ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 15

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
20. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 24/2009 z 19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2008/30)

1

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32)

14

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

20.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/1


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (ES) č. 24/2009

z 19. decembra 2008

o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami

(ECB/2008/30)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa ustanovuje, že na plnenie svojich požiadaviek na štatistické vykazovanie má Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) právo zbierať s pomocou národných centrálnych bánk štatistické informácie v medziach referenčnej spravodajskej skupiny a v rozsahu potrebnom na realizáciu úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“). Z článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2533/98 vyplýva, že finančné spoločnosti osobitného účelu zaoberajúce sa sekuritizačnými transakciami tvoria súčasť referenčnej spravodajskej skupiny na účely plnenia požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie okrem iného v oblasti menovej a finančnej štatistiky. Článok 3 nariadenia (ES) č. 2533/98 tiež vyžaduje, aby ECB špecifikovala aktuálnu spravodajskú skupinu v rámci obmedzení referenčnej spravodajskej skupiny, a oprávňuje ju úplne alebo čiastočne oslobodiť určité triedy spravodajských jednotiek od povinnosti štatistického vykazovania.

(2)

Cieľom predkladania údajov o finančných spoločnostiach osobitného účelu je poskytnúť ECB primerané štatistiky o finančných činnostiach podsektora finančných spoločností osobitného účelu v zúčastnených členských štátoch, ktoré sa považujú za jedno hospodárske územie.

(3)

Keďže medzi sekuritizačnými činnosťami finančných spoločností osobitného účelu a peňažnými finančnými inštitúciami sú úzke väzby, vyžaduje sa konzistentné, vzájomne sa dopĺňajúce a jednotné vykazovanie finančných spoločností osobitného účelu a peňažných finančných inštitúcií. Preto je potrebné štatistické informácie poskytované v súlade s týmto nariadením posudzovať spolu s požiadavkami na údaje od peňažných finančných inštitúcií, ktoré sa týkajú úverov v sekuritizácii, ako je to ustanovené v nariadení Európskej centrálnej banky (ES) č. 24/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32) (2).

(4)

Integrovaný prístup v oblasti štatistického vykazovania finančných spoločností osobitného účelu a peňažných finančných inštitúcií a výnimky, ktoré sú prípustné podľa tohto nariadenia, majú za cieľ minimalizovať bremeno štatistického vykazovania spravodajských jednotiek a vyhnúť sa prelínaniu vo vykazovaní štatistických informácií finančnými spoločnosťami osobitného účelu a peňažnými finančnými inštitúciami.

(5)

Národné centrálne banky by mali byť oprávnené oslobodiť finančné spoločnosti osobitného účelu od spravodajských povinností, ktoré by spôsobovali neprimerane vysoké náklady v porovnaní s ich štatistickým prínosom.

(6)

Hoci nariadenia, ktoré boli prijaté na základe článku 34.1 štatútu ESCB, nepriznávajú žiadne práva ani neukladajú žiadne povinnosti nezúčastneným členským štátom, článok 5 štatútu ESCB sa uplatňuje na všetky členské štáty bez ohľadu na to, či prijali euro. Odôvodnenie 17 nariadenia (ES) č. 2533/98 objasňuje, že z článku 5 štatútu ESCB, spolu s článkom 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva“), nezúčastneným členským štátom vyplýva povinnosť vypracovať a vykonávať na vnútroštátnej úrovni všetky opatrenia, ktoré považujú za primerané na uskutočňovanie zberu štatistických informácií potrebných na plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie a na včasnú prípravu v oblasti štatistiky, aby sa mohli stať zúčastnenými členskými štátmi.

(7)

Sankčný režim ECB, ktorý je ustanovený v článku 7 nariadenia (ES) č. 2533/98, sa vzťahuje na finančné spoločnosti osobitného účelu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„FVC“ je podnik založený podľa vnútroštátneho práva alebo práva Spoločenstva, a to podľa:

i)

zmluvného práva ako spoločný fond spravovaný správcovskými spoločnosťami;

ii)

práva týkajúceho sa správy spoločného majetku;

iii)

obchodného práva ako akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným;

iv)

akéhokoľvek podobného mechanizmu,

ktorého hlavná činnosť spĺňa nasledujúce kritériá:

a)

má záujem vykonávať alebo vykonáva jednu alebo viac sekuritizačných transakcií a je chránený pred hrozbou konkurzu alebo inej platobnej neschopnosti pôvodcu a

b)

vydáva alebo má záujem vydávať cenné papiere, podiely v sekuritizačných fondoch, iné dlhové nástroje a/alebo finančné deriváty a/alebo právne alebo ekonomicky vlastní alebo môže vlastniť podkladové aktíva pre vydanie cenných papierov, podiely v sekuritizačných fondoch, iné dlhové nástroje a/alebo finančné deriváty, ktoré sa ponúkajú na predaj verejnosti alebo predajú prostredníctvom neverejných emisií cenných papierov.

Pojem finančná spoločnosť osobitného účelu (ďalej len „FVC“) nezahŕňa:

peňažné finančné inštitúcie zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32),

investičné fondy v zmysle článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 958/2007 z 27. júla 2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8) (3);

2.

„sekuritizácia“ je transakcia alebo metóda, prostredníctvom ktorej sa aktíva alebo fond aktív prevedú na subjekt, ktorý je oddelený od pôvodcu a je vytvorený alebo je určený na účely sekuritizácie a/alebo je úverové riziko aktíva alebo fondu aktív, alebo jeho časti prevedené na investorov, ktorí investovali do cenných papierov, podielov v sekuritizačných fondoch, iných dlhových nástrojov a/alebo finančných derivátov vydaných subjektom, ktorý je oddelený od pôvodcu a je vytvorený alebo je určený na účely sekuritizácie, a:

a)

v prípade prevodu úverového rizika sa tento prevod vykoná jedným z nasledujúcich spôsobov:

ekonomickým prevodom sekuritizovaných aktív na subjekt, ktorý je oddelený od pôvodcu a vytvorený alebo určený na účely sekuritizácie. To sa dosiahne prevodom vlastníckeho práva sekuritizovaných aktív od pôvodcu alebo prostredníctvom spoluúčasti,

použitím úverových derivátov, záruk alebo iných podobných nástrojov,

a

b)

pokiaľ sú tieto cenné papiere, podiely v sekuritizačných fondoch, dlhové nástroje a/alebo finančné deriváty vydané, nepredstavujú platobné záväzky pôvodcu;

3.

„pôvodca“ je prevodca aktív alebo fondu aktív a/alebo úverového rizika aktív alebo fondu aktív do sekuritizačnej štruktúry;

4.

„zúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý prijal euro;

5.

„nezúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý neprijal euro;

6.

„spravodajská jednotka“ je spravodajský agent v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98;

7.

„rezident“ je rezident podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98. Na účely tohto nariadenia a v prípade, ak sa právny subjekt nevyznačuje žiadnym fyzickým rozmerom, sa miesto, kde je takýto subjekt rezidentom, určí na základe ekonomického teritória, podľa práva ktorého je takýto subjekt registrovaný. Ak subjekt nie je registrovaný, ako kritérium sa použije právny domicil, teda krajina, ktorej právnym poriadkom sa spravuje vznik a následná činnosť subjektu;

8.

„PFI“ je peňažná finančná inštitúcia podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32);

9.

„príslušná NCB“ je národná centrálna banka zúčastneného členského štátu, ktorého rezidentom je príslušná FVC;

10.

„začatie činnosti“ je akákoľvek činnosť vrátane akýchkoľvek prípravných opatrení, týkajúca sa sekuritizácie, s výnimkou samotného založenia subjektu, od ktorého sa neočakáva začatie výkonu sekuritizačnej činnosti v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Výkon akejkoľvek činnosti FVC v čase, keď sa sekuritizačná činnosť očakávala, znamená začatie činnosti.

Článok 2

Spravodajská skupina

1.   Finančné spoločnosti osobitného účelu, ktoré sú rezidentmi na území zúčastneného členského štátu, tvoria referenčnú spravodajskú skupinu. Na referenčnú spravodajskú skupinu sa vzťahuje povinnosť stanovená v článku 3 ods. 2.

2.   Referenčná spravodajská skupina, z ktorej sú vylúčené tie finančné spoločnosti osobitného účelu, na ktoré sa v plnom rozsahu vzťahuje výnimka podľa článku 5 ods. 1 písm. c), tvorí aktuálnu spravodajskú skupinu. Na aktuálnu spravodajskú skupinu sa vzťahujú spravodajské povinnosti stanovené v článku 4, ak jej nebola udelená výnimka podľa článku 5. Finančné spoločnosti osobitného účelu, ktoré sú povinné predkladať ročnú účtovnú závierku podľa článku 5 ods. 3 alebo na ktoré sa vzťahujú ad hoc spravodajské povinnosti podľa článku 5 ods. 5, tvoria tiež súčasť aktuálnej spravodajskej skupiny.

3.   Pokiaľ FVC nemá právnu subjektivitu podľa vnútroštátneho práva, osoby oprávnené zastupovať FVC alebo v prípade neexistencie zastúpenia osoby, ktoré sú podľa platného vnútroštátneho práva zodpovedné za konanie FVC, sú zodpovedné za vykazovanie informácií požadovaných týmto nariadením.

Článok 3

Zoznam finančných spoločností osobitného účelu na štatistické účely

1.   Výkonná rada ECB vytvorí a vedie na štatistické účely zoznam finančných spoločností osobitného účelu, ktoré tvoria referenčnú spravodajskú skupinu. Finančné spoločnosti osobitného účelu predkladajú národným centrálnym bankám údaje, ktoré národné centrálne banky požadujú podľa usmernenia ECB/2008/31 z 19. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie) (4). Zoznam finančných spoločností osobitného účelu a jeho aktualizácie sprístupnia NCB a ECB vhodným spôsobom, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, internetu alebo ak o to dotknuté spravodajské jednotky požiadajú, v papierovej podobe.

2.   FVC informuje príslušnú NCB o jej existencii do jedného týždňa od momentu začatia činnosti, a to bez ohľadu na to, či predpokladá, že bude podliehať pravidelnému výkazníctvu podľa tohto nariadenia.

3.   Ak je posledná dostupná elektronická verzia zoznamu uvedeného v odseku 1 nesprávna, ECB neuloží sankciu žiadnemu subjektu, ktorý riadne nesplnil požiadavky na vykazovanie, ak bola požiadavka stanovená v odseku 2 splnená a daný subjekt sa v dobrej viere spoľahol na nesprávny zoznam.

Článok 4

Požiadavky na štvrťročné štatistické vykazovanie a pravidlá vykazovania

1.   Aktuálna spravodajská skupina poskytne príslušnej NCB štvrťročne údaje o zostatkových hodnotách, finančných transakciách a odpisoch/zníženiach hodnoty aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu ku koncu kalendárneho štvrťroku v súlade s prílohami I a II.

2.   NCB môžu zbierať štatistické informácie o cenných papieroch vydaných a držaných finančnými spoločnosťami osobitného účelu, požadované podľa odseku 1, podľa jednotlivých cenných papierov v rozsahu, v akom možno údaje uvedené v odseku 1 odvodiť v súlade s minimálnymi štatistickými normami uvedenými v prílohe III.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá vykazovania uvedené v prílohe II, všetky aktíva a pasíva finančných spoločností osobitného účelu sa vykazujú podľa tohto nariadenia v súlade s pravidlami vykazovania stanovenými príslušným vnútroštátnym právom, ktorým sa transponuje smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (5). Účtovné pravidlá podľa príslušného vnútroštátneho práva, ktoré transponujú štvrtú smernicu Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcu z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (6), sa vzťahujú na finančné spoločnosti osobitného účelu, na ktoré sa nevzťahuje vnútroštátne právo transponujúce smernicu 86/635/EHS. Akékoľvek iné príslušné vnútroštátne alebo medzinárodné účtovné štandardy alebo postupy sa vzťahujú na finančné spoločnosti osobitného účelu, na ktoré sa nevzťahuje vnútroštátne právo transponujúce niektorú z týchto smerníc.

4.   Ak odsek 3 vyžaduje vykazovanie nástrojov podľa trhovej hodnoty, NCB môžu oslobodiť finančné spoločnosti osobitného účelu od povinnosti vykazovať tieto nástroje podľa trhovej hodnoty v prípade, ak by boli s tým spojené náklady FVC neprimerané vysoké. V takomto prípade použijú finančné spoločnosti osobitného účelu ocenenia používané na účely správ pre investorov.

5.   Ak sa podľa praxe na vnútroštátnom trhu dostupné informácie zostavujú k určitému dňu v rámci štvrťroka, NCB môžu umožniť spravodajským jednotkám vykazovať tieto štvrťročné údaje, ak sú tieto údaje porovnateľné a ak sú zohľadnené významné transakcie uskutočnené v období od tohto dňa až do konca štvrťroka.

6.   FVC môže po dohode s príslušnou NCB namiesto údajov o odpisoch/zníženiach hodnoty aktív požadovaných podľa odseku 1 poskytnúť iné informácie, ktoré umožnia NCB odvodiť požadované údaje o odpisoch/zníženiach hodnoty aktív.

