ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 120

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
7. mája 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2008 zo 6. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 402/2008 zo 6. mája 2008, o postupoch pre dovoz raže z Turecka (kodifikované znenie)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 403/2008 zo 6. mája 2008, ktorým sa predbežne stanovujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2008/2009

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 404/2008 zo 6. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov v súvislosti s povolením spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a kyseliny oktánovej – solí s meďou a povolením používania etylénu

8

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/357/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2008 o osobitných požiadavkách na bezpečnosť detí, ktoré musia podľa európskych noriem spĺňať zapaľovače v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES ( 1 )

11

 

 

2008/358/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/380/ES, ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva

14

 

 

2008/359/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2008, ktorým sa zriaďuje skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu

15

 

 

2008/360/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2003 [oznámené pod číslom K(2008) 1668]

17

 

 

2008/361/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. mája 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2008 na účely automatizácie veterinárnych postupov, systému oznamovania chorôb zvierat, komunikačných opatrení a štúdií a hodnotení

18

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2008/362/ES

 

*

Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2008, týkajúce sa externého zaručenia kvality v prípade štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich audit subjektov verejného záujmu [oznámené pod číslom K(2008) 1721]

20

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1518/2003 z 28. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa (Ú. v. EÚ L 217, 29.8.2003; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 39, s. 544)

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 401/2008

zo 6. mája 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 6. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

57,4

TN

102,3

TR

133,7

ZZ

97,8

0707 00 05

JO

178,8

TR

152,4

ZZ

165,6

0709 90 70

TR

135,1

ZZ

135,1

0805 10 20

EG

41,8

IL

63,2

MA

50,4

TN

53,2

TR

61,9

ZZ

54,1

0805 50 10

AR

114,0

IL

130,3

TR

133,3

ZA

153,3

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

94,5

BR

79,7

CL

87,2

CN

82,7

MK

65,0

NZ

117,0

US

105,7

UY

93,7

ZA

73,3

ZZ

88,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 402/2008

zo 6. mája 2008,

o postupoch pre dovoz raže z Turecka

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2008/97 z 9. októbra 1997 ktoré stanovuje určité pravidlá pre uplatňovanie osobitných dojednaní na dovozy olivového oleja a určitých ďalších poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Turecku (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2622/71 z 9. decembra 1971 o postupoch pre dovoz raže z Turecka (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Rada nariadením (ES) č. 2008/97 prijala pravidlá uplatňovania na zvláštne dojednania pre dovoz raže z Turecka stanovené v dodatkovom protokole k dohode o založení pridruženia medzi Európskym spoločenstvom a Tureckom.

(3)

Tieto zvláštne dojednania stanovujú, za určitých podmienok, zníženie cla uplatniteľného na dovoz raže z Turecka. Preto sa musí poskytnúť dôkaz o tom, že zvláštna vývozná daň, ktorá sa má zaplatiť vývozcom, bola skutočne zaplatená.

(4)

Je vhodné stanoviť, podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2008/97, postup o dokázaní platby zvláštnej vývoznej dane.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dôkaz, že zvláštna vývozná daň uvedená v článku 5 nariadenia (ES) č. 2008/97 bola zaplatená, sa poskytne príslušnému orgánu dovážajúceho členského štátu predložením sprievodného osvedčenia A.TR.1. V tomto prípade uvedie príslušný orgán v časti „Poznámky“ niektorú zo znení uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 2622/71 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 284, 16.10.1997, s. 17. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 846/98. (Ú. v. ES L 120, 23.4.1998, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 271, 10.12.1971, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1996/2006 (Ú. v. EÚ L 398, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Pozri prílohu II.


PRÍLOHA I

Poznámky uvedené v článku 1

:

po bulharsky

:

Специална експортна такса съгласно Регламент (ЕО) № 2008/97 платена в размер на …

:

po španielsky

:

Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CE) no 2008/97 satisfecha con la suma de …

:

po česky

:

Zvláštní vývozní dávka podle nařízení (ES) č. 2008/97 zaplacena ve výši …

:

po dánsky

:

Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EF) nr. 2008/97, betalt med et beløb på …

:

po nemecky

:

Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 2008/97 in Höhe von … entrichtet

:

po estónsky

:

Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EÜ) nr 2008/97

:

po grécky

:

Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 2008/97 που πληρώθηκε για ποσό …

:

po anglicky

:

Special export tax under Regulation (EC) No 2008/97 paid to an amount of …

:

po francúzsky

:

Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CE) no 2008/97 acquittée pour un montant de …

:

po taliansky

:

Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo il regolamento (CE) n. 2008/97, per un importo di …

:

po lotyšsky

:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2008/97, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

:

po litovsky

:

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2008/97, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis

:

po maďarsky

:

A 2008/97/EK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

:

po maltsky

:

Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KE) Nru 2008/97, imħallsa għall-ammont ta' …

:

po holandsky

:

Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/97 ten bedrage van … voldaan

:

po poľsky

:

Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (WE) nr 2008/97 zapłacony w wysokości …

:

po portugalsky

:

Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CE) n.o 2008/97, paga num montante de …

:

po rumunsky

:

Taxă specială de export, conform Regulamentului (CE) nr. 2008/97, achitată pentru o valoare de …

:

po slovensky

:

Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (ES) č. 2008/97 vo výške …

:

po slovinsky

:

Posebna izvozna dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 2008/97, plačilo za znesek …

:

po fínsky

:

Asetuksen (EY) N:o 2008/97 mukainen erityisvientivero määrältään …

:

po švédsky

:

Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EG) nr 2008/97, betalt med ett belopp på …


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2622/71

(Ú. v. ES L 271, 10.12.1971, s. 22)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 199/73

(Ú. v. ES L 23, 29.1.1973, s. 4)

Iba článok 1

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3480/80

(Ú. v. ES L 363, 31.12.1980, s. 84)

Iba článok 1 ods. 1

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3817/85

(Ú. v. ES L 368, 31.12.1985, s. 16)

Iba článok 1 ods. 4

Nariadenie Komisie (EHS) č. 560/91

(Ú. v. ES L 62, 8.3.1991, s. 26)

Iba článku 1 ods. 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2004

(Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50)

Iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 1996/2006

(Ú. v. EÚ L 398, 30.12.2006, s. 1)

Iba článok 1


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

nariadenie (EHS) č. 2622/71

toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2, prvý odsek

Článok 2, druhý odsek

Článok 3

Príloha

Príloha I

Príloha II

Príloha III


7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 403/2008

zo 6. mája 2008,

ktorým sa predbežne stanovujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 31,

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určenia dodávkových povinností s nulovou colnou sadzbou v súvislosti s výrobkami kódu KN 1701, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Výsledkom uplatnenia článkov 3 a 7 protokolu AKT, článkov 3 a 7 dohody s Indiou a článku 12 ods. 3, ako aj článkov 14 a 15 nariadenia (ES) č. 950/2006 bolo, že Komisia vyrátala dodávkové povinnosti pre každú z vyvážajúcich krajín na dodávkové obdobie rokov 2008/2009 na základe informácií, ktorými v súčasnosti disponuje.

(3)

Preto je potrebné predbežne stanoviť dodávkové povinnosti na obdobie rokov 2008/2009 v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 950/2006.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dodávkové povinnosti v súvislosti s výrobkami kódu KN 1701 vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru pre dovozy pochádzajúce zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2008/2009 a pre každú z príslušných vyvážajúcich krajín sa predbežne stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 371/2007 (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007, s. 6).


