ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 274

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
5. novembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 274/1

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 2,06 % dňa 1. novembra 2005 — Výmenný kurz eura

1

2005/C 274/2

Informačný postup — Technické pravidlá ( 1 )

2

2005/C 274/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

8

2005/C 274/4

Stanovisko Komisie zo 4. novembra 2005 k plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Sizewell A v Spojenom kráľovstve, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

9

2005/C 274/5

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

10

2005/C 274/6

Štátna pomoc — Poľsko — Štátna pomoc č. C 21/2005 (ex PL45/04) — Kompenzácia pre Poczta Polska za vykonávanie univerzálnych poštových služieb — Štátna pomoc č. C 22/2005 (ex PL49/04) — Pomoc pre Poczta Polska na investíciu súvisiacu s poskytovaním univerzálnych poštových služieb — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

14

 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 274/7

Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín

20

2005/C 274/8

Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín

22

2005/C 274/9

Zmena oznámenia o verejnej súťaži na poskytnutie vývoznej náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín (Ú. v. EÚ C 166, 7.7.2005)

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Komisia

5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/1


Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách (1):

2,06 % dňa 1. novembra 2005

Výmenný kurz eura (2)

4. novembra 2005

(2005/C 274/01)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1933

JPY

Japonský jen

140,52

DKK

Dánska koruna

7,4640

GBP

Britská libra

0,67640

SEK

Švédska koruna

9,5915

CHF

Švajčiarsky frank

1,5439

ISK

Islandská koruna

72,00

NOK

Nórska koruna

7,7975

BGN

Bulharský lev

1,9556

CYP

Cyperská libra

0,5736

CZK

Česká koruna

29,357

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

249,13

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6964

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,9903

RON

Rumunský lei

3,6623

SIT

Slovinský toliar

239,49

SKK

Slovenská koruna

38,931

TRY

Turecká líra

1,6096

AUD

Austrálsky dolár

1,6207

CAD

Kanadský dolár

1,4090

HKD

Hongkongský dolár

9,2516

NZD

Novozélandský dolár

1,7345

SGD

Singapurský dolár

2,0266

KRW

Juhokórejský won

1 250,40

ZAR

Juhoafrický rand

7,9363

CNY

Čínsky juan

9,6485

HRK

Chorvátska kuna

7,3828

IDR

Indonézska rupia

11 998,63

MYR

Malajzijský ringgit

4,506

PHP

Filipínske peso

65,787

RUB

Ruský rubeľ

34,0630

THB

Thajský baht

48,907


(1)  Použitý kurz sa vzťahuje k poslednej operácii vykonanej pred určeným dňom. V prípade, že tender obsahuje variabilný kurz, použije sa kurz medzný.

(2)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/2


Informačný postup — Technické pravidlá

(2005/C 274/02)

(Text s významom pre EHP)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorá stanovuje postup pre poskytovanie informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel pre služby informačnej spoločnosti. (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37; Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

Oznámenia o navrhovaných národných technických pravidlách, ktoré obdržala Komisia

Odkaz  (1)

Názov

Koniec trojmesačnej lehoty na pripomienky  (2)

2005/0535/A

Návrh nariadenia spolkovej ministerky zdravia a žien o surovom mlieku (Nariadenie o surovom mlieku)

6. 1. 2006

2005/0536/A

Návrh nariadenia spolkovej ministerky zdravia a žien o prispôsobení určitých predpisov, týkajúcich sa hygieny potravín (Nariadenie o prispôsobení hygieny potravín)

6. 1. 2006

2005/0537/E

Návrh Kráľovského nariadenia, ktorým sa doplňujú právne predpisy týkajúce sa obalov a odpadov z obalov

9. 1. 2006

2005/0538/LT

Návrh nariadenia vlády Litovskej republiky „Zmena nariadenia vlády Litovskej republiky č. 174 zo dňa 3. februára 2003“ Potvrdenie národnej tabuľky rozdelenia rádiových kmitočtov

9. 1. 2006

2005/0539/E

Bezdrôtové siete vrátane rádiových miestnych sietí (RLANs) v pásme 5 GHz na prevádzku vo vnútri budov a v ich blízkosti (krátky dosah)

9. 1. 2006

2005/0540/E

Bezdrôtové mikrofóny

9. 1. 2006

2005/0541/FIN

Vládny návrh novely zákona o koncovkách domén

9. 1. 2006

2005/0542/A

Právny predpis 8S.06.25, Technické zmluvné podmienky pre výstavbu ciest, zakrývacie práce, zakrývanie asfaltom, zakrývanie tenkými vrstvami pri studenej technológii stavieb a uzatváraní povrchov

9. 1. 2006

2005/0543/A

Návrh Nariadenia spolkovej ministerky zdravia a žien o vyšetrovaní jatočných zvierat a mäsa (Nariadenie o vyšetrovaní mäsa). [5. odsek „Prispôsobenia podľa nariadenia (ES) č. 854/2004 článok 17“; § 19 Prítomnosť zverolekára v malých prevádzkach; § 20 Prispôsobenie vyšetrovania jatočných zvierat na farmách]

9. 1. 2006

2005/0544/NL

Zmena jednotlivých daňových zákonov (Plán daní 2006)

 (4)

2005/0545/A

Návrh zákona, ktorým sa mení Korutánsky zákon na podporu bytovej výstavby z r. 1997

9. 1. 2006

2005/0546/DK

Oznámenie Správy pre námornú plavbu (Sřfartsstyrelsen) B. – Technický predpis týkajúci sa konštrukcie a vybavenia lodí

11. 1. 2006

2005/0547/E

Príkaz, ktorým sa upravujú technické podmienky hracích automatov typu „B“ a „C“

11. 1. 2006

2005/0548/S

Predpisy a všeobecné odporučenia Štátneho úradu pre bezpečnosť pre skladovanie výbušných tovarov

12. 1. 2006

2005/0549/D

Nariadenie o elektronickom právnom styku na súdoch a prokuratúrach so sídlom v meste Frankfurt nad Mohanom

13. 1. 2006

2005/0550/E

Zariadenia, vysielajúce vo frekvenčnom pásme 57-59 GHz

16. 1. 2006

2005/0551/E

Zariadenia, vysielajúce vo frekvenčnom pásme 48,5-50,2 GHz

16. 1. 2006

2005/0552/E

Digitálny systém automatickej mobilnej telefónie GSM

16. 1. 2006

2005/0554/PL

Nariadenie ministra hospodárstva a práce o požiadavkách, ktoré musia spĺňať sudy a o podrobnom rozsahu skúšok a kontrol vykonávaných počas právnej metrologickej kontroly sudov

16. 1. 2006

2005/0555/B

Návrh dohody v oblasti životného prostredia, týkajúcej sa aplikácie povinnosti prijať odpad stanovenej Flámskym predpisom pre predchádzanie a spracovanie odpadu (VLAREA) na použité oleje a tuky

 (4)

2005/0556/D

Aplikačné úpravy pre stavebné výrobky a stavebné súbory podľa európskych technických povolení a harmonizovaných noriem podľa Smernice o stavebných výrobkoch, vydanie zo septembra 2005

18. 1. 2006

2005/0557/D

Zmeny a doplnky k vzorovému zoznamu Technických stavebných ustanovení pre vydanie zo septembra 2005

18. 1. 2006

2005/0558/D

Aplikačné úpravy pre stavebné výrobky a stavebné súbory podľa európskych technických povolení a harmonizovaných noriem podľa Smernice o stavebných výrobkoch v rozsahu platnosti nariadení podľa § 17 ods. 4 a § 21 ods. 2 Vzorového stavebného poriadku (MBO), vydanie zo septembra 2005

18. 1. 2006

2005/0559/UK

Smernice 2006 Vodné prostredie (Skladovanie oleja) (Škótsko)

18. 1. 2006

2005/0560/UK

TR 2513 A – Špecifikácia výkonu pre Riadiace návestné zariadenie signálu mávaním

18. 1. 2006

2005/0561/D

Doplnkové Technické zmluvné podmienky – Vodné stavby (ZTV-W) pre paženie stavebných jám, úpravu základovej pôdy (oblasť výkonov 209)

18. 1. 2006

2005/0562/UK

Nariadenie 2006 Choroby zvierat (Schválené dezinfekčné prostriedky) (Dodatok) (Anglicko)

18. 1. 2006

2005/0563/CZ

Návrh vyhlášky zo dňa … 2005, ktorou sa mení vyhláška Českého banského úradu č. 35/1998 Z.z, o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci a bezpečnosti prevádzky banskej dráhy hnedouhoľného lomu

