ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 139

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
14. júna 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Európsky parlament
Rada
Komisia

2006/C 139/1

Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

1

 

Komisia

2006/C 139/2

Výmenný kurz eura

18

2006/C 139/3

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

19

2006/C 139/4

Lehota na vznesenie námietky proti zápisu do registra podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

21

2006/C 139/5

Lehota na vznesenie námietky proti zápisu do registra podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

22

2006/C 139/6

Zoznam medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr (ďalej len dozorné agentúry) schválených členskými štátmi v súlade s prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 800/1999 (Tento zoznam nahrádza zoznam uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 215 z 2. septembra 2005, s. 4)

23

2006/C 139/7

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf) ( 1 )

28

2006/C 139/8

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag) ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Európsky parlament Rada Komisia

14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/1


MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA

medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2006/C 139/01)

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

ďalej len „inštitúcie“,

SA DOHODLI TAKTO:

1.

Účelom tejto dohody je zavedenie rozpočtovej disciplíny a zlepšenie fungovania ročného rozpočtového postupu a spolupráce medzi inštitúciami v oblasti rozpočtu, ako aj zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia.

2.

Rozpočtová disciplína podľa tejto dohody zahŕňa všetky výdavky. Jej dodržiavanie je počas jej platnosti záväzné pre všetky inštitúcie.

3.

Táto dohoda nemení príslušné rozpočtové právomoci inštitúcií, ako ich ustanovujú zmluvy. Ak sa v tomto texte nachádza odkaz na tento bod, Rada sa bude uznášať kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich členov a troma pätinami odovzdaných hlasov v súlade s hlasovacími pravidlami stanovenými v piatom pododseku článku 272 ods. 9 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“).

4.

Ak sa v priebehu súčasného viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 (ďalej len „rozpočtový rámec“) uskutoční revízia zmluvy s dôsledkami na rozpočet, vykonajú sa potrebné úpravy.

5.

Akákoľvek zmena a doplnenie tejto dohody vyžaduje súhlas všetkých inštitúcií Zmeny finančného rámca sa musia vykonať v súlade s postupmi, ktoré sú ustanovené na tento účel v tejto dohode.

6.

Táto dohoda pozostáva z troch častí:

Časť I obsahuje vymedzenie pojmov a ustanovenia na vykonávanie finančného rámca a uplatňuje sa v priebehu doby trvania tohto finančného rámca;

Časť II sa týka zlepšenia medziinštitucionálnej spolupráce v priebehu rozpočtového postupu;

Časť III obsahuje ustanovenia týkajúce sa riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskej únie.

7.

Keď to Komisia uzná za potrebné a vždy, keď predkladá návrh nového finančného rámca podľa bodu 30, predloží správu o uplatňovaní tejto dohody, doplnenú, podľa potreby, návrhom na zmeny.

8.

Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januára 2007 a nahrádza:

Medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (1);

Medziinštitucionálnu dohodu zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa Medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (2).

ČASŤ I – FINANČNÝ RÁMEC

VYMEDZENIE POJMOV A VYKONÁVACIE USTANOVENIA

A.   Obsah a rozsah pôsobnosti finančného rámca

9.

Finančný rámec je stanovený v prílohe I. Predstavuje referenčný rámec pre rozpočtovú disciplínu medzi inštitúciami.

10.

Zámerom finančného rámca je zabezpečiť, aby sa v strednodobom horizonte výdavky Európskej únie rozčlenené podľa širších kategórií vyvíjali riadnym spôsobom a v rámci limitov určených pre vlastné zdroje.

11.

Finančný rámec stanovuje pre každý rok z rokov 2007 až 2013 a pre každý okruh alebo podokruh sumy výdavkov v súvislosti s rozpočtovými prostriedkami na záväzky. Celkové ročné výdavky sa tiež vykazujú v rámci rozpočtových prostriedkov na záväzky a rozpočtových prostriedkov na platby.

Všetky tieto sumy sú vyjadrené v cenách roku 2004.

Finančný rámec nezohľadňuje rozpočtové položky, financované z účelovo viazaných príjmov v zmysle článku 18 nariadenia z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

Informácie, ktoré sa týkajú operácií nezahrnutých do všeobecného rozpočtu Európskej únie a predvídateľný vývoj rôznych kategórii vlastných zdrojov Spoločenstva sa stanovujú spôsobom označenia v samostatných tabuľkách. Tieto informácie sa ročne aktualizujú v rámci technickej úpravy finančného rámca.

12.

Inštitúcie uznávajú, že každá z absolútnych súm uvedených vo finančnom rámci predstavuje ročný strop výdavkov v rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek zmeny týchto stropov v súlade s ustanoveniami tejto dohody, inštitúcie sa zaväzujú použiť svoje príslušné právomoci takým spôsobom, aby dodržali rôzne stropy ročných výdavkov v priebehu každého rozpočtového postupu a počas plnenia rozpočtu v danom roku.

13.

Obe zložky rozpočtového orgánu tým, že uzatvárajú túto dohodu, súhlasia na celé obdobie trvania finančného rámca s akceptovaním sadzieb pre zvýšenie nepovinných výdavkov odvodených z rozpočtov vytvorených v rámci stropov, ktoré sú stanovené finančným rámcom.

Okrem podokruhu 1b finančného rámca s názvom „Kohézia pre rast a zamestnanosť“, inštitúcie na účely riadneho finančného hospodárenia čo najlepšie zabezpečia, aby v priebehu rozpočtového postupu a počas prijímania rozpočtu boli k dispozícii dostatočné rozpätia, nepresahujúce stropy pre rôzne okruhy.

14.

Žiadny akt prijatý Európskym parlamentom a Radou v spolurozhodovacom postupe, ani akýkoľvek akt prijatý Radou, ktorý zahŕňa prekročenie rozpočtových prostriedkov dostupných v rozpočte alebo pridelených rozpočtových prostriedkov dostupných vo finančnom rámci v súlade s bodom 12, nemôže byť z finančného hľadiska vykonaný, pokiaľ nedôjde k oprave rozpočtu a v prípade potreby k náležitej revízii finančného rámca v súlade s príslušným postupom pre takéto prípady.

15.

Pre každý z rokov zahrnutých vo finančnom rámci nesmú byť celkové požadované rozpočtové prostriedky na platby po ročnej úprave a zohľadnení všetkých ostatných úprav alebo revízií také, aby viedli k sadzbe pre vlastné zdroje, ktorá presahuje strop pre vlastné zdroje.

V prípade potreby rozhodnú obe zložky rozpočtového orgánu v súlade s bodom 3 o znížení stropov stanovených vo finančnom rámci s cieľom dosiahnuť súlad so stropom pre vlastné zdroje.

B.   Ročné úpravy finančného rámca

Technické úpravy

16.

Každý rok Komisia pri príprave rozpočtového postupu pre rok n + 1 vykoná tieto technické úpravy finančného rámca:

a)

opätovné prehodnotenie, v cenách roku n + 1, stropov a celkových súm pre rozpočtové prostriedky na záväzky a rozpočtové prostriedky na platby;

b)

výpočet dostupného rozpätia v súlade so stropom pre vlastné zdroje.

Komisia vykoná tieto technické úpravy na základe fixného deflátora vo výške 2 % ročne.

Obe zložky rozpočtového orgánu sú informované o výsledkoch týchto technických úprav a o podkladových hospodárskych prognózach.

V súvislosti s daným rokom, a ani počas roka, sa nevykonajú žiadne ďalšie technické úpravy, a takisto nedôjde k opravám ex post počas nasledujúcich rokov.

17.

Ak sa preukáže, že kumulovaný HDP na roky 2007 – 2009 akéhokoľvek členského štátu sa odchýlil o viac ako +/-5 % od kumulovaného HDP odhadovaného počas prípravy návrhu tejto dohody, Komisia upraví vo svojej technickej úprave na rok 2011 sumy pridelené z fondov na podporu kohézie tomuto členskému štátu na toto obdobie. Celkový čistý výsledok, pozitívny alebo negatívny, týchto úprav nesmie presiahnuť 3 miliardy EUR. Ak je čistý výsledok pozitívny, celkové dodatočné zdroje sú obmedzené na úroveň nižšieho čerpania prostriedkov v porovnaní so stropmi pre podokruh 1b na roky 2007 – 2010. Požadované úpravy budú rozložené rovnomerne počas rokov 2011 – 2013 a príslušné stropy budú zodpovedajúcim spôsobom upravené.

Úpravy spojené s plnením

18.

Pri informovaní oboch zložiek rozpočtového orgánu o technických úpravách finančného rámca Komisia predloží všetky návrhy na úpravy celkových rozpočtových prostriedkov na platby, ktoré považuje z hľadiska plnenia za potrebné, aby sa zabezpečil riadny postup v súvislosti s rozpočtovými prostriedkami na záväzky. Európsky parlament a Rada prijmú rozhodnutia o týchto návrhoch do 1. mája roku n v súlade s bodom 3.

Aktualizácia prognóz platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2013

19.

V roku 2010 bude Komisia aktualizovať prognózy platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2013. Táto aktualizácia zohľadní skutočné vykonávanie rozpočtových prostriedkov na záväzky a rozpočtových prostriedkov na platby, ako aj prognózy vykonávania. Taktiež posúdi pravidlá určené na to, aby sa platobné rozpočtové prostriedky rozvíjali riadnym spôsobom v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného dôchodku Európskej únie (HND).

Úpravy spojené s nadmerným schodkom verejných financií

20.

V prípade zrušenia pozastavenia rozpočtových záväzkov, týkajúcich sa Kohézneho fondu v súvislosti s postupom pri nadmernom schodku verejných financií, Rada na návrh Komisie a v súlade s príslušným základným aktom rozhodne o presune pozastavených záväzkov do nasledujúcich rokov. Pozastavené záväzky roku n nemôžu byť opäť zahrnuté do rozpočtu na roky nasledujúce po roku n + 2.