Článok 5

Výnimky

1.   NCB môžu udeliť výnimky z požiadaviek na vykazovanie stanovených v článku 4 takto:

a)

NCB môžu udeliť finančným spoločnostiam osobitného účelu výnimku z povinnosti vykazovať údaje týkajúce sa úverov, ktorých pôvodcami sú peňažné finančné inštitúcie eurozóny a sú rozdelené podľa splatnosti, sektora a rezidentskej príslušnosti dlžníkov, a keď tieto peňažné finančné inštitúcie pokračujú v správe sekuritizovaných úverov v zmysle nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32). Nariadenie (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) umožňuje vykazovanie týchto údajov.

b)

NCB môžu pri finančných spoločnostiach osobitného účelu upustiť od všetkých požiadaviek na vykazovanie podľa príĺohy I, okrem povinnosti štvrťročne predkladať výkazy údajov o zostatkových hodnotách všetkých aktív, a to ku koncu kalendárneho štvrťroku, za predpokladu, že finančné spoločnosti osobitného účelu prispievajú do agregovaných štvrťročných účtov aktív/pasív v podiele minimálne 95 % z celkového počtu aktív finančných spoločností osobitného účelu, pokiaľ ide o zostatkové hodnoty v každom zúčastnenom členskom štáte. NCB včas kontrolujú plnenie tejto podmienky, aby v prípade potreby udelili alebo zrušili akúkoľvek výnimku s účinnosťou od začiatku každého kalendárneho roku.

c)

V tej miere, ako údaje uvedené v článku 4 môžu byť odvodené podľa minimálnych štatistických noriem, ako sú stanovené v prílohe III, z iných verejných alebo dohliadacích zdrojov štatistických údajov, a bez toho, aby boli dotknuté písmená a) a b), NCB môžu po konzultácii s ECB čiastočne alebo úplne upustiť od požiadaviek na vykazovanie stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu voči spravodajským jednotkám.

2.   Finančné spoločnosti osobitného účelu si môžu zvoliť s predchádzajúcim súhlasom príslušnej NCB, že nevyužijú výnimku upravenú v odseku 1 a namiesto toho plnia všetky požiadavky na vykazovanie podľa článku 4.

3.   Finančné spoločnosti osobitného účelu, ktoré požívajú výhody plynúce z výnimky v zmysle odseku 1 písm. c), predkladajú ročnú účtovnú závierku príslušnej NCB, ak nie je prístupná z verejných zdrojov, do šiestich mesiacov po ukončení referenčného obdobia alebo v najbližšom ďalšom možnom období podľa príslušnej vnútroštátnej právnej praxe v členskom štáte, v ktorom je FVC rezidentom. Príslušná NCB vyrozumie tie finančné spoločnosti osobitného účelu, ktoré podliehajú takejto spravodajskej povinnosti.

4.   Príslušná NCB zruší výnimku stanovenú v odseku 1 písm. c) v prípade, ak údaje podľa štatistických noriem, ktoré sú porovnateľné s tými, čo sú predpísané týmto nariadením, neboli prístupné príslušnej NCB počas troch po sebe nasledujúcich vykazovaných období bez ohľadu na zavinenie dotknutej FVC. Finančné spoločnosti osobitného účelu začnú vykazovať údaje tak, ako je stanovené v článku 4, avšak nie neskôr ako tri mesiace po tom, čo NCB oznámila spravodajským jednotkám, že výnimka bola zrušená.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, na účely splnenia požiadaviek stanovených týmto nariadením NCB vznesú ad hoc požiadavky na vykazovanie finančných spoločností osobitného účelu, ktorým bola udelená výnimka v zmysle odseku 1 písm. c). Finančné spoločnosti osobitného účelu poskytnú informácie požadované ad hoc do 15 pracovných dní odo dňa, keď si ich príslušná NCB vyžiadala.

Článok 6

Včasnosť

NCB predložia ECB údaje o agregovaných štvrťročných aktívach a pasívach zahŕňajúce pozície finančných spoločností osobitného účelu v každom zúčastnenom členskom štáte do konca pracovného času 28. pracovný deň po ukončení štvrťroka, ktorého sa tieto údaje týkajú. NCB stanovia termíny na prijatie potrebných údajov od spravodajských jednotiek.

Článok 7

Minimálne normy a vnútroštátny režim vykazovania

1.   Finančné spoločnosti osobitného účelu plnia požiadavky na vykazovanie, ktoré sa na ne vzťahujú v súlade s minimálnymi normami prenosu, presnosti, pojmovej zhody a revízií, tak ako je to uvedené v prílohe III.

2.   NCB vymedzujú a implementujú režim vykazovania, ktorý má aktuálna spravodajská skupina dodržiavať v súlade s vnútroštátnymi charakteristikami. NCB zabezpečia, aby tento režim vykazovania poskytoval požadované štatistické informácie a umožňoval dôslednú kontrolu dodržiavania minimálnych noriem prenosu, presnosti, pojmového súladu a revízií, tak ako je uvedené v prílohe III.

Článok 8

Overovanie a povinný zber

Právo overovať alebo zbierať informácie, ktoré sú spravodajské jednotky povinné poskytovať podľa tohto nariadenia, uplatňujú NCB bez toho, aby bolo dotknuté právo ECB overovať alebo zbierať informácie samostatne. NCB uplatňujú toto právo najmä vtedy, ak inštitúcia zaradená do aktuálnej spravodajskej skupiny nespĺňa minimálne normy prenosu, presnosti, pojmového súladu a revízií, ktoré sú uvedené v prílohe III.

Článok 9

Začiatok vykazovania

1.   FVC, ktorá začala svoju činnosť pred 24. marcom 2009 alebo v tento deň, informuje príslušnú NCB o svojej existencii do konca marca 2009 bez ohľadu na to, či predpokladá, že bude podliehať pravidelnému vykazovaniu podľa tohto nariadenia.

2.   FVC, ktorá začala svoju činnosť po 24. marci 2009, informuje príslušnú NCB o svojej existencii podľa článku 3 ods. 2.

3.   Prvé výkazy v súlade s požiadavkami na štatistické vykazovanie, ktorým FVC podlieha podľa článkov 4 a 5, začne FVC poskytovať v súvislosti so štvrťročnými údajmi z decembra 2009. Pri prvom vykazovaní údajov sa vykazujú iba zostatkové hodnoty.

4.   FVC, ktorá začala svoju činnosť po 31. decembri 2009, pokiaľ predkladá výkaz prvýkrát, vykazuje údaje štvrťročne odo dňa vykonania pôvodnej sekuritizovanej transakcie.

5.   FVC, ktorá začala svoju činnosť po prijatí eura členským štátom po 31. decembri 2009, a pokiaľ predkladá výkaz prvýkrát, vykazuje údaje štvrťročne odo dňa vykonania pôvodnej sekuritizovanej transakcie.

Článok 10

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. decembra 2008

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Pozri stranu 14 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 211, 11.8.2007, s. 8.

(4)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(5)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA ŠTATISTICKÉ VYKAZOVANIE

Tabuľka 1

Zostatkové hodnoty a transakcie

 

A.

Tuzemsko

B.

Ostatné zúčastnené členské štáty

C.

ZS

D.

Spolu

Spolu

PFI

NpFI – spolu

Spolu

PFI

NpFI – spolu

 

Verejná správa (S.13)

 

Ostatní rezidenti

 

Verejná správa

 

Ostatní rezidenti

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)

Poisťovne a penzijné fondy (S.125)

Nefinančné spoločnosti (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie poskytujúce služby domácnostiam (S.14 + S.15)

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)

Poisťovne a penzijné fondy (S.125)

Nefinančné spoločnosti (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie poskytujúce služby domácnostiam (S.14 + S.15)

 

z toho FVC

 

z toho FVC

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Poskytnuté vklady a úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sekuritizované úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a.

PFI eurozóny ako pôvodca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok a do 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b.

Verejná správa eurozóny ako pôvodca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c.

OFS (1) a PPF (2) eurozóny ako pôvodca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2d.

NS (3) eurozóny ako pôvodca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

pôvodca mimo eurozóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Iné cenné papiere ako akcie  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok a do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostatné sekuritizované aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a.

z toho verejná správa eurozóny ako pôvodca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b.

z toho NS eurozóny ako pôvodca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Akcie a iné majetkové účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Fixné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Prijaté vklady a úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Vydané dlhové cenné papiere  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok a do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ostatné záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 2

Odpisy/Zníženia hodnoty

 

D.

Spolu

 

 

AKTÍVA

 

2.

Sekuritizované úvery

 


(1)  Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovní a penzijných fondov.

(2)  Poisťovne a penzijné fondy.

(3)  Nefinančné spoločnosti.

(4)  V súlade s článkom 4 ods. 2 sa NCB môžu rozhodnúť, že budú zbierať tieto údajové položky podľa jednotlivých cenných papierov.


PRÍLOHA II

VYMEDZENIE POJMOV

ČASŤ 1

Vymedzenie kategórií nástrojov

Táto tabuľka poskytuje podrobný štandardný opis kategórií nástrojov, ktoré národné centrálne banky (ďalej len „NCB“) transponujú do príslušných kategórií platných na vnútroštátnej úrovni v súlade s týmto nariadením. Tabuľka nepredstavuje zoznam individuálnych finančných nástrojov a ich opis nie je úplný. Vymedzenia pojmov odkazujú na Európsky systém národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (ďalej len „ESA 95“).

Všetky finančné aktíva a pasíva sa musia vykazovať v hrubom vyjadrení, t. j. finančné aktíva sa nemôžu vykazovať v čistom vyjadrení k finančným pasívam.

Tabuľka A

Vymedzenie kategórií nástrojov aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami

KATEGÓRIE AKTÍV

Kategória

Opis hlavných znakov

1.

Poskytnuté vklady a úvery

Na účely systému vykazovania ich tvoria finančné prostriedky, ktoré finančné spoločnosti osobitného účelu zaoberajúce sa sekuritizačnými transakciami požičali dlžníkom a ktoré nie sú doložené dokumentmi alebo sú reprezentované jediným dokumentom, aj keď sa stal obchodovateľným.

Obsahom sú nasledujúce položky:

vklady uložené v peňažných finančných inštitúciách,

úvery poskytnuté finančným spoločnostiam osobitného účelu,

nároky vyplývajúce zo spätných repoobchodov alebo požičiavanie cenných papierov oproti peňažnej zábezpeke. Protiplnenie hotovosti platené za cenné papiere kúpené finančnými spoločnosťami osobitného účelu alebo výpožičky cenných papierov oproti hotovostnému kolaterálu (pozri kategóriu 9).

Táto položka zahŕňa tiež držbu bankoviek a mincí v obehu denominovaných v eurách a v iných menách, ktoré sa bežne používajú na uskutočňovanie platieb.

2.

Sekuritizované úvery

Na účely systému vykazovania ich tvoria finančné prostriedky požičané dlžníkom a nadobudnuté spravodajskými jednotkami od pôvodcu. Tieto finančné prostriedky nie sú doložené dokumentmi alebo sú reprezentované jediným dokumentom, aj keď sa stal obchodovateľným.

Táto kategória ďalej obsahuje:

finančný lízing poskytnutý tretím osobám: finančným lízingom sa rozumie zmluva, na základe ktorej oprávnený vlastník tovaru dlhodobej spotreby („prenajímateľ“) požičiava tieto aktíva tretej osobe („nájomca“) na väčšinu času, prípadne celý čas ekonomickej životnosti aktív, výmenou za splátky zahŕňajúce cenu tovaru plus pripísaný úrok. V skutočnosti sa predpokladá, že nájomca získa všetky výhody, ktoré možno odvodiť z používania tovaru, a znáša náklady a nebezpečenstvo spojené s vlastníctvom. Na štatistické účely sa finančný lízing považuje za úver poskytnutý nájomcovi prenajímateľom, umožňujúci nájomcovi kúpiť tovar dlhodobej spotreby. Finančný lízing poskytnutý pôvodcom konajúcim ako prenajímateľ sa zaznamenáva v rámci položky aktív „sekuritizované úvery“. Aktíva (tovar dlhodobej spotreby), ktoré boli požičané nájomcovi, sa nezaznamenávajú,

nedobytné úvery, ktoré zatiaľ neboli splatené ani odpísané: za nedobytné úvery sa považujú úvery, ktorých splátky nie sú včas splatené alebo sú iným spôsobom označené ako znehodnotené,

držba neobchodovateľných cenných papierov, držba iných cenných papierov ako akcie a iné majetkové účasti, ktoré nie sú obchodovateľné a nemožno ich obchodovať na sekundárnych trhoch, pozri aj „obchodované úvery“,

obchodované úvery: úvery, ktoré sa de facto stali obchodovateľnými, sa majú klasifikovať ako položka „sekuritizované úvery“ v rámci aktív za predpokladu, že naďalej zostávajú doložené jediným dokumentom a spravidla sa obchodujú len príležitostne,

podriadený dlh vo forme vkladov alebo úverov: podriadené dlhové nástroje predstavujú podriadenú pohľadávku voči vydávajúcej inštitúcii, ktorú možno uplatniť, až keď boli uspokojené všetky pohľadávky s vyšším postavením (napr. vklady/úvery), čím nadobúdajú niektoré znaky „akcií a iných majetkových účastí“. K podriadenému dlhu sa na štatistické účely má pristupovať podľa charakteru finančného nástroja, t. j. sa klasifikuje buď ako „sekuritizované úvery“, alebo ako „iné cenné papiere ako akcie“ podľa charakteru nástroja. Ak sa v súčasnosti všetky formy podriadeného dlhu držané finančnou spoločnosťou osobitného účelu (ďalej len „FVC“) klasifikujú na štatistické účely ako jediné číslo, toto číslo sa má klasifikovať v rámci položky „iné cenné papiere ako akcie“ na základe toho, že podriadený dlh tvoria v prvom rade cenné papiere a nie úvery.

Sekuritizované úvery sa vykazujú podľa nasledujúcich pravidiel:

členenie podľa splatnosti sa vyžaduje pre úvery poskytované nefinančným spoločnostiam, ktorých pôvodcami sú peňažné finančné inštitúcie eurozóny. To znamená splatnosť v čase poskytnutia úveru, t. j. pôvodná splatnosť, a vzťahuje sa na fixné obdobie, v ktorom je úver splatný,

úvery sa vykazujú v nominálnej hodnote aj v prípade, že obstarávacia cena od pôvodcu bola odlišná. Protipoložka rozdielu medzi nominálnou hodnotou a obstarávacou cenou sa zahrnie pod položku „ostatné pasíva“.

