ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 158

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 47
15. júna 2004


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2004/C 158/1

Informácie týkajúce sa dátumu nadobudnutia účinnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

1

 

Komisia

2004/C 158/2

Výmenný kurz eura

2

 

Európska centrálna banka

2004/C 158/3

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 24. mája 2004 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike (KOM(2003) 823 v konečnom znení) (CON/2004/19)

3

 

III   Oznámenia

 

Komisia

2004/C 158/4

Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru — Tematická výzva v oblasti Vedy o živote, genomika a biotechnológia pre zdravie.

5

2004/C 158/5

Media Plus (2001 – 2005) — Realizácia programu na podporu vývoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel — Výzva na predkladanie návrhov – DG EAC No 32/04

14

2004/C 158/6

Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

16

2004/C 158/7

Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

19

2004/C 158/8

Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

22

2004/C 158/9

Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru — Tematická priorita/doména: Technológie informačnej spoločnosti (IST) — Označenie výzvy: FP6-2004-IST-3 — Označenie výzvy: FP6-2004-IST-FETPI

26

SK

 


I Informácie

Rada

15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/1


Informácie týkajúce sa dátumu nadobudnutia účinnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

(2004/C 158/01)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických, podpísaná vo Washingtone 28. mája 2004 nadobudla účinnosť 28. mája 2004 v súlade s článkom 7 Dohody.


Komisia

15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/2


Výmenný kurz eura (1)

2. júna 2004

(2004/C 158/02)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2198

JPY

Japonský jen

133,24

DKK

Dánska koruna

7,4377

GBP

Britská libra

0,66475

SEK

Švédska koruna

9,0893

CHF

Švajčiarsky frank

1,5276

ISK

Islandská koruna

87,22

NOK

Nórska koruna

8,1993

BGN

Bulharský lev

1,9475

CYP

Cyperská libra

0,5844

CZK

Česká koruna

31,625

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

251,40

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6576

MTL

Maltská líra

0,4254

PLN

Poľský zlotý

4,6455

ROL

Rumunský lei

40 766

SIT

Slovinský toliar

239,03

SKK

Slovenská koruna

39,99

TRL

Turecká líra

1 831 286

AUD

Austrálsky dolár

1,7032

CAD

Kanadský dolár

1,6611

HKD

Hongkongský dolár

9,5122

NZD

Novozélandský dolár

1,9291

SGD

Singapurský dolár

2,072

KRW

Juhokórejský won

1 415,03

ZAR

Juhoafrický rand

7,9345


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Európska centrálna banka

15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/3


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 24. mája 2004

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike

(KOM(2003) 823 v konečnom znení)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 30. apríla 2004 žiadosť Rady Európskej únie o poskytnutie stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike (ďalej len „navrhované nariadenie“).

2.

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na prvej zarážke článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s prvou vetou článku 17.5 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

3.

Cieľom navrhovaného nariadenia je zlepšiť krátkodobú podnikovú štatistiku Európskej únie (EÚ). Navrhované nariadenie konkrétne vyžaduje tvorbu indexu dovozných cien za priemyselné výrobky a indexu cien výrobcov za služby. Takisto vyžaduje, aby sa určité významné hospodárske ukazovatele zostavovali s vyššou periodicitou a aby sa prenášali v skrátených konečných termínoch.

A.

Všeobecné poznámky

4.

ECB vymedzila krátkodobú štatistiku, ktorú vyžaduje na účely uskutočňovania menovej politiky (1). Navrhované nariadenie vyplýva z Akčného plánu pre štatistické požiadavky hospodárskej a menovej únie (ďalej len „akčný plán HMÚ“), ktorý na žiadosť Rady Ecofinu vypracovala Európska komisia (Eurostat) v úzkej spolupráci s ECB. Akčný plán HMÚ vyzval k zlepšeniu štatistiky, ktorá je zahrnutá v nariadení (ES) č. 1165/98. Navrhované nariadenie je takisto dôležité so zreteľom na hlavné európske hospodárske ukazovatele (PEEI), ktoré Rada Ecofinu prijala 18. februára 2003 a ktoré zahŕňajú osem ukazovateľov uvedených v navrhovanom nariadení. ECB víta existujúcu „džentlmenskú dohodu“ medzi národnými štatistickými úradmi a Eurostatom, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa hlavné európske hospodárske ukazovatele uvedené v navrhovanom nariadení uverejňovali v súlade s termínmi stanovenými pre hlavné európske hospodárske ukazovatele bez ohľadu na dátum prijatia navrhovaného nariadenia.

5.

ECB dôrazne podporuje navrhované nariadenie, ktoré obsahuje ukazovatele najvyššieho významu pre hodnotenie hospodárskeho cyklu a uskutočňovanie menovej politiky. Okrem toho je hlavným krokom smerom k zavedeniu nevyhnutnej mesačnej a štvrťročnej štatistiky o tržbách a cenách výrobcov za služby. Navrhované nariadenie odráža spoločné návrhy Výboru pre štatistický program a Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie z februára 2003.

6.

ECB obzvlášť víta vyššiu periodicitu a kratšie konečné termíny na predkladanie mnohých ukazovateľov. Na hodnotenie hospodárskej situácie Európskou centrálnou bankou sú včas zasielané agregované ukazovatele dôležitejšie ako podrobné členenia.

7.

ECB je takisto za to, aby sa v navrhovanom nariadení zaviedlo členenie nových objednávok a cien podľa pôvodu, t. j. v rámci alebo mimo eurozóny. ECB ich potrebuje, aby mohla sledovať rozdiely medzi hospodárskym vývojom v rámci eurozóny a mimo eurozóny. ECB súhlasí s tým, že toto členenie by mali uvádzať len tie členské štáty, ktoré prijali euro. Je však dôležité, aby tie členské štáty, ktoré prijmú euro v budúcnosti, boli v čase prijatia eura takisto schopné poskytnúť dostatočne dlhé série spätných údajov.

8.

ECB víta možnosť uvedenú v navrhovanom nariadení, ktorá spočíva v zostavovaní určitých ukazovateľov za eurozónu pomocou takzvaných „schém európskych vzoriek“. Vzhľadom na obmedzené zdroje a potrebu stanoviť priority táto možnosť pomôže zlepšiť štatistiku za eurozónu a zároveň môže znížiť zdroje potrebné na národnej úrovni. Z toho istého dôvodu ECB podporuje skutočnosť, že navrhované nariadenie významne redukuje požiadavky na predkladanie údajov pre malé krajiny EÚ tým, že im umožňuje zamerať sa na zostavovanie hlavných agregátov.

9.

Je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na zlepšenie porovnateľnosti existujúcej štatistiky, ktorá je zahrnutá v nariadení (ES) č. 1165/98. Hoci sa od roku 1998 dosiahol značný pokrok, existujú rozličné faktory, ktoré stále obmedzujú kvalitu agregátov za eurozónu a porovnateľnosť národných údajov (ako sú napríklad rozličná národná prax pri úpravách na počet pracovných dní, sezónnych úpravách a pri opravách).

B.

Konkrétne poznámky

10.

ECB je za to, aby sa nový ukazovateľ dovozných cien (príloha, časť A) zostavoval od roku 2005 a súhlasí s plánovaným konečným termínom na jeho predkladanie. Tento ukazovateľ poskytne dôležité dodatočné informácie na účely cenovej analýzy eurozóny. ECB požaduje tento ukazovateľ na účely určenia cien dovozov priemyselných výrobkov do eurozóny ako celku z oblastí mimo eurozóny.

11.

Pri údajoch o zamestnanosti, odpracovaných hodinách a hrubých mzdách a platoch navrhované nariadenie požaduje štvrťročné údaje, pričom konečný termín na ich predkladanie je tri mesiace (dva mesiace pri zamestnanosti). Na účely ECB je táto štvrťročná periodicita v kombinácii s dlhými konečnými termínmi na predkladanie údajov nevyhovujúca. Pri hlavných agregátoch za eurozónu by tieto údaje mali byť k dispozícii s mesačnou periodicitou a s konečným termínom na predkladanie údajov najviac jeden mesiac.

12.

ECB si s potešením všimla skrátené konečné termíny na predkladanie údajov a prechod zo štvrťročnej na mesačnú periodicitu pri štatistike o produkcii v stavebnom sektore (príloha, časť B).

13.

ECB víta plánovanú štúdiu realizovateľnosti tvorby ukazovateľa cien výrobcov v stavebníctve. Takýmto ukazovateľom by sa dopĺňal terajší ukazovateľ stavebných nákladov, ktorý je indexom cien vstupov, pretože index cien výrobcov je pre cenovú analýzu vhodnejší.

14.

ECB víta významné zlepšenia plánované pre štatistiku služieb, najmä zavedenie indexu cien výrobcov. Tento index poskytne cennú zložku cenovej analýzy eurozóny a takisto pomôže zlepšiť kvalitu odhadov rastu v národných účtoch. Vzhľadom na to, že termín uverejňovania hlavných európskych hospodárskych ukazovateľov pre index cien výrobcov je najneskôr do dvoch mesiacov po vykazovacom štvrťroku, ECB navrhuje, aby sa požadovaný konečný termín na predkladanie údajov v navrhovanom nariadení (tri mesiace) zosúladil s vhodnejším termínom uverejňovania hlavných európskych hospodárskych ukazovateľov. Okrem toho navrhované nariadenie stanovuje dátum, do ktorého je možné upraviť zoznam činností v oblasti služieb, ktoré sú zahrnuté do štatistiky cien výrobcov (príloha, časť D). Pretože sa vytvára úplne nová štatistika, toto obmedzenie môže byť kontraproduktívne. Pokrytie štatistiky cien výrobcov za služby by sa malo dať v prípade potreby upraviť podľa meniacich sa požiadaviek na informácie. ECB by preto navrhovala tento konečný termín vypustiť.

