ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 319

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
5. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

SMERNICE

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/64/ES

z 13. novembra 2007

o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na prvú a tretiu vetu jej článku 47 ods. 2 a na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Pre zriadenie vnútorného trhu je nevyhnutné odstrániť v Spoločenstve všetky vnútorné hranice, aby sa umožnil voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Preto je dôležité riadne fungovanie jednotného trhu platobných služieb. V súčasnosti však nedostatok harmonizácie v tejto oblasti bráni fungovaniu tohto trhu.

(2)

V súčasnej dobe sú trhy platobných služieb členských štátov organizované oddelene, podľa vnútroštátnych línií a právny rámec pre platobné služby je roztrieštený do 27 vnútroštátnych právnych systémov.

(3)

Túto situáciu dostatočne nezlepšilo ani prijatie niekoľkých aktov Spoločenstva v tejto oblasti, a to smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/5/ES z 27. januára 1997 o cezhraničných prevodoch (3), či nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 z 19. decembra 2001 o cezhraničných platbách v eurách (4), ani prijatie odporúčania Komisie 87/598/EHS z 8. decembra 1987 o Európskom kódexe správania týkajúcom sa elektronických platieb (vzťahy medzi finančnými inštitúciami, obchodníkmi, poskytovateľmi služieb a spotrebiteľmi) (5), odporúčania Komisie 88/590/EHS zo 17. novembra 1988 týkajúceho sa platobných systémov, a najmä vzťahu medzi držiteľom platobnej karty a emitentom platobnej karty (6), ani odporúčania Komisie 97/489/ES z 30. júla 1997 týkajúceho sa transakcií uskutočňovaných elektronickými platobnými nástrojmi, a najmä vzťahu medzi emitentom a držiteľom (7). Tieto opatrenia sú však aj naďalej nepostačujúce. Koexistencia vnútroštátnych ustanovení a neúplný rámec Spoločenstva vedú k nejasnostiam a nedostatku právnej istoty.

(4)

Je preto dôležité, aby sa na úrovni Spoločenstva vytvoril moderný a súdržný právny rámec pre platobné služby bez ohľadu na to, či sú tieto služby kompatibilné so systémom vychádzajúcim z iniciatívy finančného sektora pre jednotnú oblasť platieb v eurách, pričom tento právny rámec musí byť neutrálny, pokiaľ ide o zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky platobné systémy, aby sa zachovala možnosť voľby spotrebiteľa, čo by v porovnaní so súčasnými vnútroštátnymi systémami znamenalo podstatný krok vpred, pokiaľ ide o náklady spotrebiteľov, bezpečnosť a účinnosť.

(5)

Tento právny rámec by mal zabezpečiť koordináciu vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa požiadaviek obozretného podnikania, prístupu na trh pre nových poskytovateľov platobných služieb, požiadaviek na poskytovanie informácií a zodpovedajúcich práv a povinností užívateľov a poskytovateľov platobných služieb. V tomto rámci by sa mali zachovať ustanovenia nariadenia (ES) č. 2560/2001, ktorými sa vytvoril jednotný trh platieb v eurách, pokiaľ ide o ceny. Ustanovenia smernice 97/5/ES a odporúčania stanovené v odporúčaniach 87/598/EHS, 88/590/EHS a 97/489/ES by sa mali začleniť do jediného záväzného aktu.

(6)

Nie je však vhodné, aby bol tento právny rámec úplne komplexný. Mal by sa vzťahovať iba na poskytovateľov platobných služieb, ktorých hlavná činnosť pozostáva z poskytovania platobných služieb užívateľom platobných služieb. Nie je ani vhodné, aby sa vzťahoval na služby, pri ktorých sa prevod finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi alebo ich doprava uskutočňuje výhradne v bankovkách a minciach, alebo ak sa prevod zakladá na šeku v papierovej forme, zmenke v papierovej forme, vlastnej zmenke alebo inom nástroji, kupónoch v papierovej forme alebo kartách vystavených na poskytovateľa platobných služieb alebo na inú osobu s cieľom dať finančné prostriedky k dispozícii príjemcovi. Okrem toho by sa mal uplatniť rozdielny prístup v prípade prostriedkov, ktoré ponúkajú prevádzkovatelia telekomunikácií, informačných technológií alebo sietí s cieľom uľahčiť nakupovanie digitálneho tovaru alebo služieb, ako sú vyzváňacie tóny, hudba alebo digitálne noviny okrem tradičných hlasových služieb a ich zasielanie do digitálnych zariadení. Po obsahovej stránke môže tento tovar vyrábať a služby poskytovať buď tretia osoba, alebo prevádzkovateľ, ktorí im môžu pridávať vnútornú hodnotu vo forme prístupu, zasielania alebo nástrojov na vyhľadávanie. V prípade, ak tovar dodáva alebo služby poskytuje jeden z takýchto prevádzkovateľov, alebo z technických dôvodov tretia osoba, pričom sa tento tovar alebo služby môžu používať iba prostredníctvom digitálnych zariadení, ako sú mobilné telefóny alebo počítače, by sa tento právny rámec nemal uplatňovať, keďže takáto činnosť prevádzkovateľa presahuje charakter samotnej platobnej transakcie. Tento právny rámec je však vhodné uplatňovať v prípade prevádzkovateľa konajúceho len ako sprostredkovateľ, ktorý jednoducho zabezpečuje vykonanie platby dodávateľovi ako tretej osobe.

(7)

Poukázanie peňazí je jednoduchou platobnou službou, ktorá je obyčajne založená na tom, že platiteľ poskytne hotovosť poskytovateľovi platobných služieb, ktorý tomu zodpovedajúcu sumu poukáže napríklad prostredníctvom komunikačnej siete príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu. V niektorých členských štátoch poskytujú supermarkety, obchodníci a iní maloobchodní predajcovia podobnú službu verejnosti, ktorá umožňuje uskutočňovanie platieb za komunálne služby a platenie iných pravidelných účtov domácností. Tieto platobné služby by sa mali považovať za poukázanie peňazí, ako je vymedzené v tejto smernici, ak podľa príslušných orgánov táto činnosť nie je inou platobnou službou uvedenou v prílohe.

(8)

Je potrebné stanoviť kategórie poskytovateľov platobných služieb, ktorí môžu platobné služby legitímne poskytovať v celom Spoločenstve, ako sú najmä úverové inštitúcie, ktoré prijímajú od užívateľov vklady, ktoré sa môžu použiť na financovanie platobných transakcií a ktoré by mali naďalej podliehať požiadavkám obozretného podnikania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (8), inštitúcie elektronických peňazí, ktoré vydávajú elektronické peniaze, ktoré sa môžu použiť na financovanie platobných transakcií a ktoré by mali naďalej podliehať požiadavkám obozretného podnikania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (9), a inštitúcie poštových podnikov, ktoré sú oprávnené poskytovať platobné služby podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(9)

Táto smernica by mala stanoviť pravidlá pre vykonávanie platobných transakcií, ak sú finančnými prostriedkami elektronické peniaze vymedzené v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2000/46/ES. Táto smernica by však nemala upravovať vydávanie elektronických peňazí, ani meniť a dopĺňať úpravu týkajúcu sa obozretného podnikania inštitúcií elektronických peňazí stanovenú v smernici 2000/46/ES. Preto by platobné inštitúcie nemali byť oprávnené vydávať elektronické peniaze.

(10)

S cieľom odstrániť právne prekážky vstupu na trh je však nevyhnutné zaviesť jednotné povolenie pre všetkých poskytovateľov platobných služieb, ktorí nie sú spojení s prijímaním vkladov či vydávaním elektronických peňazí. Z tohto dôvodu je vhodné zaviesť novú kategóriu poskytovateľov platobných služieb (ďalej len „platobné inštitúcie“), a to zavedením povolenia, ktoré by podliehalo súboru prísnych a komplexných podmienok a ktoré by oprávňovalo právnické osoby, ktoré nespadajú do existujúcich kategórií, poskytovať platobné služby v celom Spoločenstve. Na tieto služby by sa teda vzťahovali rovnaké podmienky v celom Spoločenstve.

(11)

Podmienky udelenia povolenia na činnosť platobných inštitúcií, ako aj zachovania platnosti tohto povolenia, by mali zahŕňať požiadavky obozretného podnikania primerané prevádzkovým a finančným rizikám, ktorým pri vykonávaní obchodných činností tieto inštitúcie čelia. V tejto súvislosti je potrebné riadne upraviť režim fungovania základného imania spolu s prevádzkovým kapitálom, ktorý by sa mohol časom upraviť tak, aby fungoval dokonalejšie v závislosti od potrieb trhu. V dôsledku rozmanitosti v oblasti platobných služieb by táto smernica mala umožniť, aby sa prostredníctvom rôznych metód uplatňovaných spolu s určitým rozsahom kompetencií pri vykonávaní dohľadu zaobchádzalo s rovnakými rizikami rovnakým spôsobom u všetkých poskytovateľov platobných služieb. Tieto požiadavky pre platobné inštitúcie by mali zohľadňovať skutočnosť, že platobné inštitúcie vykonávajú špecializovanejšie a obmedzenejšie činnosti a preto sa vystavujú rizikám, ktoré sú oveľa užšie a ktoré je možné oveľa ľahšie kontrolovať a dohliadať na ne ako tie, ktoré vznikajú v širšom spektre činností úverových inštitúcií. Platobným inštitúciám by sa malo predovšetkým zakázať prijímať vklady od užívateľov a povoliť používať finančné prostriedky prijaté od užívateľov iba na poskytovanie platobných služieb. Malo by sa prijať ustanovenie, podľa ktorého by boli finančné prostriedky klientov vedené oddelene od finančných prostriedkov platobnej inštitúcie určených na iné obchodné činnosti. Na platobné inštitúcie by sa mali tiež vzťahovať požiadavky na účinný boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristickej činnosti.

(12)

Platobné inštitúcie by mali zostavovať ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku v súlade so smernicou Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností (10), a prípadne smernicou Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach (11) a smernicou Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (12). Ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku by mal overiť audítor, ak platobná inštitúcia nie je oslobodená od tejto povinnosti podľa smernice 78/660/EHS, a prípadne smerníc 83/349/EHS a 86/635/EHS.

(13)

Táto smernica by mala upravovať poskytovanie úverov platobnými inštitúciami, t. j. poskytovanie úverových rámcov a vydávanie kreditných kariet, iba ak je to úzko spojené s platobnými službami. Poskytovanie úveru je vhodné povoliť platobným inštitúciám so zreteľom na ich cezhraničné činnosti iba vtedy, ak sa poskytne s cieľom uľahčiť platobné služby, pričom tento úver má povahu krátkodobého úveru a poskytuje sa na obdobie nepresahujúce dvanásť mesiacov vrátane prípadného revolvingu, a pod podmienkou že ho platobná inštitúcia refinancuje hlavne z vlastných zdrojov alebo iných finančných prostriedkov z kapitálových trhov, a nie z finančných prostriedkov držaných v mene klientov na účel platobných služieb. Vyššie uvedené by sa malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru (13) alebo iné príslušné právne predpisy Spoločenstva, alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa podmienok poskytovania úverov spotrebiteľom, ktoré neboli harmonizované touto smernicou.

(14)

Je potrebné, aby členské štáty určili orgány zodpovedné za udeľovanie povolenia platobným inštitúciám, vykonávanie dohľadu a rozhodovanie o odňatí uvedeného povolenia. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie by členské štáty nemali uplatňovať na platobné inštitúcie žiadne iné požiadavky než tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici. Všetky rozhodnutia príslušných orgánov by však mali byť napadnuteľné na súde. Úlohami príslušných orgánov by okrem toho nemal byť dotknutý dohľad nad platobnými systémami, čo je v súlade so štvrtou zarážkou článku 105 ods. 2 zmluvy, a je to úloha, ktorú má plniť Európsky systém centrálnych bánk (ESCB).

(15)

Vzhľadom na potrebu evidencie totožnosti a bydliska alebo sídla všetkých osôb poskytujúcich služby poukazovania peňazí a potrebu priznania určitej miery akceptovateľnosti všetkým týmto osobám bez ohľadu na to, či sú schopné splniť všetky podmienky na udelenie povolenia na činnosť platobných inštitúcií tak, aby ani jedna z nich nebola nútená podnikať v čiernej ekonomike a aby sa na všetky osoby poskytujúce služby poukazovania peňazí uplatňovali určité minimálne zákonné a regulačné požiadavky, je v súlade s odôvodnením osobitného odporúčania VI Finančnej akčnej pracovnej skupiny proti praniu špinavých peňazí primerané zaviesť mechanizmus, podľa ktorého by sa s poskytovateľmi platobných služieb, ktorí nie sú schopní splniť všetky tieto podmienky, mohlo napriek tomu zaobchádzať ako s platobnými inštitúciami. Na tieto účely by členské štáty mali takéto osoby zaevidovať v registri platobných inštitúcií, aj keď nespĺňajú všetky alebo niektoré podmienky na udelenie povolenia na činnosť. Je však dôležité, aby možnosť výnimky podliehala prísnym požiadavkám týkajúcim sa objemu platobných transakcií. Platobné inštitúcie, ktorým sa udelila výnimka, by nemali mať právo usadiť sa ani slobodu poskytovať služby a ani by nemali nepriamo vykonávať tieto práva, ak sú členmi platobného systému.