Táto položka obsahuje sekuritizované úvery bez ohľadu na skutočnosť, či prevládajúce účtovné postupy vyžadujú rozlišovanie úverov v bilancii spravodajskej jednotky.

3.

Iné cenné papiere ako akcie

Držba iných cenných papierov ako akcie alebo iné majetkové účasti, ktoré sú obchodovateľné a zvyčajne sa obchodujú na sekundárnych trhoch alebo ktorými možno vyrovnávať pozíciu na trhu a ktoré nepriznávajú držiteľovi žiadne vlastnícke práva vo vzťahu k vydávajúcej inštitúcii.

Táto položka zahŕňa:

držbu cenných papierov bez ohľadu na to, či sú doložené dokumentmi, ktoré priznávajú držiteľovi nepodmienené právo na pevne stanovený alebo zmluvne určený príjem vo forme kupónových platieb a/alebo vo forme určenej pevne stanovenej sumy k určitému dátumu alebo dátumom, alebo počínajúc dátumom určeným v čase emisie,

podriadený dlh vo forme dlhových cenných papierov.

Cenné papiere požičané v rámci operácií požičiavania cenných papierov alebo predané v rámci repoobchodov zostávajú v bilancii pôvodného vlastníka a nezaznamenávajú sa v bilancii dočasného nadobúdateľa, ak existuje pevný záväzok vykonať reverznú operáciu a nielen iba možnosť ju vykonať (pozri tiež kategóriu 9). Ak dočasný nadobúdateľ predá prijaté cenné papiere, tento predaj sa musí zaznamenať ako priama transakcia s cennými papiermi a musí sa zaznamenať v bilancii dočasného nadobúdateľa ako negatívna pozícia v portfóliu cenných papierov.

Členenie podľa splatnosti sa vyžaduje v prípade držby iných cenných papierov ako akcie. To znamená splatnosť pri emisii, t. j. pôvodná splatnosť, čím sa rozumie pevne stanovená lehota životnosti finančného nástroja, pred uplynutím ktorej nemôže byť splatený.

Táto položka obsahuje iné cenné papiere ako akcie, ktoré boli sekuritizované, bez ohľadu na to, či prevládajúce účtovné postupy požadujú rozlišovanie cenných papierov v bilancii spravodajskej jednotky.

4.

Iné sekuritozované aktíva

Táto položka obsahuje iné sekuritizované aktíva ako uvedené v kategórii 2 a 3, ako daňové pohľadávky alebo obchodné úvery, bez ohľadu na to, či prevládajúce účtovné postupy požadujú rozlišovanie aktív v bilancii spravodajskej jednotky.

5.

Akcie a iné majetkové účasti

Držba cenných papierov, ktoré predstavujú vlastnícke práva v spoločnostiach alebo kvázispoločnostiach. Tieto cenné papiere vo všeobecnosti oprávňujú držiteľov akcií na podiel na zisku spoločností alebo kvázispoločností a na podiel na ich vlastných finančných prostriedkoch v prípade likvidácie.

6.

Finančné deriváty

V rámci tejto položky sa vykazujú tieto finančné deriváty:

opcie,

opčné listy,

futures,

swapy, najmä úverové defaultové swapy.

Celkové budúce záväzky vyplývajúce z derivátových zmlúv sa nevykazujú ako bilančné položky.

Táto položka neobsahuje finančné deriváty, ktoré nepatria do bilancie podľa vnútroštátnych pravidiel.

7.

Fixné aktíva

Táto položka zahŕňa investície do hmotných fixných aktív, napr. do obytných domov, iných budov a stavieb a nebytových domov.

8.

Ostatné aktíva

Toto je zostávajúca položka, ktorá je uvedená v bilancii na strane aktív a je vymedzená ako „aktíva inde nezahrnuté“. Táto položka môže obsahovať:

prijaté naakumulované úroky z vkladov a úverov,

naakumulované úroky z iných cenných papierov ako akcie,

naakumulované nájomné z fixných aktív,

pohľadávky, ktoré nesúvisia s hlavnou obchodnou činnosťou FVC.

KATEGÓRIE PASÍV

Kategória

Opis hlavných znakov

9.

Prijaté úvery a vklady

Sumy, ktoré finančné spoločnosti osobitného účelu dlhujú veriteľom, iné ako sumy vyplývajúce z emisie obchodovateľných cenných papierov. Túto položku tvoria:

úvery: úvery poskytnuté vykazujúcim finančným spoločnostiam osobitného účelu, ktoré nie sú doložené dokumentmi alebo sú reprezentované jediným dokumentom, aj keď sa stal obchodovateľným,

neobchodovateľné dlhové nástroje vydané finančnými spoločnosťami osobitného účelu: nástroje sa môžu označovať ako „neobchodovateľné“ v tom zmysle, že existujú obmedzenia prevodu vlastníckeho práva k nástroju, čo znamená, že ich nemožno obchodovať na trhu, alebo hoci sú technicky obchodovateľné, nemožno s nimi obchodovať z dôvodu absencie organizovaného trhu. Neobchodovateľné nástroje vydané spravodajskými jednotkami, ktoré sa následne stanú obchodovateľnými a s ktorými možno obchodovať na sekundárnych trhoch, sa majú preklasifikovať ako „dlhové cenné papiere“,

repoobchody: protipoložka k hotovosti prijatej výmenou za cenné papiere predané spravodajskými jednotkami za danú cenu na základe pevného záväzku spätne odkúpiť tie isté (alebo podobné) cenné papiere za pevne stanovenú cenu k určenému budúcemu dátumu. Čiastky prijaté spravodajskými jednotkami výmenou za cenné papiere prevedené na tretiu osobu („dočasný nadobúdateľ“) sa tu klasifikujú, ak existuje pevný záväzok vykonať reverznú operáciu a nielen možnosť ju vykonať. Uvedené predpokladá, že spravodajské jednotky počas operácie, ktorá sa týka príslušných cenných papierov, znášajú všetko nebezpečenstvo, ako aj úžitok.

Klasifikujú sa tu všetky nasledujúce varianty operácií typu repo:

čiastky prijaté výmenou za cenné papiere dočasne prevedené na tretiu osobu vo forme pôžičky cenných papierov výmenou za hotovostný kolaterál,

čiastky prijaté výmenou za cenné papiere dočasne prevedené na tretiu osobu vo forme dohody o predaji/spätnom odkúpení.

Cenné papiere, s ktorými sú spojené operácie typu repoobchodov, sa zaznamenávajú v súlade s pravidlami uvedenými v položke aktív 3 ako „Iné cenné papiere ako akcie“.

V tejto položke sú tiež zahrnuté operácie, ktoré zahŕňajú dočasný prevod zlata výmenou za hotovostný kolaterál.

10.

Vydané dlhové cenné papiere

Iné cenné papiere ako „akcie a iné majetkové účasti“, vydané finančnými spoločnosťami osobitného účelu, ktoré sú zvyčajne obchodovateľnými a obchodovanými nástrojmi na sekundárnych trhoch alebo ktoré môžu vyrovnávať pozíciu na trhu a ktoré majiteľovi neposkytujú žiadne vlastnícke práva voči vydávajúcej inštitúcii. To zahŕňa medziiným cenné papiere vydané vo forme:

cenných papierov krytých aktívami,

úverovo viazaných poukážok („credit-linked notes“).

11.

Kapitál a rezervy

Táto kategória na účely systému vykazovania obsahuje sumy plynúce z emisie akciového kapitálu spravodajskými jednotkami v prospech akcionárov alebo iných vlastníkov, ktoré reprezentujú pre držiteľa vlastnícke práva vo FVC, a zvyčajne nárok na podiel na jeho ziskoch a na podiel na jeho vlastných finančných prostriedkoch v prípade likvidácie. Tu sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré vyplývajú z nerozdelených ziskov, alebo finančné prostriedky, ktoré spravodajské jednotky vopred vyčlenili na úhradu predpokladaných pravdepodobných platieb a záväzkov v budúcnosti. Táto kategória zahŕňa:

majetkové účasti,

nerozdelené zisky alebo finančné prostriedky,

konkrétne a všeobecné opravné položky k úverom, cenným papierom a iným druhom aktív,

podiely v sekuritizačných fondoch.

12.

Finančné deriváty

Pozri kategóriu 6.

13.

Ostatné pasíva

Toto je zostávajúca položka, ktorá je uvedená v bilancii na strane pasív a je vymedzená ako „pasíva inde nezahrnuté“.

Táto položka môže obsahovať:

splatné naakumulované úroky z vkladov a úverov,

splatné sumy, ktoré nesúvisia s hlavnou obchodnou činnosťou FVC, t. j. sumy dlhované dodávateľom, dane, mzdy, odvody sociálneho zabezpečenia atď.,

rezervy, ktoré predstavujú záväzky voči tretím stranám, t. j. dôchodky, dividendy atď.,

čisté pozície vzniknuté z požičiavania cenných papierov bez hotovostného kolaterálu,

čisté sumy, ktoré sú splatné v súvislosti s budúcim zúčtovaním transakcií s cennými papiermi,

protipoložky k úpravám vyplývajúcim z ocenenia, t. j. nominálna hodnota mínus nákupná cena úverov.

ČASŤ 2

Vymedzenie sektorov

Sektorová klasifikácia sa riadi štandardom ESA 95. Protistrany, ktoré sa nachádzajú na území zúčastnených členských štátov, sa rozlišujú podľa svojho sektora v súlade so zoznamom finančných spoločností osobitného účelu, investičných fondov a peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely a podľa usmernení pre štatistickú klasifikáciu protistrán, ktoré sú ustanovené v Príručke pre sektor peňažných finančných inštitúcií a štatistiky trhov (Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Usmernenie ECB pre štatistickú klasifikáciu klientov).

Tabuľka B

Vymedzenie sektorov

Sektor

Vymedzenie pojmu

1.

Peňažné finančné inštitúcie

Rezidentské národné centrálne banky, rezidentské úverové inštitúcie, ako sú vymedzené v práve Spoločenstva, a ostatné rezidentské finančné inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je prijímať vklady a/alebo náhrady blízke vkladom od iných subjektov, ako sú peňažné finančné inštitúcie, a na svoj vlastný účet (prinajmenšom z ekonomického hľadiska) poskytovať úvery a/alebo investovať do cenných papierov [nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o konsolidovanej účtovnej súvahe sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32)].

2.

Verejná správa

Rezidentské jednotky, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do výroby netrhového tovaru a poskytovania služieb určených na individuálnu a kolektívnu spotrebu a/alebo prerozdeľovania národného dôchodku a bohatstva (ESA 95, odseky 2.68 až 2.70).

3.

Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie

Finančné korporácie a kvázikorporácie s výnimkou poisťovní a penzijných fondov, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do finančného sprostredkovania tým, že preberajú záväzky v inej forme ako obeživo, vklady a/alebo náhrady blízke vkladom alebo poistné technické rezervy od iných inštitucionálnych jednotiek ako peňažné finančné inštitúcie (ESA 95, odsek 2.53 až 2.56). V tomto sektore sú zahrnuté investičné fondy podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 958/2007 z 27. júla 2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8) a finančné spoločnosti osobitného účelu podľa tohto nariadenia. Tu sa zahŕňajú aj finančné pomocné inštitúcie, ktoré tvoria všetky finančné spoločnosti a kvázispoločnosti, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do pomocných finančných činností (ESA 95, odseky 2.57 až 2.59).

4.

Poisťovne a penzijné fondy

Finančné spoločnosti a kvázispoločnosti, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do finančného sprostredkovania v dôsledku delenia sa o riziká (ESA 95, odseky 2.60 až 2.67).

5.

Nefinančné spoločnosti

Spoločnosti a kvázispoločnosti, ktoré nie sú zapojené do finančného sprostredkovania, ale z rozhodujúcej časti do výroby trhového tovaru a poskytovania nefinančných služieb (ESA 95, odseky 2.21 až 2.31).

6.

Domácnosti a neziskové inštitúcie poskytujúce služby domácnostiam

Jednotlivci alebo skupiny jednotlivcov ako spotrebitelia a výrobcovia tovaru a poskytovatelia nefinančných služieb výhradne na vlastnú konečnú spotrebu a ako výrobcovia trhového tovaru a poskytovatelia nefinančných a finančných služieb za predpokladu, že ich činnosti nie sú činnosťami kvázispoločností. Sem patria aj neziskové inštitúcie poskytujúce služby domácnostiam, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do výroby netrhových tovarov a poskytovania služieb určených pre určité skupiny domácností (ESA 95, odseky 2.75 až 2.88).

ČASŤ 3

Vymedzenie finančných transakcií

Finančné transakcie sú vymedzené v súlade s ESA 95 ako čisté nadobudnutie finančných aktív alebo čistá hodnota záväzkov pre každý typ finančného nástroja, t. j. celkový počet všetkých finančných transakcií, ktoré boli vykonané počas príslušného obdobia vykazovania. Metódou oceňovania pri každej transakcii je, že sa zoberie hodnota, za ktorú sa aktíva nadobudli alebo predali, alebo hodnota, v ktorej sa pasíva vytvorili, zlikvidovali alebo vymenili. Finančné transakcie musia byť v zásade v súlade s touto metodológiou. Medzi finančné transakcie nepatria odpisy/zníženia hodnoty a zmeny v ocenení.

ČASŤ 4

Vymedzenie odpisov/znížení hodnoty (úverov)

Odpisy/zníženia hodnoty sú vymedzené ako dôsledok zmien v hodnote vykazovaných úverov v bilancii, ktoré sú spôsobené uplatnením odpisov/zníženia hodnoty úverov. Patria sem aj odpisy/zníženia hodnoty úverov, ktoré sú uznané v čase predaja úverov alebo v čase ich prevodu na tretiu osobu, ak sú identifikovateľné. Odpis predstavuje situácie, keď sa úver považuje za bezcenné aktívum a je odstránený z bilancie. Zníženie hodnoty predstavuje situácie, keď sa predpokladá, že úver sa nenahradí v plnom rozsahu a hodnota úveru sa v bilancii zníži.