15.

Čo sa týka ukazovateľa tržieb za služby, navrhované nariadenie skracuje konečný termín na predkladanie údajov z troch na dva mesiace, čo ECB víta. ECB podporuje aj plánované štúdie realizovateľnosti týkajúce sa zostavovania ukazovateľov tržieb za služby s mesačnou periodicitou.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. mája 2004.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics (Štatistické požiadavky Európskej centrálnej banky v oblasti všeobecnej hospodárskej štatistiky, Európska centrálna banka), august 2000. Pozri tiež stanovisko Európskeho menového inštitútu k návrhu nariadenia Rady o krátkodobej štatistike (CON/97/19).


III Oznámenia

Komisia

15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/5


Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“

Tematická výzva v oblasti „Vedy o živote, genomika a biotechnológia pre zdravie“.

(2004/C 158/04)

1.

Rada, v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity, a ktoré prispieva k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (1), prijala 30. septembra 2002 špecifický program pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (2002-2006) (2) (ďalej len „špecifický program“).

V súlade s článkom 5 ods. 1 špecifického programu prijala Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“), 9. decembra 2002, pracovný program (3) (ďalej len „pracovný program“), ktorý podrobnejšie bližšie špecifikuje ciele a vedecké a technologické priority špecifického programu a tiež harmonogram jeho realizácie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002, ktoré sa týka pravidiel o účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl a o diseminácii výsledkov výskumu v rámci Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva (2002 až 2006) (4) (ďalej len „pravidlá účasti“) a o uverejnení výsledkov výskumu, sa majú predkladať návrhy na nepriame akcie RTD (Research and technological development) v súlade s podmienkami výziev na podávanie návrhov.

2.

Tieto výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD (ďalej len „výzvy“) obsahujú všeobecnú časť a osobitné podmienky opísané v prílohách. Prílohy uvádzajú najmä dáty uzávierky podávania návrhov na nepriame akcie RTD, indikatívny dátum ukončenia vyhodnotení, indikatívny rozpočet, príslušné nástroje a oblasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk na nepriame akcie RTD, minimálny počet zúčastnených a všetky príslušné obmedzenia.

3.

Fyzické alebo právnicke osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v pravidlách o účasti, a na ktoré sa v pravidlách o účasti alebo v článku 114 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 finančného nariadenia uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „navrhovatelia“) nevzťahuje žiaden prípad o vylúčení, sú, v prípade, že sú podmienky pravidiel o účasti a príslušnej výzvy splnené, prizvané predložiť Komisii návrhy na nepriame akcie RTD.

Podmienky účasti navrhovateľov sa overia v rámci  negociácie nepriamej akcie RTD. Predtým však navrhovatelia podpíšu vyhlásenie, ktorým potvrdia, že sa na nich nevzťahuje žiaden prípad uvedený v článku 93 ods. 1 finančného nariadenia. Taktiež predložia Komisii informácie uvedené v článku 173 ods. 2 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 o podrobných pravidlách na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení uplatniteľnom na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Európske spoločenstvo prijalo politiku rovnakých príležitostí, a preto sú najmä ženy podporované, aby predložili návrh na nepriame akcie RTD alebo sa zúčastnili na predložení návrhu na nepriame akcie RTD.

4.

Komisia dáva navrhovateľom k dispozícii príručky pre navrhovateľov pre výzvy obsahujúce informácie ohľadom prípravy a predloženia návrhu na nepriamu akciu RTD. Komisia taktiež dáva k dispozícii Pravidlá hodnotenia a výberu návrhov projektov (7). Tieto príručky a pravidlá, ako aj pracovný program a ostatné informácie týkajúce sa výziev je možné získať na týchto adresách Komisie:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Návrhy na nepriame činnosti RTD je možné predložiť:

formou elektronického návrhu prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov (EPSS8), alebo

v papierovej forme.

V tomto kontexte je možné návrhy na nepriamu činnosť RTD pripraviť off-line alebo on-line a predložiť on-line.

Všetky návrhy na nepriame akcie RTD musia obsahovať dve časti: formuláre (Časť A) a obsahovú časť (Časť B).

Návrhy na nepriame akcie RTD je možné pripraviť off-line alebo on-line a následne predložiť on-line. Časť B návrhov na nepriame akcie RTD je možné predložiť v PDF formáte (portable document format, kompatibilnom s verziou Adobe 3 alebo vyššou s vopred nakonfigurovaným typom písma). Komprimované (zozipované) súbory budú vylúčené.

Softvérový nástroj EPSS (pre použitie off-line alebo on-line) je k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Cordis: www.cordis.lu.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené on-line, ktoré nie sú úplné, čitateľné, alebo ktoré obsahujú vírusy, budú vylúčené.

Verzie návrhov na nepriame akcie RTD predložené prostredníctvom odstrániteľného elektronického pamäťového média (napr. CD-ROM, disketa), prostredníctvom e-mailu alebo faxom, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame činnosti RTD môžu byť pripravené a predložené použitím formulárov v príručke pre navrhovateľov (ďalej len v papierovej forme) alebo použitím off-line verzie EPSS.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené v papierovej forme, ktoré nie sú úplné, budú vylúčené.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rôznych postupov predloženia návrhov sú uvedené v prílohe J Pravidlá hodnotenia a výberu návrhov projektov.

6.

Návrhy na nepriame činnosti RTD predložené v papierovej forme poštou musia byť odoslané na uvedenú adresu Komisie a označené nasledovne:

FP6 – Research proposals

(Call identifier: ……)

European Commission

B-1049 Brussels

V prípade zásielok doručených osobne alebo zástupcami (vrátane súkromných zásielkových služieb ) (8) by mali byť tieto zaslané na uvedenú adresu a označené nasledovne:

„FP6 – Research proposals“

(Call identifier: ……)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

7.

Návrhy na nepriame akcie RTD musia byť Komisii doručené najneskôr do dátumu a času uzávierky uvedených v príslušnej výzve. Návrhy na nepriame akcie RTD doručené po uzávierke, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov uvedeného v príslušnej výzve, budú vylúčené.

To sa tiež vzťahuje na všetky dodatočné kritériá oprávnenosti uvedené v pracovnom programe.

8.

Komisia v prípade za sebou nasledujúcich predložení toho istého návrhu na nepriame akcie RTD preskúma poslednú verziu doručenú pred uzávierkou a v stanovenom čase príslušnej výzvy.

Ak je ten istý návrh na nepriamu akciu RTD podaný v papierovej aj elektronickej (t. j. on-line) forme, Komisia bude hodnotiť iba text predložený v elektronickej forme.

9.

Návrhy na nepriame akcie RTD je možné, ak to príslušná výzva umožňuje, zaradiť  do budúceho hodnotenia.

10.

V celej korešpondencii týkajúcej sa výzvy (napr. pri požadovaní informácií alebo pri predložení návrhu na nepriamu akciu RTD), sa od navrhovateľov žiada citovať príslušný identifikátor výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2002) 4789, upravené rozhodnutiami C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, a C(2004) 2002 z ktorých žiadne nie je uverejnené.

(4)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883 z 27.3.2003, naposledy upravené C(2004) 1855 z 18.5.2004.

(8)  Systém EPSS je nástroj, ktorý pomáha navrhovateľom vytvoriť a predložiť návrhy elektronickou formou.


PRÍLOHA 1

1.   Špecifický program: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

2.   Aktivita: Prioritná tematická oblasť výskumu „Vedy o živote, genomika a biotechnológia pre zdravie“

3.   Názov výzvy: Tematická výzva v oblasti „Vedy o živote, genomika a biotechnológia pre zdravie“

4.   Označenie výzvy: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4

5.   Dátum zverejnenia:

6.   Dátum(y) uzávierky: 9. september 2004 o 17.00 (miestneho bruselského času)

7.   Celkový indikatívny rozpočet: 4 mil. eur rozdelených nasledovne:

8.   Oblasti výzvy a nástroje: Vyzýva je zameraná na nasledujúcu tému, ktorá je opísaná len pomocou krátkeho názvu. Pre úplný názov a definíciu témy musia žiadatelia konzultovať Pracovný program (Časť 1.3. Technický obsah). Hodnotenie návrhov bude založené na úplnej definícii témy podľa jej popisu v Pracovnom programe. Pre tému je určený nástroj, ktorý sa má použiť.

9.   Minimálny počet účastníkov (1):

Nástroj

Minimálny počet účastníkov

koordinačná akcia

Tri nezávislé právnické osoby z troch rôznych členských štátov alebo pridružených štátov, s najmenej dvomi členskými štátmi EÚ alebo pridruženými kandidátskymi krajinami

špecifická podporná akcia

1 právnická osoba z členského štátu EÚ alebo pridruženého štátu.

10.   Obmedzenie účasti: Žiadne

11.   Dohody o konzorciu: Účastníci koordinačnej akcie alebo špecifickej podpornej akcie vybraní na základe tejto výzvy by mali, nie sú však povinní, uzavrieť dohodu o konzorciu.

