ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 13

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
19. januára 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 013/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 013/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3652 — CHARTERHOUSE/TDF) ( 1 )

2

2005/C 013/3

Dokumenty COM iné ako návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

3

2005/C 013/4

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3664 — REPSOL BUTANO/SHELL GAS) ( 1 )

4

2005/C 013/5

Informačný postup – Technické pravidlá ( 1 )

5

 

II   Úvodné akty

 

Komisia

2005/C 013/6

Návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

12

 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 013/7

Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: Štruktúrovanie Európskeho výskumného priestoru ( 1 )

15

2005/C 013/8

Odborná príprava sudcov v oblasti práva hospodárskej súťaže ES a Súdna spolupráca medzi sudcami vnútroštátnych súdov

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Komisia

19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/1


Výmenný kurz eura (1)

18. januára 2005

(2005/C 13/01)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3060

JPY

Japonský jen

134,08

DKK

Dánska koruna

7,4403

GBP

Britská libra

0,69780

SEK

Švédska koruna

9,0350

CHF

Švajčiarsky frank

1,5433

ISK

Islandská koruna

81,42

NOK

Nórska koruna

8,1610

BGN

Bulharský lev

1,9559

CYP

Cyperská libra

0,58200

CZK

Česká koruna

30,378

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

246,44

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6960

MTL

Maltská líra

0,4320

PLN

Poľský zlotý

4,0774

ROL

Rumunský lei

37 450

SIT

Slovinský toliar

239,7500

SKK

Slovenská koruna

38,640

TRY

Turecká líra

1,7464

AUD

Austrálsky dolár

1,7285

CAD

Kanadský dolár

1,5969

HKD

Hongkongský dolár

10,1853

NZD

Novozélandský dolár

1,8764

SGD

Singapurský dolár

2,1367

KRW

Juhokórejský won

1 352,89

ZAR

Juhoafrický rand

7,9029


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.3652 — CHARTERHOUSE/TDF)

(2005/C 13/02)

(Text s významom pre EHP)

Dňa 21. decembra 2004 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32004M3652. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/3


Dokumenty COM iné ako návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

(2005/C 13/03)

Dokument

Časť

Dátum

Názov

COM(2004) 427

 

8.6.2004

Návrh SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY k prenosu určitých údajov do databázy Interpolu

COM(2004) 636

 

6.10.2004

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE: Prechod k fázam rozmiestňovania a prevádzky európskeho satelitného rádionavigačného programu

COM(2004) 656

 

6.10.2004

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU: Odporúčanie Európskej komisie o postupe Turecka k pristúpeniu

COM(2004) 686

 

19.10.2004

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU: Usmernenia EÚ na podporu navrhovania pôdnej politiky a reformných procesov v rozvojových krajinách

COM(2004) 711

 

26.10.2004

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o budúcom vývoji Energetickej iniciatívy EÚ a spôsoboch vybudovania energetickej vybavenosti pre krajiny AKT

COM(2004) 763

 

19.11.2004

OZNÁMENIE KOMISIE: EURÓPSKY ROZVOJOVÝ FOND (EDF): Odhad záväzkov, platieb a príspevkov, ktoré musia zaplatiť členské štáty na roky 2004 a 2005; a Predpokladané záväzky a platby na obdobie rokov 2006 až 2009

COM(2004) 803

 

15.12.2004

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 382/2001 o vykonávaní projektov na podporu spolupráce a obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a priemyselnými krajinami Severnej Ameriky, Ďalekého východu, Južnej Ázie

Tieto dokumenty sú dostupné na stránke EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/4


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3664 — REPSOL BUTANO/SHELL GAS)

(2005/C 13/04)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 23. decembra 2004 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého španielsky podnik Repsol Butano, S.A., súčasť podniku Repsol Group („Repsol“) získava v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady výhradnú kontrolu nad portugalským podnikom Shell Gas (LPG) S.A. („Shell Gas“) prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Toto oznámenie bolo dňa 6. januára 2005 vyhlásené za neúplné. Zúčastnené podniky následne poskytli dodatočné informácie a oznámenie je považované odo dňa 13. januára 2005 za úplné v zmysle článku 10 odsek 1 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Oznámenie následne vstúpilo do platnosti dňa 13. januára 2005.

