ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 161

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
1. júla 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2005/C 161/1

Vyhlásenie Rady k rámcovej dohode o vzájomných vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou

1

 

Komisia

2005/C 161/2

Výmenný kurz eura

2

2005/C 161/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

3

2005/C 161/4

Súhrnné informácie o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1595/2004 z 8. septembra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní na trh produktov rybného hospodárstva ( 1 )

4

2005/C 161/5

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu ( 1 )

8

2005/C 161/6

Pozastavenie záväzkov verejnej služby Talianskom týkajúce sa osemnástich spojení medzi Sardíniou a hlavnými talianskymi národnými letiskami, uverejnených 10. decembra 2004 v Úradnom vestníku Európskej únie C 306 ( 1 )

10

 

Európska centrálna banka

2005/C 161/7

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 21. júna 2005 na žiadosť Rady Európskej únie k dvom navrhovaným rozhodnutiam Rady o výmennom, pomocnom a školiacom programe na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Rada

1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/1


Vyhlásenie Rady k rámcovej dohode o vzájomných vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou

(2005/C 161/01)

So zreteľom na podpis rámcovej dohody o vzájomných vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou 26. mája 2005 Coreper odporúča Rade uviesť do svojej zápisnice a uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie, séria C, toto vyhlásenie:

„Rada zobrala na vedomie rámcovú dohodu o vzájomných vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou, ktorú 26. mája 2005 podpísali tieto dve inštitúcie v rozpore s duchom vyhlásenia (č. 3) k článku 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, uvedeného v záverečnom akte Zmluvy z Nice.

Rada pripomína svoje vyhlásenie z 10. júla 2000 a vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že viaceré ustanovenia tejto novej rámcovej dohody sa snažia ešte dôraznejšie, ako v rámcovej dohode z roku 2000, dosiahnuť posun inštitucionálnej rovnováhy, ktorá vyplýva z platných zmlúv. Vyjadruje poľutovanie nad tým, že v duchu lojálnej spolupráce nebola skôr informovaná o rokovaní o tejto novej rámcovej dohode. Vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že obidve dotknuté inštitúcie nepovažovali za potrebné zobrať do úvahy znepokojenie, ktoré vyjadrila na úrovni svojich príslušných orgánov ešte pred podpisom tejto dohody.

Rada najmä pripomína, že podľa ustanovení Zmluvy o ES (článok 201) vyslovenie nedôvery o riadení Komisie sa musí týkať všetkých členov Komisie, ktorí tvoria kolégium, a nie iba jedného individuálne vybraného člena Komisie. Článok 217 uchováva zásadu kolektívnosti činnosti Komisie. Rada okrem iného zdôrazňuje, že postup viacročného programovania prác bol stanovený Európskou radou na jej zasadnutí v júni 2002 v Seville. Na záver pripomína, že postupy, ktoré umožňujú zapojiť Európsky parlament do medzinárodných rokovaní, upravuje článok 300 Zmluvy o ES a že praktické spôsoby prítomnosti členov Európskeho parlamentu v delegáciách Spoločenstva alebo zastupovania Európskej únie na medzinárodných konferenciách boli prijaté v roku 1998.

Rada zdôrazňuje, že záväzky, ktoré prevzali tieto inštitúcie, nemožno v žiadnom prípade uplatniť vo vzťahu k nej. Vyhradzuje si najmä svoje právo na prijatie všetkých vhodných opatrení v prípade, keď by sa uplatňovanie ustanovení rámcovej dohody dotklo právomocí, ktoré inštitúciám zverujú zmluvy, a inštitucionálnej rovnováhy, ktorú upravujú.“


Komisia

1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/2


Výmenný kurz eura (1)