12.   Hodnotiaci postup:

hodnotenie bude prebiehať v jednej fáze,

návrhy sa nebudú hodnotiť anonymne,

hodnotiaci proces môže zahŕňať hodnotenie návrhov „na diaľku“,

žiadatelia môžu byť pozvaní na prediskutovanie ich návrhu.

13.   Hodnotiace kritériá: Pozri prílohu B pracovného programu pre uplatniteľné kritériá (vrátane individuálneho zváženia a prahových hodnôt a celkovej prahovej hodnoty) pre špecifickú podpornú akciu/koordinačnú akciu.

14.   Indikatívne hodnotenie a zmluvný rozvrh:

výsledky hodnotenia: odhady by mali byť k dispozícii približne do 3 mesiacov od uzávierky,

podpísanie zmluvy: predpokladá sa, že prvé zmluvy v súvislosti s touto výzvou vstúpia do platnosti do konca roku 2004.


(1)  Akákoľvek právnická osoba zriadená v členskom štáte alebo pridruženom štáte a ktorú tvorí požadovaný počet účastníkov, sa môže stať jediným účastníkom v nepriamej akcii.


PRÍLOHA 2

1.   Špecifický program: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

2.   Aktivita: Prioritná tematická oblasť výskumu „Vedy o živote, genomika a biotechnológia pre zdravie“

3.   Názov výzvy: Tematická výzva v oblasti „Vedy o živote, genomika a biotechnológia pre zdravie“

4.   Označenie výzvy: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

5.   Dátum zverejnenia:

6.   Dátum(y) uzávierky: 16. november 2004 o 17.00 (miestneho bruselského času)

7.   Celkový indikatívny rozpočet: 540 mil. eur rozdelených nasledovne:

8.   Oblasti výzvy a nástroje: Návrhy by mali byť zamerané na nasledujúce oblasti, ktoré sú opísané len pomocou kódu aktivity. Pre úplný názov a definíciu oblasti musia žiadatelia konzultovať Pracovný program (Časť 1.3. Technický obsah). Hodnotenie návrhov bude založené na úplnej definícii podľa popisu v pracovnom programe.

a)

Základné poznatky a nástroje pre funkčnú genomiku vo všetkých organizmoch

Ref. témy

Nástroj

Génová expresia a proteomika

LSH-2004-1.1.1-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.1.1-2

Integrovaný projekt

Štruktúrna genomika

LSH-2004-1.1.2-1

Integrovaný projekt

Komparatívna genomika a populačná genetika

LSH-2004-1.1.3-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.1.3-2

Integrovaný projekt

Bioinformatika

LSH-2004-1.1.4-1

Sieť excelencie

Štúdium základných biologických procesov prostredníctvom multidisciplinárnej funkčnej genomiky

LSH-2004-1.1.5-1

Integrovaný projekt alebo sieť excelencie

LSH-2004-1.1.5-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.1.5-3

Sieť excelencie

LSH-2004-1.1.5-4

Sieť excelencie alebo integrovaný projekt

LSH-2004-1.1.5-5

Integrovaný projekt

Všeobecné témy pre túto oblasť

LSH-2004-1.1.0-1

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.1.0-2

Koordinačná akcia

LSH-2004-1.1.0-3

Špecifická podporná akcia

b)

Aplikácia poznatkov a technológií v oblasti genomiky a biotechnológie pre zdravie

Ref. témy

Nástroj

Racionálny a akcelerovaný vývoj nových, bezpečnejších, efektívnejších liekov vrátane farmakogenomického štúdia

LSH-2004-1.2.1-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.1-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.1-3

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.1-4

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.1-5

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.1-6

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.1-7

Špecifická podporná akcia

Vývoj nových diagnostík

LSH-2004-1.2.2-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.2-2

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.2-3

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.2-4

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.2-5

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-1.2.2-6

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-1.2.2-7

Špecifická podporná akcia

Vývoj nových in vitro testov s cieľom nahradenia pokusov na zvieratách

LSH-2004-1.2.3-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.3-2

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.3-3

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-1.2.3-4

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-1.2.3-5

Špecifická podporná akcia

Vývoj a testovanie nových preventívnych a terapeutických nástrojov ako somatický gén a bunkové terapie (predovšetkým terapie kmeňových buniek, napr. tých, ktoré súvisia s neurologickými a neuromuskulárnymi poruchami) a imunoterapie

LSH-2004-1.2.4-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.4-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.4-3

Sieť excelencie

LSH-2004-1.2.4-4

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.4-5

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.4-6

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.4-7

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-1.2.4-8

Špecifická podporná akcia

Inovatívny výskum v post-genomike s vysokým potenciálom pre aplikáciu

LSH-2004-1.2.5-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.5-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.5-3

Integrovaný projekt

LSH-2004-1.2.5-4

Špecifický cieľový výskumný projekt

a)

Prístupy aplikačne orientovanej genomiky k medicínskym poznatkom a technológiám

Ref. témy

Nástroj

Všeobecné zameranie

LSH-2004-2.1.0-1

Špecifická podporná akcia

Boj proti kardiovaskulárnym ochoreniam, diabetes a zriedkavým ochoreniam

LSH-2004-2.1.1-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-3

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-4

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.1-5

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-6

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-7

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.1-8

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.1-9

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.1-10

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.1-11

Koordinačná akcia

LSH-2004-2.1.1-12

Koordinačná akcia/špecifická podporná akcia

Boj proti rezistencii na antibiotiká a iné lieky

LSH-2004-2.1.2-1

Sieť excelencie

LSH-2004-2.1.2-2

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.2-3

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.2-4

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.2-5

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-2.1.2-6

Špecifická podporná akcia

Štúdium mozgu a boj proti ochoreniam nervového systému

LSH-2004-2.1.3-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.3-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.3-3

Špecifický cieľový výskumný projekt/koordinačná akcia

LSH-2004-2.1.3-4

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.3-5

Koordinačná akcia/špecifická podporná akcia

LSH-2004-2.1.3-6

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-2.1.3-7

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-2.1.3-8

Špecifická podporná akcia

Štúdium vývoja človeka a procesu starnutia

LSH-2004-2.1.4-1

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.4-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.1.4-3

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.4-4

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.1.4-5

Špecifická podporná akcia

b)

Boj proti rakovine

Ref. témy

Nástroj

LSH-2004-2.2.0-1

Sieť excelencie

LSH-2004-2.2.0-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.2.0-3

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.2.0-4

Sieť excelencie

LSH-2004-2.2.0-5

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.2.0-6

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.2.0-7

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.2.0-8

Špecifický cieľový výskumný projekt

c)

Čelenie najzávažnejším prenosným ochoreniam spojeným s chudobou

Ref. témy

Nástroj

LSH-2004-2.3.0-1

Integrovaný projekt/sieť excelencie

LSH-2004-2.3.0-2

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.3.0-3

Integrovaný projekt/sieť excelencie

LSH-2004-2.3.0-4

Integrovaný projekt

LSH-2004-2.3.0-5

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.3.0-6

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.3.0-7

Špecifický cieľový výskumný projekt

LSH-2004-2.3.0-8

Koordinačná akcia

LSH-2004-2.3.0-9

Koordinačná akcia

Špecifická podporná akcia pre Tematickú prioritu 1

Ref. témy

Nástroj

LSH-2004-3-1

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-3-2

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-3-3

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-3-4

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-3-5

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-3-6

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-3-7

Špecifická podporná akcia

LSH-2004-3-8

Špecifická podporná akcia

9.   Minimálny počet účastníkov (1):

Nástroj

Minimálny počet účastníkov

Integrovaný projekt, sieť excelencie, špecifický cieľový výskumný projekt a koordinačná akcia

Tri nezávislé právnické osoby z troch rôznych členských štátov EÚ alebo pridružených štátov, s najmenej dvomi členskými štátmi alebo pridruženými kandidátskymi krajinami

Špecifická podporná akcia

1 právnická osoba z členského štátu EÚ alebo pridruženého štátu.

10.   Obmedzenie účasti: Žiadne.

11.   Dohody o konzorciu:

Od účastníkov integrovaného projektu a siete excelencie sa požaduje uzavretie dohody o konzorciu.

Účastníci špecifického cieľového výskumného projektu, koordinačnej akcie a špecifickej podpornej akcie vybraní na základe tejto výzvy by mali, nie sú však povinní, uzavrieť dohodu o konzorciu.

12.   Hodnotiaci postup:

hodnotenie bude prebiehať v jednej fáze,

návrhy sa nebudú hodnotiť anonymne,

hodnotiaci proces môže zahŕňať hodnotenie návrhov „na diaľku“,

žiadatelia môžu byť pozvaní na prediskutovanie ich návrhu.

13.   Hodnotiace kritériá: Pozri prílohu B pracovného programu pre uplatniteľné kritériá (vrátane individuálneho zváženia a prahových hodnôt a celkovej prahovej hodnoty) pre každý nástroj.

14.   Indikatívne hodnotenie a zmluvný rozvrh:

výsledky hodnotenia: odhady by mali byť k dispozícii približne do 4 mesiacov od uzávierky,

podpísanie zmluvy: predpokladá sa, že prvé zmluvy v súvislosti s touto výzvou vstúpia do platnosti do konca roku 2005.


