ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 137

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
10. júna 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2006/C 137/1

Výmenný kurz eura

1

2006/C 137/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV) ( 1 )

2

2006/C 137/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4251 — Berkshire/Iscar Metalworking Companies) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

3

2006/C 137/4

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu nariadenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na minimálnu pomoc

4

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Komisia

10.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 137/1


Výmenný kurz eura (1)

9. júna 2006

(2006/C 137/01)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2659

JPY

Japonský jen

144,25

DKK

Dánska koruna

7,4564

GBP

Britská libra

0,68685

SEK

Švédska koruna

9,2243

CHF

Švajčiarsky frank

1,5569

ISK

Islandská koruna

93,43

NOK

Nórska koruna

7,8165

BGN

Bulharský lev

1,9558

CYP

Cyperská libra

0,5750

CZK

Česká koruna

28,225

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

264,12

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6961

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,9605

RON

Rumunský lei

3,5159

SIT

Slovinský toliar

239,65

SKK

Slovenská koruna

37,866

TRY

Turecká líra

1,9499

AUD

Austrálsky dolár

1,6902

CAD

Kanadský dolár

1,4067

HKD

Hongkongský dolár

9,8247

NZD

Novozélandský dolár

1,9999

SGD

Singapurský dolár

2,0183

KRW

Juhokórejský won

1 208,30

ZAR

Juhoafrický rand

8,4831

CNY

Čínsky juan

10,1500

HRK

Chorvátska kuna

7,2565

IDR

Indonézska rupia

11 899,46

MYR

Malajzijský ringgit

4,642

PHP

Filipínske peso

67,257

RUB

Ruský rubeľ

34,1820

THB

Thajský baht

48,532


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


10.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 137/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV)

(2006/C 137/02)

(Text s významom pre EHP)

Dňa 23. mája 2006 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32006M4203. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


10.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 137/3


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4251 — Berkshire/Iscar Metalworking Companies)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(2006/C 137/03)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 1. júna 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Berkshire Hathaway Inc. („Berkshire“, USA) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Metalworking IMC International Metalworking Companies („IMC“, Izrael) kúpou akcií.

2.

Predmet činnosti príslušných podnikov:

Berkshire: poistenie majetku a neživotné poistenie, investičné činnosti;

IMC: nástroje na rezanie a aplikácie na prácu s kovom.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, Komisia sa domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do oblasti pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní po uverejnení tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44, alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4251 – Berkshire/Iscar Metalworking Companies na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


10.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 137/4


Výzva na predloženie pripomienok k návrhu nariadenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na minimálnu pomoc

(2006/C 137/04)

Zainteresované strany môžu zasielať svoje pripomienky do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto návrhu nariadenia na adresu:

European Commission (Európska komisia)

Directorate-General for Competition (GR pre hospodársku súťaž)

Consultation on de minimis (HT 368)

State aid Registry

B-1049 Brussels

fax: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Znenie bude dostupné aj na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/sar.html

Návrh nariadenie o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o es pri pomoci de minimis

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

So zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), najmä jej článok 2,

Po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

Po konzultáciách s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 994/98 splnomocňuje Komisiu stanovovať v nariadení prah, pod ktorým sa opatrenia pomoci považujú za nespĺňajúce všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy a teda nepodliehajú oznamovaciemu konaniu stanovenému v článku 88 ods. 3 zmluvy.

(2)

Komisia uplatňovala články 87 a 88 zmluvy a predovšetkým v mnohých rozhodnutiach objasnila pojem pomoci v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy. Komisia takisto stanovila, najprv v oznámení o pomoci de minimis  (3) a neskôr v nariadení Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pri pomoci de minimis  (4), svoju politiku pokiaľ ide o strop de minimis, pod ktorým sa článok 87 ods. 1 môže považovať za neuplatniteľný. Zdá sa, že je potrebné, vo svetle skúseností získaných uplatňovaním tohto nariadenia a s cieľom zohľadniť vývoj inflácie hrubého domáceho produktu v Spoločenstve, upraviť niektoré podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 69/2001 a nahradiť toto nariadenie.