30. júna 2005

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2092

JPY

Japonský jen

133,95

DKK

Dánska koruna

7,4515

GBP

Britská libra

0,67420

SEK

Švédska koruna

9,4259

CHF

Švajčiarsky frank

1,5499

ISK

Islandská koruna

78,71

NOK

Nórska koruna

7,9155

BGN

Bulharský lev

1,9559

CYP

Cyperská libra

0,5735

CZK

Česká koruna

30,030

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

247,24

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6961

MTL

Maltská líra

0,4293

PLN

Poľský zlotý

4,0388

ROL

Rumunský lei

36 030

SIT

Slovinský toliar

239,47

SKK

Slovenská koruna

38,414

TRY

Turecká líra

1,6194

AUD

Austrálsky dolár

1,5885

CAD

Kanadský dolár

1,49

HKD

Hongkongský dolár

9,3990

NZD

Novozélandský dolár

1,7387

SGD

Singapurský dolár

2,0377

KRW

Juhokórejský won

1 239,85

ZAR

Juhoafrický rand

8,0254

CNY

Čínsky juan

10,0079

HRK

Chorvátska kuna

7,3130

IDR

Indonézska rupia

11 804,82

MYR

Malajzijský ringgit

4,596

PHP

Filipínske peso

67,685

RUB

Ruský rubeľ

34,6370

THB

Thajský baht

49,938


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/3


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Prípad vhodný na zjednodušený postup

(2005/C 161/03)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 24. júna 2005 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Valoriza Gestión, S.A.U. („Valoriza“, Spain) patriaci do skupiny Sacyr Vallehermoso a Saur S.A. („Saur“, France) patriaci do skupiny PAI Partners získavajú spoločnú kontrolu nad podnikom Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. („Emalsa“, Spain), v súčasnosti spoločne kontrolovaným spoločnosťami Saur a Endesa Participadas S.A. via Nueva Nuinsa S.L. („Nueva Nuinsa“, Spain) v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady. Valoriza získava spoločnú kontrolu nad podnikom Emalsa prostredníctvom nákupu akcií v Nueva Nuinsa.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik Valoriza: manažment vodárenských služieb, manažment odpadov, vývoj alternatívnych energií, udržiavanie nehnuteľností;

podnik Emalsa: manažment vodárenských služieb v mene samosprávnych obci Las Palmas de Gran Canarias a Santa Brígida, a Puerto de la Luz y de las Palmas;

podnik Saur: manažment vodárenských služieb a odpadov;

podnik Nueva Nuinsa: holdingová spoločnosť.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje. Podľa oznámenia Komisie o zjednodušenom postupe hodnotenia určitých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba upozorniť, že tento prípad je vhodný na hodnotenie podľa postupu ustanovenom v oznámení.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/4


Súhrnné informácie o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1595/2004 z 8. septembra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní na trh produktov rybného hospodárstva

(2005/C 161/04)

(Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci: XF1/04

Členský štát: Taliansko

Región: Friuli Venezia Giulia

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Vykonávací predpis k článku 6, odsek 20 a 21 regionálneho zákona č. 14/2003, ktorý ustanovuje kritériá a pravidlá poskytovania grantov družstvám v sektore rybného hospodárstva, aby mohli uskutočňovať programy činnosti v zmysle článku 20, ods. 3, písmeno b) zákona č. 41/1982 v znení neskorších zmien a doplnení.

Právny základ: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) – „Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina“ e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) – „Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005“.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Výška predpokladaných výdavkov na program je 385 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna intenzita pomoci dosahuje 100 % oprávnených výdavkov.

Dátum implementácie: Program pomoci nadobúda platnosť po jeho uverejnení v regionálnom vestníku Bollettino Ufficiale, ale v každom prípade 10 pracovných dní po odoslaní tohto formulára, ako sa ustanovuje v 1. odseku článku 19 nariadenia o vyňatí (nar. ES 1595/2004).

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Až do vyčerpania fondov, ale len v období účinnosti nariadenia o vyňatí (nar. ES 1595/2004), t.j. do 31. decembra 2006.

Účel pomoci: Podpora malých a stredných podnikov v sektore rybolovu a akvakultúry prostredníctvom programových dohôd so príslušnými stavovskými združeniami na obdobie najviac 18 mesiacov s cieľom zabezpečiť rozvoj udržateľného spravovania prírodných zdrojov, propagáciu produktov rybného hospodárstva, zabezpečenie a rozvoj zamestnanosti a podporu vytvárania konzorcií medzi firmami.

Pomoc sa odvoláva na článok 4 nariadenia (ES) 1595/2004.