(1)  Akákoľvek právnická osoba zriadená v členskom štáte alebo pridruženom štáte a ktorú tvorí požadovaný počet účastníkov, sa môže stať jediným účastníkom v nepriamej akcii.


15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/14


MEDIA PLUS (2001 – 2005)

Realizácia programu na podporu vývoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel

Výzva na predkladanie návrhov – DG EAC No 32/04

(2004/C 158/05)

RAST A AUDIOVIZUÁLNA PRODUKCIA: 121 AUDIOVISUAL

1.   Úvod

Táto výzva na predkladanie návrhov je vyhlásená na základe rozhodnutia Rady 2000/821/ES z 20. decembra 2000 o realizácii programu na podporu vývoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych prác (Media Plus – Vývoj, distribúcia a propagácia 2001 – 2005), ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku európskych spoločenstiev L 336 zo 30. 12. 2000, s. 82.

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí zahŕňajú vývoj produkčných projektov.

2.   Ciele a opis

Cieľom tejto podpory je uľahčiť prístup k externým zdrojom financovania poskytovaným bankami a finančnými inštitúciami nezávislým európskym produkčným spoločnostiam. Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je znížiť výdavky na:

poistenie pre audiovizuálne produkcie: Modul 1 - podpora pre položku „poistenie“ v rozpočte výroby,

garancia dokončenia pre výrobu audiovizuálneho diela: Modul 2 - Podpora pre položku „garancia dokončenia“ v rozpočte výroby,

bankové pôžičky na financovanie diela: Modul 3 - podpora pre položku „finančné náklady“ v rozpočte výroby.

3.   Oprávnení kandidáti

Táto výzva na predkladanie návrhov je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti, ktoré sú registrované v 25 krajinách Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, v Nórsku a v Bulharsku.

4.   Rozpočet a trvanie projektov

Celková suma určená na podporu projektov je 2,7 miliónov EUR. Finančný príspevok Komisie nesmie prekročiť 50 % - 60 % oprávnených nákladov. Výška podpory sa pohybuje medzi 1 500 a 50 000 EUR. Maximálna výška podpory je limitovaná 50 000 EUR.

Projekty sa musia začínať medzi 1. 1. 2004 a 31. 1. 2004. Maximálna doba realizácie projektu je 35 mesiacov.

5.   TERMÍN UZÁVIERKY

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí pre túto výzvu je 6. 8. 2004.

6.   Ďalšie informácie

Európske spoločnosti, ktoré majú záujem odpovedať na túto výzvu a chcú získať dokument Príručka na predkladanie návrhov – Rast a audiovizuálna produkcia: i2i audiovisual, by mali poslať žiadosť poštou alebo faxom na adresu:

EUROPEAN COMMISSION

Mr. Costas Daskalakis

DG EAC C/3

office B100 4/27

rue de Genève 1

B-1049 Brussels/BELGIUM

Fax: + 32 2 299 92 14

Úplný text tejto výzvy na predkladanie návrhov možno nájsť na internete: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/i2iav_en.html.

Žiadosti musia spĺňať požiadavky uvedené v príručke pre túto výzvu a treba ich podať na príslušných formulároch.


15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/16


Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“

(2004/C 158/06)

1.

Rada v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity a ktoré prispieva k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (1), prijala 30. septembra 2002, špecifický program pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (2002 – 2006 (2) (ďalej len „špecifický program“).

V súlade s článkom 5 ods. 1 špecifického programu prijala Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) 9. decembra 2002 pracovný program (3) (ďalej len „pracovný program“), ktorý podrobnejšie špecifikuje ciele a vedecké a technologické priority špecifického programu a tiež harmonogram jeho realizácie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002, ktoré sa týka pravidiel účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl a diseminácie výsledkov výskumu v rámci Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva (2002 až 2006) (4) (ďalej len „pravidlá účasti“) a uverejnenia výsledkov výskumu, majú sa predkladať návrhy na nepriame akcie RTD (Research and technological development) v súlade s podmienkami výziev na podávanie návrhov.

2.

Táto výzva na predkladanie návrhov na nepriame akcie RTD (ďalej len „výzva“) obsahuje všeobecnú časť a osobitné podmienky opísané v prílohe/ách. Príloha/y uvádza/jú najmä dátum/y uzávierky na predkladanie návrhov na nepriame akcie RTD, indikatívny dátum ukončenia vyhodnotení, indikatívny rozpočet, príslušné nástroje a oblasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk na nepriame akcie RTD, minimálny počet zúčastnených a všetky príslušné obmedzenia.

3.

Fyzické alebo právnicke osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v pravidlách účasti a na ktoré sa v pravidlách účasti alebo v článku 114 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 finančného nariadenia uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „navrhovatelia“) nevzťahuje žiadny prípad vylúčenia, sú v prípade, že sú podmienky pravidiel účasti a príslušnej výzvy splnené, prizvané predložiť Komisii návrhy na nepriame akcie RTD.

Podmienky účasti navrhovateľov sa overia v rámci  negociácie nepriamej akcie RTD. Predtým však navrhovatelia podpíšu vyhlásenie, ktorým potvrdia, že sa na nich nevzťahuje žiadny prípad uvedený v článku 93 ods. 1 finančného nariadenia. Taktiež predložia Komisii informácie uvedené v článku 173 ods. 2 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení uplatniteľnom na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Európske spoločenstvo prijalo politiku rovnakých príležitostí, a preto sú najmä ženy podporované, aby predložili návrh na nepriame akcie RTD alebo sa zúčastnili na predložení návrhu na nepriame akcie RTD.

4.

Navrhovateľom dáva Komisia k dispozícii príručky pre navrhovateľov na výzvy obsahujúce informácie týkajúce sa prípravy a predloženia návrhu na nepriamu akciu RTD. Komisia taktiež dáva k dispozícii Pravidlá hodnotenia a výberu návrhov projektov (7). Tieto príručky a pravidlá, ako aj pracovný program a ostatné informácie týkajúce sa výziev možno získať na týchto adresách Komisie:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Návrhy na nepriame činnosti RTD možno predložiť:

formou elektronického návrhu prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov (EPSS (8)) alebo

v papierovej forme.

Všetky návrhy na nepriame akcie RTD musia obsahovať dve časti: formuláre (časť A) a obsahovú časť (časť B).

Návrhy na nepriame akcie RTD možno pripraviť off-line alebo on-line a následne predložiť on-line. Časť B návrhov na nepriame akcie RTD možno predložiť v PDF formáte („portable document format“, kompatibilnom s verziou Adobe 3 alebo vyššou s vopred nakonfigurovaným typom písma). Komprimované („zazipované“) súbory budú vylúčené.

Softvérový nástroj EPSS (na použitie off-line alebo on-line) je k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Cordis: www.cordis.lu.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené on-line, ktoré nie sú úplné, čitateľné alebo ktoré obsahujú vírusy, budú vylúčené.

Verzie návrhov na nepriame akcie RTD predložené prostredníctvom odstrániteľného elektronického pamäťového média (napr. CD-ROM, diskety), prostredníctvom e-mailu alebo faxom budú vylúčené.

Návrhy na nepriame činnosti RTD môžu byť pripravené a predložené prostredníctvom formulárov v príručke pre navrhovateľov (ďalej len „v papierovej forme“) alebo prostredníctvom off-line verzie EPSS.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené v papierovej forme, ktoré nie sú úplné, budú vylúčené.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rôznych postupov predloženia návrhov sú uvedené v prílohe J Pravidiel hodnotenia a výberu návrhov projektov.

6.

Návrhy na nepriame činnosti RTD predložené v papierovej forme poštou treba odoslať na uvedenú adresu Komisie a označiť takto:

„FP6 – Research proposals“

(Call identifier: FP6-2004-ACC-SSA-2)

European Commission

B-1049 Brussels

V prípade zásielok doručených osobne alebo zástupcami (vrátane súkromných zásielkových služieb (9)) ich treba zaslať na uvedenú adresu a označiť takto:

„FP6 – Research proposals“

(Call identifier: FP6-2004-ACC-SSA-2)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

7.

Návrhy na nepriame akcie RTD treba Komisii doručiť najneskôr do dátumu a času uzávierky uvedených v príslušnej výzve. Návrhy na nepriame akcie RTD doručené po uzávierke budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov uvedeného v príslušnej výzve, budú vylúčené.

To sa tiež vzťahuje na všetky dodatočné kritériá oprávnenosti uvedené v pracovnom programe.

8.

V prípade za sebou nasledujúcich predložení toho istého návrhu na nepriame akcie RTD Komisia preskúma poslednú verziu doručenú pred uzávierkou a v stanovenom čase príslušnej výzvy.

Ak je ten istý návrh na nepriamu akciu RTD podaný v papierovej aj elektronickej (t. j. on-line) forme, Komisia bude hodnotiť iba text predložený v elektronickej forme.

9.

Návrhy na nepriame akcie RTD je možné, ak to príslušná výzva umožňuje, zaradiť  do budúceho hodnotenia.

10.

V celej korešpondencii týkajúcej sa výzvy (napr. pri požadovaní informácií alebo pri predložení návrhu na nepriamu akciu RTD) sa od navrhovateľov žiada citovať príslušný identifikátor výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2002) 4789, zmenené a doplnené rozhodnutiami C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 a C(2004) 2002, z ktorých žiadne nebolo uverejnené.