3.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik Repsol: výskum, spracovanie a predaj ropy, príbuzných produktov (včítane LPG) a benzínu;

podnik Shell Gas: predaj LPG v Portugalsku.

4.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje.

5.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo +32 2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3664 – REPSOL BUTANO/SHELL GAS, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/5


Informačný postup – Technické pravidlá

(2005/C 13/05)

(Text s významom pre EHP)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorá stanovuje postup pre poskytovanie informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel pre služby informačnej spoločnosti. (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37; Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

Oznámenia o navrhovaných národných technických pravidlách, ktoré obdržala Komisia

Odkaz  (1)

Názov

Koniec trojmesačnej lehoty na pripomienky  (2)

2004/0507/UK

Riadiaca správa PM 28: Pracovné plošiny (neintegrované) na vidlicových zdvižných vozíkoch nákladných áut

3.3.2005

2004/0508/NL

Oslobodzujúca úprava odlišného používania frekvenčnej oblasti justícia

3.3.2005

2004/0509/NL

Právna úprava použitia frekvenčného rozsahu, ktoré nie je v súlade s telekomunikačným zákonom

3.3.2005

2004/0510/LV

Zmeny vo vládnej vyhláške č. 451 „Spôsob technického a bezpečnostného dohľadu nad zariadeniami verejných atrakcií“ z 12. augusta 2003

3.3.2005

2004/0511/LV

Vyhláška o verifikácii meracích pomôcok, verifikačných označeniach a certifikátoch

3.3.2005

2004/0512/D

2. zákon, ktorým sa mení zákon o ochrane rastlín

3.3.2005

2004/0513/D

Návrh Tretieho zákona, ktorým sa mení zákon o výbušninách a ďalšie predpisy (3. SprengÄndG)

4.3.2005

2004/0514/SK

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky

4.3.2005

2004/0515/SK

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky

4.3.2005

2004/0516/SK

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

4.3.2005

2004/0517/B

Kráľovské rozhodnutie o zmene produktov uvádzaných na trh

4.3.2005

2004/0518/E

Návrh príkazu, ktorým sa schvaľujú kapitoly 6/ štrkové koľajové lôžko a 7/ podlôžko zo súboru technických všeobecných predpisov o železničných materiáloch (PF)

4.3.2005

2004/0519/SI

Predpis o kvalite výrobkov z hydinového mäsa

3.3.2005

2004/0520/D

Doplnok k zmene Zoznamu stavebných normatívov A časť 1 a Zoznamu stavebných normatívov B časť 1 vo vydaní 2005/1

8.3.2005

2004/0521/I

Schéma legislatívneho výnosu prinášajúca implementáciu smernice 2003/89/CE Európskeho Parlamentu a Rady z 10 novembra 2003, ktorá upravuje smernicu 2000/13/CE čo sa týka indikácie ingrediencií obsiahnutých v potravinách

8.3.2005

2004/0522/I

Schéma výnosu týkajúceho sa podmienok použitia predajných označení niektorých údenárskych výrobkov

8.3.2005

2004/0523/I

Schéma výnosu prinášajúca disciplínu niektorých pekárenských výrobkov

8.3.2005

2004/0524/P

Vládne nariadenie, ktoré stanovuje režim nadobúdania tovaru a služieb vo verejnej správe elektronickou cestou, čiastočným transponovaním do vnútorného právneho poriadku Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/18/EU z. 31. marca 2004

8.3.2005

2004/0525/NL

Úprava Štátneho tajomníka národného hospodárstva, územného plánovania a životného prostredia, obsahujúca zmenu Úpravy o podpore/subvencií ekologických technológií (Zmena podporného/subvenčného programu Špička a niektoré iné zmeny)

