ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 56

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
5. marca 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 056/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 056/2

Návrh oznámenia Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami ( 1 )

2

2005/C 056/3

Oznámenie Komisie o obmedzeniach, ktoré s koncentráciami priamo súvisia a sú nevyhnutné ( 1 )

24

2005/C 056/4

Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 1 )

32

2005/C 056/5

Revidované vysvetlivky k prílohe III, vymedzenie pojmu pôvodných výrobkov a metód administratívnej spolupráce, dohody o Pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na druhej strane

36

2005/C 056/6

Štátna pomoc — Spojené kráľovstvo — Štátna pomoc pod č. C 42/2004 (ex N 350/2004) — Príspevky na renováciu podnikateľských priestorov (BPRA). — Výzva na predkladanie pripomienok podľa článku 88 odseku 2 Zmluvy o ES ( 1 )

38

2005/C 056/7

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Komisia

5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/1


Výmenný kurz eura (1)

4. marca 2005

(2005/C 56/01)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3115

JPY

Japonský jen

138,33

DKK

Dánska koruna

7,4438

GBP

Britská libra

0,68760

SEK

Švédska koruna

9,0555

CHF

Švajčiarsky frank

1,5491

ISK

Islandská koruna

79,82

NOK

Nórska koruna

8,2275

BGN

Bulharský lev

1,9559

CYP

Cyperská libra

0,5827

CZK

Česká koruna

29,665

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

242,44

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6964

MTL

Maltská líra

0,4309

PLN

Poľský zlotý

3,9287

ROL

Rumunský lei

36 497

SIT

Slovinský toliar

239,69

SKK

Slovenská koruna

37,884

TRY

Turecká líra

1,6732

AUD

Austrálsky dolár

1,6715

CAD

Kanadský dolár

1,6317

HKD

Hongkongský dolár

10,2295

NZD

Novozélandský dolár

1,8031

SGD

Singapurský dolár

2,1375

KRW

Juhokórejský won

1 322,39

ZAR

Juhoafrický rand

7,8168


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/2


Návrh oznámenia Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami

(2005/C 56/02)

(Text s významom pre EHP)

1.

Cieľom tohto oznámenia je všeobecne opísať princíp procesu postúpenia prípadu uvedený v článku 4 ods. 4 a ods. 5, článku 9 a článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) (1), vrátane posledných zmien tohto procesu, uviesť právne kritériá, ktoré musia byť splnené na umožnenie postúpenia, a stanoviť faktory, ktoré sa môžu posúdiť pri rozhodovaní o postúpení. Oznámenie tiež poskytuje praktické usmernenie týkajúce sa mechanizmu procesu postúpenia, najmä vzhľadom na mechanizmus postúpenia pred oznámením uvedený v článku 4 ods. 4 a ods. 5 nariadenia o fúziách. Usmernenie uvedené v tomto oznámení platí mutatis mutandis na pravidlá postupovania nachádzajúce sa v Dohode o EHP (2).

I.   ÚVOD

2.

Právomoc Spoločenstva v oblasti kontroly fúzií je definovaná uplatňovaním kritérií, ktoré sa vzťahujú na obrat, uvedených v článkoch 1 ods. 2 a 1 ods. 3 nariadenia o fúziách. Keď sa Komisia a členské štáty zaoberajú koncentráciami, nemajú zhodné právomoci. V podstate jasné rozdelenie kompetencií ustanovuje nariadenie o fúziách. Koncentrácie s „významom pre Spoločenstvo“, t. j. koncentrácie nad limitmi obratu v článku 1 nariadenia o fúziách patria do výhradnej právomoci Komisie; na základe článku 21 nariadenia o fúziách nie je členským štátom povolené uplatňovať vnútroštátne právo hospodárskej súťaže na takéto koncentrácie. Koncentrácie, ktoré sú pod limitmi, zostávajú v kompetencii členských štátov; Komisia podľa nariadenia o fúziách nemá právomoc sa nimi zaoberať.

3.

Určenie právomoci výlučne odkazom na pevne stanovené kritériá vzťahujúce sa na obrat poskytuje právnu istotu pre spoločnosti, ktoré sú účastníkmi fúzie. Keďže finančné kritériá spravidla slúžia ako účinná náhrada pre kategóriu transakcií, v prípade ktorých je Komisia vhodnejším orgánom, nariadenie (EHS) č. 4064/89 doplnilo túto „jednoznačnú“ jurisdikčnú schému možnosťou, aby Komisia mohla prípady prerozdeliť členským štátom a, naopak, na základe žiadosti a pri splnení určitých kritérií.

4.

Keď sa po prvýkrát zaviedlo nariadenie (EHS) č. 4064/89 Rada a Komisia predpokladali, že sa postúpenie vecí uskutoční iba za „výnimočných okolností“ a ak by „záujmy týkajúce sa hospodárskej súťaže príslušného členského štátu nemohli byť riadne chránené iným spôsobom“ (3). Od prijatia nariadenia (EHS) č. 4064/89 sa však udialo množstvo zmien. Po prvé právne predpisy o kontrole fúzií sa zaviedli takmer vo všetkých členských štátoch. Po druhé Komisia využila právo postúpiť množstvo vecí členským štátom podľa článku 9 v prípade, keď usúdila, že príslušný členský štát má lepšiu pozíciu na uskutočnenie vyšetrovania ako Komisia. (4) Podobne v niekoľkých prípadoch (5), sa niektoré členské štáty rozhodli spoločne postúpiť vec podľa článku 22 v prípade, keď usúdili, že Komisia je orgán, ktorý má lepšiu pozíciu na uskutočnenie vyšetrovania (6). Po tretie vzrástol počet transakcií, ktoré nespĺňajú limity v článku 1 nariadenia o fúziách a ktoré vyžadujú, aby boli podané vo viacerých jurisdikciách členských štátov, trend, ktorý bude pravdepodobne pokračovať v súvislosti s narastajúcim počtom členov Spoločenstva. Mnohé z týchto transakcií ovplyvnia hospodársku súťaž mimo území jednotlivých členských štátov (7).

5.

Úpravy procesu postúpenia v nariadení o fúziách boli určené na uľahčenie prerozdeľovania vecí medzi Komisiou a členskými štátmi v súlade so zásadou subsidiarity tak, aby sa prípadom zásadne zaoberal orgán alebo orgány, ktoré sú vhodnejšie na uskutočnenie konkrétneho vyšetrovania fúzie. Zároveň boli úpravy určené na zachovanie základných znakov systému kontroly fúzií Spoločenstva zavedeného v roku 1989, najmä ustanovenie systému „jednostupňového konania“ na prešetrenie fúzií, ktorých pôsobenie siaha za hranice, a alternatívy k viacnásobným oznámeniam na kontrolu fúzií v rámci Spoločenstva (8). Takéto viacnásobné oznámenia majú za následok výdavky pre orgány hospodárskej súťaže a aj podniky.

6.

Systém prerozdeľovania vecí teraz umožňuje, aby sa proces postúpenia mohol spustiť aj pred formálnym podaním jurisdikcii ktoréhokoľvek členského štátu, týmto sa umožní spoločnostiam, ktoré sú účastníkmi fúzie, aby čo najskôr zistili, pod akou jurisdikciou sa bude ich transakcia s konečnou platnosťou prešetrovať. Takéto postúpenie pred oznámením má výhodu v tom, že sa znížia dodatočné náklady, najmä pokiaľ ide o časový sklz spojený s postúpením po podaní.

7.

Úpravy procesu postúpenia v nariadení (ES) č. 139/2004 boli motivované želaním, aby fungoval ako jurisdikčný mechanizmus, ktorý je flexibilný (9), ale ktorý zároveň zabezpečuje účinnú ochranu hospodárskej súťaže a v čo najväčšej miere obmedzuje možnosť „výberu priaznivej jurisdikcie“. Vzhľadom najmä na dôležitosť právnej istoty, by sa však malo zdôrazniť, že postúpenie vecí bude naďalej výnimkou zo všeobecných pravidiel, ktoré určujú jurisdikciu založenú na objektívne stanoviteľných limitoch obratu. Okrem toho si Komisia a členské štáty ponechávajú značnú časť voľnej úvahy pri rozhodovaní, či postúpia veci patriace do ich „pôvodnej právomoci“, alebo či prijmú na riešenie veci, ktoré nepatria do ich „pôvodnej právomoci“ podľa článku 4 ods. 4, a ods. 5, článku 9 ods. 2 písm.a) a článku 22 (10). V tejto súvislosti je toto oznámenie určené na to, aby poskytlo iba všeobecné usmernenie týkajúce sa toho, či sú konkrétne veci alebo kategórie vecí vhodné na postúpenie.

II.   POSTÚPENIE VECÍ

Základné zásady

8.

Systém kontroly fúzií ustanovený nariadením o fúziách, vrátane mechanizmu prerozdeľovania vecí medzi Komisiou a členskými štátmi, ktorý je v ňom obsiahnutý, je v súlade so zásadou subsidiarity zakotvenou v Zmluve o ES (11). Rozhodnutia prijaté v súvislosti s postúpením vecí by mali preto náležite zohľadniť všetky aspekty uplatňovania zásady subsidiarity v tomto zmysle, najmä ktorý orgán je vhodnejší na uskutočnenie vyšetrovania, výhody obsiahnuté v systéme „jednostupňového konania“ a význam právnej istoty v súvislosti s jurisdikciou (12). Tieto faktory sú prepojené a konkrétna závažnosť každého z nich bude závisieť od špecifík konkrétneho prípadu. Komisia a členské štáty by si mali predovšetkým pri posudzovaní, či uplatniť vlastný úsudok na uskutočnenie, alebo súhlas s postúpením uvedomiť potrebu zabezpečenia účinnej ochrany hospodárskej súťaže na všetkých trhoch, ktoré transakcia ovplyvní (13).

Vhodnejší orgán

9.

V zásade by sa mohla právomoc iba prerozdeliť inému orgánu hospodárskej súťaže za situácie, keď je tento vhodnejší na to, aby sa zaoberal fúziou vzhľadom na konkrétne charakteristiky prípadu, ako aj nástroje a odborné znalosti, ktoré má úrad k dispozícii. Predovšetkým je potrebné upriamiť pozornosť na pravdepodobné miesto vplyvu na hospodársku súťaž v dôsledku fúzie. Takisto treba zohľadniť, aký vplyv na hospodársku súťaž bude mať každé plánované postúpenie z hľadiska administratívneho výkonu (14).

10.

Prípad je pre jurisdikciu uskutočňujúcu prerozdelenie pravdepodobne naliehavejší najmä v prípade, keď sa zdá, že konkrétna transakcia môže závažne ovplyvniť hospodársku súťaž a teda si zasluhuje dôkladné prešetrenie.

Jednostupňové konanie

11.

Rozhodnutia o postúpení vecí by mali tiež zohľadniť výhody spojené s „jednostupňovým konaním“, ktoré je základom nariadenia o fúziách (15). Poskytnutie jednostupňového konania je výhodné pre orgány hospodárskej súťaže, ako aj podniky. Keď sa fúziou zaoberá jediný úrad hospodárskej súťaže, administratívna výkonnosť sa obvykle zvýši, zabráni sa duplicite a rozdeleniu úsilia na presadzovanie práva, ako aj potenciálne nejednotnému postupu (pokiaľ ide o vyšetrovanie, hodnotenie a možné právne prostriedky) viacerých orgánov. Prináša to výhody aj podnikom, najmä spoločnostiam, ktoré uskutočňujú fúziu, znížením nákladov a záťaže spojenej s povinnosťami viacnásobného podania a vylúčením rizika sporných rozhodnutí na základe súčasného hodnotenia rovnakej transakcie niekoľkými orgánmi hospodárskej súťaže v rozdielnych právnych systémoch.

12.

Malo by sa preto zabrániť rozdeleniu vecí na základe postúpenia, ak je to možné (16), pokiaľ sa nepredpokladá, že by viaceré orgány mali lepšiu pozíciu, aby zabezpečili, že hospodárska súťaž na všetkých trhoch ovplyvnených transakciou bude účinne ochránená. Na základe toho, aj keď je čiastočné postúpenie podľa článkov 4 ods. 4 a 9 možné, spravidla by pre celý prípad (alebo aspoň všetky s ním súvisiace časti) bolo vhodné, aby sa s ním zaoberal jediný orgán (17).

Právna istota

13.

Náležitá pozornosť by sa mala tiež venovať významu právnej istoty vzhľadom na právomoc nad konkrétnou koncentráciou z hľadiska všetkých zainteresovaných (18). Na základe toho by sa malo postúpenie spravidla uskutočniť, ak je závažný dôvod na zrieknutie sa „pôvodnej právomoci“ nad príslušným prípadom, najmä v štádiu po oznámení. Podobne, ak sa postúpenie uskutočnilo pred oznámením, malo by sa, pokiaľ to je len možné, zabrániť postúpeniu po oznámení (19).

14.

Malo by sa tiež pamätať na význam právnej istoty v prípade právnych kritérií na postúpenie a najmä – prísnych lehôt – v štádiu pred oznámením. Na základe toho by sa postúpenia pred oznámením mali v zásade obmedziť na tie prípady, v ktorých sa dá relatívne jasne od počiatku stanoviť rozsah geografického trhu a/alebo existencia prípadného vplyvu na hospodársku súťaž tak, aby bolo možné rýchlo dospieť k rozhodnutiu o takýchto žiadostiach.

Postúpenie vecí: právne požiadavky a iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

Postúpenie pred oznámením

15.

Proces postúpenia pred oznámením sa spustí odôvodneným návrhom, ktorý predložia strany, ktoré sú účastníkmi koncentrácie. V prípade, keď sa uvažuje nad takouto žiadosťou, od strán, ktoré sú účastníkmi koncentrácie, sa vyžaduje, aby si najskôr overili, či sú príslušné právne požiadavky ustanovené v nariadení o fúziách splnené a potom, či by postúpenie pred oznámením bolo v súlade s horeuvedenými základnými zásadami.

Postúpenie vecí od Komisie členským štátom podľa článku 4 ods. 4

Právne požiadavky

16.

Aby Komisia mohla uskutočniť postúpenie jednému alebo viacerým členským štátom podľa článkov 4 ods. 4, musia byť splnené dve právne požiadavky:

i)

musia existovať náznaky, že koncentrácia môže závažne ovplyvniť hospodársku súťaž na trhu alebo trhoch;

ii)

príslušné trhy musia byť v rámci členského štátu a mať všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu.

17.

Pokiaľ ide o prvé kritérium od žiadajúcich strán sa v podstate požaduje, aby preukázali, že transakcia môže mať vplyv na hospodársku súťaž na samostatnom priestorovom relevantnom trhu v členskom štáte, ktorý môže byť závažný a teda si zasluhuje dôkladné prešetrenie. Takéto náznaky môžu byť len predbežného charakteru a nemali by mať vplyv na výsledok vyšetrovania. Keďže sa od strán nevyžaduje, aby dokázali, že prípadný účinok na hospodársku súťaž je nepriaznivý (20), mali by poukázať na náznaky, ktoré spravidla naznačujú existenciu niektorých účinkov na hospodársku súťaž vyplývajúcich z transakcie (21).

18.

Pokiaľ ide o druhé kritérium, od žiadajúcich strán sa vyžaduje, aby preukázali, že geografický trh, na ktorom je hospodárska súťaž ovplyvnená transakciou spôsobom presne uvedeným v odseku 17, ktorý je národný alebo čo do rozsahu je užší ako národný (22).

Iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

19.

Okrem overenia právnych požiadaviek na predpovedanie, pokiaľ je to čo v najväčšej miere možné, pravdepodobného výsledku žiadosti o postúpenie by mali strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, tiež uvážiť, či sa prípadné postúpenie prípadu pokladá za vhodné. Toto bude zahŕňať posúdenie, či sa uplatňujú základné zásady uvedené vyššie (odseky 8 až 14) a najmä to, či orgán hospodárskej súťaže alebo orgány, ktorým sa plánuje prípad postúpiť, sú najvhodnejšie na to, aby sa zaoberali prípadom. Z tohto dôvodu by sa mala venovať pozornosť ako prípadnému miestu účinkov transakcie na hospodársku súťaž, tak aj tomu, ako vhodný je národný orgán hospodárskej súťaže (NOHS) na prešetrovanie transakcie.

20.

Koncentrácie s významom pre Spoločenstvo, ktoré môžu ovplyvniť hospodársku súťaž na trhoch, ktoré majú národný alebo užší ako národný rozsah a ktorých účinky sa môžu obmedziť na jediný členský štát, alebo majú najzávažnejší hospodársky vplyv v jedinom členskom štáte (23), sú najvhodnejšími kandidátmi na postúpenie tomuto členskému štátu. Toto sa uplatňuje najmä na prípady, ak by sa vyskytol vplyv na samostatnom priestorovom relevantnom trhu, ktorý netvorí podstatnú časť spoločného trhu. Pokiaľ sa uskutočňuje postúpenie jednému členskému štátu, zachováva sa aj výhoda „jednostupňového konania“.

21.

Miera v akej koncentrácia s významom pre Spoločenstvo, ktorá napriek prípadnému závažnému vplyvu na hospodársku súťaž na celom národnom trhu, predsa len spôsobuje prípadné účinky zasahujúce za hranice (napr. kvôli tomu, že účinky koncentrácie na jednom geografickom trhu majú závažné dôsledky na geografických trhoch v iných členských štátoch, alebo že môže zahŕňať prípadné prekluzívne účinky a následné rozdelenie spoločného trhu (24)), môže byť vhodným kandidátom na postúpenie, bude závisieť od konkrétnych okolností prípadu. Keďže Komisia a aj členské štáty môžu byť rovnako dobre pripravené, alebo môžu mať rovnako dobrú pozíciu na to, aby sa zaoberali takýmito prípadmi, mal by sa ponechať dostatočný priestor na vlastné uváženie pri rozhodovaní, či postúpiť alebo nepostúpiť takéto prípady.

22.

Miera v akej môžu koncentrácie s významom pre Spoločenstvo a s prípadným vplyvom na hospodársku súťaž vo viacerých národných alebo užších ako národných trhov vo viac ako jednom členskom štáte byť vhodnými kandidátmi na postúpenie členským štátom, bude závisieť od špecifických faktorov každého jednotlivého prípadu, ako je počet národných trhov, ktoré môžu byť závažne ovplyvnené, možnosti stanovenia všetkých prípadných obáv na základe primeraných nekonfliktných právnych prostriedkov a vyšetrovania, ktoré prípad môže vyžadovať. Pokiaľ vec môže vyvolávať obavy z narušenia hospodárskej súťaže v členských štátoch a vyžadovať koordinované vyšetrovanie a právne prostriedky, môže to slúžiť v prospech Komisie, ktorá si ponechá právomoc nad celistvosťou príslušného prípadu (25). Na druhej strane pokiaľ sa na základe obáv z narušenia hospodárskej súťaže, ktoré prípad vyvoláva napriek tomu, že sa týka národných trhov vo viac ako jednom členskom štáte, nezdá, že by vyžadovali koordinované vyšetrovanie a/alebo právne opatrenia, postúpenie môže byť vhodné. V obmedzenom počte vecí (26), Komisia dokonca považovala za vhodné postúpiť koncentráciu viac ako jednému členskému štátu vzhľadom na značné rozdiely v podmienkach hospodárskej súťaže, ktoré charakterizovali ovplyvnené trhy v príslušných členských štátoch. Zatiaľ čo rozdelenie riešenia prípadu, pripravuje strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, o výhodu jednostupňového konania v takýchto prípadoch, je toto hľadisko menej závažné v štádiu pred oznámením, ak sa proces postúpenia spustí na základe dobrovoľnej žiadosti od strán, ktoré sú účastníkmi fúzie.

23.

Tiež by sa malo v čo najväčšej miere zohľadniť, či národný orgán alebo NOHS, ktorým sa má prípad postúpiť, majú dostatok špecifických znalostí týkajúcich sa miestnych trhov (27), alebo či posudzujú alebo plánujú posudzovať inú transakciu v príslušnom sektore (28).

Postúpenie vecí od členských štátov Komisii podľa článku 4 ods. 5

Právne požiadavky

24.

Podľa článku 4 ods. 5 musia byť splnené iba dve právne požiadavky, aby strany, ktoré sú účastníkmi transakcie, mohli požiadať o postúpenie veci Komisii: transakciou musí byť koncentrácia v zmysle článku 3 nariadenia o fúziách a koncentrácia sa musí dať posúdiť podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov. (Pozri tiež odseky 65 et seq. a 70 et seq.)

Iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

25.

Okrem overenia právnych požiadaviek na čo najpresnejšie predpovedanie pravdepodobného výsledku žiadosti o postúpenie by mali strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, tiež uvážiť, či sa prípadné postúpenie veci pokladá za vhodné. Toto bude zahŕňať posúdenie, či sa uplatňujú základné zásady uvedené vyššie a najmä to, či Komisia je vhodnejším orgánom na to, aby sa zaoberala vecou.