(4)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883, 27.3.2003, naposledy zmenené a upravené C(2004) 1855, 18.5.2004.

(8)  Systém EPSS je nástroj, ktorý pomáha navrhovateľom vytvoriť a predložiť návrhy elektronickou formou.

(9)  Užívatelia zásielkových služieb, ktoré požadujú telefónne číslo adresáta, by mali poskytnúť toto číslo: (32-2) 299 62 06 (Virginia Enache).


Informácie o výzve

1.   Špecifický program: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru.

2.   Tematická priorita/Doména: Všetky tematické prioritné oblasti.

3.   Názov výzvy: Špecifické podporné akcie (SSA) pre pridružené kandidátske krajiny.

4.   Označenie výzvy: FP6-2004-ACC-SSA-2.

5.   Dátum uverejnenia: 15. júna 2004.

6.   Dátum uzávierky: 14. októbra 2004 o 17.00 hod. (miestneho bruselského času).

7.   Celkový indikatívny rozpočet: 19 800 000 EUR.

8.   Oblasť a nástroje:

Oblasť

Nástroje

Pozri Prílohu D Pracovného programu

Špecifická podporná akcia

9.   Minimálny počet účastníkov:

Nástroj

Minimálny počet

Špecifická podporná akcia

Jedna právnická osoba z PKK (1)

10.   Obmedzenie účasti: Žiadne.

11.   Dohoda o konzorciu: Účastníci akcií RTD, vybraní na základe tejto výzvy, nie sú povinní uzavrieť dohodu o konzorciu.

12.   Hodnotiaci postup:

hodnotenie bude prebiehať v jednej fáze,

návrhy sa nebudú hodnotiť anonymne.

13.   Hodnotiace kritériá:: Pozri prílohu B pracovného programu pre uplatniteľné kritériá (vrátane ich individuálneho zváženia a prahových hodnôt a celkovej prahovej hodnoty) na jednotlivé nástroje.

14.   Indikatívne hodnotenie a zmluvný rozvrh::

Výsledky hodnotenia: 2 mesiace po príslušnej uzávierke, ktorej dátum je uvedený v bode 6.

Podpísanie zmluvy: šesť mesiacov po príslušnej uzávierke, ktorej dátum je uvedený v bode 6.


(1)  PKK: pridružené kandidátske krajiny – Bulharsko, Rumunsko a Turecko.


15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/19


Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“

(2004/C 158/07)

1.

Rada v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity a ktoré prispieva k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (1), prijala 30. septembra 2002 špecifický program pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (2002-2006) (2) (ďalej len „špecifický program“).

V súlade s článkom 5 ods. 1 špecifického programu prijala Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) 9. decembra 2002 pracovný program (3) (ďalej len „pracovný program“), ktorý podrobnejšie špecifikuje ciele a vedecké a technologické priority špecifického programu a tiež harmonogram jeho realizácie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002, ktoré sa týka pravidiel účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl a diseminácie výsledkov výskumu v rámci Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva (2002 až 2006) (4) (ďalej len „pravidlá účasti“) a uverejnenia výsledkov výskumu, majú sa predkladať návrhy na nepriame akcie RTD (Research and technological development) v súlade s podmienkami výziev na podávanie návrhov.

2.

Táto výzva na predkladanie návrhov na nepriame akcie RTD (ďalej len „výzva“) obsahuje všeobecnú časť a osobitné podmienky opísané v prílohe/ách. Príloha/y uvádza/jú najmä dátum/y uzávierky na predkladanie návrhov na nepriame akcie RTD, indikatívny dátum ukončenia vyhodnotení, indikatívny rozpočet, príslušné nástroje a oblasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk na nepriame akcie RTD, minimálny počet zúčastnených a všetky príslušné obmedzenia.

3.

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v pravidlách účasti a na ktoré sa v pravidlách účasti alebo v článku 114 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 finančného nariadenia uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „navrhovatelia“) nevzťahuje žiadny prípad vylúčenia, sú v prípade, že sú podmienky pravidiel účasti a príslušnej výzvy splnené, prizvané predložiť Komisii návrhy na nepriame akcie RTD.

Podmienky účasti navrhovateľov sa overia v rámci  negociácie nepriamej akcie RTD. Predtým však navrhovatelia podpíšu vyhlásenie, ktorým potvrdia, že sa na nich nevzťahuje žiadny prípad uvedený v článku 93 ods. 1 finančného nariadenia. Taktiež predložia Komisii informácie uvedené v článku 173 ods. 2 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení uplatniteľnom na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Európske spoločenstvo prijalo politiku rovnakých príležitostí, a preto sú najmä ženy podporované, aby predložili návrh na nepriame akcie RTD alebo sa zúčastnili na predložení návrhu na nepriame akcie RTD.

4.

Navrhovateľom dáva Komisia k dispozícii príručky na navrhovateľov pre výzvy obsahujúce informácie týkajúce sa prípravy a predloženia návrhu na nepriamu akciu RTD. Komisia taktiež dáva k dispozícii Pravidlá hodnotenia a výberu návrhov projektov (7). Tieto príručky a pravidlá, ako aj pracovný program a ostatné informácie týkajúce sa výziev možno získať na týchto adresách Komisie:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Návrhy na nepriame činnosti RTD možno predložiť:

formou elektronického návrhu prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov (EPSS (8)), alebo

v papierovej forme.

Všetky návrhy na nepriame akcie RTD musia obsahovať dve časti: formuláre (časť A) a obsahovú časť (časť B).

Návrhy na nepriame akcie RTD možno pripraviť off-line alebo on-line a následne predložiť on-line. Časť B návrhov na nepriame akcie RTD možno predložiť v PDF formáte („portable document format“, kompatibilnom s verziou Adobe 3 alebo vyššou s vopred nakonfigurovaným typom písma). Komprimované („zazipované“) súbory budú vylúčené.

Softvérový nástroj EPSS (na použitie off-line alebo on-line) je k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Cordis: www.cordis.lu.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené on-line, ktoré nie sú úplné, čitateľné alebo ktoré obsahujú vírusy, budú vylúčené.

Verzie návrhov na nepriame akcie RTD predložené prostredníctvom odstrániteľného elektronického pamäťového média (napr. CD-ROM, diskety), prostredníctvom e-mailu alebo faxom budú vylúčené.

Návrhy na nepriame činnosti RTD môžu byť pripravené a predložené prostredníctvom formulárov v príručke pre navrhovateľov (ďalej len „v papierovej forme“) alebo prostredníctvom off-line verzie EPSS.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené v papierovej forme, ktoré nie sú úplné, budú vylúčené.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rôznych postupov predloženia návrhov sú uvedené v prílohe J Usmernení pre hodnotenie a výber návrhov projektov.

6.

Návrhy na nepriame činnosti RTD predložené v papierovej forme poštou treba odoslať na uvedenú adresu Komisie a označiť takto:

„FP6 – Research proposals“

(Call identifier: FP6-2004-TC-SSA-General)

European Commission

B-1049 Brussels

V prípade zásielok doručených osobne alebo zástupcami (vrátane súkromných zásielkových služieb (9)) ich treba zaslať na uvedenú adresu a označiť takto:

„FP6 – Research proposals“

(Call identifier: FP6-2004-TC-SSA-General)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

7.

Návrhy na nepriame akcie RTD treba Komisii doručiť najneskôr do dátumu a času uzávierky uvedených v príslušnej výzve. Návrhy na nepriame akcie RTD doručené po uzávierke budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov uvedeného v príslušnej výzve, budú vylúčené.

To sa tiež vzťahuje na všetky dodatočné kritériá oprávnenosti uvedené v pracovnom programe.

8.

V prípade za sebou nasledujúcich predložení toho istého návrhu na nepriame akcie RTD Komisia preskúma poslednú verziu doručenú pred uzávierkou a v stanovenom čase príslušnej výzvy.

Ak sa ten istý návrh na nepriamu akciu RTD podá v papierovej aj elektronickej (t. j. on-line) forme, Komisia bude hodnotiť iba text predložený v elektronickej forme.

9.

Návrhy na nepriame akcie RTD možno, ak to príslušná výzva umožňuje, zaradiť  do budúceho hodnotenia.

10.

V celej korešpondencii týkajúcej sa výzvy (napr. pri požadovaní informácií alebo pri predložení návrhu na nepriamu akciu RTD) sa od navrhovateľov žiada citovať príslušný identifikátor výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2002)4789, zmenené a doplnené rozhodnutiami C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 443 a C(2004) 2002, z ktorých žiadne nebolo uverejnené.

(4)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883, 27.3.2003, naposledy zmenené a doplnené C(2004)1855, 18.5.2004.

(8)  Systém EPSS je nástroj, ktorý pomáha navrhovateľom vytvoriť a predložiť návrhy elektronickou formou.

(9)  Užívatelia zásielkových služieb, ktoré požadujú telefónne číslo adresáta, by mali poskytnúť toto číslo: (32-2) 296 30 61 (Daniel Descoutures).


PRÍLOHA

1.   Špecifický program: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru.