PRÍLOHA III

MINIMÁLNE NORMY, KTORÉ MÁ UPLATŇOVAŤ AKTUÁLNA SPRAVODAJSKÁ SKUPINA

Spravodajské jednotky musia spĺňať tieto minimálne normy, aby vyhoveli požiadavkám Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) na štatistické vykazovanie.

1.

Minimálne normy prenosu:

a)

vykazovanie údajov pre národné centrálne banky musí byť včasné a v súlade s termínmi, ktoré stanoví príslušná NCB;

b)

štatistické výkazy musia mať formu a formát odvodený od technických požiadaviek na vykazovanie, ktoré stanovia národné centrálne banky;

c)

v rámci spravodajskej jednotky sa musia určiť kontaktné osoby;

d)

musia sa dodržiavať technické špecifikácie pre prenos údajov do národných centrálnych bánk.

2.

Minimálne normy presnosti:

a)

musia sa dodržať všetky lineárne obmedzenia, napr. aktíva a pasíva musia byť v rovnováhe, podsúčty musia súhlasiť s celkovými súčtami;

b)

spravodajské jednotky musia byť schopné poskytnúť informácie o vývoji, ktorý naznačujú poskytnuté údaje;

c)

štatistické informácie musia byť úplné;

d)

spravodajské jednotky musia dodržiavať miery a počet desatinných miest, ktoré stanovia národné centrálne banky pre technický prenos údajov;

e)

spravodajské jednotky musia dodržiavať zásady zaokrúhľovania, ktoré stanovia národné centrálne banky pre technický prenos údajov.

3.

Minimálne normy súladu s pojmami:

a)

štatistické informácie musia byť v súlade s vymedzením pojmov a klasifikáciami uvedenými v tomto nariadení;

b)

v prípade odchýlok od vymedzenia týchto pojmov a klasifikácií musia spravodajské jednotky, ak to možno uplatniť, pravidelne monitorovať a vyčísliť rozdiel medzi použitým meradlom a meradlom uvedeným v tomto nariadení;

c)

spravodajské jednotky musia byť schopné vysvetliť zmeny v poskytnutých údajoch v porovnaní s hodnotami za predchádzajúce obdobia.

4.

Minimálne normy revízií:

Musia sa dodržiavať zásady a postupy revízií, ktoré ustanovia ECB a národné centrálne banky. K revíziám odchyľujúcim sa od pravidelných revízií musia byť pripojené vysvetľujúce poznámky.


20.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/14


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (ES) č. 25/2009

z 19. decembra 2008

o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie)

(ECB/2008/32)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií (prepracované znenie) (3),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (4),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2423/2001 z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2001/13) (5), bolo niekoľkokrát významne zmenené a doplnené. Keďže v súčasnosti sú potrebné ďalšie zmeny a doplnenia tohto nariadenia, v záujme jasnosti a prehľadnosti je potrebné ho prepracovať.

(2)

Aby mohol plniť svoje úlohy, Európsky systém centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“) požaduje zostavovanie konsolidovanej bilancie sektora peňažných finančných inštitúcií. Jej základným účelom je poskytnúť Európskej centrálnej banke (ďalej len „ECB“) komplexný štatistický obraz o menovom vývoji v zúčastnených členských štátoch, ktoré sa považujú za jedno hospodárske územie. Do tejto štatistiky patria agregované finančné aktíva a pasíva vyjadrené z hľadiska stavov a tokov, ktoré sú založené na úplnom a homogénnom sektore peňažných finančných inštitúcií a spravodajskej skupine a ktoré sa zostavujú pravidelne. Dostatočne podrobné štatistické údaje sú taktiež potrebné s cieľom zabezpečiť, aby vypočítané menové agregáty a protistrany pokrývajúce toto územie boli aj naďalej použiteľné z analytického hľadiska.

(3)

V súlade so Zmluvou o ES a za podmienok ustanovených v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) sa od ECB požaduje, aby vydávala nariadenia v rozsahu, ktorý je potrebný na uskutočňovanie úloh ESCB vymedzených v štatúte ESCB a v niektorých prípadoch v zmysle ustanovení prijatých Radou podľa článku 107 ods. 6 zmluvy.

(4)

Článok 5.1 štatútu ESCB od ECB požaduje, aby s pomocou národných centrálnych bánk zbierala štatistické informácie potrebné na zabezpečenie plnenia úloh ESCB buď od príslušných vnútroštátnych orgánov, alebo priamo od hospodárskych subjektov. Článok 5.2 štatútu ESCB ustanovuje, že národné centrálne banky uskutočňujú v rámci možností úlohy vymedzené v článku 5.1.

(5)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 2533/98 požaduje, aby ECB špecifikovala aktuálnu spravodajskú skupinu v rámci vymedzení referenčnej spravodajskej skupiny, a oprávňuje ju úplne alebo čiastočne oslobodiť určité triedy spravodajských jednotiek od svojich požiadaviek na štatistické vykazovanie. Článok 6 ods. 4 ustanovuje, že ECB môže prijať nariadenia upravujúce podmienky, na základe ktorých sa môže uplatňovať právo overovať štatistické informácie alebo uskutočňovať ich povinný zber.

(6)

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2533/98 ustanovuje, že členské štáty si samy organizujú záležitosti v oblasti štatistiky a v plnej miere spolupracujú s ESCB, aby sa zabezpečilo plnenie povinností vyplývajúcich z článku 5 štatútu ESCB.

(7)

Môže byť vhodné, aby národné centrálne banky zbierali od aktuálnej spravodajskej skupiny štatistické informácie potrebné na plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie ako súčasť širšieho rámca štatistického vykazovania, ktorý národné centrálne banky zavedú v rámci svojej pôsobnosti v súlade s právom Spoločenstva alebo vnútroštátnym právom, alebo podľa ustálenej praxe, a ktorý slúži na ostatné štatistické účely, ak to neohrozí plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie. Môže to tiež znížiť záťaž spojenú s vykazovaním. Na podporu transparentnosti je v týchto prípadoch vhodné informovať spravodajské jednotky, že údaje sa zbierajú na plnenie iných štatistických účelov. ECB sa môže v osobitných prípadoch pri plnení svojich požiadaviek spoľahnúť na tieto štatistické informácie.

(8)

Požiadavky na štatistické vykazovanie sú najpodrobnejšie, ak sú protistrany súčasťou sektora držby peňazí. Podrobné informácie sa požadujú o: a) záväzkoch z vkladov podľa podsektora a splatnosti rozčlenených ďalej podľa meny za účelom bližšieho analyzovania vývoja zložiek cudzej meny zahrnutých v M3 a uľahčenia skúmania, ktoré sa týka stupňa zameniteľnosti medzi zložkami M3 denominovanými v cudzej mene a v eurách, b) úveroch podľa podsektora, splatnosti, účelu, zmeny úrokovej sadzby a meny, keďže sa to považuje za nevyhnutné na účely menovej analýzy, c) pozíciách vo vzťahu k iným peňažným finančným inštitúciám, pokiaľ je to potrebné na umožnenie vylúčenia vzájomných zostatkov („netting“) medzi peňažnými finančnými inštitúciami alebo na výpočet základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv, d) pozíciách vo vzťahu k rezidentom mimo eurozóny (zvyšok sveta) pri „vkladoch s dohodnutou splatnosťou nad dva roky“, „vkladoch s výpovednou lehotou nad dva roky“ a „repoobchodoch“ na výpočet základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv, na ktoré sa uplatňuje kladná sadzba povinných minimálnych rezerv, e) pozíciách vo vzťahu k zvyšku sveta pri celkových záväzkoch z vkladov na zostavenie externých protipoložiek, f) záväzkoch z vkladov a úveroch vo vzťahu k zvyšku sveta s pôvodnou splatnosťou do jedného roka a nad jeden rok na účely platobnej bilancie a finančných účtov.

(9)

Je vhodné, aby národné centrálne banky na účely zberu štatistických informácií o portfóliách cenných papierov peňažných finančných inštitúcií požadovaných podľa tohto nariadenia podporovali vykazovanie podľa jednotlivých cenných papierov, ak by takéto opatrenia mohli znížiť záťaž úverových inštitúcií spojenú s vykazovaním a prispieť k rozvoju rozšírenej štatistiky. Vo vzťahu k fondom peňažného trhu môžu národné centrálne banky s cieľom zmierniť záťaž správcov fondov povoliť vykazovanie v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 958/2007 z 27. júla 2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8) (6).

(10)

ECB vypočíta finančné transakcie ako rozdiel medzi stavovými pozíciami k dátumom vykazovania na konci mesiaca, z ktorého sa odstráni účinok zmien spôsobených inými vplyvmi, ako sú transakcie. Požiadavka určená spravodajským jednotkám nezahŕňa zmeny výmenných kurzov, ktoré vypočíta ECB z údajov o stavoch podľa jednotlivých mien poskytnutých spravodajskými jednotkami alebo úprav vyplývajúcich z reklasifikácie, ktoré zbierajú samotné národné centrálne banky prostredníctvom rôznych už dostupných informačných zdrojov.

(11)

Článok 5 nariadenia (ES) č. 2531/98 splnomocňuje ECB prijímať nariadenia alebo rozhodnutia s cieľom oslobodiť inštitúcie od požiadavky na povinné minimálne rezervy, upresniť spôsob odpustenia záväzkov alebo odpočítavania záväzkov dlhovaných inej inštitúcii od základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv a stanoviť rozdielne sadzby povinných minimálnych rezerv pre určité kategórie záväzkov. ECB má podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 2531/98 právo zbierať od inštitúcií informácie potrebné na uplatňovanie požiadaviek na povinné minimálne rezervy a právo overovať presnosť a kvalitu informácií, ktoré inštitúcie poskytujú s cieľom preukázať dodržiavanie požiadaviek na povinné minimálne rezervy. Na zníženie celkovej záťaže spojenej s vykazovaním je žiaduce, aby sa štatistické informácie týkajúce sa mesačnej bilancie používali na pravidelný výpočet základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv úverových inštitúcií, ktoré podliehajú systému povinných minimálnych rezerv ECB v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o uplatňovaní povinných minimálnych rezerv (ECB/2003/9) (7).

(12)

Stanovenie osobitných postupov pre zlúčenie alebo splynutie týkajúce sa úverových inštitúcií je potrebné na objasnenie povinností týchto inštitúcií vo vzťahu k požiadavkám na povinné minimálne rezervy.

(13)

ECB požaduje informácie o sekuritizácii činnosti peňažných finančných inštitúcií s cieľom analyzovať vývoj úverov a pôžičiek v eurozóne. Takéto informácie tiež dopĺňajú údaje vykazované podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 24/2009 z 19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2008/30) (8).

(14)

Hoci sa uznáva, že nariadenia prijaté ECB nepriznávajú žiadne práva ani neukladajú žiadne povinnosti nezúčastneným členským štátom, článok 5 štatútu ESCB sa vzťahuje tak na zúčastnené, ako aj na nezúčastnené členské štáty. Nariadenie (ES) č. 2533/98 pripomína, že z článku 5 štatútu ESCB spolu s článkom 10 zmluvy vyplýva nezúčastneným členským štátom povinnosť vypracovať a vykonávať na vnútroštátnej úrovni všetky opatrenia, ktoré považujú za primerané na uskutočňovanie zberu štatistických informácií potrebných na plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie a na včasnú prípravu v oblasti štatistiky, aby sa mohli stať zúčastnenými členskými štátmi,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

„peňažnou finančnou inštitúciou“ (ďalej len „PFI“) sa rozumie rezidentská úverová inštitúcia vymedzená v práve Spoločenstva alebo iná rezidentská finančná inštitúcia, ktorej podnikateľskou činnosťou je prijímanie vkladov a/alebo náhrad blízkych vkladom od subjektov iných ako peňažné finančné inštitúcie a poskytovanie úverov a/alebo investovanie do cenných papierov na svoj vlastný účet (prinajmenšom z ekonomického hľadiska). Sektor PFI pozostáva z (9): a) centrálnych bánk; b) úverových inštitúcií vymedzených v článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES [podnik, ktorého podnikateľskou činnosťou je prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov od verejnosti (10) a poskytovanie úverov na svoj vlastný účet, alebo inštitúcia elektronických peňazí v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činnosti a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí (11)] a c) ostatné peňažné finančné inštitúcie, t. j. iné rezidentské finančné inštitúcie, ktoré zodpovedajú pojmu PFI, bez ohľadu na charakter ich podnikateľskej činnosti. Stupeň zameniteľnosti medzi nástrojmi vydanými inými rezidentskými finančnými inštitúciami a vkladmi uloženými v úverových inštitúciách je rozhodujúci pre ich klasifikáciu za predpokladu, že spĺňajú vymedzenie pojmu PFI v ostatných ohľadoch. V prípade podnikov kolektívneho investovania fondy peňažného trhu spĺňajú dohodnuté podmienky pre likviditu, a preto sú zahrnuté do sektora PFI (pozri zásady identifikácie peňažných finančných inštitúcií v časti 1 prílohy I),

„zúčastneným členským štátom“ sa rozumie účastnícky členský štát v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98,

„nezúčastneným členským štátom“ sa rozumie členský štát, ktorý neprijal euro,

„spravodajskou jednotkou“ sa rozumie spravodajský agent v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98,

„rezidentom“ sa rozumie rezident v zmysle článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98,

„finančnou spoločnosťou osobitného účelu“ (ďalej len „FVC“) sa rozumie finančná spoločnosť osobitného účelu v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 24/2009 (ECB/2008/30),

„sekuritizáciou“ sa rozumie transakcia, ktorá je buď: a) tradičnou sekuritizáciou v zmysle článku 4 smernice 2006/48/ES, a/alebo b) sekuritizáciou v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 24/2009 (ECB/2008/30) zahŕňajúcou scudzenie úverov, ktoré podliehajú sekuritizácii, vo vzťahu k FVC,

„inštitúciami elektronických peňazí“ a „elektronickými peniazmi“ sa rozumejú inštitúcie elektronických peňazí a elektronické peniaze v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2000/46/ES,

„znížením hodnoty“ sa rozumie priame zníženie účtovnej hodnoty úveru v súvahe v dôsledku jeho znehodnotenia,

„správcom aktív“ sa rozumie PFI, ktorá na každodennej báze spravuje úvery, ktoré slúžia ako podkladové aktíva pre sekuritizáciu, pokiaľ ide o príjem splátok istiny a úrokov od dlžníkov, s ich následným postúpením investorom v sekuritizačnej schéme,

„scudzením úveru“ sa rozumie ekonomický prevod úveru alebo skupiny úverov spravodajskou jednotkou nadobúdateľovi, ktorý nie je PFI, a to buď prevodom vlastníctva, alebo pristúpením k pohľadávke,

„nadobudnutím úveru“ sa rozumie ekonomický prevod úveru alebo skupiny úverov prevodcom, ktorý nie je PFI, spravodajskej jednotke, a to buď prevodom vlastníctva, alebo pristúpením k pohľadávke.

