ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 208E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
25. augusta 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenia)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2004 - 2005

 

Streda 1. decembra 2004

2005/C 208E/1

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Vyhlásenie predsedníctva

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Predložené dokumenty

Text zmlúv poskytnutých Radou

Prevod rozpočtových prostriedkov

Zloženie politických skupín

Zloženie výborov a delegácií

Program schôdze

Situácia na Ukrajine (rozprava)

Finančné výhľady (rozprava)

Samit EÚ/Rusko (rozprava)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Svetový deň boja proti AIDS (rozprava)

Cestovné pasy občanov Únie * (rozprava)

Futbal v Európskej únii (rozprava)

Bezpečnejšie používanie Internetu a nových on-line technológií ***I (rozprava)

Dohoda EÚ/San Marino (zdaňovanie príjmu z úspor) * — Dohoda EÚ/Monako (zdaňovanie príjmu z úspor) * (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

13

PRÍLOHA II

14

 

Štvrtok 2. decembra 2004

2005/C 208E/2

ZÁPISNICA

16

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Zloženie Parlamentu

Výročná správa Dvora audítorov - 2003 (rozprava)

Situácia v Kolumbii (rozprava)

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Hlasovanie

Návrh opravného rozpočtu 10/2004 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda EÚ/San Marino (zdaňovanie príjmu z úspor) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda EÚ/Monako (zdaňovanie príjmu z úspor) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Bezpečnejšie používanie Internetu a nových on-line technológií ***I (hlasovanie)

Cestovné pasy občanov Únie * (hlasovanie)

Situácia na Ukrajine (hlasovanie)

Finančné výhľady (hlasovanie)

Svetový deň boja proti AIDS (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Samit EÚ/Rusko (lehoty na predloženie)

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Zloženie výborov

Termíny nasledujúcich schôdzí

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

23

PRÍLOHA I

24

PRÍLOHA II

30

PRIJATÉ TEXTY

36

P6_TA(2004)0069Návrh opravného rozpočtu 10/2004Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2004 na rozpočtový rok 2004 (Oddiel III — Komisia) (15179/2004 — C6-0209/2004 - 2004/2223(BUD))

36

P6_TA(2004)0070Dohoda EÚ/San Marino (zdaňovanie príjmu z úspor) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Republikou San Marino, ktorá ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0643 - C6-0172/2004 - 2004/0241(CNS))

37

P6_TA(2004)0071Dohoda EÚ/Monako (zdaňovanie príjmu z úspor) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom, ktorá ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0733 - C6-0202/2004 - 2004/0264(CNS))

37

P6_TA(2004)0072Bezpečnejšie používanie Internetu a nových on-line technológií ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného programu Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových on-line technológií (KOM(2004)0091 - C5-0132/2004 - 2004/0023(COD))

38

P6_TC1-COD(2004)0023Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. decembra 2004 s ohľadom na prijatie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.../2005/ES o vytvorení viacročného Programu Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových on-line technológií

38

PRÍLOHA IČINNOSTI

43

PRÍLOHA IIINFORMATÍVNY ROZPIS VÝDAVKOV

49

PRÍLOHA IIIPROSTRIEDKY NA VYKONÁVANIE PROGRAMU

49

P6_TA(2004)0073Cestovné pasy občanov EÚ *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu, týkajúcom sa nariadenia Rady o štandardoch pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch občanov EÚ (KOM(2004)0116 - C5-0101/2004 - 2004/0039(CNS))

50

P6_TA(2004)0074Situácia na UkrajineUznesenie Európskeho parlamentu o Ukrajine

54

P6_TA(2004)0075Finančný výhľadUznesenie Európskeho parlamentu o finančnom výhľade v súvislosti so zasadaním Európskej rady, ktoré sa uskutoční v decembri 2004

57

P6_TA(2004)0076Svetový deň boja proti AIDSUznesenie Európskeho parlamentu k Svetovému dňu boja proti AIDS

58

SK

 


I (Oznámenia)

EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE 2004 - 2005

Streda 1. decembra 2004

25.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 208/1


ZÁPISNICA

(2005/C 208 E/01)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

1.   Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.05 hod.

2.   Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením v ktorom:

spomenul situáciu na Ukraine, ktorá je bodom programu dnešného rokovania (bod 57 programu rokovania). Zároveň privítal delegáciu na tribúne pod vedením pána Tarasyuka. Okrem toho oznámil, že výbor AFET zvolal na dnes na 17.00 hod. mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa mal zúčasniť pán Tarasyuk;

spomenul prvé výročie stretnutia zástupcov občianskej spoločnosti Palestínčanov a Izraelčanov v Ženeve, ktorého cieľom bolo zaviesť projekt mierového spolužitia. Privítal dvoch hlavných iniciátorov dohody, prítomných na tribúne: Naomi Chazan a Aliho Rashida;

pripomenul, že dnešný deň je Svetovým dňom boja proti AIDS, ktorý je na programe dnešného rokovania (bod 53 programu rokovania) a spomenul závažnosť situácie.

3.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zdzisław Zbigniew Podkański informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil rokovania dňa 18.11.2004, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Oprava výsledkov hlasovania:

Termín schôdze: 17.11.2004

Kuba — B6-0156/2004

uznesenie (ako celok)

za: Ingeborg Gräßle

Termín schôdze: 18.11.2004

Hlasovanie o Komisii — RC-B6-0151/2004

uznesenie (ako celok)

za: Mauro Zani

***

Oprava zápisnice zo schôdze dňa 18. novembra 2004:

Bod 13, prvý odsek, má nasledovné znenie:

Na žiadosť skupiny PPE-DE Parlament schválil tieto menovania:

výbor JURI: Bert Doorn namiesto Alfreda Antoniozziho

výbor LIBE: Alfredo Antoniozzi namiesto Giuseppe Garganiho

(nemení sa)

***

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

4.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

Rady a Komisie

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)).

pridelené

gestorský výbor: REGI

stanovisko: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, FEMM

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe prístavných služieb na trh (KOM(2004)0654 — C6-0147/2004 — 2004/0240(COD)).

pridelené

gestorský výbor: TRAN

stanovisko: ECON, EMPL, IMCO

Návrh na prevod rozpočtových prostriedkov DEC33/2004 — Oddiel III — Komisia (SEC(2004)0715 — C6-0191/2004 — 2004/2244(GBD)).

pridelené

gestorský výbor: BUDG

Návrh na prevod rozpočtových prostriedkov DEC56/2004 — Oddiel III — Komisia (SEC(2004)1332 — C6-0192/2004 — 2004/2245(GBD)).

pridelené

gestorský výbor: BUDG

Návrh na prevod rozpočtových prostriedkov DEC65/2004 — Oddiel III — Komisia (SEC(2004)1341 — C6-0193/2004 — 2004/2246(GBD)).

pridelené

gestorský výbor: BUDG

Návrh na prevod rozpočtových prostriedkov DEC66/2004 — Oddiel III — Komisia (SEC(2004)1394 — C6-0194/2004 — 2004/2247(GBD)).

pridelené

gestorský výbor: BUDG

Návrh na prevod rozpočtových prostriedkov DEC67/2004 — Oddiel III — Komisia (SEC(2004)1395 — C6-0195/2004 — 2004/2248(GBD)).

pridelené

gestorský výbor: BUDG

Návrh na prevod rozpočtových prostriedkov DEC68/2004 — Oddiel III — Komisia (SEC(2004)1396 — C6-0196/2004 — 2004/2249(GBD)).

pridelené

gestorský výbor: BUDG

Návrh nariadenia Rady ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)).

pridelené

gestorský výbor: PECH

stanovisko: ENVI

Návrh rámcového rozhodnutia o uchovávaní údajov spracovávaných a uložených v spojitosti s poskytovaním verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie alebo údajov o verejných komunikačných sieťach za účelom prevencie, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania zločinu a trestných činov vrátane terorizmu (08958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)).

pridelené

gestorský výbor: LIBE

stanovisko: ITRE

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3906/1989, nariadenie (ES) č. 1267/1999, nariadenie (ES) č. 1268/1999 a nariadenie (ES) č. 2666/2000, aby sa zohľadnil kandidátsky štatút Chorvátska (KOM(2004)0732 — C6-0199/2004 — 2004/0260(CNS)).

pridelené

gestorský výbor: AFET

stanovisko: INTA, REGI, AGRI

Zmenený a doplnený návrh smernice Rady o minimálnych štandardoch pre konanie členských štátov o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS)).

pridelené

gestorský výbor: LIBE

stanovisko: AFET, BUDG, JURI, FEMM

Návrh nariadenie Rady o konkrétnych opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)).

pridelené

gestorský výbor: AGRI

stanovisko: INTA, BUDG, REGI

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom, ktoré ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS)).

pridelené

gestorský výbor: ECON

Návrh rozhodnutia Rady o zriadení Európskej policajnej akadémie (CEPOL) ako orgánu Európskej únie (KOM(2004)0623 — C6-0203/2004 — 2004/0215(CNS)).

pridelené

gestorský výbor: LIBE

stanovisko: BUDG

Návrh na prevod rozpočtových prostriedkov DEC70/2004 — Oddiel III — Komisia (SEC(2004)1458 — C6-0204/2004 — 2004/2251(GBD)).

pridelené

gestorský výbor: BUDG

Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení Dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej, so zreteľom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (13165/2004 — C6-0206/2004 — 2004/0814(AVC)).

pridelené

gestorský výbor: AFET

stanovisko: INTA

Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení Dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej, so zreteľom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (13163/2004 — C6-0207/2004 — 2004/0815(AVC)).

pridelené

gestorský výbor: AFET

stanovisko: INTA

Projet de budget rectificatif no 10 pour l'exercice 2004 — Section III — Commission (15179/2004 — C6-0209/2004 — 2004/2223(BUD)) (1)

pridelené

gestorský výbor: BUDG

stanovisko: REGI, AGRI

Convention européenne: compte de gestion et bilan financier — Exercice 2003 (SGS4/07099 — C6-0210/2004 — 2004/2177(AVC)) (1)

pridelené

gestorský výbor: CONT

2)

parlamentných výborov

2.1)

správy:

***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného programu Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových on-line technológií (KOM(2004)0091 — C5-0132/2004 — 2004/0023(COD)) — Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Mastenbroek Edith (A6-0033/2004).

*Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (KOM(2004)0652 — C6-0162/2004 — 2004/0234(CNS)) — Výbor pre poľnohospodárstvo

Spravodajca: Daul Joseph (A6-0034/2004).

*Správa o návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 87/328/EHS ohľadom skladovania spermy hovädzieho dobytka určenej na obchodovanie v rámci Spoločenstva (KOM(2004)0563 — C6-0117/2004 — 2004/0188(CNS)) — Výbor pre poľnohospodárstvo

Spravodajca: Daul Joseph (A6-0035/2004).

*Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamych podpôr v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zavádzajú niektoré systémy podpory v prospech poľnohospodárov a nariadenie (ES) č. 1788/2003, stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (KOM(2004)0710 — C6-0170/2004 — 2004/0253(CNS)) — Výbor pre poľnohospodárstvo

Spravodajca: Daul Joseph (A6-0036/2004).

*Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v oblasti štatistiky (KOM(2004)0645 — C6-0175/2004 — 2004/0227(CNS)) — Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Berès Pervenche (A6-0038/2004).

*Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou stanovujúca rovnocenné opatrenia ako smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0643 — C6-0172/2004 — 2004/0241(CNS)) — Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Gauzès Jean-Paul (A6-0039/2004).

*Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2004 pre rozpočtový rok 2004 — Oddiel III: Komisia (15179/2004 — C6-0209/2004 - 2004/2223(BUD)) — Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Mulder Jan (A6-0053/2004).

3)

poslancov

3.1)

otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku)

Ivo Belet a Doris Pack, za skupinu PPE-DE pre Komisiu o rámci vyváženého rozvoja futbalu v Európskej Únii (B6-0133/2004),

Christa Prets, za skupinu PSE pre Komisiu o rozvoji futbalu v Európskej Únii (B6-0134/2004),

Hannu Takkula, za skupinu ALDE pre Komisiu o rámci vyváženého rozvoja futbalu v Európskej Únii (B6-0135/2004)

3.2)

písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Robert Evans, Neena Gill, Gérard Onesta, Thomas Mann a Gérard Deprez týkajúce sa spomienky na 20. výročie katastrofy v Bhopále (0051/2004),

Lydia Schenardi a Marine Le Pen o ochrane dieťaťa a rodinnom práve (0052/2004),

Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, v ktorom uvedení poslanci vyzývajú parlamenty a vlády členských štátov Európskej únie na okamžité stiahnutie vojsk z Iraku (0053/2004),

Lydia Schenardi a Marine Le Pen, o právach hendikepovaných osôb (0054/2004).

5.   Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS,

Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

6.   Prevod rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na prevod rozpočtových prostriedkov č. DEC50/2004 Európskej komisie (C6-0152/2004 - SEC(2004)1282).

Schválil celkový prevod, v súlade s čl. 24 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

***

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na prevod rozpočtových prostriedkov č. DEC54/2004 Európskej komisie (C6-0171/2004 - SEC(2004)1330).

Potom, ako sa oboznámil so stanoviskom Rady, schválil celkový prevod v súlade s čl. 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

***

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na prevod rozpočtových prostriedkov č. DEC55/2004 Európskej komisie (C6-0178/2004 — SEC(2004)1331).

Potom ako sa oboznámil so stanoviskom Rady, schválil celkový prevod v súlade s čl. 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

***

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na prevod rozpočtových prostriedkov č. DEC57/2004 Európskej komisie (C6-0182/2004 — SEC(2004)1333).

Schválil celkový prevod v súlade s čl. 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

***

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na prevod rozpočtových prostriedkov č. DEC58/2004 Európskej komisie (C6-0184/2004 — SEC(2004)1334).

Potom, ako sa oboznámil so stanoviskom Rady, schválil celkový prevod v súlade s čl. 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

***

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na prevod rozpočtových prostriedkov č. DEC61/2004 Európskej komisie (C6-0177/2004 — SEC(2004)1337).

Schválil celkový prevod, v súlade s čl. 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

***

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na prevod rozpočtových prostriedkov č. DEC70/2004 Európskej komisie (C6-0204/2004 — SEC(2004)1458).

Schválil celkový prevod v súlade s čl. 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

7.   Zloženie politických skupín

Bogdan Golik a Wiesław Stefan Kuc vstúpili do skupiny PSE s účinnosťou od 1.12.2004.

8.   Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny IND/DEM už Hélène Goudin nie je členkou výboru IMCO.

9.   Program schôdze

Bol stanovený program práce (bod 12 zápisnice zo dňa 15.11.2004) a bola rozdaná oprava k programu schôdze (PE 350.854/OJ/COR), ktorá obsahuje nasledujúce zmeny:

streda

zrušenie vyhlásení k samitu EÚ/Rusko (bod 57),

za vyhlásením o AIDS bola doplnená správa, ktorej autorom je Carlos Coelho: o návrhu týkajúcom sa nariadenia Rady o štandardoch pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch občanov EÚ (LIBE, A6-0028/2004). Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k tejto správe bola stanovená na dnes o 16.00 hod.,

Správa Jan Mulder o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10 (BUDG, A6-0053/2004) bola prijatá v súlade s postupom stanoveným v článku 131 a bude predložená na hlasovanie dňa 2.12.2004(bod 58),

Na záver programu rokovania na stredu bola doplnená spoločná diskusia o správach Jeana-Paula Gauzèsa o dvoch dohodách medzi Európskym spoločenstvom a republikou San Marino týkajúcich sa zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (ECON, A6-0039/2004) a Monaco (ECON, A6-0042/2004).