(16)

Pre každého poskytovateľa platobných služieb je nevyhnutné, aby mal prístup k službám technických infraštruktúr platobných systémov. Tento prístup by však mal podliehať príslušným požiadavkám, aby sa zabezpečila bezpečnosť a stabilita uvedených systémov. Každý poskytovateľ platobných služieb, ktorý žiada o účasť v platobnom systéme, by mal účastníkom tohto platobného systému predložiť dôkaz o tom, že jeho vnútorné mechanizmy sú dostatočne zabezpečené proti všetkým druhom rizík. Tieto platobné systémy obyčajne obsahujú napr. systémy platobných kariet so štyrmi účastníkmi, ako aj hlavné systémy na spracovanie úhrad a inkás. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v celom Spoločenstve s rôznymi kategóriami oprávnených poskytovateľov platobných služieb v súlade s podmienkami ich povolenia je potrebné objasniť pravidlá týkajúce sa prístupu k poskytovaniu platobných služieb a prístupu k platobným systémom. Malo by sa ustanoviť nediskriminačné zaobchádzanie s oprávnenými platobnými a úverovými inštitúciami, aby mohol každý poskytovateľ platobných služieb na vnútornom trhu používať služby technických infraštruktúr týchto platobných systémov za rovnakých podmienok. Je vhodné stanoviť rozdielne zaobchádzanie s oprávnenými poskytovateľmi platobných služieb a tými poskytovateľmi, na ktorých sa vzťahuje výnimka podľa tejto smernice, ako aj výnimka podľa článku 8 smernice 2000/46/ES s ohľadom na rozdiely v rámci obozretného podnikania týchto poskytovateľov. Rozdiely cenových podmienok však možno povoliť len v tom prípade, ak vyplývajú z rozdielov v nákladoch poskytovateľov platobných služieb. To by sa nemalo dotýkať práva členských štátov obmedziť prístup k systémovo dôležitým systémom v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (14), ani právomocí Európskej centrálnej banky a ESCB stanovených v článku 105 ods. 2 zmluvy a bodoch 3.1 a 22 štatútu ESCB, pokiaľ ide o prístup k platobným systémom.

(17)

Ustanovenia o prístupe k platobným systémom by sa nemali vzťahovať na systémy, ktoré zriaďuje a prevádzkuje jediný poskytovateľ platobných služieb. Tieto platobné systémy môžu fungovať buď v priamej hospodárskej súťaži s platobnými systémami alebo, čo je bežnejšie, v tej oblasti trhu, ktorú platobné systémy primerane nepokrývajú. Tieto platobné systémy obvykle zahŕňajú systémy s tromi účastníkmi, ako napríklad systémy platobných kariet s tromi účastníkmi, platobné služby ponúkané zo strany poskytovateľov telekomunikačných služieb alebo služby poukazovania peňazí, pri ktorých prevádzkovateľ systému poskytuje platobné služby platiteľovi aj príjemcovi, ako aj vnútorné systémy bankových skupín. Na účely podpory hospodárskej súťaže, ktorú môžu takéto platobné systémy vytvárať vo vzťahu k existujúcim hlavným platobným systémom, by v zásade nebolo vhodné udeľovať tretím osobám prístup do týchto platobných systémov. Takéto systémy by však napriek tomu vždy mali podliehať pravidlám hospodárskej súťaže Spoločenstva a vnútroštátnym pravidlám hospodárskej súťaže, ktoré môžu požadovať umožňovanie prístupu do týchto systémov na účely zachovania účinnej hospodárskej súťaže na trhoch platobných služieb.

(18)

Mal by sa zaviesť súbor predpisov s cieľom zabezpečiť transparentnosť podmienok a informačných požiadaviek pre platobné služby.

(19)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať ani na hotovostné platobné transakcie, pretože pre hotovostné transakcie už existuje jednotný platobný trh, a ani na tie platobné transakcie, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom šekov v papierovej forme, pretože z hľadiska svojej povahy nemôžu byť spracované rovnako efektívne ako ostatné platobné prostriedky. Osvedčené postupy v tejto oblasti by sa však mali opierať o zásady ustanovené v tejto smernici.

(20)

Keďže spotrebitelia a podniky nie sú v rovnakej situácii, nepotrebujú ani rovnakú úroveň ochrany. Keďže je dôležité zaručiť práva spotrebiteľov ustanoveniami, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, je rozumné, aby sa podniky a organizácie mohli dohodnúť inak. Členské štáty by však mali mať možnosť ustanoviť, že s mikropodnikmi v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (15) by sa malo zaobchádzať rovnako ako so spotrebiteľmi. V každom prípade by sa však niektoré základné ustanovenia tejto smernice mali uplatňovať vždy bez ohľadu na postavenie užívateľa.

(21)

Táto smernica by mala určiť povinnosti poskytovateľov platobných služieb, pokiaľ ide o poskytovanie informácií užívateľom platobných služieb, ktorým by sa mala poskytnúť rovnako vysoká úroveň prehľadných informácií o týchto službách, aby mohli prijímať podložené rozhodnutia a mohli nakupovať v rámci celej Európskej únie. V záujme transparentnosti by sa v tejto smernici mali ustanoviť harmonizované požiadavky nevyhnutné na zabezpečenie poskytnutia potrebných a dostatočných informácií užívateľom platobných služieb, ktoré sa týkajú zmluvy o poskytovaní platobných služieb a platobných transakcií. S cieľom podporiť hladké fungovanie jednotného trhu v oblasti platobných služieb by členské štáty mali mať možnosť prijímať iba tie ustanovenia o poskytovaní informácií, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.

(22)

Spotrebitelia by mali byť chránení proti nekalým a zavádzajúcim praktikám v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (16), ako aj smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (17) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku (18). Dodatočné ustanovenia v týchto smerniciach sa uplatňujú naďalej. Mal by sa však vysvetliť najmä vzťah medzi touto smernicou a smernicou 2002/65/ES, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy.

(23)

Požadované informácie by mali byť primerané potrebám užívateľov a poskytované štandardným spôsobom. Požiadavky na poskytovanie informácií pri jednorazovej platobnej transakcii by sa však mali líšiť od požiadaviek rámcovej zmluvy, ktorá zahŕňa viacero platobných transakcií.

(24)

V praxi sú rámcové zmluvy a platobné transakcie, ktoré tieto zmluvy zahŕňajú, oveľa bežnejšie a hospodársky dôležitejšie ako jednorazové platobné transakcie. V prípade platobného účtu alebo osobitného platobného nástroja sa vyžaduje rámcová zmluva. Požiadavky na poskytovanie informácií o rámcových zmluvách pred ich uzavretím by preto mali byť dostatočne vyčerpávajúce a informácie by sa vždy mali poskytovať v papierovej forme, alebo na inom trvalom nosiči údajov, ako sú výtlačky z tlačiarní na tlačenie výpisov z účtov, diskety, CD-ROM, DVD, pevné disky osobných počítačov, na ktorých možno ukladať elektronickú poštu, a internetové stránky, pokiaľ tieto stránky umožňujú prístup k týmto informáciám pre budúce použitie po obdobie zodpovedajúce účelu informácií a nezmenenú reprodukciu uložených informácií. Avšak pre poskytovateľa platobných služieb a ich užívateľa by malo byť možné dohodnúť v rámcovej zmluve spôsob, akým sa poskytnú následné informácie o vykonaných platobných transakciách, napríklad, že v prípade internetového bankovníctva sa všetky informácie o platobnom účte sprístupnia online.

(25)

V prípade jednorazových platobných transakcií by sa vždy z vlastného podnetu poskytovateľa platobných služieb mali poskytnúť iba základné informácie. Keďže platiteľ je pri podávaní platobného príkazu obyčajne prítomný, nie je potrebné požadovať, aby sa informácie v každom prípade poskytovali v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov. Poskytovateľ platobných služieb môže poskytnúť informácie ústne pri priehradke alebo ich inak ľahko sprístupniť, napríklad umiestnením obchodných podmienok na nástenke v priestoroch. Informácie by sa mali poskytnúť aj o tom, kde sú k dispozícii ďalšie podrobnejšie informácie (napr. adresa internetovej stránky). Ak však spotrebiteľ o to požiada, mali by sa mu základné informácie poskytnúť v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov.

(26)

Táto smernica by mala stanoviť právo spotrebiteľa na bezplatné získanie dôležitých informácií pred tým, než je viazaný akoukoľvek zmluvou o poskytovaní platobných služieb. Spotrebiteľ by mal môcť taktiež kedykoľvek počas zmluvného vzťahu žiadať o bezplatné poskytnutie informácií vopred, ako aj rámcovej zmluvy, v papierovej forme, čo by mu umožnilo porovnať služby poskytovateľov platobných služieb a ich podmienky a v prípade akéhokoľvek sporu overiť svoje zmluvné práva a povinnosti. Uvedené ustanovenia by mali byť v súlade so smernicou 2002/65/ES. Výslovné ustanovenia o bezplatných informáciách v tejto smernici by nemali mať za následok umožnenie vyberania poplatkov za poskytovanie informácií spotrebiteľom podľa iných uplatniteľných smerníc.

(27)

Spôsob, akým má poskytovateľ platobných služieb poskytovať požadované informácie užívateľovi platobných služieb, by mal zohľadňovať potreby užívateľa, ako aj praktické technické aspekty a efektívne vynakladanie nákladov v závislosti od situácie v súvislosti s podmienkami dohodnutými v príslušnej zmluve o poskytovaní platobných služieb. Táto smernica by teda mala rozlišovať medzi dvoma spôsobmi, akými má poskytovateľ platobných služieb poskytovať informácie: buď by sa informácie mali poskytovať, t. j. poskytovateľ platobných služieb by ich mal aktívne oznamovať v príslušnom čase, ako sa to vyžaduje v tejto smernici, bez toho, aby ich užívateľ platobných služieb musel požadovať, alebo by sa mali informácie sprístupniť užívateľovi platobných služieb pri zohľadnení každej jeho žiadosti o poskytnutie ďalších informácií. V tomto druhom prípade by mal užívateľ platobných služieb vyvinúť určitú iniciatívu, aby tieto informácie získal, napríklad si ich výslovne vyžiadať od poskytovateľa platobných služieb, prihlásiť sa do emailovej schránky svojho bankového účtu alebo vložiť bankovú kartu do prístroja na vydávanie výpisov z účtu. Na tieto účely by mal poskytovateľ platobných služieb zabezpečiť možnosť prístupu k informáciám a dostupnosť informácií pre užívateľa platobných služieb.

(28)

Spotrebiteľ by okrem toho mal dostať základné informácie o vykonaných platobných transakciách bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. V prípade jednorazovej platobnej transakcie by poskytovateľ platobných služieb nemal za túto informáciu vyberať osobitné poplatky. Rovnako by sa mali bezplatne poskytovať následné mesačné informácie o platobných transakciách vykonaných na základe rámcovej zmluvy. Vzhľadom na dôležitosť transparentnosti pri tvorbe cien a rozličné potreby spotrebiteľov by však strany mali byť schopné dohodnúť sa na poplatkoch za častejšie alebo dodatočne poskytované informácie. S cieľom zohľadniť rozdielnu vnútroštátnu prax by sa členským štátom malo umožniť, aby stanovili pravidlá, na základe ktorých sa majú mesačné výpisy z platobného účtu v papierovej forme vždy poskytovať bezplatne.

(29)

S cieľom uľahčiť mobilitu klientov by sa malo spotrebiteľom umožniť ukončiť rámcovú zmluvu po uplynutí roka bez toho, aby im boli účtované poplatky. V prípade spotrebiteľov by dohodnutá výpovedná lehota nemala byť dlhšia ako jeden mesiac a v prípade poskytovateľov platobných služieb nie kratšia ako dva mesiace. Táto smernica by nemala mať vplyv na povinnosť poskytovateľa platobných služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní platobných služieb za výnimočných okolností na základe iných príslušných právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov, napríklad právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, akýchkoľvek akcií zameraných na zmrazenie finančných prostriedkov alebo akýchkoľvek osobitných opatrení súvisiacich s predchádzaním a vyšetrovaním trestnej činnosti.

(30)

Nástroje na vykonávanie platieb nízkej hodnoty by mali predstavovať lacnú a ľahko použiteľnú alternatívu v prípade tovarov a služieb nízkej hodnoty a nemali by byť zbytočne zaťažené nadmernými požiadavkami. Príslušné požiadavky na poskytovanie informácií a pravidlá pre ich používanie by sa preto mali obmedzovať na základné informácie, pričom by mali zohľadňovať aj technické možnosti, ktoré možno oprávnene očakávať od nástrojov používaných pri platbách nízkej hodnoty. Aj napriek jednoduchšiemu režimu by užívatelia platobných služieb mali mať primeranú ochranu vzhľadom na obmedzené riziko, aké tieto platobné nástroje predstavujú, najmä pokiaľ ide o predplatené platobné nástroje.