2.   Tematická priorita/Doména: Všetky tematické prioritné oblasti.

3.   Názov výzvy: Špecifické podporné akcie (SSA) pre cieľové krajiny.

4.   Označenie výzvy: FP6-2004-TC-SSA-General.

5.   Dátum uverejnenia: 15. júna 2004.

6.   Dátum uzávierky: 14. októbra 2004 o 17.00 hod. (miestneho bruselského času).

7.   Celkový indikatívny rozpočet: 2 900 000 eur.

8.   Oblasť a nástroje:

Oblasť

Nástroje

Pozri prílohu E pracovného programu

Špecifická podporná akcia

9.   Minimálny počet účastníkov:

Nástroj

Minimálny počet

Špecifická podporná akcia

1 právnická osoba z jednej krajiny, ktorá má S&T (Veda a technológia) dohodu o spolupráci s ES alebo s ktorou sa takáto dohoda pripravuje (1)

10.   Obmedzenie účasti: Žiadne.

11.   Dohoda o konzorciu: Účastníci akcií RTD, vybraní na základe tejto výzvy, nie sú povinní uzavrieť dohodu o konzorciu.

12.   Hodnotiaci postup:

hodnotenie bude prebiehať v jednej fáze,

návrhy sa nebudú hodnotiť anonymne.

13.   Hodnotiace kritériá: pozri prílohu B pracovného programu pre uplatniteľné kritériá (vrátane ich individuálneho zváženia a prahových hodnôt a celkovej prahovej hodnoty) na jednotlivé nástroje.

14.   Indikatívne hodnotenie a zmluvný rozvrh:

Výsledky hodnotenia: 2 mesiace po príslušnej uzávierke, ktorej dátum je uvedený v bode 6.

Podpísanie zmluvy: šesť mesiacov po príslušnej uzávierke, ktorej dátum je uvedený v bode 6.


(1)  Tak ako sa spresňuje v pracovnom programe, vybraní účastníci z tretích krajín, ktorí majú S&T (Veda a technológia) dohodu o spolupráci s ES alebo s ktorými sa takáto dohoda pripravuje, môžu dostať finančný príspevok od spoločenstva.


15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/22


Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“

(2004/C 158/08)

1.

Rada v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity a ktoré prispieva k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (1), prijala 30. septembra 2002 špecifický program pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (2002 - 2006) (2) (ďalej len „špecifický program“).

V súlade s článkom 5 ods. 1 špecifického programu prijala Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) 9. decembra 2002 pracovný program (3) (ďalej len „pracovný program“), ktorý podrobnejšie bližšie špecifikuje ciele a vedecké a technologické priority špecifického programu a tiež harmonogram jeho realizácie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002, ktoré sa týka pravidiel účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl a diseminácie výsledkov výskumu v rámci Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva (2002 až 2006) (4) (ďalej len „pravidlá účasti“) a uverejnenia výsledkov výskumu, majú sa predkladať návrhy na nepriame akcie RTD (Research and technological development) v súlade s podmienkami výziev na predkladanie návrhov.

2.

Tieto výzvy na predkladanie návrhov na nepriame akcie RTD (ďalej len „výzvy“) obsahujú všeobecnú časť a osobitné podmienky opísané v prílohe/ách. Príloha/y uvádza/jú najmä dátum/y uzávierky na predkladanie návrhov na nepriame akcie RTD, indikatívny dátum ukončenia vyhodnotení, indikatívny rozpočet, príslušné nástroje a oblasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk na nepriame akcie RTD, minimálny počet zúčastnených a všetky príslušné obmedzenia.

3.

Fyzické alebo právnické osoby ktoré spĺňajú podmienky stanovené v pravidlách účasti a na ktoré sa v pravidlách účasti alebo v článku 114 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 finančného nariadenia uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „navrhovatelia“) nevzťahuje žiadny prípad vylúčenia, sú v prípade, že sú podmienky pravidiel účasti a príslušnej výzvy splnené, prizvané predložiť Komisii návrhy na nepriame akcie RTD.

Podmienky účasti navrhovateľov sa overia v rámci  negociácie nepriamej akcie RTD. Predtým však navrhovatelia podpíšu vyhlásenie, ktorým potvrdia, že sa na nich nevzťahuje žiadny prípad uvedený v článku 93 ods. 1 finančného nariadenia. Taktiež predložia Komisii informácie uvedené v článku 173 ods. 2 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení uplatniteľnom na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Európske spoločenstvo prijalo politiku rovnakých príležitostí, a preto sú najmä ženy podporované, aby predložili návrh na nepriame akcie RTD alebo sa zúčastnili na predložení návrhu na nepriame akcie RTD.

4.

Navrhovateľom dáva Komisia k dispozícii príručky pre navrhovateľov výziev, obsahujúce informácie týkajúce sa prípravy a predloženia návrhu na nepriamu akciu RTD. Komisia taktiež dáva k dispozícii Pravidlá hodnotenia a výberu návrhov projektov (7). Tieto príručky a pravidlá, ako aj pracovný program a ostatné informácie týkajúce sa výziev možno získať na týchto adresách Komisie:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Vyžaduje sa, aby návrhy na nepriame akcie RTD boli predložené iba v elektronickej forme prostredníctvom on-line elektronického systému predkladania návrhov (EPSS (8)). Vo výnimočných prípadoch však môže koordinátor požiadať Komisiu na predloženie návrhu v papierovej forme v predstihu pred uzávierkou výzvy. Toto by sa malo uskutočniť písomne na jednu z uvedených adries: Ezio Andreta, Director, European Commission, Directorate General RTD, Directorate G, B-1049 Brussels alebo rtd-nmp@cec.eu.int. K žiadosti treba pripojiť vysvetlenie, prečo sa o výnimku žiada. Navrhovatelia, ktorí si želajú vykonať predloženie v papierovej forme, zodpovedajú za to, aby sa takéto žiadosti o výnimku a s tým spojené postupy vykonali načas s cieľom dodržať uzávierku výzvy.

Všetky návrhy na nepriame akcie RTD musia obsahovať dve časti: formuláre (časť A) a obsahovú časť (časť B).

Návrhy na nepriame akcie RTD možno pripraviť off-line alebo on-line a následne predložiť on-line. Časť B návrhov na nepriame akcie RTD možno predložiť v PDF formáte („portable document format“, kompatibilnom s verziou Adobe 3 alebo vyššou, s vopred nakonfigurovaným typom písma). Komprimované („zazipované“) súbory budú vylúčené.

Softvérový nástroj EPSS (na použitie off-line alebo on-line) je k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Cordis: www.cordis.lu.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené on-line, ktoré nie sú úplné, čitateľné alebo ktoré obsahujú vírusy, budú vylúčené.

Verzie návrhov na nepriame akcie RTD predložené prostredníctvom odstrániteľného elektronického pamäťového média (napr. CD-ROM, diskety), prostredníctvom e-mailu alebo faxom, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, po odsúhlasení Komisiou predložené v papierovej forme, ktoré nie sú úplné, budú vylúčené.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rôznych postupov predloženia návrhov sú uvedené v prílohe J usmernení o vyhodnotení návrhu a výberovom konaní.

6.

Návrhy na nepriame akcie RTD treba Komisii doručiť najneskôr do dátumu a času uzávierky uvedených v príslušnej výzve. Návrhy na nepriame akcie RTD doručené po uzávierke budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov uvedeného v príslušnej výzve, budú vylúčené.

To sa tiež vzťahuje na všetky dodatočné kritériá oprávnenosti uvedené v pracovnom programe.

7.

V prípade za sebou nasledujúcich predložení toho istého návrhu na nepriame akcie RTD Komisia preskúma poslednú verziu doručenú pred uzávierkou a v stanovenom čase príslušnej výzvy.

8.

Návrhy na nepriame akcie RTD možno, ak to príslušná výzva umožňuje, zaradiť  do budúceho hodnotenia.

9.

V celej korešpondencii týkajúcej sa výzvy (napr. pri požadovaní informácií alebo pri predložení návrhu na nepriamu akciu RTD) sa od navrhovateľov žiada citovať príslušný identifikátor výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2002) 4789, zmenené a doplnené rozhodnutiami C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 a C(2004)2002, z ktorých žiadne nebolo ešte uverejnené.

(4)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883 z 27.3.2003, naposledy zmenené a doplnené C(2004) 1855 z 18.5.2004.

(8)  EPSS je nástroj, ktorý pomáha navrhovateľom vytvoriť a predložiť návrhy elektronickou formou.


PRÍLOHA 1

1.   Špecifický program: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru.

2.   Tematické priority/oblasti: Tematická priorita 2: „Technológie informačnej spoločnosti“ (IST) a tematická priorita 3: „Nanotechnológie a nanovedy, vedomostné multifunkčné materiály a nové výrobné procesy a zariadenia“ (NMP).

3.   Názov výzvy: Druhá spoločná výzva tematických priorít 2 a 3.

4.   Označenie výzvy: FP6-2004-IST-NMP-2.

5.   Dátum uverejnenia (1): 15. júna 2004.

6.   Dátum uzávierky (2): 14. 10. 2004 o 17.00 (bruselského miestneho času).

7.   Celkový indikatívny rozpočet: 180 mil. eur s indikatívne vyváženou špecifikáciou financovania medzi jednotlivými tromi cieľmi (spoločný rozpočet pre prioritu 2 a prioritu 3).

8.   Oblasti a nástroje: Návrhy by mali byť zamerané na nasledujúce ciele:

9.   Minimálny počet účastníkov (3):

Cieľ

Minimálny počet

IP a STREP

Tri nezávislé právnické osoby z troch rôznych ČŠ alebo PŠ, najmenej s dvoma ČŠ alebo PKK.