(3)

Vzhľadom na osobitné pravidlá uplatňované v sektore poľnohospodárstva, rybolovu, akvakultúry a dopravy (5) a vzhľadom na riziko, že aj malé objemy pomoci by mohli naplniť kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy v týchto sektoroch, je vhodné, aby sa toto nariadenie nevzťahovalo na tieto sektory. S prihliadnutím na podobnosti medzi spracovaním a marketingom poľnohospodárskych výrobkov na jednej strane a iných ako poľnohospodárskych výrobkov na strane druhej, je však potrebné za určitých podmienok uplatňovať toto nariadenie aj na spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov. Súdny dvor Európskych spoločenstiev ustanovil, že akonáhle Spoločenstvo prijme právne predpisy týkajúce sa zriadenia spoločnej organizácie trhu v príslušnom sektore poľnohospodárstva, členské štáty sú zaviazané zdržať sa prijatia akéhokoľvek opatrenia, ktoré by ho mohlo narušiť alebo vytvoriť k nemu výnimky. Z tohto dôvodu by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na pomoc, ktorej výška je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených výrobkov alebo výrobkov uvedených na trh, ani na pomoc de minimis, ktorá by bola spojená s povinnosťou podeliť sa o ňu s primárnymi výrobcami.

(4)

Týmto nariadením by sa nemala vyňať pomoc pri vývoze ani pomoc uprednostňujúca domáce výrobky pred dovážanými. Okrem toho by sa nemalo uplatňovať na pomoc na vybudovanie a prevádzku distribučnej siete v iných členských štátoch Spoločenstva. Pomoc na náklady spojené s účasťou na obchodných veľtrhoch alebo na štúdie alebo služby konzultantov potrebné na uvedenie nového alebo existujúceho výrobku na nový trh, zvyčajne netvoria pomoc pri vývoze.

(5)

Vzhľadom na skúseností Komisie sa môže stanoviť, že pomoc nepresahujúca strop 200 000 EUR počas troch rokov, neovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a/alebo nepoškodzuje ani nehrozí, že bude poškodzovať hospodársku súťaž, a preto nespadá pod článok 87 ods. 1 zmluvy. Na tento účel sa berú do úvahy fiškálne roky, ktoré sa používajú na fiškálny účel v príslušnom členskom štáte. Príslušné obdobie troch rokov sa musí priebežne hodnotiť, pretože pre každý nový grant pomoci de minimis je potrebné stanoviť celkovú výšku pomoci de minimis poskytnutú počas príslušného fiškálneho roku, ako aj počas dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov. Pomoc poskytnutá akýmkoľvek štátnym úradom alebo orgánom by sa na tento účel mala zohľadniť, aj keď je financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov Spoločenstva.

(6)

V súlade s princípmi, ktoré sa vzťahujú na pomoc podľa článku 87 ods. 1 zmluvy, pomoc de minimis by sa mala považovať za poskytnutú v okamihu, kedy sa príjemcovi poskytne právny nárok prijať pomoc podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov. Pravidlom de minimis nie je dotknutá možnosť, aby podniky prijímali štátnu pomoc schválenú Komisiou alebo zahrnutú v nariadení stanovujúcom skupinovú výnimku.

(7)

S cieľom transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a správneho uplatňovania stropu de minimis je vhodné, aby členské štáty uplatňovali tú istú metódu výpočtu. S cieľom uľahčiť tento výpočet a v súlade so súčasnou praxou uplatňovania pravidla de minimis je vhodné, aby výška pomoci, ktorá nie je poskytnutá formou hotovostného grantu, bola prekonvertovaná na jej ekvivalent hrubého grantu. [Aby sa zabezpečil účinný monitoring, toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na opatrenia pomoci, ktoré sú transparentné a hodnota pomoci je ľahko vyčísliteľná.] Výpočet ekvivalentu grantu transparentného druhu pomoci, iného než grantov alebo pomoci splatnej v niekoľkých splátkach, si vyžaduje používanie trhových úrokových mier platných v čase poskytnutia takejto pomoci. V záujme jednotného, transparentného a jednoduchého uplatňovania pravidiel štátnej pomoci sa na účely tohto nariadenia za trhové sadzby považujú referenčné sadzby. Referenčné sadzby by mali byť tie, ktoré pravidelne stanovuje Komisia na základe objektívnych kritérií, a ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na internete.