(31)

S cieľom znížiť riziko a dôsledky neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných transakcií by mal užívateľ platobných služieb čo najskôr informovať poskytovateľa platobných služieb o každom spore, ktorý sa týka údajne neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných transakcií za predpokladu, že poskytovateľ platobných služieb splnil svoje informačné povinnosti podľa tejto smernice. Ak užívateľ platobných služieb dodrží lehotu pre toto oznámenie, mal by byť schopný uplatniť tieto nároky v rámci premlčacích dôb stanovených podľa vnútroštátneho práva. Táto smernica by nemala mať vplyv na iné nároky medzi užívateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb.

(32)

S cieľom motivovať užívateľa platobných služieb k tomu, aby bez zbytočného odkladu informoval svojho poskytovateľa o každej krádeži alebo strate platobného nástroja, a tým znížil riziko vykonania neautorizovaných platobných transakcií, mal by byť užívateľ zodpovedný iba za obmedzenú sumu, pokiaľ nekonal podvodným spôsobom alebo s hrubou nedbalosťou. Navyše, ak užívateľ informoval poskytovateľa platobných služieb o tom, že jeho platobný nástroj mohol byť zneužitý, od užívateľa by sa nemalo žiadať, aby hradil ďalšie straty vyplývajúce z neautorizovaného použitia tohto nástroja. Táto smernica by nemala mať vplyv na zodpovednosť poskytovateľov platobných služieb za technickú bezpečnosť vlastných produktov.

(33)

Pri posudzovaní prípadnej nedbalosti užívateľa platobných služieb by sa mali zohľadniť všetky okolnosti. Dôkazy údajnej nedbalosti a jej rozsah by sa mali posúdiť podľa vnútroštátneho práva. Zmluvné podmienky týkajúce sa poskytovania a používania platobného nástroja, ktorých účinkom by bolo zvýšenie dôkazného bremena spotrebiteľa alebo zníženie dôkazného bremena vydavateľa, by sa mali považovať za neplatné.

(34)

Členské štáty by však mali môcť stanoviť menej prísne pravidlá, než sa uvádza vyššie, s cieľom zachovať existujúcu úroveň ochrany spotrebiteľa a podporiť dôveru v bezpečné používanie elektronických platobných nástrojov. Mala by sa príslušne zohľadniť skutočnosť, že rôzne platobné nástroje v sebe obsahujú rôzne riziká, čím by sa podporilo vydávanie bezpečnejších nástrojov. Členským štátom by malo byť povolené znížiť zodpovednosť alebo úplne zbaviť zodpovednosti platiteľa okrem prípadov, keď platiteľ konal podvodne.

(35)

Mali by sa prijať ustanovenia upravujúce alokáciu strát v prípade neautorizovaných platobných transakcií. Na užívateľov platobných služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa môžu uplatňovať iné ustanovenia, keďže takíto užívatelia môžu obyčajne lepšie posúdiť riziko podvodu a prijať protiopatrenia.

(36)

V tejto smernici by sa mali stanoviť pravidlá refundácie na ochranu spotrebiteľa v prípade, keď vykonaná platobná transakcia prevyšuje sumu, ktorú by bolo možné rozumne očakávať. Poskytovatelia platobných služieb by mali mať možnosť poskytnúť svojim klientom ešte výhodnejšie podmienky a napríklad refundovať každú spornú platobnú transakciu. V prípadoch, keď si užívateľ nárokuje refundáciu platobnej transakcie, práva na refundáciu by nemali mať vplyv na zodpovednosť platiteľa voči príjemcovi vyplývajúcu zo základného vzťahu, napr. za objednaný, spotrebovaný alebo oprávnene účtovaný tovar alebo služby, ani na práva užívateľa, pokiaľ ide o odvolanie platobného príkazu.

(37)

Spotrebitelia a podniky musia mať pre potreby finančného plánovania a včasného plnenia platobných povinností istotu o čase potrebnom na vykonanie platobného príkazu. Táto smernica by preto mala zaviesť časový okamih, kedy začínajú platiť práva a povinnosti, najmä vtedy, ak sa poskytovateľovi platobných služieb doručí platobný príkaz vrátane okamihu, keď mal príležitosť, aby mu bol doručený prostredníctvom komunikačných prostriedkov dohodnutých v zmluve o poskytovaní platobných služieb, bez ohľadu na predchádzajúcu účasť v procese vedúcom ku vzniku a zaslaniu platobného príkazu, napr. vo forme kontroly bezpečnosti a disponibility finančných prostriedkov, informácií o používaní osobného identifikačného čísla (PIN) či vydaní platobného prísľubu. K doručeniu platobného príkazu by malo ďalej dôjsť vtedy, keď sa poskytovateľovi platobných služieb platiteľa doručí platobný príkaz, ktorý sa má odpísať z účtu platiteľa. Deň alebo časový okamih, kedy príjemca predkladá svojmu poskytovateľovi platobných služieb platobné príkazy na inkasovanie, napr. platby kartou alebo inkaso, alebo kedy príjemcovi poskytne jeho poskytovateľ platobných služieb prefinancovanie príslušných súm (vo forme podmieneného úveru v prospech jeho účtu), by v tejto súvislosti nemali mať žiadny význam. Užívatelia by sa mali môcť spoľahnúť na riadne vykonanie úplného a platného platobného príkazu, ak poskytovateľ platobných služieb nemá zmluvný alebo zákonný dôvod na jeho odmietnutie. V prípade odmietnutia platobného príkazu zo strany poskytovateľa platobných služieb by mal byť užívateľ platobných služieb oboznámený o tomto odmietnutí a o jeho dôvode, a to čo najskôr podľa požiadaviek práva Spoločenstva a vnútroštátneho práva.

(38)

Vzhľadom na rýchlosť, akou moderné plne automatizované platobné systémy spracúvajú platobné transakcie, čo znamená, že od určitého časového okamihu nemožno platobné príkazy odvolať bez toho, aby nevznikli vysoké náklady na manuálny zásah, je potrebné stanoviť pevný konečný termín pre odvolanie platby. V závislosti od typu platobnej služby a platobného príkazu sa môže časový okamih na základe dohody medzi stranami líšiť. Odvolanie platobného príkazu sa v tejto súvislosti uplatňuje iba na vzťah medzi užívateľom platobných služieb a ich poskytovateľom, teda bez toho, aby bola dotknutá neodvolateľnosť a konečnosť platobných transakcií v platobných systémoch.

(39)

Takáto neodvolateľnosť by nemala ovplyvniť právo alebo povinnosť poskytovateľa platobných služieb podľa zákonov niektorých členských štátov, ktorá sa zakladá na rámcovej zmluve platiteľa alebo vnútroštátnych zákonoch, právnych predpisoch, správnych opatreniach alebo usmerneniach, nahradiť platiteľovi sumu vykonanej platobnej transakcie v prípade sporu medzi platiteľom a príjemcom. Takáto náhrada by sa mala považovať za nový platobný príkaz. S výnimkou týchto prípadov by sa mali právne spory vyplývajúce zo vzťahu, na základe ktorého sa vykonáva platobný príkaz, riešiť len medzi platiteľom a príjemcom.

(40)

Z hľadiska plne integrovaného priameho spracúvania platieb a právnej istoty, pokiaľ ide o plnenie každého príslušného záväzku medzi užívateľmi platobných služieb, je nevyhnutné, aby sa na účet príjemcu pripísala plná suma prevedená platiteľom. Preto by nemalo byť možné, aby ktorýkoľvek zo sprostredkovateľov zúčastnených na vykonávaní platobných transakcií mohol vykonávať zrážky z prevádzanej sumy. Príjemca by však mal mať možnosť uzatvoriť dohodu so svojím poskytovateľom platobných služieb, podľa ktorej by mohol poskytovateľ odpočítať svoje vlastné poplatky. Avšak s cieľom umožniť príjemcovi overenie toho, že splatná suma je správne zaplatená, by následne poskytnuté informácie o platobnej transakcii mali uvádzať nielen plnú sumu prevedených finančných prostriedkov, ale aj výšku všetkých poplatkov.

(41)

Pokiaľ ide o poplatky, skúsenosti ukázali, že najúčinnejším systémom je rozdelenie poplatkov medzi platiteľa a príjemcu, pretože uľahčuje priame spracúvanie platieb. Z tohto dôvodu by sa malo prijať ustanovenie upravujúce poplatky, ktoré za bežných okolností majú vyberať príslušní poskytovatelia platobných služieb priamo od platiteľa a príjemcu. To by sa však malo uplatňovať iba v prípadoch, keď si platobná transakcia nevyžaduje konverziu. Výška všetkých vybratých poplatkov sa môže rovnať aj nule, pretože ustanovenia tejto smernice sa nedotýkajú postupu, pri ktorom poskytovateľ platobných služieb neúčtuje spotrebiteľom poplatky za pripísanie súm na ich účty. Rovnako môže poskytovateľ platobných služieb v závislosti od zmluvných podmienok účtovať poplatky iba príjemcovi (obchodníkovi) za použitie platobnej služby, v dôsledku čoho sa poplatky nevyberajú od platiteľa. Poplatky platobných systémov sa môžu účtovať vo forme predplatného. Ustanovenia o prevedenej sume alebo vybratých poplatkoch nemajú priamy vplyv na tvorbu cien medzi poskytovateľmi platobných služieb alebo sprostredkovateľmi.

(42)

S cieľom podporiť transparentnosť a hospodársku súťaž by poskytovateľ platobných služieb nemal príjemcovi brániť, aby žiadal od platiteľa poplatok za použitie osobitného platobného nástroja. Aj keď príjemca by mal mať možnosť účtovať poplatky za použitie určitého platobného nástroja, členské štáty môžu rozhodnúť, či takúto možnosť zakážu alebo ju obmedzia, ak by to bolo podľa ich názoru odôvodnené z hľadiska tvorby cien, ktorá má zneužívajúci charakter, alebo ktorá môže mať negatívny vplyv na používanie určitého platobného nástroja vzhľadom na potrebu podporovať hospodársku súťaž a používanie účinných platobných nástrojov.

(43)

S cieľom zvýšiť efektívnosť platieb v celom Spoločenstve by všetky platobné príkazy iniciované platiteľom a vyjadrené v eurách alebo mene členského štátu mimo eurozóny vrátane úhrad a poukazovania peňazí mali podliehať maximálne jednodňovej lehote na vykonanie platby. Pre všetky ostatné platby, ako sú platby iniciované príjemcom alebo prostredníctvom neho vrátane inkasa a platieb platobnou kartou v prípade, keď chýba výslovná dohoda medzi poskytovateľom platobných služieb a platiteľom o dlhšej lehote na vykonanie platby, by sa mala uplatňovať rovnaká jednodňová lehota. Uvedené lehoty by sa mohli predĺžiť o ďalší pracovný deň, ak sa platobný príkaz podá v papierovej forme. Tým sa umožní nepretržité poskytovanie platobných služieb tým spotrebiteľom, ktorí sú zvyknutí iba na dokumenty v papierovej forme. V prípade použitia inkasného systému by mal poskytovateľ platobných služieb príjemcu predložiť príkaz na inkaso v lehotách dohodnutých medzi príjemcom a jeho poskytovateľom platobných služieb, aby bolo možné vykonať zúčtovanie v dohodnutý deň splatnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že vnútroštátne platobné infraštruktúry sú často vysoko účinné, a s cieľom predísť akémukoľvek zníženiu súčasných úrovní služieb, by sa malo členským štátom povoliť zachovať alebo stanoviť pravidlá upravujúce v prípade potreby kratšiu lehotu na vykonanie platby než jeden pracovný deň.

(44)

Ak jeden z poskytovateľov služieb nemá sídlo na území Spoločenstva, ustanovenia o vykonávaní platieb v plnej sume a o lehote vykonania platieb by mali mať formu osvedčených postupov.

(45)

Aby sa mohol užívateľ platobných služieb rozhodnúť, je nevyhnutné, aby poznal reálne náklady a poplatky za platobné služby. Preto by sa nemalo povoliť používanie netransparentných postupov tvorby cien, pretože podľa všeobecne prijatého názoru tieto postupy spôsobujú užívateľom nesmierne ťažkosti pri stanovovaní reálnej ceny platobnej služby. Najmä by nemalo byť povolené pripisovanie a odpisovanie so splatnosťou nevýhodnou pre užívateľa.

(46)

Hladké a účinné fungovanie platobného systému závisí od toho, či sa užívateľ môže spoľahnúť na to, že poskytovateľ platobných služieb vykoná platobnú transakciu riadne v dohodnutej lehote. Poskytovateľ obyčajne dokáže posúdiť riziká súvisiace s platobnou transakciou. Je to poskytovateľ, kto zabezpečuje platobný systém, prijíma opatrenia na odvolanie nesprávne umiestnených alebo nesprávne alokovaných finančných prostriedkov a vo väčšine prípadov rozhoduje o sprostredkovateľoch, ktorí sa budú podieľať na vykonaní platobnej transakcie. Pri zvážení všetkých týchto skutočností je okrem neobvyklých a nepredvídateľných okolností úplne primerané, aby poskytovateľ platobných služieb niesol zodpovednosť za vykonanie platobnej transakcie, ktorú mu užívateľ zadal, okrem konania a opomenutia poskytovateľa platobných služieb príjemcu, za výber ktorého je zodpovedný iba príjemca. Aby však platiteľ neostal nechránený v nepravdepodobných situáciách, keď môže ostať otvorené (nejasné), či bola suma platby riadne doručená poskytovateľovi platobných služieb príjemcu alebo nie, príslušné dôkazné bremeno by mal niesť poskytovateľ platobných služieb platiteľa. Obvykle sa môže predpokladať, že sprostredkovateľská inštitúcia (zvyčajne „neutrálny“ subjekt ako centrálna banka alebo klíringová inštitúcia), ktorá prevádza sumu platby od zasielajúceho prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb, uchováva údaje týkajúce sa účtov a je schopná ich poskytnúť, kedykoľvek to môže byť potrebné. Vždy, keď je suma platby pripísaná na účet prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, príjemcovi by mal vzniknúť okamžite nárok voči svojmu poskytovateľovi platobných služieb na pripísanie platby na jeho účet.