26.

Z tohto pohľadu, úvodná časť 16 nariadenia o fúziách stanovuje, že „žiadosti o postúpenie Komisii pred oznámením by boli obzvlášť vhodné v situáciách, keď by koncentrácia mohla ovplyvniť hospodársku súťaž za hranicami jedného členského štátu“. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť pravdepodobnému miestu akýchkoľvek účinkov na hospodársku súťaž vyplývajúcich z transakcie a tomu, či by bolo pre Komisiu vhodné prešetriť transakciu.

27.

Malo by sa predovšetkým posúdiť, či vec má skutočne cezhraničný charakter, pokiaľ ide o také prvky ako jeho prípadné účinky na hospodársku súťaž a vyšetrovacie právomoci a právomoci na presadzovanie práva, ktoré sa môžu vyžadovať na stanovenie všetkých takýchto účinkov. Z tohto pohľadu, mala by sa venovať osobitná pozornosť tomu, či vec môže mať prípadný vplyv na hospodársku súťaž na jednom alebo viacerých trhoch ovplyvnených koncentráciou. V každom prípade náznaky prípadného vplyvu na hospodársku súťaž nemôžu byť viac ako len predbežného charakteru (29) a nemali by mať vplyv na výsledok vyšetrovania. Ani by sa nemalo požadovať od strán, aby dokázali prípadný nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž.

28.

Veci, keď sú trhy, na ktorých môže byť ovplyvnená hospodárska súťaž, širšie ako národné, čo sa týka geografického rozsahu (30), alebo keď niektoré z prípadne ovplyvnených trhov sú širšie ako národné a najzávažnejší hospodársky vplyv koncentrácie sa spája s takýmito trhmi, sú najvhodnejšími kandidátmi na postúpenie Komisii. V takýchto prípadoch, keď dynamika hospodárskej súťaže presahuje územia za národné hranice a môže následne vyžadovať vyšetrovanie v niektorých krajinách, ako aj príslušné právomoci na presadzovanie práva, Komisia môže mať najlepšiu pozíciu na uskutočnenie vyšetrovania.

29.

Komisia môže mať vhodnejšiu pozíciu na to, aby sa zaoberala vecou (vrátane vyšetrovania, hodnotenia a možných právnych prostriedkov), ktorý spôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže na viacerých národných alebo užších ako národných trhoch nachádzajúcich sa v niekoľkých rôznych krajinách v členských štátoch (31). Komisia má pravdepodobne najlepšiu pozíciu na uskutočnenie vyšetrovania v takých prípadoch, keď je potrebné zabezpečiť konzistentné a efektívne prešetrenie v rozdielnych krajinách, použiť primerané vyšetrovacie právomoci a stanoviť všetky obavy z narušenia hospodárskej súťaže prostredníctvom jednotných právnych prostriedkov.

30.

Podobne ako sa uviedlo vyššie v súvislosti s článkom 4 ods.4, vhodnosť oznámenia koncentrácii, ktoré napriek prípadnému záväznému vplyvu na hospodársku súťaž na celonárodnom trhu, predsa len môžu mať závažné účinky zasahujúce za hranice, môžu byť vhodným kandidátom na postúpenie, bude závisieť od konkrétnych okolností prípadu. Keďže Komisia a aj členské štáty môžu mať rovnako dobrú pozíciu na to, aby sa zaoberali takýmito prípadmi, mal by sa ponechať dostatočný priestor na vlastné uváženie pri rozhodovaní, či je nutné postúpiť takéto prípady.

31.

Pozornosť by sa mala tiež v čo najväčšej miere upriamiť predovšetkým na to, či Komisia je dobre pripravená na riadne prešetrenie prípadu, najmä pokiaľ ide o faktory, ako sú špecifické znalosti alebo predchádzajúce skúsenosti v príslušnom odvetví. Čím je väčšia možnosť, že fúzia ovplyvní hospodársku súťaž mimo územia jedného členského štátu, tým je pravdepodobnejšie, že Komisia bude lepšie vybavená na uskutočnenie vyšetrovania, najmä pokiaľ ide o zisťovanie skutočností a právomocí na presadzovanie práva.

32.

Nakoniec strany, ktoré sú účastníkmi koncentrácie, by mohli napriek zrejmej absencii ovplyvnenia hospodárskej súťaže vyhlásiť, že je to naliehavá vec na to, aby sa transakciou zaoberala Komisia predovšetkým, pokiaľ ide o faktory, ako sú náklady a časový sklz v prípade podania veci viacerým členským štátom (32).

Postúpenie po oznámení

Postúpenie od Komisie členským štátom podľa článku 9

33.

Podľa článku 9 existujú dve možnosti pre členský štát, ktorý má v úmysle požiadať o postúpenie prípadu po jeho oznámení Komisii: Články 9 ods. 2 písm. a) a 9 ods. 2 písm. b).

Článok 9 ods. 2 písm. a)

Právne požiadavky

34.

Na uskutočnenie postúpenia členskému štátu alebo štátom podľa článku 9 ods. 2 písm. a) musia byť splnené tieto právne požiadavky:

i)

koncentrácia musí spôsobovať hrozbu závažného ovplyvnenia hospodárskej súťaže na trhu a

ii)

príslušný trh sa musí nachádzať v žiadajúcom členskom štáte a mať všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu.

35.

Pokiaľ ide o prvé kritérium, v podstate sa od žiadajúceho členského štátu vyžaduje, aby preukázal na základe predbežnej analýzy, že existuje reálne riziko, že transakcia môže mať závažný nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž a preto si vyžaduje dôkladné prešetrenie. Takéto predbežné údaje môžu mať charakter jasných dôkazov takéhoto prípadného závažného nepriaznivého vplyvu, ale nemali by mať vplyv na výsledok celkového vyšetrovania.

36.

Pokiaľ ide o druhé kritérium, od členských štátov sa vyžaduje, aby preukázali, že geografický trh (geografické trhy), na ktorom (ktorých) je hospodárska súťaž ovplyvnená transakciou presne uvedeným spôsobom (ods. 35) je (sú) národný (národné) alebo čo do rozsahu je (sú) užší (užšie) ako národný (národné) (33).

Iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

37.

Je potrebné posúdiť aj iné faktory ako overenie právnych požiadaviek pri hodnotení, či sa postúpenie prípadu môže považovať za vhodné. Toto bude zahŕňať posúdenie, či sa uplatňujú základné zásady uvedené vyššie a najmä to, či orgán alebo orgány hospodárskej súťaže, ktoré žiadajú postúpenie prípadu, majú najlepšiu pozíciu na riešenie prípadu. Za týmto účelom by sa mala venovať pozornosť pravdepodobnému miestu vplyvu transakcie na hospodársku súťaž a aj tomu, či je NOHS dobre pripravený na prešetrenie transakcie. (Pozri uvedené odseky 19 – 23)

Článok 9 ods. 2 písm. b)

Právne požiadavky

38.

Na uskutočnenie postúpenia členskému štátu alebo štátom podľa článku 9 ods. 2 písm. b) musia byť splnené tieto právne požiadavky:

i)

koncentrácia musí ovplyvňovať hospodársku súťaž na trhu a

ii)

príslušný trh sa musí nachádzať v žiadajúcom členskom štáte, mať všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu a nesmie tvoriť podstatnú časť spoločného trhu.

39.

Pokiaľ ide o prvé kritérium, od žiadajúceho členského štátu sa vyžaduje, aby na základe predbežnej analýzy preukázal, že koncentrácia môže mať vplyv na hospodársku súťaž na trhu. Takéto predbežné údaje môžu mať charakter jasných dôkazov prípadného nepriaznivého vplyvu, ale nemali by mať vplyv na výsledok celkového vyšetrovania.

40.

Pokiaľ ide o druhé kritérium, od žiadajúceho členského štátu sa vyžaduje, aby preukázal nielen to, že trh, na ktorom je hospodárska súťaž ovplyvnená transakciou presne uvedeným spôsobom (ods. 38), tvorí samostatný priestorový relevantný trh v členskom štáte, ale aj to, že príslušný trh netvorí podstatnú časť spoločného trhu. V tejto súvislosti na základe predchádzajúcich skúseností a precedentného práva (34), sa zdá, že takéto situácie sa spravidla obmedzujú na trhy s užším geografickým rozsahom v členskom štáte.

41.

Ak sú splnené tieto podmienky, Komisia má povinnosť vec postúpiť.

Postúpenie od členských štátov Komisii podľa článku 22

Právne požiadavky

42.

Aby mohol jeden alebo viacero členských štátov uskutočniť postúpenie Komisii podľa článku 22, ako predpoklad musia byť splnené dve právne požiadavky:

i)

koncentrácia musí ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi a

ii)

spôsobovať hrozbu závažného ovplyvnenia hospodárskej súťaže na území členského štátu alebo členských štátov, ktoré podali žiadosť.

43.

Pokiaľ ide o prvé kritérium, koncentrácia spĺňa túto požiadavku, ak môže spôsobovať nejaký badateľný vplyv na štruktúru obchodu medzi členským štátmi (35).

44.

Pokiaľ ide o druhé kritérium podľa článku 9 ods. 2 písm. a) od členského štátu uskutočňujúceho postúpenie sa v podstate vyžaduje, aby preukázali na základe predbežnej analýzy, že existuje reálne riziko, že transakcia môže mať závažný nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž a preto si vyžaduje dôkladné prešetrenie. Takéto predbežné údaje môžu mať charakter jasných dôkazov takéhoto prípadného závažného nepriaznivého vplyvu, ale nemali by mať vplyv na výsledok celkového vyšetrovania.

Iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

45.

Keďže pri postúpeniach Komisii po oznámení môžu vzniknúť dodatočné náklady a časový sklz pre strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, je potrebné sa spravidla obmedziť na tie veci, o ktorých sa predpokladá, že predstavujú reálne riziko negatívneho ovplyvnenia hospodárskej súťaže a obchodu medzi členskými štátmi a ak sa predpokladá, že by tieto veci boli lepšie stanovené na úrovni Spoločenstva (36). Podľa toho kategórie vecí, ktoré sú spravidla najvhodnejšie na to, aby boli postúpené Komisii podľa článku 22, sú tieto:

Veci, ktoré spôsobujú vážne obavy z narušenia hospodárskej súťaže na jednom alebo viacerých trhoch, ktoré (ktorý) je (sú) širší (širšie) ako národný, čo sa týka geografického rozsahu alebo ak niektoré prípadne ovplyvnené trhy sú širšie ako národné a ak sa najzávažnejší hospodársky vplyv koncentrácie spája s takýmito trhmi.

Veci, ktoré spôsobujú vážne obavy z narušenia hospodárskej súťaže na viacerých národných alebo užších ako národných trhoch nachádzajúcich sa v niekoľkých členských štátoch v situácii, keď sa jednotný postup vo veci (pokiaľ ide o možné právne prostriedky, ale v jednotlivých prípadoch aj o samotné vyšetrovanie) považuje za žiaduci a keď sa najzávažnejší hospodársky vplyv koncentrácie spája s takýmito trhmi.

III.   MECHANIZMUS PROCESU POSTÚPENIA

A.   PREHĽAD PROCESU POSTÚPENIA

46.

Nariadenie o fúziách ustanovuje príslušné právne pravidlá pre činnosť procesu postúpenia. Pravidlá uvedené v článku 4 ods. 4 a ods. 5, článku 9 a v článku 22 podrobne ustanovujú jednotlivé kroky požadované na postúpenie veci členským štátom od Komisie a naopak.

47.

Každé zo štyroch príslušných ustanovení o postúpení stanovuje samostatný mechanizmus na postúpenie danej kategórie koncentrácie. Ustanovenia sa môžu zatriediť takto:

a)

Postúpenie pred oznámením:

i)

Od Komisie členským štátom (článok 4 ods. 4)

ii)

Od členských štátov Komisii (článok 4 ods. 5)

b)

Postúpenie po oznámení:

i)

Od Komisie členským štátom (článok 9)

ii)

Od členských štátov Komisii (článok 22)

48.

Postupový diagram v prílohe I k tomuto oznámeniu znázorňuje v grafickej forme jednotlivé procedurálne kroky, ktoré je potrebné dodržať v mechanizmoch procesu postúpenia ustanovenom v článku 4 ods. 4 a ods. 5, článku 9 a v článku 22.

Postúpenie pred oznámením

49.

O postúpenie pred oznámením môžu požiadať iba účastníci koncentrácie (37). Je na účastníkoch koncentrácie, aby si overili, či koncentrácia spĺňa kritériá uvedené v článku 4 ods. 4 (či koncentrácia má význam pre Spoločenstvo, ale môže závažne ovplyvniť hospodársku súťaž na samostatnom priestorovom relevantnom trhu v členskom štáte) alebo článku 4 ods. 5 (či koncentrácia nemá význam pre Spoločenstvo, ale sa môže posudzovať podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov). Účastníci koncentrácie sa môžu rozhodnúť, či požiadajú o postúpenie Komisii alebo od Komisie na základe odôvodnenej žiadosti na formulári RS. Komisia okamžite odošle žiadosť všetkým členským štátom. Ďalšia časť procesu sa odlišuje podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5.

Podľa článku 4 ods. 4 príslušný členský štát alebo štáty (38) má (majú) 15 pracovných dní odo dňa, keď prijme (prijmú) podanie, aby vyjadril (vyjadrili) súhlas alebo nesúhlas so žiadosťou. Neposkytnutie odpovede zo strany členského štátu sa považuje za súhlas (39). Ak príslušný členský štát alebo členské štáty súhlasia s postúpením, Komisia má k dispozícii ďalšie obdobie približne 10 pracovných dní (25 pracovných dní odo dňa, keď Komisia prijala formulár RS), počas ktorých môže rozhodnúť o postúpení veci. Neposkytnutie odpovede zo strany Komisie sa považuje za odsúhlasenie. Ak Komisia súhlasí, vec (alebo jednej alebo viacerých častí) sa postúpia členským štátom alebo štátom, ako žiadajú účastníci koncentrácie. Ak sa uskutoční postúpenie príslušný členský štát alebo štáty uplatní (uplatnia) na postúpenú časť veci svoje vnútroštátne právo (40). Uplatnia sa články 9 ods. 6 až 9 ods. 9.

Podľa článku 4 ods. 5 príslušné majú členské štáty (41) 15 pracovných dní odo dňa, keď prijmú podanie, na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu so žiadosťou. Na konci tohto obdobia Komisia preverí, či každý členský štát oprávnený preskúmať koncentráciu podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže vyjadril nesúhlas. Ak žiaden takýto oprávnený štát nevyjadril nesúhlas, vec sa považuje, že má význam pre Spoločenstvo a teda sa postúpi Komisii, ktorá má nad ňou výlučnú právomoc. Je potom na stranách, aby oznámili vec Komisii na formulári CO. Na druhej strane, ak jeden alebo viaceré z oprávnených členských štátov vyjadrili svoj nesúhlas, Komisia okamžite informuje všetky členské štáty a účastníkov koncentrácie o každom nesúhlase a proces postúpenia sa ukončí. Je potom na stranách, aby splnili všetky platné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa oznámenia.

Postúpenie po oznámení

50.

Podľa článku 9 ods. 2 a článku 22 ods. 1 proces postúpenia po oznámení spustia členské štáty buď na základe vlastnej iniciatívy alebo potom, ako ich Komisia vyzve v súlade s článkom 9 ods. 2 a článkom 22 ods. 5. Postupy sa odlišujú podľa toho, či ide o postúpenie od alebo pre Komisiu.

Podľa článku 9 môže členský štát požadovať, aby mu Komisia postúpila koncentráciu s významom pre Spoločenstvo alebo jej časť, ktorá bola oznámená Komisii a pri ktorej hrozí, že závažne ovplyvní hospodársku súťaž na samostatnom priestorovom relevantnom trhu v členskom štáte (článok 9 ods. 2 písm. a)), alebo ktorá ovplyvňuje takýto samostatný priestorový relevantný trh, ktorý netvorí podstatnú časť spoločného trhu (článok 9 ods. 2 písm. b)). Žiadosť sa musí podať do 15 pracovných dní odo dňa, keď členský štát dostal kópiu formulára CO. Komisia musí najskôr overiť, či sú splnené tieto právne kritériá. Môže sa rozhodnúť postúpiť vec alebo jej časť na základe vlastného administratívneho uváženia. V prípade žiadosti o postúpenie podľa článku 9 ods. 2 písm. b) Komisia musí (t. j. bez možnosti vlastného uváženia) uskutočniť postúpenie, ak sú splnené právne kritériá. Rozhodnutie sa musí prijať do 35 pracovných dní od oznámenia alebo ak Komisia začala konanie, do 65 pracovných dní (42). Ak sa postúpenie uskutočnilo, príslušný členský štát uplatní svoje vnútroštátne právo hospodárskej súťaže iba podľa článku 9 ods. 6 a 9 ods. 8.

Podľa článku 22 členský štát môže požiadať, aby Komisia posúdila koncentráciu, ktorá nemá význam pre Spoločenstvo, ale ktorá ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a pri ktorej hrozí, že závažne ovplyvní hospodársku súťaž na jej území. Žiadosť sa musí podať do 15 pracovných dní odo dňa národného oznámenia, alebo ak sa nevyžaduje oznámenie, odo dňa, keď sa o koncentrácii príslušné štáty „dozvedeli“ (43) Komisia odošle žiadosť všetkým členským štátom. Ktorýkoľvek iný členský štát (členské štáty) sa môže rozhodnúť, či sa pripojí k žiadosti (44) v rámci lehoty 15 pracovných dní odo dňa, keď prijal kópiu pôvodnej žiadosti. Všetky národné lehoty vzťahujúce sa na koncentrácie sa pozastavia, pokiaľ sa nerozhodne, kde sa bude koncentrácia posudzovať; členský štát môže pred uplynutím lehoty 15 pracovných dní tým, že oznámi Komisii a stranám, ktoré sú účastníkmi koncentrácie, že sa nechce pripojiť k žiadosti, znovu spustiť národné lehoty. Najneskôr do 10 pracovných dní po vypršaní lehoty 15 pracovných dní Komisia musí rozhodnúť, či prijme prípad od žiadajúceho členského štátu (členských štátov). Ak Komisia prijme právomoc, národné konania v členskom štáte (členských štátoch), ktorý vec postúpil, sa ukončia a Komisia posúdi vec podľa článku 22 ods. 4 nariadenia o fúziách v mene žiadajúceho štátu (žiadajúcich štátov) (45). Štáty, ktoré nepožiadali o postúpenie, môžu pokračovať v uplatňovaní vnútroštátneho práva.

51.

Ďalšia časť oznámenia sa zameriava na niektoré detailné prvky procesu s cieľom predovšetkým poskytnúť ďalšie usmernenie pre podniky, ktoré majú v úmysle podať žiadosť v štádiu pred podaním oznámenia, alebo ktoré môžu byť stranou, ktorá je účastníkom transakcie, s výhradou možnosti uskutočniť postúpenie po oznámení.

B.   INFORMÁCIE O MECHANIZME PROCESU POSTÚPENIA

52.

Táto časť tohto oznámenia poskytuje usmernenie týkajúce sa určitých aspektov činnosti procesu postúpenia uvedeného v článku 4 ods. 4 a ods. 5, článku 9 a v článku 22 nariadenia o fúziách.

1.   Sieť orgánov hospodárskej súťaže

53.

Článok 19 ods. 2 nariadenia o fúziách stanovuje, že Komisia uskutočňí postupy uvedené v tomto nariadení v úzkej a nepretržitej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov („NOHS“). Spolupráca a diskusie medzi Komisiou a NOHS a medzi samotnými NOHS je obzvlášť dôležitá v prípade koncentrácií, ktoré podliehajú procesu postúpenia ustanovenému v nariadení o fúziách.

54.

Podľa časti 14 nariadenia o fúziách „Komisia a NOHS spolu vytvárajú sieť verejných orgánov uplatňujúcich svoje príslušné právomoci v úzkej spolupráci využívajúc účinné opatrenia na výmenu informácii a konzultácie s cieľom zabezpečiť, aby sa vecou zaoberal najvhodnejší orgán v súlade so zásadou subsidiarity a aby sa tak v najväčšej možnej miere zabránilo viacnásobnému oznamovaniu danej koncentrácie“.

55.

Sieť by mala zabezpečiť efektívne prerozdelenie koncentrácií podľa zásad uvedených v uvedenej časti II. Toto zahŕňa umožnenie nerušenej činnosti mechanizmu procesu postúpenia pred oznámením, ako aj zabezpečenie, pokiaľ je to možné predvídať, systému, na základe ktorého by sa prípadné žiadosti o postúpenie po oznámení dali čo najskôr identifikovať (46).

56.

Podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5 Komisia musí odoslať odôvodnené žiadosti podané účastníkmi koncentrácie „bezodkladne“ (47). Komisia sa vynasnaží odoslať tieto dokumenty v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni ich prijatia alebo vydania. Informácie v rámci siete sa budú vymieňať rôznymi spôsobmi podľa okolností: e-mail, pošta, kuriér, fax, telefón. Treba upozorniť, že v prípade citlivých informácií alebo dôverných informácií sa výmeny uskutočnia zabezpečenou elektronickou poštou (e-mail) alebo inými chránenými spôsobmi komunikácie medzi týmito kontaktnými miestami.

57.

Všetci členovia siete vrátane Komisie a všetkých NOHS, ich úradníkov a iných zamestnancov a iných osôb, ktoré pracujú pod dohľadom týchto orgánov, ako aj úradníkov a štátnych úradníkov iných orgánov členských štátov, budú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo ustanovenou v článku 17 nariadenia o fúziách. Nesmú zverejniť neverejné informácie, ktoré získali na základe uplatňovania nariadenia o fúziách, pokiaľ fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytli tieto informácie nepovolili ich zverejnenie.

58.

Konzultácie a výmeny v rámci siete sú záležitosťou verejných úradov na ochranu práva a nemenia žiadne práva a povinnosti vyplývajúce z práva Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva pre spoločností. Každý orgán hospodárskej súťaže zostáva plne zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania náležitého procesu v prípadoch, ktorými sa zaoberá.

2.   Spustenie procesu postúpenia pred oznámením; informácie, ktoré majú poskytnúť žiadajúce strany

59.

Pre rýchlu a nerušenú prácu procesu postúpenia je rozhodujúce, aby žiadajúce strany poskytli, čo možno najrýchlejšie a najefektívnejším spôsobom úplné a presné informácie, kedykoľvek je to potrebné. Právne požiadavky týkajúce sa toho, aké informácie sa majú poskytnúť a dôsledky poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich informácií sú uvedené nariadení o fúziách, nariadení (ES) č. 802/2004 a formulári RS (48).

60.

Vo Formulár RS stanovuje, že všetky informácie predložené v odôvodnenom podaní musia byť správne a úplné. Ak strany predložia nesprávne alebo neúplné informácie, Komisia má právo buď prijať rozhodnutie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o fúziách (ak sa počas vyšetrovania dozvie o nesplnení podmienok článku 4 ods. 5) alebo zrušiť každé rozhodnutie podľa článku 6 alebo 8, ktoré prijme po postúpení podľa článku 4 ods. 5 na základe článku 6 ods. 3 písm. a) alebo 8 ods. 6 písm. a) nariadenia o fúziách. Po prijatí rozhodnutia podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo po zrušení by sa malo opäť uplatňovať na transakciu vnútroštátne právo hospodárskej súťaže. V prípade postúpenia podľa článku 4 ods. 4 uskutočneného na základe nesprávnych alebo neúplných informácií, Komisia môže vyžadovať oznámenie podľa článku 4 ods. 1. Okrem toho Komisia má právo uložiť pokuty podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia o fúziách. Nakoniec by si strany mali tiež uvedomiť, že ak sa postúpenie uskutoční na základe nesprávnych alebo neúplných informácií nachádzajúcich sa vo formulári RS, Komisia a/alebo členské štáty môžu uvážiť uskutočnenie postúpenia po oznámení na zrušenie oznámenia pred postúpením založenom na takýchto nesprávnych a neúplných informáciách (49).

61.

Pri poskytovaní informácií na formulári RS alebo všeobecne podaním žiadosti o postúpenie pred oznámením, sa nepredpokladá, ani nie je potrebné pre účastníkov koncentrácie, aby preukázali, že ich koncentrácia bude mať škodlivé účinky na hospodársku súťaž (50). Mali by však poskytnúť čo možno najviac informácií, z ktorých jasne vyplýva, na základe čoho koncentrácia spĺňa príslušné právne kritériá ustanovené v článku 4 ods. 4 a ods. 5 a prečo by bolo najvhodnejšie, aby sa koncentráciou zaoberal orgán hospodárskej súťaže alebo orgány uvedené v žiadosti. Nariadenie o fúziách nepožaduje, aby sa skutočnosť, že formulár RS bol podaný, zverejnila a neplánuje sa tak urobiť. Neverejná transakcia môže byť následne predmetom žiadosti o postúpenie pred oznámením.

62.

Aj keď podľa vykonávacieho nariadenia (ES) č. 802/2004 Komisia prijme formulár RS v každom jazyku Spoločenstva, účastníkom koncentrácie poskytujúcim informácie, ktoré sa majú rozširovať po sieti, sa dôrazne odporúča, aby používali jazyk zrozumiteľný všetkým príjemcom informácií. Toto uľahčí členskému štátu spracovanie takýchto žiadostí. Okrem toho v súvislosti so žiadosťami o postúpenie členskému štátu alebo štátom, žiadajúcim stranám sa dôrazne odporúča, aby pripojili kópiu žiadosti v jazyku (jazykoch) členského štátu (členských štátov), pre ktoré sa požaduje postúpenie.

63.

Okrem právnych požiadaviek uvedených vo formulári RS by účastníci fúzie mali byť pripravení poskytnúť dodatočné informácie, ak je potrebné, a priamo a otvorene prediskutovať záležitosť s Komisiou a NOHS, aby sa Komisii a NOHS umožnilo posúdiť, či by sa príslušná koncentrácia mala postúpiť.

64.

Výslovne sa odporúčajú neformálne kontakty medzi stranami, ktoré sú účastníkmi fúzie, ktoré majú v úmysle podať žiadosť o postúpenie pred podaním na jednej strane a Komisiou a/alebo orgánmi členského štátu na druhej strane, ako aj kontakty po podaní formulára RS. Komisia má povinnosť poskytnúť neformálne včasné usmernenie pre podniky, ktoré majú v úmysle využiť proces postúpenia pred oznámením ustanovený v článku 4 ods. 4 a ods. 5 nariadenia o fúziách (51).

3.   Koncentrácie oprávnené na postúpenie

65.

Iba koncentrácie v zmysle článku 3 nariadenia o fúziách sú oprávnené na postúpenie podľa článku 4 ods. 5 a článku 22. Iba koncentrácie patriace do rámca príslušného vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže na kontrolu fúzií sú oprávnené na postúpenie podľa článku 4 ods. 4 a článku 9 (52).

66.

Žiadosti o postúpenie pred podaním podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5 nariadenia o fúziách sa musia týkať koncentrácií, pre ktoré existujú dostatočne konkrétne plány. V tejto súvislosti musí aspoň existovať vôľa uskutočniť fúziu na strane účastníkov koncentrácie alebo v prípade verejnej ponuky aspoň verejné oznámenie o zámere uskutočniť takúto ponuku (53).

4.   Pojem „pred oznámením“ podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5

67.

Článok 4 ods. 4 a ods. 5 sa uplatňujú v štádiu pred oznámením.

68.

Článok 4 ods. 4 stanovuje, že účastníci koncentrácie môžu podať žiadosť o postúpenie na základe odôvodneného návrhu (formulár RS) „pred oznámením koncentrácie v zmysle odseku 1.“ To znamená, že žiadosť sa môže podať iba v prípade, ak sa podľa článku 4 ods. 1 nepodal formulár CO.

69.

Podobne článok 4 ods. 5 stanovuje, že žiadosť sa môže podať „pred akýmkoľvek oznámením príslušným [národným] orgánom“. To znamená, že v prípade uplatňovania tohto ustanovenia nesmie byť príslušná koncentrácia formálne oznámená v jurisdikcii žiadneho členského štátu. Aj jediné oznámenie kdekoľvek v Spoločenstve zabráni účastníkom koncentrácie spustiť mechanizmus na základe článku 4 ods. 5. Podľa stanoviska Komisie by sa nemala uložiť žiadna pokuta za neoznámenie transakcie na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ nie je vybavená žiadosť podľa článku 4 ods. 5.

5.   Pojem „ koncentrácia, ktorá môže byť posudzovaná podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže “ a pojem „ oprávneného členského štátu “ v článku 4 ods. 5

70.

Článok 4 ods. 5 umožňuje príslušným podnikom požiadať o postúpenie pred oznámením koncentrácie, ktorá nemá význam pre Spoločenstvo a „ktorá sa môže posudzovať podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov“.

71.

„Môže sa posudzovať“ alebo dá sa posudzovať, by sa malo vykladať vo význame koncentrácie, ktorá patrí do jurisdikcie členského štátu podľa jeho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže na kontrolu fúzií. Nie je potrebné dodržať požiadavku povinného oznamovania, t. j. v prípade koncentrácie nie je potrebné, aby „podliehala oznamovaniu“ podľa vnútroštátneho práva. (54)

72.

Podľa článku 4 ods. 5 tretieho a štvrtého pododseku, ak aspoň jeden členský štát „oprávnený na posúdenie koncentrácie podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže“ vyjadril svoj nesúhlas s postúpením, vec sa nesmie postúpiť. „Oprávnený“ členský štát je štát, v ktorom sa koncentrácia dá posúdiť a ktorý teda má právomoc na posúdenie koncentrácie podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže.

73.

Všetky členské štáty a nie iba tie, ktoré sú „oprávnené“ posúdiť vec, dostanú kópiu formulára RS. Iba členské štáty „oprávnené“ posúdiť vec sa však berú do úvahy na účely článku 4 ods. 5 tretieho a štvrtého pododseku. Podľa článku 4 ods. 5 tretieho pododseku „oprávnené“ členské štáty budú mať 15 pracovných dní odo dňa, keď prijmú formulár RS na vyjadrenie svojho súhlasu alebo nesúhlasu s postúpením. Ak všetky súhlasia, podľa článku 4 ods. 5 piateho pododseku prípad získa význam pre Spoločenstvo. Na rozdiel od toho, ak iba jediný „oprávnený“ členský štát nesúhlasí, podľa článku 4 ods. 5 štvrtého pododseku sa neuskutoční žiadne postúpenie od žiadneho členského štátu.

74.

Vzhľadom na uvedený mechanizmus je dôležité pre nerušené fungovanie článku 4 ods. 5, aby sa všetky členské štáty, v ktorých sa vec dá posudzovať podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže a ktoré sú teda „oprávnené“ posúdiť vec podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže, správne identifikovali. Formulár RS preto vyžaduje, aby účastníci koncentrácie poskytli dostatočné informácie na to, aby sa dal identifikovať úplne každý členský štát bez ohľadu na to, či je alebo nie je oprávnený na posúdenie koncentrácie podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže.

75.

V situáciách, keď bol formulár RS správne vyplnený, by nemali vzniknúť žiadne komplikácie. Účastníci koncentrácie určite správne identifikujú všetky členské štáty, ktoré sú oprávnené posúdiť vec. V situáciách, keď však účastníci koncentrácie nevyplnili správne formulár RS, alebo ak existuje skutočný nesúhlas, pokiaľ ide o to, ktoré členské štáty sú „oprávnené“ na posudzovanie veci, môžu vzniknúť komplikácie.

V lehote 15 pracovných dní ustanovenej v článku 4 ods. 5 treťom pododseku členský štát, ktorý nie je vo formulári RS uvedený ako „oprávnený“ môže informovať Komisiu, že je „oprávnený“ a môže ako ktorýkoľvek iný „oprávnený“ členský štát vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s postúpením.

Podobne v lehote 15 pracovných dní ustanovenej v článku 4 ods. 5 treťom pododseku členský štát, ktorý bol uvedený ako „oprávnený“ vo formulári RS môže takto informovať Komisiu, že nie je „oprávnený“. Tento členský štát by sa potom nemal brať do úvahy na účely článku 4 ods. 5.

76.

Akonáhle uplynula lehota 15 pracovných dní bez toho, aby bol vyjadrený nesúhlas, postúpenie, ak bolo uskutočnené, sa bude považovať za platné. Toto zabezpečuje platnosť rozhodnutí Komisie prijatých podľa článkov 6 alebo 8 nariadenia o fúziách po postúpení na základe článku 4 ods. 5.

77.

Neznamená to však, že účastníci koncentrácie môžu zneužívať systém nedbalosťou alebo zámerným poskytovaním nesprávnych informácií na formulári RS, vrátane informácií o možnosti uskutočniť posúdenie koncentrácie v členských štátoch. Ako je uvedené v odseku 60, Komisia môže prijať opatrenia na nápravu situácie a na zabránenie takýmto porušeniam. Účastníci koncentrácie by si mali tiež uvedomiť, že za takýchto okolností, keď sa postúpenie uskutočnilo na základe nesprávnych alebo neúplných informácií, členský štát, ktorý je presvedčený o tom, že je oprávnený zaoberať sa prípadom, ale nemal príležitosť vetovať postúpenie kvôli nesprávnym informáciám, ktoré sa poskytli, môže požiadať o postúpenie po oznámení.

6.   Oznámenie a uverejnenie rozhodnutí

78.

Podľa článku 4 ods. 4 štvrtého pododseku a ods. 5 štvrtého pododseku, článku 9 ods. 1 a 22 ods. 3 druhého pododseku, má Komisia povinnosť informovať účastníkov koncentrácie alebo zainteresované osoby a všetky členské štáty o každom rozhodnutí prijatom podľa týchto ustanovení týkajúcich sa postúpenia koncentrácie.

79.

Informácie sa poskytnú prostredníctvom listu adresovaného príslušným podnikom (alebo v prípade rozhodnutí prijatých podľa článku 9 ods. 1 alebo článku 22 ods. 3, prostredníctvom listu adresovaného príslušným členským štátom). Všetky členské štáty dostanú jeho kópiu.

80.

Nevyžaduje sa, aby sa takéto rozhodnutia uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie  (55). Komisia však príslušne uverejní takéto rozhodnutia na internetovej stránke DG pre hospodársku súťaž s výhradou požiadaviek na utajenie.

7.   Článok 9 ods. 6

81.

Článok 9 ods. 6 ustanovuje, že ak Komisia postúpi oznámenú koncentráciu členskému štátu v súlade s článkom 4 ods. 4 alebo článkom 9 ods. 3, príslušný NOHS sa musí zaoberať vecou „bez zbytočného odkladu“. Podľa toho by sa mal príslušný orgán čo možno najskôr zaoberať vecou podľa vnútroštátneho práva.

82.

Okrem toho článok 9 ods. 6 ustanovuje, že príslušný národný orgán musí do 45 pracovných dní po postúpení od Komisie alebo po získaní oznámenia na národnej úrovni, ak sa to vyžaduje, informovať účastníkov koncentrácie o výsledku „predbežného posúdenia hospodárskej súťaže“ a o prípadných „ďalších navrhovaných opatreniach“, ktoré navrhuje prijať. Podľa toho do 45 pracovných dní po postúpení alebo po oznámení by sa malo, ak je to vhodné, stranám, ktoré sú účastníkmi fúzie, poskytnúť dostatok informácií, ktoré im umožnia pochopiť charakter akýchkoľvek predbežných obáv z narušenia hospodárskej súťaže, ktoré orgán môže mať, a aby boli informované o pravdepodobnom rozsahu a trvaní vyšetrovania. Príslušný členský štát môže predĺžiť túto lehotu vo výnimočných prípadoch, ak mu účastníci koncentrácie neposkytli potrebné informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátne právo hospodárskej súťaže.

IV.   ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

83.

Toto oznámenie sa pravidelne prehodnotí, najmä po každej úprave ustanovení o postúpení v nariadení o fúziách. Vzhľadom na to je potrebné poznamenať, že podľa článku 4 ods. 6 nariadenia o fúziách Komisia musí predložiť Rade správu o uplatňovaní ustanovení o postúpení pred oznámením podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5, do 1. júla 2009.

84.

Toto oznámenie neovplyvní žiadny výklad platnej Zmluvy a regulačných opatrení Súdu prvého stupňa a Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1. Toto nariadenie prepracovalo nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1. Opravená verzia v Ú. v. ES L 257, 21.9.1990, s. 13).

(2)  Pozri rozhodnutie spoločného výboru EHP č. 78/2004 zo 8. júna 2004 (Ú. v. EÚ L 219, 8.6.2004, s. 13).

(3)  Pozri poznámky k nariadeniu Rady (EHS) č. 4064/89 [„Kontrola fúzií v Európskej únii“,Európska komisia, Brusel-Luxemburg, 1998, na s. 54]. Pozri tiež vec T-119/02 Philips proti Komisii [2003] ECR II-1433 (Vec M.2621 SEB/Moulinex) odsek 354.

(4)  Skutočne niektoré koncentrácie s významom pre Spoločenstvo ovplyvňujú hospodársku súťaž na národných a užších ako národných trhoch v jednom alebo viacerých členských štátoch.

(5)  M.2698 Promatech/Sulzer; M.2738 GE/Unison; M.3136 GE/AGFA.

(6)  V rovnakom duchu orgány hospodárskej súťaže členských štátov v kontexte Európskej asociácie hospodárskych orgánov vydali odporúčanie určené na poskytnutie usmernenia týkajúceho sa zásad, podľa ktorých by sa národné orgány hospodárskej súťaže mali zaoberať prípadmi oprávnenými na spoločné postúpenie podľa článku 22 nariadenia o fúziách – Zásady uplatňovania článku 22 nariadenia o fúziách národnými orgánmi hospodárskej súťaže v rámci siete ECA.

(7)  Aj keď zavedením článku 1 ods. 3 v roku 1997 niektoré takéto veci pripadli pod právomoc nariadenia o fúziách, mnohé sú neovplyvnené. Pozri odsek 21 et seq. v Zelenej knihe Komisie 11. decembra 2001 (KOM(2001) 745 final).

(8)  Pozri odôvodnenia 11, 12 a 14 nariadenia o fúziách.

(9)  Pozri odôvodnenie 11 nariadenia o fúziách.

(10)  Pozri však nižšie poznámku pod čiarou 14. Malo by sa tiež poznamenať, že podľa článku 4 ods. 5 Komisia nemá možnosť vlastného uváženia, pokiaľ ide o prijatie alebo neprijatie prípadu, ktorý nepatrí do jej pôvodnej právomoci.

(11)  Pozri článok 5 Zmluvy o ES.

(12)  Pozri odôvodnenie 11 a 14 nariadenia o fúziách.

(13)  Pozri článok 9 ods. 8 nariadenia o fúziách; pozri tiež Philips proti Komisii (odsek 343, v ktorom Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev uvádza, že „.aj keď prvý pododsek článku 9 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 4064/89 deleguje na Komisiu voľnú úvahu, pokiaľ ide o to, či postúpiť alebo nepostúpiť koncentráciu, nemôže sa rozhodnúť, že uskutoční takéto postúpenie, ak je v prípade posúdenia žiadosti členského štátu o postúpenie jasné na základe presných a koherentných dôkazov, že takéto postúpenie nemôže zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na príslušnom trhu.“; pozri tiež T-346/02 a T-347/02 Cableuropa SA proti Komisii z 30. septembra 2003, vec ešte nebola uverejnená (odsek 215). Okolnosti dôležité na účely hodnotenia Komisie zahŕňajú okrem iného skutočnosť, že členský štát: i) má osobitné právne predpisy na kontrolu koncentrácií z hľadiska hospodárskej súťaže a špecializované orgány na zabezpečenie, aby sa tieto vnútroštátne predpisy vykonávali pod dohľadom vnútroštátnych súdov; ii) presne identifikuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže vyplývajúce z koncentrácie na príslušných trhoch v tomto členskom štáte (pozri odseky 346-347 Philips proti Komisii, uvedené vyššie).

(14)  Toto môže zahŕňať posúdenie relatívnych nákladov, časový sklz, právnu neistotu a riziko rozporného hodnotenia, ktoré môže byť spojené s vyšetrovaním alebo časťou vyšetrovania uskutočneným viacerými orgánmi.

(15)  Pozri odôvodnenie 11 nariadenia o fúziách.

(16)  Súd prvého stupňa v prípade Philips proti Komisii prišiel k záveru, obiter dictum, že „rozdelenie“vecí možné na základe uplatnenia článku 9 je „nežiadúce z hľadiska zásady “jednostupňového konania„, na ktorej založené nariadenie (EHS) č 4064/89.“ Okrem toho Súd prvého stupňa, aj keď uznal, že riziko „nekonzistentných alebo dokonca nezlučiteľných“ rozhodnutí Komisie a členských štátov „je vlastné systému postúpenia ustanovenému článkom 9“, objasnil, že toto nie je v tomto ohľade žiaduce. (Pozri odseky 350 a 380).

(17)  Toto je v súlade s rozhodnutím Komisie v prípadoch M.2389 Shell/DEA a M.2533 BP/E.ON na postúpenie Nemecku všetkých trhov pre druhotné ropné výrobky. Komisia si ponechala časti prípadu týkajúce sa trhov vo vyššej pozícii. Podobne vo veci M.2706 P&O Princess/Carnival, Komisia využila svoje právo nepostúpiť časť veci Spojenému kráľovstvu, pretože chcela zabrániť rozdeleniu veci. (Pozri tlačovú správu z 11.4.2002, IP/02/552.)

