ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 316

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 47
21. decembra 2004


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

2004/C 316/1

Šiesta výročná správa v súlade s platným ustanovením 8 Kódexu správania Európskej únie pri vývoze zbraní

1

SK

 


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

21.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 316/1


ŠIESTA VÝROČNÁ SPRÁVA V SÚLADE S PLATNÝM USTANOVENÍM 8 KÓDEXU SPRÁVANIA EURÓPSKEJ ÚNIE PRI VÝVOZE ZBRANÍ

(2004/C 316/01)

ÚVOD

Kódex správania Európskej únie pri vývoze zbraní bol prijatý 8. júna 1998. Kódex stanovuje osem kritérií pre vývoz konvenčných zbraní a postup oznamovania zamietnutí, ktorý požaduje, aby členské štáty konzultovali o prípadnom udelení povolení, ktoré boli pôvodne zamietnuté. Kódex od svojho prijatia výrazne prispel k harmonizácii vnútroštátnych politík, ktoré sa týkajú kontroly vývozu zbraní.

V šiestom roku fungovania Kódexu postupov Európskej únie sa opäť dosiahol výrazný pokrok v súvislosti s jeho vykonávaním. K ďalšiemu posilneniu a rozšíreniu uplatňovania kódexu prispel nový vývoj v niektorých dôležitých oblastiach. Tento vývoj opätovne potvrdil postavenie kódexu ako najucelenejšieho medzinárodného režimu kontroly vývozu zbraní. Jeden z najdôležitejších aspektov vývoja v tejto súvislosti je pristúpenie desiatich nových členských štátov k Európskej únii 1. mája 2004. Bolo by potrebné poznamenať, že okrem novopristúpených členských štátov krátko po prijatí kódexu v roku 1998 Bulharsko, Rumunsko, Island a Nórsko vyhlásili, že spoločne zdieľajú jeho ciele a pripájajú sa ku kritériám a zásadám obsiahnutým v kódexe, ktorý ich bude usmerňovať v ich vnútroštátnych vývozných politikách. Následne sa Kanada a Chorvátsko tiež pripojili ku kódexu.

V záujme transparentnosti je pozornosť venovaná užívateľskej príručke, základnému nástroju, ktorý sumarizuje dohodnuté usmernenia pre vykonávanie platných ustanovení kódexu, ktoré boli uverejnené a ktoré sa budú pravidelne aktualizovať. Užívateľská príručka je predovšetkým určená na používanie pre úradníkov udeľujúcich vývozné povolenia a nachádza sa v Kódexe postupov EÚ pri vývoze zbraní na webovej stránke v kapitole „Bezpečnostné kontroly vývozu“ na internetovej stránke Rady (http://ue.eu.int) v oddiely o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Príručka poskytuje rozsiahly prehľad o kódexe a o spôsobe jeho uplatňovania členskými štátmi.

I.   PRESKÚMANIE ŠIESTEHO ROKU VYKONÁVANIA KÓDEXU

1.   Rozšírenie únie

Z pristúpenia desiatich nových členských štátov k Európskej únii 1. mája 2004 vyplýva, že sa kritériá a postupy kódexu správania Európskej únie, najmä mechanizmus oznamovania a konzultácii, stali v týchto štátoch v plnom rozsahu uplatniteľné. V dôsledku toho sa očakáva, že vysoký počet oznámených zamietnutí a konzultácií za posledných šesť rokov bude ďalej narastať a nepochybne sa zintenzívni dialóg medzi členskými štátmi o výklade kódexu. To prispeje k ďalšiemu zbližovaniu politík a postupov v oblasti vývozu zbraní uplatňovaných v 25 členských štátoch. Tie novopristúpené členské štáty, ktoré tak boli schopné urobiť, poskytli údaje o predaji svojich zbraní v roku 2003, ako sa uvádza v tabuľkách zahrnutých do tejto správy.