PRÍLOHA

Dodávkové povinnosti pre dovozy preferenčného cukru pochádzajúceho zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2008/2009 vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru.

Signatárska krajina protokolu AKT/dohody s Indiou

Dodávkové povinnosti na roky 2008/2009

Barbados

32 097,40

Belize

46 680,10

Kongo

10 186,10

Fidži

165 348,30

Guyana

165 131,40

India

10 000,00

Pobrežie Slonoviny

10 186,10

Jamajka

122 234,30

Keňa

5 000,00

Madagaskar

10 760,00

Malawi

20 824,40

Maurícius

491 030,50

Mozambik

6 000,00

Svätý Krištof a Nevis

0,00

Surinam

0,00

Svazijsko

117 844,50

Tanzánia

10 186,10

Trinidad a Tobago

43 751,00

Uganda

0,00

Zambia

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Spolu

1 304 700,00


7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 404/2008

zo 6. mája 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov v súvislosti s povolením spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a kyseliny oktánovej – solí s meďou a povolením používania etylénu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s postupom ustanoveným v článku 7 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2092/91 prekladali niektoré členské štáty ostatným členským štátom informácie s cieľom zahrnúť určité produkty uvedené v prílohe II do daného nariadenia.

(2)

Komisia prizvala ad-hoc skupinu odborníkov, aby poskytli odporúčania k povoleniu používania spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a kyseliny oktánovej – solí s meďou v ekologickom poľnohospodárstve, ako aj o predĺžení používania etylénu na vyfarbovanie citrusov a inhibíciu klíčenia zemiakov a cibule na základe zásad, ktorými sa riadi ekologické poľnohospodárstvo.

(3)

Skupina expertov predložila útvarom Komisie správu z 22. a 23. januára 2008 (2), v ktorej sa odporúča povolenie spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a kyseliny oktánovej – solí s meďou za istých podmienok a rozšírenie používania etylénu na vyfarbovanie citrusov a inhibíciu klíčenia zemiakov a cibule za istých podmienok. Na základe správy tejto skupiny odborníkov a skutočností uvedených nižšie zastáva Komisia názor, že by sa mali v ekologickom poľnohospodárstve povoliť niektoré výrobky a malo by sa rozšíriť používanie etylénu.

(4)

Spinosad je nový insekticíd mikrobiálneho pôvodu, ktorý sa osvedčil ako nevyhnutný pri kontrole niektorých dôležitých škodcov a ktorý prispieva k udržateľnosti výrobného systému v prípade ohrozenia inými škodcami. Pri jeho používaní by sa však malo minimalizovať riziko likvidácie iných ako cieľových organizmov.

(5)

V súvislosti so zaradením spinosadu je potrebné ujasniť, že mikroorganizmy sú vo všeobenosti v ekologickom poľnohospodárstve povolené na ochranu proti škodcom a chorobám, kým látky, ktoré mikroorganizmy produkujú, je potrebné v zozname uvádzať jednotlivo.

(6)

Hydrogenuhličitan draselný sa považuje za nevyhnutný pri likvidácii rozličných hubových ochorení, ktoré postihujú niekoľko plodín, a môže prispieť k zníženiu používania medi a síry v prípade niektorých kombinácií plodín a škodcov.

(7)

V prípade kyseliny oktánovej – soli s meďou ide o novú formu medi, ktorú možno používať na rovnaký účel ako iné zlúčeniny medi, ktoré už sú zaradené v časti B prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91. Pri používaní kyseliny oktánovej – solí s meďou sa počas sezóny použije celkovo menej medi.

(8)

Časť B prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 už obsahuje etylén ako látku, ktorá sa tradične používa v ekologickom poľnohospodárstve. Zdá sa byť vhodné rozšíriť podmienky používania tejto látky o dve ďalšie použitia, ktoré sa považujú za nevyhnutné, a to vyfarbovanie citrusových plodov v prípadoch, keď je to súčasťou stratégie na ochranu pred ich poškodením ovocnými muškami, a inhibíciu klíčenia uskladnených zemiakov a uskladnenej cibule.

(9)

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 by sa preto mala byť zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeným v súlade s článkom 14 nariadenia (EHS) č. 2092/91,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EHS) 2092/91 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 123/2008 (Ú. v. EÚ L 38, 13.2.2008, s. 3).

(2)  Správa ad hoc skupiny odborníkov pre pesticídy v ekologickej výrobe potravín, 22. – 23. január 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa mení a dopĺňa takto:

V časti B „Pesticídy“ sa bod 1 „Výrobky na ochranu rastlín“ mení a dopĺňa takto:

(1)

Tabuľka II „Mikroorganizmy používané na biologickú kontrolu škodcov“ sa nahrádza takto:

„II.   Mikroorganizmy používané na biologickú ochranu proti škodcom a chorobám

Názov

Opis; požiadavky na zloženie; podmienky používania

Mikroorganizmy (baktérie, vírusy a huby)

Len geneticky nemodifikované kmene v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (1)


IIa.   Látky, ktoré produkujú mikroorganizmy

Názov

Opis; požiadavky na zloženie; podmienky používania

Spinosad

Insekticíd;

len v prípade, že ich produkujú geneticky nemodifikované kmene v zmysle smernice č. 2001/18/ES;

len v prípade prijatia opatrení na minimalizáciu rizika pre dôležité parazity a minimalizáciu rizika vzniku rezistencie;

potrebu uznal kontrolný orgán alebo kontrolný úrad

(2)

Tabuľka IV „Iné látky tradične používané v ekologickom poľnohospodárstve“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

Údaj o medi v stĺpci „Názov“ sa nahrádza takto:

„Meď vo forme hydroxidu meďnatého, oxychloridu meďnatého, síran-hexahydroxidu tetrameďnatého, oxidu meďnatého a kyseliny oktánovej – solí s meďou.“

b)

Údaje o „etyléne“ sa nahrádzajú takto:

Názov

Opis, požiadavky na zloženie; podmienky používania

„(*) Etylén

Vyfarbovanie banánov, kiwi a kaki; vyfarbovanie citrusových plodov výhradne ako súčasť stratégie na ochranu pred poškodením citrusov ovocnými muškami; vyvolávanie kvitnutia ananásu; inhibícia klíčenia zemiakov a cibule;

potrebu uznal kontrolný orgán alebo kontrolný úrad.“

(3)

Do tabuľky V „Iné látky“ sa dopĺňajú tieto údaje:

Názov

Opis, požiadavky na zloženie; podmienky používania

„Hydrogenuhličitan draselný

Fungicíd“


(1)  Ú. v. ES L 106, 17. 4. 2001, s. 1.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. apríla 2008

o osobitných požiadavkách na bezpečnosť detí, ktoré musia podľa európskych noriem spĺňať zapaľovače v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES

(Text s významom pre EHP)

(2008/357/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2001/95/ES sa stanovuje povinnosť výrobcov umiestňovať na trh iba bezpečné výrobky.

(2)

Podľa tejto smernice sa výrobok považuje za bezpečný z hľadiska rizík a kategórií rizík, ktoré sú zahrnuté v príslušných vnútroštátnych normách, ak vyhovuje dobrovoľným vnútroštátnym normám, ktorými sa transponujú európske normy.