(8)

Povinnosťou Komisie je zabezpečiť rešpektovanie pravidiel o štátnej pomoci a najmä to, aby pomoc poskytovaná podľa pravidiel de minimis spĺňala ich podmienky. V súlade so zásadami spolupráce stanovenými v článku 10 zmluvy, členské štáty by mali uľahčiť dosiahnutie tejto úlohy zriadením potrebného mechanizmu s cieľom zabezpečiť, aby celková suma pomoci poskytnutá tomu istému príjemcovi podľa pravidla de minimis nepresiahla strop 200 000 EUR v priebehu troch rokov. Na tento účel je vhodné, aby členské štáty pri poskytovaní pomoci de minimis informovali príslušný podnik o charaktere pomoci de minimis odvolávajúc sa na toto nariadenie a zároveň dostali úplné informácie o inej pomoci de minimis prijatej počas posledných troch fiškálnych rokov a starostlivo skontrolovali, že novou pomocou de minimis sa nepresiahne celkový strop de minimis. Rešpektovanie stropu sa môže zabezpečiť aj pomocou centrálnej evidencie.

(9)

Nariadenie (ES) č. 69/2001 stráca účinnosť 31. decembra 2006; Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2007.

(10)

So zreteľom na skúsenosť Komisie a najmä na frekvenciu, s akou by sa vo všeobecnosti mala revidovať politika štátnej pomoci, je vhodné obmedziť dobu uplatňovania tohto nariadenia. Ak by platnosť tohto nariadenia uplynula bez jeho predĺženia, členské štáty by mali mať šesťmesačné obdobie na prispôsobenie sa, pokiaľ ide o pomoc de minimis spadajúcu pod toto nariadenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na pomoc poskytnutú podnikom vo všetkých sektoroch okrem:

a)

sektoru dopravy (6);

b)

činností spojených s výrobkami rybolovu a akvakultúry stanovených v nariadení Rady (ES) č. 104/2000 (7);

c)

činností spojených s primárnou výrobou (farmárstvo) poľnohospodárskych výrobkov vymenovaných v prílohe I k zmluve;

d)

pomoci poskytnutej podnikom zaoberajúcimi sa spracovaním a marketingom poľnohospodárskych výrobkov vymenovaných v prílohe I k zmluve, ktorej výška je ustanovená na základe ceny alebo množstva kúpených výrobkov alebo výrobkov uvedených na trh, alebo podmienená čiastočným alebo úplným postúpením primárnym producentom (farmárom);

e)

pomoci pri činnostiach súvisiacich s vývozom, hlavne pomoci priamo spojenej s vyvezenými množstvami a pomoci závislej od použitia domáceho tovaru pred dovezeným;

f)

vybudovania a prevádzky distribučnej siete alebo ostatných bežných výdavkov spojených s vývozom do iných členských štátov.

2.   Na účely tohto nariadenia,

a)

„poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k Zmluve o ES, okrem výrobkov rybného hospodárstva;

b)

„spracúvanie poľnohospodárskych výrobkov“ je pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, výsledkom ktorého je takisto poľnohospodársky výrobok;

c)

„marketing poľnohospodárskeho výrobku“ je prechovávanie alebo vystavovanie výrobku v záujme jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trhu.

[3.   Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na pomoc poskytnutú vo forme grantu a na iné formy pomoci, kde je možné vopred presne vyčísliť ekvivalent hrubého grantu pomoci ex ante bez toho, aby bolo nevyhnutné uskutočniť rizikovú štúdiu.

Pomoc skladajúca sa z pôžičiek, záruk, opatrení rizikového kapitálu a kapitálových injekcií by sa nemala považovať za pomoc de minimis, okrem prípadov, keď celková hodnota dotknutej transakcie nepresiahne strop ustanovený v článku 2 ods. 2.]

Článok 2

Pomoc de minimis

1.   Za opatrenia pomoci nespĺňajúce všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy a teda oslobodené od oznamovacej povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 zmluvy sa považujú opatrenia, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 2 a 3.

2.   Celková pomoc de minimis poskytnutá akémukoľvek podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Tento strop by sa mal uplatňovať bez ohľadu na formu a sledovaný cieľ pomoci, ako aj nezávisle od toho, či je pomoc poskytnutá členským štátom financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov Spoločenstva. Obdobie by sa malo stanoviť na základe fiškálnych rokov používaných v príslušnom členskom štáte.

Ak celková suma pomoci presiahne tento strop, nie je možné v prípade tejto pomoci požadovať výhody plynúce z tohto nariadenia, ani pre čiastku, ktorá nepresahuje strop, a to ani v čase jej poskytnutia, ani neskôr.