19. 1. 2006

2005/0564/A

Popisy rozhlasových staníc a rozhraní „Družicový rozhlas“, č. rozhrania: FSB-RU002, FSB-RU006

19. 1. 2006

2005/0565/F

Vyhláška týkajúca sa zisťovania rizika intoxikácie olovom z náterov

19. 1. 2006

2005/0566/A

Popisy rozhlasových staníc a rozhraní „Smerové vysielanie“, č. rozhraní: FSB-RR009, FSB-RR010, FSB-RR018, FSB-RR022, FSB-RR042, FSB-RR065, FSB-RR066, FSB-RR067

19. 1. 2006

2005/0567/F

Vyhláška týkajúca sa zisťovania rizika vystavenia olovu

19. 1. 2006

2005/0568/D

Zmeny Smernice o stavbe a vybavení lodných parných kotolní na námorných lodiach pod nemeckou vlajkou

19. 1. 2006

2005/0569/GR

Kontrola technických vlastností ocelí, ktoré tvoria výstuže betónu

20. 1. 2006

Komisia upozorňuje na rozsudok vynesený 30. apríla 1996 v prípade „CIA Security“ (C-194/94 – ECR I, s. 2201), v ktorom Súdny dvor rozhodol, že články 8 a 9 smernice 98/34/ES (pôvodne 83/189/EHS) sa majú interpretovať v tom zmysle, že jednotlivci sa na ne môžu odvolávať pred národnými súdmi a tie musia upustiť od uplatňovania národných technických predpisov, ktoré neboli oznámené v súlade s touto smernicou.

Tento rozsudok potvrdzuje oznámenie Komisie z 1. októbra 1986 (Ú. v. ES C 245, 1.10.1986, s. 4).

Rovnako nedodržanie oznamovacej povinnosti spôsobí, že príslušné technické predpisy budú neaplikovateľné, a teda nevynútiteľné voči jednotlivcom.

Ďalšie informácie ohľadom oznamovacieho postupu môžete získať na adresách:

Európska komisia

DG Enterprise and Industry, Unit C3

BE–1049 Brusel,

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

alebo na webovej stránke: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/.

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie ohľadom oznamov, kontaktujte príslušné národné inštitúcie, zoznam ktorých uvádzame nižšie:

ZOZNAM NÁRODNÝCH INŠTITÚCIÍ, ZODPOVEDÝCH ZA VYKONÁVANIE SMERNICE 98/34/ES

BELGICKO

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

BE-1000 Bruxelles

Pani Pascaline Descamps

Tel.: (32) 2 206 46 89

Fax: (32) 2 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Spoločný e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Webová stránka: http://www.mineco.fgov.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Mr Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 907 123

Fax: (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Spoločný e-mail: eu9834@unmz.cz

Webová stránka: http://www.unmz.cz

DÁNSKO

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (alebo DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (direct)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: Pani Birgitte Spühler Hansen - bsh@ebst.dk

Spoločná schránka pre oznamy - noti@ebst.dk

Webová stránka: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NEMECKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34 - 37

DE-10115 Berlin

Pani Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 2014 6353

Fax: (49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Webová stránka: http://www.bmwa.bund.de

ESTÓNSKO

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Pán Karl Stern

Tel.: (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 660

E-mail: karl.stern@mkm.ee

Spoločný e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

GRÉCKO

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Fax: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tel.: (30) 210 212 03 01

Fax: (30) 210 228 62 19

Spoločný e-mail: 83189in@elot.gr

Webová stránka: http://www.elot.gr

ŠPANIELSKO

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

ES-28006 MADRID

Pán Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Pani Esther Pérez Peláez

Technický poradca

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Fax: (34) 91 379 84 01

Spoločný e-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCÚZSKO

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

FR-75572 Paris Cedex 12

Pani Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Pani Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

ÍRSKO

NSAI

Glasnevin

IE-Dublin 9

Pán Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Fax: (353) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Webová stránka: http://www.nsai.ie

TALIANSKO

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 - Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

IT-00187 Roma

Pán Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Pán Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

Spoločný e-mail: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Webová stránka: http://www.minindustria.it

CYPRUS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409313 or (357) 22 375053

Fax: (357) 22 754103

Pán Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409409

Fax: (357) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Pani Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Fax: (357) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Spoločný e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Webová stránka: http://www.cys.mcit.gov.cy

LOTYŠSKO

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brivibas Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 7013230

Fax: (371) 7280882

Zanda Liekna

Solvit Coordination Centre

Tel.: (371) 7013236

Fax: (371) 7280882

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Spoločný e-mail: notification@em.gov.lv

LITVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Pani Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 2709347

Fax: (370) 5 2709367

E-mail: dir9834@lsd.lt

Webová stránka: http://www.lsd.lt

LUXEMBURSKO

SEE - Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

LU-2010 Luxembourg

Pán J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Webová stránka: http://www.see.lu

MAĎARSKO

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapešť

Honvéd u. 13-15.

HU-1055

Pán Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36) 1 374 2873

Fax: (36) 1 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Webová stránka: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Fax: (356) 2124 2406

Pani Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Spoločný e-mail: notification@msa.org.mt

Webová stránka: http://www.msa.org.mt

HOLANDSKO

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Pán Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Pani Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Pani Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Fax: (31) 50 5 23 21 59

Spoločný e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

RAKÚSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

AT-1010 Wien

Pani Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Fax: (43) 1 715 96 51 or (43) 1 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Webová stránka: http://www.bmwa.gv.at

POĽSKO

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Pani Barbara Nieciak

Tel.: (48) 22 693 54 07

Fax: (48) 22 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Pani Agata Gągor

Tel.: (48) 22 693 56 90

Spoločný e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALSKO

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

PT-2829-513 Caparica

Pani Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 or 81 00

Fax: (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Spoločný e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Webová stránka: http://www.ipq.pt

SLOVINSKO

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386) 1 478 3041

Fax: (386) 1 478 3098

E-mail: contact@sist.si

Pani Vesna Stražišar

SLOVENSKO

Pani Kvetoslava Steinlová

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic (Riaditeľka Odboru európskej integrácie, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)

Štefanovičova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Fax: (421) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FÍNSKO

Kauppa- ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Adresa pre návštevy:

Aleksanterinkatu 4

FI-00170 Helsinki

a

Ratakatu 3

FI-00120 Helsinki

Poštová adresa:

PO Box 32

FI-00023 Government

Pán Tuomas Mikkola

Tel.: (358) 9 5786 32 65

Fax: (358) 9 1606 46 22

E-mail: tuomas.mikkola@ktm.fi

Pani Katri Amper

Spoločný e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Webová stránka: http://www.ktm.fi

ŠVÉDSKO

Kommerskollegium

Box 6803

Drottninggatan 89

SE-113 86 Stockholm

Pani Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 or (46) 86 90 48 00

Fax: (46) 8 690 48 40 or (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Spoločný e-mail: 9834@kommers.se

Webová stránka: http://www.kommers.se

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

UK-London SW1 W 9SS

Pán Philip Plumb

Tel.: (44) 2072151488

Fax: (44) 2072151529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Spoločný e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Webová stránka: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA - ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

BE-1040 Bruxelles

Pani Adinda Batsleer

Tel.: (32) 2 286 18 61

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Pani Tuija Ristiluoma

Tel.: (32) 2 286 18 71

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Spoločný e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Webová stránka: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

BE-100 Bruxelles

Pani Kathleen Byrne

Tel.: (32-2) 286 17 49

Fax: (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Spoločný e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Webová stránka: http://www.efta.int

TURECKO

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek - Ankara

Pán Mehmet Comert

Tel.: (90) 312 212 58 98

Fax: (90) 312 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Webová stránka: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Rok – registračné číslo – členský štát pôvodu.

(2)  Obdobie, počas ktorého návrh nesmie byť prijatý.

(3)  Žiadna lehota na pripomienky, keďže Komisia uznala dôvody oznamujúceho členského štátu na naliehavé prijatie.

(4)  Žiadna lehota na pripomienky, keďže opatrenie sa týka technickej špecifikácie alebo iných požiadaviek či pravidiel pre služby, ktoré súvisia s fiškálnymi alebo finančnými opatreniami v súlade s treťou zarážkou druhého odseku čl. 1 ods. 11 smernice 98/34/ES.

(5)  Informačný postup je uzavretý.