2.   Preskúmanie kódexu Správania

Dôležitú vývojovú etapu predstavuje preskúmanie kódexu správania Európskej únie v roku 2004, ktoré je prvým preskúmaním od roku 1998, kedy sa kódex stal platným. Diskusia týkajúca sa preskúmania sa neuskutočnila len medzi členskými štátmi, ale tiež prostredníctvom stretnutí so zainteresovanými tretími stranami, najmä s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami. Počas írskeho a holandského predsedníctva sa uskutočnil celý rad konštruktívnych rokovaní o preskúmaní za účasti členských štátov a mimovládnych organizácií. Očakáva sa, že výsledkom týchto diskusií o preskúmaní bude aktualizácia a vylepšenie kódexu. Do kódexu bude zahrnutých pravdepodobne niekoľko nových prvkov, ktoré prehĺbia a rozšíria rozsah jeho uplatňovania.

3.   Užívateľská príručka

Užívateľská príručka, ktorej prvá verzia bola schválená v roku 2003, je k dispozícii na internetovej stránke „Bezpečnostné kontroly vývozu“ v oddiely o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike internetovej stránky Rady (http://ue.eu.int) a od 1. januára 2004 sa stala v plnom rozsahu uplatniteľnou. Obsahuje postupy na zlepšenie systému oznamovania zamietnutí a konzultácií a na objasnenie zodpovednosti členských štátov v tejto súvislosti. Revidovaná verzia príručky, ktorá bude čoskoro uverejnená, bude obsahovať kapitoly o postupoch udeľovania povolení, najlepších postupoch pre výklad určitých kritérií a požiadaviek na predkladanie informácií pre výročnú správu EÚ.

4.   Najlepšie postupy pre výklad kritérií

Najlepšie postupy pre výklad kritéria 8 kódexu správania, ktoré budú zahrnuté do užívateľskej príručky, sú v súčasnosti predmetom diskusie členských štátov.

5.   Dočasné opatrenia o zrušení zbrojného embarga

Členské štáty rokujú o súbor dočasných postupov, ktoré by sa mohli uplatniť voči krajinám, v súvislosti s ktorými EÚ rozhodla o zrušení existujúceho zbrojného embarga. Tento takzvaný „súbor nástrojov“ by dopĺňal kódex správania.

6.   Podporné aktivity

Členské štáty dosiahli dohodu o mechanizme na zlepšenie koordinácie podporných činností, ktoré realizujú za účelom propagácie zásad a kritérií kódexu v rámci tretích krajín. Predsedníctvo a niekoľko členských štátov zorganizovali spoločné informačné semináre so susednými a kandidátskymi krajinami.

V rámci politického dialógu Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie sa uskutočnili zasadnutia „trojky“ so Spojenými štátmi americkými, Kanadou, Ruskou federáciou a Ukrajinou. S týmito krajinami sa uskutočnili prínosné diskusie o kontrole vývozu zbraní vo všeobecnosti a najmä o kódexe správania.

7.   Dialóg s Európskym parlamentom

Holandské predsedníctvo si 1. septembra 2004 na pozvanie podvýboru pre bezpečnosť a obranu Európskeho parlamentu vymenilo názory s jeho členmi o piatej výročnej správe o Európskom kódexe správania pri vývoze zbraní a otázkach súvisiacich s vývozom zbraní. Pracovná skupina o konvenčných zbraniach (COARM) sa dohodla pozvať spravodajcu k uvedenej správe Výboru pre zahraničné vzťahy Európskeho parlamentu na neformálnu diskusiu.

II.   AKTUÁLNY STAV TÝKAJÚCI SA VYKONÁVANIA PRIORITNÝCH OPATRENÍ, KTORÉ BOLI URČENÉ V PIATEJ VÝROČNEJ SPRÁVE

1.   Harmonizácia poskytovania vnútroštátnych správ

Hoci stále pretrvávajú rozdiely pri poskytovaní vnútroštátnych správ, urobilo sa niekoľko krokov smerom k ďalšej harmonizácii postupov pri poskytovaní správ a k dosiahnutiu úplne porovnateľných štatistických údajov. Členské štáty sa dohodli zahrnúť odkazy na číselné údaje zoznamu vojenských materiálov vo svojich príspevkoch do výročnej správy EÚ (ak sú k dispozícii). Ďalej sa dosiahla dohoda o poskytovaní vnútroštátnych údajov o hodnote vydaných povolení. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré štáty nie sú v súčasnosti schopné poskytnúť dodatočné údaje o súčasných vývozoch, dohodlo sa, že tieto číselné údaje poskytnú tie štáty, ktoré tak sú schopné urobiť.