(18)  Pozri odôvodnenie 11 nariadenia o fúziách.

(19)  Pozri odôvodnenie 14 nariadenia o fúziách. Toto je samozrejme s výhradou strán, ktoré úplne a poctivo sprístupnili všetky príslušné skutočnosti vo svojej žiadosti o postúpenie pred podaním.

(20)  Pozri odôvodnenie 16, ktoré uvádza, že „účastníci koncentrácie by však nemali ... povinnosť dokázať, že účinky koncentrácie budú mať škodlivý vplyv na hospodársku súťaž“.

(21)  Výskyt „ovplyvnených trhov“ v zmysle formulára RS by sa mal byť spravidla pokladať za dostatočný na splnenie požiadaviek článku 4 ods. 4. Strany však môžu poukázať na akékoľvek faktory, ktoré môžu byť dôležité pre analýzu prípadu z hľadiska hospodárskej súťaže (prekrývanie trhu, vertikálna integrácia atď.)

(22)  Za týmto účelom by mali žiadajúce strany posúdiť tieto faktory, ktoré sú typické pre národné alebo užšie ako národné trhy, ako napríklad predovšetkým vlastnosti výrobku (napr. nízka hodnota výrobku oproti značným dopravným nákladom), osobitné vlastnosti dopytu (napr. koneční užívatelia nakupujúci v blízkosti svojej oblasti činnosti) a ponuka, značná premenlivosť cien a podielov na trhu v jednotlivých krajinách, národné zvyklosti spotrebiteľov, rôzne regulačné rámce, zdaňovanie alebo iná legislatíva. Ďalšie usmernenie je možné nájsť v oznámení Komisie o definovaní relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v. ES C 372, 9.12.1997, s. 5).

(23)  Pozri napríklad postúpenie Komisiou určitých samostatných priestorových relevantných trhov skladovania ropy na posúdenie francúzskymi orgánmi vo veciach M.1021 Compagnie Nationale de Navigation-SOGELF, M.1464 Total/Petrofina, a v prípade M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine, vo veci M.1030 Lafarge/Redland, v prípade M.1220 Alliance Unichem/Unifarma, vo veci M.2760 Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft a vo veci M.2154 C3D/Rhone/Go-ahead; vo veci M.2845 Sogecable/Canal Satelite Digital/Vias Digital.

(24)  Pozri vec M.580 ABB/Daimler Benz, keď Komisia neodsúhlasila žiadosť Nemecka o postúpenie veci podľa článku 9 v situácii, aj keď obavy z narušenia hospodárskej súťaže boli obmedzené na nemecké trhy, transakcia (ktorou by sa vytvoril najväčší dodávateľ železničného zariadenia na svete) by mala závažné dôsledky v celej Európe. Pozri tiež vec M.2434 Hidroelectrica del Cantabrico/EnBW/Grupo Vilar Mir, keď napriek žiadosti Španielska o postúpenie veci podľa článku 9, Komisia pokračovala vo vyšetrovaní a prijala rozhodnutie na základe článku 8 ods. 2.

(25)  Niektoré príklady pozri M. 1383 Exxon/Mobil, keď Komisia napriek požiadavke Spojeného kráľovstva o postúpenie časti koncentrácie týkajúcej sa trhu pre motorové palivo predávané na severozápade Škótska, ktorú mala postúpenú, pokračovala vo vyšetrovaní, pretože vec vyžadovala jednotný a ucelený rad opatrení určených na to, aby postihli všetky problematické záležitosti v príslušnom sektore; pozri tiež M.2706 P&O Princess/Carnival, keď napriek skutočnosti, že orgány Spojeného kráľovstva posúdili konkurenčnú ponuku od Royal Caribbean, Komisia neodsúhlasila žiadosť o čiastočné postúpenie, aby zabránila rozdeleniu veci a zabezpečila jednotné vyšetrovanie rôznych národných trhov ovplyvnených transakciou.

(26)  Pozri M. 2898, Le Roy Merlin/Brico, M.1030, Redland/Lafarge, M. 1684, Carrefour/Promodes.

(27)  V o veci M.330 MacCormick/CPC/Rabobank/Ostmann Komisia postúpila vec Nemecku, pretože malo lepšiu pozíciu na vyšetrovanie miestnych podmienok v o veci 85 000 predajných miest v Nemecku; postúpenie Holandsku sa uskutočnilo v o veci M.1060 Vendex/KBB, pretože malo lepšiu pozíciu na posúdenie miestneho vkusu a zvyklostí spotrebiteľov; Pozri tiež vec M.1555 Heineken/Cruzcampo, vec M.2621 SEB/Moulinex (keď spotrebiteľské preferencie a obchodné a marketingové praktiky boli špecifické pre francúzsky trh); vec M.2639 Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet a vec M.2662 Danish-Crown/Steff-Houlberg.

(28)  Vo veci M.716 Gehe/Lloyds Chemists, napríklad Komisia postúpila vec, pretože Lloyds sa tiež zúčastnil na inej ponuke nespadajúcej pod limity ECMR, ale bol vyšetrovaný orgánmi Spojeného kráľovstva: postúpenie umožnilo, aby boli obe ponuky vyšetrené rovnakým orgánom; vo veci M.1001/M.1019 Preussag/Hapag-Lloyd/TUI sa postúpili dve transakcie Nemecku, ktoré spolu s treťou transakciou oznámenou v Nemecku by mohli spôsobiť obavy z narušenia hospodárskej súťaže: postúpenie zabezpečilo, aby sa všetky tri transakcie riešili podobným spôsobom; vo veci M.2044 Interbrew/Bass Komisia postúpila vec orgánom Spojeného kráľovstva, pretože v rovnakej dobe posudzovali akvizíciu iného pivovaru Whitbread spoločnosťou Interbrew a kvôli ich skúsenosti v posledných vyšetrovaniach na rovnakých trhoch; Podobne, pozri tiež veci M.2760 Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft, M.2234 Metsalilitto Osuuskunta/Vapo Oy/JV, M.2495 Haniel/Fels, M.2881 Koninklijke BAM NBM/HBG a M.2857/M.3075-3080 ECS/IEH a šesť ďalších akvizícií miestnych distribútorov spoločnosťou Electrabel. V o veci M.2706 P&O Princess/Carnival však napriek skutočnosti, že orgány Spojeného kráľovstva už posúdili konkurenčnú ponuku spoločnosti Royal Caribbean, Komisia neodsúhlasila žiadosť o čiastočné postúpenie. Komisia identifikovala predbežné obavy z narušenia hospodárskej súťaže na iných národných trhoch ovplyvnených fúziou a týmto chcela zabrániť rozdeleniu veci (pozri tlačovú správu Komisie z 11.4.2002, IP/02/552).

(29)  Výskyt „ovplyvnených trhov“ v zmysle formulára RS by sa mal byť spravidla pokladať za dostatočný. Strany však môžu poukázať na akékoľvek faktory, ktoré sa môžu byť dôležité pre analýzu veci z hľadiska hospodárskej súťaže (prekrývanie trhu, vertikálna integrácia atď.).

(30)  Pozri spoločné postúpenie od siedmich členských štátov Komisii transakcie ovplyvňujúcej svetové trhy vo veci M.2738 GE/Unison a spoločné postúpenie od siedmich členských štátov Komisii transakcie ovplyvňujúcej západoeurópsky trh vo veci M.2698 Promatech/Sulzer; Pozri tiež Zásady uplatňovania národnými orgánmi hospodárskej súťaže v rámci siete ECA článku 22 nariadenia o fúziách, dokument uverejnený európskymi orgánmi hospodárskej súťaže, odsek 11.

(31)  Toto môže byť napríklad vec týkajúca sa transakcií, keď ovplyvnené trhy, aj keď sú národné (alebo dokonca čo do rozsahu užšie ako národné na účely posudzovania hospodárskej súťaže), sa predsa len vyznačujú spoločnými celoeurópskymi alebo celosvetovými značkami, spoločným celoeurópskym alebo celosvetovým duševným vlastníctvom alebo centralizovanou výrobou alebo distribúciou – aspoň pokiaľ by takáto centralizovaná výroba alebo distribúcia mohla ovplyvniť akékoľvek nápravné opatrenia.

(32)  Pozri odôvodnenia 12 a 16 nariadenia o fúziách.

(33)  Pozri oznámenie Komisie o definovaní relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v. ES C 372, 9.12.1997, s. 5).

(34)  Pozri postúpenia Komisiou povolené na základe článku 9 ods. 2 písm. b) vo veci: M.2446, Govia/Connex South Central, keď transakcia ovplyvnila hospodársku súťaž na určitých železničných tratiach v oblasti Londýn/Gatwick-Brighton v Spojenom kráľovstve; vo veci M.2730, Connex/DNVBVG, keď transakcia ovplyvnila hospodársku súťaž miestnych verejných dopravných služieb v oblasti Riesa (Sasko, Nemecko); a vo veci M. 3130, Arla Foods/Express Diaries, keď transakcia ovplyvnila hospodársku súťaž na trhu dodávok fľaškového mlieka podomovým obchodníkom v regiónoch Londýn, Yorkshire a Lancashire v Spojenom kráľovstve. Na účely definovania pojmu nepodstatná časť spoločného trhu je možné nájsť určité usmernenie aj precedenčnom práve týkajúcom sa uplatňovania článku 82 Zmluvy o ES. V tejto súvislosti súd pomerne široko sformuloval pojem, čo môže tvoriť podstatnú časť spoločného trhu opierajúc sa okrem iného o empirické dôkazy. V precendentnom práve je možné nájsť napríklad údaje v podstate založené na praktických kritériách, ako napríklad „štruktúra a objem výroby a spotreby daného výrobku, ako aj zvyklosti a hospodárske príležitosti predávajúcich a nakupujúcich“. Pozri vec 40/73, Suiker Unie proti/Komisii, [1975], ECR 1663. Pozri tiež vec C-179/90, Porto di Genova, [1991], ECR 5889, keď sa uznalo, že prístav v Janove tvorí podstatnú časť spoločného trhu. Vo svojom precedentnom práve súd tiež uviedol, že rad samostatných trhov sa môže spolu pokladať, že tvoria podstatnú časť spoločného trhu. Pozri napríklad vec C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, [1994] ECR I-5077, odsek 17, keď súd uviedol „V tomto prípade na základe udeľovania povolenia na činnosť inseminačných staníc a zabezpečením, aby každá stanica mala výlučné právo poskytovať svoje služby v určenej oblasti, národná legislatíva poskytla týmto staniciam výlučné práva. Týmto vytvorila v prospech týchto podnikov súvislý rad monopolov teritoriálne ohraničených, ale spolu pokrývajúci celé územie členského štátu, tieto vnútroštátne opatrenia vytvárajú dominantnú pozíciu v zmysle článku 86 zmluvy v podstatnej časti spoločného trhu“.

(35)  Pozri tiež analogicky oznámenie Komisie - Usmernenia o účinku na obchod obsiahnutom v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 81).

(36)  Pozri spoločné postúpenie od siedmich členských štátov Komisii transakcie ovplyvňujúcej svetové trhy v prípade M.2738 GE/Unison a spoločné postúpenie od siedmich členských štátov Komisii transakcie ovplyvňujúcej západoeurópsky trh vo veci M.2698 Promatech/Sulzer; Pozri tiež Zásady uplatňovania národnými orgánmi hospodárskej súťaže v rámci siete ECA článku 22 nariadenia o fúziách, dokument uverejnený európskymi orgánmi hospodárskej súťaže (ECA), odsek 11.

(37)  Pojem „účastníci koncentrácie“ zahŕňa osoby v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b).

(38)  Príslušný členský štát alebo členské štáty sú štáty uvedené vo formulári RS, ktorým sa vec postúpi, ak sa žiadosti vyhovie.

(39)  Tento mechanizmus je základnou črtou všetkých procesov postúpenia uvedených v nariadení o fúziách. Mechanizmus sa môže nazvať „pozitívne mlčanie“ alebo nenamietanie: čo znamená, že neprijatie rozhodnutia na strane Komisie alebo členského štátu sa bude považovať za prijatie pozitívneho rozhodnutia. Tento mechanizmus už bol uvedený v nariadení (EHS) č 4064/89 v jeho článku 9 ods. 5. Teraz sa zahrnutý v článkoch 4 ods. 4 (druhý a štvrtý pododsek), 4 ods. 5 (štvrtý pododsek), 9 ods. 5, 22 ods. 3 prvý pododsek posledná veta. Mechanizmus pozitívneho mlčania sa však nedá uplatniť v prípade rozhodnutí členských štátov pripojiť sa k žiadosti podľa článku 22 ods. 2.

(40)  Článok 4 ods. 4 umožňuje stranám, ktoré sú účastníkmi fúzie požiadať o čiastočné alebo úplné postúpenie. Komisia a členské štáty musia buď odsúhlasiť alebo zamietnuť žiadosť a nesmú meniť jej obsah, napríklad tým, že sa postúpi iba časť prípadu, ak sa žiada o postúpenie celého prípadu. V prípade čiastočného postúpenia príslušný členský štát uplatní na postúpenú časť prípadu svoje vnútroštátne právo hospodárskej súťaže. Na zvyšok prípadu sa bude ďalej bežným spôsobom uplatňovať nariadenie o fúziách čo znamená, že účastníci koncentrácie budú mať povinnosť podať oznámenie o nepostúpenej časti koncentrácie na formulári CO podľa článku 4 ods. 1 nariadenia o fúziách. Naproti tomu, ak sa postúpi celú vec členskému štátu, článok 4 ods. 4 posledný pododsek uvádza, že nie je potrebné žiadne oznámenie veci aj Komisii. Prípad teda nebude posudzovať Komisia. Príslušný členský štát uplatní svoje vnútroštátne právo na celú vec; žiadny iný členský štát nemôže uplatniť vnútroštátne súťažné právo na príslušnú koncentráciu.

(41)  t. j. tieto by boli oprávnené posúdiť vec podľa svojho vnútroštátneho práva v prípade neuskutočnenia postúpenia. Pojem „oprávnený posúdiť vec“ pozri v nižšie časti B5.

(42)  Pokiaľ ide o veci, keď Komisia uskutoční prípravné opatrenia do 65 pracovných dní, pozri článok 9 ods. 4 písm. b) a 9 ods. 5.

(43)  Pojem „dozvedeli sa“ pochádzajúci zo znenia článku 22 by sa mal v tejto súvislosti vykladať ako majúci dostatok informácií na uskutočnenie predbežného posúdenia, pokiaľ ide o kritériá na podanie žiadosti podľa článku 22.

(44)  Je potrebné poznamenať, že článok 22 umožňuje členskému štátu pripojiť sa k pôvodnej žiadosti, aj keď sa mu koncentrácia zatiaľ neoznámila. Členské štáty však nemôžu tak urobiť, ak zatiaľ nedostali potrebné informácie od strán, ktoré sú účastníkmi fúzie v čase, keď boli Komisiou informované, že žiadosť o postúpenie podal iný členský štát. Bez ohľadu na to, či členský štát môže kontaktovať strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, aby si overil, či sú oprávnené posúdiť každú jednotlivú transakciu, oznamujúcim stranám sa dôrazne odporúča, aby podali, ak je to možné, svoje oznámenie všetkým oprávneným členským štátom naraz.

(45)  Ak Komisia posúdi koncentráciu v mene jedného alebo viacerých členských štátov podľa článku 22, môže prijať všetky podstatné rozhodnutia ustanovené v článkoch 6 a 8 nariadenia o fúziách. Toto je ustanovené v článku 22 ods. 4 tohto nariadenia. Je potrebné poznamenať, že Komisia posúdi koncentráciu na základe žiadosti a v mene žiadajúcich členských štátov. Toto ustanovenie by sa malo preto vykladať tak, že sa žiada, aby Komisia posúdila vplyv koncentrácie na území týchto členských štátov. Komisia neposúdi účinky koncentrácie na území členských štátov, ktoré sa nepripojili k žiadosti, pokiaľ toto posúdenie nie je potrebné na hodnotenie účinkov koncentrácie na území žiadajúcich členských štátov (napr. ak geografický trh sa rozširuje mimo územia/území žiadajúceho členského štátu (členských štátov)).

(46)  Ak sa vie dopredu, že sa podá žiadosť o postúpenie, Komisia to môže napríklad zohľadniť pri rozhodnutí neodsúhlasiť žiadosť o výnimku z účinku pozastavenia koncentrácie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia o fúziách.

(47)  Je potrebné poznamenať, ako je ustanovené v článku 19 ods. 1 nariadenia o fúziách, že Komisia má tiež povinnosť odoslať NOHS kópie oznámení a najdôležitejších dokladov, ktoré Komisia podala alebo vydala.

(48)  Formulár RS je pripojený k nariadeniu Komisie (ES) č. 802/2004 zo 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1).

(49)  Toto by bol vhodný „právny prostriedok“ v prípade, keď žiadajúce strany predložili nesprávne alebo neúplné informácie neovplyvňujúce splnenie podmienok článku 4 ods. 5, o ktorých sa Komisia dozvedala počas priebehu vyšetrovania.

(50)  Pozri odôvodnenie 16 nariadenia o fúziách.

(51)  Žiadosť o výnimku z účinku pozastavenia koncentrácie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia o fúziách by mala byť spravidla nekonzistentná s úmyslom podať žiadosť o postúpenie pred oznámením podľa článku 4 ods. 4.

(52)  Na rozdiel od toho, odkaz na „vnútroštátne predpisy o hospodárskej súťaži“ v článku 21 ods. 3 a článku 22 ods. 3 by sa mal vykladať tak, že sa vzťahuje na všetky aspekty vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže.

(53)  Pozri odôvodnenie 34 a článok 4 ods. 1 nariadenia o fúziách.

(54)  Aj za situácie, keď je podľa práva oznámenie nepovinné, strany môžu chcieť alebo by sa dalo očakávať, že v skutočnosti podajú oznámenie.

(55)  Podľa článku 20 nariadenia o fúziách sa toto vyžaduje iba pre rozhodnutia prijaté podľa článku 8 ods. 1 – 6 a článkov 14 a 15.


PRÍLOHY

Image

Image

Image

Image


5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/24


Oznámenie Komisie o obmedzeniach, ktoré s koncentráciami priamo súvisia a sú nevyhnutné

(2005/C 56/03)

(Text s významom pre EHP)

I.   ÚVOD

1.

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) (1) stanovuje v článku 6 ods. 1 písm. b) druhom pododseku, v článku 8 ods. 1 druhom pododseku a v článku 8 ods. 2 treťom pododseku, že rozhodnutie vyhlasujúce koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom „sa považuje za také, ktoré pokrýva obmedzenia, ktoré s koncentráciami priamo súvisia a sú nevyhnutné na ich uskutočnenie“.

2.

Zmeny a doplnky pravidiel riadiacich stanovenie obmedzení, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie (ďalej uvádzané ako „pomocné obmedzenia“), zavádzajú princíp stanovenia takýchto obmedzení samotným podnikom. Toto odráža zámer zákonodarcu, aby Komisia nebola povinná stanoviť a individuálne riešiť pomocné obmedzenia. Riešenie pomocných obmedzení v rámci nariadenia ES o fúziách je bližšie vysvetlené v odôvodnení (21) úvodných ustanovení nariadenia ES o fúziách, podľa ktorého „rozhodnutia Komisie vyhlasujúce koncentrácie za zlučiteľné so spoločným trhom sa pri uplatňovaní tohto nariadenia majú automaticky týkať takýchto obmedzení bez toho, aby Komisia musela takéto obmedzenia stanovovať v jednotlivých prípadoch“. Zatiaľ čo odôvodnenie predpokladá, že Komisia bude vykonávať reziduálnu funkciu s ohľadom na špecifické nové alebo nevyriešené otázky umožňujúce vznik skutočnej neistoty, vo všetkých iných prípadoch je úlohou dotknutých podnikov stanoviť, či a do akej miery možno ich dohody považovať pri transakcii za pomocné. Spory o tom, či obmedzenia s koncentráciou priamo súvisia a sú na jej uskutočnenie nevyhnutné, a preto automaticky zahrnuté do rozhodnutia Komisie o povolení, môžu vyriešiť vnútroštátne súdy.

3.

Reziduálna funkcia Komisie je definovaná v odôvodnení (21) nariadenia ES o fúziách, kde sa konštatuje, že Komisia má, na požiadanie dotknutého podniku, presne stanoviť pomocný charakter obmedzení vtedy, ak sa v prípade vyskytujú „nové a nevyriešené otázky umožňujúce vznik skutočnej neistoty“. Odôvodnenie následne definuje „nové a nevyriešené otázky umožňujúce vznik skutočnej neistoty“ ako otázku, ktorej sa „netýka príslušné a platné oznámenie Komisie alebo uverejnené rozhodnutie Komisie“.