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/8


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports)

Prípad vhodný na zjednodušený postup

(2005/C 274/03)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 26. októbra 2005 dostala Komisia oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Macquarie Airports Copenhagen ApS, patriaci do skupiny Macquarie Bank („Macquarie“, Austrália), získava v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Copenhagen Airports A/S („Copenhagen Airports“, Dánsko) prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik Macquarie: investičné bankovníctvo, riadenie fondov, finančné poradenstvo a leasing;

podnik Copenhagen Airports: prevádzkovanie letísk.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje. Podľa oznámenia Komisie o zjednodušenom postupe hodnotenia určitých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba upozorniť, že tento prípad je vhodný na hodnotenie podľa postupu ustanovenom v oznámení.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/9


STANOVISKO KOMISIE

zo 4. novembra 2005

k plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Sizewell A v Spojenom kráľovstve, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

(Iba anglický text je autentický)

(2005/C 274/04)

Európska komisia dostala 6. apríla 2005 od vlády Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome všeobecné údaje týkajúce sa plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Sizewell A.

Na základe týchto údajov a dodatočných informácií, ktoré Komisia žiadala 20. júna 2005 a ktoré vláda Spojeného kráľovstva poskytla 4. júla 2005 a po porade so skupinou expertov, Komisia vypracovala toto stanovisko:

1.

Vzdialenosť medzi elektrárňou a najbližším bodom na území iného členského štátu, v tomto prípade Francúzska, je približne 135 km.

2.

Je nepravdepodobné, že vypúšťanie kvapalných a plynných látok by za bežných prevádzkových podmienok vystavilo obyvateľstvo iných členských štátov takému ich pôsobeniu, ktoré by bolo významné zo zdravotného hľadiska.

3.

Pevný odpad so stredným stupňom rádioaktivity sa skladuje na mieste a z dlhodobého hľadiska sa s ním manipuluje v súlade s politikou vlády Spojeného kráľovstva. Odpad s nízkym stupňom rádioaktivity a ožiarené palivové články sa pred ich odvozom z lokality na účely zneškodnenia alebo opätovného spracovania v zariadeniach Spojeného kráľovstva skladujú na mieste. Nerádioaktívny pevný odpad alebo zostatkové materiály oslobodené od regulačnej kontroly sa budú zneškodňovať ako bežný odpad alebo sa budú opätovne používať či recyklovať. Bude sa pri tom postupovať zásadne v súlade s kritériami stanovenými v základných bezpečnostných normách (smernica 96/29/EURATOM).

4.

V prípade neplánovaného uvoľnenia rádioaktívnych látok následkom havárie typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, nebude mať plánovaná úprava systému riadenia paliva zo zdravotného hľadiska žiadny významný dopad na obyvateľstvo iného členského štátu.

Na záver Komisia zastáva názor, že implementácia plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu v akejkoľvek forme, ktorý vzniká pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Sizewell A v Spojenom kráľovstve, a to za bežnej prevádzky, ako aj v prípade havárie typu a rozsahu uvedených vo všeobecných údajoch, pravdepodobne nespôsobí rádioaktívnu kontamináciu vody, pôdy alebo ovzdušia iného členského štátu, ktorá by mala zo zdravotného hľadiska významný dopad.


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/10


Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

(2005/C 274/05)

Toto uverejnenie udeľuje právo námietky v zmysle článku 7 a 12 d uvedeného nariadenia. Každá námietka proti tejto žiadosti musí byť postúpená v lehote šiestich mesiacov od tohto uverejnenia prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu, členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, alebo tretej krajiny uznanej podľa článku 12 odsek 3. Uverejnenie je odôvodnené nasledujúcimi náležitosťami, najmä bodom 4.6, podľa ktorého sa žiadosť považuje za odôvodnenú v zmysle nariadenia (EHS) č. 2081/92.

SÚHRNNÁ SPRÁVA

NARIADENIE RADY (EHS) č. 2081/92

„PONIENTE DE GRANADA“

č. ES: ES/00273/23.01.2003

CHOP (X) CHZO ( )

Tento oznam je informatívnym zhrnutím. Úplné informácie môžu záujemcovia a najmä výrobcovia výrobkov chránených označeniami CHOP alebo CHZO získať v kompletnej verzii špecifikácie u vnútroštátnych orgánov alebo na príslušných útvaroch Európskej komisie (1).

1.   Príslušný orgán členského štátu:

Názov:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales. Dirección General de Alimentación. Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Adresa:

Paseo Infanta Isabel, 1

ES-28071 Madrid

Telefón:

(34) 913 47 53 94

Fax:

(34) 913 47 54 10

2.   Združenie:

2.1.   Názov: Asociación de aceites de oliva del Poniente de Granada

2.2.   Adresa:

Carretera de Priego s/n, ES-18270 Montefrío (Granada)

Telefón: (34) 58 33 62 35

Fax: (34) 58 33 65 44

2.3.   Členstvo: Výrobca/spracovateľ (X) iný ( )

3.   Druh výrobku:

Panenský olivový olej extra. – Trieda 1.5. – Tuky a oleje.

4.   Opis špecifikácie:

(Prehľad ustanovení podľa článku 4 ods. 2)

4.1.   Názov: „Poniente de Granada“

4.2.   Opis: Panenský olivový olej extra získaný z olív olivovníka (Olea europea, L.) z rôznych odrôd: Picudo, Picual ó Marteño, Hojiblanca, Lucio, Nevadillo de Alhama de Granada a Loaime.

Sú to pomerne stabilné oleje vďaka ich vysokým koncentráciám polyfenolov. Z dietetického hľadiska vykazujú veľmi vyvážené zloženie mastných kyselín. Je tomu tak vďaka rôznym existujúcim odrodám a zemepisnému prostrediu. Miera obsahu kyseliny olejovej je od stredne vysokej po vysokú, vysoký je obsah kyseliny linolovej a vysoký je aj pomer mastných nenasýtených/nasýtených kyselín.

Z organoleptického hľadiska sú tieto oleje ľahké v ústach. Poskytujú širokú škálu vôní po čerstvom zrelom ovocí, bylinách, ricíne atď. Okrem toho vďaka vynikajúcej kombinácii rôznych vlastností môžeme nájsť vyvážené a ušľachtilé oleje, ktoré majú určitú horkastú a pikantnú chuť v dokonalej harmónii so sladkými chuťami.

Farba olejov sa mení od zelenožltej po zlatožltú v závislosti od obdobia zberu, klimatických podmienok, odrôd a zemepisného umiestnenia v rámci regiónu.

Oleje chránené označením pôvodu budú musieť byť panenskými olejmi extra a musia vyhovovať týmto rozborovým požiadavkám, ktoré sú vyjadrené maximálnymi prípustnými hodnotami:

Obsah peroxidov: maximálne 15 m.e.q. aktívneho kyslíka na kilogram oleja.

Pohltivosť pri ultrafialovom žiarení (K270): maximálne 0,15.

Vlhkosť: maximálne 0,2 ku 100 pri nefiltrovaných olejoch a 0,1 ku 100 pri filtrovaných olejoch.

Nečistoty: maximálne 0,1 ku 100.

Organoleptické označenie (panelovým testom): minimálne 6,5.

4.3.   Zemepisná oblasť: Pestovateľská oblasť sa nachádza na západe provincie Granada (na západe Granady, ako sa uvádza v samotnom označení).

Túto oblasť tvoria pozemky, ktoré sú v obciach: Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, Jayena, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva de Mesía, Zafarraya, Zagra a v obci Moclín, teda v západnej oblasti siahajúcej až po prírodnú hranicu, ktorú tvorí rieka Velillos, pričom všetky tieto okrsky patria do provincie Granada.

Oblasť spracovania a balenia sa zhoduje s pestovateľskou oblasťou.

4.4.   Dôkaz o pôvode: Olivy sú z povolených odrôd z olivových plantáží registrovaných v označení pôvodu. Olej pochádza z registrovaných lisovní oleja v pestovateľskej oblasti. Olej sa skladuje takisto v registrovaných lisovniach a baliarňach, ktoré majú príslušné zariadenia zabezpečujúce jeho optimálne uchovávanie. Regulačná rada stanoví plán dozoru, ktorý sa bude uplatňovať až po konečné osvedčenie olejov. Zadná očíslovaná etiketa vydávaná regulačnou radou zaručí, že oleje s viditeľným označením pôvodu spĺňajú požiadavky uvedené v špecifikácii.