V rozprave vystúpil Daniel Marc Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, ktorý sa vyjadril proti zrušeniu vyhlásení o samite EÚ/Rusko a žiadal, aby sa Parlament prostredníctvom hlasovania HPN vyjadril k tomuto návrhu zrušenia vyhlásení.

HPN (Verts/ALE) (104 za, 130 proti, 22 zdržali sa). Parlament hlasoval proti zrušeniu tohto bodu a tento bol následne ponechaný v programe rokovania.

Oprava výsledkov hlasovania:

za: Zsolt László Becsey, Mario Borghezio, Antonis Samaras, Alexander Stubb

proti: Véronique De Keyser, David Martin, Borut Pahor

Predseda oznámil, že Nigel Farage adresoval predsedníctvu list, v ktorom na základe článku 132 rokovacieho poriadku žiada, aby boli otázky na ústne zodpovedanie o futbale v Európskej úni (bod 55) nahradené otázkou na ústne zodpovedanie pre Komisiu o potvrdení zloženia novej Komisie. Predseda zároveň doplnil, že táto otázka nebola predložená v stanovenej lehote, ale, vzhľadom na okolnosti, je ochotný ju zobrať do úvahy.

V rozprave vystúpil Nigel Farage za skupinu IND/DEM, aby odôvodnil svoju žiadosť.

K uvedenej žiadosti vystúpili títo poslanci: Maciej Marian Giertych a Hannes Swoboda. Pán Swoboda navrhol, aby sa po stanovení programu rokovania prešlo okamžite k vyhláseniam o situácii na Ukrajine.

Parlement odmietol žiadosť Nigela Farageho.

štvrtok

program nezmenený

Predseda skonštatoval, že k navrhnutým zmenám neboli vznesené námietky.

Týmto bol stanovený program práce.

***

Po návrhu, ktorý predložil Hannes Swoboda, predseda rozhodol, aby bola ešte pred jednominútovými vystúpeniami prerokovaná situácia na Ukrajine.

10.   Situácia na Ukrajine (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia na Ukrajine

Atzo Nicolaï (predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Emil Saryusz-Wolski za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Bronisław Geremek za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL a Filip Adwent za skupinu IND/DEM.

PREDSEDNÍCTVO: Ingo FRIEDRICH

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, Ryszard Czarnecki, nezávislý poslanec, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Cecilia Malmström, Hélène Flautre, Helmuth Markov, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Alessandro Battilocchio, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Grażyna Staniszewska, Rolandas Pavilionis, Jerzy Buzek, Giovanni Claudio Fava, Paavo Väyrynen, Tunne Kelam, John Attard-Montalto, Giulietto Chiesa, Armin Laschet, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bogdan Klich, Ari Vatanen, Rihards Pīks, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi a Atzo Nicolaï.

PREDSEDNÍCTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredseda

V rozprave vystúpil Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, (B6-0195/2004),

Cristiana Muscardini, Anna Elzbieta Fotyga, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański a Guntars Krasts za skupinu UEN, (B6-0196/2004),

Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, (B6-0199/2004),

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Bronisław Geremek, Alexander Lambsdorff, Jelko Kacin a Philippe Morillon za skupinu ALDE, (B6-0200/2004),

Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, (B6-0201/2004),

Jacek Emil Saryusz-Wolski za skupinu PPE-DE, (B6-0202/2004).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 2.12.2004.

11.   Finančné výhľady (rozprava)

Otázku na ústne zodpovedanie položil pre Radu Josep Borrell Fontelles, za Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013, o príprave nového finančného rámca (B6-0130/2004)

Terence Wynn, v zastúpení autora, položil otázku na ústnu odpoveď.

Atzo Nicolaï (predseda Rady) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Reimer Böge za skupinu PPE-DE, Bárbara Dührkop Dührkop za skupinu PSE, Anne Elisabet Jensen za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Lars Wohlin za skupinu IND/DEM, Hans-Peter Martin nezávislý poslanec, Gerardo Galeote Quecedo, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sérgio Ribeiro, Dariusz Maciej Grabowski, Sergej Kozlík, Konstantinos Hatzidakis, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jan Mulder, Dimitrios Papadimoulis, Othmar Karas, Enrico Letta, Valdis Dombrovskis, Tunne Kelam, Antonis Samaras, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Lambert van Nistelrooij, Czesław Adam Siekierski a Atzo Nicolaï.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Josep Borrell Fontelles, za Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013 o finančných výhľadoch v súvislosti so stretnutím Európskej rady v decembri 2004 (B6-0189/2004).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 2.12.2004.

12.   Samit EÚ/Rusko (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Samit EÚ/Rusko

Atzo Nicolaï (predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Cecilia Malmström za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Bogusław Rogalski za skupinu IND/DEM, Anna Elzbieta Fotyga za skupinu UEN a Ryszard Czarnecki nezávislý poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jacek Protasiewicz, Reino Paasilinna, Laima Liucija Andrikienė, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis a Benita Ferrero-Waldner.

Z technických dôvodov sa počas tejto schôdze neuskutoční hlasovanie o predložených návrhoch uznesenia.

Rozprava sa skončila.

13.   Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vyhláseniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Zdzisław Zbigniew Podkański, Caroline Lucas, Claude Moraes, Theresa Villiers, David Martin a Ryszard Czarnecki.

14.   Svetový deň boja proti AIDS (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Svetový deň boja proti AIDS

Markos Kyprianou (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Anne Van Lancker za skupinu PSE, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Vittorio Emanuele Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Irena Belohorská, nezávislá poslankyňa, Richard Seeber, Margrietus van den Berg, Alfonso Andria, Marie-Hélène Aubert, Anders Wijkman, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Othmar Karas, Inger Segelström a Markos Kyprianou.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Alfonso Andria, Vittorio Prodi, Chris Davies, Holger Krahmer, Marios Matsakis, Frédérique Ries a Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, (B6-0190/2004),

Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, (B6-0191/2004),

Anne Van Lancker, Glenys Kinnock, Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg a Karin Scheele za skupinu PSE, (B6-0192/2004),

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí, Satu Hassi, Carl Schlyter a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, (B6-0193/2004),

John Bowis, Richard Seeber, Anders Wijkman a Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE, (B6-0194/2004).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 2.12.2004.

15.   Cestovné pasy občanov Únie * (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady o štandardoch pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch občanov EÚ [KOM(2004)0116 — C5-0101/2004 — 2004/0039(CNS)] — Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Carlos Coelho (A6-0028/2004)

V rozprave vystúpil Franco Frattini (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredseda

Carlos Coelho uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Michael Cashman za skupinu PSE, Alexander Nuno Alvaro za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Ole Krarup za skupinu GUE/NGL, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld a Kyriacos Triantaphyllides.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 02.12.2004

16.   Futbal v Európskej únii (rozprava)

Otázku na ústne zodpovedanie pre Komisiu položili v mene skupiny PPE-DE Ivo Belet a Doris Packza skupinu PPE-DE: Rámec vyváženého rozvoja futbalu v EÚ (B6-0133/2004)

Otázku na ústne zodpovedanie pre Komisiu položila Christa Prets: Rozvoj futbalu v EÚ (B6-0134/2004)

Otázku na ústne zodpovedanie pre Komisiu položil za skupinu ALDE Hannu Takkula: Rámec vyváženého rozvoja futbalu v EÚ (B6-0135/2004)

Ivo Belet položil otázku na ústnu odpoveď(B6-0133/2004).

Christa Prets položil otázku na ústnu odpoveď(B6-0134/2004).

Hannu Takkula položil otázku na ústnu odpoveď(B6-0135/2004).

Vystúpili títo poslanci: Manolis Mavrommatis za skupinu PPE-DE, Nikolaos Sifunakis za skupinu PSE, Jean-Luc Bennahmias za skupinu Verts/ALE, Brian Crowley za skupinu UEN, Thomas Mann, Gary Titley, Bernat Joan i Marí, Christopher Beazley, Othmar Karas a Ján Figeľ (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

17.   Bezpečnejšie používanie Internetu a nových on-line technológií ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného programu Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania Internetu a nových on-line technológií [KOM(2004)0091 — C5-0132/2004 — 2004/0023(COD)] — Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajkyňa Edith Mastenbroek (A6-0033/2004)

V rozprave vystúpila Viviane Reding (členka Komisie).

Edith Mastenbroek uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Timothy Kirkhope za skupinu PPE-DE, Inger Segelström za skupinu PSE, András Gyürk, Claude Moraes, Reino Paasilinna a Viviane Reding.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 2.12.2004.

18.   Dohoda EÚ/San Marino (zdaňovanie príjmu z úspor) * — Dohoda EÚ/Monako (zdaňovanie príjmu z úspor) * (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a republikou San Marino, ktorá ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0643 — C6-0172/2004 — 2004/0241 (CNS)) — Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajca: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2004)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom, ktoré ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS)) — Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajca Jean-Paul Gauzès (A6-0042/2004)

Jean-Paul Gauzès uviedol správy.

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Gerard Batten za skupinu IND/DEM a László Kovács (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 2.12.2004.

19.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 350.854/OJJE).

20.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.40 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Alejo Vidal-Quadras Roca

podpredseda


(1)  Tento názov nie je v súčasnosti k dispozícii vo všetkých jazykoch.


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Baco, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Demszky, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Enrico Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Cristobal Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, João de Deus Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Frithjof Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Skinner, Škottová, Alyn Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Verges, Vernola, Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wojciechowski, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


PRÍLOHA

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Zmena programu rokovania

Za: 104

ALDE: Budreikaitė, Duff, Duquesne, Jäätteenmäki, Koch-Mehrin, Lax, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Sterckx, Szent-Iványi, Watson

GUE/NGL: Guidoni, Markov, Rizzo

IND/DEM: Belder, Blokland, Lundgren, Sinnott

NI: Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Bowis, Brok, Casa, Cesa, Chichester, Chmielewski, Daul, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dover, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Gräßle, Graça Moura, Grossetête, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Koch, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lewandowski, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, Marques, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Nicholson, Olbrycht, Őry, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Podkański, Poettering, Protasiewicz, Purvis, Rübig, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Spautz, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sudre, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vlasto, Weber Manfred, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beglitis, Paleckis, Tzampazi

UEN: Crowley

Proti: 130

ALDE: Alvaro, Costa Paolo, Deprez, Fourtou, Gibault, Kułakowski, Lambsdorff, Lehideux, Ludford, Lynne, Onyszkiewicz, Ries, Staniszewska, Starkevičiūtė, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Figueiredo, Henin, Kaufmann, Liotard, Meijer, Musacchio, Pflüger, Remek, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Louis, Salvini, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Golik, Kozlík, Masiel, Mote

PPE-DE: Beazley, Gomolka, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Tannock, Ulmer

PSE: Andersson, Arnaoutakis, van den Berg, Berger, Bösch, Christensen, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, De Vits, Evans Robert, Falbr, Fava, Fruteau, Gebhardt, Goebbels, Grabowska, Haug, Ilves, Jöns, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Liberadzki, McAvan, Maňka, Mikko, Moraes, Morgan, Napoletano, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rouček, Sakalas, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarabella, Titley, Van Lancker, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Janowski, Kamiński, Pavilionis, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 22

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Pafilis, Stroz, Toussas

IND/DEM: Adwent, Batten, Booth, Chruszcz, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Wise

NI: Allister

PPE-DE: Sumberg


Štvrtok 2. decembra 2004

25.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 208/16


ZÁPISNICA

(2005/C 208 E/02)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

1.   Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 hod.

2.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty: parlamentných výborov

* Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa uzatvára dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom stanovujúca rovnaké opatrenia ako smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS)) — Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Gauzès Jean-Paul (A6-0042/2004).

3.   Zloženie Parlamentu

Príslušné maďarské úrady oznámili menovanie Viktórie Bernáthné Mohácsi za poslankyňu namiesto Gábora Demszkyho, a to s účinnosťou od 29.11.2004.

Predseda upozornil na ustanovenia čl. 3 ods. 5. rokovacieho poriadku.

4.   Výročná správa Dvora audítorov - 2003 (rozprava)

Juan Manuel Fabra Vallés (predseda Dvora audítorov) prezentoval výročnú správu tohto orgánu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpil Simon Busuttil za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Szabolcs Fazakas (predseda výboru CONT), Jan Mulder za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Ashley Mote, nezávislý poslanec, James Elles, Terence Wynn, Kyösti Tapio Virrankoski, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Albert Jan Maat, Herbert Bösch, Carl Lang, István Pálfi, Inés Ayala Sender, Christofer Fjellner, Paulo Casaca a Neil Parish

Rozprava sa skončila.

5.   Situácia v Kolumbii (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Kolumbii

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, James Hugh Allister, nezávislý poslanec, Fernando Fernández Martín, Giovanni Claudio Fava, Raül Romeva i Rueda, Athanasios Pafilis, Antonio López-Istúriz White, Proinsias De Rossa a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra s osobnou pripomienkou.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.55 hod. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

podpredseda

6.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Antonis Samaras informoval predsedníctvo, že bol prítomný, ale jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Hlasovanie o zrušení vyhlásení: Samit EÚ/Rusko (bod 9 zápisnice zo dňa 01.12.2004):

Othmar Karas oznámil, že mal v úmysle hlasovať za zrušenie.

Marcin Libicki a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg oznámili, že boli prítomní, ale hlasovania sa nezúčastnili.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

7.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach atď.) sú uvedené v prílohe č. I zápisnice.

7.1.   Návrh opravného rozpočtu 10/2004 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2004 pre rozpočtový rok 2004 — Oddiel III: Komisia [15179/2004 — C6-0209/2004- 2004/2223(BUD)] — Výbor pre rozpočet.

Spravodajca: Jan Mulder (A6-0053/2004)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha 1, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2004)0069)

7.2.   Dohoda EÚ/San Marino (zdaňovanie príjmu z úspor) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a republikou San Marino, ktorá ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0643 — C6-0172/2004 — 2004/0241 (CNS)) — Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajca: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2004)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2004)0070)

7.3.   Dohoda EÚ/Monako (zdaňovanie príjmu z úspor) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom, ktoré ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS)) — Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajca: Jean-Paul Gauzès (A6-0042/2004)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2004)0071)

7.4.   Bezpečnejšie používanie Internetu a nových on-line technológií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného programu Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania Internetu a nových on-line technológií [KOM(2004)0091 — C5-0132/2004 — 2004/0023(COD)] — Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajkyňa: Edith Mastenbroek (A6-0033/2004)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2004)0072)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2004)0072)

7.5.   Cestovné pasy občanov Únie * (hlasovanie)

Správa o návrhu Komisie, týkajúcom sa nariadenia Rady o štandardoch pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch občanov EÚ [KOM(2004)0116 — C5-0101/2004 — 2004/0039(CNS)] — Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Carlos Coelho (A6-0028/2004)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2004)0073)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý v znení zmien a doplnení (P6_TA(2004)0073)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE požiadal, aby bola správa, na základe článku 168 odseku 2 rokovacieho poriadku pridelená výboru,

Carlos Coelho (spravodajca) a Jean-Louis Bourlanges (predseda výboru LIBE) k tejto žiadosti.

Parlement odmietol žiadosť.

