ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

C 198

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
12. augusta 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2005/C 198/1

Akčný plán Rady a Komisie, ktorým sa vykonáva Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii

1

SK

 


I Informácie

Rada

12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 198/1


Akčný plán Rady a Komisie, ktorým sa vykonáva Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii

(2005/C 198/01)

1.   VŠEOBECNÉ USMERNENIA

Úmyslom Rady a Komisie je, aby tento akčný plán predstavoval referenčný rámec pre ich prácu v nasledujúcich piatich rokoch, pričom sa chápe, že:

ho má dopĺňať protidrogová stratégia, ktorá bola predložená Rade/Európskej rade na schválenie (dokument 8652/1/05 REV 1 + COR 1), akčný plán na boj proti terorizmu, ktorý schválila Európska rada na svojom zasadnutí 17. a 18. júna 2004 (dokument 10586/04) a stratégia o vonkajších aspektoch priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý bude predložený Európskej rade v decembri 2005,

si musí zachovať určitý stupeň flexibility, napríklad s cieľom čo najviac zohľadniť požiadavky vyplývajúce z aktuálnych udalostí,

sa koncom roka 2006 bude aktualizovať, aby Európska rada mohla pripraviť legislatívne a prevádzkové priority Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí,

stanovuje zoznam legislatívnych (kurzívou) a nelegislatívnych opatrení, ktoré Rada a Komisia považujú za nevyhnutné na to, aby sa usmernenia stanovené Haagskym programom zaviedli do praxe. Zoznam sa schvaľuje bez toho, aby bol dotknutý rozsah pôsobnosti alebo obsah návrhov opatrení, o ktorých sa bude rokovať v súlade s ustanoveniami zmlúv. Pokiaľ nie je uvedené inak, plán stanovuje dátum, do ktorého sa očakáva, že Komisia a členské štáty prevezmú iniciatívu,

sa bude vykonávať za prísneho dodržiavania právnych základov ustanovených v zmluvách a zásady solidarity, subsidiarity a proporcionality,

bude zabezpečovať lepšiu súdržnosť medzi právnymi nástrojmi,

nezasahuje do práva Komisie prevziať iniciatívu vo veciach hlavy IV Zmluvy o ES, ani do práv Komisie a členských štátov prevziať iniciatívu v tých veciach, ktorými sa zaoberá hlava VI Zmluvy o EÚ,

riadne zohľadňuje rozpravy, ktoré sa uskutočnili na pôde Európskeho parlamentu na účely predloženia oznámenia Komisiou (dokument 8922/05) a nedotýka sa inštitucionálnych práv Európskeho parlamentu.

1.1.   HODNOTENIE

Vytvorenie systému objektívneho a nestranného hodnotenia vykonávania opatrení EÚ v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Oznámenie o návrhu a návrh na vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu, ako sa predpokladá v článku III-260 ústavnej zmluvy (2006)

1.2.   Rešpektovanie a aktívna podpora základných práv

Rámcový program „Základné práva a spravodlivosť“ podľa nových finančných výhľadov (2005)

a)

Návrh rozhodnutia, ktorým sa zriaďuje osobitný program o občianstve a základných právach (2005),

b)

Návrh rozhodnutia, ktorým sa zriaďuje osobitný program na boj proti násiliu (Daphne) a prevenciu užívania drog a informácie o nich (2005)

Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (neformálne diskusie sa majú začať v roku 2005)

c)

Návrh na rozšírenie mandátu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na Agentúru pre základné práva (návrh v roku 2005)

Presadzovanie a ochrana práv žien a detí

d)

Program Daphne II: pracovný program na rok 2006 (2005)

e)

Štúdia o preventívnych opatreniach na boj proti násiliu voči ženám (2006)

f)

Oznámenie o ochrane práv dieťaťa (2005)

Ochrana osobných údajov

g)

Oznámenie o nasledujúcich opatreniach pracovného programu za lepšie vykonávanie smernice o ochrane údajov (2005)

h)

Oznámenie o technológiách na lepšiu ochranu súkromia (PET) (2005)

i)

Návrh právneho predpisu na ochranu osobných údajov v kontexte policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach (pozri bod 3.1 písm. c))

1.3.   EURÓPSKY SÚDNY DVOR

a)

Návrh o prostriedkoch umožňujúcich Európskemu súdnemu dvoru vybavovať žiadosti o predbežné opatrenia týkajúce sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (2006)

1.4.   EURÓPSKA STRATÉGIA BOJA PROTI DROGÁM

Akčné plány EÚ na boj proti drogám na roky 2005 — 2008 (2005) a 2009 — 2012 (2009)

a)

Priebežné hodnotenie akčného plánu EÚ na boj proti drogám na roky 2005 — 2008 (ročne)

b)

Zelená kniha o úlohe občianskej spoločnosti pri formulovaní politík v oblasti drog (2006)

c)

Správa o vykonávaní a fungovaní rámcového rozhodnutia o nezákonnom obchodovaní s drogami (2007)

d)

Správa o pokroku a zhodnotenie dosahu akčného plánu EÚ na boj proti drogám na roky 2005 — 2008 (2008)

e)

Oznámenie o akčnom pláne EÚ na boj proti drogám na roky 2009 — 2012 (2009)

1.5.   VONKAJŠIE VZŤAHY

Stratégia pre všetky vonkajšie aspekty politiky Únie v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na základe opatrení rozpracovaných v Haagskom programe (2005)

Oznámenie o všetkých vonkajších aspektoch politiky Únie v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (polovica roku 2005 — príspevok k stratégii).