(3)

Podľa smernice 2001/95/ES majú európske normalizačné orgány zaviesť európske normy. Takéto normy by mali zabezpečiť, aby výrobky spĺňali všeobecnú bezpečnostnú požiadavku smernice.

(4)

Zapaľovače sú v zásade nebezpečné výrobky, pretože produkujú plameň alebo teplo a obsahujú horľavú kvapalinu alebo plyn, často pod tlakom. Najzjavnejšími možnými rizikami spojenými s nesprávnym používaním zapaľovačov sú požiare, popáleniny a vznietenia, ktoré môžu viesť k výbuchu v prítomnosti zdroja tepla.

(5)

Zapaľovače nie sú určené deťom. Nesprávne použitie zapaľovačov, najmä deťmi, však nie je zriedkavé a musí sa pri posudzovaní bezpečnosti takýchto výrobkov zohľadniť. To platí najmä v prípade zapaľovačov na jedno použitie, ktoré sa predávajú vo veľkom množstve, často v baleniach po viac kusoch, ktoré spotrebitelia používajú ako výrobky na jedno použitie s nízkou hodnotou, ako i v prípade zapaľovačov, ktoré malé deti osobitne priťahujú, lebo majú tvar alebo zábavné vlastnosti, ktoré deti považujú za lákavé.

(6)

Nesprávne používanie zapaľovačov malými deťmi môže viesť k požiarom, ktoré sú príčinou nemalých osobných a hospodárskych strát, vrátane úmrtí. Zapaľovače preto predstavujú vážne nebezpečenstvo, pokiaľ ide o ich nesprávne používanie deťmi.

(7)

Komisia v roku 1988 vydala Európskemu výboru pre normalizáciu (CEN) normalizačný mandát č. M/266 týkajúci sa bezpečnosti spotrebiteľov a detí v súvislosti so zapaľovačmi a výsledkom bola európska norma EN 13869:2002: Zapaľovače – zabezpečenie zapaľovačov proti použitiu deťmi – požiadavky na bezpečnosť a metódy testovania.

(8)

Vzhľadom na skutočnosť, že je ohrozené zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, a to najmä schopnosťou a sklonom malých detí manipulovať so zapaľovačmi a nesprávne ich používať, a že toto riziko možno účinne odstrániť len prostredníctvom vhodných opatrení uplatniteľných na úrovni Spoločenstva, prijala Komisia 11. mája 2006 podľa ustanovenia článku 13 smernice 2001/95/ES rozhodnutie 2006/502/ES (2), ktorým sa od členských štátov žiada, aby prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na trh umiestňovali len zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi a zakázali sa umiestňovať na trh zábavné zapaľovače.

(9)

Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutia prijaté podľa článku 13 smernice 2001/95/ES sú prechodné opatrenia s maximálnou platnosťou jeden rok a môžu byť predĺžené o jednotlivé obdobia s maximálnou dĺžkou jeden rok, prijala Komisia 12. apríla 2007 rozhodnutie 2007/231/ES (3), ktorým sa platnosť rozhodnutia 2006/502/ES predlžuje o jeden rok.

(10)

Hoci sa na európsku normu EN 13869 ešte neodkazuje v Úradnom vestníku v súlade s ustanoveniami smernice 2001/95/ES, rozhodnutím Komisie 2006/502/ES sa v skutočnosti poskytuje predpoklad zhody v prípade zapaľovačov, ktoré vyhovujú vnútroštátnym normám transponujúcim európsku normu EN 13869.

(11)

Vzhľadom na potrebu využiť vhodné technické riešenia na vyhodnotenie požiadaviek na bezpečnosť detí v súvislosti so zapaľovačmi členské štáty a Komisia v spolupráci s európskymi normalizačnými orgánmi a po konzultácii so zúčastnenými stranami určila potrebu revízie normy EN 13869.

(12)

Hlavným zisteným problémom súčasnej normy je spoliehanie sa na výbor pre testovanie v súvislosti s bezpečnosťou detí kvôli overeniu, či je príslušný zapaľovač skutočne zabezpečený proti použitiu deťmi. Aj keď sa ukázalo, že výbor pre testovanie v súvislosti s bezpečnosťou detí ponúka spoľahlivú metódu, bolo by vhodné nájsť aj alternatívne metódy pre stanovenie zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi, tieto metódy však musia byť aspoň rovnako účinné a spoľahlivé. Okrem toho existujúce vymedzenie zapaľovačov, ktoré sú pre malé deti osobitne lákavé (tzv. „zábavné zapaľovače“), umožňuje nejednoznačný výklad, čo môže viesť k nejednotnému uplatňovaniu zákazu takýchto zapaľovačov. Napokon je potrebné vyriešiť niektoré ďalšie otázky, aby mohla táto norma úplne uspokojivo plniť svoju funkciu pri poskytovaní vhodných technických riešení.

(13)

Osobitné požiadavky na bezpečnosť detí v súvislosti so zapaľovačmi by mali byť stanovené podľa ustanovení článku 4 smernice 2001/95/ES s cieľom požiadať normalizačné orgány o revíziu normy EN 13869, a to v súlade s postupom stanoveným v 98/34/ES (4), ktorý sa týka poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov, a uverejniť revidovanú normu v Úradnom vestníku.

(14)

Len čo bude odkaz na túto revidovanú normu uverejnený v Úradnom vestníku, zapaľovače vyrobené v súlade s touto normou sa budú považovať za zapaľovače, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky na bezpečnosť uvedené v smernici 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, pokiaľ ide o špecifické požiadavky na bezpečnosť detí na ktoré sa vzťahuje táto norma.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa smernice 2001/95/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Účel

Účelom tohto rozhodnutia je stanoviť požiadavky, na základe ktorých Komisia môže požiadať príslušné normalizačné úrady o zmenu a doplnenie príslušnej normy pre zapaľovače.

Na účely tohto rozhodnutia:

 

„zapaľovač“ je ručne ovládané zariadenie produkujúce plameň a využívajúce palivo, ktoré sa bežne používa na úmyselné zapálenie najmä cigariet, cigár a fajok, a u ktorého sa dá predvídať, že môže byť použité na zapálenie materiálov, ako je papier, knôty, sviečky a svietidlá, a ktoré je vyrobené s neoddeliteľnou zásobou paliva, bez ohľadu na to, či je určené na opätovné naplnenie alebo nie.

 

„zapaľovač zabezpečený proti použitiu deťmi“ je zapaľovač navrhnutý a vyrobený tak, aby ho nemohli, za bežných a racionálne predvídateľných podmienok použitia, použiť deti mladšie ako 51 mesiacov, pretože je na jeho použitie potrebné vynaložiť silu vzhľadom na jeho dizajn alebo ochranu zapaľovacieho mechanizmu či postupnosť činností potrebných na jeho zapálenie.

 

„zapaľovač lákavý pre deti“ je zapaľovač, ktorý sa dizajnom podobá akýmkoľvek spôsobom na iný predmet bežne považovaný za lákavý pre deti mladšie ako 51 mesiacov alebo určený na použitie deťmi do takéhoto veku.

Článok 2

Požiadavky

1.   Na účely článku 4 smernice 2001/95/ES sú osobitné požiadavky na bezpečnosť detí v súvislosti so zapaľovačmi tieto:

a)

zapaľovače sú zabezpečené proti použitiu deťmi, aby sa minimalizovala schopnosť a pravdepodobnosť ich použitia deťmi mladšími ako 51 mesiacov;

b)

zapaľovače nie sú lákavé pre deti mladšie ako 51 mesiacov.