 (4)

2004/0526/NL

Návrh rozhodnutia obsahujúci určenie pravidiel pre inventarizáciu azbestu všeobecne a zo stavby, osobitne v spojení so zmenou Rozhodnutia o pracovných podmienkach (Rozhodnutie o odstránení azbestu 2005)

9.3.2005

2004/0527/LV

Požiadavky na výrobu potravín v domácom prostredí a spôsob ich šírenia

4.3.2005

2004/0530/F

Výnos stanovujúci pravidlá vykonania biochemických analýz ohľadne sérových markérov indikujúcich trizómiu chromozómov 21

11.3.2005

2004/0531/NL

Nariadenie Štátneho tajomníka pre otázku národného bývania, územného plánovania a ochrany životného prostredia obsahujúceho pravidlá o stanovení investícií, ktoré sú vynaložené v záujme ochrany životného prostredia v Holandsku (Nariadenie o odčítateľnej položke pre investície v záujme ochrany životného prostredia v roku 2005)

 (4)

2004/0532/NL

Nariadenie Štátneho tajomníka pre národný bývanie, územné plánovanie a ochranu životného prostredia obsahujúce pravidlá pre stanovenie investícií, ktoré sú vynaložené v záujme ochrany životného prostredia v Holandsku (Nariadenie o stanovení dobrovoľnom odpisovaní investícií na ochranu životného prostredia 2005)

 (4)

2004/0533/NL

Vykonávajúce nariadenie o investícii do energie ako odpočítateľnej položke so Zoznamom pre energiu 2005

 (4)

2004/0534/CZ

Návrh novely vyhlášky č. 54/2004 Zb. o potravinách určených pre zvláštnu výživu a o spôsobe ich použitia

16.3.2005

2004/0535/F

Návrh dekrétu týkajúceho sa prevencie a správy odpadov z elektrických a elektronických zariadení

16.3.2005

2004/0536/F

Návrh výnosu upravujúceho výnos zo dňa 15. marca 2000 týkajúceho sa využívania tlakových nádob

16.3.2005

2004/0537/CZ

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 293/2002 Zb., o poplatkoch za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

 (4)

2004/0538/A

Zákon o opatreniach prevencie v oblasti genetického inžinierstva (Viedenský zákon o prevencii v oblasti genetického inžinierstva)

21.3.2005

2004/0539/DK

Návrh zákona, ktorým sa menia určité daňové zákony a zákon o zdanení (zmeny daní a poplatkov prebiehajúce v rámci implementácie dohody o finančných zákonoch pre rok 2005)

 (4)

2004/0540/DK

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dani z oxidu uhličitého u určitých energetických produktov, zákon o energetickej dani z produktov z minerálnych olejov atď., zákon o dani z elektriny, zákon o dani z vody v potrubí a zákon o registračnom poplatku týkajúcom sa motorových vozidiel (zníženie daní zo spotreby zdrojov zo strany podnikov.) (L 124 zo dňa 17. novembra 2004.)

 (4)

2004/0541/DK

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o ochrane zvierat behom transportu

21.3.2005

2004/0542/A

Návrh spolkového zákona, ktorým sa mení spolkový zákon o výrobe a uvádzaní tabakových výrobkov do obehu a taktiež o reklame pre tabakové výrobky a ochrane nefajčiarov (tabakový zákon)

 (3)

2004/0543/DK

Dodatok ku stavebným predpisom pre malé domy z roku 1998, týkajúci sa normy DS 2426: Betón - materiály - pravidlá pre aplikáciu normy EN 206-1 v Dánsku

22.3.2005

2004/0544/D

Zmeny a doplnky zoznamu vzorov Technických stavebných ustanovení, znenie z novembra 2004