2.   POSILŇOVANIE SLOBODY

2.1.   OBČIANSTVO ÚNIE

a)

Správa o uplatňovaní smerníc 90/364, 90/365 a 93/96 o práve na pobyt dôchodcov, študentov a neaktívnych osôb a

b)

Správa o uplatňovaní smernice 93/109/ES o hlasovacom práve vo voľbách do EP vrátane nových členských štátov a prípadne o návrhoch na zmeny a doplnenia tejto smernice (2005/2006)

c)

Návrh na zjednodušenie diplomatickej a konzulárnej ochrany (2006)

d)

Návrh na ustanovenia a podmienky potrebné pre Európsku občiansku iniciatívu (2007)

e)

Zhodnotenie prípadných opatrení na posilnenie a zlepšenie práv ustanovených v zmluvách v ustanoveniach o občianstve (článok 22 Zmluvy o založení ES) (2008)

Umožniť občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom, aby sa mohli pohybovať v rámci Európskej únie za podobných podmienok, ako keď sa príslušníci členského štátu pohybujú alebo menia bydlisko vo svojej vlastnej krajine

f)

Kontrola transpozície, súladu a správneho uplatňovania smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe a pobyte (2006)

g)

Správa o uplatňovaní smerníc 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS o voľnom pohybe a pobyte (2006) a o situácii štátnych príslušníkov nových členských štátov (2006)

h)

Správa o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe a pobyte a prípadne návrhy na zmeny a doplnenia tejto smernice (2008)

2.2.   Azyl, migrácia a hraničná politika

Rámcový program „Solidarita a riadenie migračných tokov“ podľa nových finančných výhľadov (2005)

Spoločná analýza migračných javov vo všetkých jej aspektoch (skvalitňovanie zhromažďovania, poskytovania, výmeny a účinného využívania aktuálnych informácií a údajov)

a)

Výročné správy o štatistike v oblasti migrácie a azylu (pripravujú sa)

b)

Prijatie rámcového nariadenia EÚ o zhromažďovaní štatistických údajov o migrácii a azyle (2005)

c)

Zelená kniha o budúcej Európskej migračnej sieti (2005), po ktorej môže nasledovať návrh na zriadenie Európskeho migračného monitorovacieho centra (2006)

d)

Návrh vzájomného informačného systému o migračných záležitostiach (2005)

2.3.   Spoločný európsky azylový systém

a)

Prijatie smernice o azylových konaniach (2005)

b)

Ukončenie tzv. „paralelných dohôd“ s Dánskom v oblasti „Dublin II“ a „Eurodac“ (2005)

Hodnotenie právnych nástrojov prvej fázy

c)

Monitorovanie transpozície a vykonávania nástrojov prvej fázy (2005 pripravuje sa)

Druhá fáza rozpracovania spoločného európskeho azylového systému, zavedenie spoločného azylového konania a jednotného postavenia pre tých, ktorým bol priznaný azyl alebo doplnková ochrana

d)

Návrh o priznávaní štatútov dlhodobého pobytu pre oprávnených príjemcov medzinárodnej ochrany (2005)

e)

Nástroje a opatrenia druhej fázy, ktoré sa majú predložiť Rade a Európskemu parlamentu (prijatie do konca roka 2010)

Štúdie o dosahoch, vhodnosti a uskutočniteľnosti spoločného spracovávania žiadostí o azyl

f)

Štúdia o spoločnom spracovávaní žiadostí o azyl v rámci Únie (2006),

g)

Štúdia o spoločnom spracovávaní žiadostí o azyl mimo územia EÚ (2006), ktorá sa má vypracovať v úzkej spolupráci s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR),

Spolupráca medzi členskými štátmi súvisiaca so spoločným európskym azylovým systémom po zriadení spoločného azylového postupu.

h)

Vytvorenie štruktúr zahŕňajúcich vnútroštátne orgány členských štátov pre podporu spolupráce (oznámenie — 2005),

i)

Zriadenie európskeho úradu zodpovedného za všetky formy spolupráce týkajúce sa spoločného azylového systému na základe zhodnotenia

Zriadenie Európskeho fondu pre utečencov (ERF) 2005 — 2013 na pomoc členským štátom pri spracovávaní žiadostí o azyl a prijímaní určitých kategórií občanov tretích krajín

j)

Záverečná správa o Európskom fonde pre utečencov (2005)

k)

Návrh na zmenu a doplnenie rozhodnutia o Európskom fonde pre utečencov na pomoc členským štátom pri prijímaní určitých kategórií občanov tretích krajín (2005)

l)

Schválenie viacročného vnútroštátneho programu Európskeho fondu pre utečencov (2005, 2008 a 2011)

2.4.   LEGÁLNA MIGRÁCIA VRÁTANE PRIJÍMACÍCH KONANÍ

Vypracovanie politiky v oblasti legálnej migrácie

a)

Hodnotenie a monitorovanie transpozície a vykonávania smerníc prvej fázy o legálnej migrácii (od roku 2005 ďalej)

b)

Diskusia o Zelenej knihe o ekonomickej migrácii (2005)

c)

Predloženie politického plánu v oblasti legálnej migrácie vrátane prijímacích konaní na základe výsledkov verejnej diskusie o Zelenej knihe o ekonomickej migrácii (2005)

2.5.   Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín

Vytvorenie súdržného európskeho rámca pre integráciu

a)

Oznámenie o európskom rámci pre integráciu (2005)

Podpora štrukturálnej výmeny skúseností a informácií o integrácii  (1)

b)

Riadenie prípravných činností INTI (2005 — 2006)

c)

Výročné správy o prisťahovalectve a integrácii (2005 pripravuje sa)

d)

Príručka o integrácii (druhé vydanie 2006, pripravuje sa)

e)

Príprava webovej stránky na internete (2006)

2.6.   BOJ PROTI NELEGÁLNEMU PRISŤAHOVALECTVU

a)

Príspevok k riadeniu kontaktných sietí pre prisťahovalectvo vo významných tretích krajinách (2005 pokračuje)

b)

Výročná správa o spoločnej politike v oblasti nelegálnej migrácie (2005 pripravuje sa)

c)