2.   Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje na zapaľovače určené na opätovné naplnenie, v súvislosti s ktorými predkladajú výrobcovia na požiadanie príslušným orgánom potrebnú dokumentáciu dokladajúcu, že zapaľovače sú navrhnuté, vyrobené a umiestňované na trh tak, aby sa zaistilo nepretržité očakávané bezpečné používanie počas doby životnosti najmenej päť rokov s výhradou opravy, a najmä že spĺňajú všetky nasledujúce požiadavky:

a)

najmenej dvojročná písomná záruka od výrobcu pre každý zapaľovač v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES (5);

b)

praktická možnosť opravy a bezpečného opätovného naplnenia počas celej doby životnosti, najmä vrátane opraviteľného zapaľovacieho mechanizmu;

c)

pevné súčiastky, ktoré sa však pri nepretržitom používaní pravdepodobne opotrebujú alebo prestanú fungovať po záručnej dobe, je možné nahradiť alebo opraviť v autorizovanom alebo špecializovanom stredisku popredajného servisu so sídlom v Európskej únii.

V Bruseli 23. apríla 2008

Za Komisiu

Meglena KUNEVA

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 41.

(3)  Ú. v. EÚ L 99, 14.4.2007, s. 16.

(4)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12.


7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/380/ES, ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva

(2008/358/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2005/380/ES bola ustanovená skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva ako orgán, v rámci ktorého je možné uvažovať, diskutovať a radiť Komisii v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva. Rozhodnutie 2005/380/ES sa uplatňuje do 27. apríla 2008.

(2)

Odborné poradenstvo skupiny sa ukázalo ako hodnotné, najmä pokiaľ ide o súčasné iniciatívy Komisie v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva, a to hlavne v súvislosti so štatútom európskej súkromnej spoločnosti a so zjednodušovaním obchodného práva plánovaného v rámci Legislatívneho a pracovného programu Komisie na rok 2008 (1), ako aj s hodnotením uplatňovania súčasných právnych predpisov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva. S cieľom zabezpečiť kontinuitu a napomáhať úspešnému zavŕšeniu týchto projektov by sa mala predĺžiť platnosť mandátu skupiny až do júna 2009.

(3)

Je potrebné zabezpečiť, aby členovia skupiny poskytovali objektívne odborné poradenstvo.

(4)

S osobnými údajmi týkajúcimi sa členov skupiny je potrebné zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2).

(5)

Rozhodnutie 2005/380/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Rozhodnutie 2005/380/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

„Členovia každoročne urobia písomné vyhlásenie, že sa zaväzujú konať vo verejnom záujme. V tomto vyhlásení zároveň uvedú informácie o absencii alebo existencii akýchkoľvek záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť ich objektívnosť.“

2.

V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

„Mená členov sa zozbierajú, spracujú a uverejnia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3).

3.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. júna 2009.“

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  KOM(2007) 640 v konečnom znení, 23.10.2007.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.“


7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. apríla 2008,

ktorým sa zriaďuje skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu

(2008/359/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

V článku 157 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa Spoločenstvo a členské štáty poverujú úlohou zabezpečiť podmienky potrebné pre konkurencieschopnosť priemyslu Spoločenstva. Osobitne v článku 157 ods. 2 sa členské štáty vyzývajú, aby sa navzájom a v spojení s Komisiou radili, a v prípade potreby koordinovali svoju činnosť. Komisia môže vyvíjať akúkoľvek užitočnú iniciatívu s cieľom podporovať túto koordináciu.

(2)

Vo svojom oznámení „Strednodobé hodnotenie priemyselnej politiky: Príspevok k stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť“ (1) Komisia oznámila svoj úmysel začať iniciatívu v súvislosti s konkurencieschopnosťou agropotravinárskeho priemyslu Spoločenstva.

(3)

Je preto potrebné zriadiť skupinu na vysokej úrovni zloženú najmä z odborníkov na problematiku konkurencieschopnosti agropotravinárskeho priemyslu Spoločenstva a súvisiace otázky, ako sú bezpečnosť potravín, zdravie, životné prostredie a vymedziť jej úlohy a štruktúru.

(4)

Skupina by sa mala zaoberať otázkami, ktoré určujú a v budúcnosti budú určovať konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu Spoločenstva. Skupina by mala na základe výsledkov svojich diskusií vypracovať súbor odporúčaní pre príslušné odvetvia politiky s cieľom posilniť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu v súlade s politikami Spoločenstva, najmä ciele týkajúce sa bezpečnosti potravín a zdravia, poľnohospodárskej politiky a trvalo udržateľného rozvoja.

(5)

Skupina by mala byť zložená zo zástupcov Komisie, členských štátov a príslušných zainteresovaných strán, najmä z agropotravinárskeho priemyslu, a to tak z radu výrobcov, používateľov a spotrebiteľov, ako aj občianskej spoločnosti.

(6)

Bez toho, aby boli dotknuté bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom, je potrebné stanoviť pravidlá o poskytovaní informácií členmi skupiny (2).

(7)

Osobné údaje týkajúce sa členov skupiny by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu

Zriaďuje sa skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu, ďalej len „skupina“.

Článok 2

Úloha

Úlohou skupiny je:

1.

zaoberať sa otázkami, ktoré určujú a v budúcnosti budú určovať konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu Spoločenstva, a so súvisiacimi výzvami,

2.

určiť faktory, ktoré ovplyvňujú konkurenčné postavenie a trvalú udržateľnosť agropotravinárskeho priemyslu Spoločenstva vrátane budúcich výziev a trendov, ktoré by mohli mať vplyv na konkurencieschopnosť,

3.

vypracovať súbor odporúčaní týkajúcich sa príslušných odvetví pre tvorcov politík na úrovni Spoločenstva.

Článok 3

Konzultácia

Komisia môže so skupinou konzultovať o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa konkurencieschopnosti agropotravinárskeho priemyslu Spoločenstva.

Článok 4

Členstvo – menovanie

1.   Členov skupiny menuje Komisia spomedzi odborníkov na vysokej úrovni s právomocami a zodpovednosťou v oblastiach, ktoré sa vzťahujú na konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu Spoločenstva a súvisiace výzvy.

2.   Skupinu tvorí najviac 27 členov v tomto zložení:

a)

8 zástupcov členských štátov,

b)

13 zástupcov agropotravinárskeho priemyslu,

c)

6 zástupcov občianskej spoločnosti a profesijných združení.

3.   Členovia skupiny sa menujú osobne na základe odborných znalostí a radia Komisii nezávisle od vonkajších vplyvov.

4.   Každý člen skupiny určí osobného zástupcu pre prípravnú podskupinu uvedenú v článku 5 ods. 2.

5.   Členovia sú menovaní na jednoročné funkčné obdobie s možnosťou predĺženia a vykonávajú funkciu do svojho nahradenia v súlade s odsekom 6 tohto článku, alebo do skončenia svojho funkčného obdobia.

6.   Členov možno nahradiť na zostávajúcu časť funkčného obdobia v týchto prípadoch:

a)

ak člen odstúpi,

b)

ak člen nie je naďalej schopný účinne prispievať k rokovaniam skupiny;

c)

ak člen nespĺňa podmienky stanovené v článku 287 zmluvy,

7.   Členovia predložia písomné vyhlásenie o záväzku, ktorý spočíva v tom, že budú konať vo verejnom záujme, a vyhlásenie o existencii záujmov, ktoré by mohli mať vplyv na ich nezávislosť.