SSA

1právnická osoba

Očakáva sa, že priemyselná sféra prevezme vedúcu úlohu v IP a v relevantných prípadoch tiež v projektoch STREP.

10.   Obmedzenie účasti: Žiadne.

11.   Dohody o konzorciu: Od účastníkov IP sa požaduje uzavretie dohody o konzorciu.

12.   Hodnotiaci postup: Hodnotenie bude jednostupňové. Predkladatelia musia rešpektovať maximálny počet strán (veľkosť písma 12), ako sa uvádza v Príručke pre predkladateľov. Návrhy sa nebudú hodnotiť anonymne.

13.   Hodnotiace kritériá: Príslušné kritériá pre jednotlivé nástroje sú uvedené v prílohe B pracovného programu.

14.   Indikatívny harmonogram hodnotenia a výberu návrhov: Výsledky hodnotenia by mali byť k dispozícii do 2 mesiacov od uzávierky.


(1)  Generálni riaditelia, ktorí sú zodpovední za výzvu, môžu ju uverejniť najviac jeden mesiac pred alebo po plánovanom dátume uverejnenia.

(2)  Keď je dátum uverejnenia skorší ako plánovaný dátum alebo keď sa oneskorí (pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou), dátum/y uzávierky sa náležite upravia v uverejnenej výzve na predkladanie návrhov.

(3)  ČŠ = členské štáty EÚ; PŠ (vrátane PKK) = pridružené štáty; PKK: pridružené kandidátske krajiny. Akákoľvek právnická osoba zriadená v členskom štáte alebo pridruženom štáte a ktorú tvorí požadovaný počet účastníkov, sa môže stať jediným účastníkom v nepriamej akcii.


PRÍLOHA 2

1.   Špecifický program: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru.

2.   Aktivity: Prioritná tematická oblasť výskumu „Nanotechnológie a nanovedy, vedomostné multifunkčné materiály a nové výrobné procesy a zariadenia “ (NMP).

3.   Názov výzvy: EC-NSF koordinovaná aktivita pre počítačový výskum v oblasti materiálov.

4.   Označenie výzvy: FP6-2004-NMP-NSF-1.

5.   Dátum uverejnenia (1): 15. júna 2004.

6.   Dátum uzávierky (2): 14. októbra 2004 o 17.00 (bruselského miestneho času).

7.   Celkový indikatívny rozpočet: 6 mil. eur (podobná výška fondu sa očakáva zo strany NSF na podporu výskumných tímov USA, ktoré sa zúčastnia na projektoch).

8.   Oblasti výzvy a nástroje:

Oblasť

Nástroj

NMP-NSF-1 EU-NSF koordinované aktivity pre počítačový výskum v oblasti materiálov

STREP

9.   Minimálny počet účastníkov:

Nástroj

Minimálny počet účastníkov

STREP

Tri nezávislé právnické osoby z troch rôznych ČŠ alebo PŠ, najmenej s dvoma ČŠ alebo PKK (4)

10.   Obmedzenie účasti: Žiadne.

11.   Dohody o konzorciu: Účastníkom projektu STREP vybraným na základe tejto výzvy sa odporúča, no nenariaďuje, uzavrieť dohodu o konzorciu.

12.   Hodnotiaci postup:

Hodnotenie návrhov projektu STREP bude jednostupňové, v súlade s pravidlami pre FP6 s prílohou B pracovného programu NMP vydaného v decembri 2003. Hodnotiace postupy NSF sa budú uplatňovať pri návrhoch predložených NSF (5).

Návrhy sa nebudú hodnotiť anonymne.

13.   Hodnotiace kritériá:

Príslušné kritériá pre jednotlivé nástroje (vrátane jednotlivých váhových koeficientov a prahových hodnôt, ako aj celkovej prahovej hodnoty) sú uvedené v prílohe B pracovného programu (vydanie 2003).

Pozornosť sa bude venovať relevantnosti návrhov vzhľadom na  všeobecné ciele priority 3, ako aj špecifické ciele popísané pre každú pokrytú tému v rámci tejto výzvy.

14.   Indikatívny harmonogram hodnotenia návrhov a uzavretia zmlúv: Výsledky hodnotenia: mali by byť k dispozícii do 2 mesiacov od uzávierky.


(1)  Generálny riaditeľ, ktorý je zodpovedný za uverejnenie tejto výzvy, môže ju uverejniť najviac jeden mesiac pred alebo po plánovanom dátume uverejnenia.

(2)  Ak sa plánovaný dátum uverejnenia výzvy zmení (pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou), dátum/y uzávierky/ok sa podľa potreby upraví/ia.

(3)  Vzhľadom na indikatívny rozpočet, ktorý je k dispozícii pre túto výzvu, sa očakáva, že bude podporených približne 5 návrhov.

(4)  Požaduje sa vyrovnaná účasť partnerov z Európy a zo Spojených štátov.

(5)  Návrhy žiadateľov o finančnú podporu je potrebné zaslať súčasne EK aj NSF . Nedôjde k žiadnemu zámorskému toku hotovosti. Európske výskumné tímy zašlú návrh EK podľa pravidiel FP6, výskumné tímy USA ho zašlú NSF (pozri webovú adresu: www.nsf.org). Obidva návrhy by sa mali riadiť pravidlami EK a NSF pre predkladateľov, ale ich technická časť by mala byť spoločná.


15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 158/26


Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“

Tematická priorita/doména: Technológie informačnej spoločnosti (IST)

Označenie výzvy: FP6-2004-IST-3

Označenie výzvy: FP6-2004-IST-FETPI

(2004/C 158/09)

1.

Rada v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity a ktoré prispieva k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (1), prijala 30. septembra 2002 špecifický program pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (2002 - 2006) (2) (ďalej len „špecifický program“).

V súlade s článkom 5 ods. 1 špecifického programu prijala Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) 9. decembra 2002 pracovný program (3) (ďalej len „pracovný program“), ktorý podrobnejšie špecifikuje ciele a vedecké a technologické priority špecifického programu a tiež harmonogram jeho realizácie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002, ktoré sa týka pravidiel účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl a diseminácie výsledkov výskumu v rámci Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva (2002 až 2006) (4) (ďalej len „pravidlá účasti“) a uverejnenia výsledkov výskumu, majú sa predkladať návrhy na nepriame akcie RTD (Research and technological development) v súlade s podmienkami výziev na podávanie návrhov.

2.

Tieto výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD (ďalej len „výzvy“) obsahujú všeobecnú časť a osobitné podmienky opísané v prílohách. Prílohy uvádzajú najmä dátumy uzávierky na predkladanie návrhov na nepriame akcie RTD, indikatívny dátum ukončenia vyhodnotení, indikatívny rozpočet, príslušné nástroje a oblasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk na nepriame akcie RTD, minimálny počet zúčastnených a všetky príslušné obmedzenia.

3.

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v pravidlách účasti a na ktoré sa v pravidlách účasti alebo v článku 114 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 finančného nariadenia uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „navrhovatelia“) nevzťahuje žiadny prípad vylúčenia, sú v prípade, že sú podmienky pravidiel účasti a príslušnej výzvy splnené, prizvané predložiť Komisii návrhy na nepriame akcie RTD.

Podmienky účasti navrhovateľov sa overia v rámci  negociácie nepriamej akcie RTD. Predtým však navrhovatelia podpíšu vyhlásenie, ktorým potvrdia, že sa na nich nevzťahuje žiadny prípad uvedený v článku 93 ods. 1 finančného nariadenia. Taktiež predložia Komisii informácie uvedené v článku 173 ods. 2 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení uplatniteľnom na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Európske spoločenstvo prijalo politiku rovnakých príležitostí, a preto sú najmä ženy podporované, aby predložili návrh na nepriame akcie RTD alebo sa zúčastnili na predložení návrhu na nepriame akcie RTD.

4.

Navrhovateľom Komisia dáva k dispozícii príručky pre navrhovateľov na výzvy obsahujúce informácie týkajúce sa prípravy a predloženia návrhu na nepriamu akciu RTD. Komisia taktiež dáva k dispozícii Pravidlá hodnotenia a výber návrhov projektov (7). Tieto príručky a pravidlá, ako aj pracovný program a ostatné informácie týkajúce sa výziev možno získať na týchto adresách Komisie:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brussels, Belgium

e-mail: ist@cec.eu.int

Internetová adresa: www.cordis.lu/ist

5.

Vyžaduje sa, aby návrhy na nepriame akcie RTD boli predložené iba v elektronickej forme prostredníctvom on-line elektronického systému predkladania návrhov (EPSS (8)). Vo výnimočných prípadoch však môže koordinátor požiadať Komisiu na predloženie návrhu v papierovej forme v predstihu pred uzávierkou výzvy. Toto by sa malo uskutočniť písomne na jednu z uvedených adries:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brussels, Belgium

e-mail: ist@cec.eu.int

K žiadosti musí byť pripojené vysvetlenie, prečo sa o výnimku žiada. Navrhovatelia, ktorí si želajú vykonať predloženie v papierovej forme, zodpovedajú za to, aby sa takéto žiadosti o výnimku a s tým spojené postupy vykonali načas s cieľom dodržať uzávierku výzvy.

Všetky návrhy na nepriame akcie RTD musia obsahovať dve časti: formuláre (časť A) a obsahovú časť (časť B).