Článok 2

Aktuálna spravodajská skupina

1.   Aktuálnu spravodajskú skupinu tvoria peňažné finančné inštitúcie, ktoré sú rezidentmi na území zúčastnených členských štátov (v súlade s časťou 1 prílohy II).

2.   Peňažné finančné inštitúcie v aktuálnej spravodajskej skupine sú spravodajskými jednotkami s úplnou spravodajskou povinnosťou, pokiaľ sa na ne nevzťahuje výnimka podľa článku 8.

3.   Subjekty, ktoré spĺňajú vymedzenie pojmu PFI, patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia aj v prípade, ak sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2006/48/ES.

4.   Na účely zberu informácií o rezidentskej príslušnosti držiteľov akcií/podielových listov fondu peňažného trhu (ďalej len „FPT“) uvedených v prílohe I časti 2 oddiele 5.5, aktuálna spravodajská skupina by mala pozostávať tiež z ostatných finančných sprostredkovateľov, okrem poisťovní a penzijných fondov, ako je ustanovené v článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2533/98, ak sa na ne nevzťahujú výnimky.

Článok 3

Zoznam peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely

1.   Výkonná rada ECB vypracuje a udržiava zoznam peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely, s ohľadom na požiadavky, ktoré sa týkajú periodicity a termínov vyplývajúcich z jeho používania v súvislosti so systémom povinných minimálnych rezerv ECB. Zoznam peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely obsahuje údaj o tom, či tieto inštitúcie právne podliehajú povinnostiam vyplývajúcim zo systému povinných minimálnych rezerv ECB. Zoznam peňažných finančných inštitúcií má byť aktuálny, presný, čo najviac homogénny a dostatočne stabilný na štatistické účely.

2.   Zoznam peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely a jeho aktualizácie sprístupnia národné centrálne banky a ECB spravodajských jednotkám primeraným spôsobom, vrátane elektronických prostriedkov prostredníctvom internetu alebo na požiadanie spravodajských jednotiek v písomnej forme.

3.   Zoznam peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely má len informatívny charakter. Ak však posledná dostupná verzia zoznamu nie je správna, ECB neuloží sankcie subjektu, ktorý nesplnil správne požiadavky na vykazovanie, ak sa v dobrej viere spoliehal na nesprávny zoznam.

Článok 4

Požiadavky na štatistické vykazovanie

1.   Aktuálna spravodajská skupina vykazuje národnej centrálnej banke (ďalej len „NCB“) členského štátu, ktorého je PFI rezidentom, mesačné stavy týkajúce sa bilancie ku koncu mesiaca a mesačné agregované úpravy vyplývajúce z precenenia. Agregované úpravy vyplývajúce z precenenia sa vykazujú vo vzťahu k odpisom/zníženiu hodnoty úverov, ktoré zodpovedajú úverom poskytnutým spravodajskými jednotkami a zahŕňajú úpravy vyplývajúce z precenenia cenných papierov. Ďalšie podrobnosti o určitých bilančných položkách a mimobilančné informácie sa vykazujú štvrťročne alebo ročne. Požadované štatistické informácie sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Národné centrálne banky môžu zbierať požadované štatistické informácie o cenných papieroch vydaných a držaných peňažnými finančnými inštitúciami podľa jednotlivých cenných papierov v rozsahu, v akom možno údaje uvedené v odseku 1 odvodiť v súlade s minimálnymi štatistickými normami uvedenými v prílohe IV.

3.   Peňažné finančné inštitúcie vykazujú v súlade s minimálnymi požiadavkami ustanovenými v prílohe I časti 5 tabuľke 1A mesačné úpravy tokov týkajúce sa úplného súboru údajov, ktorý požaduje ECB. Národné centrálne banky môžu zbierať doplňujúce údaje, ktoré nie sú zahrnuté do minimálnych požiadaviek. Tieto doplňujúce údaje sa môžu týkať členení uvedených v tabuľke 1A, ale iných ako „minimálne požiadavky“.

4.   Okrem toho si ECB môže vyžiadať vysvetľujúce informácie o úpravách v položke „reklasifikácie a ostatné úpravy“, ktoré zbierajú národné centrálne banky.

Článok 5

Doplňujúce požiadavky na štatistické vykazovanie pre sekuritizáciu úverov a iné prevody úverov

Peňažné finančné inštitúcie vykazujú v súlade s časťou 6 prílohy I:

1.

čistý tok sekuritizácií úverov a iných prevodov úverov vykonaných počas vykazovacieho obdobia;

2.

zostatky ku koncu štvrťroka týkajúce sa všetkých úverov, vo vzťahu ku ktorým PFI koná ako správca aktív v rámci sekuritizácie;

3.

zostatky ku koncu obdobia týkajúce sa úverov scudzených prostredníctvom sekuritizácie, ktoré neboli vyčlenené z bilancie v prípade, ak sa uplatňuje Medzinárodný účtovný štandard č. 39 (ďalej len „IAS 39“) alebo podobné národné účtovné pravidlá.

Článok 6

Včasnosť

1.   Národné centrálne banky rozhodujú o dátume, kedy potrebujú dostávať údaje od spravodajských jednotiek, aby splnili nižšie uvedené termíny, pričom berú do úvahy, ak je to potrebné, požiadavky systému povinných minimálnych rezerv ECB na včasnosť a informujú o tom spravodajské jednotky.

2.   Národné centrálne banky zasielajú do ECB mesačné štatistiky do konca pracovnej doby v 15. pracovný deň po skončení mesiaca, ktorého sa údaje týkajú.

3.   Národné centrálne banky zasielajú do ECB štvrťročné štatistiky do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nasledujúci po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

4.   Národné centrálne banky zasielajú do ECB ročné štatistiky v súlade s článkom 17 ods. 2 usmernenia ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie) (12).

Článok 7

Účtovné pravidlá na účely štatistického vykazovania

1.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, účtovné pravidlá, ktorými sa spravujú peňažné finančné inštitúcie na účely vykazovania podľa tohto nariadenia, sú pravidlá ustanovené vo vnútroštátnych predpisoch, ktorými sa transponuje smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (13), ako aj v ďalších platných medzinárodných normách.

2.   Záväzky z vkladov a úvery sa vykazujú v zostatkovej hodnote čiastky istiny ku koncu mesiaca. Táto čiastka nezahŕňa zníženia hodnoty v zmysle príslušných účtovných postupov. Záväzky z vkladov a úvery nie je možné započítať voči akýmkoľvek iným aktívam alebo pasívam.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté účtovné postupy a mechanizmy vzájomného započítania („netting“) bežné v členských štátoch, všetky finančné aktíva a pasíva sa na štatistické účely vykazujú v hrubom vyjadrení.

4.   Za predpokladu, že takéto postupy vykazovania používajú všetky rezidentské spravodajské jednotky a že tieto postupy sú potrebné na to, aby sa pri štatistickom oceňovaní úverov zachovávala kontinuita s údajmi vykazovanými za obdobia pred januárom 2005, národné centrálne banky môžu povoliť, aby sa úvery, ku ktorým sa tvoria opravné položky, vykazovali očistené o opravné položky a úvery nadobudnuté za odplatu v cene dohodnutej v čase ich nadobudnutia.

Článok 8

Výnimky

1.   Malým peňažným finančným inštitúciám (peňažné finančné inštitúcie v „zostatkovej časti“) možno udeliť výnimky.

a)

Národné centrálne banky môžu udeliť výnimky malým peňažným finančným inštitúciám za predpokladu, že ich spoločný príspevok do vnútroštátnej bilancie PFI z hľadiska stavov neprekračuje 5 %.

b)

Pokiaľ ide o úverové inštitúcie, v dôsledku výnimiek uvedených v písmene a) dochádza k zníženiu požiadaviek na štatistické vykazovanie v prípade tých úverových inštitúcií, na ktoré sa tieto výnimky vzťahujú bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na výpočet povinných minimálnych rezerv uvedené v prílohe III.

c)

Pokiaľ ide o malé peňažné finančné inštitúcie, ktoré nie sú úverovými inštitúciami, národné centrálne banky pokračujú minimálne so zberom údajov týkajúcich sa celkovej bilancie, a to aspoň raz za rok, s cieľom umožniť sledovanie veľkosti vykazujúcich peňažných finančných inštitúcií v zostatkovej časti, ak sa uplatňuje výnimka uvedená v písmene a).

d)

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie v písmene a), národné centrálne banky môžu udeliť výnimky úverovým inštitúciám, ktoré nepožívajú výhody vyplývajúce z režimu ustanoveného v písmenách a) a b), v dôsledku čoho by sa im znížili požiadavky na vykazovanie na úroveň požiadaviek ustanovených v časti 7 prílohy I za predpokladu, že ich spoločný príspevok do vnútroštátnej bilancie PFI z hľadiska stavov neprekračuje 10 % vnútroštátnej bilancie PFI ani 1 % bilancie PFI eurozóny.

e)

Národné centrálne banky včas kontrolujú plnenie podmienok ustanovených v písmenách a) a d), aby poskytli alebo odňali, ak je to potrebné, akúkoľvek výnimku s platnosťou od začiatku každého roka.

f)

Malé peňažné finančné inštitúcie sa môžu rozhodnúť nevyužiť výnimky a namiesto toho plniť úplnú spravodajskú povinnosť.

2.   Fondom peňažného trhu možno udeliť výnimky.

Národné centrálne banky môžu udeliť fondom peňažného trhu výnimky z požiadaviek na vykazovanie ustanovených v článku 4 ods. 1 za predpokladu, že fondy peňažného trhu namiesto toho vykazujú údaje bilancie v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 958/2007 (ECB/2007/8), ak sú splnené tieto podmienky:

fondy peňažného trhu vykazujú údaje mesačne v súlade s „kombinovanou metódou“ uvedenou v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 958/2007 (ECB/2007/8) a v súlade s požiadavkami na včasnosť ustanovenými v článku 9 uvedeného nariadenia,

fondy peňažného trhu vykazujú údaje o stavoch akcií/podielových listov FPT ku koncu mesiaca v súlade s požiadavkami na včasnosť ustanovenými v článku 6 ods. 2.

3.   Výnimky možno udeliť v prípade akcií/podielových listov FPT.

a)

„Akciami/podielovými listami FPT na meno“ sa rozumejú akcie/podielové listy FPT, ktoré sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vedené v evidencii, ktorá umožňuje identifikovať ich držiteľa, vrátane informácií o rezidentskej príslušnosti držiteľa. „Akciami/podielovými listami FPT na doručiteľa“ sa rozumejú akcie/podielové listy FPT, ktoré v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi nie sú vedené v evidencii, ktorá umožňuje identifikovať ich držiteľa, ani nie sú vedené v evidencii obsahujúcej informácie o rezidentskej príslušnosti držiteľa.

b)

Ak sa akcie/podielové listy na meno alebo akcie/podielové listy na doručiteľa vydávajú prvýkrát, alebo ak si vývoj na trhu vyžaduje zmenu danej možnosti alebo kombináciu možností (ako je uvedené v prílohe I časti 2 oddiele 5.5), národné centrálne banky môžu udeliť výnimky na jeden rok v súvislosti s požiadavkami, ktoré sú ustanovené v prílohe I časti 2 oddiele 5.5.

c)

V prípade rezidentskej príslušnosti držiteľov akcií/podielových listov FPT národné centrálne banky môžu udeliť výnimky spravodajským jednotkám za predpokladu, že požadované štatistické informácie sú zozbierané z iných dostupných zdrojov v súlade s prílohou I časťou 2 oddielom 5.5. NCB sú povinné včas skontrolovať splnenie tejto podmienky, aby po dohode s ECB mohli, ak je to potrebné, udeliť alebo odňať výnimku s platnosťou od začiatku každého roka. Národné centrálne banky môžu na účely tohto nariadenia vypracovať a viesť zoznam ostatných vykazujúcich finančných sprostredkovateľov v súlade so zásadami ustanovenými v prílohe I časti 2 oddiele 5.5.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, možno udeliť výnimky inštitúciám elektronických peňazí.

a)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2006/48/ES a článku 2 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) s výhradou písmena b), národné centrálne banky môžu udeliť výnimky jednotlivým inštitúciám elektronických peňazí. Národné centrálne banky včas kontrolujú plnenie požiadaviek ustanovených v písmene b) s cieľom udeliť, alebo ak je to potrebné zrušiť akúkoľvek výnimku. Každá NCB, ktorá takúto výnimku udelí, informuje o tom ECB.

b)

Národné centrálne banky môžu udeliť výnimky jednotlivým inštitúciám elektronických peňazí, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

i)

elektronické peniaze vydané týmito inštitúciami sú prijímané ako platobný prostriedok len obmedzeným počtom podnikov, ktoré môžu byť jasne rozlíšené:

ich umiestnením v rovnakých priestoroch alebo inom ohraničenom mieste a/alebo

ich úzkymi finančnými alebo obchodnými väzbami s vydávajúcou inštitúciou, akými sú napr. spoločná vlastnícka, marketingová alebo distribučná štruktúra, a to aj v prípade, ak vydávajúca inštitúcia a prijímajúci podnik sú založené ako samostatné právne subjekty, alebo

ii)

viac ako tri štvrtiny ich celkovej bilancie nesúvisí s vydávaním elektronických peňazí alebo ich správou a záväzky, ktoré sa vzťahujú na elektronické peniaze v obehu, neprekračujú viac ako 100 miliónov EUR.

c)

Ak jednotlivá inštitúcia elektronických peňazí, ktorej bola udelená výnimka, nie je oslobodená od požiadaviek na povinné minimálne rezervy, je povinná vykazovať minimálne štvrťročné údaje potrebné na určenie základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv, ako je ustanovené v prílohe III. Inštitúcia sa môže rozhodnúť, že bude mesačne vykazovať obmedzené množstvo údajov o základni pre výpočet povinných minimálnych rezerv.

d)

Vždy keď je jednotlivej inštitúcii elektronických peňazí udelená výnimka, ECB zapíše túto inštitúciu na štatistické účely do zoznamu peňažných finančných inštitúcií ako nefinančnú spoločnosť. Inštitúcia sa bude tiež považovať za nefinančnú spoločnosť v prípadoch, ak bude protistranou PFI. Inštitúcia sa bude naďalej považovať za úverovú inštitúciu na účely požiadaviek ECB na povinné minimálne rezervy.