(47)

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa by mal prijať zodpovednosť za správne vykonanie platby vrátane najmä plnej sumy platobnej transakcie a lehotu jej vykonania a plnú zodpovednosť za každé pochybenie iných strán v platobnom reťazci až po účet príjemcu. V dôsledku uvedenej zodpovednosti by mal poskytovateľ platobných služieb platiteľa v prípade, že sa plná suma nepripíše na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu, platobnú transakciu opraviť alebo bez zbytočného odkladu refundovať príslušnú sumu tejto transakcie platiteľovi bez toho, aby boli dotknuté prípadné ďalšie nároky v súlade s vnútroštátnym právom. Táto smernica by sa mala týkať iba zmluvných povinností a záväzkov medzi užívateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb. Náležité fungovanie úhrad a iných platobných služieb si však vyžaduje, aby poskytovatelia platobných služieb a ich sprostredkovatelia, napríklad spracovatelia, mali zmluvy, v ktorých sa dohodnú ich vzájomné práva a povinnosti. Otázky týkajúce sa záväzkov tvoria podstatnú časť týchto jednotných zmlúv. Je potrebné dosiahnuť právnu istotu, aby sa poskytovatelia platobných služieb a sprostredkovatelia, ktorí sa zúčastňujú na platobných transakciách, mohli spoľahnúť, že ten poskytovateľ platobných služieb, ktorý nenesie zodpovednosť, bude odškodnený za straty, ktoré mu vznikli, alebo sumy, ktoré zaplatil, podľa ustanovení tejto smernice o zodpovednosti. Ďalšie vymedzenie práv na nápravu a podrobnosti ich obsahu, ako aj spôsob nakladania s nárokmi vo vzťahu k poskytovateľovi platobných služieb alebo sprostredkovateľovi, ktorým možno pripísať zodpovednosť za chybnú platobnú transakciu, by sa mala ponechať na zmluvné podmienky.

(48)

Poskytovateľ platobných služieb by mal vedieť jednoznačne stanoviť informácie, ktoré vyžaduje na správne vykonanie platobného príkazu. Na druhej strane, s cieľom predísť roztriešteniu a ohrozeniu zriaďovania integrovaných platobných systémov v Spoločenstve by sa členským štátom nemalo povoliť, aby pri platobných transakciách vyžadovali používanie konkrétneho identifikátora. Toto by však nemalo brániť členským štátom požadovať od poskytovateľa platobných služieb platiteľa, aby konal s náležitou starostlivosťou a, ak je to technicky možné a bez potreby manuálneho zásahu, overil súlad jedinečného identifikátora a ak tento jedinečný identifikátor nie je v súlade, odmietol vykonať platobný príkaz a informoval o tom platiteľa. Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb by sa mala obmedziť na správne vykonanie platobnej transakcie podľa platobného príkazu užívateľa platobných služieb.

(49)

S cieľom uľahčiť účinné predchádzanie platobným podvodom a boj proti nim v rámci Spoločenstva by sa malo prijať ustanovenie upravujúce účinnú výmenu údajov medzi poskytovateľmi platobných služieb, ktorým by sa malo povoliť zhromažďovanie, spracovanie a výmena osobných údajov týkajúcich sa osôb zúčastnených na platobnom podvode. Všetky tieto činnosti by sa mali vykonávať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (19).

(50)

Je nevyhnutné zabezpečiť účinné presadzovanie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice. Z tohto dôvodu by sa mali zaviesť vhodné postupy, pomocou ktorých bude možné podávať sťažnosti na poskytovateľov platobných služieb nedodržiavajúcich tieto ustanovenia a zabezpečiť, aby sa im prípadne uložili účinné, primerané a odradzujúce sankcie.

(51)

Bez toho, aby bolo dotknuté právo spotrebiteľov podať žalobu na súd, by mali členské štáty zabezpečiť ľahko dostupné a hospodárne mimosúdne riešenie sporov medzi poskytovateľmi platobných služieb a spotrebiteľmi vyplývajúcich z práv a povinností uvedených v tejto smernici. Článok 5 ods. 2 Rímskeho dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (20) zabezpečuje, že ochranu poskytovanú spotrebiteľom povinnými predpismi právneho poriadku krajiny, v ktorej majú obvyklý pobyt, nemožno narušiť zmluvnými podmienkami o rozhodnom práve.

(52)

Členské štáty by mali stanoviť, či príslušné orgány určené na udeľovanie povolení na činnosť platobným inštitúciám, môžu byť taktiež príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o mimosúdne sťažnosti a konania o nápravu.

(53)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa dôsledkov, pokiaľ ide o zodpovednosť za nepresnosť obsahu alebo zasielania výpisu.

(54)

Keďže je potrebné preskúmať účinné fungovanie tejto smernice a sledovať pokrok pri vytváraní jednotného platobného trhu, od Komisie by sa malo žiadať, aby tri roky po skončení obdobia na transpozíciu tejto smernice vypracovala správu. So zreteľom na globálnu integráciu finančných služieb a harmonizáciu ochrany spotrebiteľa nad rámec účinného fungovania tejto smernice by sa preskúmanie malo sústrediť na možnú potrebu rozšírenia rozsahu uplatňovania, pokiaľ ide o iné meny ako meny štátov Európskej únie a platobné transakcie, pri ktorých má v Spoločenstve sídlo iba jeden z dotknutých poskytovateľov platobných služieb.

(55)

Keďže ustanovenia tejto smernice nahrádzajú ustanovenia smernice 97/5/ES, uvedená smernica by sa mala zrušiť.

(56)

Je potrebné ustanoviť podrobnejšie predpisy týkajúce sa podvodného použitia platobných kariet, t. j. oblasti, ktorá sa v súčasnosti riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (21) a smernicou 2002/65/ES. Tieto smernice by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(57)

Keďže podľa smernice 2006/48/ES sa na finančné inštitúcie nevzťahujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú na úverové inštitúcie, mali by sa na ne vzťahovať rovnaké požiadavky ako na platobné inštitúcie, aby mohli poskytovať platobné služby v celom Spoločenstve. Smernica 2006/48/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(58)

Keďže poukazovanie peňazí sa v tejto smernici vymedzuje ako platobná služba, ktorá si vyžaduje povolenie pre platobnú inštitúciu alebo registráciu pre niektoré fyzické alebo právnické osoby využívajúce za istých okolností uvedených v ustanoveniach tejto smernice doložku o výnimkách, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (22) by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(59)

V záujme právnej istoty je vhodné prijať prechodné opatrenia, v súlade s ktorými by osoby, ktoré začali vykonávať činnosti platobných inštitúcií podľa vnútroštátneho práva platného pred dátumom nadobudnutia účinnosti tejto smernice, počas stanovenej doby v príslušnom členskom štáte pokračovali vo vykonávaní týchto činností.

(60)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zriadenie jednotného trhu platobných služieb, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože si vyžaduje harmonizáciu veľkého množstva rôznych predpisov, ktoré v súčasnosti platia v právnych systémoch rôznych členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(61)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (23).

(62)

Komisia by sa mala byť predovšetkým splnomocnená na prijatie vykonávacích predpisov s cieľom zohľadniť technický rozvoj a vývoj na trhu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(63)

V súlade s bodom 34 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (24) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili tabuľky, ktoré čo najlepšie zobrazia vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Táto smernica stanovuje pravidlá, podľa ktorých členské štáty rozlišujú týchto šesť kategórií poskytovateľov platobných služieb:

a)

úverové inštitúcie v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2006/48/ES;

b)

inštitúcie elektronických peňazí v zmysle článku 1 ods. 3 písm. a) smernice 2000/46/ES;

c)

inštitúcie poštových podnikov, ktoré sú oprávnené poskytovať platobné služby podľa vnútroštátneho práva;

d)

platobné inštitúcie v zmysle tejto smernice;

e)

Európska centrálna banka a národné centrálne banky, ak nekonajú ako menové orgány alebo iné orgány verejnej moci;

f)

členské štáty alebo ich regionálne alebo miestne orgány, ak nekonajú ako orgány verejnej moci.

2.   Táto smernica taktiež ustanovuje pravidlá týkajúce sa transparentnosti podmienok a požiadaviek na poskytovanie informácií v súvislosti s platobnými službami a zodpovedajúcich práv a povinností užívateľov platobných služieb a poskytovateľov platobných služieb v súvislosti s poskytovaním platobných služieb v rámci riadneho zamestnania alebo obchodnej činnosti.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na platobné služby poskytované v rámci Spoločenstva. Ustanovenia hláv III a IV sa však s výnimkou článku 73 uplatňujú iba vtedy, ak má ako poskytovateľ platobných služieb platiteľa, tak aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu alebo samotný poskytovateľ platobných služieb v platobnej transakcii sídlo v Spoločenstve.

2.   Ustanovenia hláv III a IV sa vzťahujú na platobné služby vykonané v eurách alebo v mene členského štátu mimo eurozóny.

3.   Členské štáty nemusia uplatňovať všetky alebo časť ustanovení tejto smernice na inštitúcie, ktoré sú uvedené v článku 2 smernice 2006/48/ES s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prvej a druhej zarážke uvedeného článku.

Článok 3

Vyňatie z rozsahu pôsobnosti

Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

platobné transakcie vykonané výlučne v hotovosti priamo medzi platiteľom a príjemcom bez akéhokoľvek sprostredkovania;

b)

platobné transakcie medzi platiteľom a príjemcom prostredníctvom agenta povereného rokovaním alebo uzavretím predaja alebo kúpy tovaru alebo služieb v mene platiteľa alebo príjemcu;

c)

profesionálnu fyzickú prepravu bankoviek a mincí vrátane ich výberu, spracovania a dodania;

d)

platobné transakcie pozostávajúce z iného ako profesionálneho výberu a dodania peňažnej hotovosti v rámci neziskovej alebo charitatívnej činnosti;

e)

služby, pri ktorých príjemca poskytne platiteľovi peňažnú hotovosť ako súčasť platobnej transakcie na výslovnú žiadosť užívateľa platobnej služby tesne pred vykonaním platobnej transakcie prostredníctvom platby za kúpu tovaru alebo služieb;

f)

zmenárenskú činnosť, čo znamená operácie hotovosť za hotovosť, ak finančné prostriedky nie sú držané na platobnom účte;

g)

platobné transakcie založené na ktoromkoľvek z nasledujúcich dokumentov vystavenom na poskytovateľa platobných služieb s cieľom dať príjemcovi k dispozícii finančné prostriedky:

i)

šeky v papierovej forme podľa Ženevského dohovoru z 19. marca 1931, ktorý ustanovuje jednotné šekové právo;

ii)

šeky v papierovej forme podobné tým, ktoré sú uvedené v bode i) a ktoré sa riadia právom členských štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Ženevského dohovoru z 19. marca 1931, ktorý ustanovuje jednotné šekové právo;

iii)

zmenky v papierovej forme podľa Ženevského dohovoru zo 7. júna 1930, ktorý ustanovuje jednotné zmenkové právo;

iv)

zmenky v papierovej forme podobné tým, ktoré sú uvedené v bode iii) a ktoré sa riadia právom členských štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Ženevského dohovoru zo 7. júna 1930, ktorý ustanovuje jednotné zmenkové právo;

v)

kupóny v papierovej forme;

vi)

cestovné šeky v papierovej forme alebo

vii)

poštové poukážky v papierovej forme, ako sú vymedzené Svetovou poštovou úniou;

h)

platobné transakcie vykonané v rámci platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi medzi zúčtovacími agentmi, centrálnymi protistranami, klíringovými inštitúciami a/alebo centrálnymi bankami a inými účastníkmi systému a poskytovateľmi platobných služieb bez toho, aby bol dotknutý článok 28;

i)

platobné transakcie, ktoré súvisia so správou cenných papierov vrátane výplaty dividend, výnosov alebo iných výplat, umorovania alebo predaja, ktoré vykonávajú osoby uvedené v písmene h) alebo investičné spoločnosti, úverové inštitúcie, podniky kolektívneho investovania alebo správcovské spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby, a iné subjekty, ktoré môžu spravovať finančné nástroje;

j)

služby zabezpečované poskytovateľmi technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných služieb bez toho, aby v ktorejkoľvek fáze nadobudli vlastníctvo finančných prostriedkov určených na prevod, vrátane spracovania a uchovávania údajov, ochrany zverených prostriedkov a služieb ochrany súkromia, autentifikácie údajov a totožnosti, zabezpečovania informačných technológií (IT) a komunikačnej siete, zabezpečovania a údržby terminálov a zariadení používaných pri platobných službách;

k)

služby založené na nástrojoch, ktoré možno použiť na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb iba v priestoroch vydavateľa alebo na základe obchodnej dohody s vydavateľom buď v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb, alebo pre obmedzený rozsah tovaru alebo služieb;

l)

platobné transakcie vykonané prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia, ak sa kúpený tovar alebo služby dodávajú a používajú prostredníctvom telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia nekoná len ako sprostredkovateľ medzi užívateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb;

m)

platobné transakcie vykonané medzi poskytovateľmi platobných služieb, ich agentmi alebo pobočkami na ich vlastný účet;

n)

platobné transakcie medzi materským podnikom a jeho dcérskou spoločnosťou alebo medzi dcérskymi spoločnosťami toho istého materského podniku bez akéhokoľvek sprostredkovania zo strany iného poskytovateľa platobných služieb ako podniku patriaceho do tej istej skupiny, alebo

o)

služby poskytovateľov týkajúce sa výberu hotovosti v bankomatoch, ktorí konajú v mene jedného alebo viacerých vydavateľov kariet a ktorí nie sú zmluvnou stranou rámcovej zmluvy so spotrebiteľom uskutočňujúcim výber peňazí z platobného účtu za podmienky, že títo poskytovatelia neposkytujú ostatné platobné služby uvedené v prílohe.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„domovským členským štátom“ je ktorýkoľvek z týchto pojmov:

i)

členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo poskytovateľa platobných služieb, alebo

ii)

ak poskytovateľ platobných služieb nemá podľa svojho vnútroštátneho práva sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie;

2.