Oprávnené výdavky v rámci programových dohôd

náklady na vlastný personál združení alebo na služby poskytnuté z tretej strany;

náklady priamo spojené s implementáciou programov;

prenájom a amortizácia prístrojov a zariadení;

informačné materiály, novinové články, grafické a audiovizuálne materiály všeobecného záujmu pre pracovníkov sektoru;

náklady na dopravu priamo spojenú s implementáciou programov;

náklady na konferencie, kongresy a semináre priamo spojené s implementáciou programov;

všeobecné náklady priamo spojené s implementáciou programov do maximálnej výšky 12 % celkových nákladov na plánovaný projekt.

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: Morský rybolov, akvakultúra, spracovanie a uvádzanie na trh.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 – Udine

Internetová stránka: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Číslo pomoci: XF1/05

Členský štát: Taliansko

Región: Furlánsko-Julské Benátsko

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Dodatkový regionálny program intervencií v sektore rybného hospodárstva stanovených v programe DocUP 2000-2006 na podporné opatrenia investícií do akvakultúry.

Právny základ: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Predpokladané ročné výdavky na tento program pomoci zodpovedajú sume 650 000 EUR; uvedená suma sa považuje za predbežnú.

Maximálna intenzita: Maximálna povolená výška príspevku zodpovedá 40 % oprávnených výdavkov.

Dátum implementácie: Program pomoci nadobúda platnosť dňom jeho uverejnenia v regionálnom úradnom vestníku do 10 dní po odoslaní tohto formuláru, ako je ustanovené v odseku 1 článku 19 nariadenia o výnimke (nar. ES 1595/2004).

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Do vyčerpania prostriedkov, ale iba v období účinnosti nariadenia o výnimke (nar. ES 1595/2004), t.j. do 31. decembra 2006.

Účel pomoci: podpora MSP v sektore akvakultúry formou investičných pomocí.

Pomoc sa odvoláva na článok 11 nar. (ES) 1595/2004.

Oprávnené výdavky

výstavba, rozširovanie, modernizácia akvakultúrnych zariadení v morských, poloslaných a sladkých vodách na chov rýb, kôrovcov a lastúrnikov a iných vodných živočíchov;

získavanie alebo úprava plavidiel a strojov zameraných výlučne na akvakultúrne činnosti, úprava vozidiel a prístrojov potrebných len na výrobu alebo dopravu výrobkov za predpísaných podmienok skladovania, pokiaľ sú ich rozmery prispôsobené skutočnej výrobe;

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: akvakultúra

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 – Udine

Internetová stránka: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Číslo pomoci: XF2/05

Členský štát: Taliansko

Región: Furlánsko-Julské Benátsko

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Dodatkový regionálny program intervencií v sektore rybného hospodárstva stanovených v programe DocUP 2000-2006 na podporné opatrenia investícií do opatrení realizovaných združeniami alebo zväzmi výrobcov.

Právny základ: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicitŕ dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Predpokladané ročné výdavky na tento program pomoci zodpovedajú sume 110 000 EUR; uvedená suma sa považuje za predbežnú.

Maximálna intenzita: Do 100 % výdavkov, ak projekt predstavuje kolektívny záujem; ak príjemcu zastupuje kolektívny subjekt; ak sa v projekte predpokladá verejný prístup k jeho výsledkom.

Do 40 % oprávnených výdavkov, ak projekt predstavuje individuálny záujem; ak sa v projekte nepredpokladá verejný prístup k jeho výsledkom; ak sa na ňom finančne podieľajú kolektívne zoskupenia a výskumné ústavy.

Dátum implementácie: Program pomoci nadobúda platnosť dňom jeho uverejnenia v regionálnom úradnom vestníku do 10 dní po odoslaní tohto formuláru, ako je ustanovené v odseku 1 článku 19 nariadenia o výnimke (nar. ES 1595/2004).

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Do vyčerpania prostriedkov, ale iba v období účinnosti nariadenia o výnimke (nar. ES 1595/2004), t.j. do 31. decembra 2006.

Účel pomoci: podpora MSP v tomto sektore prostredníctvom príspevkov na intervencie v kolektívnom alebo individuálnom záujme uskutočňované združeniami alebo zväzmi výrobcov.

Pomoc sa odvoláva na článok 4 nar. (ES) 1595/2004.