5.   Výnimky možno udeliť v prípade úprav vyplývajúcich z precenenia.

a)

Bez toho aby bol dotknutý odsek 1, národné centrálne banky môžu udeliť fondom peňažného trhu výnimky týkajúce sa vykazovania úprav vyplývajúcich z precenenia oslobodením týchto fondov od požiadavky vykazovať úpravy vyplývajúce z precenenia.

b)

Národné centrálne banky môžu udeliť výnimky týkajúce sa periodicity a včasnosti vykazovania precenení cenných papierov a vyžadovať tieto údaje štvrťročne a s rovnakou včasnosťou ako v prípade údajov o stavoch vykazovaných štvrťročne, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

spravodajské jednotky poskytnú národným centrálnym bankám príslušné informácie o postupoch oceňovania vrátane kvantitatívnych údajov o percentuálnej výške nimi držaných nástrojov, pričom použijú rozdielne metódy oceňovania;

ii)

ak sa vyskytne podstatné precenenie, národné centrálne banky sú oprávnené požiadať spravodajské jednotky, aby poskytli doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

c)

Národné centrálne banky môžu udeliť úverovým inštitúciám, ktoré vykazujú mesačné stavy cenných papierov podľa jednotlivých cenných papierov, výnimky týkajúce sa vykazovania precenení cenných papierov vrátane úplného oslobodenia od takéhoto vykazovania, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

vykazované informácie v prípade každého cenného papiera zahŕňajú účtovnú hodnotu, v akej je tento cenný papier zaznamenaný v bilancii;

ii)

vykazované informácie v prípade cenných papierov bez verejne prístupných identifikačných kódov zahŕňajú informácie o kategórii nástroja, splatnosti, emitentovi, ktoré sú dostatočné aspoň z hľadiska odvodenia členení vymedzených ako „minimálne požiadavky“ v časti 5 prílohy I.

6.   Výnimky možno udeliť v prípade štatistického vykazovania úverov, ktoré sú scudzené prostredníctvom sekuritizácie.

Peňažným finančným inštitúciám, ktoré uplatňujú IAS 39 alebo podobné národné účtovné pravidlá, môže ich NCB povoliť, aby akékoľvek úvery scudzené prostredníctvom sekuritizácie v súlade s vnútroštátnou praxou boli vyňaté zo stavov požadovaných podľa časti 2 a 3 prílohy I za predpokladu, že takáto prax sa uplatňuje všetkými rezidentskými peňažnými finančnými inštitúciami.

7.   Výnimky možno udeliť v prípade určitých štvrťročných stavov vo vzťahu k členským štátom mimo eurozóny.

Ak sa na základe zberu údajov na vyššej úrovni agregácie ukáže, že pozície voči protistranám, ktoré sú rezidentmi v ktoromkoľvek členskom štáte, alebo pozície voči mene členského štátu, ktorý neprijal euro, nie sú významné, NCB môže rozhodnúť, že nebude požadovať vykazovanie vo vzťahu k takémuto členskému štátu. NCB oznámi každé takéto rozhodnutie svojim spravodajským jednotkám.

Článok 9

Minimálne normy a vnútroštátny režim vykazovania

1.   Požadované štatistické informácie sa vykazujú v súlade s minimálnymi normami pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie, tak ako je uvedené v prílohe IV.

2.   Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú režim vykazovania, ktorý má aktuálna spravodajská skupina dodržiavať v súlade s národnými charakteristikami. Národné centrálne banky zabezpečia, aby tento režim vykazovania poskytoval požadované štatistické informácie a umožňoval dôslednú kontrolu dodržiavania minimálnych noriem pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie tak, ako je uvedené v prílohe IV.

Článok 10

Zlúčenie alebo splynutie, rozdelenie a reorganizácia

V prípade zlúčenia alebo splynutia, rozdelenia alebo akejkoľvek inej reorganizácie, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie štatistických povinností, dotknutá spravodajská jednotka informuje príslušnú NCB, akonáhle sa úmysel uskutočniť takúto operáciu stane verejne známym a s dostatočným časovým predstihom pred tým, ako sa takáto operácia stane účinnou, o postupoch, ktoré sa plánujú použiť na splnenie požiadaviek na štatistické vykazovanie ustanovených v tomto nariadení.

Článok 11

Používanie vykazovaných štatistických informácií na účely povinných minimálnych rezerv

1.   Každá úverová inštitúcia používa štatistické informácie vykazované úverovými inštitúciami v súlade s týmto nariadením na výpočet svojej základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv v súlade s nariadením (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9). Každá úverová inštitúcia používa tieto informácie najmä na overovanie dodržiavania požiadaviek na jej povinné minimálne rezervy počas udržiavacieho obdobia.

2.   Údaje o základni pre výpočet povinných minimálnych rezerv malých inštitúcií v zostatkovej časti za tri udržiavacie obdobia sú založené na údajoch ku koncu štvrťroka zozbieraných národnými centrálnymi bankami do 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

3.   Osobitné pravidlá o uplatňovaní systému povinných minimálnych rezerv ECB, ktoré sú uvedené v prílohe III, majú v prípade rozporu prednosť pred ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

4.   S cieľom uľahčiť riadenie likvidity ECB a úverových inštitúcií sa požiadavky na povinné minimálne rezervy potvrdzujú najneskôr k prvému dňu udržiavacieho obdobia, výnimočne však môže byť potrebné, aby úverové inštitúcie vykazovali opravy základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv alebo požiadaviek na povinné mininálne rezervy, ktoré boli potvrdené. Postupy potvrdzovania alebo odsúhlasovania požiadaviek na povinné minimálne rezervy sa nedotýkajú povinnosti spravodajských jednotiek sústavne vykazovať správne štatistické informácie a opravovať nesprávne štatistické informácie, ktoré už vykázali.

Článok 12

Overovanie a povinný zber

Právo overovať alebo zbierať informácie, ktoré sú spravodajské jednotky povinné poskytovať podľa tohto nariadenia, uplatňujú národné centrálne banky bez toho, aby bolo dotknuté právo ECB overovať alebo zbierať informácie samostatne. Národné centrálne banky uplatňujú toto právo najmä vtedy, keď inštitúcia zaradená do aktuálnej spravodajskej skupiny nespĺňa minimálne normy pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

Článok 13

Začiatok vykazovania

1.   Podľa tohto nariadenia sa prvýkrát vykazujú údaje za jún 2010, vrátane spätných údajov za obdobie od decembra 2009 výlučne na účely tabuľky 5.

2.   Podľa tohto nariadenia sa údaje v kolónkach v prílohe I časti 2 tabuľke 1, ktoré zodpovedajú syndikovaným úverom, po prvýkrát vykazujú za december 2011.

3.   Podľa tohto nariadenia sa údaje v kolónkach v prílohe I časti 3 tabuľke 3, ktoré zodpovedajú členským štátom, ktoré prijali euro, prvýkrát vykazujú za prvý štvrťrok po dátume, keď prijmú euro.

4.   Podľa tohto nariadenia sa údaje v kolónkach v prílohe I časti 3 tabuľkách 3 a 4, ktoré zodpovedajú členským štátom, ktoré neprijali euro, prvýkrát vykazujú za prvý štvrťrok po dátume ich pristúpenia k EÚ. Ak príslušná NCB rozhodne, že sa údaje, ktoré nie sú významné, nemusia prvýkrát vykazovať s prvými štvrťročnými údajmi po dátume pristúpenia príslušného členského štátu alebo členských štátov k EÚ, vykazovanie sa začne 12 mesiacov po tom, ako NCB informuje spravodajské jednotky o požiadavke na vykazovanie údajov.

Článok 14

Zrušovacie ustanovenie

1.   Nariadenie (ES) č. 2423/2008 (ECB/2001/13) sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2010.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe V.

Článok 15

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2010.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. decembra 2008

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 333, 17.12.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 211, 11.8.2007, s. 8.

(7)  Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10.

(8)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(9)  V Európskom systéme účtov (ESA 95) sú finančné inštitúcie, ktoré sú klasifikované ako peňažné finančné inštitúcie, zaradené do dvoch podsektorov, a to „centrálne banky“ (S.121) a „iné peňažné finančné inštitúcie“ (S.122).

(10)  Vrátane výnosov z predaja bankových dlhopisov verejnosti.

(11)  Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 39.

(12)  Ú. v. EÚ L 341, 27.12.2007, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1.


PRÍLOHA I

PEŇAŽNÉ FINANČNÉ INŠTITÚCIE A POŽIADAVKY NA ŠTATISTICKÉ VYKAZOVANIE

Úvod

Štatistický systém pre zúčastnené členské štáty, zahŕňajúci bilanciu sektora peňažných finančných inštitúcií, pozostávajú z týchto dvoch hlavných prvkov:

a)

zoznam peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely (pozri časť 1 na identifikáciu určitých peňažných finančných inštitúcií) a

b)

špecifikácia štatistických informácií, ktoré tieto peňažné finančné inštitúcie vykazujú mesačne, štvrťročne a ročne (pozri časti 2, 3, 4, 5, 6 a 7).

S cieľom získať úplné informácie o bilanciách peňažných finančných inštitúcií je taktiež potrebné uložiť určité požiadavky na vykazovanie iným finančným sprostredkovateľom okrem poisťovní a penzijných fondov v prípade, ak uskutočňujú finančné aktivity súvisiace s akciami/podielovými listami fondov peňažného trhu. Tieto štatistické informácie zbierajú národné centrálne banky od peňažných finančných inštitúcií a od ostatných finančných sprostredkovateľov v súlade s časťou 2 a podľa národného systému spočívajúceho na harmonizovaných pojmoch a klasifikáciách ustanovených v článku 1 a prílohe II.

Peňažná zásoba zahŕňa bankovky a mince v obehu a ďalšie menové pasíva peňažných finančných inštitúcií (vklady a iné finančné nástroje, ktoré sú náhradami blízkymi vkladom). Protipoložky peňažnej zásoby zahŕňajú všetky ostatné bilančné položky PFI. ECB zostavuje tiež finančné transakcie odvodené od stavov a z ďalších údajov vrátane údajov o úpravách vyplývajúcich z precenenia, ktoré vykazujú peňažné finančné inštitúcie (pozri časť 5).

Štatistické informácie, ktoré ECB požaduje, sú v súhrnnej forme uvedené v časti 8.

ČASŤ 1

Identifikácia určitých peňažných finančných inštitúcií

Oddiel 1: Identifikácia určitých peňažných finančných inštitúcií na základe zásady zameniteľnosti vkladov

1.1.

Finančné inštitúcie s výnimkou úverových inštitúcií vydávajúcich finančné nástroje, ktoré sa považujú za náhrady blízke vkladom, sú klasifikované ako peňažné finančné inštitúcie za predpokladu, že spĺňajú vymedzenie pojmu PFI v iných ohľadoch. Klasifikácia je založená na požiadavke zameniteľnosti vkladov (t. j. či sú záväzky klasifikované ako vklady), ktorú určuje ich likvidita, spájajúca v sebe znaky prevoditeľnosti, konvertibility, určitosti a obchodovateľnosti a prípadne aj ich emisné podmienky.

Tieto kritériá zameniteľnosti vkladov sa uplatňujú tiež s cieľom určiť, či by pasíva mali byť klasifikované ako vklady, pokiaľ pre takéto pasíva nie je vytvorená osobitná kategória.

1.2.

Tak na účely vymedzenia zameniteľnosti vkladov, ako aj na účely klasifikácie pasív ako vkladov:

prevoditeľnosť znamená možnosť mobilizácie finančných prostriedkov investovaných do finančného nástroja s použitím platobných nástrojov, ako sú šeky, príkazy na prevod, príkazy na inkaso alebo podobné prostriedky,

konvertibilita znamená možnosť a náklady konverzie finančných nástrojov na obeživo alebo prevoditeľné vklady; strata fiškálnych výhod pri takejto konverzii sa môže považovať za druh sankcie, ktorý znižuje stupeň likvidity,

určitosť znamená vopred presnú vedomosť o kapitálovej hodnote finančného nástroja z hľadiska národnej meny a

za obchodovateľné sa považujú cenné papiere pravidelne kótované a obchodované na organizovanom trhu. Pre akcie otvorených podnikov kolektívneho investovania neexistuje trh v bežnom zmysle. Investori však napriek tomu poznajú denné kotácie týchto akcií a môžu vyberať finančné prostriedky za túto cenu.