Prijatie rozhodnutia Komisie o vytvorení bezpečnej informačnej siete na internete pre migračné orgány členských štátov (ICONET) (2005)

d)

Návrh na uzavretie a podpísanie Dohovoru Rady Európy o opatreniach zameraných proti nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi (CAHTEH) (2005)

e)

Napĺňanie cieľov zameraných na znižovanie skrytej ekonomiky, ako je stanovené v Európskej stratégii zamestnanosti, zo strany členských štátov

f)

Predloženie správy zo strany Komisie, ktorá môže zahŕňať nástroje na boj proti nelegálnej práci

Vytvorenie účinnej politiky vyhosťovania a repatriácie založenej na spoločných princípoch a užšej spolupráci a vzájomnej technickej pomoci

g)

Návrh na konanie o návrate (2005)

h)

Začatie prípravných prác na finančnú podporu riadenia návratov (2005)

i)

Vymenovanie osobitného splnomocnenca Komisie pre spoločnú readmisnú politiku (2005)

j)

Uzavretie readmisných dohôd Spoločenstva a riadenie existujúcich dohôd (vo vhodnom čase)

2.7.   Vonkajší rozmer azylu a migrácie

Spolupráca s tretími krajinami pri riadení migrácie a azylu

a)

Oznámenie o migrácii a vývoji (2005)

b)

Revidovaná verzia referenčného dokumentu na rok 2006 pre program AENEAS, 2004 — 2006 (2005) (2)

c)

Dokončenie začlenenia migrácie do strategických štúdií o krajinách a regiónoch pre všetky významné tretie krajiny (2005)

d)

Závery s cieľom posilniť spoluprácu členských štátov pri predchádzaní ďalším stratám na životoch, ktoré sú výsledkom snáh o nelegálny vstup do EÚ, najmä v Stredomorí (2005)

Vypracovanie regionálnych programov ochrany EÚ

e)

Plán činnosti pre regionálne programy ochrany EÚ, vrátane systému presídľovania (2005)

f)

Začatie skúšobných programov ochrany (2005)

Intenzívnejšia spolupráca s tranzitnými krajinami s cieľom pomôcť týmto krajinám lepšie riadiť migráciu a poskytnúť utečencom primeranú ochranu

g)

Správa o pokroku a dosiahnutých výsledkoch v oblasti azylu a migrácie v kontexte európskej politiky susedských vzťahov (2005)

2.8.   RIADENIE HRANÍC, BIOMETRIA, INFORMAČNÉ SYSTÉMY A VÍZOVÁ POLITIKA

Zrušenie kontroly osôb na vnútorných hraniciach

a)

Návrh právnych nástrojov pre SIS II (2005)

b)

Začiatok hodnotenia vykonávania acquis nesúvisiaceho so SIS II v nových členských štátoch (2006)

c)

Hodnotenie acquis súvisiaceho so SIS II v nových členských štátoch (po sprevádzkovaní SIS II — 2007)

d)

Prijatie rozhodnutia Rady o zrušení kontrol na hraniciach s novými členskými štátmi a medzi nimi po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s uplatňovaním schengenského acquis a po uvedení schengenského informačného systému (SIS II) do prevádzky (2007)

e)

Návrh na doplnenie existujúceho schengenského hodnotiaceho mechanizmu o mechanizmus dohľadu (2007)

Vytvorenie integrovaného systému riadenia na vonkajších hraniciach

f)

Návrh na vytvorenie, právomoci a financovanie tímov národných expertov na poskytnutie technickej a prevádzkovej pomoci členským štátom pri kontrole a strážení vonkajších hraníc v rámci agentúry pre riadenie hraníc (2007)

g)

„Príručka pre hraničnú stráž“ (po prijatí kódexu Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice)

h)

Hodnotiaca správa o agentúre pre vonkajšie hranice obsahujúca prehľad úloh agentúry a posúdenie toho, či by sa mala zaoberať inými aspektmi riadenia hraníc (vrátane hodnotenia fungovania skupín národných expertov a uskutočniteľnosti systému európskej hraničnej stráže) (2007)

Čiastočné uplatňovanie schengenského acquis

i)

Prijatie rozhodnutia Rady o čiastočnom vykonávaní schengenského acquis Írskom (2006)

j)

Prijatie rozhodnutia Rady o čiastočnom vykonávaní schengenského acquis (SIS) Spojeným kráľovstvom (2005)

Súdržný prístup a harmonizované riešenia v EÚ v oblasti biometrických identifikačných znakov a údajov

k)

Návrh, ktorým sa upravujú Spoločné konzulárne pokyny týkajúce sa noriem a postupov pri získavaní biometrických údajov vrátane povinnosti poskytnúť tieto údaje s upresnením výnimiek z tejto povinnosti (2005)

l)

Príprava na vypracovanie minimálnych noriem pre vnútroštátne preukazy totožnosti (od roku 2005)

m)

Príprava na vypracovanie minimálnych noriem pre osobitné preukazy totožnosti pre určité odvetvia, ak to je vhodné (od roku 2005)

n)

Používanie biometrických identifikačných znakov v cestovných dokladoch, vízach, povoleniach na pobyt, pasoch občanov EÚ a informačných systémoch (od roku 2006) (3)

o)

Oznámenie o lepšej súčinnosti medzi SIS II, VIS-om a Eurodacom (2006)

2.9.   VÍZOVÁ POLITIKA VRÁTANE ROZVOJA VÍZOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU (VIS)

a)

Stretnutia s tretími krajinami, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti, s cieľom zabezpečiť bezvízové cestovanie občanov členských štátov do všetkých týchto tretích krajín v súvislosti s novým recipročným mechanizmom, ktorý sa má čoskoro prijať (pripravuje sa, spojitosť s preskúmaním vízového zoznamu)

b)