Výdavky sú oprávnené, ak sa vzťahujú na realizáciu týchto opatrení:

riadenie a kontrola podmienok prístupu do niektorých rybolovných zón, riadenie rybolovných kvót a výlovu;

propagácia selektívnejšieho používania prístrojov a metód rybolovu;

propagácia technických opatrení na zachovanie zdrojov;

spoločné prístroje na akvakultúru, reštrukturalizácia a systematizácia akvakultúrnych zariadení, kolektívne spracovanie odpadových vôd z akvakultúrneho chovu;

odstránenie patologických rizík spojených s chovnými činnosťami a cudzopasníkmi prítomnými v povodiach riek a pobrežných ekosystémoch;

zhromažďovanie základných údajov a vypracovanie modelov ekologického riadenia v sektore rybolovu a akvakultúry s cieľom pripraviť plán integrovaného riadenia pobrežných zón;

zriadenie elektronického obchodu a využívanie iných informačných technológií s cieľom šíriť informácie technického alebo obchodného charakteru;

vymedzenie a používanie systémov na zlepšenie a kontrolu kvality, sledovania pôvodu, hygienických podmienok, štatistických nástrojov a vplyvu na životné prostredie;

zlepšenie povedomia a transparentnosti výroby a trhu.

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: morský rybolov, akvakultúra, odbyt a spracovanie.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 – Udine

Internetová stránka: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Číslo pomoci: XF3/05

Členský štát: Taliansko

Región: Furlánsko-Julské Benátsko

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Dodatkový regionálny program intervencií v sektore rybného hospodárstva stanovených v programe DocUP 2000-2006 na podporné opatrenia investícií do propagácie a reklamy produktov rybného hospodárstva.

Právny základ: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Predpokladané ročné výdavky na tento program pomoci zodpovedajú sume 45 000 EUR; uvedená suma sa považuje za predbežnú.

Maximálna intenzita: Maximálna intenzita pomoci zodpovedá 100 % oprávnených výdavkov v prípade, že projekt predstavuje kolektívny záujem, ako aj v prípade, že je príjemca zastúpený kolektívnym subjektom, alebo ak sa v projekte predpokladá verejný prístup k jeho výsledkom.

Maximálna intenzita pomoci zodpovedá 40 % oprávnených nákladov v prípade, že projekt predstavuje individuálny záujem, ako aj v prípade, že sa v projekte nepredpokladá verejný prístup k jeho výsledkom, alebo ak sa na ňom finančne podieľajú kolektívne zoskupenia a výskumné ústavy.

Dátum implementácie: Program pomoci nadobúda platnosť dňom jeho uverejnenia v regionálnom úradnom vestníku do 10 dní po odoslaní tohto formuláru, ako je ustanovené v odseku 1 článku 19 nariadenia o výnimke (nar. ES 1595/2004).

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: až do vyčerpania prostriedkov, ale iba v období účinnosti nariadenia o výnimke (nar. ES 1595/2004), t.j. do 31. decembra 2006.

Účel pomoci: podpora MSP v sektore rybolovu a akvakultúry formou investičných pomocí na propagáciu

Pomoc sa odvoláva na článok 7 nar. (ES) 1595/2004.

Oprávnené výdavky

Udeľovanie osvedčení kvality, označovanie, systematizácia označení a noriem produktov;

Propagačné kampane vrátane úsilia o zhodnotenie kvality;

Prieskumy a štúdie na tému spotreby a trhov;

Účasť na veľtrhoch, salónoch a výstavách;

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: morský rybolov, akvakultúra, odbyt a spracovanie.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 – Udine

Internetová stránka: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/8


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu

(2005/C 161/05)

(Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci: XT24/03

Členský štát: Taliansko

Región: Autonómna oblasť Bolzano

Názov programu pomoci: „Priebežné vzdelávanie popri zamestnaní pre zamestnancov v zmysle Zákona 236/93 a príslušných ministerských obežníkov“

Právny základ: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: „Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali“ autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci: 784 241 EUR

Priemerné ročné výdavka nie je možné predvídať, pretože podľa oznámenia majú byť každý mesiac predkladané projektové zámery, a to až dovtedy, kým nebudú vyčerpané všetky prostriedky (najneskôr do 31. decembra 2006)

Maximálna intenzita pomoci:

Veľké podniky

Špecifické odborné vzdelávanie: 25 %

Všeobecné odborné vzdelávanie: 50 %

Malé a stredné podniky

Špecifické odborné vzdelávanie: 35 %

Všeobecné odborné vzdelávanie: 70 %

Výška uvedenej pomoci sa zvyšuje o:

 

5 percentuálnych bodov, ak vzdelávacie akcie sú určené pre podniky so sídlom v oblastiach, ktoré môžu podporiť regionálnu pomoc v súlade s článkom 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy;

 

10 percentuálnych bodov, ak je odborné vzdelávanie určené pre znevýhodnených pracovníkov podľa článku 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001.

