložili.

Žiadatelia musia prostredníctvom štandardného tlačiva vyhlásenia o oprávnenosti potvrdiť, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v bode 5.2.

5.3.   Správne a finančné pokuty

1.

Bez toho, aby bolo dotknuté ukladanie zmluvných pokút, záujemcovia alebo uchádzači a zmluvní dodávatelia, ktorí poskytli nepravdivé informácie alebo ktorí závažným spôsobom nesplnili svoje zmluvné záväzky v predchádzajúcom postupe obstarávania, budú vylúčení zo všetkých zmlúv a grantov financovaných z rozpočtu Spoločenstva na maximálne dva roky od času, keď sa zistilo porušenie, ktoré bolo potvrdené po spornom konaní so zmluvným dodávateľom. Toto obdobie sa môže predĺžiť na tri roky v prípade opakovaného priestupku v priebehu piatich rokov od prvého porušenia.

Uchádzačom alebo záujemcom, ktorí boli uznaní vinnými z poskytnutia nepravdivých informácií, sa takisto udelia finančné pokuty vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty zadávanej zákazky.

Zmluvní dodávatelia, ktorí závažným spôsobom nesplnili svoje zmluvné záväzky, dostanú finančné pokuty vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty príslušnej zákazky. Táto sadzba sa môže zvýšiť na 4 % až 20 % v prípade opakovaného priestupku v priebehu piatich rokov od prvého porušenia.

2.

V prípadoch uvedených v bode 5.2 písm. a), c) a d) budú záujemcovia alebo uchádzači vylúčení zo všetkých zmlúv a grantov na maximálne dva roky od času, keď sa zistilo porušenie, ktoré bolo potvrdené po spornom konaní so zmluvným dodávateľom.

V prípadoch uvedených v bode 5.2 písm. b) a e) budú záujemcovia alebo uchádzači vylúčení zo všetkých zmlúv a grantov na minimálne jeden rok a maximálne štyri roky od dátumu oznámenia rozsudku.

Tieto obdobia sa môžu predĺžiť na päť rokov v prípade opakovaného priestupku v priebehu piatich rokov od prvého porušenia alebo prvého rozsudku.

3.

Prípady uvedené v bode 5.2 písm. e) sú tieto:

a)

prípady podvodu uvedené v článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995,

b)

prípady korupcie uvedené v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997,

c)

prípady účasti v zločineckej organizácii podľa článku 2 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/733/SVV,

d)

prípady prania špinavých peňazí podľa článku 1 smernice Rady 91/308/EHS.

6.   SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje na udržanie svojich aktivít počas obdobia, v ktorom sa vykonáva činnosť. Musia mať odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu potrebnú na realizáciu navrhovanej činnosti alebo pracovného programu.

6.1.   Finančné postavenie žiadateľov

Žiadatelia musia byť finančne spôsobilí dokončiť navrhovanú činnosť a musia poskytnúť svoju súvahu a výkaz ziskov a strát za posledné dva finančné roky, za ktoré majú uzatvorené účtovníctvo. Toto ustanovenie neplatí pre verejné orgány a medzinárodné organizácie.

6.2.   Prevádzková spôsobilosť žiadateľov

Žiadatelia musia byť prevádzkovo spôsobilí dokončiť navrhovanú činnosť a musia poskytnúť príslušnú podpornú dokumentáciu.

Na vyhodnotenie schopnosti žiadateľov sa budú používať tieto kritériá:

Najmenej tri roky dokázaných skúseností s prípravou a vykonávaním kvalitatívnych konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov.

Dokázané skúsenosti v najmenej jednej z týchto oblastí:

1)

vyhodnocovanie výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov, metodologické otázky (vzorky, dotazníky a odstupňovanie) a analýza,

2)

konštrukcia ukazovateľov na základe výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov,

3)

používanie výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov pre cyklickú a makroekonomickú analýzu a výskum s použitím štatistických a ekonometrických metód vrátane analýzy podľa sektorov,

4)

ekonometrické modely a iné nástroje predpovedania.