8.   Mená členov sa uverejnia na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel a v registri skupín odborníkov, ktorý vedie Komisia. Mená členov sa zbierajú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 5

Činnosť skupiny

1.   Skupine predsedá Komisia.

2.   Podskupina, ďalej len podskupina „sherpa“ pripravuje rokovania, stanoviská a poskytuje poradenstvo, pokiaľ ide o činnosti a/alebo a strategické opatrenia, ktoré má skupina odporučiť. Pri príprave zasadnutí skupiny úzko spolupracuje s útvarmi Komisie.

3.   Po dohode s Komisiou môže skupina vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať osobitné otázky v rámci mandátu stanoveného skupinou. Podskupiny zanikajú hneď, ako splnia svoj mandát.

4.   Zástupca Komisie môže požiadať odborníkov alebo pozorovateľov so špecifickými odbornými znalosťami, pokiaľ ide o tému, ktorá je predmetom rokovania, aby sa zapojili do práce skupiny alebo rokovaní alebo práce podskupín a ad hoc skupín.

5.   Informácie získané na základe účasti na rokovaniach alebo práci skupiny, ad hoc skupín alebo podskupín nemožno rozširovať, ak sa Komisia domnieva, že ide o dôverné informácie.

6.   Skupina, podskupina „sherpa“ a iné podskupiny sa obvykle stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Komisia zabezpečuje sekretárske služby. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín sa môžu zúčastniť iní úradníci Komisie, ktorí o rokovania prejavia záujem.

7.   Skupina prijíma svoj rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

8.   Komisia môže uverejňovať alebo umiestniť na internet na príslušnú webovú stránku akékoľvek zhrnutia, závery, čiastočné závery alebo pracovné dokumenty skupiny, zápisnice alebo správy v pôvodnom jazyku príslušného dokumentu.

Článok 6

Skončenie platnosti

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 1. novembra 2009. Do tohto dňa Komisia rozhodne o prípadnom predĺžení jeho platnosti.

V Bruseli 28. apríla 2008

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  KOM(2007) 374, 4.7.2007.

(2)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 38).

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. apríla 2008,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2003

[oznámené pod číslom K(2008) 1668]

(Len znenie v holandskom jazyku je autentické)

(2008/360/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 3a ods. 1,

keďže:

(1)

V roku 2003 sa v Holandsku vyskytli ohniská nákazy vtáčej chrípky. Výskyt tejto nákazy predstavoval vážne riziko pre hospodárske zvieratá v Spoločenstve.

(2)

S cieľom v čo najkratšom čase predísť rozšíreniu tejto nákazy a prispieť k jej eradikácii by sa Spoločenstvo malo za podmienok stanovených v rozhodnutí 90/424/EHS finančne podieľať na oprávnených výdavkoch, ktoré vznikli príslušnému členskému štátu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti tejto nákaze.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2003/678/ES z 24. septembra 2003 o finančnom príspevku Spoločenstva na oprávnené náklady na eradikáciu vtáčej chrípky v Holandsku v roku 2003 (2) sa Holandsku udelil finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke, ktoré sa implementovali v roku 2003.

(4)

V rozhodnutí bola ustanovená prvá splátka vo výške 40 000 000 EUR.

(5)

Podľa tohto rozhodnutia sa má vyplatiť zostatok finančného príspevku Spoločenstva na základe žiadostí predložených Holandskom 14. marca 2004, 26. júla 2005 a 2. novembra 2006.

(6)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Spoločenstva na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v Holandsku v roku 2003.

(7)

Na základe výsledkov kontrol vykonaných Komisiou v súlade s veterinárnymi predpismi Spoločenstva a podmienkami poskytovania finančného príspevku Spoločenstva sa výdavky uvedené v predložených žiadostiach nemôžu v plnej výške uznať za oprávnené výdavky.

(8)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli oznámené Holandsku listami z 12. júla 2007, 26. októbra 2007 a 5. decembra 2007.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Celkový finančný príspevok Spoločenstva na výdavky spojené s eradikáciou vtáčej chrípky v Holandsku v roku 2003 podľa rozhodnutia 2003/678/ES predstavuje 65 516 152,41 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 30. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2006/53/ES (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 249, 1.10.2003, s. 53. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2004/27/ES (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 45).


7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. mája 2008

o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2008 na účely automatizácie veterinárnych postupov, systému oznamovania chorôb zvierat, komunikačných opatrení a štúdií a hodnotení

(2008/361/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho články 17, 20, 37 ods. 2 a článok 37a ods. 2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 90/424/EHS sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia, najmä pokiaľ ide o informačnú politiku v oblasti zdravia zvierat, dobrých podmienok zvierat a bezpečnosti potravín, technické a vedecké opatrenia a kontrolu.

(2)

V článku 37a ods. 1 písm. b) rozhodnutia 90/424/EHS sa stanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva sa môže udeliť na účely automatizácie veterinárnych postupov súvisiacich s hostingom, riadením a údržbou integrovaných počítačových veterinárnych systémov, v prípade potreby vrátane rozhraní s národnými databázami. Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal preto poskytnúť na účely hostingu, riadenia a údržby integrovaného počítačového veterinárneho systému TRACES (Trade Control and Expert System, systém kontroly obchodu a expertov), ktorý bol zavedený rozhodnutím Komisie 2003/24/ES z 30. decembra 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárneho systému (2), s cieľom zabezpečiť, aby bol uvedený systém dostupný, bezpečný a aktualizovaný.

(3)

V článku 37 ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS sa stanovuje, že finančná pomoc Spoločenstva sa môže poskytnúť na účely zavedenia systémov na identifikáciu zvierat a oznamovanie chorôb podľa právnych predpisov týkajúcich sa veterinárnych kontrol v obchode so živými zvieratami v rámci Spoločenstva, so zreteľom na dokončenie vnútorného trhu. Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal preto poskytnúť na účely aktualizácie systému oznamovania chorôb zvierat (Animal Disease Notification System, ADNS) na základe rozhodnutia Komisie 2005/176/ES z 1. marca 2005 o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS (3) vrátane potrebných technických zlepšení.

(4)

V oznámení Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o novej stratégii Európskej únie týkajúcej sa zdravia zvierat (2007 – 2013) podľa zásady „prevencia je lepšia ako liečba“ (4) (ďalej len „oznámenie o novej stratégii týkajúcej sa zdravia zvierat“) sa uvádza, že Komisia sa zaviazala zlepšiť komunikáciu smerom k spotrebiteľom a zainteresovaným stranám.

(5)

V článku 16 rozhodnutia 90/424/EHS sa stanovuje, že Spoločenstvo poskytne finančný príspevok na vytvorenie informačnej politiky v oblasti zdravia zvierat, dobrých podmienok zvierat a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu. Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal preto poskytnúť na účely realizácie opatrení zameraných na zlepšenie komunikácie so spotrebiteľmi a zainteresovanými stranami v oblasti zdravia a dobrých podmienok zvierat v rámci oznámenia o novej stratégii v oblasti zdravia zvierat.

(6)

Podľa článku 19 rozhodnutia 90/424/EHS sa Spoločenstvo môže zaviazať alebo pomáhať členským štátom alebo medzinárodným organizáciám pri záväzku prijímať technické a vedecké opatrenia potrebné na tvorbu veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva a na rozvoj veterinárneho vzdelávania a odbornej prípravy.