7.6.   Situácia na Ukrajine (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0195/2004, B6-0196/2004, B6-0199/2004, B6-0200/2004, B6-0201/2004 a B6-0202/2004

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha 1, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B6-0195/2004

(nahrádzajúci B6-0195/2004, B6-0196/2004, B6-0199/2004, B6-0200/2004, B6-0201/2004 a B6-0202/2004:

podaný týmito poslancami:

Jacek Emil Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Edward McMillan-Scott a Aldis Kušķis, za skupinu PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec a Toomas Hendrik Ilves, za skupinu PSE,

Cecilia Malmström a Jelko Kacin, za skupinu ALDE,

Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk a Angelika Beer, za skupinu Verts/ALE,

André Brie, Jonas Sjöstedt a Vittorio Emanuele Agnoletto, za skupinu GUE/NGL,

Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański a Guntars Krasts, za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2004)0074)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Stanisław Jałowiecki predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 11, ktorý bol schválený,

Cecilia Malmström za skupinu ALDE predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 4, ktorý bol schválený,

Armin Laschet za skupinu PPE-DE predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh o vypustení odôvodnenia M, ktorý bol schválený.

7.7.   Finančné výhľady (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0189/2004

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2004)0075)

7.8.   Svetový deň boja proti AIDS (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0190/2004, B6-0191/2004, B6-0192/2004, B6-0193/2004 a B6-0194/2004

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B6-0190/2004

(nahrádzajúci B6-0190/2004, B6-0191/2004, B6-0192/2004, B6-0193/2004 a B6-0194/2004):

podaný týmito poslancami:

John Bowis, Richard Seeber, Anders Wijkman a Françoise Grossetête, za skupinu PPE-DE,

Anne Van Lancker, Glenys Kinnock, Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg a Karin Scheele, za skupinu PSE,

Holger Krahmer, za skupinu ALDE,

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí, Satu Hassi, Carl Schlyter a Marie Anne Isler Béguin, za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo a Luisa Morgantiniza skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2004)0076)

8.   Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Mastenbroek — A6-0033/2004

Arlene McCarthy

Správa: Coelho — A6-0028/2004

Hynek Fajmon

Situácia na Ukrajine — RC-B6-0195/2004

Bernd Posselt, Luís Queiró

9.   Opravy výsledkov hlasovania

Nasledujúci poslanci požiadali o opravu výsledkov hlasovania o týchto bodoch:

Správa: Gauzès — A6-0042/2004

jediné hlasovanie

za: John Attard-Montalto, Avril Doyle, Maria da Assunção Esteves, Gunnar Hökmark, Nils Lundgren, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Georgios Papastamkos, Riccardo Ventre, Lars Wohlin

Správa: Coelho — A6-0028/2004

legislatívne uznesenie (ako celok)

za: John Attard-Montalto

Finančné výhľady — B6-0189/2004

pozmeňujúci/doplňujúci návrh 1

za: Raül Romeva i Rueda

uznesenie (ako celok)

za: Jean-Claude Fruteau, Erika Mann, Miguel Angel Martínez Martínez, Inger Segelström

María Elena Valenciano Martínez-Orozco oznámila, že sa zúčastnila hlasovania o správach Edith Mastenbroek (A6-0033/2004) a Carlos Coelho (A6-0028/2004).

Gianni De Michelis bol prítomný, ale nezúčastnil sa hlasovania na jeho začiatku.

10.   Samit EÚ/Rusko (lehoty na predloženie)

Boli stanovené tieto lehoty:

návrhy uznesenia: 8.12.2004 o 18.00 hod.

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a návrhy uznesení: 13.12.2004 o 19.00 hod.

Hlasovanie sa uskutoční dňa 15.12.2004

11.   Oznámenie spoločnej pozície Rady

Predseda oznámil, že na základe článku 57 odseku 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca spoločná pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia ako aj pozícia Komisie:

Spoločná pozícia prijatá Radou 29. novembra 2004 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (12060/2/2004 — C6-0211/2004 — 2003/0167(COD))

pridelené

gestorský: IMCO

12.   Zloženie výborov

Na základe žiadosti skupiny PPE-DE Parlament schválil menovanie:

výbor FEMM: Edit Bauer.

13.   Termíny nasledujúcich schôdzí

Budúce schôdze sa budú konať od 13.12.2004 do 16.12.2004.

14.   Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 bude zápisnica z rokovania toho dňa predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.

15.   Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 11.50 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Josep Borrell Fontelles

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, António Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Demszky, Deprez, De Rossa, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Enrico Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Cristobal Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, João de Deus Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Skinner, Škottová, Alyn Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tarabella, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Verges, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


PRÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+

prijatý

-

zamietnutý

nehlasovalo sa o ňom

VS

vzatý späť

HPM (..., ..., ...)

hlasovanie podľa mien (hlasy za, hlasy proti, zdržali sa)

EH (...,...,...)

elektronické hlasovanie (hlasy za, hlasy proti, zdržali sa)

časť.

hlasovanie po častiach

odd.

oddelené hlasovanie

PDN

pozmeňujúci/doplňujúci návrh

K

kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh

zodpovedajúca časť

V

pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia

=

zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy

§

odsek

čl.

článok

odôv.

odôvodnenie

NU

návrh uznesenia

SNU

spoločný návrh uznesenia

TH

tajné hlasovanie

1.   Návrh opravného rozpočtu 10/2004

Správa: Jan MULDER (A6-0053/2004)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

2.   Dohoda EÚ/San Marino (zdaňovanie príjmu z úspor) *

Správa: Jean-Paul GAUZÈS (A6-0039/2004)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

3.   Dohoda EÚ/Monako (zdaňovanie príjmu z úspor) *

Správa: Jean-Paul GAUZÈS (A6-0042/2004)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

HPM

+

449, 12, 40

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: jediné hlasovanie

4.   Bezpečnejšie používanie Internetu a nových on-line technológií ***I

Správa: Edith MASTENBROEK (A6-0033/2004)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

PDN gestorského výboru - hlasovanie ako celok

1-67

výbor

 

+

 

čl. 6

68

PSE

 

+

 

69

PSE

 

+

 

hlasovanie: zmenený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

5.   Cestovné pasy občanov Únie *

Správa: Carlos COELHO (A6-0028/2004)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Návrh nariadenia

PDN gestorského výboru — hlasovanie ako celok

2-3

6-18

výbor

 

+

 

PDN gestorského výboru — hlasovanie ako celok

4

výbor

EH

+

329, 260, 4

19

výbor

 

+

 

čl. 1 ods. 2

23

Verts/ALE

 

-

 

26

ALDE

 

-

 

5

výbor

 

+

 

čl. 2 ods. 1 bod c)

24 =

27 =

Verts/ALE

EH

-

169, 407, 19

odôv. 2

25

ALDE

 

-

 

1

výbor

 

+

 

21

Verts/ALE

 

-

 

odôv. 8

22

Verts/ALE

 

-

 

hlasovanie: zmenený návrh

 

+

 

návrh legislatívneho uznesenia

po citácii 1

20

PPE-DE

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie (ako celok)

HPM

+

471, 118, 6

Žiadosti o oddelené hlasovanie

PPE-DE: PDN 4 a 19

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: konečné hlasovanie

GUE/NGL: konečné hlasovanie

PPE-DE: konečné hlasovanie

6.   Ukrajina

Návrhy uznesení: B6-0195/2004, B6-0196/2004, B6-0199/2004, B6-0200/2004, B6-0201/2004, B6-0202/2004

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0195/2004 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a UEN)

odôv. M

 

PPE-DE

 

+

ústny pozmeňujúci/doplňujúci návrh

po bode 4

 

Staniszewska

 

+

ústny pozmeňujúci/doplňujúci návrh

§ 7

 

pôvodný text

odd.

+

 

§ 10

 

pôvodný text

časť.

 

 

1

+

 

2

+

 

3/EH

-

269, 308, 11

§ 11

 

Jałowiecki

 

+

ústny pozmeňujúci/doplňujúci návrh

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

návrhy uznesení politických skupín

B6-0195/2004

 

GUE/NGL

 

 

B6-0196/2004

 

UEN

 

 

B6-0199/2004

 

Verts/ALE

 

 

B6-0200/2004

 

ALDE

 

 

B6-0201/2004

 

PSE

 

 

B6-0202/2004

 

PPE-DE

 

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie

ALDE: § 7

Žiadosť o hlasovanie po častiach

ALDE, GUE/NGL

§ 10

1. časť:„je presvedcený, že vztahy s Ukrajinou ... prosperujúcej trhovej ekonomiky“

2. časť:„a zaujatí oprávneného miesta v euro-atlantickom spoločenstve demokratických národov“

3. časť:„euro-atlantickom“

Rôzne

Inese VAIDERE takisto podpísala návrh uznesenia v mene skupiny UEN.

Armin LASCHET predložil ústny pozmeňovací a doplňovací návrh na vypustenie odôvodnenia M.

Grażina STANISZEWSKA predložila nasledujúci ústny pozmeňovací a doplňovací návrh:

za ods. 4 sa vkladá tento nový odsek:

„vyzýva ukrajinskú vládu zdržať sa akéhokoľvek tlaku na médiá, najmä verejnoprávne, aby ukrajinský ľud dostal objektívne a nestranné informácie o kandidátoch a súčasnej politickej situácii v krajine;“

Stanisław JAŁOWIECKI predložil ústny pozmeňovací a doplňovací návrh:

ods. 11

„vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby v očakávaní uspokojivého výsledku súčasnej situácie urýchlili schválenie akčného plánu pre Ukrajinu, zapojili sa do rýchleho plnenia tohto plánu a začlenili doň nové opatrenia zamerané na posilnenie úlohy občianskej spoločnosti;“

7.   Finančné výhľady

Návrh uznesenia: B6-0189/2004

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Návrh uznesenia B6-0189/2004 (dočasný výbor)

§ 1

2

GUE/NGL

 

-

 

po bode 1

1

GUE/NGL

HPM

-

81, 500, 11

§ 4

3

GUE/NGL

 

-

 

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 7

4

GUE/NGL

 

-

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

499, 67, 39

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

GUE/NGL: PDN 1

IND/DEM: konečné hlasovanie

Žiadosti o oddelené hlasovanie

PPE-DE: § 4

8.   Svetový deň boja proti AIDS

Návrhy uznesení: B6-0190/2004, B6-0191/2004, B6-0192/2004, B6-0193/2004, B6-0194/2004

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0190/2004 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

po bode 2

1

GUE/NGL

EH

+

311, 249, 15

po bode 7

2

GUE/NGL

časť.

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 9

 

pôvodný text

odd.

+

 

§ 10

 

pôvodný text

odd.

+

 

§ 11

 

pôvodný text

odd.

+

 

§ 12

 

pôvodný text

odd.

+

 

po bode 15

3

GUE/NGL

 

-

 

po bode 20

4

GUE/NGL

 

+

 

§ 22

 

pôvodný text

časť.

 

 

1

+

 

2/EH

+

306, 272, 4

§ 24

 

 

časť.

 

 

1

+

 

2/EH

+

297, 273, 4

§ 25

 

pôvodný text

odd.

+

 

odôv. G

 

pôvodný text

odd.

+

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

návrhy uznesení politických skupín

B6-0190/2004

 

ALDE

 

 

B6-0191/2004

 

GUE/NGL

 

 

B6-0192/2004

 

PSE

 

 

B6-0193/2004

 

Verts/ALE

 

 

B6-0194/2004

 

PPE-DE

 

 

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll a Marios Matsakis takisto podpísali návrh uznesenia B6-0190/2004.

Žiadosti o oddelené hlasovanie

IND/DEM: odseky 10 a 25

UEN: odôv G, odseky 9, 10, 11, 12 a 25

Žiadosť o hlasovanie po častiach

IND/DEM

§ 22

1. časť:celý odsek s výnimkou slov „akými sú napr. prisťahovalci, osoby poskytujúce sexuálne služby atď.“

2. časť:tieto slová

PPE-DE, IND/DEM

24

1. časť:celý odsek s výnimkou slov: „a najmä taliansku vládu“

2. časť:tieto slová

PSE

PDN. 2

1. časť:„nalieha na európsky farmaceutický priemysel ... a iné dôležité lieky;“

2. časť:„nalieha napríklad na spolocnost Sanofi-Aventis ... s odbornými znalosťami danej problematiky;“


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Správa Gauzès A6-0042/2004

Za: 449

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa Paolo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Huhne, Jäätteenmäki, Jensen, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, McDonald

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Wierzejski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Poli, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vlasto, Weber Manfred, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Bersani, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gröner, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 12

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Pęk, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Kilroy-Silk, Mote

Zdržali sa: 40

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Remek, Ribeiro, Rizzo, Seppänen, Stroz, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Romagnoli, Schenardi

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Správa Coelho A6-0028/2004

Za: 471

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa Paolo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Di Pietro, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Lundgren, Sinnott, Speroni, Wohlin

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Poli, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Villiers, Weber Manfred, Weisgerber, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Proti: 118

ALDE: Attwooll, Carlshamre, Chiesa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Huhne, Karim, Klinz, Ludford, Lynne, Malmström, Szent-Iványi, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Ribeiro, Rizzo, Seppänen, Stroz, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Adwent, Batten, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Resetarits

PPE-DE: Cabrnoch, Ouzký, Strejček, Zahradil

PSE: Hutchinson

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 6

ALDE: Alvaro, Jäätteenmäki, Lambsdorff

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Škottová

3.   B6-0189/2004 — Finančné výhľady

Za: 81

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Ribeiro, Rizzo, Stroz, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Ryszard

PPE-DE: Grosch, Higgins, Hoppenstedt, Klich

PSE: Gomes, Hamon

UEN: Musumeci

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 500

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa Paolo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Huhne, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Poli, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Villiers, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Del Turco, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Hänsch, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Schlyter

Zdržali sa: 11

ALDE: Bernáthné Mohácsi, Chiesa

GUE/NGL: Henin, Pafilis, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Hatzidakis

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Romeva i Rueda

4.   B6-0189/2004 — Finančné výhľady

Za: 499

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa Paolo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Huhne, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikien, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, De Poli, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Del Turco, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 67

GUE/NGL: Markov, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Harbour, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Strejček, Sumberg, Van Orden, Villiers, Zahradil

PSE: Fruteau, Mann Erika, Martínez Martínez, Segelström

UEN: Camre

Zdržali sa: 39

ALDE: Bernáthné Mohácsi, Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Ribeiro, Rizzo, Seppänen, Stroz, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Baco, Kozlík, Resetarits

PPE-DE: Elles

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Schlyter


PRIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2004)0069

Návrh opravného rozpočtu 10/2004

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2004 na rozpočtový rok 2004 (Oddiel III — Komisia) (15179/2004 — C6-0209/2004 - 2004/2223(BUD))

Európsky parlament,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 272 ods. 4, predposledný pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 177,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1) a články 37 a 38 tohto nariadenia,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2004, schválený s konečnou platnosťou dňa 18. decembra 2003 (2) a upravený v súlade s rozšírením Európskej únie (3),

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a o zlepšení rozpočtového postupu (4),

so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 11/2004 na rozpočtový rok 2004, ktorý Komisia predložila dňa 13. októbra 2004 (SEC(2004)1234),

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 10/2004, ktorý Rada prijala dňa 29. novembra 2004 (15179/2004 - C6-0209/2004),

so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0053/2004),

A.

keďže na rozdiel od predchádzajúceho roka, ktorý sa vyznačoval obrovskými prebytkami v platbách štrukturálnych fondov, predbežný návrh opravného rozpočtu č. 11 má za cieľ vyčlenenie dodatočných prostriedkov vo výške 1,0 miliárd EUR,

B.

keďže Rada sa na zmierovacom konaní o rozpočte dňa 24. novembra 2003 zaviazala pokryť každú potrebu dodatočných platieb, ktoré je potrebné uskutočniť v rámci štrukturálnych fondov,

C.

keďže žiadosti členských štátov o platby, ktoré boli Komisii doručené dňa 31. októbra 2004 dokazujú, že bude potrebných dokonca viac než 1,0 miliárd EUR ako dodatočných prostriedkov,

1.

schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 10/2004 bez zmien a doplnení;

2.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a ostatným príslušným inštitúciám a orgánom.