2.   Sprostredkovanie obchodu so zbraňami

V júni 2003 prijala Rada po konečnom schválení pracovnou skupinou COARM spoločnú pozíciu o kontrole sprostredkovania obchodu so zbraňami. Spoločným záväzkom je formálne potvrdenie niektorých dohodnutých praktík uvedených v prílohe k štvrtej výročnej správe. Spoločná pozícia tiež obsahuje niektoré kritériá a definície, ktoré členské štáty zavedú do svojej vnútroštátnej legislatívy o sprostredkovaní.

Pracovná skupina sa dohodla, že spoločná pozícia by sa mala vykonávať prostredníctvom mechanizmu ustanoveného v kódexe správania. Očakáva sa, že toto bude výslovne uvedené v príslušnom platnom odseku revidovaného kódexu správania. Keďže ešte nie je zavedená legislatíva, ktorá sa týka sprostredkovania vo všetkých členských štátoch, bude systém oznamovania a konzultácií fungovať na záväznom základe len pre tie členské štáty, ktoré majú požadované právne predpisy.

3.   Elektronický transfer softvéru a technológie

V rámci preskúmania kódexu správania sa očakáva dosiahnutie dohody o zahrnutí nového ustanovenia do príslušného platného odseku kódexu, ktoré ustanoví, aby žiadosti o vývozné povolenia obsahovali žiadosti o akékoľvek nehmotné transfery softvéru a technológií, ako napr. prostredníctvom elektronických médií, faxu alebo telefónu.

4.   Propagovanie zásad a kritérií kódexu v nečlenských krajinách a medzinárodných organizáciách

Kódex správania, jeho ciele a postupy sú nepretržite prezentované a propagované v rámci politického dialógu s nečlenskými krajinami a medzinárodnými organizáciami.

V tejto súvislosti v roku 2003 pracovná skupina COARM v zásade súhlasila so spoločným zdieľaním informácií o zamietnutí na súhrnom základe s vybranými nečlenskými krajinami, ktorých legislatíva a politika kontroly vývozu spĺňa tie vysoké štandardy, ktoré si členské štáty stanovili sami pre seba bez toho, aby sa uviedlo, ktoré členské štáty vydali zamietnutie. Každé rozhodnutie v tejto súvislosti sa bude prijímať od prípadu k prípadu po porade predsedníctva alebo sekretariátu Rady s príslušným členským štátom o tom, aké podrobnosti je možné v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytnúť. Nórsko je prvou krajinou, s ktorou bola takáto dohoda dosiahnutá. Uvedená výmena informácií o zamietnutí medzi EÚ a Nórskom sa uskutoční 18. novembra 2004.

5.   Praktická a technická pomoc kandidátskym krajinám

Ako je uvedené v kapitole I tejto správy, členské štáty dosiahli dohodu o mechanizme zlepšenia koordinácie propagačných iniciatív, ktoré uskutočnili s cieľom propagácie zásad a kritérií kódexu v kandidátskych krajinách a iných tretích krajinách. Tento mechanizmus bude okrem iného obsahovať databázu s informáciami o vnútroštátnych aktivitách s týmito krajinami. Toto pomôže členským štátom lepšie stanoviť priority a plánovať svoje úsilie v týchto oblastiach a propagovať spoločné činností.