„hostiteľským členským štátom“ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom má poskytovateľ platobných služieb agenta alebo pobočku alebo poskytuje platobné služby;

3.

„platobnou službou“ je akákoľvek obchodná činnosť uvedená v prílohe;

4.

„platobná inštitúcia“ je právnická osoba, ktorej bolo podľa článku 10 udelené povolenie poskytovať a vykonávať platobné služby v celom Spoločenstve;

5.

„platobnou transakciou“ je úkon, ktorým je vklad, prevod alebo výber finančných prostriedkov, a to z podnetu platiteľa alebo príjemcu, bez ohľadu na akékoľvek súvisiace povinnosti medzi platiteľom a príjemcom;

6.

„platobným systémom“ je systém na prevod finančných prostriedkov formálnymi a štandardizovanými postupmi a so spoločnými pravidlami spracovania, klíringu a/alebo zúčtovania platobných transakcií;

7.

„platiteľom“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom platobného účtu a ktorá povoľuje platobný príkaz z tohto platobného účtu, alebo v prípade, že taký účet neexistuje, fyzická alebo právnická osoba, ktorá dáva platobný príkaz;

8.

„príjemcom“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zamýšľaným príjemcom finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom platobnej transakcie;

9.

„poskytovateľom platobných služieb“ sú subjekty uvedené v článku 1 ods. 1 a právnické a fyzické osoby, ktoré využívajú výnimku podľa článku 26;

10.

„užívateľom platobných služieb“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva platobné služby ako platiteľ alebo príjemca alebo aj ako príjemca, aj ako platiteľ;

11.

„spotrebiteľom“ je fyzická osoba, ktorá v zmluvách o poskytovaní platobných služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná inak než na základe svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti;

12.

„rámcovou zmluvou“ je zmluva o poskytovaní platobných služieb, ktorou sa riadi budúci výkon jednotlivých a následných platobných transakcii a ktorá môže obsahovať povinnosť a podmienky zriadenia platobného účtu;

13.

„poukázaním peňazí“ je platobná služba, pri ktorej sa finančné prostriedky od platiteľa prijímajú bez toho, aby sa vytvoril platobný účet v mene platiteľa alebo príjemcu na výhradný účel prevodu zodpovedajúcej sumy príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu, a/alebo pri ktorej sa takéto finančné prostriedky prijímajú v mene príjemcu a sú mu sprístupnené;

14.

„platobným účtom“ je účet vedený na meno jedného alebo viacerých užívateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných transakcií;

15.

„finančnými prostriedkami“ sú bankovky a mince, bezhotovostné peniaze a elektronické peniaze, ako je uvedené v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2000/46/ES;

16.

„platobným príkazom“ je každý pokyn platiteľa alebo príjemcu svojmu poskytovateľovi platobných služieb, ktorým žiada o vykonanie platobnej transakcie;

17.

„dátumom pripísania alebo odpísania“ je referenčný čas, ktorý používa poskytovateľ platobných služieb na výpočet úrokov z finančných prostriedkov odpísaných z platobného účtu alebo naň pripísaných;

18.

„referenčným výmenným kurzom“ je výmenný kurz, ktorý sa používa ako základ pri výpočte každej konverzie a ktorý sprístupnil poskytovateľ platobných služieb alebo pochádza z verejne dostupného zdroja;

19.

„autentifikácia“ je postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb overiť použitie osobitného platobného nástroja vrátane jeho personalizovaných bezpečnostných prvkov;

20.

„referenčnou úrokovou sadzbou“ je úroková sadzba, ktorá sa používa ako základ pri výpočte každého úroku, ktorý sa má uplatniť, a ktorá pochádza z verejne dostupného zdroja, ktorý môžu overiť obidve strany zmluvy o poskytovaní platobných služieb;

21.

„jedinečným identifikátorom“ je kombinácia písmen, čísel alebo symbolov, ktorú oznámi poskytovateľ platobných služieb užívateľovi platobných služieb a ktorú užívateľ platobných služieb poskytne na účely jednoznačnej identifikácie druhého užívateľa platobných služieb a/alebo jeho platobného účtu pre platobné transakcie;

22.

„agentom“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri poskytovaní platobných služieb koná v mene platobnej inštitúcie;

23.

„platobným nástrojom“ je každé personalizované zariadenie (zariadenia) a/alebo súbor postupov dohodnutý medzi užívateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré používa užívateľ platobných služieb, aby mohol iniciovať platobný príkaz;

24.

„prostriedkami diaľkovej komunikácie“ sú akékoľvek prostriedky, ktoré sa môžu bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a užívateľa platobných služieb použiť na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní platobných služieb;

25.

„trvalým nosičom údajov“ je každý nástroj, ktorý užívateľovi platobných služieb umožňuje pre budúce použitie uchovávať informácie adresované osobne jemu spôsobom dostupným po obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

26.

„mikropodnikom“ je podnik, ktorý je v čase uzatvorenia zmluvy o poskytovaní platobných služieb podnikom v zmysle článku 1 a článku 2 ods. 1 a 3 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES;

27.

„pracovným dňom“ je deň, v ktorom príslušný poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu zúčastňujúci sa na platobnej transakcii vykonáva svoju činnosť potrebnú na vykonanie platobnej transakcie;

28.

„inkasom“ je platobná služba, pri ktorej sa zaťaží platobný účet platiteľa, pričom platobnú transakciu iniciuje príjemca na základe platiteľovho súhlasu príjemcovi, poskytovateľovi platobných služieb príjemcu alebo jeho vlastnému poskytovateľovi platobných služieb;

29.

„pobočkou“ je iné miesto podnikania ako ústredie, ktoré je súčasťou platobnej inštitúcie, nemá právnu subjektivitu a ktoré priamo vykonáva niektoré alebo všetky transakcie tvoriace súčasť podnikania platobnej inštitúcie; všetky miesta podnikania v tom istom členskom štáte zriadené platobnou inštitúciou s ústredím v inom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku;

30.

„skupinou“ je skupina podnikov, ktorá pozostáva z materského podniku, jeho dcérskych spoločností a subjektov, v ktorých má materský podnik alebo jeho dcérske spoločnosti podiel, ako aj podnikov, ktoré sú navzájom prepojené vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS.

HLAVA II

POSKYTOVATELIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB

KAPITOLA 1

Platobné inštitúcie

Oddiel 1

Všeobecné pravidlá

Článok 5

Žiadosti o udelenie povolenia

Žiadosť o udelenie povolenia na výkon činnosti platobnej inštitúcie sa príslušným orgánom domovského členského štátu predkladá spolu:

a)

s plánom podnikateľských činností, ktorý stanovuje najmä druh predpokladaných platobných služieb;

b)

s podnikateľským plánom vrátane odhadu predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že žiadateľ je schopný používať vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy pre riadne fungovanie;

c)

s dokladom, že platobná inštitúcia má základné imanie stanovené v článku 6;

d)

s opisom opatrení prijatých na ochranu finančných prostriedkov užívateľov platobných služieb v súlade s článkom 9 v prípade platobných inštitúcií uvedených v článku 9 ods. 1;

e)

s opisom mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly žiadateľa vrátane administratívnych postupov, postupov riadenia rizík a účtovných postupov, ktorý preukazuje, že tieto mechanizmy riadenia, kontrolné mechanizmy a postupy sú primerané, riadne, správne a vhodné;

f)

s opisom mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré žiadateľ zaviedol s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa smernice 2005/60/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (25);

g)

s opisom organizačnej štruktúry žiadateľa vrátane prípadného opisu zamýšľaného využívania agentov a pobočiek a opisom zverenia určitých činností tretej osobe a účasti v národnom alebo medzinárodnom platobnom systéme;

h)

s totožnosťou osôb, ktoré majú v žiadateľovi priamy alebo nepriamy kvalifikovaný podiel v zmysle článku 4 ods. 11 smernice 2006/48/ES, veľkosťou ich podielu a dokladmi o ich vhodnosti so zreteľom na potrebu zabezpečiť riadne a obozretné riadenie platobnej inštitúcie;

i)

s totožnosťou členov predstavenstva a osôb zodpovedných za riadenie platobnej inštitúcie a, ak je to potrebné, osôb zodpovedných za riadenie činností súvisiacich s platobnými službami platobnej inštitúcie, ako aj dokladom o tom, že majú dobrú povesť a primerané znalosti a skúsenosti na výkon platobných služieb, ako to stanovuje domovský členský štát platobnej inštitúcie;

j)

prípadne s totožnosťou štatutárnych audítorov a audítorských spoločností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (26);

k)

s právnym postavením žiadateľa a stanovami;

l)

s adresou sídla žiadateľa.

Na účely písmen d), e) a g) poskytne žiadateľ opis jeho opatrení týkajúcich sa auditu a organizačných opatrení, ktoré zaviedol s cieľom podniknúť všetky primerané kroky na ochranu záujmov svojich užívateľov a zabezpečenie kontinuity a spoľahlivosti výkonnosti platobných služieb.

Článok 6

Základné imanie

Členské štáty požadujú, aby mala platobná inštitúcia v čase udelenia povolenia takéto základné imanie zahŕňajúce položky vymedzené v článku 57 písm. a) a b) smernice 2006/48/ES:

a)

ak platobná inštitúcia poskytuje iba platobnú službu uvedenú v bode 6 prílohy, jej základné imanie nesmie v žiadnom okamihu klesnúť pod 20 000 EUR;

b)

ak platobná inštitúcia poskytuje platobnú službu uvedenú v bode 7 prílohy, jej základné imanie nesmie v žiadnom okamihu klesnúť pod 50 000 EUR, a

c)

ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v bodoch 1 až 5 prílohy, jej základné imanie nesmie v žiadnom okamihu klesnúť pod 125 000 EUR.

Článok 7

Vlastné zdroje

1.   Vlastné zdroje platobnej inštitúcie v zmysle článkov 57 až 61, 63, 64 a 66 smernice 2006/48/ES nesmú klesnúť pod sumu požadovanú v článkoch 6 alebo 8 tejto smernice podľa toho, ktorá suma je vyššia.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabránilo viacnásobnému uplatneniu prvkov vhodných ako vlastné zdroje v prípadoch, keď platobná inštitúcia patrí do tej istej skupiny ako iná platobná inštitúcia, úverová inštitúcia, investičná spoločnosť, správcovská spoločnosť alebo poisťovňa. Tento odsek sa uplatňuje aj vtedy, ak má platobná inštitúcia hybridnú povahu a vykonáva činnosti iné, ako je poskytovanie platobných služieb uvedených v prílohe.

3.   Ak sa splnia podmienky ustanovené v článku 69 smernice 2006/48/ES, členské štáty alebo ich príslušné orgány sa môžu rozhodnúť neuplatňovať článok 8 tejto smernice na platobné inštitúcie, ktoré podliehajú konsolidovanému dohľadu materskej úverovej inštitúcie podľa smernice 2006/48/ES.

Článok 8

Výpočet vlastných zdrojov

1.   Členské štáty bez ohľadu na počiatočné kapitálové požiadavky stanovené v článku 6 požadujú, aby platobné inštitúcie mali neustále vlastné zdroje vypočítané podľa jednej z týchto troch metód určenej príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Metóda A

Vlastné zdroje platobnej inštitúcie predstavujú sumu, ktorá sa rovná najmenej 10 % jej fixných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci rok. V prípade, že oproti predchádzajúcemu roku nastala podstatná zmena v obchodnej činnosti platobnej inštitúcie, môžu príslušné orgány túto požiadavku upraviť. Ak platobná inštitúcia k dátumu výpočtu nepodnikala celý rok, požaduje sa, aby jej vlastné zdroje boli aspoň vo výške 10 % zodpovedajúcich fixných prevádzkových výdavkov predpokladaných v podnikateľskom pláne, ak príslušné orgány nepožadujú úpravu tohto plánu.