22.3.2005

2004/0545/DK

Dodatok k stavebným predpisom z roku 1995 týkajúci sa normy DS 2426: Betón - materiály - pravidla pre aplikáciu normy EN 206-1 v Dánsku

22.3.2005

2004/0546/DK

Nariadenie o pestovaní atď. geneticky modifikovaných plodín

22.3.2005

2004/0547/DK

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o odpade

22.3.2005

Komisia upozorňuje na rozsudok vynesený 30. apríla 1996 v prípade „CIA Security“ (C-194/94 – ECR I, s. 2201), v ktorom Súdny dvor rozhodol, že články 8 a 9 smernice 98/34/ES (pôvodne 83/189/EHS) sa majú interpretovať v tom zmysle, že jednotlivci sa na ne môžu odvolávať pred národnými súdmi a tie musia upustiť od uplatňovania národných technických predpisov, ktoré neboli oznámené v súlade s touto smernicou.

Tento rozsudok potvrdzuje oznámenie Komisie z 1. októbra 1986 (ÚV ES C 245, 1.10.1986, s. 4).

Rovnako nedodržanie oznamovacej povinnosti spôsobí, že príslušné technické predpisy budú neaplikovateľné, a teda nevynútiteľné voči jednotlivcom.

Ďalšie informácie ohľadom oznamovacieho postupu môžete získať na adresách:

Európska komisia

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B – 1049 Brusel,

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

alebo na webovej stránke: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/.

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie ohľadom oznamov, kontaktujte príslušné národné inštitúcie, zoznam ktorých uvádzame nižšie:

ZOZNAM NÁRODNÝCH INŠTITÚCIÍ, ZODPOVEDÝCH ZA VYKONÁVANIE SMERNICE 98/34/ES

BELGICKO

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Pani Pascaline Descamps

Tel.: (32) 2 206 46 89

Fax: (32) 2 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Spoločný e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Webová stránka: http://www.mineco.fgov.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Pani Helena Fofonková

Tel.: (420) 224 907 125

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: fofonkova@unmz.cz

Spoločný e-mail: eu9834@unmz.cz

Webová stránka: http://www.unmz.cz

DÁNSKO

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (alebo DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (direct)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: Pani Birgitte Spühler Hansen - bsh@ebst.dk

Spoločná schránka pre oznamy - noti@ebst.dk

Webová stránka: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NEMECKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34 - 37

D-10115 Berlin

Pani Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 2014 6353

Fax: (49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Webová stránka: http://www.bmwa.bund.de

ESTÓNSKO

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Pán Margus Alver

Tel.: (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 660

E-mail: margus.alver@mkm.ee

Spoločný e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

GRÉCKO

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Fax: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tel.: (30) 210 212 03 01

Fax: (30) 210 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Webová stránka: http://www.elot.gr

ŠPANIELSKO

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Pán Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Pani Esther Pérez Peláez

Technický poradca

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Fax: (34) 91 379 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCÚZSKO

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Pani Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Pani Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

ÍRSKO

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Pán Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Fax: (353) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Webová stránka: http://www.nsai.ie

TALIANSKO

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 - Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Pán Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Pán Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Webová stránka: http://www.minindustria.it

CYPRUS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409313 or (357) 22 375053

Fax: (357) 22 754103

Pán Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409409

Fax: (357) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Pani Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Fax: (357) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Spoločný e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Webová stránka: http://www.cys.mcit.gov.cy

LOTYŠSKO

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Pani Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tel.: (371) 7031236

Fax: (371) 7280882

E-mail: notification@em.gov.lv

LITVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Pani Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 2709347

Fax: (370) 5 2709367

E-mail: dir9834@lsd.lt

Webová stránka: http://www.lsd.lt

LUXEMBURSKO

SEE - Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Pán J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Webová stránka: http://www.see.lu

MAĎARSKO

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapešť

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Pán Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36) 1 374 2873

Fax: (36) 1 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Webová stránka: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Fax: (356) 2124 2406

Pani Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Spoločný e-mail: notification@msa.org.mt