6.   Úplné vykonávanie užívateľskej príručky

Ako je uvedené v kapitole I tejto správy, užívateľská príručka, ktorej prvá verzia bola prijatá v roku 2003 začala v plnom rozsahu platiť od 1. januára 2004. Príručka obsahuje postupy na zlepšenie systému oznamovania zamietnutí a konzultácií a na objasnenie zodpovednosti členských štátov v tejto súvislosti. Od vyššie uvedeného dátumu sa uskutočňovali takmer denne vnútroštátne oznámenia a dvojstranné konzultácie prostredníctvom „elektronického systému EÚ COREU“, čím sa podstatne zlepšila transparentnosť politík vývozu zbraní členských štátov voči konkrétnym krajinám konečného určenia a konkrétnym špecifickým užívateľom.

Členské štáty aktualizovali svoje národné zoznamy oznamovania zamietnutí a zaviazali sa v tom pravidelne pokračovať. Tieto zoznamy ako aj výsledky dvojstranných konzultácií sú zahrnuté do centrálnej elektronickej databázy zamietnutí EÚ. Databáza, ktorú spravuje sekretariát Rady EÚ, sa takto môže rozvinúť do dynamického systému odzrkadľujúceho politiky členských štátov v oblasti kontroly vývozu zbraní.

Kapitoly opisujúce dohodnuté postupy pri vydávaní povolení, usmernenia o kritériách (t. j. kritérium 8) a požiadavky na predkladanie informácií pre výročnú správu EÚ budú zahrnuté do revidovanej užívateľskej príručky, ktorá bude čoskoro uverejnená.

7.   Vývoj dialógu s európskym parlamentom

Ako je uvedené v kapitole I tejto správy, holandské predsedníctvo 1. septembra na pozvanie podvýboru pre bezpečnosť a obranu Európskeho parlamentu diskutovalo s členmi tohto podvýboru o piatej výročnej správe Európskeho kódexu správania pri vývoze zbraní a otázkach súvisiacich s vývozom zbraní. Poslanci Parlamentu sa zaujímali najmä o tieto otázky: transformácia kódexu správania na spoločnú pozíciu, nezákonné presuny ručných strelných zbraní a ľahkých zbraní, transparentnosť, sprostredkovanie, propagácia a upresnenie a zosúladený výklad kritérií kódexu.

8.   Rozvoj vzťahov s tretími krajinami

V rámci politického dialógu o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike Európskej únie uskutočnili jednotlivo írske a holandské predsedníctvo prínosné rokovania „trojky“ COARM so Spojenými štátmi americkými, Kanadou, Ruskou federáciou a Ukrajinou. Na týchto zasadnutiach predsedníctvo informovalo svojich partnerov o novom vývoji v oblasti Kódexu správania EÚ, najmä v súvislosti s procesom preskúmania. Ďalej boli prediskutované otázky spoločného záujmu, ako napr. otázky dodržiavania a kontroly pri vývoze zbraní a žiadosti šiestich nových členských štátov o členstvo vo Wassenaarskom usporiadaní.

9.   Preskúmanie kódexu správania

Pracovná skupina COARM viedla dôkladné diskusie s cieľom uskutočniť preskúmanie kódexu, ktoré sa rozhodla uskutočniť v decembri 2003. Ako výsledok preskúmania, prvého od prijatia kódexu v roku 1998, sa očakáva, že kódex bude výrazne posilnený začlenením niekoľkých nových prvkov do textu, najmä: sprostredkovanie, tranzit alebo preloženie na inú loď, povolená výroba v zahraničí, nehmotný transfer softvéru a technológie, certifikácia koncových užívateľov a poskytovanie vnútroštátnych správ. Diskusie o možnom zahrnutí ďalších prvkov pokračujú. Zatiaľ sa nedosiahla dohoda o transformovaní kódexu na právne záväzný nástroj.