4.5.   Metóda získavania: Stromy sa vysádzajú do radov na plochách s hustotou výsadby, ktorá sa pohybuje od 60 do 125 stromov na hektár, približne s 2 – 3 štepmi na jeden strom. Viac ako 85 % olivovej plantáže je na suchej pôde. Pestovanie sa zakladá na tradičných postupoch danej oblasti s tendenciou rešpektovať životné prostredie. Zber sa zameriava na zdravé a zrelé plody oberané priamo zo stromu tradičnými spôsobmi, ako je obíjanie, mechanické trasenie alebo kombinovaním obíjania s mechanickým trasením. Plody sa prepravujú do lisovne vždy vo voľne sypaných hromadách na vlečkách alebo v pevných kontajneroch. Kapacita lisovne je primeraná na to, aby bolo možné spracovať najväčšie denné vstupy olív. Olivy sa lisujú v registrovaných lisovniach v maximálnej lehote do 48 hodín od ich zberu, a to nepretržite v kladivkových šrotovníkoch z neoxidujúceho materiálu povoleného na používanie v potravinárskom priemysle. Kontroluje sa, aby teplota trenia masy v najnepriaznivejšom bode nikdy neprekročila 33 °C. Jediným povoleným pomocným prostriedkom je náležite homologizovaný potravinársky púder v maximálnej dávke 2,5 %. Oddelenie fáz sa zabezpečuje najmä odstreďovaním. Oleje získané druhým odstredením pást (rafinované oleje) sa nemôžu schváliť pod označením pôvodu „Poniente de Granada“. Teplota vody pridávanej do odkalovača (v horizontálnych odstredivkách) nesmie prekročiť 32 °C. Teplota vody pridávanej do vertikálnych odstrediviek je taká, aby zabránila prípadnej inverzii fáz. Dĺžka odkalovania nie je kratšia ako 6 hodín na odstreďovanie a 36 hodín na gravitačné odkalovanie. Panenský olivový olej extra sa skladuje v nádržiach z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele povrchovo upravenej tak, aby kvalitou vyhovovala potravinárskej výrobe, ako aj lisovniam. Všetky nádrže musia byť úplne uzavreté a musia mať poklop na čistenie, naklonené dno alebo zrezané kónické dno a zariadenie na odber vzorky. Sklady a nádrže musia byť dostatočne upravené na to, aby odolávali veľkým teplotným výkyvom, ktoré by znehodnotili vlastnosti olejov. V prípade olejov s chráneným označením sa povoľuje len preprava voľne uložených olejov v zemepisnom okruhu pestovateľskej oblasti. Oblasť spracovania a oblasť balenia sú totožné s pestovateľskou oblasťou. Baliareň má k dispozícii systémy na odsledovanie olejov balených pod označením pôvodu. Oleje sa balia do nádob, ktoré zaručia potravinársku bezpečnosť bez poškodenia kvality a dobrého mena olejov s chráneným označením.

4.6.   Súvislosti: Prvé historické zmienky o oleji sa v tomto regióne objavili približne v 16. a 17. storočí, a to v obciach s najväčšou olivovníckou tradíciou, ako sú: Loja, Montefrío a Illora. Existujú historické dokumenty, v ktorých sa spomína dôležitý právny predpis pre mlyny na olivy z roku 1586, kedy boli vydané „Ordenanzas Municipales de Molinos de aceites de la Ciudad de Loja“ (Obecné nariadenia pre mlyny na olivy v meste Loja), ktoré pretrvali až do 18. storočia (Sekcia vládneho úradu miestneho starostu, kniha 2, 1709, Obecná knižnica mesta Loja). Markíz de Ensenada v roku 1752 opisuje význam výroby olivového oleja v obci Montefrío. Medzinárodný olejársky výbor vo svojej publikácii „Enciclopedia Mundial del Olivo“ (Svetová encyklopédia olivovníctva) (1996) opisuje v rámci španielskych odrôd olivovníkov dve samostatné odrody pochádzajúce z oblasti Montefrío: Manzanilla de Montefrío a Chorreao de Montefrío. Pascual Madoz („Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España“ – Geografický, štatistický a historický slovník Španielska, 1845) opisuje obec Illora z hľadiska vhodných vlastností jej pôdy na pestovanie olivovníkov, pričom vyzdvihuje statok „El Soto de Roma“ vo vlastníctve vojvodov z Wellingtonu, na ktorom sa nachádza preslávený „Kráľovský mlyn“ postavený v roku 1800. Ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a výživy vo svojej publikácii „Las Raíces del Aceite de Oliva“ (Korene olivového oleja) (1984) opisuje oleje z obcí Loja, Montefrío a Illora ako najkvalitnejšie oleje z celej provincie Granada.

Pestovateľská oblasť sa vyznačuje typickými stredomorskými podnebnými vlastnosťami s kontinentálnym teplotným režimom. Umiestnenie regiónu v strede medzi západnou a východnou Andalúziou s horopisom, na ktorý vplýva v tejto oblasti sa nachádzajúce veľké údolie (nivy rieky Genil) zasadené medzi dvoma horskými pásmami, Subbetickým pásmom na severe a Penibetickým pásmom na juhu, je však veľmi priaznivé pre mikroklímu tejto oblasti, ktorá sa vyznačuje režimom extrémnych kontinentálnych teplôt, s dlhými, studenými zimami a dlhými, horúcimi letami, s veľkými teplotnými výkyvmi medzi zimou a letom a medzi nocou a dňom. Tento režim extrémnych teplôt ovplyvňuje konečné dozrievanie olív tak, že spôsobuje zvýšenie obsahu kyseliny olejovej a ovplyvňuje pomer nenasýtených/nasýtených mastných kyselín. Zároveň pôsobí na obsahy polyfenolov v olivách tak, že zvyšuje ich koncentráciu.

Hlavným poznávacím znakom olejov Poniente de Granada je to, že pochádzajú z kombinácie šiestich odrôd, a to: Picual, Hojiblanca, Picudo, Lucio, Loaime a Nevadillo de Alhama de Granada. Vysadenie rôznych odrôd olivovníka na jednom pozemku je starým zvykom poľnohospodárov v tejto oblasti. Dôvodom je na jednej strane predpoklad lepšieho opeľovania olivovníka a na druhej strane potlačenie nepravidelného rodenia olivovníkov v dôsledku klimatických nepravidelností medzi jednotlivými rokmi, ktoré sú v tomto kraji obvyklé.

4.7.   Kontrolný orgán:

Názov:

Consejo Regulador de la denominación de origen «Poniente de Granada»

Adresa:

Plaza Pedro Afán de Ribera, no 1

ES-18270 Montefrío (Granada)

Tel:

(34) 958 33 68 79

Fax:

(34) 958 33 68 79

Kontrolný orgán spĺňa normu EN-45.011.

4.8.   Označovanie etiketami: Povinne sa uvádza nápis: Označenie pôvodu „Poniente de Granada“. Etikety schvaľuje regulačná rada. Zadné etikety vydáva regulačná rada a postupne sa číslujú.

4.9.   Vnútroštátne požiadavky:

Zákon 25/1970 z 2. decembra, právna norma pre vinárstvo, víno a alkoholické nápoje.

Výnos 835/1972 z 23. marca o vykonávacích predpisoch zákona 25/1970, nariadenie z 25. januára 1994, ktorým sa upresňuje vzťah medzi španielskymi právnymi predpismi a nariadením (EHS) 2081/92, pokiaľ ide o označenia pôvodu a zemepisné označenia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

Kráľovský výnos 1643/1999 z 22. októbra, ktorým sa ustanovuje postup pri vybavovaní žiadostí o zápis do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Spoločenstva.


(1)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo, oddelenie politiky kvality poľnohospodárskych výrobkov, B-1049, Brusel.


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/14


ŠTÁTNA POMOC — POĽSKO

Štátna pomoc č. C 21/2005 (ex PL45/04) — Kompenzácia pre Poczta Polska za vykonávanie univerzálnych poštových služieb

Štátna pomoc č. C 22/2005 (ex PL49/04) — Pomoc pre Poczta Polska na investíciu súvisiacu s poskytovaním univerzálnych poštových služieb

Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES

(2005/C 274/06)

(Text s významom pre EHP)

Listom zo dňa 29. júna 2005, ktorý je uvedený v autentickom jazyku na stranách nasledujúcich po tomto zhrnutí, oznámila Komisia Poľsku svoje rozhodnutie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o uvedené opatrenia.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky k opatreniam v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto zhrnutia a nasledujúceho listu, na adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid greffe

SPA 3 6/5

BE-1049 Brussels

Fax č.: (32-2) 296 12 42

Tieto pripomienky sa oznámia Poľsku. Zainteresované strany, ktoré predložili pripomienky, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať o dôverné nakladanie s informáciami o ich totožnosti.

TEXT ZHRNUTIA

I.   KONANIE

Poľské orgány oznámili e-mailom z 30. apríla 2004 dva programy pomoci v prospech poľského poštového prevádzkovateľa Poczta Polska podľa „mechanizmu dočasnej pomoci“ uvedeného v prílohe IV.3 Aktu o pristúpení, ktorý je súčasťou Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii.