Dátum implementácie:

Trvanie programu: Až do celkového vyčerpania disponibilných fondov.

Účel pomoci: Pomoc sa týka všeobecného a špecifického odborného vzdelávania. Oznámenie samosprávy schválené rozhodnutím samosprávy provincie č. 5166 z 30. decembra 2002 obsahuje presné vymedzenie dvoch druhov odborného vzdelávania, v súlade s nariadením (ES) č. 68/2001. Hodnotiaci výbor posúdi, či každý predložený projekt je v súlade s definíciami všeobecného a odborného vzdelávania a či je intenzita požadovanej pomoci správna. V prípade jej nezlučiteľnosti, výbor primerane preskúma odhady a celkové výdavky stanovené v žiadosti.

Príslušný(-é) sektor(y) hospodárstva: Všetky sektory hospodárstva.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

L'autorità che concede l'aiuto é la Provincia Autonoma di Bolzano:

Ripartizione 21 – Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 BOLZANO

Direttrice di Ripartizione é la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 – Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 BOLZANO

Direttore di Ripartizione é il Dr. Peter Duregger.

Ďalšie informácie: Oznam o programe pomoci bol uverejnený v úradnom vestníku regiónu č. 4. zo dňa 28. januára 2003, dodatku č. 1; umožňuje podporovaným podnikom zvoliť si medzi programom štátnej pomoci v zmysle nariadenia (ES) č. 68/2001) a programom v zmysle pravidla „de minimis“ podľa nariadenie (ES) č. 69/2001).

Číslo pomoci: XT26/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Cornwall a ostrovy Scilly – oblasť spadajúca pod cieľ 1

Názov programu pomoci: Program cieľa 1 pre Cornwall a ostrovy Scilly na roky 2000 až 2006 (Objective 1 Programme for Cornwall and the Isles of Scilly 2000 – 2006)

Právny základ:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Ročné výdavky plánované v rámci programu: Celkové výdavky ESF:

(Opatrenia 1.7; 3.2; 3,3; 3.5 a 5.4)

20,16 mil. GBP

Ročné výdavky

Maximálna intenzita pomoci:

 

35 % pre veľké podniky na špecifické vzdelávanie

 

45 % pre MSP na špecifické vzdelávanie

 

60 % pre veľké podniky na všeobecné vzdelávanie

 

80 % pre MSP na všeobecné vzdelávanie

(uplatní sa vyššia intenzita pomoci, pretože Cornwall a ostrovy Scilly sú oblasti, ktorým sa poskytuje pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a))

Ak sa pomoc poskytuje znevýhodneným pracovníkom, ako sú definovaní v článku 2 ods. g), intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 10 %.

Žiadny podnik nedostane pomoc vyššiu ako 1 000 000 EUR.

Dátum implementácie:

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci:

Účel pomoci: Prvok ESF programu cieľa 1 je rozsiahly vzdelávací a rozvojový program, ktorého cieľom je zlepšiť zamestnateľnosť nezamestnaných osôb, vrátane znevýhodnených pracovníkov, podporovať celoživotné vzdelávanie zamestnaných aj nezamestnaných, zlepšiť vedomostnú bázu a prispôsobiteľnosť zamestnaných pracovných síl a znížiť mieru znevýhodnenia žien na trhu práce. Pomoc na vzdelávanie, na ktorú sa vzťahuje táto výnimka, sa vzťahuje na tie opatrenia v programe, ktoré sa týkajú poskytovania pomoci pre zamestnancov a podniky.

Všeobecné vzdelávanie

Väčšina vzdelávania, na ktoré sa poskytuje podpora v rámci cieľa 1, je všeobecnej povahy. Toto vzdelávanie je použiteľné nielen pre terajšie alebo budúce pozície zamestnancov v podniku, ktorému sa poskytuje pomoc, pretože zvýšenie kvalifikácie zabezpečuje zručnosti, ktoré sú využiteľné aj v iných oblastiach a ktoré značne zlepšujú zamestnateľnosť príslušného pracovníka. Ak je výsledkom vzdelávania získanie národnej odbornej kvalifikácie a kvalifikácie v oblasti kľúčových zručností, takéto vzdelávanie sa považuje za vzdelávanie všeobecnej povahy.