Metóda B

Vlastné zdroje platobnej inštitúcie predstavujú sumu, ktorá sa rovná aspoň súčtu týchto položiek vynásobených súčiniteľom veľkosti k stanoveným v odseku 2, pričom objem platieb (OP) predstavuje jednu dvanástinu celkovej sumy platobných transakcií, ktoré platobná inštitúcia vykonala v predchádzajúcom roku:

a)

4,0 % z časti OP až do výšky 5 miliónov EUR

plus

b)

2,5 % z časti OP nad 5 miliónov EUR až do výšky 10 miliónov EUR

plus

c)

1 % z časti OP nad 10 miliónov EUR až do výšky 100 miliónov EUR

plus

d)

0,5 % z časti OP nad 100 miliónov EUR až do výšky 250 miliónov EUR

plus

e)

0,25 % z časti OP nad 250 miliónov EUR.

Metóda C

Vlastné zdroje platobnej inštitúcie predstavujú sumu rovnajúcu sa aspoň príslušnému ukazovateľu definovanému v písmene a), vynásobenú multiplikačným faktorom definovaným v písmene b) a súčiniteľom veľkosti k definovaným v odseku 2.

a)

Príslušný ukazovateľ je súčtom:

výnosových úrokov,

nákladových úrokov,

prijatých provízií a poplatkov a

iných prevádzkových výnosov.

Každá položka sa zahrnie do výpočtu so svojím kladným alebo záporným znamienkom. Pri výpočte príslušného ukazovateľa sa nesmú použiť mimoriadne alebo nepravidelné výnosy. Výdavky na zverenie činností tretej osobe môžu znížiť príslušný ukazovateľ, ak takéto výdavky znáša podnik, ktorý podlieha dohľadu podľa tejto smernice. Príslušný ukazovateľ sa vypočíta na základe výsledkov posledných dvanástich mesiacov na konci uplynulého účtovného roka. Príslušný ukazovateľ sa vypočítava za uplynulý účtovný rok. Vlastné zdroje vypočítané podľa metódy C však nesmú klesnúť pod 80 % priemernej hodnoty príslušného ukazovateľa za posledné tri účtovné roky. Ak nie sú k dispozícii údaje overené audítorom, môžu sa použiť odhadované obchodné údaje.

b)

Multiplikačný činiteľ je:

i)

10 % z časti príslušného ukazovateľa až do výšky 2,5 miliónov EUR;

ii)

8 % z časti príslušného ukazovateľa od 2,5 miliónov EUR až do výšky 5 miliónov EUR;

iii)

6 % z časti príslušného ukazovateľa od 5 miliónov EUR až do výšky 25 miliónov EUR;

iv)

3 % časti príslušného ukazovateľa od 25 miliónov EUR až do výšky 50 miliónov EUR;

v)

1,5 % nad 50 miliónov EUR.

2.   Súčiniteľ veľkosti k, ktorý sa používa pri metóde B a C, je:

a)

0,5, ak platobná inštitúcia poskytuje iba platobnú službu uvedenú v bode 6 prílohy;

b)

0,8, ak platobná inštitúcia poskytuje platobnú službu uvedenú v bode 7 prílohy;

c)

1,0, ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v bodoch 1 až 5 prílohy.

3.   Príslušné orgány môžu na základe posúdenia procesov riadenia rizika, mechanizmu riadenia rizika straty údajov a mechanizmu vnútornej kontroly platobnej inštitúcie požadovať, aby platobná inštitúcia mala vlastné zdroje vo výške najviac o 20 % vyššej než je suma, ktorá by vyplývala z použitia metódy vybranej v súlade s odsekom 1, alebo povoliť platobnej inštitúcii, aby mala vlastné zdroje vo výške najviac o 20 % nižšej než je suma, ktorá by vyplývala z použitia metódy vybranej v súlade s odsekom 1.

Článok 9

Požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov

1.   Členské štáty alebo príslušné orgány požadujú, aby platobná inštitúcia, ktorá poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v prílohe a zároveň vykonáva iné obchodné činnosti uvedené v článku 16 ods. 1 písm. c), zabezpečovala finančné prostriedky prijaté od užívateľov platobných služieb alebo prostredníctvom iného poskytovateľa platobných služieb na účel vykonania platobných transakcií tak, že:

buď

a)

sa tieto finančné prostriedky nesmú v žiadnom okamihu zlúčiť s finančnými prostriedkami inej fyzickej alebo právnickej osoby ako užívateľom platobných služieb, v ktorého mene sa tieto finančné prostriedky držia, a ak ich stále drží platobná inštitúcia, pričom ich ešte nepreviedla príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy boli finančné prostriedky prijaté, uložia sa na samostatnom účte v úverovej inštitúcii alebo sa investujú do bezpečných, likvidných nízkorizikových aktív, ktoré vymedzia príslušné orgány domovského členského štátu, a

b)

sú v súlade s vnútroštátnym právom v záujme užívateľov platobných služieb chránené voči nárokom iných veriteľov platobnej inštitúcie, najmä v prípade jej platobnej neschopnosti,

alebo

c)

sú tieto finančné prostriedky kryté poistnou zmluvou alebo inou porovnateľnou zárukou poskytnutou poisťovňou alebo úverovou inštitúciou, ktorá nepatrí do rovnakej skupiny ako samotná platobná inštitúcia, do výšky sumy rovnajúcej sa finančným prostriedkom, ktoré by boli oddelené v prípade neexistencie takejto poistnej zmluvy alebo inej porovnateľnej záruky splatnej v prípade, že platobná inštitúcia nie je schopná plniť svoje finančné záväzky.

2.   Ak sa požaduje, aby platobná inštitúcia zabezpečovala finančné prostriedky podľa odseku 1, a ak sa časť uvedených finančných prostriedkov má použiť na budúce platobné transakcie, pričom zostatok má slúžiť na neplatobné služby, tá časť finančných prostriedkov, ktorá sa má použiť na účely vykonania budúcich platobných transakcií tiež podlieha požiadavkám podľa odseku 1. Ak je táto časť premenná alebo vopred neznáma, členské štáty môžu dovoliť platobným inštitúciám uplatniť tento odsek na základe reprezentatívnej časti, o ktorej sa predpokladá, že sa použije na platobné služby za predpokladu, že takúto reprezentatívnu časť možno primerane odhadnúť na základe historických údajov k spokojnosti príslušných orgánov.

3.   Členské štáty alebo príslušné orgány môžu požadovať, aby platobné inštitúcie, ktoré nevykonávajú iné obchodné činnosti uvedené v článku 16 ods. 1 písm. c), tiež dodržiavali požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov uvedené v odseku 1 tohto článku.

4.   Členské štáty alebo príslušné orgány môžu tiež obmedziť takéto požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov tých užívateľov platobných služieb, ktorých finančné prostriedky jednotlivo prekračujú hranicu 600 EUR.

Článok 10

Udelenie povolenia

1.   Členské štáty vyžadujú od iných podnikov ako podnikov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) až c), e) a f) a iných ako právnických alebo fyzických osôb využívajúcich výnimku podľa článku 26, ktoré majú v úmysle poskytovať platobné služby, aby pred začatím poskytovania platobných služieb získali povolenie na výkon činnosti platobnej inštitúcie. Povolenie sa udeľuje len právnickým osobám usadeným v členskom štáte.

2.   Povolenie sa udeľuje, ak informácie a doklady priložené k žiadosti spĺňajú všetky požiadavky podľa článku 5 a ak celkové hodnotenie príslušných orgánov po preskúmaní žiadosti je kladné. Pred udelením povolenia sa môžu príslušné orgány v prípade potreby poradiť s národnou centrálnou bankou alebo inými príslušnými orgánmi verejnej moci.

3.   Platobná inštitúcia, ktorá má mať podľa vnútroštátneho práva svojho domovského členského štátu sídlo, musí mať svoje ústredie v tom istom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo.

4.   Príslušné orgány udelia povolenie len vtedy, ak má platobná inštitúcia vzhľadom na potrebu zabezpečenia jej riadneho a obozretného riadenia rozsiahle riadiace opatrenia týkajúce sa jej obchodnej činnosti v oblasti platobných služieb a obsahujúce jasnú organizačnú štruktúru s dobre vymedzenými, transparentnými a súdržnými líniami zodpovednosti, účinné postupy na určovanie rizík, ktorým je alebo môže byť vystavená, ich riadenie, sledovanie a podávanie správ o nich a primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane riadnych administratívnych a účtovných postupov; tieto opatrenia, postupy a mechanizmy sú komplexné a primerané povahe, rozsahu a komplexnosti platobných služieb, ktoré platobná inštitúcia poskytuje.

5.   Ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v prílohe a zároveň vykonáva iné obchodné činnosti, príslušné orgány môžu požadovať založenie samostatného subjektu na poskytovanie platobných služieb, ak činnosti platobnej inštitúcie nesúvisiace s platobnými službami narúšajú alebo môžu narušiť finančnú stabilitu platobnej inštitúcie alebo schopnosť príslušných orgánov dohliadať, či platobná inštitúcia dodržiava všetky povinnosti ustanovené touto smernicou.

6.   Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie, ak po zohľadnení potreby zabezpečiť riadne a obozretné riadenie platobnej inštitúcie nie sú presvedčené o vhodnosti akcionárov alebo spoločníkov, ktorí v nej majú kvalifikovaný podiel.

7.   Ak medzi platobnou inštitúciou a inými fyzickými alebo právnickými osobami existuje úzke prepojenie v zmysle článku 4 bodu 46 smernice 2006/48//ES, príslušné orgány udelia povolenie, len ak tieto prepojenia nebránia v účinnom vykonávaní ich funkcií dohľadu.

8.   Príslušné orgány udelia povolenie iba v prípade, ak zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny, ktorými sa riadi jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb, s ktorými má platobná inštitúcia úzke prepojenie, alebo ťažkosti súvisiace s vynucovaním dodržiavania týchto zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení nebránia účinnému vykonávaniu ich funkcií dohľadu.

9.   Povolenie je platné vo všetkých členských štátoch a umožňuje príslušnej platobnej inštitúcii poskytovať platobné služby v celom Spoločenstve buď na základe slobody poskytovať služby, alebo slobody usadiť sa za predpokladu, že sa povolenie vzťahuje na takéto služby.

Článok 11

Oznámenie rozhodnutia

Príslušné orgány informujú žiadateľa o udelení povolenia alebo o zamietnutí udelenia povolenia do troch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti alebo, ak je žiadosť neúplná, do troch mesiacov od dátumu prijatia všetkých informácií potrebných na prijatie rozhodnutia. Dôvody sa uvedú vždy, keď sa udelenie povolenia zamietne.

Článok 12

Odňatie povolenia

1.   Príslušné orgány môžu odňať povolenie udelené platobnej inštitúcii len v prípade, ak:

a)

táto inštitúcia nevyužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa vzdá povolenia alebo prestane podnikať počas obdobia presahujúceho šesť mesiacov, ak dotknutý členský štát v takých prípadoch nestanovil, že v takom prípade platnosť povolenia zaniká;

b)

táto inštitúcia získala povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo iným podvodným spôsobom;

c)

táto inštitúcia prestala spĺňať podmienky na udelenie povolenia;

d)

táto inštitúcia by ďalším vykonávaním obchodnej činnosti v oblasti platobných služieb predstavovala ohrozenie stability platobného systému alebo

e)

nastal jeden z prípadov, v ktorých vnútroštátne právne predpisy ustanovujú odňatie povolenia.

2.   V prípade odňatia povolenia sa musia uviesť dôvody a odňatie sa musí oznámiť dotknutým osobám.

3.   Odňatie povolenia sa zverejňuje.

Článok 13

Zápis do registra

Členské štáty zriadia verejný register platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie, ich agentov a pobočiek, ako aj všetkých fyzických a právnických osôb a ich agentov a pobočiek, ktorým bola udelená výnimka v súlade s článkom 26, a inštitúcií uvedených v článku 2 ods. 3, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov oprávnené poskytovať platobné služby. Zapíšu sa do registra domovského členského štátu.

V tomto registri sa uvádzajú platobné služby, na ktoré má platobná inštitúcia povolenie alebo pre ktoré je fyzická alebo právnická osoba registrovaná. Platobné inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie, sa uvádzajú v registri oddelene od fyzických a právnických osôb, ktoré boli zaregistrované v súlade s článkom 26. Register je verejne prístupný k nahliadnutiu, dostupný online a pravidelne sa aktualizuje.

Článok 14

Zachovanie platnosti povolenia

O každej zmene, ktorá môže mať vplyv na presnosť informácií a dokladov poskytnutých v súlade s článkom 5, platobná inštitúcia bezodkladne informuje príslušné orgány svojho domovského členského štátu.

Článok 15

Účtovníctvo a štatutárny audit

1.   Smernica 78/660/EHS a prípadne smernice 83/349/EHS a 86/635/EHS a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (27) sa primerane uplatňujú na platobné inštitúcie.