Webová stránka: http://www.msa.org.mt

HOLANDSKO

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Pán Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Pani Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Pani Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Fax: (31) 50 5 23 21 59

Spoločný e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

RAKÚSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Pani Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Fax: (43) 1 715 96 51 or (43) 1 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Webová stránka: http://www.bmwa.gv.at

POĽSKO

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Pani Barbara Nieciak

Tel.: (48) 22 693 54 07

Fax: (48) 22 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Pani Agata Gągor

Tel.: (48) 22 693 56 90

Spoločný e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALSKO

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Pani Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 or 81 00

Fax: (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Spoločný e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Webová stránka: http://www.ipq.pt

SLOVINSKO

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (386) 1 478 3041

Fax: (386) 1 478 3098

E-mail: contact@sist.si

Pani Vesna Stražišar

SLOVENSKO

Pani Kvetoslava Steinlová

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic (Riaditeľka Odboru európskej integrácie, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)

Štefanovičova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Fax: (421) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FÍNSKO

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Adresa pre návštevy:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

a

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Poštová adresa:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Pán Henri Backman

Tel.: (358) 9 1606 36 27

Fax: (358) 9 1606 46 22

E-mail: henri.backman@ktm.fi

Pani Katri Amper

Spoločný e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Webová stránka: http://www.ktm.fi

ŠVÉDSKO

Kommerskollegium

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Pani Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 or (46) 86 90 48 00

Fax: (46) 8 690 48 40 or (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Spoločný e-mail: 9834@kommers.se

Webová stránka: http://www.kommers.se

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Pán Philip Plumb

Tel.: (44) 2072151488

Fax: (44) 2072151529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Spoločný e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Webová stránka: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA - ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Pani Adinda Batsleer

Tel.: (32) 2 286 18 61

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Pani Tuija Ristiluoma

Tel.: (32) 2 286 18 71

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Spoločný e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Webová stránka: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Pani Kathleen Byrne

Tel.: (32) 2 286 17 34

Fax: (32) 2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Spoločný e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Webová stránka: http://www.efta.int

TURECKO

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek - Ankara

Pán Saadettin Doğan

Tel.: (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Fax: (90) 312 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Webová stránka: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Rok – registračné číslo – členský štát pôvodu.

(2)  Obdobie, počas ktorého návrh nesmie byť prijatý.

(3)  Žiadna lehota na pripomienky, keďže Komisia uznala dôvody oznamujúceho členského štátu na naliehavé prijatie.

(4)  Žiadna lehota na pripomienky, keďže opatrenie sa týka technickej špecifikácie alebo iných požiadaviek či pravidiel pre služby, ktoré súvisia s fiškálnymi alebo finančnými opatreniami v súlade s treťou zarážkou druhého odseku čl. 1 ods. 11 smernice 98/34/ES.


II Úvodné akty

Komisia

19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/12


Návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

(2005/C 13/06)

Dokument

Časť

Dátum

Názov

COM(2004) 404

 

2.6.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o stanovisku Spoločenstva v asociačnej rade o vykonávaní článku 75 Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej

COM(2004) 493

 

14.7.2004

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom sociálnom fonde

COM(2004) 494

 

14.7.2004

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond

COM(2004) 495

 

14.7.2004

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom fonde regionálneho rozvoja

COM(2004) 496

 

14.7.2004

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o ustanovení európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS)

COM(2004) 515

 

20.7.2004

Návrh NARIADENIE RADY o vytvorení dobrovoľnej licenčnej schémy FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

COM(2004) 532

 

30.7.2004

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorou sa zavádzajú normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí

COM(2004) 554

 

12.8.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY ktoré sa vzťahuje na uzatvorenie dodatočného protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, aby sa zohľadnil vstup Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej Únie

COM(2004) 672

 

15.10.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pristúpení Spoločenstva k nariadeniam Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov č. 94 o ustanoveniach týkajúcich sa schválenia motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade čelnej zrážky a č. 95 o ustanoveniach týkajúcich sa schválenia motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade bočnej zrážky