Špecifické vzdelávanie

Ak je vzdelávanie zabezpečované v rámci cieľa 1 v zásade použiteľné pre terajšiu alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, ktorému sa poskytuje pomoc a zamestnanec tak získa kvalifikáciu, ktorá nie je použiteľná inde, na špecifické vzdelávanie sa uplatní sa maximálna intenzita pomoci.

Príslušné sektory hospodárstva: Všetky sektory.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Ďalšie informácie: Kontakt pre cieľ 1

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/10


Pozastavenie záväzkov verejnej služby Talianskom týkajúce sa osemnástich spojení medzi Sardíniou a hlavnými talianskymi národnými letiskami, uverejnených 10. decembra 2004 v Úradnom vestníku Európskej únie C 306  (1)

(2005/C 161/06)

(Text s významom pre EHP)

Na základe rozhodnutia regionálneho správneho súdu v Lazio (TAR del Lazio) zo 17. marca 2005 sa Taliansko rozhodlo od tohto dátumu pozastaviť uplatňovanie záväzkov verejnej služby uverejnených 10. decembra 2004 v Úradnom vestníku Európskej únie C 306, ktoré sa týkajú nasledovných osemnástich leteckých spojení:

Alghero/Rím a Rím/Alghero

Alghero/Miláno a Miláno /Alghero

Alghero/Bologna a Bologna/Alghero

Alghero/Turín a Turín/Alghero

Alghero/Pisa a Pisa/Alghero

Cagliari/Rím a Rím/Cagliari

Cagliari/Miláno a Miláno /Cagliari

Cagliari/Bologna a Bologna/Cagliari

Cagliari/Turín a Turín/Cagliari

Cagliari/Pisa a Pisa/Cagliari

Cagliari/Verona a Verona/Cagliari

Cagliari/Neapol a Neapol/Cagliari

Cagliari/Palermo a Palermo/Cagliari

Olbia/Rím a Rím/Olbia

Olbia/Miláno a Miláno/Olbia

Olbia/Bologna a Bologna/Olbia

Olbia/Turín a Turín/Olbia

Olbia/Verona a Verona/Olbia


(1)  Ú. v. EÚ C 306, 10.12.2004, s. 6.


Európska centrálna banka

1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/11


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. júna 2005

na žiadosť Rady Európskej únie k dvom navrhovaným rozhodnutiam Rady o výmennom, pomocnom a školiacom programe na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 10. mája 2005 žiadosti Rady Európskej únie o stanoviská k dvom navrhovaným opatreniam: k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa pozmeňuje a doplňuje rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (program Pericles) (ďalej len „návrh“) a k návrhu rozhodnutia Rady o zahrnutí nezúčastnených členských štátov do uplatňovania rozhodnutia Rady pozmeňujúceho a doplňujúceho rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (program Pericles) (ďalej len „paralelný návrh“) (1).

2.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

3.

Program Pericles sa vytvoril rozhodnutím Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (program „Pericles“) (2). Pokiaľ ide o návrh a paralelný návrh, ECB by v súlade s názorom, ktorý vyjadrila vo svojom stanovisku ku konzultácii o návrhu rozhodnutia 2001/923/ES (3), chcela poznamenať, že veľmi víta a plne podporuje iniciatívy, ktorých cieľom je ochrana eura proti falšovaniu prostredníctvom školiacich, výmenných a pomocných programov zameraných na vybrané cieľové skupiny.

4.

ECB berie na vedomie, že hlavným cieľom návrhu je predĺžiť dobu trvania programu Pericles (ktorý by mal skončiť k 31. decembru 2005) do 31. decembra 2011 s rovnakým rozpočtom vo výške jeden milión eur ročne. Návrh ustanovuje aj administratívnu podporu pre cezhraničné vyšetrovania po predchádzajúcom posúdení zo strany Europolu, ak túto podporu neposkytnú iné európske inštitúcie. Navrhuje sa zvýšenie príspevku Spoločenstva na spolufinancovanie výmeny informácií a vonkajších opatrení zo 70 % na 80 %, ako aj prijatie flexibilného prístupu, pokiaľ ide o obmedzenia počtu projektov, ktoré sú členské štáty oprávnené ročne predložiť na financovanie v rámci programu Pericles.