III.   ĎALŠIE OTÁZKY, KTORÝMI SA ZAOBERALA PRACOVNÁ SKUPINA COARM V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANÍM KÓDEXU SPRÁVANIA

1.   Začlenenie tovaru určeného na re-export

Členské štáty sa dohodli, že podobne ako v prípade všetkých žiadostí o povolenia budú v plnom rozsahu uplatňovať kódex správania na žiadosti o povolenia na tovar, ak je zrejmé, že tento tovar má byť začlenený do výrobkov určených na re-export. Pri hodnotení týchto žiadostí však členské štáty okrem iného zohľadnia:

i)

politiky kontroly vývozu a účinnosť systému kontroly vývozu v krajine, kde tovar bude začlenený do iného výrobku;

ii)

dôležitosť svojich vzťahov s touto krajinou v oblasti obrany a bezpečnosti;

iii)

podstatu a význam tovaru vo vzťahu k tovaru, do ktorého je tento tovar začlenený a vo vzťahu k akémukoľvek konečnému použitiu hotových výrobkov, ktorý by mohol vyvolať obavy;

iv)

jednoduchosť s akou môžu byť tovary, alebo ich podstatná časť odstránená z tovarov, do ktorých majú byť začlenené;

v)

stály subjekt, do ktorého majú byť tovary exportované.

2.   Prioritné usmernenia pre blízku budúcnosť

Šesť rokov uplatňovania kódexu správania ukázalo, že je možné podstatné prvky spoločného prístupu ku kontrole vývozov konvenčných zbraní považovať za zavedené členskými štátmi do praxe. Stále je však potrebné vyvíjať úsilie v určitých oblastiach, ktoré neboli vyriešené v minulosti, alebo v ktorých je potrebné naďalej pracovať s cieľom konsolidovať a rozvíjať dosiahnuté výsledky.

Členské štáty určili tieto prioritné usmernenia pre blízku budúcnosť:

1.

Pokračovať v procese harmonizácie poskytovania vnútroštátnych správ s cieľom vypracovať jasnejšie, transparentnejšie súhrnné tabuľky;

2.

Pokračovať vo vykonávaní spoločnej pozície o sprostredkovaní obchodu so zbraňami pri zohľadnení rôznych situácií vo vnútroštátnej legislatíve;

3.

Vykonávať v plnom rozsahu zjednodušené pravidlá obsiahnuté v užívateľskej príručke, vrátane centrálnej databázy zamietnutí;

4.

Skúmať realizovateľnosť formulovania spoločných usmernení v súvislosti s kontrolami koncového používania a overovania po dovoze v krajinách konečného určenia vývozov zbraní s pôvodom v členských štátoch EÚ;

5.

Vyvinúť najlepšie postupy pri výklade kritérií, ako sa to uskutočnuje v súvislosti s kritériom 8;

6.

Pokračovať v politike propagácie zásad a kritérií kódexu správania v tretích krajinách, najmä v tých, ktoré sa pripojili ku kódexu správania.

7.

Poskytovať praktickú a technickú pomoc pristupujúcim krajinám, ak o to požiadajú, s cieľom zabezpečiť harmonizáciu politík v oblasti kontroly vývozov zbraní a vykonávania v plnom rozsahu zásad a kritérií kódexu správania.

8.

Ďalej rozvíjať dialóg s Európskym parlamentom.


ANNEX

Information on conventional arms exports and implementation of the Code of Conduct by the Member States over the period 1 January to 31 December 2003

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export controls or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information

The attached tables contain the following information:

A.   TABLES SETTING OUT EXPORTS PER DESINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

figures are broken down per Member State (1), and where possible per EU Common Military List category (2), where (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros (if available), (c) = value of arms exports in Euros (if available) (3)  (4)

total EU licence refusals to each destination, region and world wide, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals; (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets); discrepancies in the totals arise from the fact that denials for items other than those on the EU Common Military List are included, and that certain individual denials concern more than one ML category.

B.   TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2003

C.   TABLE WITH INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(See OJ C 314 of 23 December 2003 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor.

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor.

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor.

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, specially designed for military use, and specially designed components therefor.

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML6

Ground vehicles and components.

ML7

Chemical or biological toxic agents, „tear gases“, radioactive materials, related equipment, components, materials and „technology“

ML8

„Energetic materials“, and related substances.

ML9

Vessels of war, special naval equipment and accessories, and components therefor, specially designed for military use.