3.   Strop uvedený v odseku 2 sa vyjadrí ako hotovostný grant. Všetky uvedené čísla sú vyjadrené v hrubom, to znamená pred odrátaním dane alebo iných nákladov. Ak sa pomoc poskytne vo forme inej než grant, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.

Hodnota pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa diskontuje v okamihu, kedy je poskytnutá. Úroková sadzba, ktorá sa použije na diskontné účely a na výpočet ekvivalentu hrubého grantu je referenčnou sadzbou uplatniteľnou v čase poskytnutia pomoci.

Článok 3

Kumulovanie a monitoring

1.   Keď chce členský štát poskytnúť pomoc de minimis podniku, písomne informuje tento podnik o výške pomoci (vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu) a o jej charaktere de minimis, s výslovným uvedením tohto nariadenia, citujúc jeho názov a referenciu týkajúcu sa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Takisto musí od príslušného podniku dostať písomné vyhlásenie o akejkoľvek inej pomoci de minimis [alebo o akejkoľvek štátnej pomoci], ktorú podnik dostal počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku.

Členský štát poskytne pomoc de minimis len vtedy, ak skontroloval, či táto pomoc nezvýši celkovú sumu pomoci de minimis prijatú počas príslušného obdobia troch rokov nad strop ustanovený v článku 2 ods. 2.

2.   Ak členský štát zriadil centrálnu evidenciu pomoci de minimis obsahujúcu úplné informácie o každej pomoci de minimis, ktorú poskytol akýkoľvek úrad v rámci daného členského štátu, prvý pododsek odseku 1 sa ďalej neuplatňuje v prípade, že táto evidencia pokrýva obdobie troch fiškálnych rokov.

3.   Členské štáty zaznamenajú a zhromaždia všetky informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia. Tieto záznamy budú obsahovať všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia podmienok tohto nariadenia. Záznamy týkajúce sa jednotlivej pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa schémy pomoci de minimis sa uchovajú počas 10 rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná jednotlivá pomoc v rámci danej schémy. Na písomné požiadanie príslušný členský štát poskytne Komisii do 20 pracovných dní alebo v rámci dlhšej doby uvedenej v žiadosti, všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či boli rešpektované podmienky tohto nariadenia, najmä celková suma pomoci de minimis, ktorú prijal akýkoľvek podnik.

Článok 4

Prechodné opatrenia

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na pomoc poskytnutú pred nadobudnutím jeho účinnosti v prípade, ak pomoc spĺňa všetky podmienky ustanovené v článkoch 1, 2 a 3. Komisia posúdi každú pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami, oznámeniami a upozorneniami.

2.   Akákoľvek pomoc de minimis poskytnutá od 2. februára 2001 do 30. júna 2007 spĺňajúca podmienky nariadenia (ES) č. 69/2001 sa považuje za nespĺňajúcu všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy a teda nepodliehajúcu oznamovaciemu konaniu stanovenému v článku 88 ods. 3 zmluvy.

3.   Na konci doby platnosti tohto nariadenia sa každá pomoc de minimis spĺňajúca podmienky tohto nariadenia bude môcť platne implementovať počas šesťmesačného obdobia.

Článok 5

Účinnosť a doba platnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli …

Za Komisiu

...

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1

(2)  Ú. v. EÚ C …

(3)  Ú. v. ES C 68, 6.3.1996, s. 9.

(4)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.

(5)  Pokiaľ ide o dopravu a uhlie, z dôvodu jednoduchosti sa v tomto návrhu v tomto štádiu opakuje rozsah uplatnenia nariadenia (ES) č. 69/2001. Avšak bez toho, aby bol dotknutý výsledok prebiehajúcich konzultácií o uplatňovaní nariadenia o de minimis v týchto sektoroch (2005/C 144/02).

(6)  Pokiaľ ide o dopravu a uhlie, z dôvodu jednoduchosti sa v tomto návrhu v tomto štádiu opakuje rozsah uplatnenia nariadenia (ES) č. 69/2001. Avšak bez toho, aby bol dotknutý výsledok prebiehajúcich konzultácií o uplatňovaní nariadenia o de minimis v týchto sektoroch (2005/C 144/02).

(7)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22-52.