(7)

Jedným z očakávaných výstupov uvedenej stratégie je postupné zavádzanie elektronickej identifikácie prežúvavcov. V dôsledku toho je pred zavedením nových právnych predpisov v tejto oblasti potrebné uskutočniť štúdiu nákladov a prínosov elektronickej identifikácie dobytka a jej nákladovej efektívnosti. V záujme zlepšenia úlohy referenčných laboratórií Spoločenstva je potrebné uskutočniť hodnotenie ich fungovania a výkonu. Výstup týchto štúdií a hodnotení bude v prípade potreby východiskom pre revíziu právnych predpisov v týchto oblastiach. Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal preto poskytnúť na účely financovania štúdií a hodnotení v oblastiach bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých podmienok zvierat a zootechniky. Mala by sa určiť maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré sa na tieto opatrenia vyhradia. V roku 2008 sa majú zverejniť výzvy na predloženie ponúk v súvislosti s uskutočnením štúdií a hodnotení v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých podmienok zvierat a zootechniky na základe osobitných zmlúv. V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (5) sa veterinárne opatrenia majú financovať z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Na účely finančnej kontroly sa majú uplatňovať články 9, 36 a 37 uvedeného nariadenia.

(8)

Vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva musí byť podmienené uskutočnením plánovaných činností a poskytnutím všetkých potrebných informácií zo strany dodávateľov.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Systém kontroly obchodu a expertov (TRACES)

Na účely hostingu, riadenia a údržby systému TRACES, ktorý bol zavedený rozhodnutím 2003/2/ES, sa poskytuje finančný príspevok Spoločenstva v tejto výške a s týmto cieľom:

a)

1 000 000 EUR na hosting,

b)

500 000 EUR na obstaranie potrebnej logistickej podpory v rámci pomoci používateľom,

c)

300 000 EUR na nákup potrebnej podpory v oblasti údržby systému s cieľom prispôsobiť ho právnemu a technickému vývoju,

d)

200 000 EUR na potrebný rozvoj v oblasti spracovania údajov,

e)

250 000 EUR na vývoj rozhrania medzi národnými databázami identifikácie hovädzieho dobytka.

Článok 2

Systém oznamovania chorôb zvierat (ADNS)

Na aktualizáciu systému oznamovania chorôb zvierat na základe rozhodnutia 2005/176/ES sa poskytuje finančný príspevok Spoločenstva vo výške 270 000 EUR.

Článok 3

Komunikácia v oblasti zdravia a dobrých podmienok zvierat

Na opatrenia v oblasti komunikácie s príslušnými orgánmi a občanmi s cieľom poskytovať informácie o právnych predpisoch Spoločenstva v oblasti zdravia a dobrých podmienok zvierat sa poskytuje finančný príspevok Spoločenstva v tejto výške:

a)

2 500 000 EUR v oblasti zdravia zvierat,

b)

150 000 EUR v oblasti dobrých podmienok zvierat.

Článok 4

Štúdie a hodnotenia

Finančný príspevok Spoločenstva v maximálnej výške 300 000 EUR sa poskytuje na tieto štúdie a hodnotenia:

a)

štúdia nákladov na elektronickú identifikáciu hovädzieho dobytka a jej prínosov,

b)

hodnotenie referenčných laboratórií Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a zootechniky.

Článok 5

Rozpočtové prostriedky

1.   Finančné príspevky stanovené v článkoch 1 až 4 sa financujú v rámci položky 17 04 02 01 rozpočtu Európskych spoločenstiev na rok 2008.

2.   Činnosti uvedené v článku 4 sa budú vykonávať prostredníctvom dvoch osobitných zmlúv. Tieto dve osobitné zmluvy budú podpísané v priebehu roka 2008.

V Bruseli 6. mája 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 44.

(3)  Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 40. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/924/ES (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 48).

(4)  KOM(2007) 539 v konečnom znení.

(5)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1437/2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2007, s. 1).


ODPORÚČANIA

Komisia

7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/20


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 6. mája 2008,

týkajúce sa externého zaručenia kvality v prípade štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich audit subjektov verejného záujmu

[oznámené pod číslom K(2008) 1721]

(2008/362/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211,

keďže:

(1)

Externé zabezpečenie kvality je v prípade štatutárneho auditu rozhodujúce pre vysokú kvalitu auditu. Zverejňovaným finančným informáciám sa ním dodáva dôveryhodnosť a akcionárom, investorom, veriteľom a ostatným zúčastneným stranám sa poskytuje lepšia ochrana. Každý systém externého zabezpečenia kvality by preto mal byť objektívny a nezávislý od audítorskej profesie.

(2)

Článkami 29 a 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (1) sa zavádzajú kritériá na vysokej úrovni pre systémy zaručenia kvality v prípade všetkých štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Do smernice sú zahrnuté niektoré myšlienky obsiahnuté v odporúčaní Komisie 2001/256/ES z 15. novembra 2000 o zabezpečení kvality v prípade štatutárneho auditu v Európskej únii: minimálne požiadavky (2).

(3)

Časti tohto odporúčania, ktoré sa týkajú štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu, však boli prekonané najnovším medzinárodným vývojom a tendenciami zaviesť pre tieto audity systémy externého zaručenia kvality, ktoré sú riadené nezávisle od audítorskej profesie a u ktorých previerku zaručenia kvality nevykonávajú audítori.

(4)

V kritériách ustanovených v smernici 2006/43/ES sa aj naďalej počíta so značnými rozdielmi v spôsobe, akým sa v členských štátoch v súčasnosti organizujú systémy externého zaručenia kvality v prípade štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Malo by sa zabrániť tomu, aby zúčastnené strany rozdielne chápali audítorskú kvalitu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností v členských štátoch, najmä so zreteľom na článok 34 smernice 2006/43/ES. Smernicou 2006/43/ES sa takisto podporujú systémy verejného dohľadu členských štátov s cieľom nájsť koordinovaný prístup k vykonávaniu previerok zabezpečenia kvality.

(5)

Spolupráca medzi členskými štátmi je prioritou so zreteľom na audity subjektov verejného záujmu. K systémom zaručenia kvality by sa v prípade štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich audit v týchto subjektoch malo dať ďalšie usmernenie. Je preto vhodné vypracovať nové odporúčanie, ktoré je so súčasným stavom v lepšom súlade než rozhodnutie 2001/256/ES a v ktorom sa zohľadňujú nové medzinárodné trendy, ako aj konkrétne potreby členských štátov. Nie je však potrebné vypracovať podrobné usmernenie, pokiaľ ide o systémy zaručenia kvality v prípade štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich audit v subjektoch iných, než sú subjekty verejného záujmu.

(6)

Inšpekciami by sa malo prispieť k zvýšeniu kvality auditu v prípade kontrolovaného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a mali by byť pravidelné a preventívne. Treba sa pri nich sústrediť na vytvorenie a zachovanie dôvery v štatutárne audity, a tým i dôvery vo finančné trhy. Toto odporúčanie by sa preto nemalo týkať vyšetrovaní ad-hoc, ktoré sa vykonávajú z dôvodu možných porušení zákonov a iných právnych predpisov.