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2004.

(3)  Ú. v. ES C 105, 30.4.2004, s. 9.

(4)  Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda v znení zmenenom a doplnenom rozhodnutím 2003/429/ES (Ú. v. ES L 147, 14.6.2003, s. 25).

P6_TA(2004)0070

Dohoda EÚ/San Marino (zdaňovanie príjmu z úspor) *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Republikou San Marino, ktorá ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0643 - C6-0172/2004 - 2004/0241(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0643) (1),

so zreteľom na návrh dohody medzi Európskym spoločenstvom a Republikou San Marino, ktorá ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov,

so zreteľom na článok 94, článok 300 ods. 2, prvý pododsek, a odsek 4 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 300 ods. 3, prvý pododsek, Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0172/2004),

so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0039/2004),

1.

schvaľuje uzavretie dohody;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Republiky San Marino.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2004)0071

Dohoda EÚ/Monako (zdaňovanie príjmu z úspor) *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom, ktorá ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2004)0733 - C6-0202/2004 - 2004/0264(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0733) (1),

so zreteľom na návrh dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom, ktorá ustanovuje rovnaké opatrenia, aké sú stanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov,

so zreteľom na článok 94, článok 300 ods. 2, prvý pododsek, a odsek 4 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 300 ods. 3, prvý pododsek, Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0202/2004),

so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0042/2004),

1.

schvaľuje uzavretie dohody;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Monackého kniežatstva.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2004)0072

Bezpečnejšie používanie Internetu a nových on-line technológií ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného programu Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových on-line technológií (KOM(2004)0091 - C5-0132/2004 - 2004/0023(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie predložený Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0091) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C5-0132/2004),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0033/2004),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby znovu predložila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2004)0023

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. decembra 2004 s ohľadom na prijatie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.../2005/ES o vytvorení viacročného Programu Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových on-line technológií

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 153 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (4),

keďže:

(1)

Prenikanie internetu a používanie nových technológií ako sú mobilné telefóny v Spoločenstve neustále významne rastie. Popritom naďalej pretrváva nebezpečenstvo, najmä pre deti a nebezpečenstvo zneužívania technológií a objavujú sa nové nebezpečenstvá a zneužitia. S cieľom podporiť využívanie príležitostí, ktoré ponúka internet a nových on-line technológií, sú potrebné aj opatrenia na podporu ich bezpečnejšieho používania a ochranu koncového užívateľa pred nechceným obsahom.

(2)„

Akčný plán Európa 2005” (5), ktorý rozvíja lisabonskú stratégiu má za cieľ podporovať bezpečné služby, aplikácie a obsah založený na široko dostupnej širokopásmovej infraštruktúre. K jeho cieľom patrí bezpečná informačná infraštruktúra, vývoj, analýza a rozširovanie osvedčených postupov, mechanizmus porovnávania služieb a koordinácie politických konceptov pre informačnú spoločnosť.

(3)

Právny rámec, ktorý sa definuje na úrovni Spoločenstva, na riešenie problémov týkajúcich sa digitálneho obsahu v informačnej spoločnosti teraz zahŕňa predpisy o on-line službách, najmä problémoch s nevyžiadanými reklamnými emailmi v smernici 2002/58/ES  (6) a o dôležitých aspektoch zodpovednosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb v smernici 2000/31/ES  (7) a odporúčania pre členské štáty, hospodárske odvetvie a dotknuté strany a Komisiu spolu s hlavnými usmerneniami, ktoré sú obsiahnuté v odporúčaní 98/560/ES  (8).

(4)

Neustále bude existovať potreba konať v oblasti obsahu s možným škodlivým účinkom na deti alebo nechceného obsahu zo strany koncového užívateľa a v oblasti nezákonného obsahu, najmä detskej pornografie a rasistického materiálu .

(5)

Dosiahnuť medzinárodnú dohodu o právne záväzných základných pravidlách je žiaduce, ale nie ľahko splniteľné. I keď sa takáto dohoda dosiahne, sama o sebe nebude postačovať na zabezpečenie vykonávania pravidiel alebo na zaistenie ochrany tých, ktorí sú vystavení riziku.

(6)

Akčný plán Bezpečnejší internet (9) (1998 - 2004) upravil financovanie Spoločenstvom, ktoré úspešne podnietilo rôzne iniciatívy a poskytlo európsku pridanú hodnotu. Ďalšie financovanie pomôže novým iniciatívam nadviazať na už vykonanú prácu.

(7)

Naďalej sú potrebné praktické opatrenia na podporu oznamovania nezákonného obsahu osobám, ktoré majú kompetenciu riešiť to, na podporu vyhodnocovania postupov filtračných technológií a ich porovnávania , rozširovania osvedčených postupov na kódexy správania, ktoré obsahujú všeobecne dohodnuté pravidlá správania a na informovanie a vzdelávanie rodičov a detí o najlepšom spôsobe využívania potenciálu nových médií bezpečným spôsobom.

(8)

Nevyhnutná je činnosť na úrovni členského štátu, ktorá zahŕňa široké spektrum účastníkov zo štátnej, regionálnej a miestnej správy, prevádzkovateľov sietí, rodičov, učiteľov a vedenia škôl. Spoločenstvo môže podnecovať osvedčené postupy v členských štátoch vydávaním odporúčaní, tak v EÚ ako i na medzinárodnej úrovni a poskytovaním podpory pre referenčné porovnávanie, budovanie sietí a aplikovaný výskum na európskej úrovni.

(9)

Nevyhnutná je i medzinárodná spolupráca a možno ju podporiť, koordinovať, prenášať a uskutočňovať konaním prostredníctvom sieťových štruktúr Spoločenstva.

(10)

Opatrenia, ktoré je Komisia oprávnená prijať v rámci vykonávacích právomocí, ktoré na ňu boli prenesené týmto rozhodnutím, sú nevyhnutné riadiace opatrenia súvisiace s vykonávaním programu s podstatnými dôsledkami pre rozpočet v zmysle článku 2 písm. a) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10). Tieto opatrenia by sa preto mali prijať v súlade s riadiacim postupom ustanoveným v článku 4 uvedeného rozhodnutia.

(11)

Komisia by mala zabezpečiť komplementárnosť a spolupôsobenie s príbuznými iniciatívami a programami Spoločenstva, okrem iného tým, že zohľadní prácu, ktorú uskutočňujú iné inštitúcie.

(12)

Toto rozhodnutie stanoví pre celé trvanie tohto programu finančný rámec, ktorý tvorí v zmysle bodu 33 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (11), hlavný odkaz pre rozpočtový orgán počas každoročného rozpočtového postupu .

(13)

Keďže ciele navrhnutých činností nie je kvoli nadnárodnej povahe tejto oblasti možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a vzhľadom na európsky rozsah a dôsledky ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje, toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(14)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava princípy obsiahnuté v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článkoch 7 a 8.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľ programu

Toto rozhodnutie zakladá program Spoločenstva na obdobie rokov 2005 - 2008 na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových on-line technológií, najmä deťmi a na boj proti nezákonnému obsahu a obsahu nechceného koncovým užívateľom.

Program sa nazýva Program Bezpečnejší internet plus“ (ďalej len „ program “).

Dosiahnutie celkového cieľa programu uvedeného v článku 1, budú určovať tieto úlohy:

a)

boj proti nezákonnému obsahu

b)

nakladanie s nechceným a škodlivým obsahom

c)

podpora bezpečnejšieho prostredia

d)

zvyšovanie povedomia

Činnosti, ktoré sa majú vykonať podľa týchto úloh, sú uvedené v prílohe I.

Program sa vykonáva v súlade s prílohou III.

Článok 2

Účasť

1.   Na programe sa môžu zúčastniť právnické osoby usadené v členských štátoch.

Na programe sa môžu zúčastniť aj právnické osoby, ktoré sú usadené v kandidátskych krajinách v súlade s existujúcimi dvojstrannými dohodami alebo s dohodami, ktoré sa majú s týmito krajinami uzavrieť.

2.   Na programe sa môžu zúčastniť právnické osoby usadené v štátoch EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, v súlade s ustanoveniami tejto dohody (12).

3.   Na programe sa môžu zúčastniť, bez finančnej podpory Spoločenstva v rámci programu , právnické osoby usadené v tretích krajinách a medzinárodné organizácie, ak takáto účasť účinne prispieva k vykonávaniu programu . Rozhodnutie umožniť takúto účasť sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 2.

Článok 3

Právomoci Komisie

1.   Komisia je zodpovedná za vykonávanie programu.

2.   Na základe tohto rozhodnutia Komisia vypracuje pracovný program.

3.     Pri vykonávaní programu Komisia, v úzkej spolupráci s členskými štátmi, zaistí celkovú zhodu a komplementárnosť s inými príslušnými politikami, programami a činnosťami Spoločenstva, najmä s programami Spoločenstva na výskum a technologický rozvoj a programami Daphne (13), eContent (14) a Modinis (15) .

4.   Komisia koná v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 2 na tieto účely:

a)

prijatie a zmeny pracovného programu;

b)

rozpis rozpočtových výdavkov;

c)

stanovenie kritérií a obsahu výziev na predkladanie návrhov v súlade s cieľmi ustanovenými v článku 1;

d)

hodnotenie projektov navrhnutých na základe výziev na predkladanie návrhov na financovanie Spoločenstvom, kde sa odhadovaná čiastka príspevku Spoločenstva rovná alebo presahuje čiastku 500 000 EUR;

e)

akékoľvek odchýlky od pravidiel stanovených v prílohe III;

f)

uplatňovanie pravidiel na vyhodnotenie programu.

5.   Komisia informuje výbor o napredovaní vykonávania programu .

Článok 4

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota stanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 5

Monitorovanie a hodnotenie

1.   S cieľom zaistiť efektívne využitie pomoci Spoločenstva Komisia zabezpečí, aby sa činnosti podľa tohto rozhodnutia predbežne posúdili, preskúmali a následne vyhodnotili.

2.   Komisia monitoruje vykonávanie projektov v rámci programu . Komisia vyhodnotí spôsob, akým sa projekty vykonali a vplyv ich vykonávania, aby sa mohlo posúdiť, či sa dosiahli pôvodné ciele.

3.   Komisia podá správu o vykonávaní úloh uvedených v článku 1 ods. 2 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov najneskôr do polovice roku 2006. V tomto kontexte Komisia podá správu o zhode sumy vyčlenenej na roky 2007-2008 s finančným výhľadom. Ak je to uplatniteľné, Komisia vykoná potrebné kroky v rámci rozpočtových postupov na roky 2007 - 2008 s cieľom zaistiť súlad ročných rozpočtových prostriedkov s finančným výhľadom.

Na konci programu predloží Komisia záverečnú hodnotiacu správu.

4.     Komisia postúpi výsledky svojho kvantitatívneho a kvalitatívneho hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade spolu s príslušnými návrhmi na zmenu a doplnenie tohto rozhodnutia. Výsledky sa postúpia pred predložením návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na roky 2007 až 2009.

Článok 6

Finančné ustanovenia

1.   Finančný rámec na uskutočnenie akcií Spoločenstva podľa tohto rozhodnutia v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 sa týmto stanovuje na 45 miliónov eur, z ktorých je 20,050 miliónov eur vyčlenených na obdobie do 31. decembra 2006.

Na obdobie po 31. decembri 2006 sa čiastka považuje za potvrdenú, ak je pre túto fázu v súlade s platným finančným výhľadom na obdobie začínajúce v roku 2007.

Ročné rozpočtové prostriedky na obdobie od roku 2005 do roku 2008 schvaľuje rozpočtový orgán v medziach finančného výhľadu .

2.   Informatívny rozpis výdavkov je uvedený v prílohe II.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Ú. v. EÚC ....

(2)  Ú. v. EÚC ....

(3)  Ú. v. EÚC ....

(4)  Pozícia Európskeho parlamentu z 2. decembra 2004.

(5)  KOM(2002)0263.

(6)  Smernica 2002/58/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(7)  Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

(8)  Odporúčanie Rady 98/560/ES z 24. septembra 1998 o rozvoji konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a informačných služieb prostredníctvom podpory vnútroštátnych rámcov zameraných na dosiahnutie porovnateľnej a účinnej úrovne ochrany neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti (Ú. v. ES L 270, 7.10.1998, s. 48).

(9)  Rozhodnutie č. 276/1999/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 1999, ktorým sa o prijíma viacročný akčný plán Spoločenstva o podpore bezpečnejšieho používania internetu a nových on-line technológií prostredníctvom boja proti nezákonnému a škodlivému obsahu najmä v oblasti ochrany detí a neplnoletých osôb (Ú. v. ES L 33, 6.2.1999, s. 1). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)   Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím 2003/429/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 25).

(12)   Rozhodnutie Spoločného výboru EHP z 23. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Ú. v. EÚ L 277, 26.8.2004, s. 29).

(13)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 803/2004/ES z 21. apríla 2004, ktorým sa prijíma program opatrení Spoločenstva (na roky 2004 až 2008) na prevenciu a boj proti násiliu páchanému na deťoch, mládeži a ženách a na ochranu obetí a rizikových skupín (program Daphne II) (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 1).

(14)  Rozhodnutie Rady 2001/48/ES z 22. decembra 2000, prijímajúce viacročný program Spoločenstva na podporu rozvoja a používania európskeho digitálneho obsahu v globálnych sieťach a na podporu jazykovej rôznorodosti v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 14, 18.1.2001, s.32). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. ... /.../ES Európskeho parlamentu a Rady z ... (Ú. v. EÚ L...).

(15)  Rozhodnutie č. 2256/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003, ktorým sa prijíma viacročný program (2003 — 2005) pre monitorovanie akčného plánu eEurópa 2005, rozširovanie správnej praxe a zlepšenie bezpečnosti siete a informácií (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 1). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES.

PRÍLOHA I

ČINNOSTI

1.   Činnosť 1: Boj proti nezákonnému obsahu

Horúce linky umožňujú verejnosti hlásiť nezákonný obsah. Tieto hlásenia sa ďalej zasielajú príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený konať (poskytovateľovi internetových služieb (PIS), polícii alebo príslušnej horúcej linke). Občianske horúce linky dopĺňajú policajné horúce linky tam, kde takéto linky existujú. Majú inú úlohu ako orgány činné v trestnom konaní, keďže nevyšetrujú trestné činy, nezatýkajú alebo nestíhajú ich páchateľov. Môžu vytvárať odborné strediská, ktoré poskytujú poučenie o PIS, o tom, aký obsah môže byť nezákonný.