II.   OPIS PROGRAMOV

Poczta Polska je poľský verejný poštový prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosti na základe zákona z 30. júla 1997 o štátnom podniku verejných služieb Poczta Polska. Zákonom z 12. júna 2003 – poštový zákon (ďalej len „poštový zákon“) je Poczta Polska poverená povinnosťou poskytovať univerzálnu poštovú službu na celom území Poľskej republiky.

II.2   Kompenzácia pre Poczta Polska za vykonávanie univerzálnych poštových služieb

Poľské orgány majú v úmysle udeľovať dotácie Poczta Polska na kompenzáciu potenciálnych strát vzniknutých v súvislosti s poskytovaním univerzálnej poštovej služby. Výška dotácií je obmedzená na sumu vzniknutých strát.

II.3   Pomoc pre Poczta Polska na investíciu súvisiacu s poskytovaním univerzálnej poštovej služby

Poľské orgány majú v úmysle udeľovať dotácie poľskému poštovému prevádzkovateľovi na realizáciu investície súvisiacej s poskytovaním univerzálnej poštovej služby. Intenzita pomoci je 50 %.

III.   HODNOTENIE POMOCI

Predmetné opatrenia spĺňanú podmienky na to, aby sa mohli kvalifikovať ako štátna pomoc podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Konkrétnu úlohu poskytovať univerzálnu poštovú službu, ktorá bola poštovým zákonom oficiálne pridelená Poczta Polska, možno kvalifikovať ako službu vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle článku 86 ods. 2 zmluvy.

PL 45/04: Kompenzácia pre Poczta Polska za vykonávanie univerzálnych poštových služieb

Na stanovenie, či je kompenzácia pre Poczta Polska za vykonávanie univerzálnej poštovej služby potrebná a úmerná čistým dodatočným nákladom na povinnosť služby vo verejnom záujme uloženú Poczta Polska zákonom, musí Komisia preveriť, či sú čisté dodatočné náklady na poskytovanie univerzálnej poštovej služby správne vyhodnotené. Ak je tomu tak, verejná dotácia nekompenzuje tieto náklady nadmerne a jej účinkom nie je dostať Poczta Polska do pozície, ktorá jej umožňuje krížovo dotovať konkurenčné činnosti.

V tomto štádiu nie je jasné, či Poczta Polska správne určuje náklady a výnosy univerzálnej poštovej služby používaním osobitných účtov v zmysle smernice o transparentnosti a správne používa všetky princípy prideľovania nákladov v zmysle článkov 14 ods. 3 až 14 ods. 5 poštovej smernice.

Na základe dostupných informácií teda Komisia nemôže v tomto štádiu uzavrieť, že čisté dodatočné náklady spojené s poskytovaním univerzálnej poštovej služby nie sú nadhodnotené, a preto nie sú nadmerne kompenzované verejnými dotáciami.

PL 49/04: Pomoc pre Poczta Polska na investíciu týkajúcu sa poskytovania univerzálnych poštových služieb

V tomto štádiu má Komisia vážne pochybnosti o potrebe investičnej pomoci, ktorú majú poľské orgány v úmysle poskytnúť Poczta Polska. Poľské orgány neposkytli dostatok informácii, aby umožnili Komisii pochopiť, prečo investičné náklady oprávnené na pomoc podľa súčasného programu neprispievajú k celkovej výške nákladov vzniknutých z poskytovania univerzálnej poštovej služby, ktorej kompenzáciu už program PL 45/04 predvída.

Za uvedených okolností sa Komisia pýta, prečo je investičná pomoc v prospech Poczta Polska potrebná na plnenie jej povinností poskytovateľa univerzálnych poštových služieb, a prečo príjem pochádzajúci z vykonávania činností Poczta Polska nemožno použiť na financovanie predmetnej investície.

Okrem toho, keďže neexistuje dôkaz o správnom používaní všetkých princípov prideľovania nákladov, Komisia v tomto štádiu nemôže uzavrieť, že čisté dodatočné náklady spojené s poskytovaním univerzálnych poštových služieb nie sú nadhodnotené a nadmerne kompenzované pomocou tak, že môžu financovať konkurenčné činnosti Poczta Polska.

TEXT LISTU

„Komisja pragnie poinformować Polskę, że po przeanalizowaniu informacji dostarczonych przez polskie władze w kwestii środków, o których mowa powyżej, podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

I.   PROCEDURA

1.

W dniu 30 kwietnia 2004 r. (A/33137) władze Polski pocztą elektroniczną notyfikowały dwa programy pomocowe na rzecz polskiego operatora pocztowego Poczty Polskiej, zgodnie z ‚procedurą przejściową’, o której mowa w części 3 załącznika IV do Traktatu o Przystąpieniu stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.

2.

W dniach 26 lipca 2004 r. (D/55454 i D/55455), 26 listopada 2004 r. (D/58531) i 7 lutego 2005 r. (D/50974) Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje. Władze polskie przedłożyły dodatkowe informacje w pismach z dnia: 10 września 2004 r. (A/36825), 27 października 2004 r. (A/38289), 3 grudnia 2004 r. (A/39442) oraz 29 marca 2005 r. (A/32670). W dniach 25 października 2004 r. i 31 stycznia 2005 r. miały miejsce dwa spotkania między władzami polskimi i przedstawicielami Komisji. W dniu 20 czerwca 2005 r. Komisja otrzymała od władz polskich dodatkowe informacje.

II.   OPIS PROGRAMÓW POMOCY

II.1.   Beneficjent

3.

Poczta Polska jest polskim publicznym operatorem pocztowym, prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej ‚Poczta Polska’.

4.

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — ‚Prawo pocztowe’ (zwanej dalej ‚Prawem pocztowym’) Poczcie Polskiej powierzono świadczenie powszechnych usług pocztowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Poczta Polska świadczy swoje usługi za pośrednictwem 8 306 urzędów pocztowych, z czego 56 % znajduje się na obszarach wiejskich a 44 % na terenie miast. Poczta Polska zatrudnia obecnie ponad 96 000 pracowników.

6.

Działalność Poczty Polskiej jest zorganizowana wokół trzech zasadniczych obszarów świadczenia usług: pocztowego (listy, druki zaadresowane i nieopatrzone adresem, wymiana korespondencji, terminale sortowania listów, transport samochodowy oraz listonosze), przesyłek ekspresowych i logistyki (przesyłki ekspresowe, paczki, przedsiębiorstwa świadczenia usług logistycznych oraz przedsiębiorstwo transportu powietrznego), finansowego, handlowego i nowych technologii (Postdata, marketing bezpośredni, portal pocztowy, usługi e-mail, sklep internetowy oraz podpis elektroniczny, sprzedaż informacji ekonomicznych i inne usługi komercyjne).

7.

W 2002 r. przychody ogółem oraz zysk netto Poczty Polskiej wyniosły odpowiednio 5 410 mln PLN (1 294 mln EUR) oraz 21 mln PLN (5 mln EUR). Według władz polskich źródłem 53 % przychodów ogółem Poczty Polskiej są powszechne usługi pocztowe, zaś koszty świadczenia tych usług stanowią 50 % kosztów całkowitych Poczty Polskiej. 60 % przychodów ogółem Poczty Polskiej pochodzi ze świadczenia usług pocztowych, paczek, marketingu bezpośredniego oraz dystrybucji prasy. 30 % tych przychodów pochodzi ze świadczenia usług finansowych, natomiast 10 % ze świadczenia usług logistycznych i transportowych.

8.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze, Poczta Polska korzysta ze statusu prawnego (‚przedsiębiorstwo państwowe’), który chroni ją przed postawieniem w stan upadłości. Taki status prawny wydaje się zapewniać przedsiębiorstwu nieodpłatną gwarancję rządową na czas nieograniczony i bez limitów w odniesieniu do kwoty i zakresu. Gwarancja ta nie jest analizowana przez Komisję w świetle zasad pomocy państwa w niniejszej decyzji, lecz stanowi przedmiot osobnego postępowania w ramach sprawy z zakresu pomocy państwa E 12/05.

II.2.   Rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych

9.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej ‚Poczta Polska’, na podstawie ‚Prawa pocztowego’ oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, polskie władze zamierzają przyznać Poczcie Polskiej dotacje w celu zrekompensowania ewentualnych strat, jakie Poczta Polska może ponieść w związku ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

10.

Dotacje te będą przyznawane ex post na podstawie zarejestrowanych w każdym roku obrachunkowym strat, jeśli takowe wystąpią. Kwota dotacji będzie ograniczona do wysokości kwoty poniesionych strat.

11.