Schopnosť používať metodológiu Spoločného harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov EÚ a dodržiavať pokyny Komisie: plniť mesačné termíny nahlasovania, realizovať zlepšenia a zmeny v programe prieskumu podľa požiadaviek útvarov Komisie, v súlade s dohodami dosiahnutými na koordinačných stretnutiach so zástupcami spolupracujúcich orgánov/inštitútov.

7.   KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Pri uzavieraní dohody s úspešným záujemcom sa budú používať tieto kritériá:

stupeň kvalifikácie a skúseností záujemcu v oblastiach uvedených v bode 6.2,

efektivita navrhovanej metodológie prieskumov vrátane tvorby vzorky, veľkosti vzorky, úrovne pokrytia, miery zodpovedania,

úroveň spôsobilosti a znalostí záujemcu vo vzťahu k osobitným znakom sektoru a krajiny, v ktorých sa plánuje realizácia prieskumu(-ov),

účinnosť organizácie práce záujemcu z hľadiska pružnosti, infraštruktúry, kvalifikovaných pracovníkov a prostriedkov a vybavenosti na výkon práce, nahlasovania výsledkov, účasti na príprave prieskumov v rámci spoločného harmonizovaného programu a udržiavania kontaktov s Komisiou,

cena.

8.   POSTUPY REALIZÁCIE

8.1   Vypracúvanie a predkladanie návrhov

Návrhy musia obsahovať vyplnené a podpísané štandardné tlačivo žiadosti o grant a všetky podporné doklady uvedené v tlačive.

Všetky predložené návrhy musia pozostávať z troch častí:

administratívny návrh,

technický návrh,

finančný návrh.

Od Komisie možno získať:

štandardné tlačivo žiadosti o grant,

štandardný rozpočtový výkaz, v ktorom sa uvádzajú odhady nákladov prieskumu a plán financovania,

štandardné tlačivo na identifikáciu finančných prostriedkov,

štandardné tlačivo právnickej osoby,

štandardné tlačivo vyhlásenia o oprávnenosti,

štandardné tlačivo vyhlásenia o vôli podpísať štandardnú grantovú dohodu,

štandardné tlačivo týkajúce sa subdodávok,

ako aj dokumentáciu súvisiacu s finančnými aspektmi grantu:

aide-memoire na zostavenie finančných odhadov a finančných výkazov,

vzor grantovej dohody

a)

stiahnutím z tejto internetovej stránky:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm,

b)

v prípade, ak predchádzajúca možnosť nie je dostupná, písomným vyžiadaním od Komisie na adrese:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals – ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisia si vyhradzuje právo meniť tieto štandardné dokumenty podľa potrieb spoločného harmonizovaného programu, resp. podľa obmedzení riadenia rozpočtu.

Návrhy sa musia predkladať v jednom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva, v prípade potreby spolu s anglickým, francúzskym alebo nemeckým prekladom.

Žiadateľ musí dodať jeden podpísaný originál návrhu a dve kópie.

Návrhy sa musia zasielať v zalepenej obálke nachádzajúcej sa v druhej zalepenej obálke.

Vonkajšia obálka by mala obsahovať adresu uvedenú v bode 8.3.

Zalepená vnútorná obálka obsahujúca návrh musí byť označená „Call for Proposals – ECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department“.

Komisia informuje záujemcov o prijatí ich návrhu zaslaním potvrdenej návratky predloženej s návrhom.

8.2.   Obsah návrhov

8.2.1.   Administratívny návrh

Administratívny návrh musí obsahovať:

riadne podpísané štandardné tlačivo žiadosti o grant,

riadne vyplnené a podpísané štandardné tlačivo právnickej osoby a požadovanú podpornú dokumentáciu osvedčujúcu právne postavenie orgánu alebo inštitútu,

riadne vyplnené a podpísané štandardné tlačivo na identifikáciu finančných prostriedkov,

riadne podpísané štandardné tlačivo vyhlásenia o oprávnenosti žiadateľa,

organizačnú schému orgánu alebo inštitútu, v ktorej sa uvádzajú mená a funkcie manažmentu a prevádzkovej jednotky zodpovednej za vykonávanie prieskumov,

riadne podpísané štandardné tlačivo vyhlásenia o odhodlaní podpísať v prípade výberu grantovú dohodu,

dôkaz o dobrej finančnej situácii: treba pripojiť súvahy a výkazy ziskov a strát z predchádzajúcich dvoch finančných rokov, za ktoré bolo uzatvorené účtovníctvo.