C.   Revízia finančného rámca

21.

Okrem pravidelných technických úprav a úprav, ktoré sú v súlade s podmienkami vykonávania, je možné v prípade nepredvídaných okolností revidovať na návrh Komisie finančný rámec v súlade so stropom pre vlastné zdroje.

22.

Vo všeobecnosti musí byť akýkoľvek návrh na revíziu podľa bodu 21 predložený a prijatý pred začiatkom rozpočtového postupu pre príslušný rok alebo pre prvý rok z príslušných rokov.

Akékoľvek rozhodnutie revidovať finančný rámec do 0,03 % HND Európskej únie v rámci rozpätia pre nepredvídané výdavky sa prijme spoločne oboma zložkami rozpočtového orgánu v súlade s bodom 3.

Akákoľvek revízia finančného rámca nad 0,03 % HND Európskej únie v rámci rozpätia pre nepredvídané výdavky sa prijme spoločne oboma zložkami rozpočtového orgánu, pričom Rada sa uznáša jednomyseľne.

23.

Bez toho, aby bol dotknutý bod 40, inštitúcie preskúmajú možnosti prerozdelenia výdavkov medzi programami zahrnutými v okruhu, ktorého sa týka revízia, s náležitým odkazom na akékoľvek očakávané nižšie použitie rozpočtových prostriedkov. Cieľom by malo byť, aby dôležitá suma v absolútnom vyjadrení i v percentuálnom vyjadrení plánovaného nového výdavku bola v rámci existujúceho stropu pre okruh.

Inštitúcie preskúmajú rozsah pre náhrady akékohoľvek zvýšenia stropu jedného okruhu znížením stropu iného okruhu.

Akákoľvek revízia povinných výdavkov vo finančnom rámci nesmie viesť k zníženiu sumy, ktorá je k dispozícii pre nepovinné výdavky.

Akákoľvek revízia musí zachovať primeraný vzťah medzi záväzkami a platbami.

D.   Dôsledky absencie spoločného rozhodnutia o úprave alebo revízii finančného rámca

24.

Ak sa Európsky parlament a Rada nedohodnú o akejkoľvek úprave alebo revízii finančného rámca navrhovaných Komisiou, budú sumy, ktoré boli predtým stanovené, po ročnej technickej úprave naďalej platiť ako stropy pre výdavky na daný rok.

E.   Rezerva núdzovej pomoci

25.

Účelom rezervy núdzovej pomoci je pohotovo reagovať na špecifické požiadavky o pomoc tretích krajín v prípade udalostí, ktoré sa nedali predvídať pri zostavovaní rozpočtu, predovšetkým na humanitárne operácie, ale aj na civilné krízové riadenie a civilnú ochranu, keď to okolnosti vyžadujú. Ročná suma tejto rezervy je stanovená na 221 miliónov EUR počas trvania finančného rámca, v stálych cenách.

Táto rezerva je zahrnutá do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako ustanovenie. Zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky budú v prípade potreby zahrnuté do rozpočtu mimo stropov stanovených v prílohe I.

Keď Komisia uváži, že je potrebné túto rezervu použiť, predloží obom zložkám rozpočtového orgánu návrh na presun z tejto rezervy do príslušných rozpočtových riadkov.

Akémukoľvek návrhu Komisie na presun s cieľom použiť rezervu však musí predchádzať preskúmanie možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov.

Súčasne s predložením návrhu na presun dá Komisia podnet na postup trialógu, v prípade potreby v zjednodušenej podobe, aby sa v rámci oboch zložiek rozpočtového orgánu dosiahla dohoda o potrebe použiť rezervu a o požadovanej sume. Presun sa vykoná v súlade s článkom 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

F.   Fond solidarity Európskej únie

26.

Fond solidarity Európskej únie (fond) je určený na to, aby umožnil rýchlu finančnú pomoc v prípade veľkých katastrof, ku ktorým došlo na území členského štátu alebo kandidátskej krajiny, ako je uvedené v príslušnom základnom akte. Strop pre ročnú sumu dostupnú pre fond bude vo výške 1 miliardy EUR (v bežných cenách). Každý rok 1. októbra zostane k dispozícii aspoň jedna štvrtina ročnej sumy na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú do konca roka. Časť ročnej sumy, ktorá nie je zahrnutá do rozpočtu, nesmie byť prenesená do ďalších rokov.

Vo výnimočných prípadoch a vtedy, keď zostatok finančných zdrojov, ktoré sú vo fonde k dispozícii v roku, v ktorom došlo ku katastrofe, ako je vymedzené v príslušnom základnom akte, nie je dostatočný na pokrytie výšky pomoci považovanej rozpočtovým orgánom za potrebnú, Komisia môže navrhnúť, aby sa rozdiel financoval z ročných súm dostupných pre nasledujúci rok. Ročná suma fondu, ktorá má byť zahrnutá do rozpočtu v každom roku, nesmie za žiadnych okolností presiahnuť 1 miliardu EUR.

Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu fondu, ako je stanovené v príslušnom základnom akte, Komisia navrhne jeho použitie. Ak existuje možnosť prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, ktorý vyžaduje dodatočné výdavky, Komisia túto skutočnosť zohľadní pri vypracovávaní potrebného návrhu v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, prostredníctvom primeraného rozpočtového nástroja. Rozhodnutie o použití fondu prijmú spoločne obe zložky rozpočtového orgánu v súlade s bodom 3.

Zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky sa v prípade potreby zahrnú do rozpočtu mimo stropov príslušných okruhov stanovených v prílohe I.

Súčasne s predložením návrhu rozhodnutia na použitie fondu dá Komisia podnet na postup trialógu, v prípade potreby v zjednodušenej podobe, aby sa v rámci oboch zložiek rozpočtového orgánu dosiahla dohoda o potrebe použiť fond a o požadovanej sume.

G.   Nástroj flexibility

27.

Nástroj flexibility s ročným stropom 200 miliónov EUR (v bežných cenách) je určený na umožnenie financovania jednoznačne špecifikovaného výdavku v príslušnom rozpočtovom roku a do výšky určenej sumy, ktorý by nebolo možné financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viac okruhov.

Časť ročnej sumy, ktorá sa nepoužije, sa môže preniesť do roku n + 2. Ak sa nástroj flexibility mobilizuje, akékoľvek prenosy sa budú čerpať ako prvé, podľa poradia životnosti. Časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n + 2, prepadne.

Komisia vypracuje návrh na použitie nástroja flexibility po preskúmaní všetkých možností na prerozdelenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, pre ktorý sa požadujú ďalšie výdavky.

Návrh sa bude týkať princípu použitia nástroja flexibility a bude špecifikovať potreby, ktoré treba pokryť, a sumu. Možno ho predložiť v ktoromkoľvek rozpočtovom roku v priebehu rozpočtového postupu. Návrh Komisie sa začlení do predbežného návrhu rozpočtu alebo sa pripojí v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách príslušným rozpočtovým nástrojom.

Rozhodnutie o použití nástroja flexibility prijmú spoločne obe zložky rozpočtového orgánu v súlade s bodom 3. Dohoda sa dosiahne prostredníctvom zmierovacieho postupu, ktorý je ustanovený v prílohe II časť C.

H.   Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

28.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (fond) je určený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v modeloch svetového obchodu, s úmyslom pomôcť im pri ich opätovnej integrácii na trhu práce.

Fond nesmie presiahnuť maximálnu ročnú sumu 500 miliónov EUR (v bežných cenách), ktorú možno čerpať z akéhokoľvek rozpätia existujúceho pod stropom celkových výdavkov predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov, okrem tých, ktoré súvisia s okruhom 1b finančného rámca.

Rozpočtové prostriedky budú prostredníctvom bežného rozpočtového postupu zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako ustanovenie, hneď ako Komisia určí dostatočné rozpätia a/alebo zrušené záväzky, a to v súlade s druhým odsekom.

Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu fondu, ako je stanovené v príslušnom základnom akte, Komisia navrhne jeho použitie. Rozhodnutie o použití fondu prijmú spoločne obe zložky rozpočtového orgánu v súlade s bodom 3.

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia na použitie fondu dá Komisia podnet na postup trialógu, v prípade potreby v zjednodušenej podobe, aby sa v rámci oboch zložiek rozpočtového orgánu dosiahla dohoda o potrebe použiť fond a o požadovanej sume a obom zložkám rozpočtového orgánu predloží návrh na presun do príslušných rozpočtových riadkov.

Presuny súvisiace s fondom sa vykonajú v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky sa zahrnú do rozpočtu v rámci príslušného okruhu, v prípade potreby mimo stropov stanovených v prílohe I.

I.   Úprava finančného rámca z hľadiska rozšírenia

29.

V prípade pristúpenia nových členských štátov k Európskej únii v priebehu obdobia, ktoré pokrýva finančný rámec, Európsky parlament a Rada spoločne upravia, na návrh Komisie a v súlade s bodom 3, finančný rámec tak, aby zohľadňoval požiadavky na výdavky vyplývajúce z výsledkov prístupových rokovaní.

J.   Doba trvania finančného rámca a dôsledky jeho absencie

30.

Komisia predloží do 1. júla 2011 návrhy nového strednodobého finančného rámca.

Ak by sa obe zložky rozpočtového orgánu nedohodli na novom finančnom rámci, a ak nedôjde k výslovnému ukončeniu existujúceho finančného rámca jednou z inštitúcií, budú stropy pre posledný rok, zahrnuté do existujúceho finančného rámca, upravené v súlade s bodom 16, aby boli stropy pre rok 2013 zachované v stálych cenách. Ak nové členské štáty pristúpia k Európskej únii po roku 2013 a ak sa to bude považovať za potrebné, rozšírený finančný rámec bude upravený tak, aby zohľadňoval výsledky prístupových rokovaní.