(7)

S cieľom zvýšiť kvalitu auditov v rámci Spoločenstva by nezávislé orgány dohľadu mali zohrávať aktívnejšiu úlohu pri inšpekcii audítorských spoločností. Na zaistenie nezávislosti systému inšpekcií by sa malo vypracovať usmernenie. So zreteľom na vykonávanie inšpekcií by sa mala objasniť možná úloha orgánov verejného dohľadu, profesijných združení a ďalších príslušných orgánov, ako aj úloha odborníkov. Musí sa takisto objasniť financovanie systému zabezpečenia kvality.

(8)

Podľa článku 43 smernice 2006/43/ES sa previerka zaručenia kvality v prípade štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností vykonávajúcich audit subjektov verejného záujmu musí vykonávať aspoň raz za tri roky. Systém verejného dohľadu by mohol čeliť ťažkostiam pri nábore dostatočného počtu inšpektorov, ktorí vykonávajú previerky pri každej inšpekcii na mieste. Preto by za určitých podmienok malo byť možné, aby sa previerok na mieste zúčastnili aj odborníci, ktorí nemajú štatút inšpektora.

(9)

S cieľom zaistiť, aby dotknutý štatutárny audítor alebo dotknutá audítorská spoločnosť postupovali v súlade so záverečnou správou o inšpekcii a aby sa im touto správou poskytli dostatočné usmernenia na to, aby sa v budúcnosti vyhli problémom uvedeným v správe, inšpektori a štatutárny audítor i audítorská spoločnosť by mali pred prijatím záverečnej správy a pri ďalšom postupe spolu účinne komunikovať.

(10)

Na zlepšenie vykázateľnosti uplatňovania systému zabezpečenia kvality a jeho porovnateľnosti v rámci Spoločenstva by výročná správa o celkových výsledkoch kontrol mala zahŕňať kľúčové informácie o výkone, čo by umožnilo vypracovať hodnotenia použitých zdrojov aj efektivity a účinnosti systému zabezpečenia kvality.

(11)

So zreteľom na nový medzinárodný vývoj, najmä na zapojenie príslušných orgánov a odborníkov do vykonávania inšpekcií, Komisia má v úmysle v roku 2011 vyhodnotiť túto situáciu,

TÝMTO ODPORÚČA:

Predmet úpravy

1.

Týmto odporúčaním sa poskytuje usmernenie na uplatňovanie nezávislých systémov zaručenia kvality pre štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti, ktorí vykonávajú audit subjektov verejného záujmu v súlade s článkami 29 a 43 smernice 2006/43/ES.

2.

Ak sa niektorý členský štát rozhodol vyňať určité subjekty verejného záujmu v súlade s článkom 39 smernice 2006/43/ES, mal by takisto vyňať tieto subjekty verejného záujmu z rozsahu pôsobnosti opatrení prijatých so zreteľom na toto odporúčanie.

Vymedzenie pojmov

3.

Pre toto odporúčanie platia vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 smernice 2006/43/ES. Na účely tohto odporúčania platia aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„orgán verejného dohľadu“ znamená príslušný orgán v zmysle článku 2 ods. 10 smernice 2006/43/ES, ktorý zastupuje systém verejného dohľadu založený na zásadách ustanovených v článku 32 uvedenej smernice,

b)

„inšpektor“ znamená preverovateľa, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v článku 29 ods. 1 prvého pododseku písm. d) smernice 2006/43/ES, je zamestnaný orgánom verejného dohľadu alebo iným príslušným orgánom, ktorý bol poverený vykonávať inšpekcie,

c)

„kontroly“ znamenajú previerky zaručenia kvality zacielené na štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti, ktoré vykonáva kontrolór a ktoré nie sú vyšetrovaním v zmysle článku 32 ods. 5 smernice 2006/43/ES,

d)

„odborník“ znamená fyzickú osobu, ktorá je odborným znalcom v oblasti finančných trhov, finančného vykazovania, vykonávania auditu alebo iných oblastí významných pre kontroly, pričom odborníkmi sú aj štatutárni audítori vykonávajúci svoje povolanie.

Nezávislosť systému zabezpečenia kvality

4.

Orgán verejného dohľadu by mal niesť konečnú zodpovednosť za systém externého zaručenia kvality v prípade štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich audit subjektov verejného záujmu. Členské štáty by nemali menovať za orgán verejného dohľadu združenie či subjekt súvisiaci s účtovníckou alebo audítorskou profesiou.

5.

Štatutárni audítori a audítorské spoločnosti vykonávajúce audit subjektov verejného záujmu by mali podliehať inšpekciám, ktoré vykonáva orgán verejného dohľadu, buď výhradne, alebo spolu s iným vhodným subjektom v súlade s bodom 6.

6.

Malo by byť možné poveriť úlohami spojenými s vykonávaním inšpekcií iný vhodný subjekt za predpokladu, že je zaistená zodpovednosť takého subjektu vo vzťahu k orgánu verejného dohľadu a že si orgán verejného dohľadu ponechá aspoň tieto úlohy:

a)

schvaľovanie a, pokiaľ to orgán verejného dohľadu pokladá za vhodné, zmenu a doplnenie metodík inšpekcií, vrátane príručiek pre kontrolu a pre postupy nasledujúce po kontrole, metodík vykazovania a pravidelných programov inšpekcií,

b)

schvaľovanie a, pokiaľ to orgán verejného dohľadu pokladá za vhodné, zmenu a doplnenie správ o inšpekcii a správ o postupoch nasledujúcich po inšpekcii,

c)

schvaľovanie a, pokiaľ to orgán verejného dohľadu pokladá za nutné, menovanie inšpektorov pre každú inšpekciu,

d)

vydávanie odporúčaní a pokynov, ktoré sú akéhokoľvek druhu, subjektu, ktorý bol poverený vykonávaním úloh.

7.

Orgán verejného dohľadu by mal mať právo zúčastňovať sa na inšpekciách a získavať prístup k dokumentácii o inšpekciách, k pracovným dokumentom auditu a iným relevantným dokladom.

8.

Všetky opatrenia týkajúce sa financovania systému zabezpečenia kvality, vrátane opatrení týkajúcich sa miery financovania a rozsahu finančnej kontroly, by nemali podliehať schvaľovaniu alebo právu veta zo strany osôb či organizácií, ktoré sú zástupcami účtovníckej profesie, audítorskej profesie alebo audítorskej spoločnosti alebo s týmito profesiami a spoločnosťami inak súvisia. Miera financovania by mala orgánu verejného dohľadu umožniť zamestnávať dostatočný počet pracovníkov na účely vykonávania bodov 6 a 7.

9.

Ak finančné prostriedky pre systém zabezpečenia kvality poskytnú štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti podliehajúce inšpekcii, akýkoľvek nimi splatný poplatok či iný príspevok by mal byť povinný a musí sa včas zaplatiť v plnej výške.

Nezávislosť inšpekcií

10.

Orgán verejného dohľadu by mal zaistiť, aby existovali vhodné politiky a postupy týkajúce sa nezávislosti a objektívnosti pracovníkov, vrátane inšpektorov, a riadenia systému inšpekcií.

11.

Konať v úlohe inšpektora by nemalo byť povolené osobe, ktorá je štatutárnym audítorom, alebo je zamestnaná u štatutárneho audítora alebo v audítorskej spoločnosti, alebo ak je medzi ňou a audítorom alebo tou spoločnosťou iná súvislosť.

12.