8.2.2.   Technický návrh

Technický návrh musí obsahovať:

opis činností orgánu alebo inštitútu, ktorý umožňuje vyhodnotiť jeho kvalifikáciu a rozsah a trvanie jeho skúseností vo vyžadovaných oblastiach podľa bodu 6.2. To znamená akékoľvek štúdie, zmluvy o poskytovaní služieb, poradenské práce, prieskumy, publikácie alebo iné predtým realizované práce, pri ktorých sa uvedie meno klienta a v prípade aktuálnosti sa označia tie, ktoré sa robili pre Európsku komisiu. Treba pripojiť najrelevantnejšie štúdie, resp. výsledky,

podrobný opis prevádzkovej organizácie vykonávania prieskumov. Treba pripojiť príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa infraštruktúry, materiálneho vybavenia, zdrojov a kvalifikovaných pracovníkov (stručný životopis), ktoré, resp. ktorých má žiadateľ k dispozícii,

podrobný opis metodológie prieskumu: metódy výberu vzoriek, chyby výberu vzoriek a intervaly spoľahlivosti, veľkosť vzorky, úroveň pokrytia a odhadovaná miera zodpovedania,

riadne vyplnené štandardné tlačivo týkajúce sa subdodávateľov zúčastnených na činnosti vrátane podrobného opisu podielu subdodávok.

8.2.3.   Finančný návrh

Finančný návrh musí obsahovať:

riadne vyplnený a podrobný štandardný rozpočtový výkaz (v eurách) za obdobie 12 mesiacov pre každý prieskum, ktorý obsahuje plán financovania činnosti a podrobný rozpis celkových a jednotkových oprávnených nákladov na výkon prieskumu vrátane nákladov na subdodávky,

prípadne osvedčenie o oslobodení od DPH,

prípadne dokument potvrdzujúci finančný príspevok z iných organizácií (spolufinancovanie).

8.3.   Adresa a lehota na predloženie návrhov

Žiadatelia o tieto granty môžu svoje žiadosti predložiť Európskej komisii.

Žiadosti možno predložiť:

a)

doporučenou poštou alebo prostredníctvom súkromnej doručovateľskej služby s dátumom nie neskorším ako 25. september 2006 na túto adresu:

doporučenou poštou

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 – 3/13

B-1049 Brussels

prostredníctvom súkromnej doručovateľskej služby

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

alebo dodaním centrálnej poštovej službe Európskej komisie (osobným doručením alebo doručením oprávneným zástupcom žiadateľa vrátane súkromných doručovateľských služieb) na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

najneskôr do 25. septembra 2006 do 16.00 h (bruselského času). V tomto prípade bude dôkazom o predložení potvrdenka s dátumom a podpisom, ktorú vydal prijímajúci úradník uvedeného oddelenia.

Žiadosti, ktoré Komisia prijme po lehote, sa nebudú brať do úvahy.

9.   ČO SA STANE S PRIJATÝMI ŽIADOSŤAMI?

Všetky žiadosti sa skontrolujú, aby sa zistilo, či spĺňajú formálne kritériá oprávnenosti.

Návrhy, ktoré sa považujú za oprávnené, sa vyhodnotia a dostanú známky podľa uvedených kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Proces výberu návrhov sa bude konať v priebehu mesiacov október/november 2006. Na tento účel sa pod patronátom generálneho riaditeľa pre hospodárske a finančné záležitosti zriadi výberová komisia. Bude sa skladať najmenej z troch osôb, ktoré budú zastupovať aspoň dve špecializované oddelenia bez vzájomného hierarchického prepojenia, a bude mať vlastný sekretariát zodpovedný za vybavovanie komunikácie s úspešným záujemcom po výberovom konaní. Aj neúspešným záujemcom sa odpoveď zašle individuálne.