Návrhy súvisiace s potrebnými zmenami a doplneniami na ďalšie zlepšenie vízovej politiky a zriadenie spoločných centier na podávanie žiadostí o víza (2005)

c)

Pravidelné preskúmavanie vízového zoznamu [nariadenie (ES) č. 539/2001] (pravidelne)

d)

Návrhy na zjednodušenie vízových postupov pre členov olympijskej rodiny – Turín 2006 (2005)

e)

Správa o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1295/2003 na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadosti o víza pre členov olympijskej rodiny — Atény 2004 (2005)

f)

Návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny o poplatkoch za víza (2005)

g)

Návrhy týkajúce sa tranzitu (2005)

h)

Odporúčanie pre smernice na rokovania o dohodách o oslobodení od vízovej povinnosti medzi ES a tretími krajinami týkajúce sa podmienok voľného pohybu v rámci Únie na obdobie od troch do šiestich mesiacov (2005 pripravuje sa)

i)

Prijatie návrhu, ktorým sa zavádza režim malého pohraničného styku (2005)

j)

Správa o fungovaní tranzitného systému v Kaliningrade (2005)

k)

Kaliningradský fond (4)

l)

Schengenský fond pre sedem členských štátov

m)

Osobitné odporúčania pre smernice na rokovania o zjednodušení vízových postupov s tretími krajinami v jednotlivých prípadoch, ak je to možné a na základe vzájomnosti, s cieľom rozvíjať skutočné partnerstvo v rámci problematiky riadenia migrácie (2005 — 2009)

n)

Návrhy na preskúmanie Spoločných konzulárnych pokynov, najmä o miestnej konzulárnej spolupráci (2006)

o)

Technická realizácia VIS-u, ktorá sa začne sprevádzkovaním spracovania alfanumerických údajov a fotografií (2006) a bude pokračovať sprevádzkovaním spracovania biometrických údajov (2006)

p)

Návrh na zriadenie spoločných konzulárnych úradov (2007)

3.   POSILŇOVANIE BEZPEČNOSTI

Rámcový program „Bezpečnosť a ochrana slobôd“ podľa nových finančných výhľadov (2005)

a)

Návrh na rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje osobitný program „Prevencia a boj proti trestnej činnosti“ (2005)

b)

Návrh rozhodnutia, ktorým sa zriaďuje osobitný program „Prevencia, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu“ (2005)

3.1.   VÝMENA INFORMÁCIÍ MEDZI ORGÁNMI ČINNÝMI V TRESTNOM KONANÍ A SÚDNYMI ORGÁNMI, S DÔRAZOM NA SPRÁVNU ROVNOVÁHU MEDZI BEZPEČNOSŤOU A OCHRANOU SÚKROMIA

a)

Schválenie právneho nástroja na uchovávanie spracovaných údajov v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb na odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie trestných činov (2005)

Zásada dostupnosti a ochrana osobných údajov

b)

Návrh na zavedenie zásady dostupnosti informácií dôležitých pre vymáhanie práva (2005)

c)

Návrh na primeranú ochranu a účinné opravné prostriedky pre prenos osobných údajov na účely policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach (2005)

d)

Schválenie návrhu rámcového rozhodnutia o zjednodušení výmeny informácií a správ medzi orgánmi členských štátov Európskej únie (2005)

e)

Návrh na prístup k VIS-u pre orgány presadzovania práva (2006)

f)

Vývoj informačného systému Europolu (2006)

g)

Vypracovanie prepojenia medzi SIS II a informačným systémom Europolu (2007)

h)

Vykonávanie zásady dostupnosti, ktorá sa týka týchto oblastí:

DNA (2005)

odtlačky prstov (2006)

balistika (2006)

telefónne čísla (2006)

registrácia dopravných prostriedkov (2006)

občianske registre (2006)

i)

Oznámenie o lepšej súčinnosti medzi SIS II, VIS-om a Eurodacom (2006)

j)

Návrh na všeobecné budovanie súdnych/policajných databáz Spoločenstva (2008)

k)

Definovanie politiky pre súdržný prístup k vývoju informačných technológii na zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie, analýzu a výmenu informácií (2005)

Výmena osobných údajov cestujúcich v leteckej doprave (PNR)

l)

Návrh o spoločnom prístupe EÚ k používaniu údajov o cestujúcich na účely ochrany hraníc a bezpečnosti leteckej dopravy a na iné účely spojené s presadzovaním práva (2005)

m)

Spoločné preskúmanie dohody o údajoch týkajúcich sa cestujúcich v leteckej doprave (PNR) s USA (2005)

n)

Ukončenie rokovaní o dohodách o PNR s Kanadou a Austráliou (2005) a v prípade potreby aj s inými krajinami

o)

Definícia medzinárodných usmernení zabezpečujúcich vysoký stupeň ochrany súkromia pre prístup k údajom PNR v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)

3.2.   TERORIZMUS

Ďalší rozvoj komplexného prístupu k boju proti terorizmu

a)

Pokračovanie vo vykonávaní akčného plánu EÚ na boj proti terorizmu

b)

Pokračovanie skúšobného projektu v prospech obetí terorizmu (2006)

c)

Posilnenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi v boji proti terorizmu prostredníctvom vývoja osobitných kontaktných bodov v členských štátoch, ktoré budú mať prístup ku všetkým potrebným informáciám a správam súvisiacim s teroristickou činnosťou jednotlivcov, skupín alebo subjektov (2005)

d)

Preskúmanie potreby a uskutočniteľnosti zriadenia európskej siete na presadzovanie práva (LEN) pre boj proti terorizmu (2005) a, ak je to potrebné, návrh na jej zriadenie (2006)

e)

Oznámenie o vyššej bezpečnosti výbušnín a zariadení na výrobu bômb (2005)

f)

Oznámenie Komisie o násilnej radikalizácii a stratégia Rady o radikalizácii a nábore

g)

