ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 215

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
2. septembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 215/1

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 2,05 % dňa 1. septembra 2005 — Výmenný kurz eura

1

2005/C 215/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

3

2005/C 215/4

Zoznam medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr (ďalej len dozorné agentúry) schválených členskými štátmi v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 800/1999

4

2005/C 215/5

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 215/6

Výzva na predkladanie návrhov na nepriame činnosti výskumu a technického rozvoja (ďalej len RTD) v rámci osobitného programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností: Integrácia a posilnenie európskeho výskumného priestoru — Prioritná tematická oblasť: Podpora koherentného rozvoja politík — Označenie výzvy: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Oznámenie čitateľom — Dokumenty KOM

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Komisia

2.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/1


Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách (1):

2,05 % dňa 1. septembra 2005

Výmenný kurz eura (2)

1. septembra 2005

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2388

JPY

Japonský jen

136,95

DKK

Dánska koruna

7,4584

GBP

Britská libra

0,68335

SEK

Švédska koruna

9,3325

CHF

Švajčiarsky frank

1,5463

ISK

Islandská koruna

76,98

NOK

Nórska koruna

7,8445

BGN

Bulharský lev

1,9559

CYP

Cyperská libra

0,5729

CZK

Česká koruna

29,340

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

243,86

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6960

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

3,9821

RON

Rumunský lei

3,5093

SIT

Slovinský toliar

239,51

SKK

Slovenská koruna

38,550

TRY

Turecká líra

1,6653

AUD

Austrálsky dolár

1,6374

CAD

Kanadský dolár

1,4708

HKD

Hongkongský dolár

9,6263

NZD

Novozélandský dolár

1,7747

SGD

Singapurský dolár

2,0841

KRW

Juhokórejský won

1 280,67

ZAR

Juhoafrický rand

7,8986

CNY

Čínsky juan

10,0280

HRK

Chorvátska kuna

7,4352

IDR

Indonézska rupia

12 821,58

MYR

Malajzijský ringgit

4,672

PHP

Filipínske peso

69,503

RUB

Ruský rubeľ

35,2090

THB

Thajský baht

50,927


(1)  Použitý kurz sa vzťahuje k poslednej operácii vykonanej pred určeným dňom. V prípade, že tender obsahuje variabilný kurz, použije sa kurz medzný.

(2)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


2.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(Text s významom pre EHP)

Dňa 27. júna 2005 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v nemčine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32005M3825. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/3


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest)

Prípad vhodný na zjednodušený postup

(2005/C 215/03)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 25. augusta 2005 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik TransGourmet Holding AG („TransGourmet“, Švajčiarsko) kontrolovaný prostredníctvom Rewe-Group („REWE“, Nemecko) a the Coop-Group („Coop“, Švajčiarsko) získava v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady kontrolu nad podnikmi Prodirest S.N.C. („Prodirest“, Francúzsko), SA Discol („Discol“, Francúzsko) and Goninet S.N.C. („Goninet“, Francúzsko) prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik TransGourmet: holdingová spoločnosť pre investovanie vo veľkoobchodnom sektore, prostredníctvom Aldis Service Plus S.A.S. veľkoobchodný dodávateľ potravín a výrobkov hygieny vo Francúzsku;

podnik REWE: maloobchod a veľkoobchod v oblasti potravín, turistika;

podnik Coop: maloobchod a veľkoobchod v oblasti potravín;

podnik Prodirest: veľkoobchodný dodávateľ potravín a výrobkov hygieny vo Francúzsku;

podnik Discol: holdingová spoločnosť pre investovanie v potravinárskom sektore;

podnik Goninet: maloobchod v oblasti potravín a výrobkov hygieny.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje. Podľa oznámenia Komisie o zjednodušenom postupe hodnotenia určitých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba upozorniť, že tento prípad je vhodný na hodnotenie podľa postupu ustanovenom v oznámení.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3931 – TransGourmet/Prodirest, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


2.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/4


Zoznam medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr (ďalej len „dozorné agentúry“) schválených členskými štátmi v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 800/1999

(2005/C 215/04)

(Tento zoznam nahrádza zoznam uverejnený v „Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev“ C 295 z 18. októbra 2000, s. 2.)

1.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V zmysle článku 16 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (1), sú dozorné agentúry schválené členskými štátmi oprávnené vystaviť potvrdenia o vyložení a dovoze poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytuje náhrada pri vývoze do tretej krajiny alebo aspoň pri príchode týchto výrobkov na miesto určenia v tretej krajine.