ČASŤ II

ZLEPŠENIE MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE V PRIEBEHU ROZPOČTOVÉHO POSTUPU

A.   Postup medziinštitucionálnej spolupráce

31.

Inštitúcie súhlasia, že zavedú postup pre medziinštitucionálnu spoluprácu v rozpočtových otázkach. Podrobnosti o tejto spolupráci sú uvedené v prílohe II.

B.   Zostavenie rozpočtu

32.

Komisia predloží každý rok predbežný návrh rozpočtu, ktorý stanoví skutočné požiadavky na financovanie Spoločenstva.

Zohľadní:

a)

prognózy v súvislosti so štrukturálnymi fondmi zabezpečovanými členskými štátmi;

b)

schopnosť využitia rozpočtových prostriedkov so snahou zachovať striktný vzťah medzi rozpočtovými prostriedkami na záväzky a rozpočtovými prostriedkami na platby;

c)

možnosti začatia nových politík prostredníctvom pilotných projektov a/alebo nových prípravných akcií alebo pokračovania viacročných akcií, ktoré sa blížia ku koncu po zhodnotení toho, či bude možné zabezpečiť základný akt v zmysle článku 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách (vymedzenie základného aktu, nevyhnutnosť základného aktu v záujme plnenia a výnimiek);

d)

potrebu zabezpečiť, aby akákoľvek zmena výdavkov v súvislosti s predchádzajúcim rokom bola v súlade s obmedzeniami rozpočtovej disciplíny.

K predbežnému návrhu rozpočtu budú priložené výkazy o činnosti vrátane tých informácií, ktoré sú požadované v článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách (ciele, ukazovatele a informácie o hodnotení).

33.

Pokiaľ to bude možné, inštitúcie sa budú vyhýbať vytváraniu rozpočtových položiek s bezvýznamnými sumami výdavkov na operácie.

Obe zložky rozpočtového orgánu sa tiež zaväzujú, že budú brať ohľad na zhodnotenie možností plnenia rozpočtu, ktoré uviedla Komisia v jej predbežných návrhoch a v súvislosti s plnením bežného rozpočtu.

Pred druhým čítaním Rady pošle Komisia predsedovi Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet list s kópiou druhej zložke rozpočtového orgánu, v ktorom uvedie svoje pripomienky k vykonateľnosti návrhov na zmenu a doplnenie návrhu rozpočtu, ktoré prijal Európsky parlament v prvom čítaní.

Obe zložky rozpočtového orgánu vezmú tieto pripomienky do úvahy v kontexte zmierovacieho postupu uvedeného v prílohe II časť C.

V záujme riadneho finančného hospodárenia a kvôli účinku hlavných zmien v rozpočtovej nomenklatúre v hlavách a kapitolách o zodpovednosti útvarov Komisie za podávanie správ o riadení sa obe zložky rozpočtového orgánu zaväzujú prediskutovať s Komisiou všetky takéto hlavné zmeny počas zmierovacieho postupu.

C.   Triedenie výdavkov

34.

Inštitúcie považujú povinné výdavky za výdavky, ktoré nevyhnutne vyplývajú zo zmlúv alebo aktov prijatých v súlade so zmluvami.

35.

Predbežný návrh rozpočtu má obsahovať návrh zatriedenia každej novej rozpočtovej položky a každej rozpočtovej položky so zmeneným právnym základom.

Ak neakceptujú zatriedenie navrhované v predbežnom návrhu rozpočtu, Európsky parlament a Rada preskúmajú zatriedenie danej rozpočtovej položky na základe prílohy III. Dohodu sa snažia dosiahnuť prostredníctvom zmierovacieho postupu uvedeného v prílohe II časť C.

D.   Maximálna sadzba pre zvýšenie nepovinných výdavkov v prípade absencie finančného rámca

36.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek bodu 13, inštitúcie súhlasia s týmito ustanoveniami:

a)

autonómne rozpätie Európskeho parlamentu pre manévrovanie na účely štvrtého pododseku článku 272 ods. 9 Zmluvy o ES, ktoré bude predstavovať polovicu maximálnej sadzby, sa uplatňuje od zostavenia návrhu rozpočtu Radou v prvom čítaní vrátane akýchkoľvek pozmeňujúcich návrhov;

maximálna sadzba sa sleduje v súvislosti s ročným rozpočtom, vrátane opravných rozpočtov. Bez toho, aby bolo dotknuté stanovenie novej sadzby, akákoľvek časť maximálnej sadzby, ktorá sa nepoužila, ostane k dispozícii na použitie a môže sa použiť pri posudzovaní návrhu opravných rozpočtov;

b)

bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a), ak sa v priebehu rozpočtového postupu zistí, že dokončenie postupu by mohlo vyžadovať dohodu o stanovení novej sadzby na zvýšenie nepovinných výdavkov, aby sa táto použila na rozpočtové prostriedky na platby a/alebo novú sadzbu na rozpočtové prostriedky na záväzky (táto sadzba môže mať inú úroveň ako predchádzajúca sadzba), inštitúcie sa budú snažiť o dosiahnutie dohody medzi oboma zložkami rozpočtového orgánu prostredníctvom zmierovacieho postupu uvedeného v prílohe II časť C.

E.   Zapracovanie finančných ustanovení do legislatívnych aktov

37.

Legislatívne akty, ktoré sa týkajú viacročných programov prijatých na základe spolurozhodovacieho postupu obsahujú ustanovenie, v ktorom legislatívny orgán ustanovuje finančné krytie pre program.

Táto suma bude predstavovať základný odkaz pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu.

Rozpočtový orgán a Komisia sa zaväzujú, že sa pri vypracovaní predbežného rozpočtu neodchýlia od tejto sumy o viac ako 5 % počas celého obdobia trvania príslušného programu, ak sa nevyskytnú nové, objektívne, dlhodobé okolnosti, pre ktoré sú dané výslovné a presné dôvody spolu so zohľadnením výsledkov získaných z vykonávania programu, najmä na základe hodnotenia. Každé zvýšenie vyplývajúce z takejto zmeny nesmie prekročiť existujúci strop príslušného okruhu, a to bez toho, aby bolo dotknuté použitie nástrojov uvedených v tejto dohode.

Tento bod sa nevzťahuje na rozpočtové prostriedky pre kohéziu, prijaté na základe spolurozhodovacieho postupu a vopred pridelené členskými štátmi, ktoré obsahujú finančné krytie pre celú dobu trvania programu.

38.

Legislatívne akty, ktoré sa týkajú viacročných programov, ktoré nepodliehajú spolurozhodovaciemu postupu, nebudú obsahovať „sumu považovanú za potrebnú“.

Ak by si Rada želala zahrnúť finančný odkaz, bude sa táto skutočnosť považovať za dôkaz ilustrujúci vôľu legislatívneho orgánu a neovplyvní právomoci rozpočtového orgánu, ako ich vymedzuje Zmluva o ES. Toto ustanovenie sa uvedie vo všetkých legislatívnych aktoch, ktoré obsahujú takýto finančný odkaz.

Ak bola daná suma predmetom dohody podľa zmierovacieho postupu uvedeného v spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 4. marca 1975 (4), bude sa považovať za referenčnú sumu v zmysle bodu 37 tejto dohody.

39.

Finančný výkaz uvedený v článku 28 nariadenia o rozpočtových pravidlách bude odrážať finančné podmienky cieľov navrhovaného programu a bude obsahovať plán, ktorý zahŕňa dobu trvania programu. Tento finančný výkaz sa bude podľa potreby revidovať pri vypracovaní predbežného návrhu rozpočtu, pričom sa zohľadní rozsah vykonávania programu. Revidovaný finančný výkaz sa postúpi rozpočtovému orgánu pri predložení predbežného návrhu rozpočtu a následne po prijatí rozpočtu.

40.

V rámci maximálnych sadieb pre zvýšenie nepovinných výdavkov uvedených v prvom odseku bodu 13, sa obe zložky rozpočtového orgánu zaväzujú rešpektovať pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov uvedené v príslušných základných aktoch pre štrukturálne operácie, rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo.

F.   Výdavky, ktoré sa týkajú dohôd o rybolove

41.

Inštitúcie súhlasia s financovaním výdavkov týkajúcich sa dohôd o rybolove v súlade s dojednaniami stanovenými v prílohe IV.

G.   Financovanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)

42.

V prípade výdavkov na SZBP, ktoré sa účtujú na ťarchu všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev v súlade s článkom 28 Zmluvy o Európskej únii, sa inštitúcie budú snažiť v zmierovacom postupe, ktorý je uvedený v prílohe II časť C, a na základe predbežného návrhu rozpočtu vypracovaného Komisiou, zabezpečiť každý rok dohodu o sume prevádzkových výdavkov, ktoré sa zaúčtujú na ťarchu rozpočtu Spoločenstva a o rozdelení tejto sumy medzi články okruhu SZBP navrhovaného vo štvrtom odseku tohto bodu. V prípade nedosiahnutia dohody sa má za to, že Európsky parlament a Rada zahrnú do rozpočtu sumu uvedenú v predchádzajúcom rozpočte, alebo sumu navrhovanú v predbežnom návrhu rozpočtu, podľa toho, ktorá z týchto súm je nižšia.

Celková suma prevádzkových výdavkov na SZBP sa zahrnie v plnej výške do jedného okruhu (SZBP) a rozdelí sa medzi články tohto okruhu tak, ako sa navrhuje vo štvrtom odseku tohto bodu. Táto suma je na krytie skutočných predvídateľných potrieb, zhodnotených v rámci vypracovania predbežného návrhu rozpočtu na základe prognóz, ktoré pripravuje každoročne Rada, ako aj primeraného rozpätia na nepredvídané akcie. V rezerve sa neuvedú žiadne finančné prostriedky. Každý článok bude zahŕňať už prijaté nástroje, predpokladané nástroje, ktoré zatiaľ ešte neboli prijaté, a všetky budúce, t. j. nepredvídané nástroje, ktoré má Rada prijať v priebehu príslušného rozpočtového roka.