5.

Na úvod je treba poznamenať, že článok 123 ods. 4 zmluvy je zrejme nedostatočným právnym základom tohto návrhu, najmä vzhľadom na rozšírenie programu na administratívnu podporu pre cezhraničné vyšetrovanie.

6.

Pokiaľ ide o podstatu návrhu, ECB zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa doba predĺženia programu Pericles prepojila s načasovaním zavedenia eura v nových členských štátoch. Keďže predpokladané termíny zavedenia eura vo väčšine nových členských štátov pripadajú na obdobie rokov 2008 až 2010 (4), navrhovaným predĺžením programu Pericles do 31. decembra 2011 sa zohľadnia budúce zvýšené potreby v oblasti školení, výmeny informácií a pomoci. Navrhované predĺženie programu Pericles je treba uvítať aj preto, že sa pravdepodobne uskutoční zároveň s emisiou druhej série eurobankoviek, ku ktorej by malo dôjsť koncom desaťročia, a že sa tým táto emisia zohľadní.

7.

V rovnakom duchu predstavuje zvýšenie príspevku Spoločenstva na spolufinancovanie výmeny informácií a vonkajších opatrení, ako aj prijatie flexibilného prístupu, pokiaľ ide o obmedzenie počtu projektov, ktoré sú členské štáty oprávnené predložiť na financovanie, ďalšie dva pozitívne kroky k poskytovaniu pomoci tam, kde je to najviac potrebné.

8.

Riadna koordinácia programu Pericles s existujúcimi programami Spoločenstva a EÚ, ako aj s projektmi Europolu a ECB, má, ako vyplýva z článku 5 rozhodnutia 2001/923/ES, zásadný význam. Financovanie administratívnej podpory pre cezhraničné vyšetrovanie je preto podľa návrhu možné iba vtedy, ak túto podporu neposkytujú iné európske inštitúcie. V návrhu sa ustanovuje, že Europol vopred posúdi financovanie administratívnej podpory. Vzhľadom k tomu, že financovanie administratívnej podpory by sa mohlo týkať aj cezhraničných vyšetrovaní ohľadne falošných eurobankoviek, Rada by mohla takisto zvážiť účasť ECB na tomto posudzovaní. ECB poznamenáva, že by bolo užitočné, keby iniciatívy, ktoré sa majú financovať v rámci programu Pericles, boli predmetom spoločného posúdenia zo strany Komisie, ECB a Europolu a keby sa na prijatie rozhodnutia vyžadoval súhlas týchto troch orgánov v rámci riadiacej skupiny, ktorá už bola vytvorená na účely vypracovania spoločnej stratégie proti falšovaniu eura.

9.

ECB poznamenáva, že zmeny a doplnenia postupov sledovania a hodnotenia sa v návrhu upravujú iba v obmedzenej miere. Vzhľadom na predĺženie programu Pericles o ďalších 6 rokov ECB odporúča, aby sa do článku 1 ods. 8 a 9 návrhu zahrnul ambicióznejší, otvorenejší a transparentnejší postup hodnotenia. ECB by sa mala plne zúčastniť na hodnotení relevantnosti, účinnosti a efektívnosti programu Pericles, aby mohla Rade poskytnúť kvalifikované stanovisko k prípadným budúcim predĺženiam tohto programu.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. júna 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2005) 127 v konečnom znení obsahuje ako návrh (2005/0029(CNS)), tak aj paralelný návrh (2005/0030 (CNS)).

(2)  Ú. v. ES L 339, 21. 12. 2001, s. 50.

(3)  Odsek 3 stanoviska ECB CON/2001/31 z 9. októbra 2001 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu rozhodnutia Rady o vytvorení školiaceho, výmenného a pomocného programu na ochranu euro proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. ES 293, 19.10.2001, s. 3).

(4)  Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej centrálnej banke – Prvá správa o praktických prípravách na budúce rozšírenie eurozóny, KOM(2004) 748 v konečnom znení, 10. novembra 2004, dostupné na internetovej stránke http://europa.eu.int.