Za schválenie a kontrolu dozorných agentúr nesú zodpovednosť členské štáty.

Schválenie dozornej agentúry jedným členským štátom je platné vo všetkých členských štátoch. To znamená, že potvrdenia vydané schválenými dozornými spoločnosťami môžu byť použité v celom Spoločenstve, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte má dozorná agentúra svoje sídlo.

S cieľom informovať vývozcov poľnohospodárskych výrobkov Spoločenstva, Komisia pravidelne uverejňuje aktualizovaný zoznam dozorných agentúr schválených členskými štátmi. Priložený zoznam bol aktualizovaný 1. júla 2005.

2.   UPOZORNENIE

Útvary Komisie upriamujú pozornosť vývozcov na nasledujúce body:

skutočnosť, že je dozorná agentúra uvedená na zozname, automaticky nezaručuje, že potvrdenia vydané touto agentúrou sú akceptovateľné; môžu sa požadovať dodatočné dôkazy a taktiež sa môže skonštatovať a posteriori, že vydané potvrdenia nie sú presné;

agentúra môže byť kedykoľvek vyradená zo zoznamu. Vývozca by si mal ešte predtým, ako začne spolupracovať s niektorou z týchto agentúr, overiť u vnútroštátnych orgánov, či je daná agentúra ešte stále schválená;

v prípade, že by chcel vývozca získať viac informácií o niektorej z týchto agentúr, môže sa informovať u vnútroštátneho orgánu, ktorým bola agentúra schválená.


(1)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).


PRÍLOHA

Zoznam dozorných agentúr schválených členskými štátmi

DÁNSKO

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

NEMECKO

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

ŠPANIELSKO

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANCÚZSKO

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

TALIANSKO

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

HOLANDSKO

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POĽSKO

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FÍNSKO

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Táto spoločnosť bola schválená aj na vykonávanie kontrol v tretích krajinách v rámci nariadenia (ES) č. 639/2003 pokiaľ ide o správne zaobchádzanie s hovädzím dobytkom počas prepravy.

(2)  Oprávnenie tejto spoločnosti na vydávanie potvrdení je obmedzené na určitý počet tretích krajín. Ak chcete získať viac informácií ohľadne zoznamu týchto krajín, obráťte sa na fínske orgány.


2.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/7


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 25. augusta 2005 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik WHA Holding SAS (Francúzsko), kontrolovaný prostredníctvom LBO France Gestion („LBO“, Francúzsko) získava v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Wheelabrator Allevard SA („WHA“, Francúzsko) prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik LBO: investičná spoločnosť;

podnik WHA: brúsne nástroje na kov, diamantové nástroje.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


III Oznámenia

Komisia

2.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/8


Výzva na predkladanie návrhov na nepriame činnosti výskumu a technického rozvoja (ďalej len „RTD“) v rámci osobitného programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností: „Integrácia a posilnenie európskeho výskumného priestoru“

Prioritná tematická oblasť: „Podpora koherentného rozvoja politík“

Označenie výzvy: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností prispievajúcich k vytvoreniu európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (1), prijala Rada 30. septembra 2002 špecifický program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností: „Integrácia a posilnenie európskeho výskumného priestoru“ (2002 – 2006) (2) (ďalej len „špecifický program“).

V súlade s článkom 5 ods. 1 špecifického programu Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) prijala 9. decembra 2002 pracovný program (3) (ďalej len „pracovný program“), ktorý podrobnejšie stanovuje ciele, vedecké a technologické priority špecifického programu a časový harmonogram implementácie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002 týkajúceho sa pravidiel účasti podnikov, výskumných ústavov a univerzít a šírenia výsledkov výskumu pri vykonávaní šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva (2002 – 2006) (4) (ďalej len „pravidlá účasti“) by sa návrhy na nepriame činnosti RTD mali predkladať podľa podmienok uvedených vo výzvach na predkladanie návrhov.

2.

Súčasná výzva na predkladanie návrhov na nepriame činnosti RTD (ďalej len „výzva“) sa skladá zo súčasnej všeobecnej časti a osobitných podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe. V prílohe sú uvedené najmä dátumy uzávierky predkladania návrhov na nepriame činnosti RTD, predbežný dátum uzavretia hodnotení, predpokladaný rozpočet, príslušný nástroj a oblasť, kritériá hodnotenia návrhov na nepriame činnosti RTD, minimálny počet účastníkov a akékoľvek uplatniteľné obmedzenia.