Existujúca sieť horúcich liniek je jedinečná organizácia, ktorú by nebolo možné vytvoriť bez finančných prostriedkov EÚ. Ako bolo poukázané v hodnotení programu z roku 2002, sieť bola veľmi úspešná pri rozširovaní členstva a má medzinárodný dosah. Aby horúce linky využili svoj plný potenciál, je potrebné zaistiť celoeurópske pokrytie a spoluprácu a zvýšiť ich účinnosť prostredníctvom výmeny informácií, osvedčených postupov a skúseností. Finančné prostriedky Spoločenstva by sa mali využívať na zvyšovanie povedomia verejnosti o horúcich linkách, a tým zvyšovať ich účinnosť.

Financovanie sa poskytne pre horúce linky vybrané po výzve na predloženie návrhov, ktoré budú slúžiť ako uzly siete a spolupracovať s ostatnými uzlami v Európskej sieti horúcich liniek.

Ak je to potrebné, mohli by sa podporiť telefónne linky pomoci v prípade, keď deti vyjadria obavy v súvislosti s nezákonným a škodlivým obsahom na internete.

Na účel vyhodnotenia účinnosti horúcich liniek je nutné brať do úvahy niekoľko ukazovateľov. Mali by byť zhromažďované kvalitatívne a kvantitatívne údaje o vytvorení a prevádzke horúcich liniek, počte národných uzlov, geografickom pokrytí v členských štátoch, počte prijatých správ, množstve a úrovni skúseností personálu horúcich liniek, správach predložených za účelom akcie orgánom verejnej moci a PIS a, v dostupnom rozsahu o činnostiach uskutočnených ako výsledok, najmä o počte a type internetových stránok, ktoré stiahli poskytovatelia internetových služieb ako výsledok informácií poskytnutých prostredníctvom horúcich liniek. V rámci možností by mali byť tieto informácie sprístupnené verejnosti a mali by byť poskytnuté príslušným orgánom.

S cieľom zabezpečiť účinnosť programu sa bude vyžadovať prítomnosť horúcich liniek vo všetkých členských štátoch a v kandidátskych krajinách, kde v súčasnosti žiadne takéto linky neexistujú. Tieto nové horúce linky sa musia rýchlo a účinne začleniť do existujúcej Európskej siete horúcich liniek. Urýchlenie procesu vytvárania horúcich liniek musí byť stimulované. Mali by sa podporovať prepojenia medzi touto sieťou a horúcimi linkami v tretích krajinách (najmä v iných európskych krajinách, ktoré poskytujú priestor a vytvárajú nezákonný obsah), aby sa umožnil vývoj spoločných prístupov a prenos know-how a osvedčených postupov. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a v prípade potreby , je nutné ďalej zlepšovať mechanizmy na spoluprácu medzi občianskymi horúcimi linkami a orgánmi činnými v trestnom konaní. Zlepšenie musí zahŕňať napr. vývoj kódexu správania pre takéto horúce linky. Vo vhodných prípadoch sa môže vyskytnúť potreba právneho a technického vyškolenia personálu horúcich liniek. Aktívna účasť horúcich liniek pri vytváraní sietí a cezhraničných činností bude povinná.

Horúce linky by mali byť napojené na iniciatívy členských štátov, podporované na vnútroštátnej úrovni a mali by byť finančne schopné zabezpečiť si pokračovanie prevádzky i po ukončení súčasného programu . Spolufinancovanie je určené pre občianske horúce linky a preto sa nebude poskytovať horúcim linkám prevádzkovaným políciou. Horúce linky objasňujú užívateľom rozdiel medzi ich aktivitami a aktivitami orgánov verejnej moci a informujú ich o existencii alternatívnych spôsobov hlásenia nezákonného obsahu .

S cieľom dosiahnuť maximálny vplyv a efektívnosť v rámci dostupných finančných prostriedkov musí sieť horúcich liniek fungovať čo najúčinnejšie. To možno najlepšie dosiahnuť priradením koordinačného uzla sieti, ktorý bude napomáhať prijímanie dohôd medzi horúcimi linkami, aby sa vytvorili usmernenia na európskej úrovni, pracovné metódy a postupy, ktoré rešpektujú obmedzenia vnútroštátneho práva uplatňovaného na jednotlivé horúce linky.

Koordinačný uzol bude:

podporovať sieť ako celok tak, že sa zabezpečí jej viditeľnosť na európskej úrovni a v rámci celej Európskej únie sa zvýši povedomie verejnosti, a to zabezpečením napr. jednotnej identity a vstupného bodu, ktorý poskytne jednoduchý prístup k príslušnému vnútroštátnemu miestu ,

nadväzovať kontakt s príslušnými orgánmi s cieľom dokončenia pokrytia siete v členských štátoch a kandidátskych krajinách,

zlepšovať prevádzkovú účinnosť siete,

vypracovať usmernenia o najlepších postupoch pre horúce linky a prispôsobovať ich novým technológiám,

organizovať pravidelnú výmenu informácií a skúseností medzi horúcimi linkami,

zabezpečovať tím odborníkov na poradenstvo a výcvikový proces pre začínajúce horúce linky, najmä v kandidátskych krajinách,

zaisťovať spojenie s horúcimi linkami v tretích krajinách;

udržiavať úzky pracovný vzťah s uzlom na koordináciu povedomia (pozri bod 4 nižšie), aby sa zaistila súdržnosť a účinnosť celkových operácií programu a aby sa zvýšilo povedomie verejnosti o horúcich linkách,

zúčastňovať sa na fóre pre bezpečnejší internet a iných významných podujatiach a koordinovať tak vstupy/spätné väzby od horúcich liniek.

Koordinačný uzol bude monitorovať účinnosť horúcich liniek a zhromažďovať presné a zmysluplné štatistické údaje o ich prevádzke (počet a druh prijatých správ, vykonané činnosti a výsledky atď.). Tieto štatistiky by mali byť porovnateľné vo všetkých členských štátoch.

Sieť horúcich liniek by mala zaistiť pokrytie a výmenu správ o hlavných typoch nezákonného obsahu - presahujúc oblasť detskej pornografie. Pre iné oblasti, ako je napr. rasistický obsah môžu byť potrebné rozličné mechanizmy a expertízy, čo by mohlo zahŕňať iné typy uzlov zaoberajúcich sa odlišnými otázkami. Keďže finančné a administratívne zdroje programu sú obmedzené, nie všetky takéto uzly by nevyhnutne získali finančné prostriedky, ktoré sa možno budú musieť sústrediť na posilnenú úlohu koordinačného uzlu v týchto oblastiach .

2.   Činnosť 2: Nakladanie s nechceným a škodlivým obsahom

Okrem činnosti týkajúcej sa boja proti nezákonnému obsahu pri jeho zdroji môžu užívatelia — v prípade neplnoletých osôb zodpovední dospelí - potrebovať technické prostriedky. Dostupnosť týchto technických prostriedkov sa môže podporiť s cieľom umožniťniť užívateľom prijať vlastné rozhodnutia o tom , ako sa vysporiadať s nechceným a škodlivým obsahom (splnomocnenie užívateľa).

Malo by sa poskytnúť ďalšie financovanie na zvýšenie dostupných informácií o výkone a účinnosti filtračného softvéru a služieb tak, aby si užívateľ mohol vybrať. Hodnotným partnerom v týchto snahách môžu byť organizácie užívateľov a vedeckovýskumné inštitúty.

Systémy hodnotenia a značky kvality v kombinácii s filtračnými technológiami môžu pomôcť umožniť užívateľom v súvislosti s výberom obsahu, ktorý si želá prijímať a poskytnúť európskym rodičom a pedagógom informácie potrebné pre rozhodovanie v súlade so svojimi kultúrnymi a jazykovými hodnotami. Pri zohľadnení výsledkov predchádzajúcich projektov, finančné prostriedky by sa mohli poskytnúť na projekty, ktoré majú za cieľ prispôsobiť systémy hodnotenia a značky kvality tak, aby zohľadňovali prepojenie telekomunikácií, audiovizuálnych médií a informačných technológií a samoregulačné iniciatívy na podporu spoľahlivosti samoznačovania a služieb na kontrolu presnosti samohodnotiacich značiek. Ďalšia práca bude možno potrebná aj na podporu prijímania systémov hodnotenia a značiek kvality zo strany poskytovateľov obsahu.

Bolo by žiaduce pokúsiť sa o zohľadnenie možného účinku nových technológií na bezpečné používanie deťmi už pri ich vývoji miesto toho, aby sa akékoľvek následky nových technológií riešili až po ich vytvorení. Bezpečnosť koncového užívateľa je kritérium, ktoré sa má zohľadňovať spolu s technickými a obchodnými faktormi. Jedným zo spôsobov ako to uskutočniť by bolo podporovať výmenu názorov medzi odborníkmi na starostlivosť o deti a technickými odborníkmi. Nemalo by sa však zabúdať, že nie každý výrobok určený pre on-line svet je určený pre užívanie deťmi.

Program preto poskytne finančné prostriedky na technologické opatrenia, ktoré spĺňajú potreby užívateľov a ktoré ich oprávňujú obmedzovať množstvo nechceného a škodlivého obsahu, ktorý prijímajú, a riadiť nevyžiadané správy, ktoré dostávajú, vrátane:

hodnotenie účinnosti dostupnej filtračnej technológie a poskytovanie týchto informácií verejnosti jasným a jednoduchým spôsobom, ktorý uľahčuje porovnávanie,

uľahčovanie a koordinácia výmeny informácií a osvedčených postupov pri účinnom presadzovaní boja proti neželanému a škodlivému obsahu,

opatrení na zvýšenie prijímania hodnotenia obsahu a značiek kvality stránok zo strany poskytovateľov obsahu a na prispôsobenie hodnotenia obsahu a značiek, aby zohľadnili dostupnosť rovnakého obsahu prostredníctvom rozličných doručovacích mechanizmov (konvergencia),

v prípade potreby, príspevok k dostupnosti filtračnej technológie najmä v jazykoch, ktoré nemajú primerané pokrytie na trhu. V prípade potreby by mali používané technológie zaručiť právo na ochranu súkromia podľa smerníc 95/46/ES  (1) a 2002/58/ES.

Podporí sa použitie technologických opatrení na ochranu súkromia. Činnosti v rámci týchto akcií budú brať plne do úvahy ustanovenia nadchádzajúceho rámcového rozhodnutia Rady o útokoch na informačné systémy .

Vykonávanie tejto akcie bude úzko koordinované s akciami na podporu bezpečnejšieho internetu (samoregulačné akcie) a zvyšovania povedomia (informovanie verejnosti o prostriedkoch zaobchádzania s nechceným a škodlivým obsahom)

3.   Činnosť 3: Podpora bezpečnejšieho prostredia

Plne funkčný systém samoregulácie je nevyhnutným prvkom pri obmedzovaní toku škodlivého a nezákonného obsahu. Samoregulácia zahŕňa viacero zložiek: konzultácie s dotknutými stranami a ich vhodné zastúpenie; kódexy správania; vnútroštátne orgány uľahčujúce spoluprácu na úrovni Spoločenstva; vnútroštátne vyhodnotenie samoregulačných rámcov. (2) Existuje neustála potreba práce Spoločenstva v tejto oblasti na podporu vykonávania kódexov správania európskym internetovým priemyslom a priemyslom nových online technológií.

Fórum bezpečnejší internet, ktoré sa má vytvoriť do roku 2004 na základe súčasného Akčného plánu bezpečnejší internet, má byť diskusným fórom, ktoré zahŕňa zástupcov priemyslu, orgány činné v trestnom konaní, tvorcov politík, užívateľské organizácie (napr. združenia rodičov a učiteľov, skupiny ochraňujúce záujmy a práva detí, orgány na ochranu spotrebiteľov, organizácie na ochranu občianskych a digitálnych práv). Fórum poskytne platformu na výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi koregulačnými a samoregulačnými orgánmi. Poskytne tiež príležitosť diskutovať o spôsoboch, akými môže priemysel prispieť k boju proti nezákonnému obsahu.

Fórum pre bezpečnejší internet bude hlavným priestorom pre diskusiu na odbornej úrovni a platformou na dosahovanie konsenzu, uvádzanie záverov, odporúčaní, usmernení atď. pre príslušné národné a európske kanály.

Fórum bude pokrývať všetky úlohy, uľahčíí diskusiu a bude podnecovať činnosti príslušné pre nezákonný, nechcený a škodlivý obsah. Bude pozostávať z plenárnych zasadaní a, ak je to potrebné pre špecifické problémy, z pracovných skupín s jasnými cieľmi a termínmi plnenia úloh , bude miestom stretávania sa činiteľov zo všetkých oblastí vrátane vládnych agentúr a programov, normalizačných orgánov, priemyslu, iných služieb v rámci Európskej komisie, užívateľských organizácií (napr. združenia rodičov a učiteľov, skupiny ochraňujúce záujmy detí, orgány na ochranu spotrebiteľov a organizácie na ochranu občianskych a digitálnych práv ). Fórum poskytne príležitosť vymieňať si názory, informácie a skúsenosti ľuďom činným na vnútroštátnej a európskej úrovni, najmä tým, ktorí sú zapojení do programov a iniciatív členských štátov. V prípade potreby by si fórum bezpečnejší internet malo vymieňať informácie a spolupracovať s príslušnými organizáciami činnými v súvisiacich oblastiach, ako napríklad v oblasti bezpečnosti sietí a informácií.

Fórum bezpečnejší internet bude mať špecifické ciele:

1.

Podnecovať budovanie siete vhodných štruktúr v členských štátoch a vytvárať prepojenia medzi samoregulačnými orgánmi mimo Európy.

2.

Podnecovať konsenzus a samoreguláciu v otázkach, ako je napr. hodnotenie kvality internetových stránok, hodnotenie obsahu medzi médiami, techniky hodnotenia a filtrovania a rozširovať ich na nové obsahové formy, ako sú napr. on-line hry a nové formy prístupu , ako napr. mobilné telefóny .

3.

Podporovať poskytovateľov služieb, aby vypracovali kódexy správania, napríklad v oblasti realizácie postupov oznámenia a odstránenia obsahov transparentným a zodpovedným spôsobom, informovania užívateľov o bezpečnom používaní internetu a existencii horúcich liniek na hlásenie nezákonného obsahu.

4.

Podporovať výskum účinnosti projektov hodnotenia a filtračných technológií. Vhodným partnerom v týchto snahách môžu byť organizácie užívateľov a vedeckovýskumné inštitúty.

Výsledky a nálezy z prebiehajúcich a ukončených projektov spolufinancovaných programom budú opäť vstupovať do procesu. Poskytnutie otvorenej platformy pomôže zvýšiť úroveň povedomia a pritiahne účasť kandidátskych štátov a ďalších krajín mimo EÚ a poskytne medzinárodný priestor na riešenie globálnych problémov. Fórum preto zaistí, aby si kľúčové združenia , akými sú užívateľské organizácie (napr. združenia rodičov a učiteľov, skupiny ochraňujúce záujmy a práva detí, orgány na ochranu spotrebiteľov, organizácie na ochranu občianskych a digitálnych práv) , odvetvia priemyslu a verejné orgány boli vedomé iniciatív bezpečnejšieho používania v rámci EÚ i na medzinárodnej úrovni, a aby sa s nimi konzultovalo a aby k nim prispievali.