4.

V záujme toho, aby bola dotknutým podnikom poskytnutá právna istota, toto oznámenie poskytuje usmernenie k interpretácii pojmu pomocné obmedzenia. Usmernenie v nasledujúcich oddieloch odráža podstatu praktík Komisie a stanovuje princípy pre posúdenie, či a do akej miery sú najbežnejšie typy dohôd považované za pomocné obmedzenia.

5.

Prípady obsahujúce výnimočné okolnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto oznámení, môžu potvrdiť správnosť odklonu od týchto princípov. Strany môžu nájsť ďalšie usmernenie, či sa ich dohody môžu považovať za pomocné obmedzenia alebo nie, v publikovaných rozhodnutiach Komisie (2). V prípadoch obsahujúcich výnimočné okolnosti, ktoré Komisia doposiaľ riešila a ku ktorým uverejnila rozhodnutia (3), sa nestanovuje „nové alebo nevyriešené otázky“ v zmysle odôvodnenia (21) nariadenia ES o fúziách.

6.

Podobne sa v prípade uvádza „nová a nevyriešená otázka umožňujúca vznik skutočnej neistoty“, ak sa týchto obmedzení netýka toto oznámenie a nie sú riešené v doposiaľ publikovaných rozhodnutiach Komisie. Ako predpokladá odôvodnenie (21) nariadenia ES o fúziách, Komisia na základe žiadosti zúčastnených strán v takýchto prípadoch výslovne stanoví obmedzenia. Komisia s ohľadom na požiadavku zachovávania dôvernosti primerane uverejní hodnotenia, ktoré budú ďalej rozvíjať princípy vyhlásené v tomto oznámení.

7.

V rozsahu, v akom sú konkrétne obmedzenia priamo spojené s koncentráciou a nevyhnutné na jej uskutočnenie, článok 21 ods. 1 nariadenia ES o fúziách stanovuje, že platí iba toto nariadenie, pri vylúčení nariadení Rady (ES) č. 1/2003 (4), (EHS) č. 1017/68 (5) a (EHS) č. 4056/86 (6). Naopak, pre obmedzenia, ktoré nemožno považovať za priamo súvisiace s koncentráciou a potrebné pre jej uskutočnenie, články 81 a 82 Zmluvy o ES ostávajú potenciálne uplatniteľné. Iba fakt, že dohoda alebo dojednanie nie je považovaná za pomocnú pri uskutočnení koncentrácie, nie je však sám osebe dôvodom na to, aby bol dotknutý jej právny stav. Takéto dohody alebo dojednania sa majú hodnotiť v zmysle článkov 81 a 82 Zmluvy o ES a súvisiacich regulačných opatrení a oznámení (7). Môžu byť podriadené tiež všetkým uplatniteľným vnútroštátnym právnym predpisom o hospodárskej súťaži. Z toho vyplýva, že tieto ustanovenia sa môžu tykať dohôd, ktoré obsahujú obmedzenia konkurencie, ale nepovažujú sa za priamo súvisiace s koncentráciou nevyhnutnou na jej uskutočnenie podľa tohto oznámenia.

8.

Právny výklad Komisie článku 6 ods. 1 písm. b) druhého pododseku, článku 8 ods. 1 druhého pododseku a ods. 2 tretieho pododseku nariadenia ES o fúziách je bez toho, aby boli dotknuté právne výklady, ktoré môže poskytnúť Súdny dvor alebo Súd prvého stupňa Európskeho spoločenstva.

9.

Toto oznámenie nahrádza predchádzajúce oznámenie Komisie týkajúce sa obmedzení, ktoré s koncentráciami priamo súvisia a sú nevyhnutné na ich uskutočnenie (8).

II.   VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

10.

Koncentrácia pozostáva zo zmluvných dojednaní a dohôd ustanovujúcich kontrolu v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia ES o fúziách. Všetky dohody, ktoré uskutočňujú hlavný zámer koncentrácie (9), napr. týkajúce sa predaja akcií alebo aktív podniku, sú integrálnou súčasťou koncentrácie. Popri týchto dojednaniach a dohodách môžu strany koncentrácie vstupovať do dohôd, ktoré netvoria integrálnu súčasť koncentrácie, môžu však obmedziť slobodnú aktivitu zúčastnených strán na trhu. Pokiaľ takéto dojednania obsahujú pomocné obmedzenia, automaticky sa ich týka rozhodnutie vyhlasujúce koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom.

11.

Kritériá priamej súvislosti a nevyhnutnosti sú vo svojej podstate správne. Obmedzenia priamo s koncentráciou nesúvisia a nie sú pre uskutočnenie koncentrácie nevyhnutné len preto, že ich strany za také pokladajú.

12.

Aby sa obmedzenia mohli považovať za „priamo súvisiace s koncentráciou“ musia byť úzko spojené so samotnou koncentráciou. Nie je dostatočné, ak sa dohoda uzatvorila v rovnakom kontexte alebo v rovnakom čase ako koncentrácia (10). Obmedzenia, ktoré priamo súvisia s koncentráciou, hospodársky súvisia s hlavnou transakciou a majú umožniť hladký prechod na zmenenú podnikovú štruktúru po koncentrácii.

13.

Dohody musia byť „pre uskutočnenie koncentrácie nevyhnutné (11)“, čo znamená, že bez prítomnosti takýchto dohôd by sa koncentrácia nemohla realizovať alebo by sa realizovala za podstatne neistejších podmienok, so značne vyššími nákladmi, za značne dlhšiu dobu alebo s výrazne väčšími ťažkosťami (12). Dohody nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie sú typicky zamerané na ochranu prevádzaných hodnôt (13), udržanie neprerušenia predaja po rozpade bývalej hospodárskej jednotky (14), alebo na umožnenie začatia činnosti novej jednotky (15). Pri rozhodovaní, či je obmedzenie nevyhnutné, je potrebné zvažovať nielen jeho povahu, ale aj zaistiť, aby rozsah jeho trvania, predmetu a geografického poľa pôsobnosti nebol väčší ako odôvodniteľne potrebný na uskutočnenie koncentrácie. Ak je na dosiahnutie sledovaného legitímneho cieľa možné použiť viaceré rovnako efektívne alternatívy, podniky si musia vybrať tú, ktorá objektívne najmenej obmedzuje hospodársku súťaž.

14.

Pre koncentrácie, ktoré sa uskutočňujú fázovo, zmluvné dojednania vzťahujúce sa na jednotlivé fázy pred ustanovením kontroly v zmysle článkov 3 ods. 1 a ods. 2 nariadenia ES o fúziách sa zvyčajne nemôžu považovať za priamo s koncentráciou súvisiace a nevyhnutné na jej uskutočnenie. Napriek tomu dohoda o zdržaní sa uskutočnenia závažných zmien v cieľovom podnikaní až do ukončenia sa považuje za priamo súvisiacu a nevyhnutnú na uskutočnenie spoločnej ponuky na predaj (16). To isté platí aj v kontexte spoločnej ponuky na predaj na dohodu spoločných nadobúdateľov podniku, že sa zdržia podávania samostatných konkurenčných ponúk na daný podnik alebo získavania kontroly iným spôsobom.

15.

Dohody, ktoré slúžia na umožnenie spoločného nadobudnutia kontroly, sa majú považovať za priamo súvisiace s koncentráciou a nevyhnutné na jej uskutočnenie. Toto platí pre dojednania medzi stranami o spoločnom nadobudnutí kontroly zameranej na uskutočnenie rozdelenia aktív za účelom rozdelenia výrobných prostriedkov alebo distribučných sietí medzi sebou, spolu s existujúcou značkou spoločne nadobudnutého podniku.

16.

Ak takáto deľba vyžaduje rozdelenie predtým existujúceho hospodárskeho subjektu, dojednania umožňujúce rozdelenie za odôvodniteľných podmienok sa považujú za priamo súvisiace s koncentráciou a nevyhnutné na jej uskutočnenie podľa nižšie uvedených princípov.

III.   PRINCÍPY UPLATNITEĽNÉ PRI BEŽNE SA VYSKYTUJÚCICH OBMEDZENIACH, KTORÉ SA ČASTO VYSKYTUJÚ V PRÍPADOCH PREVZATIA PODNIKU

17.

Obmedzenia dohodnuté medzi stranami v kontexte prevedenia podniku môžu byť prospešné pre kupujúceho alebo predávajúceho. Vo všeobecnosti sa potreba kupujúceho získať prospech dá vynútiť skôr ako rovnaká potreba predávajúceho. Je to kupujúci, kto potrebuje mať istotu, že bude môcť získať plnú hodnotu získaného podniku. Vo všeobecnosti teda obmedzenia, z ktorých má prospech predávajúci, s koncentráciou priamo nesúvisia a vôbec nie sú pre jej uskutočnenie nevyhnutné (17) alebo je potrebné ich rozsah a/alebo trvanie obmedziť viac ako v tých doložkách, z ktorých má prospech kupujúci (18).

A.   Doložky o nekonkurovaní

18.

Záväzok nekonkurovania, ktorý je predávajúcemu uložený v kontexte prevodu podniku alebo jeho časti, môže s koncentráciou priamo súvisieť a môže byť na jej uskutočnenie nevyhnutný. Na získanie plnej hodnoty prevedených aktív musí mať kupujúci prospech z ochrany pred hospodárskou súťažou predávajúceho, aby tak získal vernosť zákazníkov, prispôsobil sa a využil know-how. Takéto doložky o nekonkurovaní zaručujú prevod plnej hodnoty prevádzaných aktív, čo vo všeobecnosti zahŕňa materiálne aktíva a nehmotné aktíva ako sú dobré meno alebo know-how (19) predávajúceho. Tieto nielenže priamo súvisia s koncentráciou, ale sú tiež nevyhnutné na jej uskutočnenie, keďže bez nich by sa dalo dôvodne očakávať, že predaj podniku alebo jeho časti by sa nedal uskutočniť.

19.

Takéto doložky o nekonkurovaní však možno zdôvodniť legitímnym cieľom uskutočnenia koncentrácie iba vtedy, ak ich trvanie, geografické pole uplatňovania, ich subjekt a osoby, ktorých sa týkajú, nepresahujú rozsah nevyhnutný na uskutočnenie toho cieľa (20).

20.

Uplatňovanie doložiek o nekonkurovaní je odôvodnené na dobu maximálne troch rokov (21), ak prevod podniku zahŕňa prevod zákazníckej vernosti vo forme dobrého mena a know-how (22). Ak sa prevádza iba dobré meno, odôvodnená je doba maximálne dvoch rokov (23).

21.

Doložky o nekonkurovaní sa naopak nepovažujú za nevyhnutné, ak sa prevod fakticky obmedzuje iba na materiálne aktíva (napr. pozemok, budovy, stroje) alebo na výlučné práva priemyselného alebo obchodného vlastníctva (držitelia ktorých by mohli ihneď konať proti porušeniu takýchto práv prevádzajúcim).

22.

Geografický rozsah doložky o nekonkurovaní treba obmedziť na oblasť, v ktorej predávajúci ponúka relevantné produkty alebo služby pred prevodom, keďže nadobúdateľ nepotrebuje ochranu pred súťažou voči predávajúcemu na územiach, na ktoré predtým predávajúci neprenikol (24). Tento geografický rozsah možno rozšíriť na územia, na ktoré predávajúci plánoval vstúpiť v čase transakcie, ak už predtým investoval do prípravy takéhoto kroku.

23.

Podobne je potrebné doložky o nekonkurovaní obmedziť na produkty (vrátene vylepšených alebo aktualizovaných verzií produktov a následných modelov) a služby tvoriace hospodársku aktivitu prevedeného podniku. Do tohto možno zahrnúť produkty a služby na pokročilom stupni vývoja v čase transakcie alebo produkty, ktoré sú plne vyvinuté, avšak ešte nie sú na trhu. Ochranu proti konkurencii predávajúceho na trhoch produktov a služieb, na ktorých prevedený podnik nebol pred prevodom aktívny, sa nepovažuje za potrebnú (25).

24.

Predávajúci môže zaviazať seba, svoje dcérske firmy a obchodných agentov. Záväzok zaviesť podobné obmedzenia na druhých sa však nepovažujú za priamo súvisiaci s koncentráciou a nevyhnutný na jej uskutočnenie. Toto sa uplatňuje najmä pri doložkách, ktoré by obmedzovali slobodu ďalších predajcov alebo importérov a exportérov.

25.

Doložky, ktoré limitujú právo na nákup alebo držbu akcií v spoločnosti, ktorá konkuruje prevedenému podniku, sa považujú za priamo súvisiace s koncentráciou a nevyhnutné na jej uskutočnenie podľa rovnakých podmienok ako sa uvádza pri doložkách o nekonkurovaní, ak nebránia predávajúcemu kúpiť alebo držať akcie výlučne na účely finančného investovania bez toho, aby mu poskytli priamo alebo nepriamo riadiace funkcie alebo konkrétny vplyv v konkurenčnej spoločnosti (26).

26.

Doložky o neriešení sporov súdnou cestou a o dôvernosti majú porovnateľný účinok a hodnotia sa preto podobne ako doložky o nekonkurovaní (27).

B.   Licenčné dohody

27.

V záujme plného využitia prevedených aktív kupujúcim môže prevod podniku alebo jeho časti zahŕňať prevod práv duševného vlastníctva alebo know-how. Predávajúci však môže zostať vlastníkom práv, aby ich využíval pri iných aktivitách, ako sú tie, ktoré previedol. V týchto prípadoch zvyčajnými prostriedkami na zaistenie toho, aby kupujúci plne užíval prevedené aktíva, je zahrnutie licenčných dohôd v jeho prospech. Podobne, ak predávajúci previedol práva na intelektuálne vlastníctvo s podnikom, napriek tomu môže chcieť ďalej užívať niektoré alebo kupujúci poskytne predávajúcemu licenciu.

28.

Patentové licencie (28) na podobné práva alebo na know-how (29) sa môžu považovať za nevyhnutné na vykonanie koncentrácie. Rovnako sa môžu považovať za integrálnu súčasť koncentrácie a v žiadnom prípade nie je potrebné ich časovo limitovať. Tieto licencie môžu byť jednoduché alebo exkluzívne a môžu sa obmedziť na určitú oblasť využitia v takom rozsahu, aby korešpondovali s aktivitami prevedeného podniku.

29.

Teritoriálne vymedzenie na výrobu odrážajúce územie prevedenej aktivity nie je však pri uskutočňovaní operácie nevyhnutné. Pri licenciách, ktoré predávajúci podniku poskytol kupujúcemu, môžu na predávajúceho platiť teritoriálne obmedzenia pri licenčných dohodách na základe rovnakých podmienok, aké sa uvádzajú pre doložky o nekonkurovaní v kontexte predaja podniku.

30.

Obmedzenia pri licenčných dohodách, ktoré sú nad rámec uvedených ustanovení, napr. ktoré skôr ochraňujú poskytovateľa licencie ako užívateľa licencie, nie sú pri uskutočňovaní koncentrácie nevyhnutné (30).

31.

Podobne v prípade licencií na ochranné známky, obchodné mená, priemyselné vzory, autorské a podobné práva môžu nastať situácie, v ktorých si predávajúci želá zostať vlastníkom takýchto práv vo vzťahu na aktivity, ktoré si ponechal, kupujúci však tieto práva potrebuje na odbyt tovarov alebo služieb vyrobených v prevedenom podniku alebo v jeho časti. V takomto prípade sa uplatnia rovnaké úvahy ako sa uvádza vyššie (31).

C.   Záväzky týkajúce sa nákupu a predaja

32.

V mnohých prípadoch môže prevod podniku alebo jeho časti zahŕňať narušenie tradičných liniek nákupu a predaja, ktoré existujú ako výsledok predošlej integrácie aktivít v rámci hospodárskej jednoty predávajúceho. Na umožnenie rozdelenia hospodárskej jednoty predávajúceho a čiastočného prevodu aktív na kupujúceho za primeraných podmienok je často nutné zachovať, počas prechodného obdobia, existujúce alebo podobné linky medzi predávajúcim a kupujúcim. Tento cieľ sa zvyčajne dosahuje záväzkami týkajúcimi sa nákupu a predaja pre predávajúceho a/alebo kupujúceho podniku alebo jeho časti. Vzhľadom na konkrétnu situáciu, ktorá vznikla rozdelením hospodárskej jednotky predávajúceho, takéto záväzky je možno uznať za priamo súvisiace s koncentráciou a nevyhnutné pri jej uskutočňovaní. Môžu byť v prospech predávajúceho a rovnako aj kupujúceho, podľa konkrétnych okolností prípadu.

33.

Cieľom takýchto záväzkov môže byť zaistenie kontinuity predaja ktorejkoľvek strane produktov nevyhnutných na ďalšie vykonávanie činností, ktoré si ponechal predávajúci alebo ktoré prevzal nadobúdateľ. Trvanie obdobia povinnosti na nákup a predaj však treba vymedziť na obdobie potrebné pre nahradenie závislého vzťahu autonómiou na trhu. Záväzok nákupu a predaja s cieľom garantovania dodávaného množstva tak môže byť odôvodnený na prechodné obdobie maximálne piatich rokov (32).

34.

Záväzky týkajúce sa predaja a nákupu, v ktorých je určené fixné množstvo, prípadne obsahujú variačnú klauzulu, sa považujú za priamo súvisiace s koncentráciou a nevyhnutné na jej uplatňovanie. Záväzky zabezpečujúce neobmedzené množstvá (33), exkluzivitu alebo udelenie statusu prednostného dodávateľa alebo preferovaného kupujúceho (34) nie sú na uskutočnenie koncentrácie nevyhnutné.

35.

Dohody o službách a distribúcii sú svojím účinkom rovnaké ako dohody o predaji, a teda platia pri nich rovnaké úvahy.

IV.   PRINCÍPY UPLATNITEĽNÉ PRI BEŽNE SA VYSKYTUJÚCICH OBMEDZENIACH V PRÍPADOCH SPOLOČNÝCH PODNIKOV V ZMYSLE ČLÁNKU 3 ODS. 4) NARIADENIA ES O FÚZIÁCH

A   Záväzky nekonkurovania

36.

Záväzok nekonkurovania medzi materskými podnikmi a spoločným podnikom sa môže považovať za priamo súvisiaci s koncentráciou a nevyhnutný na jej uskutočnenie, ak takéto záväzky korešpondujú s produktmi, službami a územiami, ktorých sa týka dohoda o spoločnom podniku alebo jej podriadené zákony. Takéto doložky o nekonkurovaní medziiným odrážajú potrebu zaistiť dobrú vieru počas rokovaní; tiež môžu odrážať potrebu plne využiť aktíva spoločného podniku alebo umožniť spoločnému podniku prevziať know-how a dobré meno jeho materskej spoločnosti; alebo potrebu ochraňovať záujmy materských spoločností v spoločnom podniku voči aktom hospodárskej súťaže umožneným, okrem iného privilegovaným prístupom materskej spoločnosti ku know-how a dobrému menu, prevedeným na spoločný podnik alebo získaným v spoločnom podniku. Takéto záväzky nekonkurovania medzi materskými podnikmi a spoločným podnikom sa môžu považovať za priamo súvisiace s koncentráciou a nevyhnutné na jej uskutočnenie počas celej existencie spoločného podniku (35).

37.

Geografické rozšírenie doložky o nekonkurovaní je potrebné vymedziť na oblasť, v ktorej materské spoločnosti ponúkali relevantné produkty alebo služby pred založením spoločného podniku (36). Toto geografické rozšírenie možno rozšíriť na územia, na ktoré materské spoločnosti plánovali vstúpiť v čase transakcie, ak do prípravy tohto kroku už predtým investovali.

38.

Podobne je potrebné vymedziť doložky o nekonkurovaní na produkty a služby vytvárajúce hospodársku aktivitu spoločného podniku. Toto môže zahŕňať produkty a služby na pokročilom stupni vývoja v čase transakcie, rovnako aj produkty a služby, ktoré sú úplne vyvinuté, avšak ešte nie sú na trhu.

39.

Ak sa spoločný podnik chystá vstúpiť na nový trh, spomenú sa produkty, služby a územia, na ktorých má vykonávať činnosť na základe dohody o spoločnom podniku alebo podľa podzákonných noriem. Predpokladá sa však, že záujmy jednej materskej spoločnosti v spoločnom podniku nie je potrebné ochraňovať voči konkurencii druhého materského podniku na trhoch iných ako sú tie, na ktorých bude spoločný podnik od vzniku pôsobiť.

40.

Okrem toho záväzky nekonkurovania medzi nekontrolujúcimi materskými spoločnosťami a spoločným podnikom s koncentráciou priamo nesúvisia a nie sú na jej uskutočnenie nevyhnutné.