Návrh na prevenciu zneužívania charitatívnych organizácií na financovanie terorizmu (2006)

h)

Oznámenie o výsledkoch mechanizmu na partnerské hodnotenie terorizmu v 25 členských štátoch (2006/2007)

i)

Určenie potreby a rozsahu pôsobnosti právnych nástrojov, na základe ktorých by členské štáty mohli preventívne zmraziť aktíva určitých osôb v súlade s osobitnými odporúčaniami finančnej akčnej jednotky (2007)

j)

Účasť na prebiehajúcich prácach zameraných na marenie výroby a šírenia chemických, jadrových a biologických zbraní (2007)

k)

Vývoj spolupráce ATLAS a jej právny rámec (2006)

l)

Posilnenie schopnosti tretích krajín na boj proti terorizmu a vhodné doložky v dohodách proti terorizmu, ktoré sa uzatvoria medzi EÚ/ES a tretími krajinami

m)

Vývoj verejných a súkromných partnerstiev na zlepšenie prevencie a boja proti terorizmu

Preskúmanie a úprava právnych predpisov EÚ zároveň s opatreniami, ktoré sa majú prijať v rámci boja proti terorizmu

n)

Druhá správa na základe článku 11 rámcového rozhodnutia Rady z 13. 6. 2002 o boji proti terorizmu (2005) a vyhodnotenie (2006)

3.3.   Prevencia a boj proti organizovanej trestnej činnosti

a)

Oznámenie o vypracovaní stratégie na boj proti organizovanej trestnej činnosti (2005)

Prehĺbenie vedomostí o organizovanej a závažnej trestnej činnosti a zlepšovanie zhromažďovania a analýzy informácií

b)

Oznámenie o akčnom pláne — Štatistika trestnej činnosti EÚ (2005)

c)

Pracovný dokument Komisie o vykonateľnosti trestného práva na základe spravodajských informácií (2005)

d)

Odporúčania pre spoločnú metodiku analýzy zraniteľnosti z hľadiska hodnotenia medzier v právnych predpisoch zneužiteľných pri dokazovaní trestnej činnosti (2007)

e)

Predloženie európskej správy o trestnej činnosti (2007)

f)

Analýza hrozby organizovaného zločinu vypracovaná Europolom (k roku 2006)

Zlepšenie prevencie organizovanej trestnej činnosti

g)

Odstránenie medzier v právnych predpisoch, ktoré využívajú páchatelia trestnej činnosti, a návrh preventívnych opatrení proti trestnej činnosti v oblasti výrobkov a služieb (2005)

h)

Správa o výsledkoch štúdie uskutočnenej v nadväznosti na rozhodnutie Rady z roku 2001 o účasti občianskej spoločnosti pri vyhľadávaní nezvestných alebo sexuálne zneužívaných detí (2005)

i)

Akčný plán na vytvorenie partnerstiev súkromného a verejného sektora s cieľom chrániť verejné organizácie a súkromné podniky pred organizovanou trestnou činnosťou (2006)

j)

Zlepšenie európskej koordinácie a spolupráce v členských štátoch, ako aj so súkromným sektorom, medzi jednotkami boja proti trestnej činnosti využívajúcimi špičkové technológie (spravodajská sieť pre počítačovú kriminalitu) vrátane vypracovania európskej príručky počítačovej kriminality (2006)

k)

Oznámenie o počítačovej kriminalite a politike v oblasti počítačovej bezpečnosti (2006)

Protikorupčné opatrenia:

l)

Zhodnotenie potreby kódexov správania týkajúcich sa etiky a bezúhonnosti štátnych zamestnancov (2007)

m)

Návrh na zavedenie určitých povinností pre niektoré kategórie štátnych zamestnancov vo vzťahu k oznamovaniu úplatkárstva, ako aj k zverejňovaniu svojho majetku a podnikateľských záujmov (2009)

Zdokonaľovanie nástrojov na riešenie finančných aspektov organizovanej trestnej činnosti

n)

Iniciatívy na podporu využívania finančného vyšetrovania ako spôsobu presadzovania práva a na stanovenie spoločných minimálnych noriem pre odborné vzdelávanie (2005 — 2007)

o)

Spoločný súbor noriem pre odborné vzdelávanie v oblasti finančného vyšetrovania (2005)

p)

Odporúčanie pre memorandum o porozumení týkajúce sa spätnej väzby medzi jednotkami finančného spravodajstva a príslušnými orgánmi poskytujúcimi správy o podozrivých finančných operáciách (2006)

q)

Odporúčanie a/alebo návrh na zvýšenie transparentnosti právnických osôb s cieľom znížiť ich zraniteľnosť pred infiltráciou zo strany organizovanej trestnej činnosti (2006)

r)

Podpora zriadenia spravodajských jednotiek na sledovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v členských štátoch EÚ (priebežne)

s)

Preskúmanie noriem pre poskytovanie zhabaného alebo prepadnutého majetku ako odškodnenia alebo reštitúcie identifikovateľným obetiam trestných činov alebo charitatívnym organizáciám (2008)

Zdokonaľovanie právnych predpisov a v prípade potreby preskúmanie existujúcich právnych nástrojov

a)

Schválenie rámcového rozhodnutia o účasti v trestnej organizácii (2006)

b)

Balík právnych predpisov o boji proti falšovaniu (2005)

c)

Oznámenie o nezákonnom obchodovaní s ľuďmi (2005)

d)

Preskúmanie a v prípade potreby ďalšie rozpracovanie súčasných právnych predpisov o nezákonnom obchodovaní s ľuďmi napríklad s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, širokú koordináciu v rámci celej EÚ a účasť Europolu (2006)

e)

Preskúmanie a v prípade potreby ďalšie rozpracovanie právneho rámca zameraného na prevenciu obchodovania s ľudskými orgánmi, tkanivami a bunkami a na boj proti nemu (2006)

f)