Návrhy na nepriame akcie RTD možno pripraviť off-line alebo on-line a následne predložiť on-line. Časť B návrhov na nepriame akcie RTD možno predložiť v PDF formáte („portable document format“, kompatibilnom s verziou Adobe 3 alebo vyššou s vopred nakonfigurovaným typom písma). Komprimované („zazipované“) súbory budú vylúčené.

Softvérový nástroj EPSS (na použitie off-line alebo on-line) je k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Cordis: www.cordis.lu.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené on-line, ktoré nie sú úplné, čitateľné alebo ktoré obsahujú vírusy, budú vylúčené.

Verzie návrhov na nepriame akcie RTD predložené prostredníctvom odstrániteľného elektronického pamäťového média (napr. CD-ROM, diskety), prostredníctvom e-mailu alebo faxom, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, po odsúhlasení Komisiou predložené v papierovej forme, ktoré nie sú úplné, budú vylúčené.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rôznych postupov predloženia návrhov sú uvedené v prílohe J Usmernení o vyhodnotení návrhu a výberovom konaní.

6.

Návrhy na nepriame akcie RTD treba Komisii doručiť najneskôr do dátumu a času uzávierky uvedených v príslušnej výzve. Návrhy na nepriame akcie RTD doručené po uzávierke budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov uvedeného v príslušnej výzve, budú vylúčené.

To sa tiež vzťahuje na všetky dodatočné kritériá oprávnenosti uvedené v pracovnom programe.

7.

V prípade za sebou nasledujúcich predložení toho istého návrhu na nepriame akcie RTD Komisia preskúma poslednú verziu doručenú pred uzávierkou a v stanovenom čase príslušnej výzvy.

8.

Návrhy na nepriame akcie RTD možno, ak to príslušná výzva umožňuje, zaradiť  do budúceho hodnotenia.

9.

V celej korešpondencii týkajúcej sa výzvy (napr. pri požadovaní informácií alebo pri predložení návrhu na nepriamu akciu RTD) sa od navrhovateľov žiada citovať príslušný identifikátor výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2002) 4789, zmenené a doplnené rozhodnutiami C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, a C(2004) 2002 z ktorých žiadne nebolo uverejnené.

(4)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883, 27.3.2003, naposledy zmenené a upravené C(2004) 1855, 18.5.2004.

(8)  EPSS je nástroj , ktorý pomáha navrhovateľom vytvoriť a predložiť návrhy elektronickou formou.


PRÍLOHA

1.   Špecifický program: Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru.

2.   Tematická priorita/doména: Technológie informačnej spoločnosti (IST).

3.   Názov výzvy: Výzva 3 v rámci priority IST.

4.   Označenie výzvy: FP6-2004-IST-3.

5.   Dátum uverejnenia: 15.6.2004.

6.   Dátum uzávierky: 22.9.2004 o 17.00 (miestneho bruselského času).

7.   Celkový indikatívny rozpočet: 28 miliónov eur, z toho:

10 miliónov eur pre cieľ 2.3.6.1,

8 miliónov eur pre cieľ 2.3.6.2,

10 miliónov eur pre cieľ 2.3.6.3.

8.   Oblasti a nástroje: Vyzýva sa podať návrhy na nasledovné ciele:

2.3.6.1: Na stimuláciu, povzbudenie a zjednodušenie organizačnej účasti nových členských štátov (NČŠ) a pridružených kandidátskych krajín (PKK) v činnostiach IST.

2.3.6.2: Na prípravu budúcej medzinárodnej spolupráce v IST.

2.3.6.3: Na pokrok na dosiahnutie cieľov Európskej výskumnej oblasti v danej sfére IST. (Pozri nižšie bod 10 o obmedzení účasti na koordinačných akciách.)

Ciele sú otvorené pre akcie využívajúce nasledujúce nástroje:

9.   Minimálny počet účastníkov (1):

Cieľ

Minimálny počet

Všetky ciele

Pre koordinačné akcie: tri nezávislé právnické osoby z troch rôznych ČŠ alebo PŠ, najmenej s dvomi ČŠ alebo PKK.

Pre špecifické podporné akcie: jedna právnická osoba.

10.   Obmedzenie účasti:

Cieľ

Obmedzenie

2.3.6.1 a 2.3.6.2

Žiadne obmedzenie.

2.3.6.3

Pre koordinačné akcie:

Minimálny počet účastníkov musí zahŕňať iba: i) verejné orgány zodpovedné za financovanie alebo riadenie výskumných činností, ktoré sa vykonávajú na celoštátnej alebo regionálnej úrovni, ii) iné celoštátne alebo regionálne organizácie, ktoré financujú alebo riadia takéto výskumné činnosti alebo iii) orgány pôsobiace na európskej úrovni, pričom súčasťou ich misie je paneurópska koordinácia štátom financovaného výskumu.

Nasledujúce právnické osoby sa môu zúčastniť bez obmedzenia mimo minimálneho počtu účastníkov: a) charitatívne alebo iné súkromné organizácie, ktoré tie riadia výskumné programy, ktoré sa strategicky plánujú a uskutočňujú na celoštátnej alebo regionálnej úrovni, alebo b) kľúčoví účastníci v celoštátnych alebo regionálnych výskumných činnostiach, ktoré prinášajú technické expertízy na podporu takých činností, ako je tvorba cestovnej mapy alebo dlhodobé zdieľané vízie.

Pre špecifické podporné akcie:

Žiadne obmedzenie.

11.   Dohoda o konzorciu: Vyžaduje sa, aby účastníci akcií v rámci výskumu a technologického rozvoja (RTD), vyplývajúcich z tejto výzvy, uzatvorili dohodu o konzorciu.

12.   Hodnotiaci postup: Hodnotenie sa riadi jednostupňovou procedúrou. Návrhy sa nebudú posudzovať anonymne.

13.   Hodnotiace kritériá: Pozri časť 2.5 pracovného programu IST 2003 — 04 (2).

14.   Indikatívne hodnotiace a výberové lehoty: Výsledky hodnotenia by mali byť k dispozícii do dvoch mesiacov od dátumu uzávierky.

Budúce a novoobjavujúce sa technológie (FET) – Proaktívne iniciatívy

1.

:

Špecifický program

:

Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru.

2.

:

Tematická priorita/doména

:

Technológie informačnej spoločnosti (IST).

3.

:

Názov výzvy

:

Budúce a novoobjavujúce sa technológie — Proaktívne iniciatívy.

4.

:

Označenie výzvy

:

FP6-2004-IST-FETPI.

5.

:

Dátum uverejnenia

:

15. 6. 2004.

6.

:

Dátum uzávierky (3)

:

22. 9. 2004 o 17.00 (miestneho bruselského času).

7.

:

Celkový indikatívny rozpočet

:

80 miliónov eur.

8.

:

Oblasti a nástroje

:

Výzva je určená týmto oblastiam:

2.3.4.2.iv): Kvantové informačné spracovanie a komunikácie,

2.3.4.2.v): Globálna informatika,

2.3.4.2.vi): Novoobjavujúca sa nanoelektronika,

2.3.4.2.vii): Inteligentné informačné systémy s bioinšpiráciou.

Oblasti sú otvorené pre akcie využívajúce nasledujúce nástroje:

Oblasť

Nástroj/e

2.3.4.2.iv)

Integrované projekty

2.3.4.2.v), 2.3.4.2.vi), 2.3.4.2.vii)

Integrované projekty, siete excelencie (4)

9.

:

Minimálny počet účastníkov (5)

:

Oblasť

Minimálny počet

Všetky oblasti

Tri nezávislé právnické osoby z troch rôznych ČŠ alebo PŠ, najmenej s dvoma ČŠ alebo PKK

10.

:

Obmedzenie účasti

:

Žiadne.

11.

:

Dohoda o konzorciu

:

Vyžaduje sa, aby účastníci akcií v rámci výskumu a technologického rozvoja (RTD) vybraní na základe tejto výzvy uzatvorili dohodu o konzorciu.

12.

:

Hodnotiaci postup

:

Hodnotenie sa riadi jednostupňovou procedúrou. Návrhy sa nebudú posudzovať anonymne.

13.

:

Hodnotiace kritériá

:

Pozri časť 2.5 Pracovného programu IST 2003 — 04 (6).

14.

:

Indikatívne hodnotiace a výberové lehoty

:

Výsledky hodnotenia by mali byť k dispozícii do dvoch mesiacov od dátumu uzávierky.


(1)  ČŠ = členské štáty EÚ; PŠ (vrátane PKK) = pridružené štáty; PKK: pridružené kandidátske krajiny. Akákoľvek právnická osoba zriadená v členskom štáte alebo pridruženom štáte a ktorú tvorí požadovaný počet účastníkov, môže byť jediným účastníkom v nepriamej akcii.

(2)  Cf. Technológie informačnej spoločnosti na http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.

(3)  Prednávrhy možno predložiť e-mailom alebo faxom kedykoľvek do 1.7.2004.

(4)  Pozri časť 2.3.4.2 Pracovného programu IST 2003 - 04.

(5)  ČŠ = členské štáty EÚ; PŠ (vrátane PKK) = pridružené štáty; PKK: pridružené kandidátske krajiny. Akákoľvek právnická osoba zriadená v členskom štáte alebo pridruženom štáte a ktorú tvorí požadovaný počet účastníkov, môže byť jediným účastníkom v nepriamej akcii.

(6)  Pozri Technológie informačnej spoločnosti na http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.