Okres realizacji programu jest nieograniczony, a budżetu nie sprecyzowano.

12.

Władze polskie wskazały na fakt, że od 1998 r. nie zostały poniesione żadne straty wynikające ze świadczenia powszechnych usług pocztowych. Od tego czasu nie miała miejsca żadna rekompensata ze strony państwa.

II.3.   Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych

13.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej ‚Poczta Polska’ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ‚Poczta Polska’, władze polskie zamierzają przyznać polskiemu operatorowi pocztowemu dotacje na zrealizowanie inwestycji związanych ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

14.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia programem pomocowym zalicza się grunty, budynki, wyposażenie, studia wykonalności, obsługę inwestycyjną, szkolenia i koszty uruchomienia. Intensywność pomocy wynosi 50 %.

15.

Projekty inwestycyjne przewidziane na lata 2005-2007, kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z omawianym programem, dotyczą budowy czterech ‚ośrodków wysyłki i dystrybucji’ we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Bydgoszczy. Całkowity szacowany koszt wynosi 686 mln PLN (około 163 mln EUR).

16.

Czas trwania programu jest nieograniczony, a budżet na 2005 r. wynosi około 48 mln EUR.

III.   OCENA POMOCY

III.1.   Istnienie pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE

17.

Przedmiotowe środki pomocy spełniają warunki podlegające ocenie zgodnie z zasadami pomocy państwa:

mogą być przypisane państwu: w rzeczywistości władze polskie podjęły decyzję, z jednej strony o rekompensacie potencjalnych strat Poczty Polskiej, wynikających ze świadczenia powszechnych usług pocztowych, z drugiej zaś strony o udzieleniu Poczcie Polskiej dotacji na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych;

wiążą się z korzystaniem z zasobów państwowych: rekompensata potencjalnych strat Poczty Polskiej oraz dotacja na inwestycje Poczty Polskiej zostaną przyznane bezpośrednio przez państwo z jego własnego budżetu;

mogą wpłynąć na konkurencję i wymianę handlową między Państwami Członkowskimi: Poczta Polska działa w sektorach pocztowym i finansowym, w których konkurencja i handel wewnątrzwspólnotowy istnieją bądź w formie bezpośredniej — inni operatorzy świadczący te same usługi, w tym niektórzy działający w różnych Państwach Członkowskich, bądź w formie pośredniej — inni operatorzy świadczący usługi substytutywne. Według władz polskich w 2004 r. w Polsce prowadziło działalność około 90 operatorów prywatnych: 28 operatorów wykonywało usługi pocztowe zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym, 32 wyłącznie w obrocie krajowym, 1 wyłącznie w obrocie zagranicznym, 29 w obrębie rynków lokalnych (na wsi lub w mieście). Główni operatorzy pocztowi stanowiący konkurencję dla Poczty Polskiej na polskim rynku, przede wszystkim w sektorach przesyłek ekspresowych i logistycznym, to prywatne przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech, Niderlandach, Zjednoczonym Królestwie, Szwecji i Francji. W związku z tym, zgodnie z art. 87 Traktatu, przekazanie zasobów państwowych na rzecz Poczty Polskiej wpływa na konkurencję i wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

18.

Ponadto Komisja musi określić, czy przedmiotowe środki zapewniają Poczcie Polskiej korzyści gospodarcze, gdyż w razie spełnienia wszystkich kryteriów określonych w wyroku w sprawie Altmark (zob. sprawa C-280/00, Altmark Trans GmbH ust. 87-97) mogą one nie kwalifikować się jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu. Mowa tu o następujących kryteriach:

po pierwsze, beneficjent musi faktycznie być zobowiązany do świadczenia usługi użyteczności publicznej i zobowiązanie to musi być w sposób jasny zdefiniowane;

po drugie, parametry, w oparciu, o które obliczana jest rekompensata powinny być określone, w sposób obiektywny i przejrzysty;

po trzecie, rekompensata nie powinna przewyższać kwoty niezbędnej dla pokrycia całości lub części kosztów związanych z wykonywaniem zobowiązań użyteczności publicznej, uwzględniając związane z tym wykonywaniem przychody i rozsądny zysk wynikający z wykonywania tych zobowiązań;

po czwarte, jeżeli wybór przedsiębiorstwa zobowiązanego do wykonywania usługi użyteczności publicznej nie jest, w danym przypadku, dokonywany w drodze procedury przetargu publicznego umożliwiającej wyłonienie kandydata będącego w stanie świadczyć swe usługi w sposób najtańszy, poziom koniecznej rekompensaty finansowej powinien być określany w oparciu o analizę kosztów, jakie poniosłoby wykonując dane zobowiązanie typowe przedsiębiorstwo, prawidłowo zarządzane i odpowiednio wyposażone w środki pozwalające na spełnienie nałożonych wymogów usługi użyteczności publicznej, z uwzględnieniem związanych z nią przychodów i rozsądnego zysku wynikającego z wykonywania tych zobowiązań.

19.

Komisja uznaje, że w przypadku Poczty Polskiej czwarte kryterium nie jest spełnione. Zadanie świadczenia usług publicznych nie zostało przyznane w wyniku otwartej procedury zamówień publicznych, a poziom rekompensaty nie będzie określany w odniesieniu do kosztów typowego przedsiębiorstwa działającego w tym sektorze. W związku z tym przedmiotowe środki pomocy zapewniają korzyści gospodarcze Poczcie Polskiej, które mogą zostać zakwalifikowane jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

III.2.   Zgodność środków pomocy ze wspólnym rynkiem

20.

Komisja musi ocenić, czy — zgodnie z tym, co twierdzą polskie władze — przedmiotowe środki pomocy są zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 86 ust. 2 Traktatu, ponieważ stanowią one rekompensatę dla Poczty Polskiej za wywiązywanie się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

21.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu ‚Przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (…) podlegają normom niniejszego Traktatu, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań im powierzonych. Rozwój handlu nie może być naruszony w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty’.

22.

Aby uzasadnić zgodność programów pomocowych z rynkiem wewnętrznym, na podstawie art. 86 ust. 2 Traktatu, muszą być spełnione pewne warunki:

usługi świadczone przez Pocztę Polską muszą być usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym; władze polskie muszą je jasno określić jako takie w drodze oficjalnego aktu prawnego;

władze polskie muszą oficjalnie powierzyć przedsiębiorstwu, o którym mowa, świadczenie takich usług;

zastosowanie art. 87 ust. 1 Traktatu uniemożliwiłoby wykonywanie powierzonych usług;

wyłączenie określone w art. 86 ust. 2 nie może naruszać rozwoju handlu w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty.

Charakter usług i ich powierzenia

23.

Na mocy Prawa pocztowego (ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe) Poczcie Polskiej powierzono świadczenie powszechnych usług pocztowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

24.

Artykuł 3 Prawa pocztowego definiuje powszechne usługi pocztowe, jako ‚usługi polegające na:

a)

przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:

przesyłek listowych do 2 000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością;

paczek pocztowych do 10 000 g, w tym z zadeklarowaną wartością;

przesyłek dla ociemniałych;

b)

doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20 000g;

c)

realizowaniu przekazów pocztowych,

świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób jednolity w porównywalnych warunkach i po przystępnych cenach, z zachowaniem wymaganej prawem jakości oraz z zapewnieniem co najmniej jednego opróżniania nadawczej skrzynki pocztowej i doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu’.

25.

Podana wyżej definicja powszechnych usług pocztowych powierzonych Poczcie Polskiej jest zgodna z odpowiednimi przepisami dyrektywy pocztowej (1).

26.

Szczególne zadanie oficjalnie powierzone Poczcie Polskiej przez Prawo pocztowe, polegające na świadczeniu powszechnych usług pocztowych, może zostać zakwalifikowane jako usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 86 ust. 2 Traktatu.

27.

Prawo pocztowe stanowi instrument prawny, który wystarczająco jasno określa i powierza Poczcie Polskiej usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Potrzeba i proporcjonalność rekompensaty ze strony państwa

PL 45/04: rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych

28.

Władze polskie zamierzają przyznać Poczcie Polskiej dotacje w celu zrekompensowania ewentualnych strat, jakie Poczta Polska może ponieść w związku ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych. Dotacje te będą przyznawane ex post na podstawie zarejestrowanych w każdym roku obrachunkowym strat, jeśli takowe wystąpią. Kwota dotacji będzie ograniczona do wysokości kwoty poniesionych strat.

29.