2.   Pokiaľ sa neuplatňuje výnimka podľa smernice 78/660/EHS, a ak je to možné i smerníc 83/349/EHS a 86/635/EHS, ročné účtovné závierky a konsolidované účtovné závierky platobných inštitúcií podliehajú auditu štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností v zmysle smernice 2006/43/ES.

3.   Na účely dohľadu členské štáty požadujú, aby platobné inštitúcie poskytovali o platobných službách uvedených v prílohe a činnostiach uvedených v článku 16 ods. 1 oddelené účtovné informácie, ktoré podliehajú audítorskej správe. Ak je to možné, túto správu pripravujú štatutárni audítori alebo audítorská spoločnosť.

4.   Povinnosti ustanovené v článku 53 smernice 2006/48/ES sa primerane uplatňujú na štatutárnych audítorov alebo audítorské spoločnosti platobných inštitúcií v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa platobných služieb.

Článok 16

Činnosti

1.   Okrem poskytovania platobných služieb uvedených v prílohe sú platobné inštitúcie oprávnené na výkon týchto činností:

a)

poskytovanie prevádzkových a s nimi úzko súvisiacich doplnkových služieb, ako je zabezpečovanie vykonania platobných transakcií, zmenárenské činnosti, úschova, a uchovávanie a spracovanie údajov;

b)

prevádzkovanie platobných systémov bez toho, aby bol dotknutý článok 28;

c)

obchodné činnosti okrem poskytovania platobných služieb so zreteľom na rozhodné právo Spoločenstva a vnútroštátne právo.

2.   Ak platobné inštitúcie poskytujú jednu alebo viac platobných služieb uvedených v prílohe, môžu viesť iba platobné účty, ktoré sa používajú výlučne na platobné transakcie. Nijaké finančné prostriedky, ktoré platobná inštitúcia prijala od užívateľov platobných služieb na poskytnutie platobných služieb, nepredstavujú vklad ani iné vratné finančné prostriedky v zmysle článku 5 smernice 2006/48/ES, ani elektronické peniaze v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2000/46/ES.

3.   Platobné inštitúcie môžu poskytovať úver týkajúci sa platobných služieb uvedených v bodoch 4, 5 alebo 7 prílohy, iba ak sú splnené tieto podmienky:

a)

úver je doplnkový a udeľuje sa výlučne v súvislosti s výkonom platobnej transakcie;

b)

bez ohľadu na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa poskytovania úverov prostredníctvom kreditných kariet sa úver poskytnutý v súvislosti s platbou a v súlade s článkom 10 ods. 9 a článkom 25 splatí v krátkom termíne, ktorý v žiadnom prípade neprekročí dvanásť mesiacov;

c)

takýto úver sa neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých alebo držaných na účel vykonania platobnej transakcie a

d)

vlastné zdroje platobnej inštitúcie sú vždy a k spokojnosti orgánov dohľadu primerané so zreteľom na celkovú sumu poskytnutého úveru.

4.   Platobné inštitúcie nesmú vykonávať obchodnú činnosť v oblasti prijímania vkladov a iných vratných finančných prostriedkov v zmysle článku 5 smernice 2006/48/ES.

5.   Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne opatrenia, ktorými sa vykonáva smernica 87/102/EHS. Táto smernica sa uplatňuje aj bez toho, aby boli dotknuté iné príslušné právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce podmienok poskytovania úverov spotrebiteľom, ktoré nie sú harmonizované touto smernicou a ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva.

Oddiel 2

Iné požiadavky

Článok 17

Využitie agentov, pobočiek alebo subjektov, ktorým sú zverené činnosti

1.   Ak platobná inštitúcia zamýšľa poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta, oznámi príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)

meno/názov a bydlisko/sídlo agenta;

b)

opis mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré agenti uplatnia s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa smernice 2005/60/ES, a

c)

totožnosť členov predstavenstva a osôb zodpovedných za riadenie agenta, ktoré sa podieľajú na poskytovaní platobných služieb, a doklad o tom, že sú odborne spôsobilými a vhodnými osobami.

2.   Keď príslušné orgány dostanú informácie podľa odseku 1, môžu zapísať agenta do registra zriadeného podľa článku 13.

3.   Pred zápisom agenta do registra môžu príslušné orgány, ak sa domnievajú, že informácie, ktoré im boli poskytnuté, nie sú správne, podniknúť ďalšie kroky na ich overenie.

4.   Ak po podniknutí týchto krokov na overenie informácií nie sú príslušné orgány presvedčené o tom, že informácie im poskytnuté podľa odseku 1 sú správne, zápis agenta do registra zriadeného podľa článku 13 zamietnu.

5.   Ak chce platobná inštitúcia poskytovať platobné služby v inom členskom štáte prostredníctvom agenta, musí dodržať postupy uvedené v článku 25. V tom prípade predtým, než možno agenta zapísať do registra podľa tohto článku, musia príslušné orgány domovského členského štátu informovať príslušné orgány hostiteľského členského štátu o svojom zámere zapísať agenta do registra a zohľadniť ich stanovisko.

6.   Ak majú príslušné orgány hostiteľského členského štátu opodstatnené dôvody domnievať sa, že v súvislosti so zamýšľaným využitím služieb agenta alebo zriadením pobočky dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v zmysle smernice 2005/60/ES alebo k pokusu o ne, alebo že využitie služieb takéhoto agenta alebo zriadenie takejto pobočky by zvýšilo riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom domovského členského štátu, ktorí môžu odmietnuť zápis agenta alebo pobočky do registra alebo môžu zápis agenta alebo pobočky zrušiť, ak k nemu už došlo.

7.   Ak má platobná inštitúcia v úmysle zveriť prevádzkové úlohy platobných služieb tretej osobe, informuje o tejto skutočnosti príslušné orgány svojho domovského členského štátu.

Zverenie činnosti tretej osobe sa nesmie v prípade dôležitých prevádzkových úloh uskutočniť spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly platobnej inštitúcie a schopnosť príslušných orgánov sledovať dodržiavanie všetkých povinností ustanovených v tejto smernici zo strany platobnej inštitúcie.

Na účely druhého pododseku sa prevádzková úloha považuje za dôležitú vtedy, ak by chyba v jej vykonaní alebo jej nevykonanie podstatne narušili pokračujúce dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z povolenia, o ktoré platobná inštitúcia požiadala podľa tejto hlavy, alebo iných jej povinností podľa tejto smernice, alebo jej finančnú výkonnosť alebo požiadavky na riadne finančné hospodárenie alebo kontinuitu poskytovania platobných služieb. Členské štáty zabezpečujú, aby v prípade zverenia dôležitých prevádzkových úloh tretej osobe platobné inštitúcie dodržiavali tieto podmienky:

a)

zverenie činnosti tretej osobe nesmie mať za následok delegovanie zodpovedností vrcholového manažmentu;

b)

nesmie sa zmeniť vzťah a povinnosti platobnej inštitúcie k užívateľom platobných služieb podľa tejto smernice;

c)

nesmú sa narušiť podmienky, ktoré musí platobná inštitúcia dodržiavať, aby mohla získať povolenie, a musia sa zachovať v súlade s touto hlavou, a

d)

nesmie sa zrušiť ani upraviť nijaká z iných podmienok, na základe ktorej bolo platobnej inštitúcii udelené povolenie.

8.   Platobné inštitúcie zabezpečia, aby agenti alebo pobočky, ktorí konajú v ich mene, informovali o tejto skutočnosti užívateľov platobných služieb.

Článok 18

Zodpovednosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby platobné inštitúcie, ktoré sa pri výkone prevádzkových úloh spoliehajú na tretie osoby, podnikli primerané kroky, ktorými zabezpečia splnenie požiadaviek tejto smernice.

2.   Členské štáty od platobných inštitúcií vyžadujú, aby naďalej niesli plnú zodpovednosť za každé konanie svojich zamestnancov alebo za každého agenta, pobočku alebo subjekt, ktorému zverili činnosti.

Článok 19

Uchovávanie záznamov

Členské štáty vyžadujú od platobných inštitúcií, aby uchovávali všetky príslušné záznamy na účely tejto hlavy najmenej päť rokov bez toho, aby tým bola dotknutá smernica 2005/60/ES alebo iné príslušné právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy.

Oddiel 3

Príslušné orgány a dohľad

Článok 20

Určenie príslušných orgánov

1.   Členské štáty určia za príslušné orgány zodpovedné za udeľovanie povolení a dohľad nad obozretným podnikaním platobných inštitúcií, ktoré majú vykonávať povinnosti ustanovené podľa tejto hlavy, buď orgány verejnej moci, alebo subjekty uznané vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo orgánmi verejnej moci, ktoré na tento účel výslovne oprávňuje vnútroštátne právo, vrátane národných centrálnych bánk.

Príslušné orgány zaručujú nezávislosť od hospodárskych subjektov a predchádzajú konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, platobné inštitúcie, úverové inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí ani inštitúcie poštových podnikov nesmú byť určené za príslušné orgány.

Členské štáty príslušne informujú Komisiu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány určené podľa odseku 1 mali všetky potrebné právomoci na výkon svojich povinností.

3.   Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden príslušný orgán pre záležitosti upravené touto hlavou, tento členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali, aby mohli účinne plniť svoje povinnosti. To isté platí aj v prípadoch, keď orgány príslušné pre otázky upravené v tejto hlave nie sú príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad úverovými inštitúciami.

4.   Za plnenie úloh príslušných orgánov určených podľa odseku 1 sú zodpovedné príslušné orgány domovského členského štátu.

5.   Odsek 1 neznamená, že sa od príslušných orgánov vyžaduje, aby vykonávali dohľad nad inými obchodnými činnosťami platobných inštitúcií, ako je poskytovanie platobných služieb uvedených v prílohe a činností uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a).

Článok 21

Dohľad

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli kontroly vykonávané príslušnými orgánmi na účely kontroly nepretržitého dodržiavania ustanovení tejto hlavy primerané, zodpovedajúce a aby reagovali na riziká, ktorým sú platobné inštitúcie vystavené.

S cieľom vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto hlavy sú príslušné orgány oprávnené prijať tieto opatrenia, a to najmä:

a)

vyžadovať od platobnej inštitúcie, aby poskytla všetky informácie potrebné na kontrolu dodržiavania uvedených ustanovení;

b)

vykonávať kontroly na mieste v platobnej inštitúcii, u každého agenta či v každej pobočke poskytujúcej platobné služby, za ktorých konanie nesie platobná inštitúcia zodpovednosť, alebo v každom subjekte, ktorému boli zverené činnosti;

c)

vydávať odporúčania a usmernenia, a ak je to možné, i záväzné správne opatrenia a

d)

pozastaviť platnosť povolenia alebo ho v prípadoch uvedených v článku 12 odňať.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté postupy pre odňatie povolenia a trestnoprávne ustanovenia, členské štáty ustanovia, že ich dotknuté príslušné orgány môžu proti platobným inštitúciám, resp. tým subjektom, ktoré v skutočnosti ovládajú obchodnú činnosť platobných inštitúcií, ktoré porušujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia týkajúce sa dohľadu alebo vykonávania obchodnej činnosti v oblasti platobných služieb, prijať opatrenia alebo im uložiť sankcie, ktorých cieľom je ukončiť zistené porušenia alebo odstrániť ich príčiny.

3.   Členské štáty bez ohľadu na požiadavky uvedené v článku 6, článku 7 ods. 1 a 2 a článku 8 zabezpečujú, aby boli príslušné orgány oprávnené prijímať opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku na zabezpečenie dostatočného kapitálu pre platobné služby, najmä ak činnosti nesúvisiace s platobnými službami platobnej inštitúcie narúšajú alebo môžu narušiť finančnú stabilitu platobnej inštitúcie.

Článok 22

Služobné tajomstvo

1.   Členské štáty zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány, ako aj experti, ktorí konajú v mene príslušných orgánov, boli viazaní služobným tajomstvom bez toho, aby tým boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia trestného práva.

2.   Výmena informácií podľa článku 24 podlieha prísnemu zachovávaniu služobného tajomstva, aby sa zabezpečila ochrana práv jednotlivcov a podnikov.

3.   Členské štáty môžu obdobne uplatňovať tento článok so zreteľom na články 44 až 52 smernice 2006/48/ES.

Článok 23

Právo obrátiť sa na súd

1.   Členské štáty zabezpečia, aby rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o platobnú inštitúciu, mohli byť podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou napadnuteľné na súde.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje aj v prípade opomenutia konať.

Článok 24

Výmena informácií

1.   Príslušné orgány rôznych členských štátov spolupracujú navzájom, prípadne s Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov a inými príslušnými orgánmi určenými podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na poskytovateľov platobných služieb.

2.   Členské štáty okrem toho povoľujú výmeny informácií medzi svojimi príslušnými orgánmi a:

a)

príslušnými orgánmi iných členských štátov, ktoré sú zodpovedné za udelenie povolenia platobným inštitúciám a dohľad nad nimi;

b)

Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov v rámci výkonu ich činnosti ako menových orgánov a orgánov dohľadu a prípadne inými orgánmi verejnej moci zodpovednými za dohľad nad platobnými a zúčtovacími systémami;

c)

inými príslušnými orgánmi určenými podľa tejto smernice, smernice 95/46/ES, smernice 2005/60/ES a iných právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa uplatňujú na poskytovateľov platobných služieb, ako sú právne predpisy o ochrane fyzických osôb, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, ako aj pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.