Oddiel 2: Zásady identifikácie fondov peňažného trhu

2.1.

Fondy peňažného trhu sú vymedzené ako podniky kolektívneho investovania, ktorých akcie/podielové listy sú z hľadiska likvidity náhradami blízkymi vkladom a ktoré investujú predovšetkým do nástrojov peňažného trhu a/alebo akcií/podielových listov FPT a/alebo iných prevoditeľných dlhových nástrojov so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane a/alebo do bankových vkladov, a/alebo ktoré dosahujú mieru návratnosti, ktorá sa blíži úrokovým sadzbám nástrojov peňažného trhu. Kritériá používané na identifikáciu fondov peňažného trhu sa odvodzujú od verejného prospektu, ako aj od pravidiel fondu, zakladajúcich dokumentov fondu, prijatých štatútov alebo stanov alebo interných predpisov, upisovacích listín alebo investičných zmlúv, marketingových dokumentov alebo iných dokumentov podnikov kolektívneho investovania podobného charakteru.

Samotný FPT alebo osoba oprávnená zastupovať ho v súlade so zákonom zabezpečuje poskytovanie akýchkoľvek informácií potrebných na splnenie požiadaviek na štatistické vykazovanie. Ak je to potrebné z praktických dôvodov, údaje môže v skutočnosti predkladať ktorýkoľvek zo subjektov, ktorý pôsobí v súvislosti s finančnými aktivitami týkajúcimi sa akcií/podielových listov FPT, akými sú depozitári.

2.2.

Na účely vymedzenia pojmu fondy peňažného trhu:

„podniky kolektívneho investovania“ znamenajú podniky, ktorých jediným cieľom je kolektívne investovanie kapitálu získaného od verejnosti a ktorých podielové listy sú na žiadosť držiteľov priamo alebo nepriamo spätne odkúpené alebo vyplatené z majetku podniku. Takéto podniky sa môžu zakladať podľa práva, buď podľa zmluvného práva (ako spoločné fondy spravované správcovskými spoločnosťami), alebo podľa práva týkajúceho sa správy spoločného majetku („trust law“) [ako podielové fondy („unit trusts“)], alebo podľa obchodného práva (ako investičné spoločnosti),

„bankové vklady“ znamenajú hotovostné vklady v úverových inštitúciách, splatné na požiadanie alebo s výpovednou lehotou do troch mesiacov, alebo s dohodnutou splatnosťou do dvoch rokov vrátane súm zaplatených úverovým inštitúciám týkajúcich sa prevodu cenných papierov v rámci repoobchodov alebo pôžičiek cenných papierov,

„blízka zameniteľnosť za vklady z hľadiska likvidity“ znamená schopnosť podielových listov podnikov kolektívneho investovania byť za normálnych trhových podmienok spätne odkúpené, splatené alebo prevedené na žiadosť držiteľa, pričom likvidita podielových listov je porovnateľná s likviditou vkladov,

„predovšetkým“ znamená aspoň 85 % investičného portfólia,

„nástroje peňažného trhu“ znamenajú tie triedy prevoditeľných dlhových nástrojov, ktoré sa zvyčajne obchodujú na peňažnom trhu (napr. depozitné certifikáty, obchodné cenné papiere a bankové akcepty, štátne pokladničné poukážky a krátkodobé cenné papiere orgánov miestnej štátnej správy) na základe týchto znakov:

a)

likvidita, ak ich možno spätne odkúpiť, splatiť alebo predať s obmedzenými nákladmi z hľadiska nízkych poplatkov a úzkeho rozpätia ponuky kúpy/predaja a s veľmi krátkym omeškaním vyrovnania, a

b)

hĺbka trhu, ak sa obchodujú na trhu, ktorý je schopný absorbovať veľký objem transakcií, pričom takéto obchodovanie s veľkými sumami má obmedzený vplyv na ich cenu, a

c)

istota hodnoty, ak ich hodnotu možno presne určiť kedykoľvek alebo aspoň raz za mesiac, a

d)

malé úrokové riziko, ak ich zostatková doba splatnosti je do jedného roka vrátane alebo ak sa ich výnosy pravidelne upravujú v súlade s podmienkami na peňažnom trhu prinajmenšom každých 12 mesiacov, a

e)

malé úverové riziko, ak tieto nástroje sú buď:

1.

oficiálne registrované na burze cenných papierov alebo sa obchodujú na iných regulovaných trhoch, ktoré fungujú pravidelne, sú uznávané a prístupné pre verejnosť, alebo

2.

vydané podľa predpisov zameraných na ochranu investorov a úspor, alebo

3.

vydané:

ústredným, regionálnym alebo miestnym orgánom, centrálnou bankou členského štátu, EÚ, ECB, Európskou investičnou bankou, nečlenským štátom, alebo ak tento štát je federálnym štátom, jedným zo subjektov tvoriacich federáciu, alebo medzinárodným verejným orgánom, ktorého členom je jeden alebo viaceré členské štáty,

alebo

subjektom podliehajúcim obozretnému dohľadu v súlade s kritériami vymedzenými právom Spoločenstva alebo subjektom, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o obozretnom podnikaní považované príslušnými orgánmi aspoň za tak prísne ako tie, ktoré ustanovuje právo Spoločenstva a ktoré takýto subjekt dodržiava alebo garantuje,

alebo

podnikom, ktorého cenné papiere boli oficiálne registrované na burze cenných papierov alebo sa obchodujú na iných regulovaných trhoch, ktoré fungujú pravidelne, sú uznávané a prístupné pre verejnosť.

ČASŤ 2

Bilancia (mesačné stavy)

Na zostavenie menových agregátov a protipoložiek za územie zúčastnených členských štátov, ECB požaduje tieto údaje v tabuľke 1:

1.   Kategórie nástrojov

a)   Pasíva

Príslušnými kategóriami nástrojov sú: obeživo, záväzky z vkladov, akcie/podielové listy vydané FPT, vydané dlhové cenné papiere, kapitál a rezervy, ako aj ostatné pasíva. Za účelom oddelenia peňažných a nepeňažných pasív, záväzky z vkladov sa tiež členia na jednodňové vklady, vklady s dohodnutou splatnosťou, vklady s výpovednou lehotou a repoobchody. Pozri vymedzenie pojmov v prílohe II.

b)   Aktíva

Príslušnými kategóriami nástrojov sú: hotovosť, úvery, cenné papiere okrem akcií, akcie/podielové listy FPT, akcie alebo iné majetkové účasti, fixné aktíva a ostatné aktíva. Pozri vymedzenie pojmov v prílohe II.

2.   Členenie podľa splatnosti

Ak finančné nástroje nie sú úplne porovnateľné medzi trhmi, náhradou za údaje o nástroji sú hraničné body konca pôvodnej splatnosti.

a)   Pasíva

Hraničnými bodmi pásma splatnosti (alebo výpovedných lehôt) sú: pri vkladoch s dohodnutou splatnosťou jednoročná a dvojročná splatnosť pri emisii a pri vkladoch s výpovednou lehotou trojmesačná výpovedná lehota a dvojročná výpovedná lehota. Repoobchody sa nečlenia podľa splatnosti, keďže sú to zvyčajne veľmi krátkodobé nástroje (so splatnosťou pri vydaní zvyčajne kratšou ako tri mesiace). Dlhové cenné papiere vydané peňažnými finančnými inštitúciami sa členia na nástroje s hraničnými bodmi konca pásma splatnosti, ktorými sú jednodňová a dvojdňová splatnosť. Členenie podľa splatnosti sa nevyžaduje pri akciách/podielových listoch vydaných fondmi peňažného trhu.

b)   Aktíva

Hraničnými bodmi pásma splatnosti sú: pri úveroch PFI rezidentom (iných ako peňažné finančné inštitúcie a verejná správa) zúčastnených členských štátov podľa podsektora, a ďalej pri úveroch od PFI domácnostiam podľa účelu jeden a päť rokov; pri dlhových cenných papieroch v držbe PFI, ktoré vydali iné peňažné finančné inštitúcie nachádzajúce sa v zúčastnených členských štátoch, jeden a dva roky, aby sa pri výpočte menových agregátov umožnilo vzájomné započítanie („netting“) držby tohto nástroja medzi peňažnými finančnými inštitúciami.

3.   Členenie podľa účelu a oddelená identifikácia úverov pre podnikateľské subjekty s jediným vlastníkom/neregistrované podnikateľské subjekty

Úvery domácnostiam a neziskovým inštitúciám poskytujúcim služby domácnostiam sa ďalej členia podľa účelu úveru (úvery na spotrebu, úvery na bývanie, ostatné úvery). V rámci kategórie „ostatné úvery“ sa úvery poskytnuté podnikateľským subjektom s jediným vlastníkom/neregistrovaným podnikateľským subjektom vykazujú oddelene (pozri vymedzenie kategórií nástrojov v časti 2 prílohy II a vymedzenie sektorov v časti 3 prílohy II). Národné centrálne banky môžu upustiť od požiadavky vykazovať úvery pre podnikateľské subjekty s jediným vlastníkom/neregistrované podnikateľské subjekty oddelene, ak takéto úvery predstavujú menej ako 5 % celkového objemu úverov poskytnutých domácnostiam v zúčastnenom členskom štáte.

4.   Členenie podľa meny

V prípade bilančných položiek, ktoré možno použiť na zostavovanie menových agregátov, sa zostatky v eurách musia vykazovať oddelene, aby ECB mala možnosť vymedziť menové agregáty z pohľadu zostatkov denominovaných spoločne vo všetkých menách alebo len v eurách.

5.   Členenie podľa sektora a rezidentskej príslušnosti protistrán

5.1.

Zostavovanie menových agregátov a protistrán zahŕňajúcich zúčastnené členské štáty vyžaduje identifikáciu tých protistrán nachádzajúcich sa na území zúčastnených členských štátov, ktoré tvoria sektor držiaci peniaze. Na tento účel sa protistrany, ktoré nie sú PFI, rozdeľujú podľa ESA 95 (pozri časť 3 prílohy II) na verejnú správu (S.13), pričom ústredná štátna správa (S.1311) sa v celkových záväzkoch z vkladov vykazuje samostatne, a na ostatné rezidentské sektory. Aby bolo možné vypočítať mesačné rozčlenenie menových agregátov a ich úverových protipoložiek podľa sektorov, ostatné rezidentské sektory sa ďalej členia na tieto podsektory: ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124), poisťovne a penzijné fondy (S.125), nefinančné spoločnosti (S.11) a domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15). Vo vzťahu k podnikateľským subjektom s jediným vlastníkom/neregistrovaným podnikateľským subjektom pozri oddiel 3. Vo vzťahu k celkovým záväzkom z vkladov a kategóriám vkladov „vklady s dohodnutou splatnosťou nad dva roky“, „vklady s výpovednou lehotou nad dva roky“ a „repoobchody“ sa na účely systému povinných minimálnych rezerv ECB uplatňuje ďalšie rozlišovanie na úverové inštitúcie, ostatné protistrany PFI a ústrednú štátnu správu.

5.2.

Vo vzťahu k celkovým záväzkom z vkladov, záväzkom z vkladov so splatnosťou do dvoch rokov a kategórii aktív „iné cenné papiere ako akcie“ sa uplatňuje ďalšie rozlišovanie na protistrany, ktoré sú finančnými spoločnosťami osobitného účelu.

5.3.

Niektoré vklady/úvery pochádzajúce z repoobchodov/reverzných repoobchodov alebo podobných obchodov s „ostatnými finančnými sprostredkovateľmi (S.123) + finančnými pomocnými inštitúciami (S.124)“ sa môžu týkať transakcií s centrálnou protistranou. Centrálna protistrana je subjekt, ktorý z právneho hľadiska vstupuje medzi protistrany zmlúv obchodovaných na finančných trhoch, a tak sa stáva kupujúcim vo vzťahu ku každému predávajúcemu a predávajúcim vo vzťahu ku každému kupujúcemu. Keďže takéto transakcie sú často náhradami za dvojstranné obchody medzi peňažnými finančnými inštitúciami, uplatňuje sa ďalšie rozlišovanie v rámci kategórie vkladov „repoobchody“, a to s ohľadom na obchody s týmito protistranami. Podobne sa uplatňuje ďalšie rozlišovanie v rámci kategórie aktív „úvery“ s ohľadom na reverzné repoobchody s týmito protistranami.

5.4.

Protistrany nachádzajúce sa na domácom území a v ostatných zúčastnených členských štátoch sa vykazujú oddelene a zaobchádza sa s nimi rovnako ako pri všetkých štatistických členeniach. Nevyžaduje sa geografické členenie protistrán nachádzajúcich sa mimo územia zúčastnených členských štátov. Protistrany nachádzajúce sa na území zúčastnených členských štátov sa vykazujú podľa svojej domácej sektorovej alebo inštitucionálnej klasifikácie v súlade so zoznamom peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely a so sektorovou príručkou ECB (1), ktorá vychádza zo zásad klasifikácie, ktoré sú v čo možno najväčšom rozsahu v súlade s ESA 95.

5.5.