10.   DÔLEŽITÉ

Táto výzva na predloženie návrhov nepredstavuje žiaden druh zmluvného záväzku Komisie voči žiadnemu orgánu/inštitútu, ktorý predkladá návrh na jej základe. Všetka komunikácia týkajúca sa tejto výzvy na predloženie návrhov musí byť v písomnej forme.

Žiadatelia musia vziať na vedomie zmluvné ustanovenia, ktoré budú povinné v prípade zadania zákazky.


(1)  V súlade s článkami 93 a 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/34


VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV

Spoločný harmonizovaný program konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov Európskej únie

(2006/C 172/11)

1.   KONTEXT

Európska komisia zverejňuje výzvu na predloženie návrhov (ref. ECFIN/2006/A3-02) na vykonávanie prieskumov ako súčasť Spoločného harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov (schváleného Komisiou 29. novembra 2000) v členských štátoch EÚ. Táto výzva na predloženie návrhov sa bude týkať Holandska a Fínska.

Cieľom tohto programu je zhromaždiť informácie o stave ekonomík členských štátov EÚ, aby bolo možné porovnávať ich konjunkturálne cykly na účely riadenia EMU (Hospodárskej a menovej únie). Stal sa nenahraditeľným nástrojom procesu ekonomického dohľadu v rámci EMU, ako aj na účely všeobecnej hospodárskej politiky.

2.   ÚČEL A ŠPECIFIKÁCIE ČINNOSTI

2.1   Ciele

Spoločný harmonizovaný program zahŕňa špecializované orgány/inštitúty, ktoré vykonávajú prieskumy verejnej mienky na základe spoločného financovania. Komisia chce uzavrieť 16-mesačnú grantovú dohodu týkajúcu sa tejto činnosti s orgánmi a inštitútmi, ktoré sú primerane kvalifikované na realizáciu jedného alebo viacerých týchto prieskumov v priebehu obdobia od januára 2007 do apríla 2008:

prieskum v oblasti maloobchodu a služieb v Holandsku;

prieskum v oblasti maloobchodu vo Fínsku;

ad hoc prieskumy o aktuálnych ekonomických otázkach. Tieto ad hoc prieskumy sú samozrejme viac príležitostné a vykonávajú sa navyše k mesačným prieskumom s použitím tých istých určených vzoriek ako mesačné prieskumy na získanie informácií o určitých otázkach hospodárskej politiky.

Tieto prieskumy sa zameriavajú na manažérov v oblasti investícií, výstavby, maloobchodu a služieb.

2.2.   Technické špecifikácie

2.2.1.   Načasovanie prieskumov a nahlasovanie výsledkov

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad prieskumov, ktoré sa požadujú v tejto výzve na predloženie návrhov:

Názov prieskumu

Počet zahrnutých sektorov/veľkostných tried

Počet otázok kladených mesačne

Počet otázok kladených štvrťročne

Prieskum v oblasti maloobchodu

9/—

6

Prieskum v oblasti služieb

19/—

6

1

Mesačné prieskumy sa musia vykonávať v prvých dvoch týždňoch každého mesiaca a výsledky sa musia zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom mesiaca a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

Štvrťročné prieskumy sa musia vykonávať v prvých dvoch týždňoch prvého mesiaca každého štvrťroka (január, apríl, júl a október) a výsledky sa musia zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom januára, apríla, júla a októbra a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

V prípade ad hoc prieskumov sa príjemca musí zaviazať, že bude dodržiavať konkrétne časové plány určené pre ne.

Podrobný opis činnosti možno stiahnuť z tejto internetovej stránky:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm.

2.2.2.   Metodológia a dotazníky Spoločného harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov EÚ

Podrobnosti o tejto metodológii možno nájsť v užívateľskej príručke na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf.

3.   SPRÁVNE USTANOVENIA A TRVANIE ČINNOSTI

3.1.   Správne ustanovenia

Orgán alebo inštitút sa vyberá na obdobie maximálne 16 mesiacov. Na tento účel sa medzi stranami uzavrie 16-mesačná dohoda, v ktorej sa stanovia všeobecné ciele a charakter plánovaných činností. Grantová dohoda sa bude týkať obdobia od januára 2007 do apríla 2008.