41.

Rovnaké princípy ako pri doložkách o nekonkurovaní sa uplatňujú pri doložkách o neriešení sporov súdnou cestou a o dôvernosti.

B.   Licenčné dohody

42.

Licencia, ktorú materské spoločnosti dajú spoločnému podniku, sa môže považovať za priamo súvisiacu s koncentráciou a nevyhnutnú pre jej uskutočnenie. Toto platí bez ohľadu na to, či licencia je, alebo nie je výlučná, alebo či je, alebo nie je časovo vymedzená. Licencia sa môže obmedzovať na konkrétnu oblasť použitia, ktorá korešponduje s aktivitami spoločného podniku.

43.

Licencie, ktoré dá spoločný podnik jednej zo svojich materských spoločností alebo krížové licenčné dohody, sa môžu považovať za priamo súvisiace s koncentráciou a nevyhnutné na jej uskutočnenie podľa rovnakých podmienok ako v prípade akvizície podniku. Licenčné dohody medzi matkami sa nepovažujú za priamo súvisiace a potrebné pre uskutočnenie spoločného podniku.

C.   Záväzky týkajúce sa nákupu a predaja

44.

Ak materský podnik zostáva prítomný na trhu s materským alebo dcérskym podnikom v rámci spoločného podniku, dohody o nákupe a predaji, vrátane dohôd o službách a distribúcii, podliehajú princípom uplatniteľným v prípade prevodu podniku.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Pre potreby tohto oznámenia je rozhodnutie považované za publikované, keď je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej Únie alebo ak je dané k dispozícii verejnosti na oficiálnej webovej stránke Komisie.

(3)  Napr. rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2000 (COMP/M.1980 – Volvo/Renault, ods. 56) – vysoký stupeň zákazníckej lojality; rozhodnutie Komisie z 23. októbra 1998 (IV/M.1298 – Kodak/Imation, ods. 73) – dlhá životnosť výrobkov; rozhodnutie Komisie z 13. marca 1995 (IV/M.550 – Union Carbide/Enichem, ods. 99) – obmedzené množstvo alternatívnych výrobcov; rozhodnutie Komisie z 30. apríla 1992 (IV/M.197 – Solvay-Laporte/Interox, ods. 50) – nutnosť dlhšej ochrany know-how.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy, Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2003, s. 1; nariadenie v poslednom znení nariadenia (ES) č. 411/2003 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1017/68 z 19. júla 1968, ktorým sa uplatňujú pravidlá hospodárskej súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu, Ú. v. ES L 175, 23.7.1968, s. 1; nariadenie v poslednom znení nariadenia (ES) č. 1/2003.

(6)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4056/86 z 22. decembra 1986, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie článkov 81 a 82 zmluvy na námornú dopravu, Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 4; nariadenie v poslednom znení nariadenia (ES) č. 1/2003.

(7)  Pozri napr. vo veci licenčných zmlúv nariadenie (ES) č. 772/2004; pozri dohody o zásobovaní a nákupe napr. nariadenie Rady (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a dohodnutých postupov, Ú. v. ES L 336, 29.12.1999, s. 21.

(8)  Ú. v. ES C 188, 4.7.2001, s. 5.

(9)  Pozri napr. rozhodnutie Komisie z 10. augusta 1992 (IV/M.206 – Rhône-Poulenc/SNIA, ods. 8.3); rozhodnutie Komisie z 19. decembra 1991 (IV/M.113 – Courtaulds/SNIA, ods. 35); rozhodnutie Komisie z 2. decembra 1991 (IV/M.102 – TNT/Canada Post/DBP Postdienst/La Paste/PTT Poste & Sweden Post, paragraf 46).

(10)  Podobne aj obmedzenie by mohlo byť, pri splnení všetkých ostatných podmienok, „priamo spojené“, aj keby nebolo prijaté v rovnakom čase ako dohoda vykonávajúca hlavný predmet koncentrácie.

(11)  Pozri Európsky súdny dvor, prípad 42/84 (Remia), [1985] ECR 2545, ods. 20; Súd prvého stupňa, prípad T-112/99 (Métropole Télévision – M6), [2001] ECR II-2459, ods. 106.

(12)  Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2000 (COMP/M.1863 – Vodafone/BT/Airtel JV, ods. 20).

(13)  Rozhodnutie Komisie z 30. júla 1998 (IV/M.1245 – VALEO/ITT Industries, ods. 59); rozhodnutie Komisie z 3. marca 1999 (IV/M.1442 – MMP/AFP, ods. 17); rozhodnutie Komisie z 9. marca 2001 (COMP/M.2330 – Cargill/Banks, ods. 30); rozhodnutie Komisie z 20. marca 2001 (COMP/M.2227 – Goldman Sachs/Messer Griesheim, ods. 11).

(14)  Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2000 (COMP/M.1841 – Celestica/IBM, ods. 21).

(15)  Rozhodnutie Komisie z 30. marca 1999 (IV/JV.15 – BT/AT&T, ods. 207 - 214); rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2000 (COMP/M.2243 – Stora Enso/Assidoman/JV, ods. 49, 56 a 57).

(16)  Rozhodnutie Komisie z 27. júla 1998 (IV/M.1226 – GEC/GPTH, ods. 22); rozhodnutie Komisie z 2. októbra 1997 (IV/M.984 – Dupont/ICI, ods. 55); rozhodnutie Komisie z 19. decembra 1997 (IV/M.1057 – Terra Industries/ICI, ods. 16); rozhodnutie Komisie z 18. decembra 1996 (IV/M.861 – Textron/Kautex, ods. 19 a 22); rozhodnutie Komisie z 7. augusta 1996 (IV/M.727 – BP/Mobil, ods. 50).

(17)  Rozhodnutie Komisie z 27. júla 1998 (IV/M.1226 – GEC/GPTH, ods. 24).

(18)  Pozri napr. doložku, ktorej cieľom je ochrana časti podniku, ktorá ostane predávajúcemu: rozhodnutie Komisie z 30. augusta 1993 (IV/M.319 – BHF/CCF/Charterhouse, ods. 16).

(19)  Podľa definície v článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 772/2004.

(20)  Pozri Európsky súdny dvor, prípad 42/84 (Remia), [1985] ECR 2545, ods. 20; Prvostupňový dvor, prípad T-112/99 (Métropole Télévision – M6),[2001] ECR II-2459, ods. 106.

(21)  Pozri výnimočné prípady, v ktorých je odôvodnené dlhšie obdobie, napr. rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2000 (COMP/M.1980 – Volvo/Renault V.I., ods. 56); nariadenie Komisie z 27. júla 1995 (IV/M.612 – RWE-DEA/Enichem Augusta, ods. 37); rozhodnutie Komisie z 23. októbra 1998 (IV/M. 1298 – Kodak/Imation, ods. 74).

(22)  Rozhodnutie Komisie z 2. apríla 1998 (IV/M.1127 – Nestlé/Dalgety, ods. 33); rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2000 (COMP/M.2077 – Clayton Dubilier & Rice/Iteltel, ods. 15); rozhodnutie Komisie z 2. marca 2001 (COMP/M.2305 – Vodafone Group PLC/EIRCELL, ods. 21 a 22).

(23)  Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 1999 (IV/M.1482 – KongFisher/Grosslabor, ods. 26); rozhodnutie Komisie z 14. decembra 1997 (IV/M.884 – KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, ods. 17).

(24)  Rozhodnutie Komisie z 14. decembra 1997 (IV/M.884 – KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, ods. 17); rozhodnutie Komisie z 12. apríla 1999 (IV.M.1482 – KingFisher/Grosslabor, ods. 27; rozhodnutie Komisie zo 6. apríla 2001 (COMP/M.2355 – Dow/Enichem Polyurethane, ods. 28); rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2000 (COMP/M.1979 – CDC/Banco Urquijo/JV, ods. 18).

(25)  Rozhodnutie Komisie z 14. decembra 1997 (IV/M.884 – KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, ods. 17); rozhodnutie Komisie z 2. marca 2001 (COMP/M.2305 – Vodafone Group PLC/EIRCELL, ods. 22); rozhodnutie Komisie zo 6. apríla 2001 (COMP/M.2355 – Dow/Enichem Polyurethane, ods. 28); rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2000 (COMP/M.1979 – CDC/Banco Urquijo/JV, ods. 18).

(26)  Rozhodnutie Komisie zo 4. februára 1993 (IV/M.301– Tesco/Catteau, ods. 14); rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 1997 (IV/M.884 – KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, ods. 19); rozhodnutie Komisie z 12. apríla 1999 (IV.M.1482 – KingFisher/Grosslabor, ods. 27); rozhodnutie Komisie zo 6. apríla 2000 (COMP/M.1832 – Ahold/ICA Förbundet/Canica, ods. 26).

(27)  Podobne nemožno použiť doložky o presných údajoch o zákazníkovi, cenách a množstvách. Naopak doložky o dôvernosti týkajúce sa technického know-how možno výnimočne oprávnene použiť počas dlhšieho obdobia, pozri rozhodnutie Komisie z 29. apríla 1998 (IV/M.1167 – ICI/Williams, ods. 22); rozhodnutie Komisie z 30. apríla 1992 (IV/M.197 – Solvay-Laporte/Interox, ods. 50).

(28)  Vrátane patentových prihlášok, úžitkových vzorov, prihlášok na registráciu úžitkových vzorov, návrhov, topografie polovodičových produktov, certifikátov o ďalšej ochrane medicínskych produktov a iných produktov, pre ktoré takéto potvrdenia o ďalšej ochrane možno získať, a certifikátov šľachtiteľov rastlín (ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 772/2004.

(29)  Podľa definície v článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 772/2004.

(30)  V rozsahu uvedenom v článku 81 ods. 1 Zmluvy ES takéto dohody však môžu podliehať nariadeniu (ES) č. 772/2204 alebo iná legislatíva Spoločenstva.

(31)  Rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2000 (COMP/M.1980 – Volvo/Renault V.I., ods. 54).

(32)  Rozhodnutie Komisie z 5. februára 1996 (IV/M.651 – AT&T/Philips, VII.); rozhodnutie Komisie z 30. marca 1999 (IV/JV.15 – BT/AT&T, ods. 209; výnimočné prípady pozri rozhodnutie Komisie z 13. marca 1995 (IV/M.550 – Union Carbide/Enichem, ods. 99); rozhodnutie Komisie z 27. júla 1995 (IV/M.612 – RWE-DEA/Enichem Augusta, ods. 45).

(33)  V súlade s princípom proporcionality povinnosti zabezpečujúce fixné množstvá s variačnou klauzulou sú v týchto prípadoch menej reštrikčné pre hospodársku súťaž, pozri napr. rozhodnutie Komisie z 18. septembra 1998 (IV/M.1292 – Continental/ITT, ods. 19).

(34)  Rozhodnutie Komisie z 30. júla 1998 (IV/M.1245 – VALEO/ITT Industries, ods. 64); výnimočné prípady pozri (napr. neprítomnosť trhu) rozhodnutie Komisie z 13. marca 1995 (IV/M.550 – Union Carbide/Enichem, ods. 92 až 96); rozhodnutie Komisie z 27. júla 1995 (IV/M.612 – RWE-DEA/Enichem Augusta, ods. 38 a nasl.).

(35)  Rozhodnutie Komisie z 15. januára 1998 (IV/M.1042 – Eastman Kodak/Sun Chemical, ods. 40); rozhodnutie Komisie z 7. augusta 1996 (IV/M.727 – BP/Mobil, ods. 51); rozhodnutie Rady z 3. júla 1996 (IV/M.751 – Bayer/Hüls, ods. 31); rozhodnutie Komisie zo 6. apríla 2000 (COMP/M.1832 – Ahold/ICA Förbundet/Conica, ods. 26);

(36)  Rozhodnutie Komisie z 29. augusta 2000 (COMP/M.1913 – Lufthansa/Menzies/LGS/JV; ods. 18); rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2000 (COMP/M.2243 – Stora Enso/Assidoman/JV, ods. 49, posledná veta).


5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/32


Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004

(2005/C 56/04)

(Text s významom pre EHP)

I.   ÚVOD

1.

Toto oznámenie stanovuje zjednodušený postup, ktorým Komisia zamýšľa riešiť niektoré koncentrácie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (ďalej len nariadenie Rady o fúziách) (1) na takom základe, aby tieto nevyvolali obavy o hospodársku súťaž. Toto oznámenie nahrádza oznámenie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 (2). Skúsenosť Komisie získaná pri vykonávaní nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (3) ukazuje, že niektoré kategórie oznámených koncentrácií sú zvyčajne povolené a nevznikajú pri nich podstatné pochybnosti, ak nenastali zvláštne okolnosti.

2.

Účelom tohto oznámenia je stanoviť podmienky, pri ktorých Komisia zvyčajne prijme krátku formu rozhodnutia vyhlasujúceho koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom podľa zjednodušeného postupu a poskytnúť usmernenie týkajúce sa samotného postupu. Ak sa splnia všetky nevyhnutné podmienky uvedené v bode 5 tohto oznámenia a ak sa nevyskytnú zvláštne okolnosti, Komisia prijme rozhodnutie o skrátenej forme rozhodnutia o povolení do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia, podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia ES o fúziách (4).

3.

Ak sú však poistky alebo výluky uvedené v bodoch 6 až 11 tohto oznámenia uplatniteľné, Komisia môže začať vyšetrovanie a/alebo prijať úplné rozhodnutie podľa nariadenia ES o fúziách.

4.

Cieľom uplatňovania postupov, ktoré Komisia v nasledujúcich odsekoch uvádza, je cielenejšia a efektívnejšia kontrola Spoločenstva nad fúziami.

II.   KATEGÓRIE KONCENTRÁCIÍ VHODNÉ NA RIEŠENIE PODĽA ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU

Akceptovateľné koncentrácie

5.

Komisia uplatní zjednodušený postup pri nasledujúcich kategóriách koncentrácií:

a)

dva podniky alebo viac podnikov získa spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom, ak spoločný podnik nemá žiadne alebo má zanedbateľné, súčasné alebo budúce, aktivity na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Takýto prípad sa vyskytne, ak:

i)

obrat (5) spoločného podniku a/alebo obrat príspevkových činností (6) je menej ako 100 mil. EUR na území EHP; a

ii)

celková hodnota aktív (7) prevedených na spoločný podnik je menej ako 100 mil. EUR na území EHP (8);

b)

dva podniky alebo viac podnikov sa zlúči alebo jeden podnik alebo viac podnikov získa samostatne alebo spoločne kontrolu nad iným podnikom, ak žiadna strana koncentrácie sa nezúčastňuje na podnikateľskej činnosti na trhu rovnakého produktu a na rovnakom geografickom trhu alebo na trhu produktu, ktorý je na trhu produktov materskej alebo dcérskej firmy, na ktorom sa zúčastňuje akákoľvek iná strana koncentrácie (9);

c)

dva alebo viac podnikov sa zlúči alebo jeden podnik alebo viac podnikov získa samostatne alebo spoločne kontrolu nad iným podnikom a:

i)

dve alebo viac strán koncentrácie sa zúčastňujú na podnikateľských aktivitách na trhu rovnakého produktu a na rovnakom geografickom trhu (horizontálne vzťahy), ak ich kombinovaný podiel na trhu je menej ako 15 %, alebo

ii)

jedna alebo viac strán koncentrácie sa zúčastňuje podnikateľských aktivít na trhu produktov, ktorý je na trhu produktov materskej alebo dcérskej firmy, na ktorom sa zúčastňuje každá iná strana koncentrácie (vertikálne vzťahy) (10), ak žiaden z ich individuálnych alebo kombinovaných podielov na trhu nie je 25 % alebo viac (11);

d)

strana má získať samostatnú kontrolu nad podnikom, nad ktorým už má spoločnú kontrolu.

Poistky a výnimky

6.

Pri posudzovaní, či koncentrácia patrí do jednej z kategórií uvedených v bode 5, Komisia zaistí, že všetky relevantné podmienky sú stanovené dostatočne jasne. Ak sú pri tomto hodnotení trhové definície pravdepodobne podstatným elementom, strany poskytnú informácie o každej možnej alternatívnej definícii počas fázy pred oznámením (pozri bod 15). Oznamujúce strany sú zodpovedné za opis všetkých relevantných alternatívnych trhov produktov a geografických trhov, na ktorých by oznámená koncentrácia mohla mať vplyv, a za poskytnutie údajov a informácií týkajúcich sa definície takýchto trhov. (12) Komisia si zachová právo prijať konečné rozhodnutie o definícii trhu, svoje rozhodnutie založí na analýze faktov prípadu. Ak je ťažké definovať relevantné trhy alebo určiť podiely strán na trhu, Komisia neuplatní zjednodušený postup. Komisia sa zároveň zdrží prijímania skrátenej formy rozhodnutí v rozsahu, v akom sa koncentrácie týkajú nových právnych otázok verejného záujmu, a bežne sa vráti k riadnej prvej fáze postupu pri fúziách.

7.

Zatiaľ čo pri koncentráciách patriacich do kategórií uvedených v bode 5 sa zvyčajne nepredpokladá, že by mohli vyvolať vážne pochybnosti o otázke ich zlučiteľnosti na spoločnom trhu, môžu nastať isté situácie, ktoré výnimočne vyžadujú bližšie preskúmanie a/alebo úplné rozhodnutie. V takom prípade sa môže Komisia vrátiť k zvyčajnej prvej fáze postupu pri fúzii.

8.

Ďalej sú uvedené indikatívne príklady typov prípadov, ktoré možno vylúčiť zo zjednodušeného postupu. Niektoré typy koncentrácií môžu zvýšiť trhovú silu strán, napríklad kombináciou technologických, finančných alebo iných zdrojov, a to aj v prípade, ak strany koncentrácie nevykonávajú činnosť na rovnakom trhu. Koncentrácie, pri ktorých najmenej dve strany koncentrácie sú prítomné na úzko súvisiacich susedných trhoch (13), môžu byť taktiež nevhodné pre zjednodušený postup, a to najmä ak jedna alebo viac strán koncentrácie má individuálny podiel na trhu 25 % alebo viac na trhu produktov, na ktorom nie je horizontálny alebo vertikálny vzťah medzi stranami, ktorý je však susedným trhom pre trh, na ktorom druhá strana pôsobí. V iných prípadoch možno nie je možné určiť presný trhový podiel strán. Toto je častým prípadom, ak strany vykonávajú činnosť na nových alebo málo vyvinutých trhoch. Koncentrácie na trhoch s vysokými vstupnými bariérami, s vysokým stupňom koncentrácie (14) alebo inými známymi problémami hospodárskej súťaže môžu byť takisto nevhodné.

9.

Skúsenosť Komisie k dnešnému dňu ukazuje, že zmena zo spoločnej na samostatnú kontrolu môže výnimočne vyžadovať bližšie preskúmanie a/alebo úplné rozhodnutie. Isté obavy o hospodársku súťaž môžu vzniknúť za takých okolností, ak bývalý spoločný podnik sa integruje do skupiny alebo siete zostávajúceho jediného kontrolujúceho akcionára, čím sa odstránia obmedzenia zabezpečujúce poriadok na základe rozdielnych cieľov rôznych kontrolujúcich akcionárov a jeho strategická trhová pozícia sa môže posilniť. V prípade, ak napríklad podnik A a podnik B spoločne kontrolujú podnik C, koncentrácia, na základe ktorej A získa výlučnú kontrolu nad C, môže viesť k obavám o hospodársku súťaž v prípade, ak C je priamy konkurent A a ak C a A budú mať podstatnú kombinovanú trhovú pozíciu a ak toto odstráni stupeň nezávislosti, ktorú mal predtým C (15). V prípade, ak takéto scenáre vyžadujú bližšiu analýzu, Komisia sa môže vrátiť k zvyčajnej prvej fáze postupu pri fúziách (16).

10.

Komisia sa tiež môže vrátiť k bežnej prvej fáze postupu pri fúziách, ak ani Komisia ani kompetentné orgány členských štátov nepreverili predchádzajúcu akvizíciu spoločnej kontroly príslušného spoločného podniku.

11.

Komisia sa tiež môže vrátiť k bežnej prvej fáze postupu pri fúziách, ak nastane prípad koordinácie uvedený v článku 2 ods. 4 nariadenia ES o fúziách.

12.

Ak členský štát vyjadrí odôvodnené obavy súvisiace s oznámenou koncentráciou do 15 pracovných dní od prevzatia oznámenia alebo ak tretia strana vyjadrí odôvodnené obavy v rámci lehoty určenej na takéto pripomienky, Komisia prijme úplné rozhodnutie. Platia lehoty uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia ES o fúziách.

Žiadosť o posúdenie

13.

Zjednodušený postup sa neuplatní, ak členský štát požaduje posúdenie oznámenej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia ES o fúziách alebo ak Komisia prijme žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov na posúdenie oznámenej koncentrácie podľa článku 22 nariadenia ES o fúziách.