Keďže Komisia je na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách oprávnená autonómne presunúť rozpočtové prostriedky medzi článkami v rámci okruhu SZBP, zabezpečí sa v tejto súvislosti nevyhnutná flexibilita potrebná na rýchle vykonávanie akcií SZBP. V prípade, že suma okruhu SZBP počas rozpočtového roka nie je dostatočná na úhradu potrebných výdavkov, Európsky parlament a Rada budú na návrh Komisie hľadať urgentne riešenie, pričom sa zohľadnia ustanovenia bodu 25.

V rámci okruhu SZBP by mohli články, do ktorých sa zahrnú akcie SZBP, obsahovať:

operácie krízového riadenia, predchádzanie konfliktom, riešenie a stabilizácia, monitorovanie a zavádzanie mierových a bezpečnostných procesov;

nešírenie jadrových zbraní a odzbrojenie;

núdzové opatrenia;

prípravné a následné opatrenia;

osobitných zástupcov Európskej únie.

Inštitúcie súhlasia, že pre SZBP bude na obdobie rokov 2007 – 2013 dostupných najmenej 1 740 miliónov EUR a že suma na opatrenia zahrnuté v článku uvedenom v tretej zarážke, nesmie prekročiť 20 % celkovej sumy okruhu SZBP.

43.

Každý rok konzultuje predsedníctvo Rady s Európskym parlamentom výhľadový dokument Rady, ktorý sa predloží do 15. júna príslušného roku a ktorý stanovuje hlavné aspekty a základné možnosti SZBP, vrátane finančných vplyvov na všeobecný rozpočet Európskej únie, a hodnotenie opatrení zavedených v roku n - 1. Okrem toho bude predsedníctvo Rady v rámci pravidelného politického dialógu o SZBP informovať Európsky parlament prostredníctvom spoločných konzultačných stretnutí najmenej päťkrát za rok, ktoré sa majú schváliť najneskôr na zmierovacom stretnutí, ktoré sa uskutoční pred druhým čítaním Rady. Účasť na týchto stretnutiach sa vymedzuje takto:

Európsky parlament: kancelárie dvoch príslušných výborov;

Rada: stály zástupca (predseda Politického a bezpečnostného výboru).

Komisia sa tiež zapojí a bude sa zúčastňovať na týchto stretnutiach.

Vždy, keď Rada prijme rozhodnutie v oblasti SZBP, ktoré je späté so vznikom výdavku, zašle bezodkladne a v každom prípade do piatich pracovných dní po prijatí konečného rozhodnutia Európskemu parlamentu odhad predpokladaných nákladov („finančný výkaz“), najmä však tých nákladov, ktoré sa týkajú časového rámca, zamestnaného personálu, používania budov a inej infraštruktúry, prepravných zariadení, požiadaviek na odborné vzdelávanie a bezpečnostných predpisov.

Raz za štvrť roka bude Komisia informovať rozpočtový orgán o vykonávaní akcií SZBP a o finančných prognózach na zostávajúcu časť roka.

ČASŤ III

RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI EÚ

A.   Zabezpečenie účinnej a jednotnej vnútornej kontroly finančných prostriedkov Spoločenstva

44.

Inštitúcie sa zhodujú na význame posilnenia vnútornej kontroly bez toho, aby sa zväčšilo administratívne zaťaženie, na čo je nevyhnutné zjednodušiť základnú legislatívu. V tejto súvislosti sa bude klásť priorita na riadne finančné hospodárenie zamerané na dosiahnutie pozitívneho vyhlásenia o vierohodnosti, pokiaľ ide o finančné prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia. Na tento účel by sa v príslušných základných legislatívnych aktoch mohli ustanoviť primerané ustanovenia. Príslušné kontrolné orgány v členských štátoch, ako súčasť svojej rozšírenej zodpovednosti za štrukturálne fondy a v súlade s vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami, vypracujú hodnotenie týkajúce sa súladu riadiacich a kontrolných systémov s právnymi predpismi Spoločenstva.

Členské štáty sa preto zaväzujú na príslušnej národnej úrovni vypracovať ročné zhrnutie dostupných kontrol a vyhlásení.

B.   Nariadenie o rozpočtových pravidlách

45.

Inštitúcie súhlasia s tým, že táto dohoda a rozpočet sa vykonajú v kontexte riadneho finančného hospodárenia vychádzajúceho zo zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, ochrany finančných záujmov, primeranosti administratívnych nákladov a postupov prispôsobených adresátom. Inštitúcie prijmú primerané opatrenia, najmä v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré by sa malo prijať v súlade so zmierovacím postupom ustanovenom spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 4. marca 1975, v podobnom duchu, v akom bolo možné dosiahnuť dohodu v roku 2002.

C.   Finančné plánovanie

46.

Dvakrát za rok, prvý raz v máji/júni, predloží Komisia (spolu s dokumentmi priloženými k predbežnému návrhu rozpočtu) a druhý raz v decembri/januári (po prijatí rozpočtu) úplný finančný plán pre okruhy 1a, 2 (pre životné prostredie a rybné hospodárstvo), 3a, 3b a 4 finančného rámca. Tento dokument, rozdelený do okruhov, oblastí politík a rozpočtových riadkov, by mal určovať:

a)

platné právne predpisy s rozlíšením medzi viacročnými programami a ročnými akciami:

v prípade viacročných programov by Komisia mala uviesť postupy, na základe ktorých boli prijaté (spolurozhodovací postup a konzultačný postup), ich trvanie, referenčné sumy, prídely na administratívne výdavky;

v prípade ročných akcií (pilotné projekty, prípravné akcie, agentúry) a akcie financované na základe výsadných práv Komisie, by Komisia mala uviesť viacročné odhady a (v prípade pilotných projektov a prípravných akcií) rozpätia v rámci oprávnených stropov stanovených v prílohe II časť D;

b)

právne predpisy v legislatívnom konaní: prebiehajúce návrhy Komisie súvisiace s rozpočtovými riadkami (nižšia úroveň), okruhmi a oblasťami politík. Aby bolo možné zhodnotiť finančné dôsledky, mal by sa nájsť mechanizmus na aktualizáciu tabuliek vždy, keď sa prijme nový návrh.

Komisia by mala zvážiť možnosti krížových odkazov medzi finančným plánovaním a jeho legislatívnym plánovaním, aby sa zabezpečili presnejšie a spoľahlivejšie prognózy. Pri každom legislatívnom návrhu by Komisia mala uviesť, či je alebo nie je zahrnutý do májového – decembrového plánovania. Rozpočtový orgán by mal byť informovaný najmä o:

a)

všetkých nových legislatívnych aktoch, ktoré sa prijali, no nezahrnuli do májového – decembrového dokumentu (s príslušnými sumami);

b)

všetkých právnych predpisoch v legislatívnom konaní, ktoré sa predložili, no nezahrnuli do májového – decembrového dokumentu (s príslušnými sumami);

c)

právnych predpisoch, ktoré sú zahrnuté do ročného legislatívneho pracovného programu Komisie, pričom sa uvedú akcie, ktoré môžu mať finančný vplyv (áno/nie).

V prípade potreby by mala Komisia vždy naznačiť zmenu plánu vyplývajúcu z nových legislatívnych návrhov.

Na základe údajov predložených Komisiou by sa počas každého trialógu malo vykonať zhodnotenie, ako sa uvádza v tejto dohode.

D.   Agentúry a európske školy

47.

Komisia pri vypracovaní svojho návrhu na zriadenie novej agentúry zhodnotí vplyv na príslušný výdavkový okruh. Na základe tejto informácie a bez toho, aby boli dotknuté legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, obe zložky rozpočtového orgánu sa v rámci rozpočtovej spolupráce zaviažu, že sa včas dohodnú na financovaní danej agentúry.

Podobný postup sa uplatní aj vtedy, keď sa bude uvažovať o zriadení novej európskej školy.

E.   Úprava štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, rozvoja vidieka a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo vzhľadom na okolnosti ich vykonávania

48.

Ak sa po 1. januári 2007 prijmú nové pravidlá alebo programy upravujúce štrukturálne fondy, Kohézny fond, rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo, obe zložky rozpočtového orgánu sa zaväzujú na návrh Komisie schváliť presun pridelených rozpočtových prostriedkov, ktoré sa nepoužili v roku 2007 a presahujú príslušné stropy pre výdavky, do nasledujúcich rokov.

Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s bodom 3 do 1. mája 2008 rozhodnutia k návrhom Komisie na presunutie nepoužitých pridelených rozpočtových prostriedkov na rok 2007.

F.   Nové finančné nástroje

49.

Inštitúcie súhlasia, že zavedenie mechanizmu spolufinancovania je nevyhnutné na posilnenie pákového efektu rozpočtu Európskej únie prostredníctvom zvýšenia stimulov financovania.

Súhlasia s podporou rozvoja primeraných viacročných finančných nástrojov, ktoré pôsobia ako podnet pre verejných a súkromných investorov.

Komisia pri predkladaní predbežného návrhu rozpočtu podá rozpočtovému orgánu správu o činnostiach financovaných Európskou investičnou bankou, Európskym investičným fondom a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na podporu investícií do výskumu a vývoja, transeurópskych sietí a malých a stredných podnikov.

V Štrasburgu 17. mája 2006

Za Európsky parlament

Predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

Predseda

W. SCHÜSSEL

Za Komisiu

D. GRYBAUSKAITĖ

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 283, 20.11.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES C 89, 22.4.1975, s. 1.


PRÍLOHA I

Finančný rámec na roky 2007 – 2013

(v mil. EUR – v cenách roku 2004)

Viazané rozpočtové prostriedky

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

2007-2013

1.