3.2.   Trvanie činnosti

Prieskumy sa vykonávajú od 1. januára 2007 do 30. apríla 2008. Trvanie činnosti nesmie prekročiť 16 mesiacov.

4.   FINANČNÝ RÁMEC

4.1.   Zdroje finančných zdrojov Spoločenstva

Vybrané činnosti sa budú financovať z rozpočtovej položky 01.02.02 – Koordinácia a dohľad nad hospodárskou a menovou úniou.

4.2.   Odhadovaný celkový rozpočet Spoločenstva pre túto výzvu

Celkový disponibilný ročný rozpočet na tieto prieskumy je približne 90 000 EUR.

Počet príjemcov bude maximálne 3.

4.3.   Percento spolufinancovania zo strany Spoločenstva

Podiel Komisie na spoločnom financovaní nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov vynaložených príjemcami na každý prieskum.

4.4.   Financovanie činnosti príjemcom a vynaložené oprávnené náklady

Oprávnené náklady možno vynakladať až po podpise grantovej dohody všetkými stranami, okrem výnimočných prípadov, avšak za žiadnych okolností pred podaním žiadosti o grant. Vecné vklady sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Príjemca bude požiadaný, aby predložil podrobný rozpočet obsahujúci odhad nákladov a finančných prostriedkov na činnosť, vyjadrený v eurách. Tento rozpočet bude tvoriť prílohu ku grantovej dohode. Komisia môže následne používať tieto čísla na účely auditu.

5.   KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

5.1.   Právne postavenie žiadateľov

Výzva na predloženie návrhov je otvorená pre orgány a inštitúty (právnické osoby) s právnym postavením v jednom z členských štátov EÚ alebo v jednej z pristupujúcich alebo kandidátskych krajín. Žiadatelia musia dokázať, že existujú ako právnická osoba, a musia poskytnúť požadovanú dokumentáciu prostredníctvom štandardného tlačiva právnickej osoby.

5.2.   Dôvody vylúčenia

Žiadosti sa nebudú skúmať z hľadiska udelenia grantu, ak sa žiadatelia nachádzajú v niektorej z týchto situácií: (1)

a)

sú v konkurze alebo likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, uzavreli dohodu s veriteľmi, pozastavili výkon obchodných činností, sú účastníkmi konania týkajúceho sa týchto záležitostí alebo sa nachádzajú v akejkoľvek analogickej situácii vyplývajúcej z podobného postupu ustanoveného vo vnútroštátnych právnych alebo iných predpisoch;

b)

boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania rozsudkom, ktorý má povahu res judicata;

c)

dopustili sa hrubého profesionálneho previnenia, ktoré obstarávateľ môže preukázateľne dokázať;

d)

nesplnili si povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia alebo platenia daní v súlade s ustanoveniami právnych predpisov krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo právnymi predpismi krajiny obstarávateľa alebo právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa má zmluva plniť;

e)

boli právoplatne odsúdení za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Spoločenstva;

f)

v súvislosti s iným postupom verejného obstarávania alebo udeľovania grantov z rozpočtu Spoločenstva bolo zistené, že vážnym spôsobom porušili zmluvu, pretože nesplnili svoje zmluvné záväzky;

g)

čelia konfliktu záujmov;

h)

previnili sa skreslením požadovaných informácií pri ich poskytovaní alebo tieto informácie nepredložili.

Žiadatelia musia prostredníctvom štandardného tlačiva vyhlásenia o oprávnenosti potvrdiť, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v bode 5.2.

5.3.   Správne a finančné pokuty

1.

Bez toho, aby bolo dotknuté ukladanie zmluvných pokút, záujemcovia alebo uchádzači a zmluvní dodávatelia, ktorí poskytli nepravdivé informácie alebo ktorí závažným spôsobom nesplnili svoje zmluvné záväzky v predchádzajúcom postupe obstarávania, budú vylúčení zo všetkých zmlúv a grantov financovaných z rozpočtu Spoločenstva na maximálne dva roky od času, keď sa zistilo porušenie, ktoré bolo potvrdené po spornom konaní so zmluvným dodávateľom. Toto obdobie sa môže predĺžiť na tri roky v prípade opakovaného priestupku v priebehu piatich rokov od prvého porušenia.