Posúdenie na požiadanie oznamujúcich strán pred oznámením

14.

Podľa poistiek a výnimiek uvedených v tomto oznámení môže Komisia uplatniť pri koncentráciách zjednodušený postup, ak:

i)

na základe zdôvodneného návrhu podľa článku 4 ods. 4 nariadenia ES o fúziách Komisia rozhodne nepostúpiť prípad členskému štátu; alebo

ii)

na základe zdôvodneného návrhu podľa článku 4 ods. 5 nariadenia ES o fúziách sa prípad postúpi Komisii.

III.   PROCESNÉ USTANOVENIA

Kontakty pred oznámením

15.

Komisia považuje kontakty pred oznámením medzi oznamujúcimi stranami a Komisiou za užitočné aj v prípadoch, ktoré sa javia ako bezproblémové (17). Skúsenosť Komisie so zjednodušeným postupom ukazuje, že i prípady kandidujúce na zjednodušený postup môžu viesť ku komplikovaným otázkam, napr. pri definícii trhu (pozri bod 6), ktoré by sa mali prednostne vyriešiť pred oznámením. Takéto kontakty umožnia Komisii a oznamujúcim stranám určiť presný rozsah informácie uvedený v oznámení. Kontakty pred oznámením sa majú iniciovať najmenej dva týždne pred očakávaným dňom oznámenia. Oznamujúcim stranám sa preto odporúča, aby nadviazali kontakty pred oznámením, najmä ak požadujú, aby sa Komisia vzdala oznámenia v úplnej forme podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004 zo 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi (18) na základe toho, že operácia, ktorá sa má oznámiť, nevyvolá obavy súvisiace s hospodárskou súťažou.

Uverejnenie skutočnosti o oznámení

16.

Informácia, ktorá sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie po doručení oznámenia (19) bude obsahovať: mená strán koncentrácie, krajinu ich pôvodu, povahu koncentrácie a zúčastnené hospodárske sektory, ako aj vyznačenie, že na základe informácie poskytnutej oznamujúcou stranou sa koncentrácia môže uskutočniť zjednodušeným postupom. Strany, ktoré majú záujem, potom budú mať príležitosť podať pripomienky, a to najmä ku skutočnostiam, ktoré by mohli vyžadovať preskúmanie.

Rozhodnutie v skrátenej forme

17.

Ak je Komisia uspokojená, že koncentrácia spĺňa kritériá zjednodušeného postupu (pozri bod 5), zvyčajne vydá rozhodnutie v skrátenej forme. Týka sa to vhodných prípadov, ktoré nevyvolávajú obavy súvisiace s hospodárskou súťažou, keď sa oznamuje úplnou formou. Koncentrácia je potom vyhlásená za zlučiteľnú so spoločným trhom do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa článku 10 ods. 1 a ods. 6 nariadenia ES o fúziách. Komisia vynaloží úsilie, aby vydala rozhodnutie v skrátenej forme čo najskôr po uplynutí 15 pracovných dní, počas ktorých členské štáty môžu požiadať o preskúmanie oznamovanej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia ES o fúziách. V období do konečného termínu, stanoveného na najviac 25 pracovných dní, voľba vrátiť sa na zvyčajnú prvú fázu postupu fúzie, a tým začať preskúmanie a/alebo prijatie rozhodnutia v úplnej forme, zostáva pre Komisiu otvorená pre prípad, že by v danom prípade posúdila vhodnosť takejto akcie.

Uverejnenie rozhodnutia v skrátenej forme

18.

Komisia uverejní oznámenie o skutočnosti rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie rovnako ako pri rozhodnutiach o povolení v úplnej forme. Verejná verzia rozhodnutia je vo vymedzenom čase dostupná na internetovej strane generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž. Rozhodnutie v skrátenej forme bude obsahovať informáciu o oznámenej koncentrácii uverejnenú v úradnom vestníku v čase oznámenia (mená strán, krajina ich pôvodu, povaha koncentrácie a príslušné hospodárske sektory) a vyhlásenie, že koncentrácia sa považuje za zlučiteľnú so spoločným trhom, pretože patrí do jednej alebo viacerých kategórií opísaných v tomto oznámení, pričom uplatniteľná kategória je jednoznačne identifikovaná/uplatniteľné kategórie sú jednoznačne identifikované.

IV.   POMOCNÉ OBMEDZENIA

19.

Zjednodušený postup nie je vhodný v prípadoch, keď príslušné podniky požadujú výslovné určenie obmedzení, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú na jej uplatnenie nevyhnutné.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004 s.1.

(2)  Ú. v. ES C 217, 29.7.2000, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989 s. 1; opravená verzia Ú. v. ES L 257, 21.9.1990, s. 13.

(4)  Požiadavky na oznámenie sú stanovené v prílohách I a II nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004, ktorou sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.

(5)  Obrat spoločného podniku sa určuje podľa posledných auditovaných účtov materských spoločností alebo samotného spoločného podniku, a to podľa dostupnosti oddelených účtov zdrojov spojených v spoločnom podniku.

(6)  Výraz „a/alebo“ sa týka rôznych pokrytých situácií; napr.:

v prípade spoločnej akvizície cieľovej spoločnosti uvažovaným obratom je obrat tohto cieľového subjektu (spoločného podniku),

v prípade vytvorenia spoločného podniku, do ktorého materské spoločnosti prispievajú svojimi činnosťami, uvažovaným obratom je obrat prispievaných činností,

v prípade vstupu novej kontrolujúcej strany do existujúceho spoločného podniku uvažovaným obratom je obrat spoločného podniku a obrat činností, ktorými prispieva nová materská spoločnosť, ak takáto existuje.

(7)  Celková hodnota aktív spoločného podniku sa určí podľa poslednej vypracovanej a schválenej súvahy každej materskej spoločnosti. Pojem „aktíva“ zahŕňa: 1) každé hmotné a nehmotné aktívum, ktoré sa prevedie na spoločný podnik (príkladom hmotného aktíva sú výrobné podniky, veľkoobchodné alebo maloobchodné podnikové predajne a tovar na sklade; príkladom nehmotného aktíva je duševné vlastníctvo, dobré meno, a pod.) a 2) každá hodnota úveru alebo záväzky spoločného podniku, ktorého poskytnutie alebo zaručenie materská spoločnosť spoločného podniku dohodla.

(8)  Ak prevedené aktíva vytvárajú obrat, potom hodnota aktív ani obratu nesmie by vyššia ako 100 mil. EUR.

(9)  Pozri oznámenie Komisie o definícii príslušného trhu na účely zákonov Spoločenstva o hospodárskej súťaži (Ú. v. ES C 372, 9.12.1997 s. 5).

(10)  Pozri poznámku pod čiarou 6.

(11)  Toto znamená, že iba koncentrácie, ktoré nevedú k postihnutým trhom podľa definície v časti 6 III formulára CO, patria do tejto kategórie. Prahy pre horizontálne a vertikálne vzťahy platia pre podiely na trhu na národnej úrovni aj na úrovni EHP a na definíciu možného alternatívneho trhu produktov, s ktorým možno v danom prípade uvažovať. Dôležité je, že definície podporného trhu uvedené v oznámení sú dostatočne presné na potvrdenie hodnotenia, že tieto prahy sa nedosiahli a že sa spomenula každá možná alternatívna definícia trhu (vrátane geografických trhoch užších ako národné).

(12)  Ako pri každom inom oznámení, Komisia môže odvolať skrátenú formu rozhodnutia, ak sa zakladá na nesprávnej informácii, za ktorú zodpovedá jeden z príslušných podnikov (článok 6 ods. 3 písm. a) nariadenia ES o fúziách).

(13)  Trhy produktov sú úzko previazané susedné trhy, ak produkty sa navzájom dopĺňajú alebo patria do oblasti produktov, ktoré vo všeobecnosti kupuje rovnaká množina zákazníkov na rovnaké konečné použitie.

(14)  Pozri usmernenie o hodnotení horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, Ú. v. EÚ C 31, 5.2.2004, s. 5, body 14 – 21.

(15)  Prípad č. IV/M.1328 KLM/Martinair, XXIX. Správa o politike hospodárskej súťaže 1999 – SEC(2000) 720 final, body 165-166.

(16)  Prípad č. COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II) rozhodnutie z 18.9.2002.

(17)  Pozri Vhodné postupy pri vykonávaní kontroly fúzií v ES vydané generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž na adrese:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/regulation/best_practices.pdf

(18)  Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1

(19)  Článok 4 ods. 3 nariadenia ES o fúziách.


5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/36


Revidované vysvetlivky k prílohe III, vymedzenie pojmu pôvodných výrobkov a metód administratívnej spolupráce, dohody o Pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na druhej strane

(2005/C 56/05)

Článok 17 – Technické dôvody

Sprievodné osvedčenie EUR.1 môže byť odmietnuté z „technických dôvodov“, ak nebolo vyhotovené predpísaným spôsobom. Takéto prípady môžu viesť k následnému predloženiu spätne schváleného osvedčenia a zahŕňajú, ako príklad:

sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vyhotovené na inom formulári, ako je predpísané (napr. chýba gilošovaný vzor, výrazne odlišný od vzoru, čo sa týka veľkosti alebo farby, chýba sériové číslo, nevytlačené v jednom z úradne stanovených jazykov),

jedna z povinných koloniek, okrem kolónky 8, (napr. kolónka 4 o EUR.1) nebola vyplnená,

sprievodné osvedčenie EUR.1 nebolo opatrené pečiatkou a podpísané (t.j. v kolónke 11),

sprievodné osvedčenie EUR.1 je schválené neoprávneným orgánom,

použitá pečiatka je nová a ešte nebola oznámená,

predložené sprievodné osvedčenie EUR.1 je kópiou alebo fotokópiou, nie originálom,

údaj v kolónke 5 odkazuje na krajinu, ktorá nepodpísala dohodu (napr. Izrael alebo Kuba).

Predpokladané opatrenie:

Dokument by mal byť označený ako „dokument neprijatý“ s uvedením dôvodu(ov) a následne vrátený dovozcovi, aby mohol vyhotoviť a spätne vydať nový dokument. Colné úrady si však môžu ponechať fotokópiu odmietnutého dokumentu za účelom následného overenia, alebo ak majú dôvod na podozrenie z podvodu.

Článok 31 – Odmietnutie preferenčného zaobchádzania bez overenia

Ide o prípady, v ktorých dôkaz o pôvode nie je uplatniteľný, okrem iného, z týchto dôvodov:

kolónka o opise tovaru (kolónka 8 o EUR.1) nie je vyplnená, alebo odkazuje na iný tovar ako je uvedený;

dôkaz o pôvode vydala krajina, ktorá nepodpísala dohodu, aj keď tovar pochádza zo Spoločenstva alebo z Čile (napr. EUR.1 vydaný v Izraeli na výrobky pochádzajúce z Čile);

jedna z povinných koloniek na sprievodnom osvedčení EUR.1 má stopy neoverených vymazaní alebo zmien (napr. kolónky opisujúce tovar alebo uvádzajúce počet balení, krajina určenia alebo krajina pôvodu);

lehota na sprievodnom osvedčení EUR.1 vypršala z iných dôvodov ako sú uvedené v nariadeniach (napr. výnimočné okolnosti) okrem prípadov, v ktorých bol tovar predložený pred vypršaním lehoty;

dôkaz o pôvode sa vyhotovuje následne pre tovar, ktorý bol pôvodne dovezený podvodným spôsobom;

kolónka 4 o sprievodnom osvedčení EUR.1 uvádza krajinu, ktorá nie je účastníkom dohody, podľa ktorej sa vyžaduje preferenčné zaobchádzanie.

Očakávané opatrenie:

Dôkaz o pôvode by mal byť označený ako „nepoužiteľný“ a uchovaný colnými orgánmi, ktorým bol predložený, aby sa tak zabránilo jeho ďalšiemu použitiu. Bez toho, aby boli dotknuté právne úkony začaté v súlade s vnútornými právnymi predpismi, colné orgány dovážajúcej krajiny bezodkladne oznámia toto odmietnutie, ak to bude vhodné, colným a príslušným vládnym orgánom krajiny vývozu.

Poznámky použité vo vysvetlivkách k článkom 17 a 31

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ


5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/38


ŠTÁTNA POMOC — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Štátna pomoc pod č. C 42/2004 (ex N 350/2004) — „Príspevky na renováciu podnikateľských priestorov (BPRA)“.

Výzva na predkladanie pripomienok podľa článku 88 odseku 2 Zmluvy o ES

(2005/C 56/06)

(Text s významom pre EHP)

Listom zo dňa 1. decembra 2004 reprodukovaným v autentickom jazyku na stranách po tomto zhrnutí Komisia oznámila Spojenému kráľovstvu svoje rozhodnutie iniciovať procedúru ustanovenú v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, ktorá sa týka vyššie uvedenej schémy pomoci.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky k opatreniu, vzhľadom na ktoré Komisia iniciuje procedúru v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto zhrnutia a nasledovného listu, a to na adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

B-1049 Brussels

Fax: (+32 2) 296 12 42

Tieto pripomienky boli oznámené Spojenému kráľovstvu. Dôverné zaobchádzanie s totožnosťou zainteresovanej strany, ktorá predložila pripomienky, môže byť požadované písomne, s uvedením dôvodov žiadosti.

Text zhrnutia

Listom zo dňa 6. augusta 2004, registrovaným Komisiou 10. augusta 2004, orgány Spojeného kráľovstva oznámili schému príspevkov na renováciu podnikateľských priestorov.

Popis schémy

Schéma by mala poskytovať kvalifikovaným podnikom (vlastníkom/nájomníkom) kapitálové príspevky s ohľadom na kapitálové náklady, ktoré im skutočne vzniknú pri renovácii alebo premene podnikateľských priestorov, ktoré boli prázdne jeden rok alebo dlhšie, a ktoré sa nachádzajú v jednej z 2 000 určených znevýhodnených oblastí Spojeného kráľovstva, aby sa tieto priestory zaradili znova do produktívneho používania.

Charakter štátnej pomoci schémy

Komisia sa domnieva, v tomto štádiu procedúry, že opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

Procedurálne úvahy

Spojené kráľovstvo dodržalo procedurálne požiadavky článku 88 ods. 3 ES oznámením vyššie uvedenej schémy pomoci pred jej nadobudnutím účinnosti.

Hodnotenie kompatibility opatrenia pomoci

Kapitálové príspevky sú poskytované vo vzťahu ku kapitálovým nákladom, ktoré vznikli pri renovácii kvalifikovaných podnikateľských priestorov alebo ich premene na produktívne používanie v určených znevýhodnených oblastiach. Oznámená schéma sa primárne zameriava na investície. Podľa smerníc regionálnej pomoci môže byť pomoc pri investíciách v znevýhodnených oblastiach kompatibilná so spoločným trhom, ale len ak sú splnené určité podmienky.

Na základe predbežného hodnotenia Komisia dospieva k záveru, že navrhovaná schéma nespadá pod pôsobnosť a oblasť uplatňovania existujúcich smerníc, rámcov alebo nariadení. Schéma príspevku na renováciu podnikateľských priestorov sa zameriava na zanedbané oblasti, pre ktoré v súčasnosti neexistujú žiadne smernice alebo rámce.

Preto je nevyhnutné preskúmať, či by sa oznámená schéma mohla kvalifikovať ako jedna z výnimiek ustanovených v článku 87 ods. 3 Zmluvy o ES. Aby sa tak stalo, Komisia posúdila, či opatrenie navrhované Spojeným kráľovstvom je potrebné a úmerné uvedenému cieľu, a či nedeformuje hospodársku súťaž v rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom.

V minulosti Komisia vyjadrila svoje stanovisko, že rehabilitácia hnedých lúk prispieva k dôležitým cieľom Spoločenstva. Komisia verí, že renovácia alebo premena prázdnych podnikateľských priestorov s cieľom vrátiť ich do produktívneho používania, ako navrhuje Spojené kráľovstvo prostredníctvom oznámeného opatrenia, by sa tiež mohla považovať za rehabilitačné opatrenie a preto by vo všeobecnosti prispievalo k cieľom Spoločenstva.

Komisia však verí, že v tomto štádiu je potrebná ďalšia analýza, aby sa mohla posúdiť vhodnosť a úmernosť kapitálových príspevkov na renováciu podnikateľských priestorov. Podčiarkujú to nasledovné skutočnosti:

Podľa údajov poskytnutých orgánmi Spojeného kráľovstva 85 % všetkých relevantných výdavkov realizujú v Spojenom kráľovstve väčšie podniky a len 15 % malé a stredné podniky. Hoci je schéma otvorená pre všetky podniky bez ohľadu na ich veľkosť, hlavnými príjemcami BPRA budú hlavne veľké podniky.

Orgány Spojeného kráľovstva však uviedli, že dokonca aj v tých prípadoch, keď veľké spoločnosti vlastnia podnikateľské priestory, napriek tomu budú môcť z opatrenia nepriamo ťažiť malé a stredné podniky, nakoľko si často prenajímajú priestory od veľkých podnikov. To podčiarkujú údaje, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo, ktoré uvádzajú, že z nových prenájmov priestorov, ktoré boli prázdne viac ako jeden rok, je 31 % zrealizovaných veľkými podnikmi a 69 % malými a strednými podnikmi. Pri najviac zanedbaných oblastiach podľa definície Spojeného kráľovstva sú príslušné údaje 26 % pre veľké podniky a 74 % pre malé a stredné podniky.

Komisia konštatuje, že oznámené opatrenie nie je obmedzené na malé a stredné podniky v rámci definície Komisie. Okrem toho, Komisia tiež konštatuje, že schéma nie je obmedzená na oblasti pomoci v súlade s článkom 87 ods. 3(a) alebo článkom 87 ods. 3(c) Zmluvy o ES.

Použitie 2 000 určených najviac zanedbaných oblastí Spojeného kráľovstva ako cieľovej oblasti oznámeného opatrenia vyvoláva tie isté otázky ako v prípade schémy výnimiek z kolkovného. Odchyľuje sa od štandardnej praxe Komisie pri zaoberaní sa regionálnou pomocou. Komisia naďalej verí, že takáto odchýlka musí byť odôvodnená, aby sa predišlo tomu, že príjemcovia v oblastiach, ktoré nie sú určené ako oblasti pomoci podľa článku 87 ods. 3 písm. a) a/alebo článku 87 ods. 3 písm. c) dostanú neúmernú hospodársku výhodu, ktorá nepriaznivo vplýva na obchodné podmienky v rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom.

Okrem toho, pri schvaľovaní schémy výnimiek z kolkovného na základe špecifických výhod tejto schémy Komisia uložila celý rad podmienok. Okrem iného, Komisia sa rozhodla, že je potrebné zabezpečiť monitorovanie, a že je potrebné demonštrovať prospešné vplyvy schémy na fyzickú regeneráciu a hlavne na hnedých lúkách. Komisia dosiaľ nedostala žiadnu ex-post analýzu, ktorá by jej umožnila prístup k prospešným vplyvom schémy.

Hoci orgány Spojeného kráľovstva uvádzajú, že priemerná intenzita pomoci by mala byť od 9 % do 10 % netto, intenzity pomoci v rámci oznámeného opatrenia môžu dosiahnuť maximálne 40 % netto v prípade zlúčených podnikov a až 30 % netto v prípade spoločností.

Komisia má preto po prvom predbežnom hodnotení opatrenia pochybnosti, či je opatrenie navrhované Spojeným kráľovstvom úmerné cieľu, a či nedeformuje hospodársku súťaž v rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom. Komisia sa domnieva, že je potrebná dôkladnejšia analýza tejto zložitej otázky. Komisia chce zozbierať informácie od iných zainteresovaných strán. Aby tak Komisia mohla učiniť, musí z právnych dôvodov otvoriť procedúru ustanovenú v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES. Len s pomocou takýchto zistení sa môže Komisia rozhodnúť, či je takáto pomoc potrebná, a či nemá nepriaznivý vplyv na obchodné podmienky v rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom.

[Text listu]

„The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by your authorities on the aid measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1.   PROCEDURE

1.

By letter dated 6 August 2004, registered by the Commission on 10 August 2004, the UK authorities notified a scheme providing qualifying businesses with favourable depreciation allowances (called ‚capital allowances’) in respect of the capital costs the owners or occupiers actually incur in renovating or converting business premises that have been vacant for a year or longer and that are situated in designated disadvantaged areas. A request for information aiming at clarifying some points of the notification was sent on 2 September 2004 (D/56282). The UK authorities replied by letter dated 4 October 2004. The latter was registered by the Commission on 18 October 2004 (A/37971).