Trvalo udržateľný rast

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

1a

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

1b

Kohézia pre rast a zamestnanosť

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2.

Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

z toho: výdavky súvisiace s trhom a priame platby

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a.

Sloboda, bezpezpečnosť a spravodlivosť

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b.

Občianstvo

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

EÚ ako globálny aktér

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administratíva (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Kompenzácie

419

191

190

 

 

 

 

800

Viazané rozpočtové prostriedky spolu

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

ako percento HND

1,10 %

1,08 %

1,07 %

1,04 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

Platobné rozpočtové prostriedky spolu

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

ako percento HND

1,06 %

1,06 %

0,97 %

1,00 %

0,96 %

0,97 %

0,94 %

1,00 %

Dostupné rozpätie

0,18 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,28 %

0,27 %

0,30 %

0,24 %

Strop pre vlastné zdroje ako percento HND

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Výdavky na dôchodky zahrnuté v rámci stropu tohto okruhu sú vypočítané netto bez príspevkov zamestnancov do príslušného systému do 500 mil. EUR v cenách roku 2004 na obdobie rokov 2007-2013


PRÍLOHA II

Medziinštitucionálna spolupráca v rozpočtovej oblasti

A.

Po technickej úprave finančného rámca na nasledujúci rozpočtový rok, pri zohľadnení ročnej politickej stratégie, ktorú predložila Komisia, a pred jej rozhodnutím o predbežnom návrhu rozpočtu, sa zvoláva zasadnutie trialógu, na ktorom sa prediskutujú možné priority pre rozpočet v danom roku. Náležito sa zohľadnia právomoci inštitúcií, ako aj predvídaný vývoj potrieb pre nasledujúci rozpočtový rok a pre nasledujúce roky zahrnuté vo finančnom rámci. Zohľadnia sa tiež nové prvky, ktoré sa objavili po zostavení počiatočného finančného rámca a ktoré môžu mať pravdepodobne významný a dlhodobý finančný vplyv na rozpočet Európskej únie.

B.

Pokiaľ ide o povinné výdavky, Komisia pri predložení svojho predbežného návrhu rozpočtu určí:

a)

rozpočtové prostriedky súvisiace s novými alebo plánovanými právnymi predpismi;

b)

rozpočtové prostriedky vyplývajúce z uplatňovania právnych predpisov platných v čase, keď bol prijímaný predchádzajúci rozpočet.

Komisia dôkladne odhadne finančné dôsledky záväzkov Spoločenstva, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel. V prípade potreby bude aktualizovať svoje odhady v priebehu rozpočtového postupu. Komisia dá k dispozícii rozpočtovému orgánu všetky oprávnené dôvody, ktoré od nej môže žiadať.

Pokiaľ to Komisia považuje za potrebné, môže predložiť obom zložkám rozpočtového orgánu ad hoc pozmeňujúci návrh s cieľom aktualizovať údaje, na ktorých je založený odhad poľnohospodárskych výdavkov v predbežnom návrhu rozpočtu a/alebo na základe najnovších dostupných informácií o dohodách o rybolove, ktoré sú platné k 1. januáru daného rozpočtového roka, opraviť sumy a ich rozčlenenie medzi rozpočtovými prostriedkami zahrnutými do prevádzkových položiek pre medzinárodné dohody o rybolove a tými, ktoré boli zahrnuté do rezervy.

Tento pozmeňujúci návrh sa musí odoslať rozpočtovému orgánu do konca októbra.

Ak je predložený Rade neskôr ako mesiac pred prvým čítaním v Európskom parlamente, Rada spravidla posúdi ad hoc pozmeňujúci návrh v druhom čítaní návrhu rozpočtu.

Pred druhým čítaním rozpočtu v Rade sa v dôsledku toho obe zložky rozpočtového orgánu budú snažiť splniť podmienky potrebné na to, aby bol pozmeňujúci návrh prijatý v jedinom čítaní každou z dotknutých inštitúcií.

C.

1.

Zmierovací postup je stanovený pre všetky výdavky.

2.

Cieľom zmierovacieho postupu je:

a)

pokračovať v diskusii o všeobecnom vývoji výdavkov a v tomto rámci o celkovej predstave rozpočtu na nasledujúci rok s ohľadom na predbežný návrh rozpočtu Komisie;

b)

zabezpečiť dohodu medzi oboma zložkami rozpočtového orgánu o:

rozpočtových prostriedkoch uvedených v časti B písm. a) a b) vrátane tých, ktoré sú navrhované v ad hoc pozmeňujúcom návrhu uvedenom v časti B;

sumách, ktoré majú byť zahrnuté do rozpočtu pre nepovinné výdavky v súlade s bodom 40 tejto dohody; a

najmä o otázkach, pri ktorých sa v tejto dohode uvádza odkaz na tento postup.

3.

Postup sa začne zasadnutím trialógu, ktoré sa zvolá včas s cieľom umožniť inštitúciám dosiahnuť dohodu najneskôr k dátumu stanovenému Radou pre zostavenie svojho návrhu rozpočtu.

Výsledky trialógu budú predmetom zmierovacieho postupu medzi Radou a delegáciou Európskeho parlamentu za účasti Komisie.

Ak sa počas trialógu nerozhodne inak, uskutoční sa zmierovacie stretnutie pri tradičnom stretnutí tých istých účastníkov v deň, stanovený Radou pre zostavenie návrhu rozpočtu.

4.

Pred prvým čítaním v Európskom parlamente sa môže v prípade potreby uskutočniť nové zasadnutie trialógu ohľadom písomného návrhu Komisie alebo písomnej žiadosti predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet alebo predsedu Rady (rozpočtové otázky). Rozhodnutie o uskutočnení tohto trialógu prijmú medzi sebou inštitúcie po prijatí návrhu rozpočtu Rady a pred hlasovaním o návrhoch na zmenu a doplnenie v prvom čítaní Výborom Európskeho parlamentu pre rozpočet.

5.

Inštitúcie budú pokračovať v zmierovacom postupe po prvom čítaní rozpočtu v oboch zložkách rozpočtového orgánu, aby dosiahli dohodu o povinných a nepovinných výdavkoch a najmä, aby diskutovali o ad hoc pozmeňujúcom návrhu uvedenom v časti B.

Na tento účel sa po prvom čítaní v Európskom parlamente zvolá zasadnutie trialógu.

Výsledky trialógu sa prediskutujú na druhom zmierovacom stretnutí, ktoré sa uskutoční v deň druhého čítania v Rade.

V prípade potreby budú inštitúcie pokračovať v diskusii o nepovinných výdavkoch po druhom čítaní v Rade.

6.

Na tomto zasadnutí trialógu bude delegácie inštitúcií viesť predseda Rady (rozpočtové otázky), predseda Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet a člen Komisie, ktorý je zodpovedný za rozpočet.

7.

Každá zložka rozpočtového orgánu podnikne všetky kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa výsledky, ktoré sa dosiahli v zmierovacom postupe, dodržiavali počas bežného rozpočtového postupu.

D.

Aby Komisia mohla zhodnotiť v náležitom čase vykonateľnosť zmien a doplnení, ktoré plánuje rozpočtový orgán, ktoré zriaďujú nové prípravné akcie/pilotné projekty, alebo predlžujú trvanie existujúcich, obe zložky rozpočtového orgánu informujú do polovice júna Komisiu o svojich zámeroch v tejto oblasti, aby sa prvá diskusia mohla uskutočniť už na zmierovacom stretnutí prvého čítania v Rade. Ďalšie kroky zmierovacieho postupu uvedené v časti C sa uplatňujú tiež, ako aj ustanovenia o vykonateľnosti uvedené v bode 36 tejto dohody.

Okrem toho súhlasia inštitúcie s obmedzením celkovej sumy rozpočtových prostriedkov na pilotné plány na 40 miliónov EUR v každom rozpočtovom roku. Taktiež súhlasia s obmedzením celkovej sumy rozpočtových prostriedkov na nové prípravné akcie v každom rozpočtovom roku na 50 miliónov EUR a celkovej sumy rozpočtových prostriedkov skutočne viazaných na prípravné akcie na 100 miliónov EUR.


PRÍLOHA III

Triedenie výdavkov

OKRUH 1:

Trvalo udržateľný rast

 

1a

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Nepovinné výdavky

1b

Kohézia pre rast a zamestnanosť

Nepovinné výdavky

OKRUH 2:

Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov

Nepovinné výdavky

 

Okrem:

 

 

výdavkov spoločnej poľnohospodárskej politiky týkajúcej sa trhových opatrení a priamej pomoci, vrátane trhových opatrení pre rybolov a dohôd o rybolove uzatvorených s tretími stranami

Povinné výdavky

OKRUH 3:

Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

Nepovinné výdavky

3a

Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

Nepovinné výdavky

3b

Občianstvo

Nepovinné výdavky

OKRUH 4:

EÚ ako globálny aktér

Nepovinné výdavky

 

Okrem:

 

 

výdavkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, ktoré Európska únia uzavrela s tretími krajinami

Povinné výdavky

 

príspevkov medzinárodným organizáciám alebo inštitúciám

Povinné výdavky

 

príspevkov na zabezpečenie fondu na zaručenie úverov

Povinné výdavky

OKRUH 5:

Administratíva

Nepovinné výdavky

 

Okrem:

 

 

dôchodkov a odchodného

Povinné výdavky

 

príspevkov a rôznych náhrad za ukončenie služobného pomeru

Povinné výdavky

 

právnych výdavkov

Povinné výdavky

 

odškodného

Povinné výdavky

OKRUH 6:

Kompenzácie

Povinné výdavky


PRÍLOHA IV

Financovanie výdavkov vyplývajúcich z dohôd o rybolove

A.