W celu ustalenia, czy rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych jest konieczna i proporcjonalna do wysokości dodatkowych kosztów netto (2), wynikających ze zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, ustawowo nałożonego na Pocztę Polską, Komisja musi sprawdzić, czy dodatkowe koszty netto świadczenia powszechnych usług pocztowych są poprawnie oszacowane. Jeśli tak, dotacja publiczna nie stanowi nadmiernej rekompensaty tych kosztów i nie prowadzi do sytuacji, która umożliwiłaby Poczcie Polskiej subsydiowanie krzyżowe na rzecz obszarów jej działalności podlegających konkurencji.

30.

Oszacowanie dodatkowych kosztów netto związanych ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych jest ściśle związane oraz zależne od metody, jaką stosuje Poczta Polska do rozdzielenia swoich kosztów i przychodów między wszystkie swoje obszary działalności, w szczególności między działalność związaną ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych i inne obszary działalności.

31.

Na tym etapie nie można mieć pewności co do tego, że Poczta Polska prawidłowo określa koszty i przychody pochodzące ze świadczenia powszechnych usług pocztowych, prowadząc odrębne rachunki, w rozumieniu dyrektywy w sprawie przejrzystości (3), i prawidłowo wdrażając zasady pełnego rozdzielenia kosztów w rozumieniu art. 14 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy pocztowej.

32.

Według władz polskich Poczta Polska wprowadziła rozdzielenie rachunkowości w styczniu 2004 r. Polski urząd regulacyjny zagwarantował, że Poczta Polska spełnia wymogi rachunkowości określone w art. 14 ust. 2 dyrektywy pocztowej.. Jednakże nie można mieć na tym etapie pewności co do tego, że urząd ten zweryfikował zgodność rachunków Poczty Polskiej z artykułem 52 ust. 4 Prawa pocztowego i z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, tak jak tego wymaga art. 14 ust. 5 dyrektywy pocztowej.

33.

Na tym etapie Komisja ma poważne wątpliwości, mające swoje źródło w rzeczywistych danych liczbowych któregokolwiek zamkniętego roku obrachunkowego, co do poprawności oszacowania kosztów i przychodów w zakresie powszechnych usług pocztowych oraz co do tego, czy oszacowanie to rzeczywiście wyklucza wszelką nadmierną rekompensatę dodatkowych kosztów netto z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych.

34.

Z tego względu, na podstawie dostępnych informacji, Komisja nie może mieć na tym etapie pewności, że dodatkowe koszty netto związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych nie są przeszacowane, co prowadziłoby do nadmiernej rekompensaty przez dotacje publiczne. Innymi słowy Komisja nie może wykluczyć tego, że potencjalną nadwyżkę rekompensaty za dodatkowe koszty netto związaną ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych operator pocztowy może wykorzystać do finansowania obszarów działalności podlegających konkurencji.

PL 49/04: pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych

35.

Władze polskie notyfikowały przedmiotowy program pomocy jako rekompensatę za koszty inwestycyjne związane wyłącznie ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

36.

Na tym etapie Komisja ma poważne wątpliwości co do tego, czy pomoc inwestycyjna, jaką władze polskie zamierzają przyznać Poczcie Polskiej, jest rzeczywiście niezbędna. Władze polskie nie przekazały wystarczających informacji, pozwalających Komisji na zrozumienie dlaczego koszty inwestycyjne kwalifikujące się do przyznania pomocy w ramach tego programu nie są już wyliczane w obrębie całkowitej kwoty kosztów poniesionych podczas świadczenia powszechnych usług pocztowych, których rekompensata została już przewidziana w programie PL 45/04.

37.

Ponadto w piśmie z dnia 10 września 2004 r. władze polskie wskazały, że ‚dotąd Poczta Polska prowadziła rejestry zysku i kosztów, które umożliwiały obliczenie w przybliżeniu zyskowności świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zarówno w 2002 jak i w 2003 r. Poczta Polska nie wykazała w swoich sprawozdaniach finansowych strat wynikających ze świadczenia powszechnych usług pocztowych’. Z dostępnych informacji wynika również, że Poczta Polska jako całość w tym samym okresie nie zaksięgowała żadnych strat.

38.

W piśmie z dnia 29 marca 2005 r. władze polskie wskazały również, że w 2004 r. Poczta Polska wygenerowała ze wszystkich obszarów swojej działalności pozytywny wynik netto w wysokości 101,4 mln PLN (około 21 mln EUR) oraz że przewiduje zysk netto za rok 2005 w wysokości 29,7 mln PLN (około 7 mln EUR). W zakresie, w jakim dotyczy to zyskowności powszechnych usług pocztowych, władze polskie wskazały, że w 2004 r. zysk brutto wyniósł 273 mln PLN (około 65 mln EUR) oraz że jego wysokość spadnie w 2005 r. do 93 mln PLN (około 22 mln EUR) z powodu przewidzianego spadku ilości przesyłek listowych.

39.

W obliczu okoliczności, o których mowa powyżej, Komisja ma wątpliwości, czy pomoc inwestycyjna na rzecz Poczty Polskiej jest niezbędna do spełnienia wymogów nałożonych na nią jako na dostawcę powszechnych usług pocztowych oraz dlaczego zysk pochodzący z prowadzenia działalności poczty Polskiej nie może zostać wykorzystany do sfinansowania inwestycji, o których mowa.

40.

Ponadto, z powodu braku dowodów na poprawne wdrożenie zasad pełnego rozdzielenia kosztów (4), Komisja nie może mieć na tym etapie pewności, że dodatkowe koszty netto związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych nie są przeszacowane i nadmiernie rekompensowane poprzez przedmiotową pomoc w taki sposób, że Poczta Polska może finansować swoje podlegające konkurencji obszary działalności.

41.

W świetle powyższego Komisja ma poważne wątpliwości co do niezbędności zgłoszonej pomocy oraz co do tego, że pomoc jest ograniczona do minimum i że nie jest źródłem nadmiernych korzyści dla Poczty Polskiej.

III.3.   ‚Procedura przejściowa’

42.

W części 3 załącznika IV do Traktatu o Przystąpieniu stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej została określona ‚procedura przejściowa’. Zapewnia ona ramy prawne dla oceny programów pomocowych oraz środków pomocy indywidualnej, które zostały wprowadzone w życie w nowym Państwie Członkowskim przed datą przystąpienia i które nadal można stosować po przystąpieniu; procedurę tą stosuje się do tych programów i środków, które nie zostały jeszcze umieszczone w wykazie ‚istniejących środków pomocy’ załączonym do załącznika IV, i które wprowadzano w życie począwszy od dnia 10 grudnia 1994 r. Środki, które można stosować po przystąpieniu, i które wprowadzono w życie przed dniem 10 grudnia 1994 r., po przystąpieniu uznaje się za pomoc istniejącą w rozumieniu art. 88 ust. 1 Traktatu WE. W odniesieniu do powyższego właściwym kryterium jest prawnie wiążący akt, zgonie z którym właściwe władze krajowe przyznają pomoc (5).

43.

Na podstawie ‚procedury przejściowej’, zgodność ze wspólnym rynkiem środków pomocy, które można stosować po przystąpieniu, musi być w pierwszym rzędzie oceniona przez władze krajowe odpowiedzialne za monitorowanie pomocy państwa (w przypadku Polski jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — UOKiK).

44.

Państwowy organ monitorujący może dążyć do uzyskania pewności prawnej, notyfikując dane środki Komisji Europejskiej. Po otrzymaniu notyfikacji, Komisja rozważy zgodność zgłoszonych środków ze wspólnym rynkiem.

45.

Jeśli Komisja ma poważne wątpliwości co do zgodności notyfikowanych środków z dorobkiem prawnym Wspólnoty, może przed upływem trzech miesięcy od daty otrzymania pełnej notyfikacji wnieść zastrzeżenia.

46.

W przeciwnym przypadku, jeśli Komisja nie wniesie w terminie zastrzeżeń co do notyfikowanych środków, środki te uznaje się za pomoc istniejącą począwszy od daty przystąpienia.

47.

Oba przedmiotowe programy pomocy zostały notyfikowane przez władze polskie zgodnie ze wspomnianą powyżej procedurą w ramach ‚procedury przejściowej’.

48.

Komisja uznaje, że program pomocowy ‚PL 45/04: rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych’ kwalifikuje się do notyfikacji zgodnie z ‚procedurą przejściową’, ponieważ jego wejście w życie miało miejsce przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

49.

Jednakże Komisja ma poważne wątpliwości co do tego, czy program pomocy ‚PL 49/04: pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych’ kwalifikuje się do notyfikacji zgodnie z ‚procedurą przejściową’. Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może mieć na tym etapie pewności, że wejście w życie programu miało miejsce przed przystąpieniem, jako że niektóre warunki przyznania pomocy zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ‚Poczta Polska’, które weszło w życie 4 czerwca 2004 r., tj. po przystąpieniu.