2.   DESCRIPTION OF THE AID MEASURE

2.   Aim of the measure

The aim of the measure is to foster physical, economic and social regeneration of so-called pockets of deprivation (1), to support the redevelopment of brownfield sites, to increase private investment, enterprise and employment in the UK's most deprived communities by means of bringing empty for a year or longer-term derelict shops or business property back into productive use. Such scheme is part of the UK Government's integrated approach to tackling the range of regeneration market failures that its most deprived communities face.

3.   The form and nature of the aid

The notified aid takes the form of capital allowances. Capital allowances enable the capital costs, which a business actually incurs in the renovation or the conversion of empty or derelict for a year or longer business premises in order to bring them back into productive use, to be written off against a business's taxable profits. They take the place of depreciation charged in the commercial accounts, which is not allowed for tax purposes. The notified measure would provide the 100 % first year allowance (FYA) and 25 % writing-down allowance (WDA) for capital expenditure on renovating vacant commercial buildings, so the relief would be available for:

(a)

expenditure that already qualifies for allowances under the plant and machinery regime (at 25 % WDAs per annum or 40 % FYAs (2)) or under the industrial building regime (at 4 % WDAs per annum); and

(b)

expenditure that does not currently qualify for any relief, for example, expenditure on alterations to the fabric of non-industrial, commercial buildings (shops, offices).

In the case of expenditure falling under head (b), the notified measure would therefore constitute a new relief (at 100 % FYAs and 25 % WDAs per annum), as currently commercial buildings do not qualify for capital allowances. In the case of expenditure falling under head (a), the effect of the measure would be the increased rate of allowance.

The new relief, according to the UK authorities, would operate mainly as a tax deferment benefit and only partly as a potential new relief against a business's taxable profits.

4.   Eligible costs and aid intensity

To be eligible for the BPRA scheme, the empty premises would have to have lain unused for a year or longer and must be situated in one of the 2 000 designated most deprived areas of the UK — the so-called ‚designated disadvantaged areas’.

5.   Geographical coverage of the scheme

The ‚designated disadvantaged areas in the UK’, on which the notified BPRA is targeted, have been selected on the basis of the ‚indices of multiple deprivation (IMD)’ developed for each of four regions of the UK. This is a combined index covering six domains of deprivation (income, employment, health, education, housing and access to services). The analysis has been applied at a very low geographical level (i.e. at the level of electoral wards, divisions or postcodes). The present list of eligible areas has been set out in ‚The Stamp Duty (Disadvantaged Areas) Regulations 2001’.

6.   Beneficiaries

The scheme applies to undertakings of any size and operating in any sector of the economy.

7.   Budget of the scheme

The estimated overall revenue losses, due to tax concessions for the five year period of the scheme, are about GBP 135 million (ca. EUR 205 million).

8.   Legal basis of the scheme

Primary legislation:

Capital allowances: renovation of business premises in disadvantaged areas (‚Business Premises Renovation Allowances (BPRA)’) — when enacted, this legislation will be inserted into Capital Allowances Act 2001.

Secondary legislation:

SI 3747/2001 The Stamp Duty (Disadvantaged Areas) Regulations.

9.   Duration of the scheme

2005 — 2010

3.   ASSESSMENT OF THE AID MEASURE

10.

In accordance with Article 6(1) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999, the decision to initiate proceedings shall summarise the relevant issues of fact and law, shall include a preliminary assessment from the Commission as to the aid character of the proposed measure, and shall set out the doubts as to its compatibility with the common market.

11.   Procedure

The UK authorities have complied with the procedural requirements of Article 88(3) of the EC Treaty by notifying the abovementioned aid scheme before putting it into effect.

12.   The existence of aid

The Commission considers, at this stage of the procedure, that the measure constitutes State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty, and this for the following reasons:

State resources are involved because tax is foregone.

The measure is selective because it is targeted upon particular geographical areas.

The measure will reduce the costs for companies investing in the renovation or the conversion into productive use of empty or derelict business premises in the eligible areas. It will therefore provide an advantage to such companies over other companies investing in other areas, and therefore not receiving the exemption.

Because capital allowances apply to all business premises which have been renovated or converted into productive use in the designated areas it will, among others, inevitably benefit undertakings which are engaged in inter-State trade, or in a business sector in which there is inter-State trade. Furthermore, the scheme does not provide that the limits laid down in Council Regulation (EC) No 69/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid will be respected. Accordingly, the new exemption may give rise to aid which affects competition in inter-State trade.

13.   Exemption grounds

(a)

Article 87(2) of the EC Treaty lists certain types of aid that are compatible with the EC Treaty. In view of the nature and purpose of the aid, and the geographical coverage of the scheme, the Commission considers, at this stage of the analysis, that the subparagraphs (a), (b) and (c) are not applicable to the measure in question.

(b)

Article 87(3) of the EC Treaty specifies other forms of aid, which may be regarded as compatible with the common market. In view of the nature and purpose of the aid measure and its geographical scope, the Commission considers, at this stage of the investigation, that the subparagraphs (a), (b), (d) and (e) of Article 87(3) are not applicable either.

(c)

In the notification the UK authorities appear to agree with the above analysis and suggest that the question is whether the aid measure is compatible with the common market on the basis that it will facilitate the development of certain economic areas and it will not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest (Article 87(3)(c) of the EC Treaty).

(d)

The coverage of the notified measure is not limited to small and medium-sized enterprises (SMEs), nor to firms in difficulty, nor to any one of the following activities: R&D, environmental protection, training, the creation or maintenance of employment. Therefore, the Commission considers, at this stage of the analysis, that the notified measure can not be declared compatible with the common market on the basis of its conformity with any of the following regulations, frameworks or guidelines:

Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (OJ C 244, 1.10.2004, p. 2);

Community framework for State aid for research and development (OJ C 45, 17.2.1996, p. 5 and OJ C 111, 8.5.2002, p. 3);

Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (OJ L 10, 13.1.2001, p. 20) and Commission Regulation (EC) No 363/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No 68/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (OJ L 63, 28.2.2004, p. 20);

Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 12 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment (OJ L 337, 13.12.2002, p. 3).

(e)

The notified scheme could not be declared compatible with Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises (OJ L 10, 13.1.2001, p. 33) and Commission Regulation (EC) No 364/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No 70/2001 as regards the extension of its scope to include aid for research and development (OJ L 63, 28.2.2004, p. 22) either. In order for the aid to be in line with the provisions of the latter Regulations, it should be directed exclusively to SMEs respecting the foreseen maximum aid intensity. The scheme is not restricted to SMEs. Moreover, according to the data provided by the UK authorities, 85 % of all capital expenditure in the UK is undertaken by larger businesses and 15 % by SMEs. Thus, although the scheme would be open for all enterprises, regardless of their size, it seems that the real immediate beneficiaries of the BPRA will mainly be large businesses.

(f)

In the notification the UK authorities indicate that the aim of the measure is twofold: to promote the regional development and the environmental protection of disadvantaged areas in the UK. With regards to the environmental protection objective, the scheme cannot be assessed on the basis of the Community guidelines on State aid for environmental protection (OJ C 37, 3.2.2001, p. 3):

The measures cannot be qualified as any action designed to remedy or to prevent damage or to encourage the efficient use of the resources as defined in point 6 of the abovementioned guidelines.

The investments concerned cannot be qualified as strictly necessary in order to meet environmental objectives intended to reduce or eliminate pollution and nuisances or for the rehabilitation of polluted industrial sites as defined respectively in points 36 and in 38 of the environmental protection guidelines.

The measures cannot satisfy the rules applicable to operating aid in the form of tax reductions as defined in point E.3.2.

(g)

The primary objective of the measure, as indicated by the UK authorities, is to promote the regional development. Therefore, the Commission has examined the compatibility of the measure on the basis of the Guidelines on national regional aid (OJ C 74, 10.3.1998, p. 9), hereinafter referred to as the ‚regional aid guidelines’. The results of this analysis are presented below.

14.   Conformity with the regional aid guidelines

The capital allowances are granted in relation to the capital costs occurred for renovating or converting into productive use qualifying business premises in the designated disadvantaged areas. In its notification the UK authorities argue correctly that the notified scheme is therefore primarily focussed on investment. According to the regional aid guidelines, aid for investment in disadvantaged areas may be compatible with the common market, but only if certain conditions are satisfied. At this stage of the examination, the Commission has doubts whether the notified scheme respects the conditions set out in these guidelines:

14(1)

By letter No SG(2000) D/106293 of 17 August 2000, the Commission approved the UK regional aid map for the period 2000 to 2006 (N 265/2000). The map defines the areas eligible for national regional aid under the derogations of Article 87(3)(a) and (c) of the EC Treaty. The Article 87(3)(a) EC Treaty regions included in the map were defined on the basis of EU-wide criteria (NUTS level II regions with a GDP per capita in PPS lower than 75 % of the Community average). The Article 87(3)(c) EC Treaty areas were selected on the basis of geographical units and social and economic indicators, proposed by the UK authorities themselves. The business premises capital allowances will apply to costs qualifying as capital assets occurred for renovation or conversion into productive use of business premises situated in the so-called ‚designated disadvantaged areas’, which have been defined on the basis of different geographical units and indicators (see point 5 above). The result of this approach is that a number of areas eligible under the notified measure does not fall within the areas eligible for regional aid as defined in the present UK regional aid map.

14(2)

Although the Commission has already dealt with this issue in the State aid C 13/2002 Stamp duty exemption for non-residential property in disadvantaged areas  (3), being the latter scheme targeted precisely on the same disadvantaged areas, doubts whether the geographical coverage of the business premises capital allowances is compatible with the regional aid guidelines persist. The concern is still based on the fact that the approval of the scheme, including the list of ‚designated disadvantaged areas’ would in effect lead to a widening of the UK regional aid map. In turn, this would undermine the concentration of regional aid areas, which is a leading principle of the Community's regional aid policy (4).

14(3)

In order for the aid to be acceptable in assisted areas, it has to promote the development of the less-favoured regions by supporting either initial investment to establishments located in regions eligible for regional aid or job creation that is linked to investment (5). Initial investment is defined in point 4.4 of the guidelines as ‚an investment in fixed capital relating to the setting-up of a new establishment, the extension of an existing establishment, or the starting-up of an activity involving a fundamental change in the product or production process of an existing establishment (through rationalisation, diversification or modernisation).’ The UK authorities were not able to remove the Commission's doubts as to whether expenditure incurred under the BPRA would constitute ‚initial investment’ in all circumstances within the meaning of point 4.4 of the regional aid guidelines.

14(4)

Section 360B of the draft Schedule 1 ‚Capital allowances: renovation of business premises in disadvantaged areas’ allows the application of the notified depreciation rules in relation to:

(a)

the conversion of a qualifying building into qualifying business premises,

(b)

the renovation of qualifying building if it is or will be qualifying business premises,

(c)

or repairs to a qualifying building or, where the qualifying building is part of a building, to the building of which the qualifying buildings forms part, to an extent that the repairs are incidental to expenditure within paragraph (a) or (b).

The Commission is not able, at this stage of the analysis, to conclude that work for conversion and renovation falls without a doubt under the definition of initial investment as given above. Especially the words repair and renovation linguistically point out the direction of replacement investment, which, for the Commission falls under the definition of operating aid. According to point 4.15 of the regional aid guidelines operating aid is aimed at reducing a firm's current expenses. Cases in point as given by the regional aid guidelines are replacement investments (6).

14(5)

Point 5.4. of the regional aid guidelines provides that regional aid schemes are approved by the Commission, subject to the aid intensity ceilings and the duration defined in the regional aid map. The scheme intends to operate until 2010 and the UK authorities do not plan to modify it to fit the regional aid rules that come into force on 1 January 2007.

14(6)

Point 4.18 specifies that the total amount of regional investment aid should respect the aid intensity ceilings set out in the regional aid map. In the notification, the UK argues that the intensity of the scheme is estimated around 9-10 % NGE (7). According to the UK authorities, this would be the most likely case based on experience gained in tax offices in the UK, assuming that about 50 % of all expenditure on renovation will go to integral plant and machinery, 40 % to commercial buildings and the remaining 10 % will be on industrial buildings. However, the maximum aid intensity up to 40 % NGE could be reached in case of unincorporated business and up to 30 % NGE in case of companies. The UK authorities claim that the likelihood of such maximum aid intensities is very slim, as this would assume that all the company's expenditure should be on the commercial building, i.e. on renovations for which no allowances are currently available, with no expenditure on integral plant and machinery which all qualify for capital allowances under the current regime for plant and machinery.

14(7)

The Commission has doubts as to whether the ‚theoretical’ maximum aid intensities would rarely apply in practice. The definition of refurbishment is based on fiscal rules on capital expenditures as well as on the associated accountancy rules and it does not seem that plants that become an integral part of the buildings, such as lifts, heating systems, water and waste water services, alarm and security systems, fire fighting/prevention systems and wiring associated with or ancillary to any of the foregoing could be kept separately from a building. In view of the more used general accountancy rules this kind of plants should become part of the building and, therefore, all the capital costs will qualify for capital allowances under the notified business premises renovation allowances scheme.

14(8)

Point 2 of the regional aid guidelines provides that the granting of (regional) State aid in certain sectors (transport, shipbuilding, fisheries and coal) is subject to specific restrictions. The Guidelines on national regional aid excludes specifically from its scope the production, processing and marketing of Annex I products. Therefore any aid granted to undertakings operating in the production, processing and marketing of Annex I products is to be assessed according to the Community Guidelines for State aid in the agriculture sector (8). In addition, pursuant to the provisions of the Multisectoral Framework (MSF 2002) (9), no regional aid may be granted in the synthetic fibres and steel sectors, and a maximum aid intensity of 30 % of the regional aid ceiling applies for an investment in the motor vehicle sector that exceeds an aid amount above EUR 5 million. According to the notification, sensitive sectors are not excluded from the scope of the BPRA scheme. It is unclear though how the UK authorities will ensure that the aid granted under the notified scheme to companies engaged in the abovementioned specific sectors will comply with the applicable special State aid rules.

14(9)

Finally, the incentive of the measure can be questioned, as businesses might deliberately keep premises vacant for a year and forgo the income that could be generated by making use of these premises in order to benefit from BPRA.

15.

In the light of what has been said above, the Commission concludes that the proposed scheme does not fall within the scope and field of application of the existing guidelines, frameworks or regulations. The Business premises renovation allowances scheme is focused on deprived areas for which, at present, no guidelines or frameworks exist.

16.

The former Guidelines on State aid for undertakings in deprived urban areas (10), which expired in 2002, would not have covered this kind of measure either. However, the Commission Notice on the expiry of the guidelines on State aid for undertakings in deprived urban areas (11) provides that the non-prolongation of the guidelines does not imply that state aid for deprived areas would no longer be possible and, depending on specific circumstances of the proposed aid in question, it may be approved directly upon the basis of Article 87(3) of the EC Treaty.

17.

Accordingly, it is necessary to examine if the notified scheme could qualify for one of the exemptions laid down in Article 87(3) of the EC Treaty. In order to do so, the Commission has assessed whether the measure proposed by the UK is necessary and proportionate to the stated objective and does not distort competition to an extent contrary to the common interest.

18.   Compatibility with Article 87(3) of the EC Treaty

18(1)

In the past, the Commission has expressed the opinion that the rehabilitation of brownfield sites contributes to important Community objectives (12). Brownfield has been defined as land and/or buildings in urban or rural areas that have previously been developed, but that are not currently in use (13). The Commission believes that the renovation or conversion of empty business premises in order to bring them back into productive use as proposed by the UK by means of the notified measure could also be considered as a rehabilitation measure and would therefore, in general, contribute to Community objectives.

18(2)

However, the Commission believes that at this stage further analysis is required in order to judge the appropriateness and proportionality of the Business Premises Renovation Capital Allowances. This is underlined by the following facts:

According to the data provided by the UK authorities, 85 % of all relevant expenditure in the UK is undertaken by larger businesses and only 15 % by SMEs. Although the scheme is open for all enterprises regardless of their size, the main beneficiaries of the BPRA will mainly be large businesses.

However, the UK authorities have stated that even in those cases where large companies own the business premises, SMEs would nevertheless be able to benefit from the measure indirectly as they are often renting business outlets from large enterprises. This is underlined by data provided by the UK indicating that of new leases taken out on premises vacant for more than one year, 31 % are by large businesses and 69 % by SMEs. For the most deprived areas according to the definition of the UK, the respective figures are 26 % for large enterprises and 74 % for SMEs.

The Commission notes that the notified measure is not restricted to small and medium-sized companies within the Commission definition. Furthermore, the Commission also notes that the scheme is not restricted to assisted areas pursuant to Article 87(3)(a) or Article 87(3)(c) of the EC Treaty.

The use of the 2 000 designated most deprived areas of the UK as target area of the notified measure raises the same issues as already in the case of the Stamp duty exemption scheme. It deviates from the standard practice of the Commission when dealing with regional aid. The Commission continues to believe that such a deviation needs to be justified in order to avoid that beneficiaries in areas which are not designated as assisted areas according to Article 87(3)(a) areas and/or Article 87(3)(c) areas receive a disproportionate economic advantage adversely affecting trading conditions to an extent contrary to the common interest.

Furthermore, in approving the Stamp duty exemption scheme on the basis of the specific merits of this scheme, the Commission imposed a number of conditions. Amongst others, the Commission decided that monitoring needed to be ensured and that the beneficial effects of the scheme on physical regeneration and notably on brownfield sites needed to be demonstrated. The Commission so far has not received any ex-post analysis enabling it to assess the beneficial effects of the scheme.

Although the UK authorities state that the average aid intensity would be between 9 % and 10 % net, maximum aid intensities under the notified measure can reach up to 40 % net in case of unincorporated businesses and up to 30 % net in case of companies, respectively.

18(3)

The Commission, after a first preliminary assessment of the measure, therefore has doubts whether the measure proposed by the UK is proportionate to the objective and does not distort competition to an extent contrary to the common interest. The Commission is of the opinion that a more thorough analysis of this complex question is necessary. The Commission wishes to collect information from other interested parties. To do so, the Commission must, for legal reasons, open the procedure provided for in Article 88(2) of the EC Treaty. It is only with the help of such observations that the Commission can decide whether such aid is necessary and does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest.

4.   DECISION

19.

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid scheme ‚Business Premises Renovation Allowances’, within one month of the date of receipt of this letter.

20.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipients.

21.

The Commission warns the United Kingdom that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.“


(1)  The expression ‚pockets of deprivation’ refers to the incidence of deprived communities, often close to prosperous areas.

(2)  A 40 % rate FYA is available to small and medium sized enterprises (SMEs), but not to large business.

(3)  L 149, 17.6.2003, p. 18.

(4)  In this context the Guidelines on national regional aid point out that regional aid ‚… is conceivable in the European Union only if it is used sparingly and remains concentrated on the most disadvantaged regions. If aid were to become generalised and, as it were, the norm, it would lose all its incentive quality and its economic impact would be nullified. At the same time, the aid would interfere with the normal interplay of market forces and reduce the efficacy of the Community economy as a whole’.

(5)  Point 4.1 of the regional aid guidelines.

(6)  Footnote 21 of the regional aid guidelines, p. 14.

(7)  NGE: Net Grant Equivalent.

(8)  OJ C 28 of 1.2.2000, p. 2.

(9)  Multisectoral Framework on regional aid for large investment projects, OJ C 70 of 19 March 2002, p. 8, as amended by the ‚Commission communication on the modification of the Multisectoral Framework on regional aid for large investment projects (2002) with regard to the establishment of a list of sectors facing structural problems and on a proposal of appropriate measures pursuant to Article 88(1) of the EC Treaty, concerning the motor vehicle sector and the synthetic fibres sector’, OJ C 263 of 1 November 2003, p. 3.

(10)  OJ C 146, 14.5.1997, p. 6.

(11)  The Commission Notice on the expiry of the Guidelines for undertakings in deprived urban areas was published in OJ C 119, 22.5.2002, p. 21.

(12)  See Commission decision on Land remediation (State aid N 385/2002).

(13)  See Commission decision on stamp duty exemption L 149, 17.6.2003, p. 18.


5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/45


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV)

Prípad vhodný na zjednodušený postup

(2005/C 56/07)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 24. februára 2005 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Goldman Sachs Mortgage Company („GSMC“, Spojené štáty americké) kontrolovaný prostredníctvom Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, Spojené štáty americké) a podnik The Cerberus Group („Cerberus“, Spojené štáty americké) získavajú v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad časťou podniku Transamerica European Trailers („TET“, Veľká Británia) prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik Goldman Sachs: investičné bankovníctvo a cenné papiere;

podnik Cerberus: investície do hnuteľného majetku;

podnik TET: lízing obchodných cestných prívesov.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje. Podľa oznámenia Komisie o zjednodušenom postupe hodnotenia určitých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba upozorniť, že tento prípad je vhodný na hodnotenie podľa postupu ustanovenom v oznámení.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (+32 2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3678 – Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Prístupné na webovej stránke DG COMP:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.