COM(2004) 736

1

29.10.2004

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Protokolu Európsko-stredozemnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na druhej strane, aby sa zohľadnil vstup Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej únie

COM(2004) 736

2

29.10.2004

 

COM(2004) 737

 

29.10.2004

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENU A RADY o udeľovaní povinných licencií patentov týkajúcich sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti zdravotníctva

COM(2004) 771

 

3.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa ustanovujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2004 na odmeňovanie úradníkov, zmluvných zamestnancov a dočasných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách a časti úradníkov, ktorí vykonávajú funkciu v desiatich nových členských štátoch najviac po dobu pätnástich mesiacov od pristúpenia k EÚ

COM(2004) 776

 

6.12.2004

Návrh NARIADENIE RADY ktorým sa ukladá definitívne antidampingové clo na dovozy karbidu volfrámu a taveného karbidu volfrámu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

COM(2004) 779

 

8.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarínu z Čínskej ľudovej republiky, na dovoz kumarínu expedovaného z Indie alebo Thajska bez ohľadu na to, či je, alebo nie je deklarovaný ich pôvod v Indii alebo Thajsku

COM(2004) 783

 

8.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003 pokiaľ ide o príležitosti na rybolov homára nórskeho v Severnom mori

COM(2004) 797

 

10.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003, pokiaľ ide o príležitosti na rybolov sleďa obyčajného v Baltickom mori

COM(2004) 805

 

14.12.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii Spoločenstva v rámci Spoločnej rady EÚ/Mexiko týkajúcej sa korigenda rozhodnutia 3/2004 spoločnej rady EÚ-Mexiko z 29. júla 2004

COM(2004) 810

 

16.12.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o dôsledkoch pristúpenia Českej republiky a Poľska pre účasť Európskeho spoločenstva na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Odry pred znečistením a na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Labe

COM(2004) 812

 

17.12.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpísaní a prechodnom uplatňovaní bilaterálnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

COM(2004) 814

 

20.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2500/2001 s cieľom umožniť implementáciu pomoci Spoločenstva podľa článku 54 ods. 2 písm. c) finančného nariadenia

Tieto dokumenty sú dostupné na stránke EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


III Oznámenia

Komisia

19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/15


Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Štruktúrovanie Európskeho výskumného priestoru“

(2005/C 13/07)

(Text s významom pre EHP)

1.

Rada, v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity, a ktoré prispieva k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (1), prijala, 30. septembra 2002, špecifický program pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Štruktúrovanie Európskeho výskumného priestoru“ (2002-2006) (2) (ďalej len „špecifický program“).

V súlade s článkom 5 ods. 1 špecifického programu prijala Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“), 6. decembra 2002, pracovný program (3) (ďalej len „pracovný program“), ktorý podrobnejšie bližšie špecifikuje ciele a vedecké a technologické priority špecifického programu a tiež harmonogram jeho realizácie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002, ktoré sa týka pravidiel o účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl a o diseminácii výsledkov výskumu v rámci Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva (2002 až 2006) (4) (ďalej len „pravidlá účasti“) a o uverejnení výsledkov výskumu, sa majú predkladať návrhy na nepriame akcie RTD (Research and technological development) v súlade s podmienkami výziev na podávanie návrhov.

2.

Tato výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD (ďalej len „výzva“) obsahujú všeobecnú časť a osobitné podmienky opísané v prílohe. Príloha uvádza najmä dátum uzávierky podávania návrhov na nepriame akcie RTD, indikatívny dátum ukončenia vyhodnotení, indikatívny rozpočet, príslušné nástroje a oblasti, kritériá pre vyhodnotenie ponúk na nepriame akcie RTD, minimálny počet zúčastnených a všetky príslušné obmedzenia.

3.