Uchádzačom alebo záujemcom, ktorí boli uznaní vinnými z poskytnutia nepravdivých informácií, sa takisto udelia finančné pokuty vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty zadávanej zákazky.

Zmluvní dodávatelia, ktorí závažným spôsobom nesplnili svoje zmluvné záväzky, dostanú finančné pokuty vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty príslušnej zákazky. Táto sadzba sa môže zvýšiť na 4 % až 20 % v prípade opakovaného priestupku v priebehu piatich rokov od prvého porušenia.

2.

V prípadoch uvedených v bode 5.2 písm. a), c) a d) budú záujemcovia alebo uchádzači vylúčení zo všetkých zmlúv a grantov na maximálne dva roky od času, keď sa zistilo porušenie, ktoré bolo potvrdené po spornom konaní so zmluvným dodávateľom.

V prípadoch uvedených v bode 5.2 písm. b) a e) budú záujemcovia alebo uchádzači vylúčení zo všetkých zmlúv a grantov na minimálne jeden rok a maximálne štyri roky od dátumu oznámenia rozsudku.

Tieto obdobia sa môžu predĺžiť na päť rokov v prípade opakovaného priestupku v priebehu piatich rokov od prvého porušenia alebo prvého rozsudku.

3.

Prípady uvedené v bode 5.2. písm. e) sú tieto:

a)

prípady podvodu uvedené v článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995;

b)

prípady korupcie uvedené v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997,

c)

prípady účasti v zločineckej organizácii podľa článku 2 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/733/SVV,

d)

prípady prania špinavých peňazí podľa článku 1 smernice Rady 91/308/EHS.

6.   SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje na udržanie svojich aktivít počas obdobia, v ktorom sa vykonáva činnosť. Musia mať odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu potrebnú na realizáciu navrhovanej činnosti alebo pracovného programu.

6.1.   Finančné postavenie žiadateľov

Žiadatelia musia byť finančne spôsobilí dokončiť navrhovanú činnosť a musia poskytnúť svoju súvahu a výkaz ziskov a strát za posledné dva finančné roky, za ktoré majú uzatvorené účtovníctvo. Toto ustanovenie neplatí pre verejné orgány a medzinárodné organizácie.

6.2.   Prevádzková spôsobilosť žiadateľov

Žiadatelia musia byť prevádzkovo spôsobilí dokončiť navrhovanú činnosť a musia poskytnúť príslušnú podpornú dokumentáciu.

Na vyhodnotenie schopnosti žiadateľov sa budú používať tieto kritériá:

Najmenej tri roky dokázaných skúseností s prípravou a vykonávaním kvalitatívnych konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov.

Dokázané skúsenosti v najmenej jednej z týchto oblastí:

1.

vyhodnocovanie výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov, metodologické otázky (vzorky, dotazníky a odstupňovanie) a analýza,

2.

konštrukcia ukazovateľov na základe výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov,

3.

používanie výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov pre cyklickú a makroekonomickú analýzu a výskum s použitím štatistických a ekonometrických metód vrátane analýzy podľa sektorov,

4.

ekonometrické modely a iné nástroje predpovedania.

Schopnosť používať metodológiu Spoločného harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov EÚ a dodržiavať pokyny Komisie: plniť mesačné termíny nahlasovania, realizovať zlepšenia a zmeny v programe prieskumu podľa požiadaviek útvarov Komisie, v súlade s dohodami dosiahnutými na koordinačných stretnutiach so zástupcami spolupracujúcich orgánov/inštitútov.