IV.   WNIOSKI

50.

W związku z powyższym, Komisja proponuje, aby: Polskę, zgodnie z procedurą opisaną w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, przedstawiła swoje uwagi i wszelkie informacje mogące pomocne w ocenie przedmiotowych środków pomocy w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania niniejszego listu. Komisja zwraca się z prośbą do władz polskich o niezwłoczne przekazanie kopii niniejszego listu potencjalnemu beneficjentowi pomocy.

51.

Niniejszym, Komisja pragnie ostrzec Polskę, że informacja o sprawie zostanie przekazana zainteresowanym stronom poprzez publikację niniejszego listu i jego streszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Odnośna informacja przekazana zostanie również zainteresowanym stronom w krajach EFTA, które są sygnatariuszami porozumienia EOG, poprzez publikację komunikatu w suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego, jak również organowi nadzorującemu EFTA, któremu przesłana zostania kopia niniejszego listu. Wszystkie zainteresowane strony wymienione powyżej mogą przedstawiać swoje uwagi w terminie do jednego miesiąca od daty ukazania się takiej publikacji.“


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998).

(2)  Komisja uznaje, że dodatkowe koszty netto wynikające ze zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych to koszty poniesione w trakcie wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i rozsądnego zysku z wywiązywania się z tych zobowiązań.

(3)  Dyrektywa Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, zmieniona dyrektywami Komisji 85/413/EWG z dnia 24 lipca 1985 r., 93/84/EWG z dnia 30 września 1993 r. i 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r.

(4)  W notyfikacji przedmiotowego programu pomocy wskazano wyraźnie, że ‚jest praktycznie niemożliwym, aby przypisać koszty inwestycji związanych ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych poszczególnym usługom. Dlatego też przyjmuje się, że koszty, które równają się szacowanym kosztom inwestycji, zostaną zaksięgowane jako koszty poniesione podczas świadczenia powszechnych usług pocztowych’.

(5)  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie T-109/01, Fleuren Compost v Komisja, nyr, pkt 74.


III Oznámenia

Komisia

5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/20


Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín

(2005/C 274/07)

I.   PREDMET

1.

Vykonáva sa verejná súťaž na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice spadajúcej pod kód KN 1005 90 00 pochádzajúcej z tretích krajín.

2.

Celkové množstvo, pre ktoré môže byť stanovené zníženie dovozného cla predstavuje 250 000 ton.

3.

Výzva na predkladanie ponúk sa vykonáva v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 1809/2005 (1).

II.   TERMÍNY

1.

Obdobie na predloženie ponúk pre prvú z týždenných výziev na predkladanie ponúk začína 4. novembra 2005 a končí 10. novembra 2005 o 10. hodine.

2.

Pre nasledujúce týždenné výzvy na predkladanie ponúk termín na predloženie ponúk začína každý týždeň v piatok a končí vo štvrtok nasledujúceho týždňa, o 10. hodine.

Toto oznámenie sa uverejňuje len na otvorenie tejto výzvy na predkladanie ponúk. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť jeho zmeny alebo náhrady, toto oznámenie je platné pre všetky týždenné výzvy na predkladanie ponúk počas celej doby platnosti tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Avšak v týždňoch, keď nezasadá Riadiaci výbor pre obilniny, výzvy na predkladanie ponúk sa pozastavujú.

III.   PONUKY

1.

Ponuky predkladané v písomnej podobe musia byť doručené osobne proti podpisu alebo prostredníctvom faxu najneskôr v ten deň a hodinu, ktoré sú uvedené v bode II, na adresu:

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo

Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

PT-1149-060 Lisboa

Fax: (351 21) 881 42 61

Tel: (351 21) 881 42 63

Ponuky, ktoré nebudú zaslané faxom, musia byť doručené na príslušnú adresu vo dvoch zapečatených obálkach. Na vnútornej obálke, taktiež zapečatenej, musí byť uvedené „Ponuka v súvislosti s verejnou súťažou na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice — nariadenie (ES) č. 1809/2005“.

Ponuky zostávajú záväzné, až kým príslušný členský štát neoznámi záujemcovi výsledok verejnej súťaže.

2.

Ponuka, ako aj doklad a vyhlásenie v zmysle článku 6 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (2) sú vyhotovené v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sídli kompetentný orgán, do ktorého bola ponuka doručená.

IV.   ZÁBEZPEKA VEREJNEJ SÚŤAŽE

Zábezpeka verejnej súťaže sa skladá v prospech kompetentnej organizácie.

V.   PRIDELENIE KONTRAKTU

Pridelenie kontraktu zakladá:

a)

právo na vydanie vývoznej licencie s uvedením zníženia dovozného cla v zmysle ponuky, poskytnutého pre príslušné množstvo, v členskom štáte, v ktorom bola ponuka predložená;

b)

povinnosť požiadať v členskom štáte podľa bodu a) o vývoznú licenciu pre toto množstvo.


(1)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/22


Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín

(2005/C 274/08)

I.   PREDMET

1.

Vykonáva sa verejná súťaž na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice spadajúcej pod kód KN 1005 90 00 pochádzajúcej z tretích krajín.

2.

Celkové množstvo, pre ktoré môže byť stanovené zníženie dovozného cla predstavuje 100 000 ton.

3.

Výzva na predkladanie ponúk sa vykonáva v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2005 (1).

II.   TERMÍNY

1.

Obdobie na predloženie ponúk pre prvú z týždenných výziev na predkladanie ponúk začína 4. novembra 2005 a končí 10. novembra 2005 o 10. hodine.

2.

Pre nasledujúce týždenné výzvy na predkladanie ponúk termín na predloženie ponúk začína každý týždeň v piatok a končí vo štvrtok nasledujúceho týždňa, o 10. hodine.

Toto oznámenie sa uverejňuje len na otvorenie tejto výzvy na predkladanie ponúk. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť jeho zmeny alebo náhrady, toto oznámenie je platné pre všetky týždenné výzvy na predkladanie ponúk počas celej doby platnosti tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Avšak v týždňoch, keď nezasadá Riadiaci výbor pre obilniny, výzvy na predkladanie ponúk sa pozastavujú.

III.   PONUKY

1.

Ponuky predkladané v písomnej podobe musia byť doručené osobne proti podpisu alebo prostredníctvom faxu alebo elektronickej pošty (e-mail) najneskôr v ten deň a hodinu, ktoré sú uvedené v bode II, na adresu:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

C/Beneficencia 8

ES-28004 Madrid

E-mail: secreint@fega.mapya.es

Fax: (34) 91 521 98 32, (34) 91 522 43 87

Ponuky, ktoré nebudú zaslané elektronickou poštou alebo faxom, musia byť doručené na príslušnú adresu vo dvoch zapečatených obálkach. Na vnútornej obálke, taktiež zapečatenej, musí byť uvedené: „Ponuka v súvislosti s verejnou súťažou na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice — nariadenie (ES) č. 1808/2005“.

Ponuky zostávajú záväzné, až kým príslušný členský štát neoznámi záujemcovi výsledok verejnej súťaže.

2.

Ponuka, ako aj doklad a vyhlásenie v zmysle článku 6 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (2) sú vyhotovené v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sídli kompetentný orgán, do ktorého bola ponuka doručená.

IV.   ZÁBEZPEKA VEREJNEJ SÚŤAŽE

Zábezpeka verejnej súťaže sa skladá v prospech kompetentnej organizácie.

V.   PRIDELENIE KONTRAKTU

Pridelenie kontraktu zakladá:

a)

právo na vydanie vývoznej licencie s uvedením zníženia dovozného cla v zmysle ponuky, poskytnutého pre príslušné množstvo, v členskom štáte, v ktorom bola ponuka predložená;

b)

povinnosť požiadať v členskom štáte podľa bodu a) o vývoznú licenciu pre toto množstvo.


(1)  Ú. v. ES L 291 5.11.2005, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 177 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/24


Zmena oznámenia o verejnej súťaži na poskytnutie vývoznej náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín

( Úradný vestník Európskej únie C 166 zo 7. júla 2005 )

(2005/C 274/09)

Na strane 54, v kapitole I „Predmet“, sa ods. 2 nahrádza takto:

„Celkové množstvo, na ktoré je možné stanoviť maximálnu vývoznú náhradu v zmysle článku 4, bod 1, nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 (1), predstavuje približne 4 000 000 ton.“.


(1)  Ú. v. EÚ L 147 z 30.6.1995, s. 7.