Fyzické alebo právnicke osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v pravidlách o účasti, a na ktoré sa v pravidlách o účasti alebo v článku 114 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 finančného naria denia uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „navrhovatelia“) nevzťahuje žiaden prípad o vylúčení, sú, v prípade, že sú podmienky pravidiel o účasti a príslušnej výzvy splnené, prizvané predložiť Komisii návrhy na nepriame akcie RTD.

Podmienky účasti navrhovateľov sa overia v rámci negociácie nepriamej akcie RTD. Predtým však navrhovatelia podpíšu vyhlásenie, ktorým potvrdia, že sa na nich nevzťahuje žiaden prípad uvedený v článku 93 ods. 1 finančného nariadenia. Taktiež predložia Komisii informácie uvedené v článku 173 ods. 2 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 o podrobných pravidlách na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení uplatniteľnom na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Európske spoločenstvo prijalo politiku rovnakých príležitostí, a preto sú najmä ženy podporované, aby predložili návrh na nepriame akcie RTD alebo sa zúčastnili na predložení návrhu na nepriame akcie RTD.

4.

Navrhovateľom Komisia dáva k dispozícii príručky pre navrhovateľov pre výzvy obsahujúce informácie ohľadom prípravy a predloženia návrhu na nepriamu akciu RTD. Komisia taktiež dáva k dispozícii Pravidlá pre hodnotenie a výber návrhov projektov (7). Tieto príručky a pravidlá, ako aj pracovný program a ostatné informácie týkajúce sa výziev je možné získať na týchto adresách Komisie:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Vyžaduje sa, aby návrhy na nepriame akcie RTD boli predložené iba v elektronickej forme prostredníctvom on-line elektronického systému predkladania návrhov (EPSS (8)). Vo výnimočných prípadoch môže však koordinátor požiadať Komisiu na predloženie návrhu v papierovej forme v predstihu pred uzávierkou výzvy. Toto by sa malo uskutočniť písomne na jednu z uvedených adries:

European Commission

The HRM Activity Information Desk

(Call identifier:………….)

Research Directorate General

B-1049 Brussels

alebo e-mailová adresa: rtd-mc-papersubmission@cec.eu.int

K žiadosti musí byť pripojené vysvetlenie o tom, prečo sa o výnimku žiada. Navrhovatelia, ktorí si želajú vykonať predloženie v papierovej forme, sú zodpovední za to, aby takéto žiadosti o výnimku a s tým spojené postupy boli vykonané na čas, s cieľom dodržať uzávierku výzvy.

Všetky návrhy na nepriame akcie RTD musia obsahovať dve časti: formuláre (Časť A) a obsahovú časť (Časť B).

Návrhy na nepriame akcie RTD je možné pripraviť off-line alebo on-line a následne predložiť on-line. Časť B návrhov na nepriame akcie RTD je možné predložiť v PDF formáte („portable document format“, kompatibilnom s verziou Adobe 3 alebo vyššou sovopred nakonfigurovaným typom písma). Komprimované („zozipované“) súbory budú vylúčené.

Softvérový nástroj EPSS (pre použitie off-line alebo on-line) je k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Cordis: www.cordis.lu.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené on-line, ktoré nie sú úplné, čitateľné, alebo ktoré obsahujú vírusy, budú vylúčené.

Verzie návrhov na nepriame akcie RTD predložené prostredníctvom odstrániteľného elektronického pamäťového média (napr. CD-ROM, disketa), prostredníctvom e-mailu alebo faxom, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD po odsúhlasení Komisiou predložené v papierovej forme, ktoré nie sú úplné, budú vylúčené.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rôznych postupov predloženia návrhov sú uvedené v prílohe J Usmernení o vyhodnotení návrhu a výberovom konaní.

6.

Návrhy na nepriame akcie RTD musia byť Komisii doručené najneskôr do dátumu a času uzávierky uvedených v príslušnej výzve. Návrhy na nepriame akcie RTD doručené po uzávierke, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov uvedeného v príslušnej výzve, budú vylúčené.