V prípade akcií/podielových listov FPT vydaných peňažnými finančnými inštitúciami zúčastneného členského štátu, spravodajské jednotky vykazujú minimálne údaje o rezidentskej príslušnosti držiteľov v súlade s členením na tuzemsko/ostatné zúčastnené členské štáty/zvyšok sveta, aby umožnili vylúčenie držieb nerezidentov zúčastnených členských štátov. Pokiaľ ide o akcie/podielové listy na meno, údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti držiteľov týchto vydaných akcií/podielových listov vykazujú emitujúce fondy peňažného trhu alebo osoby, ktoré sú ich oprávnené zastupovať v súlade so zákonom v mesačnej súvahe. Pokiaľ ide o akcie/podielové listy na doručiteľa, spravodajské jednotky vykazujú údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti držiteľov akcií/podielových listov FPT v súlade s prístupom určeným príslušnou NCB po dohode s ECB. Táto požiadavka sa obmedzuje na jednu z nasledujúcich možností alebo na ich kombináciu, ktorú treba vybrať so zreteľom na organizáciu príslušných trhov a vnútroštátnu právnu úpravu v príslušnom členskom štáte. Táto požiadavka bude zo strany NCB pravidelne sledovaná.

a)

Emitujúce fondy peňažného trhu

Emitujúce fondy peňažného trhu alebo osoby, ktoré sú ich oprávnené zastupovať v súlade so zákonom, vykazujú údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti držiteľov svojich vydaných akcií/podielových listov. Takéto informácie môžu pochádzať od obchodníka, ktorý distribuuje akcie/podielové listy, alebo od akéhokoľvek iného subjektu podieľajúceho sa na emisii, spätnom odkúpení alebo na prevode akcii/podielových listov.

b)

Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia ako uschovávatelia akcií/podielových listov FPT

Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia konajúci ako uschovávatelia akcií/podielových listov FPT vykazujú ako spravodajské jednotky údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti držiteľov akcií/podielových lisov vydaných rezidentskými fondmi peňažného trhu a uschovávaných v mene držiteľa alebo iného sprostredkovateľa, ktorý koná tiež ako uschovávateľ. Túto možnosť možno uplatniť, ak i) uschovávateľ rozlišuje medzi akciami/podielovými listami, ktoré má v úschove v mene držiteľov, a tými, ktoré má v úschove v mene iných uschovávateľov, a ii) väčšina akcií/podielových listov FPT je v úschove tuzemských rezidentských inštitúcií, ktoré sú klasifikované ako finanční sprostredkovatelia (peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia).

c)

Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia ako spravodajské jednotky vykazujúce transakcie rezidentov s nerezidentmi, ktoré sa týkajú akcií/podielových listov rezidentského FPT

Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia, ktorí konajú ako spravodajské jednotky vykazujúce transakcie rezidentov s nerezidentmi, ktoré sa týkajú akcií/podielových listov rezidentského FPT, vykazujú údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti držiteľov akcií/podielových listov vydaných rezidentskými fondmi peňažného trhu, s ktorými obchodujú v mene držiteľa alebo iného sprostredkovateľa, ktorí sa tiež podieľajú na transakcii. Túto možnosť je možné uplatniť, i) ak je spravodajské pokrytie komplexné, t. j. podstatným spôsobom zahŕňa všetky transakcie uskutočňované spravodajskými jednotkami; ii) ak sa poskytujú presné údaje o nákupoch a predajoch s nerezidentmi zúčastnených členských štátov; iii) ak sú rozdiely medzi emisnou hodnotou rovnakých akcií/podielových listov a ich hodnotou pri spätnom odkúpení s vylúčením poplatkov minimálne a iv) ak množstvo akcií/podielových listov, ktorých držiteľmi sú nerezidenti zúčastnených členských štátov a ktoré sú vydané rezidentskými fondmi peňažného trhu, je malé. Ak spravodajská jednotka nie je schopná priamo určiť rezidentskú príslušnosť držiteľa, vykazuje príslušné údaje na základe dostupných informácií.

d)

Ak sa možnosti uvedené v písmenách a) až c) neuplatnia, spravodajské jednotky, vrátane peňažných finančných inštitúcií a ostatných finančných sprostredkovateľov, vykazujú príslušné údaje na základe dostupných informácií.

Tabuľka 1

Mesačné stavy  (2)

BILANČNÉ POLOŽKY

A.

Tuzemsko

B.

Ostatné zúčastnené členské štáty

C.

Zvyšok sveta

D.

Nečlenené

PFI (4)

NpFI

PFI (4)

NpFI

Spolu

Banky

Nebankové subjekty

 

Úverové inštitúcie

z toho: úverové inštitúcie podliehajúce PMR, ECB a NCB

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

 

Úverové inštitúcie

z toho: úverové inštitúcie podliehajúce PMR, ECB a NCB

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)

Poisťovne a penzijné fondy (S.125)

Nefinančné spoločnosti (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)

Poisťovne a penzijné fondy (S.125)

Nefinančné spoločnosti (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

 

z toho: centrálne protistrany (5)

z toho: FVC

 

z toho: centrálne protistrany (5)

z toho: FVC

(a)

 

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

 

 

(g)

(h)

(i)

(j)

 

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

 

 

(p)

(q)

(r)

(s)

 

 

(t)

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Obeživo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Vklady

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: prevoditeľné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: syndikované úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e.

eurách

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e.

Splatné na požiadanie

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: prevoditeľné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e.

S dohodnutou splatnosťou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3e.

S výpovednou lehotou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 mesiacov

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 3 mesiace

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: nad 2 roky (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4e.

Repoobchody

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9x.

V cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x.

Splatné na požiadanie

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x.

S dohodnutou splatnosťou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3x.

S výpovednou lehotou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 mesiacov

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 3 mesiace

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: nad 2 roky (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4x.

Repoobchody

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

10.

Akcie/podielové listy FPT  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e.

V eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: do 2 rokov a zábezpeka vo forme NKZ nižšia ako 100 % istiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x.

V cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

z toho: do 2 rokov a zábezpeka vo forme NKZ nižšia ako 100 % istiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1. Pasíva


BILANČNÉ POLOŽKY

A.

Tuzemsko

B.

Ostatné zúčastnené členské štáty

C.

Zvyšok sveta

D.

Nečlenené

PFI

NpFI

PFI

NpFI

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

Verejná správa

Ostatné rezidentské sektory

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)

Poisťovne a penzijné fondy (S.125)

Nefinančné spoločnosti (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)

Poisťovne a penzijné fondy (S.125)

Nefinančné spoločnosti (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

 

z toho: centrálne protistrany (5)

z toho: FVC

Spolu

Úvery na spotrebu

Úvery na bývanie

Ostatné úvery

 

z toho: centrálne protistrany (5)

z toho: FVC

Spolu

Úvery na spotrebu

Úvery na bývanie

Ostatné úvery

 

z toho:PSsJV/NPS (6)

 

z toho: PSsJV/NPS (6)

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pokladničná hotovosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e.

z toho: v eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: syndikované úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: repoobchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

z toho: v eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: revolvingové úvery a prečerpania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: bezúročný úver z kreditnej karty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: úročený úver z kreditnej karty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Iné cenné papiere ako akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e.

V eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x.

V cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Akcie/podielové listy FPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Akcie a iné majetkové účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Fixné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1. Aktíva

ČASŤ 3

Bilancia (štvrťročné stavy)

Na účely podrobnejších analýz menového vývoja a na ďalšie štatistické účely požaduje ECB vo vzťahu k základným položkám nasledujúce:

1.

Členenie úverov pre nepeňažné finančné inštitúcie zúčastnených členských štátov podľa podsektora, splatnosti a kolaterálu vo forme nehnuteľnosti (pozri tabuľku 2).

Uvedené je potrebné na účely monitorovania komplexnej štruktúry podsektora a splatnosti celkového úverového financovania peňažných finančných inštitúcií (úvery a cenné papiere) vo vzťahu k sektoru držiacemu peniaze. Pre nefinančné spoločnosti a domácnosti sa požaduje ďalšie členenie pozícií „z toho“, kde sa vykazujú úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľnosti.

Pre úvery denominované v eurách s pôvodnou splatnosťou nad jeden rok a nad dva roky vo vzťahu k nefinančným spoločnostiam a domácnostiam sa požaduje ďalšie členenie pozícií „z toho“ v prípade určitých zostatkových období splatnosti a období zahŕňajúcich zmenu úrokovej sadzby (pozri tabuľku 2). Zmenou úrokovej sadzby sa rozumie taká zmena úrokovej sadzby úveru, ktorá sa predvída v existujúcej zmluve o úvere. Úvery, ktorých sa týka zmena úrokovej sadzby okrem iného zahŕňajú úvery, ktorých úrokové sadzby sa pravidelne menia v závislosti od vývoja indexu (napr. Euribor), úvery, ktorých úrokové sadzby sa menia priebežne („pohyblivé sadzby“) a úvery, ktorých úrokové sadzby môže PFI meniť podľa vlastnej úvahy.

2.

Členenie záväzkov z vkladov PFI vo vzťahu k verejnej správe (inej ako ústredná štátna správa) zúčastnených členských štátov podľa podsektora (pozri tabuľku 2).

Uvedené sa vyžaduje ako doplňujúci údaj v mesačných výkazoch.

3.

Členenie pozícií s protistranami mimo zúčastnených členských štátov (nezúčastnené členské štáty a zvyšok sveta) podľa sektora (pozri tabuľku 2).

Sektorová klasifikácia v súlade so Systémom národných účtov („SNA 93“) sa uplatňuje tam, kde neplatí ESA 95.

4.

Členenie podľa krajín (pozri tabuľku 3).

Takého členenie sa vyžaduje na účely analýzy ďalšieho menového vývoja, a tiež na účely prechodných požiadaviek a na kontrolu kvality údajov.

5.

Členenie podľa meny (pozri tabuľku 4).

Toto členenie sa požaduje na účely umožnenia výpočtu transakcií pre menové agregáty a protipoložky upravené o zmeny výmenného kurzu, ak tieto agregáty zahŕňajú spoločne všetky meny.

Tabuľka 2

Štvrťročné stavy (rozdelenie podľa sektora)

BILANČNÉ POLOŽKY

A.

Tuzemsko

B.

Ostatné zúčastnené členské štáty

C.

Zvyšok sveta

NpFI

NpFI

Spolu

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

 

Banky

Nebankové subjekty

Spolu

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)

Poisťovne a penzijné fondy (S.125)

Nefinančné spoločnosti (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

Spolu

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)

Poisťovne a penzijné fondy (S.125)

Nefinančné spoločnosti (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

Verejná správa

Ostatné rezidentské sektory

Spolu

Regionálna štátna správa (S.1312)

Miestna správa (S.1313)

Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)

Spolu

Úvery na spotrebu

Úvery na bývanie

Ostatné úvery

Spolu

Regionálna štátna správa (S.1312)

Miestna správa (S.1313)

Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)

Spolu

Úvery na spotrebu

Úvery na bývanie

Ostatné úvery

 

Kolaterál vo forme nehnuteľnosti

 

Kolaterál vo forme nehnuteľnosti

 

Kolaterál vo forme nehnuteľnosti

 

Kolaterál vo forme nehnuteľnosti

 

Kolaterál vo forme nehnuteľnosti

 

Kolaterál vo forme nehnuteľnosti

 

Kolaterál vo forme nehnuteľnosti

 

Kolaterál vo forme nehnuteľnosti

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Obeživo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Vklady

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

9.1.

Splatné na požiadanie

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

S dohodnutou splatnosťou

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

S výpovednou lehotou

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Repoobchody

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Akcie/podielové listy FPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pokladničná hotovosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Úvery

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

V eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvery s pôvodnou splatnosťou nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: úvery so zostatkovou dobou splatnosti 1 rok alebo menej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: úvery so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok a so zmenou úrokovej sadzby v najbližších 12 mesiacoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvery s pôvodnou splatnosťou nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: úvery so zostatkovou dobou splatnosti 2 roky alebo menej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: úvery so zostatkovou dobou splatnosti nad 2 roky a so zmenou úrokovej sadzby v najbližších 24 mesiacoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Iné cenné papiere ako akcie

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Akcie/podielové listy FPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Akcie a iné majetkové účasti

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

6.

Fixné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Údaje požadované mesačne, pozri tabuľku 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 3

Štvrťročné stavy (členenie podľa krajín)

BILANČNÉ POLOŽKY

Každý iný zúčastnený členský štát (t. j. okrem tuzemska) a každý iný členský štát EÚ

Zvyšok sveta (okrem EÚ)

Členský štát

Členský štát

Členský štát

Členský štát

PASÍVA

 

 

 

 

 

8.

Obeživo

 

 

 

 

 

9.

Vklady

 

 

 

 

 

od PFI

 

 

 

 

 

od NpFI

 

 

 

 

 

10.

Akcie/podielové listy FPT

 

 

 

 

 

11.

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

 

12.

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

13.

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

AKTÍVA

 

 

 

 

 

1.

Pokladničná hotovosť

 

 

 

 

 

2.

Úvery

 

 

 

 

 

pre PFI

 

 

 

 

 

pre NpFI

 

 

 

 

 

3.

Iné cenné papiere ako akcie

 

 

 

 

 

vydané PFI

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

nad 1 rok a do 2 rokov

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

vydané NpFI

 

 

 

 

 

4.

Akcie/podielové listy FPT

 

 

 

 

 

5.

Akcie a iné majetkové účasti

 

 

 

 

 

6.

Fixné aktíva

 

 

 

 

 

7.

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 


Tabuľka 4

Štvrťročné stavy (členenie podľa meny)

BILANČNÉ POLOŽKY

Všetky meny spolu

Euro

Iné meny EÚ ako euro

Iné meny ako meny ostatných členských štátov EÚ spolu

Spolu

Meny členských štátov EÚ

Meny členských štátov EÚ

Meny členských štátov EÚ

GBP

Spolu

USD

JPY

CHF

Ostatné meny spolu

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od PFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od NpFI

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od PFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od NpFI

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Zvyšok sveta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od bánk

Š

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od nebankových subjektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Akcie/podielové listy FPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Vydané dlhové cenné papiere

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapitál a rezervy

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ostatné pasíva

M