Výdavky týkajúce sa dohôd o rybolove sa financujú z dvoch položiek patriacich do oblasti politiky rybného hospodárstva (podľa odkazu na činnosť založenú na nomenklatúre rozpočtu):

a)

medzinárodné dohody o rybolove (11 03 01);

b)

príspevky medzinárodným organizáciám (11 03 02).

Všetky sumy týkajúce sa dohôd a protokolov, ktoré sú platné 1. januára daného roka, sa zahrnú do okruhu 11 03 01. Sumy týkajúce sa všetkých nových alebo obnoviteľných dohôd, ktoré nadobúdajú platnosť po 1. januári daného roka, budú pridelené do okruhu 31 02 41 02 – Rezervy/Diferencované rozpočtové prostriedky (povinné výdavky).

B.

Na návrh Komisie sa Európsky parlament a Rada budú snažiť dohodnúť v zmierovacom postupe uvedenom v prílohe II časť C na sume, ktorá má byť zahrnutá do rozpočtových kapitol a do rezervy.

C.

Komisia sa zaväzuje, že bude Európsky parlament pravidelne informovať o príprave a priebehu rokovaní vrátane vplyvov na rozpočet.

V priebehu legislatívneho konania, ktoré sa týka dohôd o rybolove, sa inštitúcie zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie na to, aby všetky postupy prebehli čo najrýchlejšie.

Ak sa preukáže, že rozpočtové prostriedky týkajúce sa dohôd o rybolove (vrátane rezervy) sú nedostatočné, Komisia poskytne rozpočtovému orgánu potrebné informácie na výmenu názorov formou trialógu, prípadne zjednodušeného, o príčinách tejto situácie a o opatreniach, ktoré sa môžu prijať podľa ustanovených postupov. V prípade potreby Komisia navrhne vhodné opatrenia.

Komisia štvrťročne predkladá rozpočtovému orgánu podrobné informácie o vykonávaní platných dohôd a finančných prognóz na zostávajúcu časť roka.


VYHLÁSENIA

1.   VYHLÁSENIE KOMISIE K HODNOTENIU FUNGOVANIA MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY

V súvislosti s bodom 7 medziinštitucionálnej dohody Komisia do konca roka 2009 pripraví správu o fungovaní medziinštitucionálnej dohody s prípadnými príslušnými návrhmi.

2.   VYHLÁSENIE K BODU 27 MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY

V rámci ročného rozpočtového postupu Komisia informuje rozpočtový orgán o sume, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility uvedený v bode 27 medziinštitucionálnej dohody.

Akékoľvek rozhodnutie o mobilizácii nástroja flexibility v hodnote presahujúcej 200 miliónov EUR vyžaduje rozhodnutie o presunutí.

3.   VYHLÁSENIE K PRESKÚMANIU FINANČNÉHO RÁMCA

1.

V súlade so závermi Európskej rady bola Komisia vyzvaná, aby uskutočnila úplné, širokospektrálne preskúmanie všetkých aspektov výdavkov Európskej únie, vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky, a zdrojov vrátane rabatu v prospech Spojeného kráľovstva a aby v roku 2008/9 podala správu. Toto preskúmanie by malo byť sprevádzané hodnotením fungovania medziinštitucionálnej dohody. Európsky parlament sa na tomto preskúmaní bude podieľať vo všetkých fázach postupu na základe týchto ustanovení:

počas kontrolnej fázy nasledujúcej po predložení výsledkov preskúmania Komisiou, sa zaistí, že prebehnú potrebné rokovania s Európskym parlamentom na základe bežného politického dialógu medzi inštitúciami a že sa pozícia Európskeho parlamentu riadne zohľadní;

v súlade so závermi Európskej rady z decembra 2005 môže Európska rada „prijímať rozhodnutia ku všetkým oblastiam spadajúcich do preskúmania“. Európsky parlament bude súčasťou všetkých formálnych následných krokov v súlade s príslušnými postupmi, pričom sa riadne dodržia všetky jeho ustanovené práva.

2.

Ako súčasť konzultačného a pripomienkového konania vedúceho k preskúmaniu sa Komisia zaväzuje využiť dôkladnú výmenu názorov s Európskym parlamentom pri analyzovaní situácie. Komisia taktiež berie na vedomie zámer Európskeho parlamentu zvolať konferenciu na preskúmanie systému vlastných zdrojov, na ktorej sa zúčastní Európsky parlament a národné parlamenty. Závery každej takejto konferencie bude považovať za príspevok v rámci uvedeného konzultačného konania. Má sa za to, že návrhy Komisie sa budú predkladať výlučne na jej vlastnú zodpovednosť.

4.   VYHLÁSENIE K DEMOKRATICKEJ KONTROLE A SÚDRŽNOSTI VONKAJŠÍCH AKCIÍ

Európsky parlament, Rada a Komisia uznávajú potrebu racionalizácie rôznych nástrojov vonkajších akcií. Súhlasia, že takáto racionalizácia nástrojov by popri zlepšení súdržnosti a reakcieschopnosti akcií Európskej únie nemala ovplyvniť právomoci legislatívneho orgánu – najmä jeho politickej kontroly nad strategickými rozhodnutiami – ani rozpočtového orgánu. Znenie príslušných právnych predpisov by malo zohľadňovať tieto zásady a podľa potreby zahŕňať potrebný politický obsah a indikatívne rozčlenenie zdrojov a v prípade potreby aj doložku o preskúmaní zameranú na hodnotenie vykonávania nariadenia najneskôr po troch rokoch.

V rámci základných legislatívnych aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe, bude Komisia systematicky informovať Európsky parlament a Radu a bude s nimi konzultovať príslušné otázky formou zasielania návrhov strategických správ zameraných na krajiny, regióny a tematické oblasti.

Ak Rada počas obdobia zahrnutého v medziinštitucionálnej dohode rozhodne o presune potenciálnych kandidátov na predvstupovú pozíciu, Komisia preverí a oznámi Európskemu parlamentu a Rade indikatívny viacročný rámec podľa článku 4 nariadenia o nástroji predvstupovej pomoci (NPP), aby sa mohli zohľadniť požadované výdavky vyplývajúce z takéhoto presunu.

V predbežnom návrhu rozpočtu Komisia uvedie nomenklatúru, ktorá zabezpečí výsostné právo rozpočtového orgánu na vonkajšie akcie.

5.   VYHLÁSENIE KOMISIE K DEMOKRATICKEJ KONTROLE A SÚDRŽNOSTI VONKAJŠÍCH AKCIÍ

Komisia sa zaväzuje nadviazať s Európskym parlamentom pravidelný dialóg o obsahu návrhov strategických správ zameraných na krajiny, regióny a tematické oblasti a pri zavádzaní stratégií riadne zohľadňovať pozíciu Európskeho parlamentu.

Tento dialóg bude zahŕňať diskusiu o presune potenciálnych kandidátov na predvstupovú pozíciu počas obdobia zahrnutého v medziinštitucionálnej dohode.

6.   VYHLÁSENIE K REVÍZII NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH

V rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách sa inštitúcie zaväzujú, že zlepšia plnenie rozpočtu, ako aj prehľadnosť a prínosy financovania Spoločenstva vo vzťahu k občanom bez toho, aby sa spochybnil pokrok dosiahnutý prepracovaním nariadenia o rozpočtových pravidlách v roku 2002. V poslednej fáze rokovaní o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacích pravidiel sa tiež pokúsia, pokiaľ je to možné, dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi ochranou finančných záujmov, zásadou primeranosti administratívnych nákladov a postupmi prispôsobenými adresátom.

Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uskutoční na základe zmeneného návrhu Komisie v súlade so zmierovacím postupom ustanoveným spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 4. marca 1975, v podobnom duchu, v akom bolo možné dosiahnuť dohodu v roku 2002. Inštitúcie sa tiež budú snažiť o úzku a konštruktívnu medziinštitucionálnu spoluprácu zameranú na rýchle prijatie vykonávacích pravidiel s cieľom zjednodušiť postupy financovania, pričom sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany finančných záujmov Spoločenstva.

Európsky parlament a Rada sú pevne odhodlaní ukončiť rokovania o nariadení o rozpočtových pravidlách tak, aby mohlo nadobudnúť účinnosť, pokiaľ to bude možné, k 1. januáru 2007.

7.   VYHLÁSENIE KOMISIE K REVÍZII NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH

V rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Komisia zaväzuje:

informovať Európsky parlament a Radu, či v návrhu právneho aktu považuje za potrebné odchýliť sa od ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách, a uviesť pre to konkrétne dôvody;

zabezpečiť, aby sa v súvislosti s dôležitými legislatívnymi návrhmi a ich vecnými zmenami a doplneniami vykonávalo pravidelné hodnotenie vplyvu na legislatívu, pričom sa riadne zohľadnia zásady subsidiarity a proporcionality.

8.   VYHLÁSENIE K NOVÝM FINANČNÝM NÁSTROJOM

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu a Európsku investičnú banku (EIB), aby v oblastiach patriacich do ich právomoci predložili návrhy:

v súlade so závermi Európskej rady z decembra 2005 navýšiť zdroje EIB na úvery a záruky v oblasti výskumu a vývoja až do výšky 10 miliárd EUR na obdobie rokov 2007 – 2013, s príspevkom EIB až 1 miliardy EUR z rezerv na financovanie rozdelenia rizika;

posilniť nástroje v prospech transeurópskych sietí (TEN) a malých a stredných podnikov až do približnej hodnoty úverov v sume 20 miliárd EUR a záruk v sume 30 miliárd EUR, s príspevkom EIB až 0,5 miliardy EUR z rezerv (TEN) a až 1 miliardy EUR (hospodárska súťaž a inovácie).