3.

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v pravidlách účasti a na ktoré sa nevzťahuje ani jeden prípad vylúčenia podľa pravidiel účasti alebo článku 114 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „navrhovatelia“) sa vyzývajú, aby Komisii predkladali návrhy na nepriame činnosti RTD za predpokladu, že boli splnené podmienky podľa pravidiel účasti a príslušnej výzvy.

Podmienky účasti navrhovateľov sa overia v rámci prerokovania nepriamej činnosti RTD. Predtým však navrhovatelia podpíšu vyhlásenie, v ktorom potvrdia, že sa na nich nevzťahuje žiadny prípad podľa článku 93 ods. 1 finančného nariadenia. Taktiež predtým poskytnú Komisii informácie uvedené v článku 173 ods. 2 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Európske spoločenstvo prijalo politiku rovnakých príležitostí a na jej základe sa predovšetkým ženám odporúča, aby predkladali návrhy na nepriame činnosti RTD alebo aby sa na predkladaní návrhov na nepriame činnosti RTD zúčastňovali.

4.

Navrhovatelia majú od Komisie k dispozícii príručku pre navrhovateľov, ktorá sa týka výzvy a ktorá obsahuje informácie o príprave a predkladaní návrhu na nepriamu činnosť RTD. Komisia taktiež poskytuje usmernenia týkajúce sa hodnotenia návrhov a postupov výberu (7). Túto príručku a tieto usmernenia, ako aj pracovný program a ďalšie informácie týkajúce sa výziev je možné získať od Komisie na nasledujúcej adrese:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

e-mailová adresa: rtd-omc-net@cec.eu.int

internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Návrhy na nepriame činnosti RTD sa predkladajú len v elektronickej forme prostredníctvom elektronického systému Komisie na predkladanie ponúk (Electronic Proposal Submission System, EPSS (8)). Vo výnimočných prípadoch však môže koordinátor požiadať Komisiu o povolenie predložiť návrh v tlačenej forme na papieri ešte pred dátumom uzávierky výzvy. Malo by sa tak urobiť písomne na jednu z týchto adries:

European Commission

Directorate General RTD, Unit M2

SDME 09/84

B-1049 Brussels, Belgium

e-mailová adresa: rtd-omc-net@cec.eu.int

K žiadosti je potrebné pripojiť vysvetlenie, z akého dôvodu sa výnimka žiada. Navrhovatelia, ktorí chcú návrh predložiť v tlačenej forme na papieri, preberajú zodpovednosť za to, že takéto žiadosti o výnimku budú vyplnené a príslušné postupy vykonané včas, aby sa dodržala uzávierka výzvy.

Všetky návrhy na nepriame činnosti RTD sa musia skladať z dvoch častí: z formulárov (časť A) a obsahu (časť B).

Návrhy na nepriame činnosti RTD sa môžu pripraviť offline alebo online a predložiť online. Časť B návrhov na nepriame činnosti RTD je možné predkladať len vo formáte PDF („portable document format“, ktorý je kompatibilný s programom Adobe, verziou 3 alebo vyššou s vloženým písmom). Kompresované („zazipované“) súbory budú vylúčené.

Softvérový nástroj EPSS (na použitie offline alebo online) je dostupný prostredníctvom internetovej stránky Cordis: www.cordis.lu.

Návrhy na nepriame činnosti RTD, ktoré sa predložia online a ktoré sú neúplné, nečitateľné alebo obsahujú vírusy, budú vylúčené.

Verzie návrhov na nepriame činnosti RTD predložené na prenosnom elektronickom pamäťovom médiu (napr. CD-ROM, disketa), elektronickou poštou alebo faxom budú vylúčené.

Každý návrh na nepriame činnosti RTD, v prípade ktorého sa povolilo predloženie v tlačenej forme na papieri a ktorý je neúplný, bude vylúčený.

Ďalšie podrobnosti o rôznych postupoch pri predkladaní návrhov sú uvedené v prílohe J k usmerneniu týkajúcemu sa hodnotenia návrhov a postupov výberu.

6.

Návrhy na nepriame činnosti RTD sa musia doručiť Komisii najneskôr v deň uzávierky a v čase, ktorý je uvedený v príslušnej výzve. Návrhy na nepriame činnosti RTD, ktoré sa doručia po tomto dni a uvedenom čase, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame činnosti RTD, ktoré nespĺňajú podmienky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov uvedeného v príslušnej výzve, budú vylúčené.