ML10

„Aircraft“, unmanned airborne vehicles, aero-engines and „aircraft“ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use.

ML11

Electronic equipment, not controlled elsewhere on the EU Common Military List, specially designed for military use and specially designed components therefor.

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor:

ML13

Armoured or protective equipment and constructions and components:

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon controlled by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor.

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a controlled product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products controlled by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19.

ML17

Miscellaneous equipment, materials and libraries, and specially designed components therefor.

ML18

Equipment for the production of products referred to in the EU Common Military List.

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor.

ML20

Cryogenic and „superconductive“ equipment, and specially designed components and accessories therefor.

ML21

„Software“ specially designed or modified for the „development“, „production“„use“ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List.

ML22

„Technology“ for the „development“, „production“ or „use“ of items controlled in the EU Common Military List, other than that „technology“ controlled in ML7.

Table A

Tables setting out exports per destination, per region and world-wide

AFGHANISTAN

Member State

 

ML1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

France

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 400 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

4 042 679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 042 679

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

330 528

1 504 893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 835 421

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

75 897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 897

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 470 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

4

7

 

 

7

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

b

 

330 528

1 580 790

 

 

4 042 679

 

 

 

4 400 000

 

 

92 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 916 597

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALBANIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

18 457

 

 

 

98 017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 474

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 175

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803 281

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

18 457

 

 

 

98 017

 

 

 

 

17 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 930

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

4(1) 5(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(1) 5(1)


ALGERIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

435 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 148

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 618 605

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 612 381

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 491 000

France

a

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

2

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

1 030 000

 

 

 

 

57 150

6 070 179

 

 

3 815 000

3 146 860

 

 

 

 

 

 

 

14 119 189

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

7

b

 

 

 

 

 

24 668

 

 

 

 

903 954

 

 

 

45 099

 

325

 

 

 

53 760

 

1 027 806

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

1

 

 

4

 

 

 

 

 

6

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

16

b

239 181

 

 

1 218 004

 

 

 

 

 

6 208 724

1 558 321

 

 

 

 

 

1 674 060

 

 

 

 

 

10 898 290

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

3 406 350

 

 

 

212 710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 619 060

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 940 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

1

 

 

8

2

3

 

 

 

10

7

 

 

1

7

 

4

 

 

 

1

 

52

b

239 181

 

 

1 653 152

1 030 000

3 431 018

 

 

 

6 478 584

8 532 454

 

 

3 815 000

3 191 959

 

1 674 385

 

 

 

53 760

 

38 740 279

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 491 000

d

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

e

 

 

 

2(1)

 

 

 

 

 

3(1) 5(2)

4(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(1) 3(1) 4(1) 5(2)


ANDORRA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

11 606

 

54 505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 111

c

11 475

 

20 712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 187

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268 750

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

12 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 638

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

24

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

31

b

240 767

 

90 919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800

 

 

 

 

 

 

333 486

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 330

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 330

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 465

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 574

TOTAL per category

a

27

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

64

b

252 373

 

158 062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800

 

 

 

 

 

 

773 780

c

11 475

 

20 712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 091

d

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

e

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(1)

7(4)


ANGOLA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

395 000

 

13 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 119

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

108 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 216

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

1 133 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 133 792

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 472

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 820 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

1

 

1

 

 

7

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

b

395 000

 

13 000

 

 

1 242 008

 

 

 

 

650 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 120 127

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 472

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(1)


ANTIGUA AND BARBUDA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARGENTINA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

7

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

9

b

322 915

 

2 423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 120

 

 

 

 

328 458

c

292 287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

292 287

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 712

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

43 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 000

c

8 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 600

France

a

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

224 000

 

 

20 986

 

 

 

3 948 486

 

 

 

 

219 528

 

 

 

 

 

 

 

4 413 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

15

b

250

 

 

 

 

 

 

 

51 896

 

36 006

 

 

 

 

 

 

2 761

 

 

 

 

90 913

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 183

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 232

Netherlands

a

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 650

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 664

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 880 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