9.   VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K DOBROVOĽNEJ ÚPRAVE

Európsky parlament berie na vedomie závery Európskej rady z decembra 2005 o dobrovoľnej úprave z výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb spoločnej poľnohospodárskej politiky na rozvoj vidieka maximálne v hodnote 20 % a znížení výdavkov súvisiacich s trhom. Ak sú modality tejto úpravy ustanovené v príslušných právnych aktoch, Európsky parlament zhodnotí vykonateľnosť týchto ustanovení vo vzťahu k zásadám Európskej únie, ako sú pravidlá hospodárskej súťaže a iné; Európsky parlament si v súčasnosti vyhradzuje právo na svoju pozíciu k výsledku tohto postupu. V kontexte preskúmania v rokoch 2008 – 2009 považuje za užitočné zhodnotiť otázku spolufinancovania poľnohospodárstva.

10.   VYHLÁSENIE KOMISIE K DOBROVOĽNEJ ÚPRAVE

Komisia berie na vedomie bod 62 záverov Európskej rady z decembra 2005, na základe ktorého môžu členské štáty previesť dodatočné sumy z výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb spoločnej poľnohospodárskej politiky do rozvoja vidieka maximálne v hodnote 20 % súm nahromadených z výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb.

Komisia sa pri ustanovení modalít tejto úpravy v príslušných právnych aktoch bude usilovať o umožnenie dobrovoľnej úpravy, pričom vynaloží všetko úsilie na to, aby zabezpečila, že takýto mechanizmus čo najvernejšie odráža základné pravidlá upravujúce politiku rozvoja vidieka.

11.   VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K NATURA 2000

Európsky parlament vyjadruje svoje obavy súvisiace so závermi Európskej rady z decembra 2005 o znížení výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb spoločnej poľnohospodárskej politiky a jeho dôsledkoch na spolufinancovanie Natura 2000 Spoločenstvom. Vyzýva Komisiu, aby zhodnotila dôsledky týchto ustanovení skôr, ako predloží nové návrhy. Domnieva sa, že by integrácia Natura 2000 do štrukturálnych fondov a rozvoja vidieka mala mať primeranú prioritu. Ako súčasť legislatívneho orgánu si v súčasnosti vyhradzuje právo na svoju pozíciu k výsledku tohto postupu.

12.   VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K SÚKROMNÉMU SPOLUFINANCOVANIU A DPH V RÁMCI KOHÉZIE PRE RAST A ZAMESTNANOSŤ

Európsky parlament berie na vedomie záver Európskej rady z decembra 2005 o uplatnení pravidla automatického uvoľnenia viazanosti n + 3 na prechodnom základe; Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby pri ustanovovaní modalít uplatňovania tohto pravidla v príslušných právnych aktoch zabezpečila spoločné pravidlá súkromného spolufinancovania a DPH v rámci kohézie pre rast a zamestnanosť.

13.   VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K FINANCOVANIU PRIESTORU SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

Európsky parlament sa domnieva, že Komisia by pri predkladaní predbežného návrhu rozpočtu mala uskutočniť dôkladný odhad plánovaných činností v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a že financovanie týchto činností by sa malo prediskutovať v rámci postupov ustanovených v prílohe II medziinštitucionálnej dohody.


Komisia

14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/18


Výmenný kurz eura (1)

13. júna 2006

(2006/C 139/02)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2571

JPY

Japonský jen

144,14

DKK

Dánska koruna

7,4544

GBP

Britská libra

0,68335

SEK

Švédska koruna

9,2553

CHF

Švajčiarsky frank

1,5517

ISK

Islandská koruna

94,19

NOK

Nórska koruna

7,8080

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5750

CZK

Česká koruna

28,333

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

270,73

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6961

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

4,0340

RON

Rumunský lei

3,5379

SIT

Slovinský toliar

239,64

SKK

Slovenská koruna

38,100

TRY

Turecká líra

2,0260

AUD

Austrálsky dolár

1,6970

CAD

Kanadský dolár

1,3905

HKD

Hongkongský dolár

9,7590

NZD

Novozélandský dolár

2,0254

SGD

Singapurský dolár

2,0066

KRW

Juhokórejský won

1 208,89

ZAR

Juhoafrický rand

8,6083

CNY

Čínsky juan

10,0668

HRK

Chorvátska kuna

7,2582

IDR

Indonézska rupia

11 936,16

MYR

Malajzijský ringgit

4,632

PHP

Filipínske peso

67,029

RUB

Ruský rubeľ

34,0650

THB

Thajský baht

48,438


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/19


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(2006/C 139/03)

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Taliansko (Kampánia)

Číslo pomoci: N 77/06

Názov: Intervencie v prospech poľnohospodárskych oblastí postihnutých prírodnými pohromami (mráz v období od 31. januára do 8. marca 2005 v provincii Salerno)

Účel: Náhrada škôd na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok

Právny základ: Decreto legislativo n. 102/2004

Rozpočet: Odkazuje sa na schválenú schému (NN 54/A/04)

Intenzita alebo výška pomoci: Až do výšky 100 %

Trvanie: Do skončenia platieb

Ďalšie informácie: Vykonávacie opatrenie schémy schválenej Komisiou v rámci spisu štátnej pomoci NN 54/A/2004 (List Komisie K(2005) 1622, konečné znenie zo 7. júna 2005)

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Číslo pomoci: N 88/2006

Názov: Povinný šľachtiteľský program na odolnosť oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám (ďalej PSE)

Účel: Zaviesť povinný šľachtiteľský program na odolnosť oviec voči PSE prostredníctvom genotypizácie a odstránenia z chovu baranov, ktorí sú nositeľmi alely VRQ

Právny základ: Nebol zatiaľ schválený. Právne predpisy týkajúce sa genotypizácie oviec vstupujú do platnosti v apríli 2006

Rozpočet: 53,1 miliónov GBP (77,8 miliónov EUR)

Intenzita alebo výška pomoci: Až do výšky 100 %

Trvanie: Od apríla 2006 do apríla 2011

Pôvodný text(y) rozhodnutia bez dôverných informácií sa nachádza na internetovej stránke http:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Francúzsko

Číslo pomoci: N 105/06

Názov: Rozšírenie: Pomoc pre sektor rastlín určených na výrobu parfémov, aromatických rastlín a liečivých rastlín

Účel: Predĺženie pomoci pre sektor rastlín určených na výrobu parfémov, aromatických rastlín a liečivých rastlín na 5 rokov s navýšením rozpočtu

Právny základ: Code Rural legislative part, Articles L 621-1 to 621-11

Rozpočet: Navýšenie rozpočtu: 250 000 EUR (50 000 EUR ročne)

Intenzita alebo výška pomoci: Až do výšky 100 %

Trvanie: Predĺženie na 5 rokov do roku 2011

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Česká republika

Číslo pomoci: N 111/2005

Názov: Podpora udelená Vinárskym fondom

Účel: Podpora na zlepšenie produkcie a uvádzania akostných vín na trh, poskytovania technickej podpory na šírenie informácií o vinohradníctve a vinárstve a o reklame na vína vyrábané v súlade s článkami 54 až 58 nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom

Právny základ:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria, způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované Vinařským fondem

Rozpočet: Ročný rozpočet: 70 000 000 CZK (približne 2,3 miliónov EUR)

Intenzita alebo výška pomoci: Pohyblivá

Trvanie: neobmedzené

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Portugalsko

Číslo pomoci: N 291/2005

Názov: Úverový fond týkajúci sa krmív pre zvieratá

Účel: Kompenzácia vlastníkov extenzívnych chovov hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ako aj včelárov v oblastiach intervencie regionálneho riadenia poľnohospodárstva v Tras-os-Montes, Beira Interior e Oeste, Alentejo e Algarve za vzniknuté škody spôsobené suchom, ktoré Portugalsko sužuje od novembra 2004

Právny základ: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.

Rozpočet: 2,25 miliónov EUR

Intenzita alebo výška pomoci: maximálne 4,5 %

Trvanie: Do konca roka 2006

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Česká republika

Číslo pomoci: N 427/2005

Názov: Národný program eradikácie infekčnej bovinnej rhinotracheitídy (IBR)

Účel: Pomoc na boj s chorobami zvierat

Právny základ: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství; Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v České republice

Rozpočet: Rozpočet celkom: 458 000 000 CZK (približne 16 131 000 miliónov EUR)

Ročne:

2006 – 112 000 000 CZK

2007 – 63 000 000 CZK

2008 – 62 000 000 CZK

2009 – 69 000 000 CZK

2010 – 70 000 000 CZK

2011 – 55 000 000 CZK

2012 – 27 000 000 CZK

Intenzita a výška pomoci: 50 %

Trvanie: 2006 – 2012

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/21


Lehota na vznesenie námietky proti zápisu do registra podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1)

(2006/C 139/04)

Tretie krajiny a fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú oprávnený záujem, so sídlom alebo bydliskom v tretej krajine, môžu vzniesť námietku proti žiadosti priamo Komisii podľa článku 7 uvedeného nariadenia. Na tento účel, doba uvedená v článku 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 začína plynúť dňom uverejnenia tohto oznámenia pre nasledovné žiadosti:

 

Odkaz na Ú. v.

Baena

C 321, 1.12.2003, s. 49.

Miel de Galicia o Mel de Galicia

C 30, 5.2.2005, s. 16.

Salame Cremona

C 126, 25.5.2005, s. 14.

Sardegna

C 224, 3.9.2005, s. 7.

Huile d'olive de Nîmes

C 225, 14.9.2005, s. 3.

Huile d'olive de Corse ou Oliu di Corsica

C 233, 22.9.2005, s. 9.

Pataca de Galicia o Patata de Galicia

C 240, 30.9.2005, s. 28.

Clémentine de Corse

C 240, 30.9.2005, s. 32.

Carota dell'altopiano del Fucino

C 240, 30.9.2005, s. 23.

Stelvio o Stilfser

C 251, 11.10.2005, s. 20.

Poniente de Granada

C 274, 5.11.2005, s. 10.