To sa tiež vzťahuje na všetky dodatočné kritéria oprávnenosti uvedené v pracovnom programe.

7.

Komisia, v prípade za sebou nasledujúcich predložení toho istého návrhu na nepriame akcie RTD, preskúma poslednú verziu doručenú pred uzávierkou a v stanovenom čase príslušnej výzvy.

8.

Návrhy na nepriame akcie RTD je možné, ak to príslušná výzva umožňuje, zaradiť do budúceho hodnotenia.

9.

V celej korešpondencii týkajúcej sa výzvy (napr. pri požadovaní informácií alebo pri predložení návrhu na nepriamu akciu RTD), sa od navrhovateľov žiada citovať príslušný identifikátor výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 44.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2002) 4791, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutiami Komisie C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708, C(2003) 4571, C(2004) 48 a C(2004) 3330, z ktorých žiadne nie je uverejnené.

(4)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883 z 27.3.2003, naposledy upravené C(2004) 3337 z 1.9.2004.

(8)  EPSS je nástroj, ktorý pomáha navrhovateľom vytvoriť a predložiť návrhy elektronickou formou.


PRÍLOHA

INFORMÁCIE K VÝZVE NA MARIE CURIE CONFERENCES AND TRAINING COURSES (KONFERENCIE A ŠKOLENIA)

1.   Špecifický program: Zostavenie štruktúry európskej výskumnej oblasti

2.   Činnosti: Ľudské zdroje a činnosti, súvisiace s mobilitou

3.   Titul výzvy: Výzva na podanie návrhov na Marie Curie Conferences and Training Courses

4.   Identifikátor výzvy: FP6-2005-Mobility-4

5.   Dátum zverejnenia: 19. január 2005.

6.   Dátum uzávierky: 18. máj 2005 o 17.00 hod. (bruselského miestneho času).

7.   Celkový indikatívny rozpočet: 12 250 000 eur.

8.   Nástroje: Pozri oddiel 2.3.1.4 pracovného programu.

9.   Minimálny počet účastníkov: Pozri podmienky špecifikované v oddieloch 2.3.1.4 pracovného programu.

10.   Obmedzenia účasti (typy organizácie, druh činnosti, tretie krajiny): Pozri podmienky ustanovené v oddieloch 2.3.1.4 a 2.5 pracovného programu.

11.   Asociačné dohody: Účastníci v činnostiach RTD podľa tejto výzvy nie sú povinní uzatvoriť asociačnú dohodu.

12.   Postup hodnotenia: Hodnotenie nasleduje po jednej etape podania; návrhy sa nevyhodnocujú anonymne.

13.   Kritéria hodnotenia: Pozri prílohu Mob-B pracovného programu pre uplatniteľné kritériá (vrátane ich individuálnej závažnosti a hraníc, ako aj celkovej hranice) pre nástroj.

14.   Indikatívne hodnotenie a zmluvný harmonogram:

Výsledky provizórneho hodnotenia: Podľa odhadu budú k dispozícii približne do 4 mesiacov po dátume uzávierky.

Podpísanie zmluvy: Prvé zmluvy týkajúce sa tejto výzvy podľa odhadu nadobudnú účinnosť do konca roka 2005.


19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/18


ODBORNÁ PRÍPRAVA SUDCOV V OBLASTI PRÁVA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE ES“ a „SÚDNA SPOLUPRÁCA MEDZI SUDCAMI VNÚTROŠTÁTNYCH SÚDOV

(2005/C 13/08)

Nová výzva na predkladanie návrhov „ODBORNÁ PRÍPRAVA SUDCOV V OBLASTI PRÁVA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE ES A SÚDNA SPOLUPRÁCA MEDZI SUDCAMI VNÚTROŠTÁTNYCH SÚDOV“ bola uverejnená na internetovej stránke http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/

Lehota na podanie návrhov je 4. marec 2005.