Fóra pre bezpečnejší internet sa budú môcť zúčastňovať strany z krajín mimo EÚ, ktoré prejavia takýto záujem a strany z kandidátskych krajín. Medzinárodnú spoluprácu rozšíri okrúhly stôl napojený na fórum, ktorý zaistí pravidelný dialóg o najlepších postupoch, kódexoch správania, samoregulácii a hodnotení kvality. Komisia zaistí, že sa plne využije synergia s príbuznými fórami a podobnými iniciatívami.

Na zabezpečenie sekretariátu na podporu fóra pre bezpečnejší internet, vrátane odborníkov v danej oblasti, na navrhovanie tém na štúdie, na prípravu pracovných dokumentov, na riadenie diskusií a zaznamenávanie záverov sa môže vypísať súťaž.

Ďalší typ aktivity priťahujúci finančnú podporu na úrovni EÚ by mohol napríklad zahŕňať samoregulačné projekty na vytvorenie cezhraničných kódexov správania. Môže sa poskytovať poradenstvo a pomoc na zabezpečenie spolupráce na úrovni Spoločenstva prostredníctvom budovania siete príslušných orgánov v členských štátoch a kandidátskych krajinách a prostredníctvom systematického preskúmavania a hlásenia príslušných právnych a regulačných otázok, aby sa napomohlo vytvoreniu metód hodnotenia a certifikácie samoregulácie, poskytla praktická pomoc krajinám, ktoré chcú zriadiť samoregulačné orgány a rozšíriť napojenie na samoregulačné orgány mimo Európy.

4.   Činnosť 4: Zvyšovanie povedomia

Činnosti v oblasti informovanosti by sa mali zameriavať na rôzne kategórie nezákonného, nechceného a škodlivého obsahu (vrátane obsahu nevhodného pre deti, rasizmu a xenofóbie) a, v prípade potreby, zohľadniť súvisiace otázky ochrany spotrebiteľov, ochrany údajov, problematiky informačnej a sieťovej bezpečnosti (vírusy/spam) . Mali by sa zaoberať obsahom, ktorý je šírený prostredníctvom svetovej siete (World Wide Web), ako aj novými formami interaktívnych informácií a komunikácie, ktorú prináša rýchle šírenie internetu a mobilných telefónov (napr. služby pre vzájomnú výmenu súborov (peer-to-peer), širokopásmové video, okamžité posielanie správ (instant messaging), miestnosti pre internetovú diskusiu (chat-rooms) atď.).

Komisia bude naďalej prijímať kroky na podporu nákladovo efektívnych prostriedkov na šírenie informácií veľkému počtu užívateľov, najmä využitím multifunkčných organizácií a kanálov elektronického rozširovania informácií, aby sa dosiahli zamýšľané cieľové skupiny. Komisia by mohla zvážiť najmä využitie masmédií a rozširovanie informačných materiálov školám a internetovým kaviarňam.

Program bude poskytovať podporu náležitým orgánom, ktoré budú vybrané na základe verejnej výzvy na predloženie návrhov, aby slúžili ako uzly na zvyšovanie povedomia v každom členskom štáte a v každej kandidátskej krajine, a ktoré budú vykonávať činnosti a programy na zvyšovanie povedomia v úzkej spolupráci so všetkými príslušnými účastníkmi na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Koordinačný uzol poskytne európsku pridanú hodnotu. Bude fungovať v úzkom spojení s uzlami, aby sa zaistilo, že dochádza k výmene najlepších postupov.

Orgány, ktoré sa budú usilovať o získanie pozície uzlov na zvyšovanie povedomia, budú musieť preukázať, že majú silnú podporu vnútroštátnych orgánov. Mali by mať jasný mandát na vzdelávanie verejnosti v bezpečnejšom používaní internetu a nových médií alebo v mediálnej a počítačovej gramotnosti a musia mať potrebné finančné zdroje na vykonávanie tohto mandátu.

Od uzlov na zvyšovanie povedomia sa bude očakávať:

vytvorenie súdržnej, účinnej a cielenej kampane na zvyšovanie povedomia, pri ktorej sa využijú vhodné média a zohľadnia postupy a skúsenosti z iných krajín,

vytvorenie a udržiavanie partnerstva (formálneho alebo neformálneho) s kľúčovými subjektmi (vládne agentúry, tlačové a mediálne skupiny, združenia PIS, užívateľské organizácie, strany zúčastnené na vzdelávaní) a činností vo svojej krajine, ktoré sa týkajú bezpečnejšieho používania internetu a nových médií,

podpora dialógu a výmeny informácií, najmä medzi zúčastnenými stranami zo vzdelávacej a technologickej oblasti,

kde je to vhodné , spolupráca v oblastiach týkajúcich sa programu Bezpečnejší internet plus , ako sú napr. širšie oblasti mediálnej a počítačovej gramotnosti alebo ochrany spotrebiteľa,

informovanie užívateľov o európskom filtračnom softvéri, službách, horúcich linkách a samoregulačných systémoch,

aktívna spolupráca s ostatnými uzlami európskej siete prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch, účasti na schôdzach a vytváraním a vykonávaním európskeho prístupu prispôsobeného v potrebnej miere národným jazykovým a kultúrnym preferenciám,

zabezpečovanie tímu odborníkov a technickej pomoci pre začínajúce uzly na zvyšovanie povedomia (nové uzly by mohli byť adoptované skúsenejšími uzlami).

S cieľom zabezpečiť maximálnu spoluprácu a efektivitu bude koordinačný uzol financovaný tak, aby poskytol logistickú a infraštruktúrnu podporu pre uzly v každom členskom štáte a zaistil tak viditeľnosť na európskej úrovni, dobrú komunikáciu a výmenu skúseností, aby sa získané poučenia mohli uplatňovať priebežne (napríklad prispôsobením materiálov na zvyšovanie povedomia).

Koordinačný uzol by mal:

zabezpečovať efektívnu komunikáciu a výmenu informácií a najlepších postupov v rámci siete,

poskytovať školenia o bezpečnejšom používaní internetu a nových technológií pre pracovníkov uzlov na zvyšovanie povedomia (školenia pre školiteľov),

poskytovať technickú pomoc kandidátskym krajinám, ktoré chcú vytvárať činnosti na zvyšovanie povedomia,

koordinovať poskytovanie odbornej a technickej pomoci uzlov na zvyšovanie povedomia začínajúcim uzlom na zvyšovanie povedomia;

navrhovať ukazovatele a riadiť zhromažďovanie, analýzu a výmenu štatistických informácií o činnostiach na zvyšovanie povedomia, aby sa vyhodnotil ich vplyv,

poskytovať infraštruktúru na jednotný, súhrnný nadnárodný depozit (internetový portál) príslušných informácií a zdrojov pre zvyšovanie povedomia a výskum s lokalizovaným obsahom (alebo miestnymi podstránkami, ak je to vhodné), ktorý môže zahŕňať výstrižky správ, články, informačný mesačník v niekoľkých jazykoch, ako aj zvideľňovať činnosť fóra,

rozširovať prepojenie s činnosťami na zvyšovanie povedomia mimo Európy,

zúčastňovať sa na fóre pre bezpečnejší internet a iných významných podujatiach a koordinovať vstupy/spätné väzby zo siete na zvyšovanie povedomia.

Uskutoční sa aj výskum na komparatívnom základe o tom, ako ľudia, a najmä deti, používajú nové médiá. Ďalšia činnosť na úrovni EÚ by napríklad mohla byť podpora špecifických internetových služieb vhodných pre deti alebo výročná cena za najlepšiu činnosť roka na zvýšenie povedomia.


(1)  Smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31). Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Pozri informatívne usmernenia na vykonávanie samoregulačného rámca na ochranu neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti v on-line audiovizuálnych a informačných službách na vnútroštátnej úrovni v odporúčaní 98/560/ES.

PRÍLOHA II

INFORMATÍVNY ROZPIS VÝDAVKOV

1) Boj proti nezákonnému obsahu

25 - 30 %

2) Nakladanie s nechceným a škodlivým obsahom

10 - 17 %

3) Podpora bezpečnejšieho prostredia

8 - 12 %

4) Zvyšovanie povedomia

47 - 51 %

PRÍLOHA III

PROSTRIEDKY NA VYKONÁVANIE PROGRAMU

1)

Komisia bude vykonávať program v súlade s technickým obsahom podrobne uvedeným v prílohe I.

2)

Program sa bude uskutočňovať prostredníctvom nepriamej činnosti, ktorá bude obsahovať:

a)

činnosti so spoločnými nákladmi:

Pilotné projekty a činnosti najlepších postupov. Ad-hoc projekty v oblastiach súvisiacich s programom vrátane projektov predvádzajúcich osvedčené postupy alebo zahŕňajúcich inovačné využívanie existujúcich technológií.

Siete: siete, kde sa stretávajú rozličné zúčastnené strany, aby zabezpečili činnosti v celej Európskej únii a umožnili koordináciu aktivít a prenos poznatkov. Môžu byť spojené s činnosťami osvedčených postupov.

Aplikovaný celoeurópsky výskum uskutočnený na komparatívnom základe o tom, ako ľudia a najmä deti používajú nové médiá.

Finančné prostriedky Spoločenstva za bežných okolností neprekročia 50 % nákladov projektu. Orgánom vo verejnom sektore možno uhradiť výdavky na základe 100 % dodatočných nákladov.

b)

sprievodné opatrenia:

Sprievodné opatrenia prispejú k vykonávaniu programu alebo k príprave budúcich aktivít. Opatrenia venované komercializácii výrobkov, postupov alebo služieb, marketingové aktivity alebo podpora predaja sú vylúčené.

Referenčné porovnávanie a výskumy verejnej mienky na vytvorenie spoľahlivých údajov o bezpečnejšom používaní internetu a nových on-line technológiách pre všetky členské štáty získané pomocou porovnateľnej metodiky;

Technické hodnotenie technológií ako napr. filtrovanie určené na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových on-line technológií. Hodnotenie bude tiež zohľadňovať, či tieto technológie zväčšujú ochranu súkromia alebo nie;

Štúdie na podporu programu a jeho činností, vrátane samoregulácie a práce fóra pre bezpečnejší internet a na prípravu budúcich činností;

Súťaže s cenami pre osvedčené postupy;

Výmena informácií, konferencie, semináre, workshopy alebo iné stretnutia a riadenie skupinových činností;

Rozširovanie informácií, informačné a komunikačné aktivity.

3)

Výber projektov so spoločnými nákladmi bude založený na výzvach na predloženie návrhov zverejnených na internetovej stránke Komisie v súlade s platnými finančnými ustanoveniami.

4)

Žiadosti o podporu Spoločenstva by mali uvádzať tam, kde je to vhodné, finančný plán s uvedením všetkých zložiek financovania projektov, vrátane finančnej podpory požadovanej od Spoločenstva a akékoľvek iné žiadosti o podporu alebo granty z iných zdrojov.

5)

Sprievodné opatrenia sa budú vykonávať prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s platnými finančnými ustanoveniami.

P6_TA(2004)0073

Cestovné pasy občanov EÚ *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu, týkajúcom sa nariadenia Rady o štandardoch pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch občanov EÚ (KOM(2004)0116 - C5-0101/2004 - 2004/0039(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2004)0116) (1),

so zreteľom na usmernenia Rady uvedené v dokumente č. 15139/2004, ktorý bol predložený Parlamentu dňa 24. novembra 2004,

so zreteľom na článok 62 ods. 2a) Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 67 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C5-0101/2004),

so zreteľom na Protokol začleňujúci Schengenské acquis do rámca Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom,

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0028/2004),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.

vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

vyzýva na začatie zmierovacieho konania v zmysle spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

5.

vyzýva Radu, aby opäť konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii.

TEXT NAVRHNUTÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2

(2) Dňa 17. októbra 2000 prijali predstavitelia vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, uznesenie o minimálnych bezpečnostných normách pre cestovné pasy. Je vhodné, aby prostredníctvom opatrení Spoločenstva bolo toto uznesenie nahradené a aktualizované s cieľom dosiahnuť rozšírenú harmonizáciu bezpečnostných noriem pre ochranu cestovných pasov voči falšovaniu. Zároveň by mali byť do cestovných pasov zahrnuté biometrické prvky, s cieľom vytvorenia spoľahlivého prepojenia medzi skutočným držiteľom a dokumentom.

(2) Dňa 17. októbra 2000 prijali predstavitelia vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, uznesenie o minimálnych bezpečnostných normách pre cestovné pasy. Európska rada rozhodla, že je vhodné, aby prostredníctvom opatrení Spoločenstva bolo toto uznesenie nahradené a aktualizované s cieľom dosiahnuť lepšiu harmonizáciu bezpečnostných noriem pre ochranu cestovných pasov voči falšovaniu. Zároveň by mali byť do cestovných pasov zahrnuté biometrické prvky, s cieľom vytvorenia spoľahlivého prepojenia medzi skutočným držiteľom a dokumentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 2a (nové)

 

2a) Biometrické údaje v cestovných pasoch by sa mali využívať len na overenie pravosti dokladu ako aj totožnosti držiteľa pomocou priamo dostupných porovnateľných znakov v prípadoch, keď zo zákona vyplýva povinnosť predložiť cestovný pas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 3

(3) Harmonizácia ochranných prvkov a začlenenie biometrických údajov je dôležitým krokom smerom k využívaniu nových prvkov s ohľadom na budúci vývoj na európskej úrovni, ktorý zvýši bezpečnosť cestovných dokladov a vytvorí spoľahlivejšie prepojenie medzi cestovným pasom a jeho držiteľom, čím významne prispeje k ochrane dokladov pred zneužitím. Zohľadniť by sa mali špecifikácie stanovené v dokumente Medzinárodnej organizácie civilného letectva č. 9303 o strojom čitateľných cestovných dokladoch.

(3) Harmonizácia ochranných prvkov a začlenenie biometrických údajov je dôležitým krokom smerom k využívaniu nových prvkov s ohľadom na budúci vývoj na európskej úrovni, ktorý zvýši bezpečnosť cestovných dokladov a vytvorí spoľahlivejšie prepojenie medzi cestovným pasom a jeho držiteľom, čím významne prispeje k ochrane dokladov pred zneužitím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 7

(7) Použitie osobných údajov v cestovných pasoch upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Je nutné zabezpečiť , aby sa v cestovnom pase neuchovávali žiadne ďalšie informácie, ak to nestanovuje nariadenie, jeho príloha, alebo pokiaľ sa tak neuvádza v príslušnom cestovnom doklade.

(7) Použitie osobných údajov v cestovných pasoch upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. V cestovnom pase by sa nemali uchovávať žiadne ďalšie informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 1, odsek 2

2. Cestovný pas obsahuje pamäťové médium s dostatočnou kapacitou, ktoré je vysoko bezpečné a obsahuje snímku tváre. Členské štáty môžu tiež zahrnúť odtlačky prstov v interoperabilných formátoch.