7.   KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Pri uzavieraní dohody s úspešným záujemcom sa budú používať tieto kritériá:

stupeň kvalifikácie a skúseností záujemcu v oblastiach uvedených v bode 6.2,

efektivita navrhovanej metodológie prieskumov vrátane tvorby vzorky, veľkosti vzorky, úrovne pokrytia, miery zodpovedania,

úroveň spôsobilosti a znalostí záujemcu vo vzťahu k osobitným znakom sektoru a krajiny, v ktorých sa plánuje realizácia prieskumu(-ov),

účinnosť organizácie práce záujemcu z hľadiska pružnosti, infraštruktúry, kvalifikovaných pracovníkov a prostriedkov a vybavenosti na výkon práce, nahlasovania výsledkov, účasti na príprave prieskumov v rámci spoločného harmonizovaného programu a udržiavania kontaktov s Komisiou,

cena.

8.   POSTUPY REALIZÁCIE

8.1.   Vypracúvanie a predkladanie návrhov

Návrhy musia obsahovať vyplnené a podpísané štandardné tlačivo žiadosti o grant a všetky podporné doklady uvedené v tlačive.

Všetky predložené návrhy musia pozostávať z troch častí:

administratívny návrh,

technický návrh,

finančný návrh.

Od Komisie možno získať:

štandardné tlačivo žiadosti o grant,

štandardný rozpočtový výkaz, v ktorom sa uvádzajú odhady nákladov prieskumu a plán financovania,

štandardné tlačivo na identifikáciu finančných prostriedkov,

štandardné tlačivo právnickej osoby,

štandardné tlačivo vyhlásenia o oprávnenosti,

štandardné tlačivo vyhlásenia o vôli podpísať štandardnú grantovú dohodu,

štandardné tlačivo týkajúce sa subdodávok,

ako aj dokumentáciu súvisiacu s finančnými aspektmi grantu:

aide-memoire na zostavenie finančných odhadov a finančných výkazov,

vzor grantovej dohody.

a)

stiahnutím z tejto internetovej stránky:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm,

b)

v prípade, ak predchádzajúca možnosť nie je dostupná, písomným vyžiadaním od Komisie na adrese:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals – ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 296 36 50

E-mail ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisia si vyhradzuje právo meniť tieto štandardné dokumenty podľa potrieb spoločného harmonizovaného programu, resp. podľa obmedzení riadenia rozpočtu.

Návrhy sa musia predkladať v jednom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva, v prípade potreby spolu s anglickým, francúzskym alebo nemeckým prekladom.

Žiadateľ musí dodať jeden podpísaný originál návrhu a dve kópie.

Návrhy sa musia zasielať v zalepenej obálke nachádzajúcej sa v druhej zalepenej obálke.

Vonkajšia obálka by mala obsahovať adresu uvedenú v bode 8.3.

Zalepená vnútorná obálka obsahujúca návrh musí byť označená „Call for Proposals – ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department“.

Komisia informuje záujemcov o prijatí ich návrhu zaslaním potvrdenej návratky predloženej s návrhom.

8.2.   Obsah návrhov

8.2.1.   Administratívny návrh

Administratívny návrh musí obsahovať:

riadne podpísané štandardné tlačivo žiadosti o grant,

riadne vyplnené a podpísané štandardné tlačivo právnickej osoby a požadovanú podpornú dokumentáciu osvedčujúcu právne postavenie orgánu alebo inštitútu,

riadne vyplnené a podpísané štandardné tlačivo na identifikáciu finančných prostriedkov,

riadne podpísané štandardné tlačivo vyhlásenia o oprávnenosti žiadateľa,

organizačnú schému orgánu alebo inštitútu, v ktorej sa uvádzajú mená a funkcie manažmentu a prevádzkovej jednotky zodpovednej za vykonávanie prieskumov,

riadne podpísané štandardné tlačivo vyhlásenia o odhodlaní podpísať v prípade výberu grantovú dohodu,

dôkaz o dobrej finančnej situácii: treba pripojiť súvahy a výkazy ziskov a strát z predchádzajúcich dvoch finančných rokov, za ktoré bolo uzatvorené účtovníctvo.