Preskúmanie a v prípade potreby posilnenie súčasných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zabavenie majetku z trestnej činnosti (2008)

g)

Porovnávacia štúdia zameraná na vyhodnotenie potreby nástrojov boja proti organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s finančnými podvodmi v členských štátoch EÚ a v pristupujúcich a kandidátskych krajinách (2005)

h)

Na základe štúdie návrh právnych predpisov v trestných veciach v oblasti organizovaného zločinu súvisiaceho s daňovým podvodom alebo noriem a najlepších skúseností na účely zlepšenia spolupráce pri vynucovaní práva (2007)

i)

Návrh týkajúci sa opatrení proti krádeži identity a riadení identity (2007)

j)

Preskúmanie iniciatívy na boj proti podvodom pri verejnom obstarávaní (2006)

k)

Štúdia a výskum zamerané na potrebu ďalšej aproximácie právnych predpisov, napr. v oblasti nezákonného obchodovania so zbraňami, vydieračstva a neoprávneného vymáhania (2008)

Zdokonalenie monitorovania a vyhodnocovania

l)

Druhá správa na základe článku 6 rámcového rozhodnutia Rady z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, zisťovaní, vyhľadávaní, zmrazovaní a zhabaní nástrojov a príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti (2005)

m)

Druhá správa na základe článku 14 rámcového rozhodnutia Rady z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu nehotovostných finančných prostriedkov (2005)

n)

Správa o vykonávaní rámcového rozhodnutia „Korupcia v súkromnom sektore“ (2005)

o)

Správa o vykonávaní rámcového rozhodnutia z 27. januára 2003 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (2005)

p)

Správa o vykonávaní rámcového rozhodnutia o zhabaní príjmov, nástrojov a majetkov pochádzajúcich z trestnej činnosti (2007)

q)

Vyhodnotenie vykonávania spolupráce medzi členskými štátmi v colnej oblasti (Neapolský dohovor II) vrátane stavu ratifikácie (2007)

r)

Vyhodnotenie protikorupčných politík členských štátov (2009)

s)

Vyhodnotenie opatrení boja proti finančnej trestnej činnosti (2010)

3.4.   Policajná a colná spolupráca

a)

Vykonávanie a zhodnotenie pracovného programu týkajúceho sa colnej spolupráce schváleného Radou pre SVV 30. 3. 2004 v nadväznosti na rezolúciu Rady z 2. 10. 2003 o stratégii colnej spolupráce (2004 — 2006)

b)

Oznámenie o boji proti nezákonnému cezhraničnému obchodovaniu s obmedzenými alebo zakázanými tovarmi (2007)

c)

Návrh týkajúci sa rozvoja Europolu, úlohy Európskeho parlamentu a národných parlamentov pri preskúmaní činností Europolu (účinnosť by mal nadobudnúť najneskôr do 1. januára 2008)

Zlepšenie spolupráce v oblasti vynútiteľnosti práva a vývoj schengenského acquis v súvislosti s cezhraničnou spoluprácou v oblasti vynútiteľnosti práva

d)

Nadviazanie na oznámenie a návrh na zlepšenie spolupráce pri vynútiteľnosti práva najmä na vnútorných hraniciach medzi členskými štátmi (2005)

e)

Oznámenie a návrh smernice na zvýšenie bezpečnosti a ochrany dopravy vytvorením policajnej a justičnej spolupráce na transeurópskych dopravných sieťach (2005)

f)

Aktualizácia príručky SIRENE (2005)

g)

Ďalšia práce v súvislosti s policajnými normami (policajná etika, monitorovacie programy) (2008)

h)

Definovanie noriem kvality súdnych laboratórií (2008)

Programy systematickej výmeny pre zamestnancov orgánov činných v trestnom konaní

i)

Prijatie návrhu zameraného na zriadenie CEPOL-u (Európskej policajnej akadémie) ako orgánu Únie (2005)

j)

Hodnotenie CEPOL-u (2006) a v prípade potreby ďalšieho vývoja (2006)

Zlepšenie prevádzkovej spolupráce

k)

Vývoj spoločnej metodiky a zavedenie krátkodobých spoločných colných a policajných operácií a/alebo multidisciplinárnych spoločných skupín (priebežne)

l)

Vypracovanie minimálnych noriem pre použitie cezhraničných vyšetrovacích postupov (2006)

m)

Príručka najlepších postupov na podporu a šírenie používania osobitných foriem spolupráce pre colné správy, ako sa uvádza v Neapolskom dohovore II (2008)

n)

Zlepšenie európskej spolupráce medzi protikorupčnými orgánmi a preskúmanie vytvorenia siete medzi protikorupčnými orgánmi (vrátane polície, súdov, prokuratúry a colníc) (2007)

o)

Definovanie politiky týkajúcej sa vzťahu medzi Europolom a Eurojustom (najneskôr v roku 2008)

p)

Definovanie úlohy bezpečnostného výboru (COSI) (najneskôr do 1. novembra 2006)

q)

Preskúmanie a v prípade potreby ďalší vývoj colných informačných systémov (priebežne)

r)

Vykonávanie záverov Rady z 19. novembra 2004 súvisiacich s bojom proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne

3.5.   Riadenie krízového stavu v rámci Európskej únie

a)

Dojednanie EÚ o integrovanom riadení krízových situácií (majú sa realizovať do 1. júla 2006)

b)

Rozhodnutie Komisie, ktorým sa vytvorí všeobecný bezpečnostný systém včasného varovania (ARGUS) a krízové centrum Komisie, ktoré koordinuje existujúce systémy včasného varovania (2005)

c)

Návrh na vytvorenie výstražnej informačnej siete kritickej infraštruktúry (CIWIN) (2005)

d)

Plán ochrany kritickej infraštruktúry (2005)

3.6.   VŠEOBECNÁ PREVENCIA TRESTNEJ ČINNOSTI

a)

Posilnenie a profesionalizácia predchádzania trestnej činnosti vrátane európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (2005)

b)

Vytvorenie európskych nástrojov pre zhromažďovanie, analýzu a porovnávanie informácií o trestnej činnosti a šikanovaní a ich jednotlivých trendov v členských štátoch pri použití národných štatistických údajov a iných zdrojov informácií ako dohodnutých ukazovateľov.