2. Cestovný pas obsahuje vysoko bezpečné pamäťové médium s dostatočnou kapacitou a schopnosťou zaručiť celistvosť, pravosť a dôvernosť uložených údajov . Obsahuje snímku tváre. Členské štáty môžu tiež zahrnúť odtlačky prstov v interoperabilných formátoch. Nezriadi sa žiadna centrálna databáza cestovných pasov Európskej únie a cestovných dokladov, ktorá by obsahovala biometrické a iné údaje o všetkých držiteľoch cestovných pasov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 2, odsek 1, úvodná časť

1. Ďalšie technické špecifikácie cestovných pasov, týkajúce sa nasledujúceho, budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 :

1. Ďalšie technické špecifikácie cestovných pasov, týkajúce sa nasledujúceho, budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 5 :

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 2, odsek 1, písm. b)

b)

technické špecifikácie pre pamäťové médium uchovávajúce biometrické informácie a jeho ochranu;

b)

technické špecifikácie pre pamäťové médium uchovávajúce biometrické informácie a jeho ochranu , najmä na zaručenie celistvosti, pravosti a dôvernosti údajov, ako aj na zaistenie ich použitia v súlade s účelmi stanovenými v tomto nariadení ;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2, odsek 1a (nový)

 

1a. Pamäťové médium môžu používať len

a)

príslušné orgány členských štátov na čítanie, uchovávanie, zmenu a vymazanie údajov, a

b)

zákonom oprávnené orgány na čítanie údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 3, odsek 2a (nový)

 

2a. Každý členský štát vedie register zodpovedných orgánov a oprávnených orgánov, ako je uvedené v článku 2 ods. 1a. O tomto registri a v prípade potreby o jeho pravidelných aktualizáciách informuje Komisiu, ktorá vedie aktuálnu on-line zbierku vnútroštátnych registrov. Komisia každoročne uverejňuje túto zbierku vnútroštátnych registrov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 4, odsek 1

1. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá upravujúce ochranu údajov, osoby, ktorým bol cestovný pas vydaný, majú právo overiť si správnosť osobných údajov uvedených v cestovnom pase a v prípade potreby požiadať o ich opravu alebo odstránenie.

1. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá upravujúce ochranu údajov, osoby, ktorým bol cestovný pas vydaný, majú právo overiť si správnosť osobných údajov uvedených v cestovnom pase a v prípade potreby požiadať o ich opravu alebo odstránenie. Akékoľvek overenie, oprava alebo odstránenie údajov musí dezignovaný orgán členského štátu vykonať bezplatne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 4, odsek 2

2. V cestovných pasoch sa nesmú nachádzať žiadne informácie v strojom čitateľnom formáte, ktoré nie sú uvedené v tomto nariadení alebo jeho prílohách alebo nie sú uvedené v cestovnom pase.

2. V cestovných pasoch sa nesmú nachádzať žiadne informácie v strojom čitateľnom formáte, ktoré nie sú uvedené v tomto nariadení alebo jeho prílohách alebo nie sú uvedené v cestovnom pase. V cestovnom pase sa nesmú uchovávať žiadne ďalšie informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 4, odsek 2a (nový)

 

2a. Biometrické údaje v cestovných pasoch sa využívajú len na overenie

a)

pravosti dokumentu;

b)

totožnosti držiteľa pomocou priamo dostupných porovnateľných znakov v prípadoch, keď zo zákona vyplýva povinnosť predložiť cestovný pas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 4, odsek 2b (nový)

 

2b. Členské štáty Komisii pravidelne predkladajú výsledky auditov uplatňovania tohto nariadenia založených na spoločne dohodnutých kritériách, najmä s ohľadom na pravidlá obmedzujúce účel a prístup. Informujú tiež Komisiu o akýchkoľvek problémoch, s ktorými sa stretli pri uplatňovaní nariadenia a vymieňajú si overené skúsenosti s Komisiou a medzi sebou navzájom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 5, odsek 3a (nový)

 

3a. Výboru pomáhajú odborníci, ktorých vymenúva pracovná skupina vytvorená podľa článku 29 smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 5, odsek 3b (nový)

 

3b. Keď výbor vypracuje ďalšie technické špecifikácie uvedené v článku 2 ods. 1, pracovná skupina vytvorená podľa článku 29 smernice 95/46/ES vydá stanovisko o súlade týchto špecifikácií s kritériami ochrany údajov a predloží ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 5, odsek 3c (nový)

 

3c. Komisia postúpi návrh svojho rozhodnutia o ďalších technických špecifikáciách uvedených v článku 2 ods. 1 Európskemu parlamentu, ktorý môže v lehote do troch mesiacov prijať uznesenie vyjadrujúce nesúhlas s takýmto návrhom rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 5, odsek 3d (nový)

 

3d. Komisia informuje Európsky parlament o krokoch, ktoré má v úmysle prijať v súvislosti s uznesením Európskeho parlamentu a o dôvodoch na prijatie takýchto krokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 5, odsek 3e (nový)

 

3e. Zaručuje sa dôvernosťďalších technických špecifikácií uvedených v článku 2 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 6, odsek 2

Členské štáty uplatnia toto nariadenie najneskôr do jedného roka od prijatia opatrení uvedených v článku 2. To však nemá vplyv na platnosť už vydaných cestovných pasov.

Uplatnenie tohto nariadenia je podmienené predložením potvrdenia zo strany vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov o tom, že majú príslušné vyšetrovacie právomoci a zdroje na uplatňovanie smernice 95/46/ES v súvislosti s údajmi zhromaždenými na základe jej ustanovení. Členské štáty uplatnia toto nariadenie najneskôr do 18 mesiacov od prijatia opatrení uvedených v článku 2. To však nemá vplyv na platnosť už vydaných cestovných pasov.


(1)  Zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku.

P6_TA(2004)0074

Situácia na Ukrajine

Uznesenie Európskeho parlamentu o Ukrajine

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine,

so zreteľom najmä na svoje uznesenie o Ukrajine prijaté dňa 28. októbra 2004 (1),

so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Ukrajinou (2), ktorá nadobudla platnosť dňa 1. marca 1998,

so zreteľom na spoločnú stratégiu Európskej rady 1999/877/SZBP o Ukrajine (3), prijatú Európskou radou v Helsinkách dňa 11. decembra 1999,

so zreteľom na záverečné vyhlásenie a odporúčania Parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ - Ukrajina zo 16. a 17. februára 2004,

so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. mája 2004 o európskej politike susedských vzťahov (KOM (2004)0373),

so zreteľom na spoločné vyhlásenie samitu Európska únia — Ukrajina z 8. júla 2004 v Haagu,

so zreteľom na vyhlásenia, predbežné zistenia a závery medzinárodnej misie volebných pozorovateľov o oboch kolách prezidentských volieb na Ukrajine,

so zreteľom na vyhlásenie holandského predsedníctva o druhom kole prezidentských volieb na Ukrajine,

so zreteľom na nedávny prejav vysokého predstaviteľa Európskej únie pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politku (SZBP) Javiera Solanu o Ukrajine, prednesený vo Výbore pre zahraničné veci Európskeho parlamentu,

so zreteľom na oznámenie konečných výsledkov prezidentských volieb na Ukrajine ústrednou volebnou komisiou,

so zreteľom na konanie pred Najvyšším súdom Ukrajiny týkajúce sa platnosti druhého kola prezidentských volieb,

so zreteľom na uznesenie ukrajinského parlamentu o druhom kole prezidentských volieb a nasledujúcej politickej kríze, prijaté na mimoriadnej schôdzi dňa 27. novembra 2004,

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže európska politika susedských vzťahov uznáva európske ambície Ukrajiny a význam Ukrajiny ako štátu s hlbokými historickými, kultúrnymi a hospodárskymi vzťahmi s členskými štátmi EÚ a keďže skutočné a vyvážené partnerstvo sa dá vytvoriť len na základe spoločných hodnôt súvisiacich predovšetkým s demokraciou, právnym štátom a dodržiavaním ľudských a občianskych práv;

B.

keďže ukrajinská spoločnosť dokázala svoju politickú zrelosť a oddanosť spoločným európskym hodnotám;

C.

keďže podmienky, za ktorých sa uskutočnili prezidentské voľby na Ukrajine, boli vopred považované za vážnu skúšku stavu demokracie na Ukrajine a vernosti orgánov týmto spoločným hodnotám;

D.

keďže medzinárodní pozorovatelia dospeli k záveru, že druhé kolo prezidentských volieb na Ukrajine bolo poznačené veľkým počtom závažných narušení priebehu a nesplnilo medzinárodné kritériá demokratických volieb;

E.

keďže boli vznesené vážne obvinenia z obrovských podvodov pri sčítavaní hlasov v prospech úradujúceho predsedu vlády Viktora Janukoviča a veľa ukazovateľov naznačuje, že tieto obvinenia sú pravdivé;

F.

keďže ústredná volebná komisia sa týmito obvineniami z podvodov odmietla zaoberať a vyhlásila pána Janukoviča za víťaza volieb;

G.

keďže ukrajinský najvyšší súd odložil uverejnenie rozhodnutia ústrednej volebnej komisie a v súčasnosti skúma platnosť prezidentských volieb;

H.

keďže ukrajinský parlament, veľký počet predstaviteľov vlád a medzinárodných organizácií vrátane predsedníctva EÚ a vlády Spojených štátov, ako aj veľa významných národných a medzinárodných politikov žiada o anulovanie výsledku druhého kola volieb a uskutočnenie nového kola v krátkom čase;

I.

keďže Ruská federácia, a najmä jej prezident, vynaložili veľké úsilie na ovplyvnenie výsledkov prezidentských volieb na Ukrajine a na zabezpečenie víťazstva jedného z kandidátov, pána Janukoviča;

J.

keďže státisíce ukrajinských občanov vyšli do ulíc a viac ako týždeň masovo protestovali proti zmanipulovaniu volieb;

K.

keďže situácia súvisiaca s voľbami viedla k vážnej politickej kríze na Ukrajine a dokonca k ohrozeniu celistvosti krajiny;

L.

keďže Európska únia a jej členské štáty promptne reagovali a vyslali sprostredkovateľov, ktorí priviedli oboch kandidátov k rokovaciemu stolu v záujme zníženia napätia a zabránili tak prehĺbeniu krízy;

1.

vyjadruje solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorého právo na slobodnú voľbu prezidenta musí byť uznané a naplnené, a nie potlačené;

2.

dôrazne odsudzuje podmienky, za ktorých sa uskutočnilo druhé kolo prezidentských volieb na Ukrajine, a to tak s ohľadom na poslednú fázu predvolebnej kampane, ako aj na narušenia a zjavné podvody počas sčítavania hlasov;

3.

odmieta rozhodnutie ústrednej volebnej komisie pod vedením Sergeja Kivaľova, na základe ktorého bol pán Janukovič vyhlásený za víťaza prezidentských volieb bez toho, aby bola dôkladne a úplne preskúmaná platnosť volieb a volebného procesu, čím sa zjavne nerešpektovalo želanie ukrajinského ľudu;

4.

vyzýva ukrajinské orgány, aby anulovali druhé kolo prezidentských volieb a opakovane zorganizovali druhé kolo pred koncom tohto roka za účasti medzinárodných pozorovateľov, pričom by zaručili otvorený a transparentný volebný proces v súlade s medzinárodnými demokratickými kritériami tak počas predvolebnej kampane, ako aj počas samotných volieb a sčítania hlasov a výrazne zlepšili podmienky volebnej kampane;

5.

vyzýva ukrajinskú vládu zdržať sa akéhokoľvek tlaku na médiá, najmä verejnoprávne, aby ukrajinský ľud dostal objektívne a nestranné informácie o kandidátoch a súčasnej politickej situácii v krajine;

6.

plne podporuje úsilie vysokého predstaviteľa EÚ pre SZBP, litovského a poľského prezidenta, ako aj hovorcu ruskej Štátnej dumy dospieť k pokojnému politickému riešeniu krízy na Ukrajine a vyzýva všetky zúčastnené strany na Ukrajine, aby spolupracovali pri hľadaní tohto politického riešenia;

7.

vyzýva v tejto súvislosti Radu a Komisiu, aby ukrajinskej vláde jasne naznačili, že použitie násilia proti pokojným a demokratickým protestom sa v nijakom prípade nemôže tolerovať a že by to viedlo k okamžitému pozastaveniu Dohody o partnerstve a spolupráci a k uvaleniu sankcií;

8.

vyzýva protestujúcich, aby umožnili normálne fungovanie ukrajinských štátnych orgánov a zdržali sa blokovania hlavných budov týchto štátnych orgánov;

9.

považuje za neprijateľné všetky separatistické hrozby a rozdelenie Ukrajiny a vyjadruje podporu územnej celistvosti Ukrajiny;

10.

odmieta obvinenia, najmä zo strany ruského prezidenta, že Európska únia a medzinárodné spoločenstvo vyjadrením podpory právu ukrajinského ľudu na uplatňovanie demokratických práv povzbudzovali k násiliu; zároveň zdôrazňuje, že Rusko nesie veľkú zodpovednosť za situáciu na Ukrajine;

11.

je presvedčený, že vzťahy s Ukrajinou závisia od nájdenia demokratického riešenia a zaväzuje sa naďalej podporovať ukrajinský ľud a poskytovať mu pomoc pri vytváraní slobodného a otvoreného demokratického systému, prosperujúcej trhovej ekonomiky a zaujatí oprávneného miesta v spoločenstve demokratických národov;

12.

vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby v očakávaní uspokojivého výsledku súčasnej situácie urýchlili schválenie akčného plánu pre Ukrajinu, zapojili sa do rýchleho plnenia tohto plánu a začlenili doň nové opatrenia zamerané na posilnenie úlohy občianskej spoločnosti;

13.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, parlamentu a vláde Ukrajiny, Parlamentnému zhromaždeniu NATO a OBSE, Rade Európy a vláde a parlamentu Ruskej federácie.


(1)  Prijaté texty, P6_TA(2004)0046.

(2)  Ú. v. ES L 49, 19.2.1998, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 331, 23.12.1999, s. 1. Spoločná stratégia v znení zmien a doplnení Spoločnej stratégie Európskej Rady 2003/897/SZBP z 12. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 96).

P6_TA(2004)0075

Finančný výhľad

Uznesenie Európskeho parlamentu o finančnom výhľade v súvislosti so zasadaním Európskej rady, ktoré sa uskutoční v decembri 2004

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenia Európskej komisie (KOM(2004)0101 a KOM(2004)0487),

so zreteľom na Zmluvu o ES, najmä na jej článok 272,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999, najmä na jej článok 26 (1),

so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu,

so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou č. O-0067/2004 (B6-0130/2004) položenú Rade,

so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.

keďže súčasný finančný výhľad platí do konca roka 2006;

B.

keďže súčasný finančný výhľad je súčasťou všeobecnej medziinštitucionálnej dohody, ktorá sa môže predĺžiť len na základe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami a spoločnej dohody obidvoch zložiek rozpočtového orgánu;

C.

keďže článok 272 Zmluvy o ES ustanovuje schvaľovanie ročných rozpočtov aj keď neexistuje finančný výhľad;

D.

keďže Európsky parlament vytvoril dočasný výbor, ktorý má v oblasti legislatívy a rozpočtu určiť politické priority Európskeho parlamentu v rámci budúceho finančného výhľadu;

1.

potvrdzuje svoj cieľ vypracovať „viacročný finančný rámec na obdobie po roku 2006“;

2.

pripomína, že Zmluva o EÚ neustanovuje právny záväzok na prijatie finančného výhľadu;

3.

pripomína, že na prijatie finančného výhľadu na obdobie po roku 2006 je potrebná dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pretože oba tieto orgány sú na rovnakej úrovni;

4.

zdôrazňuje, že Európsky parlament nie je pripravený dohodnúť sa na novom finančnom výhľade bez zabezpečeného financovania:

politík umožňujúcich lepšiu integráciu a súdržnosť EÚ,

priorít Európskeho parlamentu,

pružných rezerv pre nepredvídateľné udalosti alebo potreby;

5.

vyzýva Európsku radu, aby poverila nasledujúce predsedníctva pokračovať v medziinštitucionálnom dialógu prostredníctvom pravidelných konzultácií s Parlamentom s cieľom zabezpečiť úspešné uzavretie tejto témy, pokiaľ možno v období luxemburského predsedníctva;

6.

trvá na tom, že časový plán pre proces rozhodovania by mal byť zostavený tak, aby nenarušil priebeh viacročných programov a mieru záväzkov a platieb rozpočtových prostriedkov, ako sa stalo na začiatku platnosti súčasného finančného výhľadu;

7.