Toto sa týka tiež akýchkoľvek dodatočných kritérií oprávnenosti, ktoré sú uvedené v pracovnom programe.

7.

V prípade ďalšieho predloženia toho istého návrhu na nepriamu činnosť RTD Komisia prešetrí poslednú verziu, ktorá bola doručená pred dátumom uzávierky a do času určeného v príslušnej výzve.

8.

V akejkoľvek korešpondencii týkajúcej sa výzvy (napr. pri požadovaní informácií alebo pri predkladaní návrhu na nepriamu činnosť RTD) sa od navrhovateľov vyžaduje, aby uviedli príslušné označenie výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2002) 4789 zmenené a doplnené rozhodnutiami Komisie C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, C(2004) 2002, C(2004) 2727, C(2004) 3324, C(2004) 4178, C(2004) 5286, C(2005) 27, C(2005) 961, C(2005) 2076, C(2005) 2747 a C(2005) 3244. Žiadne z uvedených rozhodnutí nebolo uverejnené.

(4)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883 z 27.3.2003 naposledy zmenené a doplnené C(2004) 1855 z 18.5.2004.

(8)  EPSS je nástroj, ktorý pomáha navrhovateľom pri vypracúvaní a predkladaní ich návrhov v elektronickej forme.


PRÍLOHA

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Špecifický program: „Integrácia a posilnenie európskeho výskumného priestoru“

2.   Tematická priorita/Oblasť: 12. Podpora koherentného rozvoja politík

3.   Názov výzvy: Podpora vzájomného učenia a koordinácie pri vytváraní politiky výskumu

4.   Referenčné číslo/označenie výzvy: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Dátum uverejnenia:

6.   Dátum uzávierky: 3. február 2006 o 17:00 hod. (bruselského miestneho času)

7.   Celkový predbežný rozpočet: 8,7 miliónov EUR

8.   Oblasti, ktorých sa výzva týka, a nástroje:

Oblasť

Nástroj

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Koordinačné činnosti

9.   Minimálny počet účastníkov:

Nástroj

Minimálny počet účastníkov

Koordinačné činnosti

Vyžaduje sa účasť najmenej piatich nezávislých právnych subjektov (1) z piatich rôznych členských štátov alebo pridružených štátov, z ktorých aspoň tri sú členskými štátmi alebo pridruženými kandidátskymi krajinami

10.   Obmedzenie účasti: Do minimálneho počtu účastníkov sa musia zahrnúť len verejnoprávne subjekty podľa článku 2 ods. 31 pravidiel účasti, ktoré sa zúčastňujú na koncipovaní politík týkajúcich sa výskumu na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni. Spomedzi nich je potrebné určiť koordinátora

11.   Dohody o založení konzorcia: Od účastníkov konzorcií vytvorených na základe tejto výzvy sa nevyžaduje uzavretie dohody o založení konzorcia

12.   Postup hodnotenia: Hodnotenie prebieha v jednej fáze. Návrhy sa nebudú hodnotiť anonymne

13.   Hodnotiace kritériá: Pozri prílohu B pracovného programu pre uplatniteľné kritériá (vrátane ich váhových koeficientov a prahových hodnôt a celkovej prahovej hodnoty) pre jednotlivé nástroje

14.   Predpokladaný harmonogram hodnotenia a výberu: Výsledky hodnotenia by mali byť známe do štyroch mesiacov od dátumu uzávierky


(1)  Účastníkom sa rozumie právny subjekt, ktorý prispieva k projektu a má práva a povinnosti vzhľadom na Spoločenstvo podľa zmluvných podmienok. Právnymi subjektami zúčastnenými na tejto koordinačnej činnosti budú predovšetkým orgány verejnej správy na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni.


2.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/s3


OZNÁMENIE ČITATEĽOM — DOKUMENTY KOM

V prípade, že v úradnom vestníku majú byť zverejnené názvy prípravných aktov prijatých Komisiou a iných dokumentov KOM než prípravných aktov, od úradného vestníka C 211 z 30. augusta 2005 bude on-line verzia úradného vestníka, prístupná na EUR-Lexe, obsahovať celý text.

Kliknutím na číslo dokumentu (kolónka „Dokumenty“ vľavo) otvoríte stránku EUR-Lexu, ktorá obsahuje archív informácií, kde nájdete aj text príslušného dokumentu KOM.