4.   POSILŇOVANIE BEZPEČNOSTI

Pozri tiež rámcový program „Základné práva a spravodlivosť“ podľa nových finančných výhľadov (2005)

a)

Návrh rozhodnutia na zriadenie osobitného programu súdnej spolupráce v občianskoprávnych a obchodných veciach (2005)

b)

Návrh rozhodnutia na zriadenie osobitného programu justičnej spolupráce v trestných veciach (2005)

4.1.   BUDOVANIE VZÁJOMNEJ DÔVERY

a)

Systematické, objektívne a nestranné hodnotenie vykonávania politík EÚ v oblasti spravodlivosti s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, za plného rešpektovania nezávislosti súdnictva (Oznámenie — 2006)

b)

Oznámenie Komisie o odbornom vzdelávaní v oblasti súdnictva v EÚ (2005), o pokračovaní skúšobného projektu výmeny sudcov (2005) a o prípravnej činnosti (2006)

c)

Vytvorenie účinnej európskej vzdelávacej siete pre súdne orgány v občianskoprávnych aj trestných veciach na základe existujúcich štruktúr (2007)

d)

Pracovné semináre EÚ zamerané na podporu spolupráce medzi členmi právnických povolaní s cieľom zaviesť najlepšie postupy (2006)

4.2.   SÚDNA SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH

Ďalšie uskutočňovanie zásady vzájomného uznávania:

a)

Oznámenie o vzájomnom uznávaní rozhodnutí v trestných veciach a posilnenie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi (2005)

b)

Biela kniha o výmene informácií o odsúdeniach a o účinku týchto odsúdení v EÚ (2005)

c)

Návrh na zohľadňovanie odsúdení v členských štátoch Európskej únie v priebehu nového trestného konania (2005)

d)

Návrh na odovzdávanie informácií o odsúdeniach za trestné činy a ich uchovávanie v členskom štáte príslušnom podľa štátnej príslušnosti (2005)

e)

Oznámenie o vytvorení zoznamu osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ a ktoré boli odsúdené v niektorom členskom štáte EÚ (2005) a legislatívny návrh (2006)

f)

Iniciatíva v oblasti európskeho príkazu na výkon rozhodnutia a vydávania odsúdených osôb medzi členskými štátmi EÚ (2005)

g)

Návrh na vzájomné uznávanie opatrení dozoru nad prípravným konaním bez vzatia obvineného do väzby (2005)

h)

Oznámenie o strate právnej spôsobilosti (2005)

i)

Správy o vykonávaní rámcového rozhodnutia o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (2005 a 2006)

j)

Iniciatíva v oblasti uznávania a vykonávania zákazov v Európskej únii vyplývajúcich z trestov uložených za sexuálne trestné činy spáchané na deťoch (2005)

k)

Návrh týkajúci sa odobratia vodičského preukazu (2006)

l)

Správa o vykonávaní rámcového rozhodnutia z 22. 7. 2003 o výkone rozhodnutia o zmrazení alebo o zaistení dôkazov v EÚ (2006)

m)

Správa o vykonávaní rámcového rozhodnutia o uplatňovaní princípu vzájomného uznávania peňažných trestov (2007)

n)

Návrh na uznávanie a výkon alternatívnych trestov a podmienečných odsúdení (2007)

o)

Návrh, ktorým sa dopĺňa európsky príkaz na získavanie dôkazov (2007)

Aproximácia

a)

Zelená kniha o sporoch o súdnej právomoci a o zákaze dvojitého stíhania za tú istú vec (ne bis in idem) (2005)

b)

Zelená kniha o prezumpcii neviny (2005)

c)

Druhá správa o vykonávaní rámcového rozhodnutia z 15. 3. 2001 o postavení obetí v trestnom konaní (2005)

d)

Tretia správa o rámcovom rozhodnutí z 15. 3. 2001 o postavení obetí v trestnom konaní (2006)

e)

Návrh týkajúci sa sporov o príslušnosť a princípu ne bis in idem (2006)

f)

Zelená kniha o zaobchádzaní s dôkazmi (2006)

g)

Zelená kniha o rozhodovaní rozsudkami pre zmeškanie (in absentia) (2006)

h)

Návrh na minimálne normy pre zaisťovanie dôkazov na účely vzájomnej prijateľnosti (2007)

i)

Návrh týkajúci sa rozsudkov pre zmeškanie (in absentia) (2007)

j)

Nadviazanie na Zelenú knihu o aproximácii trestnoprávnych sankcií a v prípade potreby legislatívny návrh (2008)

k)

Analýza minimálnych noriem pre vyšetrovaciu väzbu a obvyklé postupy pravidelného preskúmania dôvodov na väzbu (2007)

Iné nástroje v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach

a)

Odporúčanie na minimálne normy pre zaisťovanie a výmenu elektronických dôkazov (2006)

b)

Návrh týkajúci sa úmyselného ničenia listinných dôkazov (2007)

c)

Návrh na ochranu svedkov a osôb spolupracujúcich so súdmi (2007)

d)

Iniciatíva na uľahčenie stíhania dopravných trestných činov (2005)

e)

Vyhodnotenie účinnosti špecializovaných súdnych orgánov pre vyšetrovanie prípadov súvisiacich s organizovanou trestnou činnosťou (2009)

f)

Ďalší vývoj Európskej justičnej siete v trestnoprávnych veciach (priebežne)

Eurojust

g)