žiada, aby boli každý mesiac organizované trialógy na zabezpečenie efektívnej výmeny informácií o prebiehajúcich interných rokovaniach vedúcich k príslušným spoločným pozíciám vrátane otázky vlastných zdrojov;

8.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda v znení zmenenom a doplnenom rozhodnutím 2003/429/ES (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 25).

P6_TA(2004)0076

Svetový deň boja proti AIDS

Uznesenie Európskeho parlamentu k Svetovému dňu boja proti AIDS

Európsky parlament,

so zreteľom na Svetový deň boja proti AIDS dňa 1. decembra 2004 a so zreteľom na jeho hlavnú myšlienku: Ženy, dievčatá a HIV/AIDS,

so zreteľom na pracovný dokument Komisie týkajúci sa koordinovaného a integrovaného prístupu k boju proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a okolitých štátov,

so zreteľom na Dublinskú deklaráciu z 24. februára 2004 o Partnerstve pre boj proti HIV/AIDS v Európe a strednej Ázii,

vzhľadom na Deklaráciu OSN o záväzku z 27. júna 2001 v súvislosti s HIV/AIDS a prebiehajúcim programom UNAIDS,

so zreteľom na cieľ zabrániť rozširovaniu HIV/AIDS do roku 2015, o ktorom hovorí Miléniová deklarácia, ktorú podpísali hlavy štátov a vlád dňa 8. septembra 2000,

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže celkový počet ľudí postihnutých HIV/AIDS vzrástol v roku 2004 v každej oblasti a dosiahol odhadovanú výšku 40 miliónov; keďže stále dochádza k zvyšovaniu počtu žien vo svete postihnutých HIV/AIDS;

B.

keďže v roku 1997 tvorili ženy a dievčatá 41 % z celkového počtu HIV pozitívnych ľudí, v súčasnosti však približne polovica všetkých ľudí postihnutých HIV/AIDS sú ženy a dievčatá a v subsaharskej Afrike je tento počet 57 %; keďže doteraz je 40 miliónov ľudí nakazených HIV a približne 90 % z nich pochádza z rozvojových krajín;

C.

keďže vzhľadom na nerovnosť pohlaví spojenú s HIV/AIDS musí poskytovanie vakcín ženám a mladým dievčatám pred začiatkom ich sexuálneho života patriť medzi rozpočtové a politické priority; keďže ženy musia byť súčasťou všetkých príslušných klinických výskumov, vrátane skúšobných vakcín;

D.

keďže počet nových zaznamenaných prípadov HIV v západnej Európe sa od roku 1995 zdvojnásobil, pričom v prípade niektorých infekcií sú najviac postihnuté niektoré nové členské štáty a tretie krajiny susediace s východnou hranicou Únie;

E.

keďže zvýšené investície do výskumu a vývoja, s cieľom vyrobiť účinnejšie terapeutické a preventívne lieky, sú nevyhnutné na zabezpečenie dlhodobého úspechu v rámci boja proti HIV/AIDS;

F.

keďže je nevyhnutné podporovať bezpečné sexuálne praktiky a mikrobicidy, ktoré sú sľubným nástrojom prevencie;

G.

keďže právo na sexuálne a reprodukčné zdravie je v skutočnosti spojené s prevenciou proti HIV/AIDS a iným chorobám súvisiacim s chudobou, a keďže Miléniové rozvojové ciele (MRC) vo všeobecnosti, a tie, ktoré podporujú rovnosť pohlaví a posilnenie postavenia žien, znižujú úmrtnosť detí, zlepšujú zdravie žien v tehotenstve a bojujú proti HIV/AIDS, bude možné dosiahnuť iba v prípade, ak otázky sexuálneho a reprodukčného zdravia budú stredobodom programu MRC;

H.

keďže nedávne údaje UNAID rovnako poukazujú na zvýšený výskyt infekčných ochorení na území EÚ, najmä vo vekovej skupine od 15 do 25 rokov;

I.

keďže farmaceutické spoločnosti musia hľadať spôsoby znižovania cien, pretože rozvojové krajiny si nemôžu dovoliť protivírusové lieky, ktoré sú dostupné v priemyselnom svete;

J.

keďže v niektorých krajinách náklady spojené s HIV/AIDS čoskoro pohltia viac ako polovicu rozpočtu na zdravotníctvo;

K.

keďže nedostatočná reakcia na epidémiu HIV/AIDS môže spôsobiť bezprecedentnú krízu, najmä v južnej Afrike, ktorá by oslabila nielen zdravie a rozvoj, ale aj národnú bezpečnosť a politickú stabilitu v mnohých krajinách;

L.

keďže generálna rada Svetovej obchodnej organizácie (WTO) schválila vzdanie sa práva stanoveného v článku 31 písm. f) dohody TRIPS, ktoré umožňuje členom WTO udeľovať nútené licencie na výrobu a distribúciu patentovaných farmaceutík určených na vývoz do tretích krajín s nedostatočnou alebo žiadnou výrobnou kapacitou v danom odvetví, čím by malo dôjsť k zvýšeniu dostupnosti lacných liekov v týchto krajinách;

M.

keďže mnohé rozvojové krajiny stratia možnosť vyrábať generické lieky v dôsledku vstupu pravidiel TRIPS do platnosti 1. januára 2005;

1.

opätovne potvrdzuje právo každého človeka na prístup k lekárskej starostlivosti a liečbe;

2.

pripomína, že ak nedôjde k zvráteniu nárastu počtu osôb nakazených HIV, nebude možné dosiahnuť spoločný miléniový rozvojový cieľ, ktorý sa zameriava na odstránenie extrémnej chudoby a hladu do roku 2015 a polovičné zníženie počtu ľudí, ktorí žijú z menej ako jedného dolára na deň a trpia hladom;

3.

nalieha na Komisiu a členské štáty, aby do Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii (GFATM) prispeli minimálnou sumou vo výške 1 miliardy eur na udržateľnom základe; opätovne pripomína záväzok G8 a ostatných členov medzinárodného spoločenstva dodržiavať cieľovú výšku celkových ročných výdavkov, ktorá sa pohybuje v rozpätí od 7 do 10 miliárd eur;

4.

zdôrazňuje, že stratégie nevyhnutné na účinný boj proti epidémii HIV/AIDS musia zahŕňať komplexný prístup k prevencii, vzdelávaniu, starostlivosti a liečbe a musia zahŕňať v súčasnosti využívané technológie, rozšírený prístup k liečbe, ako aj nutný vývoj vakcín a mikrobicidov;

5.

vyjadruje takisto znepokojenie nad zvyšujúcim sa výskytom infekčných ochorení v niektorých spoločnostiach, ktoré majú a priori plný prístup ku všetkým nevyhnutným informáciám o prevencii a vyhýbaní sa rizikám a najmä vo vekovej skupine od 15 do 25 rokov;

6.

berie na vedomie, že medzinárodná iniciatíva pra vakcínu proti AIDS upozornila na nedostatok finančných prostriedkov zo súkromného sektora; preto vyzýva súkromných darcov, aby sa pripojili k charitatívnym a verejným organizáciám pri vývoji vakcín, najmä v Afrike;

7.

vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby výrazne zvýšili finančné prostriedky na vývoj mikrobicidov vzhľadom na triezve odhady, podľa ktorých by zavedenie hoci len čiastočne účinných mikrobicidov znamenalo zabránenie 2,5 miliónu prípadov HIV počas troch rokov a podľa ktorých by bolo možné s nevyhnutnou finančnou podporou vyvinúť účinný mikrobicid do konca tohto desaťročia;

8.

zdôrazňuje, že prístup k liekom, vrátane vakcín a diagnostických výrobkov, je veľmi dôležitý, a že znižovanie nákladov na takúto liečbu by malo byť jednou z priorít; preto vyzýva farmaceutický priemysel, aby znížil ceny;

9.

nalieha na európsky farmaceutický priemysel, aby podstatnú časť svojich zdrojov venoval na protiinfekčné lieky a iné dôležité lieky;

10.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoje záväzky v rámci výskumu a vývoja účinnejších terapeutických a preventívnych liekov s cieľom zabezpečiť dlhodobý úspech opatrení na boj proti HIV/AIDS; vyzýva najmä EÚ a jej členské štáty, aby uvoľnili dodatočné finančné prostriedky a tak uľahčili vytvorenie účinných partnerstiev s farmaceutickými spoločnosťami v rámci vývoja vakcín;

11.

s veľkým záujmom berie na vedomie posledný nález, podľa ktorého pomerne lacné antibiotikum (cotrimoxazole) znížilo počet úmrtí afrických detí v dôsledku AIDS takmer na polovicu; poznamenáva však, že aj napriek tomu, že tento liek nelieči HIV, slúži na zamedzenie sekundárnych infekcií, ktoré zabíjajú veľa HIV pozitívnych detí s oslabenou imunitou pri ročných nákladoch iba 7 až 12 dolárov na dieťa v porovnaní s 300 dolármi za najlacnejšie antiretrovírusové lieky;

12.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že predsudky počas minulých rokov v niektorých oblastiach v súvislosti s používaním prezervatívov bránili tomu, aby sa problematike HIV/AIDS venovala plná a nevyhnutná pozornosť;

13.

vyzýva Organizáciu spojených národov a jej členov, aby výrazne zvýšili viditeľnosť a dôležitosť otázok spojených so sexuálnym a reprodukčným zdravím v rámci budúcoročnej revízie Miléniových rozvojových cieľov;

14.

vyzýva EÚ, aby pokračovala v uprednostňovaní otázok spojených so sexuálnym a reprodukčným zdravím prostredníctvom podporných programov v rámci plánovaného rodičovstva, najmä s cieľom vplývať na sexuálne správanie prostredníctvom stratégií zameraných na znižovanie rizika, vzdelávala mladých ľudí, najmä dievčatá a mladé ženy, o pohlavne prenášaných chorobách a HIV a podporovala používanie prezervatívov v kombinácii s ostatnými spôsobmi antikoncepcie a bojovala proti všetkým zavádzajúcim informáciám v súvislosti s účinnosťou prezervatívov;

15.

vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvojové krajiny v rámci obnovy a rozvoja verejných služieb v základných oblastiach, akými sú napr. prístup k vode a hygienickým zariadeniam, zdraviu a vzdelávaniu;

16.

zdôrazňuje, že problém HIV/AIDS nie je možné riešiť samostatne a že je často sprevádzaný inými chorobami (tuberkulózou, hepatitídou C a duševnými poruchami napr. depresiou), a že je potrebné v tejto súvislosti hľadať vhodnú liečbu a starostlivosť;

17.

nalieha na Komisiu, aby vytvorila osobitné legislatívne nástroje na podporu výskumu a vývoja v rámci chorôb súvisiacich s nedbalosťou a chudobou a na zabezpečenie toho, aby výsledky takéhoto výskumu spĺňali osobitné potreby rozvojových krajín, a na pomoc v rámci rýchleho zlepšenia verejného zdravia;

18.

vyzýva všetky zúčastnené strany, aby urýchlili opatrenia na autorizáciu nových liekov a vakcín a zabezpečili, aby aj pacienti v chudobnejších európskych krajinách mali prístup k cenovo dostupnej liečbe;

19.

vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom paliatívnej starostlivosti o tých, ktorí umierajú na AIDS a požaduje, aby boli vyškolené a podporované tímy paliatívnej starostlivosti;

20.

víta návrh Komisie, ktorým sa vytvára jednotný rámec pre vydávanie nútených licencií, ktoré autorizujú výrobu a vývoz lacnejších liekov do krajín, ktoré ich potrebujú;

21.

trvá na tom, že je dôležité, aby cieľ, ktorým je poskytnúť rozvojovým krajinám dostupné lieky, neohrozili príliš obmedzujúce alebo ťažkopádne postupy ani opätovný dovoz do Európskej únie tých farmaceutických výrobkov, ktoré boli vyrobené na základe nútených licencií;

22.

nalieha na rozvinuté krajiny, aby schválili vzdanie sa práva uplatňovania dohody TRIPS v tejto oblasti, aby tak umožnili farmaceutickým spoločnostiam v rozvojových krajinách pokračovať v poskytovaní lacných generických liekov;

23.

nalieha na Komisiu, aby sa na úrovni WTO, ako aj na úrovni svojich bilaterálnych vzťahov, postavila proti snahe Spojených štátov začleniť do bilaterálnych zmlúv s rozvojovými krajinami ustanovenia, ktoré zaväzujú tieto krajiny, aby sa vzdali práva uznaného v Deklarácii z Dohy, na základe ktorého môžu používať alebo dovážať generické lieky nevyhnutné pre verejné zdravie obyvateľstva; nalieha na EÚ zdržať sa všetkých podobných opatrení;

24.

vyzýva EÚ, aby v tejto oblasti vypracovala politiky a programy a žiada Komisiu, aby v rámci finančného výhľadu na obdobie 2007 - 2013 zabezpečila zvýšené finančné prostriedky určené na podporu posilnenej reakcie na HIV/AIDS vrátane prijatia viacročného záväzku voči Globálnemu fondu na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii;

25.

úprimne verí, že v rámci celosvetového boja proti tejto chorobe zohrá EÚ pre svojich vlastných občanov, ako aj občanov tretích krajín, dôležitú úlohu; víta v tomto smere už existujúcu finančnú podporu EÚ na výskumné projekty, výmeny osvedčených postupov, zapojenie mimovládnych organizácií, najmä tých, ktoré majú najlepšie predpoklady na riešenie osobitných problémov, ktorým musia čeliť zraniteľné skupiny, akými sú napr. prisťahovalci, osoby poskytujúce sexuálne služby atď.

26.

víta rozhodnutie Veľkej Británie, Švédska a Holandska pristúpiť na požiadavku mnohých mimovládnych organizácií, aby dodatočne prispeli do Globálneho fondu;

27.

vyzýva členské štáty EÚ a najmä taliansku vládu, aby dodržiavali svoje záväzky v súvislosti s finančnými príspevkami do Globálneho fondu a zabezpečili pokračovanie všetkých prebiehajúcich činností;

28.

vyzýva novú Komisiu, aby zabezpečila, že finančné prostriedky budú aj naďalej slúžiť na zakrytie „nedostatku slušnosti“, ktorý spôsobili Spojené štáty, keď prestali prispievať do UNFPA, nielen v rozvojových krajinách, ale tiež vo východnej Európe a strednej Ázii;

29.

víta vyhlásenie Komisie z 23. novembra 2004, týkajúce sa predstavenia akčného plánu na boj proti AIDS v apríli 2005 a teší sa na konkrétne činnosti;

30.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, spolupredsedom spoločného parlamentného zhromaždenia AKT - EÚ, WHO, WTO a UNAIDS.