Ktorákoľvek osoba by nemala konať ako inšpektor pri inšpekcii štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti až do uplynutia aspoň dvoch rokov od okamihu, keď táto osoba prestala byť spoločníkom či zamestnancom uvedeného audítora alebo uvedenej audítorskej spoločnosti, alebo od okamihu, keď skončila súvislosť medzi touto osobou a audítorom či audítorskou spoločnosťou.

13.

Inšpektori by mali vydať vyhlásenie, že medzi nimi a kontrolovaným štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou neexistuje stret záujmov. Inšpektori, ktorí vydajú neúplné alebo nepravdivé vyhlásenie, by mali byť vylúčení z vykonávania inšpekcií a mali by podliehať účinným, primeraným a odradzujúcim sankciám.

14.

Inšpektorov by v súvislosti s inšpekciami mal odmeňovať iba orgán verejného dohľadu alebo subjekt, ktorý bol poverený vykonávať inšpekcie. Inšpektori by nemali dostávať odmenu od preverovaného štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti alebo ich sietí.

15.

Ak sa orgán verejného dohľadu domnieva, že na riadne vykonanie kontroly sú nevyhnutne potrebné konkrétne odborné znalosti, mali by inšpektorom napomáhať odborníci. Títo odborníci by mali konať pod priamym dohľadom inšpektora a mali by podliehať požiadavkám uvedeným v bodoch 10, 12 až 14.

Metodické usmernenie na vykonávanie inšpekcií

16.

Keď v členskom štáte dočasne nie je na vykonávanie inšpekcií na mieste k dispozícii dostatok inšpektorov, orgán verejného dohľadu by mal mať právo rozhodnúť, že previerky na mieste vykonajú odborníci, a to za predpokladu, že títo odborníci spĺňajú požiadavky stanovené v článku 29 ods. 1 prvom pododseku písm. d) smernice 2006/43/ES, že sú plne zodpovední vo vzťahu k orgánu verejného dohľadu a že inšpektori vykonávajú previerky na mieste u rovnakého štatutárneho audítora alebo v rovnakej audítorskej spoločnosti aspoň každých šesť rokov.

17.

Predmet inšpekcií by sa mal vzťahovať na:

a)

posúdenie návrhu vnútorného systému riadenia kvality audítorskej spoločnosti,

b)

primerané preskúšanie súladu postupov a previerku audítorských spisov subjektov verejného záujmu s cieľom overiť účinnosť vnútorného systému kontroly kvality,

c)

so zreteľom na inšpekčné zistenia podľa bodov a) a b) posúdenie obsahu najnovších výročných správ o transparentnosti zverejnených štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou v súlade s článkom 40 smernice 2006/43/ES.

18.

Mali by sa preskúmať aspoň tieto politiky a postupy vnútornej kontroly štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti:

a)

dodržiavanie platných noriem auditu a noriem kontroly kvality zo strany štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a dodržiavanie etických požiadaviek a požiadaviek nezávislosti, vrátane požiadaviek týkajúcich sa kapitoly IV a článku 42 smernice 2006/43/ES, ako aj príslušných právnych a správnych predpisov dotknutého členského štátu,

b)

množstvo a kvalita použitých zdrojov, vrátane dodržiavania požiadaviek na priebežné vzdelávanie ustanovených v článku 13 smernice 2006/43/ES,

c)

dodržiavanie požiadaviek ustanovených v článku 25 smernice 2006/43/ES týkajúcich sa poplatkov účtovaných za audit.

19.

Na účely preskúšania súladu by sa mala vybrať aspoň významná časť audítorských spisov, a to na základe analýzy rizík vyplývajúcich z nesprávneho vykonávania štatutárneho auditu.

Výsledok inšpekcií

20.

Inšpekčné zistenia a z nich vyplývajúce závery, ktoré sú podkladom pre odporúčanie, vrátane zistení a záverov týkajúcich sa správy o transparentnosti, by sa mali riadne oznámiť kontrolovanému štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti a mali by sa s nimi prediskutovať, a to pred dokončením inšpekčnej správy. Kontrolovanému štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti by sa mala poskytnúť lehota v dĺžke najviac 12 mesiacov od dátumu vydania inšpekčnej správy, aby podnikli opatrenia v súvislosti s odporúčaniami týkajúcimi sa vnútorného systému kontroly kvality audítorskej spoločnosti. Ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť neprijali po inšpekcii, ktorá sa u nich vykonala, riadne opatrenia so zreteľom na odporúčania, orgán verejného dohľadu by mal poukázať na hlavné nedostatky zistené vo vnútornom systéme kontroly kvality.

21.

V súlade s riadnymi právnymi postupmi stanovenými v dotknutom členskom štáte by systém verejného dohľadu mal byť oprávnený podnikať disciplinárne opatrenia alebo ukladať sankcie v súvislosti so štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami.

22.

Orgán verejného dohľadu by mal aspoň včasne a vhodne informovať verejnosť o všetkých disciplinárnych opatreniach alebo sankciách uložených štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam v súvislosti s vykonávaním povinného auditu. Orgán verejného dohľadu by mal identifikovať dotknutého štatutárneho audítora alebo dotknutú audítorskú spoločnosť a uviesť hlavné nedostatky, ktoré viedli k prijatiu týchto opatrení alebo uloženiu sankcií.

23.

V prípadoch, keď sa počas inšpekcie zistilo, že správa o transparentnosti uverejnená štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou v súlade s článkom 40 smernice 2006/43/ES obsahuje informácie, ktoré orgán verejného dohľadu pokladá za značne zavádzajúce, vrátane informácií o účinnosti vnútorného systému kontroly kvality audítorskej spoločnosti, mal by orgán verejného dohľadu zaistiť, aby sa správa o transparentnosti zodpovedajúcim spôsobom bezodkladne zmenila.

Transparentnosť celkových výsledkov systému zabezpečenia kvality

24.

Orgány verejného dohľadu by mali každoročne podávať správu o celkových výsledkoch systému zabezpečenia kvality. Správa by mala zahŕňať informácie o vydaných odporúčaniach, ďalšom postupe nasledujúcom po týchto odporúčaniach, prijatých disciplinárnych opatreniach a uložených sankciách. Mala by takisto obsahovať kvantitatívne informácie a ostatné kľúčové informácie o výkonnosti, pokiaľ ide o finančné zdroje, obsadenie pracovných miest zamestnancami a o efektívnosti a účinnosti systému zabezpečenia kvality.

Ďalší postup

25.

Členské štáty sú vyzývané, aby do 6. mája 2009 informovali Komisiu o opatreniach prijatých so zreteľom na toto odporúčanie.

Adresáti

26.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. mája 2008

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87. Smernica v znení smernice 2008/30/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 53).

(2)  Ú. v. ES L 91, 31.3.2001, s. 91.


Korigendá

7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/25


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1518/2003 z 28. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa

( Úradný vestník Európskej únie L 217 z 29. augusta 2003 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 39, s. 544)

Na strane 546 v článku 7 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„a)

žiadosti o vývozné licencie podľa článku 1 predložené od pondelka do stredy toho istého týždňa s uvedením, či spadajú alebo nespadajú do pôsobnosti článku 4;“

má byť:

„a)

žiadosti o vývozné licencie podľa článku 1 predložené od pondelka do piatka toho istého týždňa s uvedením, či spadajú, alebo nespadajú do pôsobnosti článku 4;“.