Druhá správa o právnej transpozícii rozhodnutia Rady z 28. 2. 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust (2005)

h)

Návrh o Eurojuste v súlade s článkom III — 273 (nadobudnutie účinnosti najneskôr 1. januára 2008)

Medzinárodný právny poriadok

i)

Aktívna účasť na činnosti Rady Európy a iných medzinárodných organizácií a fór (G8, OSN, OECD, OBSE, FATF) v trestnoprávnych veciach (2005 — 2009)

j)

Zhodnotenie možnosti dohôd medzi EÚ a tretími krajinami o vydávaní osôb (2005 — 2009)

k)

Zhodnotenie možnosti dohôd medzi EÚ a tretími krajinami o vzájomnej právnej pomoci (2005 — 2009)

l)

Návrh uzavrieť a podpísať v mene ES dohovor Rady Európy o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (2005/2006)

m)

Zahrnutie ustanovení o protiteroristickej pomoci do navrhnutej revízie existujúcich nástrojov, ktorými sa spravuje vonkajšia pomoc (2006)

n)

Návrh uzavrieť v mene ES dohovor Organizácie Spojených národov o boji proti korupcii (2006)

o)

Návrh uzavrieť v mene ES protokol Organizácie Spojených národov proti nelegálnej výrobe strelných zbraní, ich súčastí, komponentov a streliva a proti obchodovaniu s nimi (2007)

4.3.   SÚDNA SPOLUPRÁCA V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH

Vzájomné uznávanie rozhodnutí a odstraňovanie prekážok riadneho fungovania konaní

a)

Zelená kniha o dedení (2005)

b)

Zelená kniha o rozhodnom práve a súdnej právomoci vo veciach rozvodov (Rím III) (2005)

c)

Návrh týkajúci sa rozhodného práva pre zmluvné záväzky (Rím I) (2005)

d)

Návrh týkajúci sa konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (2005)

e)

Návrhy týkajúce sa vyživovacej povinnosti (2005)

f)

Prijatie návrhu o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky „Rím II“ (2006)

g)

Prijatie nariadenia, ktorým sa zavádza postup európskeho platobného príkazu (2006)

h)

Prijatie smernice o určitých aspektoch sprostredkovania v občianskoprávnych a obchodných veciach (2006)

i)

Zelená kniha o rozhodnom práve vo veciach týkajúcich sa vlastníckych vzťahov v manželstve vrátane otázky právomoci a vzájomného uznávania (2006)

j)

Zelená kniha (zelené knihy) o účinnom výkone súdnych rozhodnutí (2006 — 2007)

k)

Zelená kniha o minimálnych normách pre určité aspekty procesného práva (2008)

l)

Zhodnotenie možnosti dokončenia zrušenia povolenia na vykonávanie konzulárnej funkcie (2006 — 2010) a v prípade potreby legislatívny návrh

m)

Návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych alebo obchodných veciach v členských štátoch (2005)

Posilňovanie spolupráce

n)

Správa o fungovaní Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných veciach (2005) a prípadne návrh na jej zmenu a doplnenie (2006)

o)

Pokračovanie rozvoja Európskej justičnej siete v občianskoprávnych veciach a databáz o judikatúre súvisiacej s európskymi nástrojmi (priebežne)

p)

Nepretržitá aktualizácia a zdokonaľovanie Európskeho súdneho atlasu (priebežne)

q)

Podpora EÚ sieťam justičných organizácií a inštitúcií (priebežne)

r)

Pracovné semináre EÚ zamerané na podporu spolupráce medzi členmi právnických povolaní s cieľom vymedziť najlepšie postupy (2006)

s)

Každoročný Deň európskej občianskej spravodlivosti (priebežne)

Pokračovanie vykonávania prijatých aktov

t)

Správa o fungovaní nariadenia (ES) č. 1206/2001 o vykonávaní dôkazov a prípadne návrh na jeho zmenu a doplnenie (2007)

u)

Správa o uplatňovaní „bruselského nariadenia I“ (2007) a prípadne návrh na jeho zmenu a doplnenie (najneskôr v roku 2009)

v)

Správa o fungovaní smernice 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov

Zabezpečenie súladu

w)

Záverečná správa o výskume vrátane návrhu spoločného referenčného rámca v oblasti európskeho zmluvného práva (2007)

x)

Prijatie spoločného referenčného v oblasti európskeho zmluvného práva (2009)

Medzinárodný právny poriadok

a)

Návrh na uzatvorenie nového Luganského dohovoru (2006)

b)

Návrh na uzatvorenie paralelných dohôd s Dánskom o nariadení „Brusel I“ a o doručovaní písomností (2005)

c)

Ukončenie rokovaní o dohovore o voľbe súdu (2005)

d)

Pristúpenie Spoločenstva k Haagskej konferencii o medzinárodnom práve súkromnom (2006)

e)

Ukončenie rokovaní týkajúcich sa dohovoru o vyživovacej povinnosti (2007)

f)

Ratifikácia Haagskeho dohovoru o súdnej právomoci, rozhodujúcom práve, uznávaní, vykonávaní a spolupráci vo veciach rodičovskej zodpovednosti a opatrenia na ochranu detí

g)

Pokračovanie rokovaní a uzatvorenie medzinárodných dohôd súvisiacich so súdnou spoluprácou v občianskych veciach


(1)  Okrem toho sa uskutočňujú doplnkové činnosti v rámci európskej stratégie zamestnanosti a procesu sociálneho začlenenia.

(2)  Zváži sa v kontexte rámca nových finančných perspektív.

(3)  Pri zohľadnení vývoja s ohľadom na overovanie, certifikáciu, digitálne podpisy a služby elektronickej správy (e-Government).

(4)  Kaliningradský fond nahradia osobitné prostriedky v rámci navrhovaného fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 — 2013 ako súčasti rámcového programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“.