Azeitona de Elvas e Campo Maior

C 288, 19.11.2005, s. 5.

Limone Femminello del Gargano

C 314, 10.12.2005, s. 5.

Gata Hurdes

C 320, 15.12.2005, s. 2.

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

C 323, 20.12.2005, s. 2.

Agneau de Sisteron

C 323, 20.12.2005, s. 16.

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

C 329, 24.12.2005, s. 10.

Patatas de Prades

C 331, 28.12.2005, s. 2.

Sangueira de Barroso-Montalegre

C 334, 30.12.2005, s. 59.

Geraardsbergse Mattentaart

C 3, 6.1.2006, s. 9.

Batata de Tras-os-montes

C 3, 6.1.2006, s. 6.

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

C 3, 6.1.2006, s. 3.

Salpicão de Barroso-Montalegre

C 30, 7.2.2006, s. 6.

Mantequilla de Soria

C 32, 8.2.2006, s. 2.

Alheira de Barroso-Montalegre

C 32, 8.2.2006, s. 8.

Cordeiro de Barroso o Anho de Barroso o Cordeiro de leite de Barroso

C 32, 8.2.2006, s. 11.


(1)  Ú. v. ES L 93, 31.3.2006, s. 12.


14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/22


Lehota na vznesenie námietky proti zápisu do registra podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1)

(2006/C 139/05)

Tretie krajiny a fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú oprávnený záujem, so sídlom alebo bydliskom v tretej krajine, môžu vzniesť námietku proti žiadosti priamo Komisii podľa článku 9 uvedeného nariadenia. Na tento účel, doba uvedená v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 začína plynúť dňom uverejnenia tohto oznámenia pre nasledovné žiadosti:

 

Odkaz na Ú. v.

Boerenkaas

C 316, 13.12.2005, s. 16.


(1)  Ú. v. ES L 93, 31.3.2006, s. 1.


14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/23


Zoznam medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr (ďalej len „dozorné agentúry“) schválených členskými štátmi v súlade s prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 800/1999

(Tento zoznam nahrádza zoznam uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 215 z 2. septembra 2005, s. 4)

(2006/C 139/06)

1.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V zmysle článku 16 ods.1 písm. b) a ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (EHS) č. 800/1999 (1), sú dozorné agentúry schválené členskými štátmi oprávnené vystaviť potvrdenia o vyložení a dovoze poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytuje náhrada pri vývoze do tretej krajiny alebo aspoň pri príchode týchto výrobkov na miesto určenia v tretej krajine.

Ďalej sú dozorné agentúry schválené a kontrolované členským štátom v súlade s článkami 16 písm. a) a 16 písm. f) nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo úradnou agentúrou členského štátu zodpovedné za vykonávanie kontrol ustanovených v článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 639/2003 (požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s dobrými životnými podmienkami hovädzieho dobytka počas prepravy).

Za schválenie a kontrolu dozorných agentúr nesú zodpovednosť členské štáty.

Schválenie dozornej agentúry jedným členským štátom je platné vo všetkých členských štátoch. To znamená, že potvrdenia vydané schválenými dozornými agentúrami môžu byť použité v celom Spoločenstve, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte má dozorná agentúra vydávajúca predmetné potvrdenie svoje sídlo.

S cieľom informovať vývozcov poľnohospodárskych výrobkov Spoločenstva, Komisia pravidelne uverejňuje aktualizovaný zoznam dozorných agentúr schválených členskými štátmi. Priložený zoznam bol aktualizovaný 1. apríla 2006.

2.   OZNÁMENIE

Komisia upriamuje pozornosť vývozcov na nasledujúce body:

Skutočnosť, že je dozorná agentúra uvedená na zozname, automaticky nezaručuje, že potvrdenia vydané touto agentúrou sú akceptovateľné. Môžu sa požadovať dodatočné dôkazy. Taktiež sa môže skonštatovať a posteriori, že vydané potvrdenia nie sú presné.

Agentúry možno kedykoľvek vyradiť zo zoznamu. Vývozca by si mal ešte predtým, ako začne spolupracovať s niektorou z týchto agentúr, overiť u vnútroštátnych orgánov (pozri prílohu X k nariadeniu (ES) č. 800/1999), či je daná agentúra ešte schválená.

V prípade, že by chcel vývozca získať viac informácií o niektorej z týchto agentúr, môže sa informovať u vnútroštátneho orgánu, ktorým bola agentúra schválená.


(1)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).


PRÍLOHA

Zoznam dozorných agentúr schválených členskými štátmi

DÁNSKO

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel: (45) 86 21 62 11

Fax: (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

Schválenie je platné: od 21. 7. 2005 do 20. 7. 2008

NEMECKO

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel: (49-51) 616 03 90

Fax: (49-51) 616 03 91 01

ipc@ipc-hormann.com

Schválenie je platné: od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2009

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26 A

D-13355 Berlin

Tel.: (49-30) 283 05 73-0

Fax: (49-30) 283 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

Schválenie je platné: od 1. 6. 2005 do 31. 5. 2008

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt- Block T

Alter Wandrahm 12

D-20457 Hamburg

Tel.: (49-40) 309 76 60

Fax: (49-40) 32 14 86

igebhh@t-online.de

Schválenie je platné: od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008

ŠPANIELSKO

SGS Espaňola de Control S.A. (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel: (34) 91 313 80 00

Fax: (34) 91 313 80 80

www.sgs.es

e-mail: david.perez@sgs.com

Schválenie je platné: od 6. 5. 2005 do 5. 5. 2008

BSI Inspectorate Española, SA (1)

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28043 Madrid

Tel: (34) 915 972 272

Fax: (34) 915 974 606

www.bsi-global.com/inspectorate

e-mail: fcampillay@bsi-inspectorate.es

Schválenie je platné: od 23. 5. 2005 do 22. 5. 2008

FRANCÚZSKO

SGS AGRI MIN

191, Avenue Aristide-Briand

F-94 237 Cachan cedex

Tel: (33) 232 188 100

Fax: (33) 232 128 820

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

Schválenie je platné: od 6. 10. 2004 do 6. 10. 2007

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13 110 Port de Bouc

Tel: (33) 442 350 460

Fax: (33) 442 400 964

sicea.intl@wanadoo.fr

Schválenie je platné: od 6. 10. 2004 do 6. 10. 2007

TALIANSKO

SOCIETÀ SGS ITALIA Spa

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel.: (39-02) 73 931

Fax: (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

Schválenie je platné: od 14. 3. 2005 do 13. 3. 2008

SOCIETÀ VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C.ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel.: (39-05) 44 42 22 42

Fax: (39-05) 44 59 07 65

controlli@viglienzoni.it

Schválenie je platné: od 14. 2. 2006 do 13. 2. 2009

SOCIETÀ BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel.: (39-010) 57 16-1

Fax: (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

Schválenie je platné: od 15. 6. 2004 do 14. 6. 2007

HOLANDSKO

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel: (31-10) 282 33 90

Fax: (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

Schválenie je platné: od 1. 11. 2005 do 31. 10. 2008

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel: (31-10) 460 99 11

Fax: (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

Schválenie je platné: od 1. 2. 2004 do 31. 1. 2007

RAKÚSKO (2)

Vetcontrol GmbH

Scheifling 7

A- 9300 St. Veit/Glan

Tel.: (43-4) 21 22 88 75

Fax: (43-4) 21 22 88 754

office@vetcontrol.at

Schválenie je platné: od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006

POĽSKO

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

PL-81-404 Gdynia

tel.: (48-58) 660 77 20

fax: (48-58) 600 77 21

www.hamilton.net.pl

Schválenie je platné: od 3. 12. 2004 do 3. 12. 2007

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

PL-70-900 Szczecin

tel.: (48-91) 434 02 11

fax: (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

Schválenie je platné: od 3. 12. 2004 do 3. 12. 2007

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

PL-01-233 Warszawa

tel.: (48-22) 329 22 22

fax: (48-22) 329 22 20

www.sgs.pl

Schválenie je platné: od 3. 12. 2004 do 3. 12. 2007

FÍNSKO

SGS INSPECTION SERVICES OY

Särkiniementie 3

P.O. Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel.: (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax: (358-9) 692 46 73

Pirjo.alhola@sgs.com

Schválenie je platné: od 15. 3. 2005 do 15. 3. 2008

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FIN-00500 Helsinki

Tel.: (358-9) 47 63 63 00

Fax: (358-9) 47 63 63 63

average.finland@krogius.com

www.krogius.com

Schválenie je platné: od 24. 3. 2006 do 24. 3. 2009

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel.: (44-2890) 74 04 51

Fax: (44-2890) 74 02 72

info@cuireland.com

Schválenie je platné: od 1. 3. 2006 do 1. 3. 2009

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel.: (44-1708) 68 02 00

Fax: (44-1708) 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com

Schválenie je platné: od 4. 4. 2004 do 4. 4. 2007.


(1)  Táto spoločnosť bola schválená aj na vykonávanie kontrol v tretích krajinách v rámci nariadenia (ES) č. 639/2003 (dobré životné podmienky hovädzieho dobytka počas prepravy).

(2)  Táto spoločnosť bola schválená na vykonávanie kontrol v tretích krajinách v rámci nariadenia (ES) č. 639/2003 (dobré životné podmienky hovädzieho dobytka počas prepravy).

(3)  Oprávnenie tejto spoločnosti na vydávanie potvrdení je obmedzené na určitý počet tretích krajín. Ak chcete získať viac informácií ohľadom zoznamu týchto krajín, obráťte sa na fínske orgány.


14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/28


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf)

(2006/C 139/07)

(Text s významom pre EHP)

Dňa 30. marca 2006 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32006M4148. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/28


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag)

(2006/C 139/08)

(Text s významom pre EHP)

Dňa 21. januára 2004 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32004M3344. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)