8.2.2.   Technický návrh

Technický návrh musí obsahovať:

opis činností orgánu alebo inštitútu, ktorý umožňuje vyhodnotiť jeho kvalifikáciu a rozsah a trvanie jeho skúseností vo vyžadovaných oblastiach podľa bodu 6.2, To znamená akékoľvek štúdie, zmluvy o poskytovaní služieb, poradenské práce, prieskumy, publikácie alebo iné predtým realizované práce, pri ktorých sa uvedie meno klienta a v prípade aktuálnosti sa označia tie, ktoré sa robili pre Európsku komisiu. Treba pripojiť najrelevantnejšie štúdie, resp. výsledky,

podrobný opis prevádzkovej organizácie vykonávania prieskumov. Treba pripojiť príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa infraštruktúry, materiálneho vybavenia, zdrojov a kvalifikovaných pracovníkov (stručný životopis), ktoré, resp. ktorých má žiadateľ k dispozícii,

podrobný opis metodológie prieskumu: metódy výberu vzoriek, chyby výberu vzoriek a intervaly spoľahlivosti, veľkosť vzorky, úroveň pokrytia a odhadovaná miera zodpovedania,

riadne vyplnené štandardné tlačivo týkajúce sa subdodávateľov zúčastnených na činnosti vrátane podrobného opisu podielu subdodávok.

8.2.3.   Finančný návrh

Finančný návrh musí obsahovať:

riadne vyplnený a podrobný štandardný rozpočtový výkaz (v eurách) za obdobie 16 mesiacov pre každý prieskum, ktorý obsahuje plán financovania činnosti a podrobný rozpis celkových a jednotkových oprávnených nákladov na výkon prieskumu vrátane nákladov na subdodávky,

prípadne osvedčenie o oslobodení od DPH,

prípadne dokument potvrdzujúci finančný príspevok z iných organizácií (spolufinancovanie).

8.3.   Adresa a lehota na predloženie návrhov

Žiadatelia o tieto granty môžu svoje žiadosti predložiť Európskej komisii.

Žiadosti možno predložiť:

a)

doporučenou poštou alebo prostredníctvom súkromnej doručovateľskej služby s dátumom nie neskorším ako 25. september 2006 na túto adresu:

doporučenou poštou

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 – 3/13

B-1049 Brussels

prostredníctvom súkromnej doručovateľskej služby

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

alebo dodaním centrálnej poštovej službe Európskej komisie (osobným doručením alebo doručením oprávneným zástupcom žiadateľa vrátane súkromných doručovateľských služieb) na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

najneskôr do 25. septembra 2006 do 16.00 h (bruselského času). V tomto prípade bude dôkazom o predložení potvrdenka s dátumom a podpisom, ktorú vydal prijímajúci úradník uvedeného oddelenia.

Žiadosti, ktoré Komisia prijme po lehote, sa nebudú brať do úvahy.

9.   ČO SA STANE S PRIJATÝMI ŽIADOSŤAMI?

Všetky žiadosti sa skontrolujú, aby sa zistilo, či spĺňajú formálne kritériá oprávnenosti.

Návrhy, ktoré sa považujú za oprávnené, sa vyhodnotia a dostanú známky podľa uvedených kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Proces výberu návrhov sa bude konať v priebehu mesiacov október/november 2006. Na tento účel sa pod patronátom generálneho riaditeľa pre hospodárske a finančné záležitosti zriadi výberová komisia. Bude sa skladať najmenej z troch osôb, ktoré budú zastupovať aspoň dve špecializované oddelenia bez vzájomného hierarchického prepojenia, a bude mať vlastný sekretariát zodpovedný za vybavovanie komunikácie s úspešným záujemcom po výberovom konaní. Aj neúspešným záujemcom sa odpoveď zašle individuálne.

10.   DÔLEŽITÉ

Táto výzva na predloženie návrhov nepredstavuje žiaden druh zmluvného záväzku Komisie voči žiadnemu orgánu/inštitútu, ktorý predkladá návrh na jej základe. Všetka komunikácia týkajúca sa tejto výzvy na predloženie návrhov musí byť v písomnej forme.

Žiadatelia musia vziať na vedomie zmluvné ustanovenia, ktoré budú povinné v prípade zadania zákazky.


(1)  V súlade s článkami 93 a 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.