9

 

2

 

10

1

1

 

8

18

5

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

80

b

366 165

 

226 423

 

 

20 986

 

 

51 896

3 948 486

36 006

 

 

 

219 528

 

 

5 881

 

 

 

 

11 208 916

c

300 887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382 783

d

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(1)


ARMENIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

e

1(1)

1(1) 4(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(2) 4(1)


AUSTRALIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

53

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

b

1 520 258

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 530 258

c

1 515 788

 

 

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 519 788

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 888 641

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

1 823 654

 

 

 

 

 

 

1 033 821

 

1 480

2 304 902

 

 

 

 

 

 

 

 

5 163 857

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

569 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585 700

c

24 300

 

316 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341 000

France

a

1

3

8

6

5

 

 

 

14

19

7

 

1

1

7

 

1

 

 

 

 

 

73

b

1 533

9 669 149

894 740

5 019 708

358 550

 

 

 

8 032 737

210 636 181

2 230 511

 

408 000

20 230 223

7 714 331

 

92 100

 

 

 

 

 

265 287 763

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

88

2

11

5

5

20

11

3

33

2

28

 

1

 

1

5

10

5

 

 

4

5

239

b

841 506

4 840

588 923

771 632

396 940

9 418 522

1 092 071

91

924 001

2 400

1 148 936

 

405

 

154 000

1 774 693

598 932

1 504 396

 

 

11 280

585 546

19 819 114

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 627 000

Ireland

a

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

1 100

 

 

 

646 891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647 991

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 859 887

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 373 001

Netherlands

a

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 260 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844 278

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844 278

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 539 204

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 516 220

Sweden

a

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

24

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 635 600

c

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

22 085 900

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 682 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

144

5

21

15

12

21

11

3

47

24

37

 

4

2

9

5

11

6

 

 

4

5

583

b

2 364 397

9 673 989

2 053 163

7 624 994

1 402 381

9 418 522

1 092 071

91

8 956 738

211 482 859

4 413 268

 

426 085

22 535 125

7 868 331

1 774 693

691 032

1 504 396

 

 

11 280

585 546

369 744 793

c

1 540 088

 

316 700

4 000

 

 

 

 

 

844 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 307 187

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 226 863

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 246

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000

Finland

a

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

141 500

 

237 000

 

 

 

 

84 400

 

 

 

 

16 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

479 100

c

27 900

 

22 100

 

 

 

 

84 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 400

France

a

 

 

2

4

 

2

 

1

 

2

3

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

19

b

 

 

2 190

557 419

 

54 721

 

16 125

 

10 599

555 214

 

 

 

219 402

162 000

 

 

 

 

 

 

1 577 670

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

35

5

4

4

5

107

6

9

1

3

13

 

4

1

 

6

36

24

 

 

2

4

269

b

146 329

163 420

117 439

463 533

91 161

11 446 574

30 109

512

3 800

2 809 664

870 806

 

19 970

3

 

1 250 149

197 241

278 506

 

 

37 948

148 002

18 075 166

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 483 000

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 080

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 080

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 566

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

6

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 080 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

248 639

 

 

 

 

 

 

23 621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 260

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

177 107

12 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 995

c

 

137 803

12 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 691

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 308 621

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 020 000

c

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

17 173 000

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 315 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

42

10

11

8

5

110

6

13

1

158 572

16

 

5

1

4

7

36

24

 

 

2

4

158 931

b

287 829

340 527

618 156

1 020 952

91 161

11 501 295

30 109

101 037

3 800

2 843 884

1 426 020

 

36 170

3

219 402

1 412 149

197 241

278 506

 

 

37 948

148 002

54 866 001

c

27 900

137 803

34 988

 

 

 

 

84 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 252 171

d

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1

e

7(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(1)

 

 

 

 

 

 

7(1)

7(4)


AZERBAIJAN

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

951 693

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363 000

TOTAL per category

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

951 693

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363 000

d

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

1(1) 4(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(1) 4(1)


BAHAMAS

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c