Článok 25

Uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby

1.   Každá oprávnená platobná inštitúcia, ktorá chce prvýkrát poskytovať platobné služby v inom členskom štáte, než je jej domovský členský štát na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, informuje o tejto skutočnosti príslušné orgány svojho domovského členského štátu.

Príslušné orgány domovského členského štátu do jedného mesiaca od prijatia týchto informácií oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu názov a sídlo platobnej inštitúcie, mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky, organizačnú štruktúru platobnej inštitúcie a druh platobných služieb, ktoré zamýšľa poskytovať na území hostiteľského členského štátu.

2.   Príslušné orgány domovského členského štátu spolupracujú s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu s cieľom vykonávať kontroly a prijať potrebné kroky ustanovené v článku 21, pokiaľ ide o agenta, pobočku alebo subjekt, ktorému boli zverené činnosti pre platobnú inštitúciu so sídlom na území iného členského štátu.

3.   V zmysle spolupráce v súlade s odsekmi 1 a 2 vždy, keď chce príslušný orgán domovského členského štátu vykonať kontrolu na mieste na území hostiteľského členského štátu, informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

Ak si to však obidva orgány želajú, príslušné orgány domovského členského štátu môžu poveriť príslušné orgány hostiteľského členského štátu vykonaním kontrol na mieste v príslušnej inštitúcii.

4.   Príslušné orgány si navzájom poskytujú všetky základné a/alebo dôležité informácie, a to najmä v prípadoch porušenia povinností alebo podozrenia z porušenia povinností zo strany agenta, pobočky alebo subjektu, ktorému boli zverené činnosti. V tejto súvislosti príslušné orgány na požiadanie oznamujú všetky dôležité informácie a z vlastnej iniciatívy aj všetky základné informácie.

5.   Odseky 1 až 4 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté povinnosti príslušných orgánov ustanovené v smernici 2005/60/ES a nariadení (ES) č. 1781/2006, najmä v článku 37 ods. 1 smernice 2005/60/ES a článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1781/2006, týkajúce sa dohľadu nad dodržiavaním alebo sledovania dodržiavania požiadaviek ustanovených v uvedených nástrojoch.

Oddiel 4

Výnimka

Článok 26

Podmienky

1.   Bez ohľadu na článok 13 môžu členské štáty neuplatňovať alebo svojim príslušným orgánom povoliť, aby neuplatňovali celý postup alebo jeho časť a podmienky uvedené v oddieloch 1 až 3, s výnimkou článkov 20, 22, 23 a 24, a svojim príslušným orgánom môžu povoliť alebo umožniť, aby fyzickým alebo právnickým osobám umožnili zápis do registra zriadeného podľa článku 13, ak:

a)

priemer z celkovej sumy platobných transakcií vykonaných dotknutou osobou za posledných dvanásť mesiacov vrátane každého agenta, za ktorých činnosť nesie plnú zodpovednosť, nepresahuje 3 milióny EUR za mesiac. Táto požiadavka sa posúdi na základe celkovej sumy platobných transakcií predpokladanej v podnikateľskom pláne, ak príslušné orgány nepožadujú úpravu tohto plánu, a

b)

žiadna z fyzických osôb zodpovedných za riadenie alebo prevádzku obchodnej činnosti nebola odsúdená za spáchanie trestných činov spojených s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu alebo iných finančných trestných činov.

2.   Od každej fyzickej alebo právnickej osoby zapísanej do registra v súlade s odsekom 1 sa vyžaduje, aby mala svoje ústredie alebo bydlisko/sídlo v členskom štáte, v ktorom skutočne vykonáva svoju obchodnú činnosť.

3.   S osobami uvedenými v odseku 1 sa zaobchádza ako s platobnými inštitúciami s výnimkou toho, že sa na ne nevzťahuje článok 10 ods. 9 a článok 25.

4.   Členské štáty môžu taktiež stanoviť, aby každá fyzická a právnická osoba zapísaná do registra v súlade s odsekom 1 mohla vykonávať iba určité činnosti uvedené v článku 16.

5.   Osoby uvedené v odseku 1 informujú príslušné orgány o každej zmene svojej situácie, ktorá je relevantná z hľadiska podmienok uvedených v uvedenom odseku. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby tá osoba, ktorá prestala spĺňať podmienky uvedené v odseku 1, 2 a 4, požiadala o udelenie povolenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 do 30 kalendárnych dní.

6.   Tento článok by sa nemal uplatňovať, pokiaľ ide o ustanovenia smernice 2005/60/ES alebo vnútroštátne ustanovenia o boji proti praniu špinavých peňazí.

Článok 27

Oznamovanie a poskytovanie informácií

Ak členský štát využije výnimku ustanovenú v článku 26, oznámi túto skutočnosť Komisii do 1. novembra 2009 a bezodkladne informuje Komisiu o každej následnej zmene. Členský štát okrem toho informuje Komisiu o počte príslušných fyzických a právnických osôb a každoročne o celkovej sume vykonaných platobných transakcií k 31. decembru každého kalendárneho roka, ako je uvedené v článku 26 ods. 1 písm. a).

KAPITOLA 2

Spoločné ustanovenia

Článok 28

Prístup k platobným systémom

1.   Členské štáty zabezpečia, aby pravidlá prístupu oprávnených poskytovateľov platobných služieb alebo registrovaných poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú právnickými osobami, k platobným systémom boli objektívne, nediskriminačné a primerané a nebránili v prístupe viac, než je potrebné na zabezpečenie pred špecifickými rizikami, ako napríklad rizikom spojeným so zúčtovaním, prevádzkovým rizikom a obchodným rizikom, a na ochranu finančnej a prevádzkovej stability platobného systému.

Platobné systémy nesmú poskytovateľom platobných služieb, užívateľom platobných služieb, ani iným platobným systémom klásť tieto požiadavky:

a)

obmedzujúce pravidlá o účinnej účasti na iných platobných systémoch;

b)

pravidlo, ktoré rozlišuje medzi poskytovateľmi platobných služieb, ktorým bolo udelené povolenie, alebo medzi registrovanými poskytovateľmi platobných služieb, pokiaľ ide o práva, povinnosti a oprávnenia účastníkov systému, alebo

c)

akékoľvek obmedzenie na základe inštitucionálneho postavenia.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na:

a)

platobné systémy určené podľa smernice 98/26/ES;

b)

platobné systémy pozostávajúce výhradne z poskytovateľov platobných služieb patriacich do skupiny pozostávajúcej zo subjektov s prepojeným kapitálom, keď jeden z prepojených subjektov účinne ovláda iné prepojené subjekty, alebo

c)

platobné systémy, kde samotný poskytovateľ platobných služieb (či už ako jeden subjekt alebo skupina):

koná alebo môže konať ako poskytovateľ platobných služieb pre platiteľa aj príjemcu, pričom nesie výlučnú zodpovednosť za riadenie systému, a

udeľuje súhlas iným poskytovateľom platobných služieb na účasť v systéme a títo iní poskytovatelia nemajú právo dojednávať medzi sebou poplatky týkajúce sa platobného systému, hoci môžu stanoviť svoje vlastné ceny vo vzťahu k platiteľom a príjemcom.

Článok 29

Zákaz poskytovať platobné služby inými osobami ako poskytovateľmi platobných služieb

Členské štáty zakážu fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nie sú poskytovateľmi platobných služieb, ani nie sú výslovne vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, poskytovať platobné služby, ktoré sú uvedené v prílohe.

HLAVA III

TRANSPARENTNOSŤ PODMIENOK A POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O PLATOBNÝCH SLUŽBÁCH

KAPITOLA 1

Všeobecné pravidlá

Článok 30

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto hlava sa vzťahuje na jednorazové platobné transakcie, rámcové zmluvy a platobné transakcie, na ktoré sa tieto zmluvy vzťahujú. Strany sa môžu dohodnúť, že sa v celom rozsahu alebo sčasti neuplatňuje, ak užívateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom.

2.   Členské štáty môžu ustanoviť, že ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú na mikropodniky rovnakým spôsobom ako na spotrebiteľov.

3.   Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne opatrenia, ktorými sa vykonáva smernica 87/102/EHS. Táto smernica sa uplatňuje aj bez toho, aby boli dotknuté iné príslušné právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa podmienok poskytovania úverov spotrebiteľom, ktoré nie sú harmonizované touto smernicou a ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva.

Článok 31

Iné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva

Ustanoveniami tejto hlavy nie sú dotknuté žiadne právne predpisy Spoločenstva, ktoré obsahujú dodatočné požiadavky na poskytovanie informácií vopred.

Ak sa však uplatňuje aj smernica 2002/65/ES, požiadavky na poskytovanie informácií stanovené v článku 3 ods. 1 uvedenej smernice, s výnimkou bodu 2 písm. c) až g), bodu 3 písm. a), d) a e) a bodu 4 písm. b) uvedeného odseku sa nahradia článkami 36, 37, 41 a 42 tejto smernice.

Článok 32

Poplatky za poskytnutie informácií

1.   Poskytovateľ platobných služieb nesmie užívateľovi platobných služieb účtovať poplatky za poskytovanie informácií podľa tejto hlavy.

2.   Poskytovateľ platobných služieb a užívateľ platobných služieb sa môžu dohodnúť na poplatkoch za dodatočné alebo častejšie poskytovanie informácií alebo za zasielanie informácií inými komunikačnými prostriedkami, než je vymedzené v rámcovej zmluve, na žiadosť užívateľa platobných služieb.

3.   Ak poskytovateľ platobných služieb môže uložiť poplatky za poskytovanie informácií podľa odseku 2, poplatky musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.

Článok 33

Dôkazné bremeno týkajúce sa požiadaviek na poskytovanie informácií

Členské štáty môžu ustanoviť, že na poskytovateľa platobných služieb sa uvalí dôkazné bremeno s cieľom dokázať, že dodržal požiadavky na poskytovanie informácií uvedené v tejto hlave.

Článok 34

Výnimka z informačnej povinnosti pri nástrojoch na vykonávanie platieb nízkej hodnoty a elektronických peniazoch

1.   V prípade platobných nástrojov, ktoré sa na základe rámcovej zmluvy týkajú iba jednotlivých platobných transakcií neprevyšujúcich 30 EUR, alebo pre ktoré je buď stanovený výdavkový limit vo výške 150 EUR, alebo v ktorých sa ukladá suma, ktorá nikdy neprekročí 150 EUR:

a)

odchylne od článkov 41, 42 a 46, poskytovateľ platobných služieb poskytuje platiteľovi len informácie o hlavných charakteristikách platobnej služby vrátane spôsobu, akým sa platobný nástroj používa, povinnostiach, účtovaných poplatkoch a iné podstatné informácie potrebné na prijatie podloženého rozhodnutia spolu s uvedením, kde sa dajú ľahko získať všetky ostatné informácie a podmienky vymedzené v článku 42;

b)

odchylne od článku 44 možno dohodnúť, že od poskytovateľa platobných služieb sa nevyžaduje, aby navrhoval zmeny podmienok rámcovej zmluvy rovnakým spôsobom, ako je ustanovené v článku 41 ods. 1;

c)

odchylne od článkov 47 a 48 možno dohodnúť, že po vykonaní platobnej transakcie:

i)

poskytovateľ platobných služieb poskytuje alebo sprístupňuje len odkaz, ktorý umožňuje užívateľovi platobných služieb identifikovať platobnú transakciu, jej výšku a poplatky a/alebo v prípade viacerých platobných transakcií rovnakého druhu uskutočnených v prospech toho istého príjemcu, informácie o celkovej výške a poplatkoch za tieto platobné transakcie;

ii)

od poskytovateľa platobných služieb sa nepožaduje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií uvedených v bode i), ak sa platobný nástroj používa anonymne alebo ak poskytovateľ platobných služieb nie je inak technicky schopný tieto informácie poskytnúť. Poskytovateľ platobných služieb však poskytuje platiteľovi možnosť overiť si sumu uložených finančných prostriedkov.

2.   V prípade vnútroštátnych platobných transakcií môžu členské štáty alebo ich príslušné orgány znížiť alebo zdvojnásobiť sumy uvedené v odseku 1. Pre predplatené platobné nástroje môžu členské štáty zvýšiť tieto sumy až na 500 EUR.

KAPITOLA 2

Jednorazové platobné transakcie

Článok 35

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto kapitola sa uplatňuje na jednorazové platobné transakcie, na ktoré sa nevzťahuje rámcová zmluva.

2.   Ak sa zasiela platobný príkaz na jednorazovú platobnú transakciu prostredníctvom platobného nástroja, na ktorý sa vzťahuje rámcová zmluva, poskytovateľ platobných služieb nie je povinný poskytnúť alebo sprístupniť informácie, ktoré sa užívateľovi platobných služieb na základe rámcovej zmluvy s iným poskytovateľom platobných služieb už poskytli alebo ktoré sa mu podľa takejto rámcovej zmluvy poskytnú.

Článok 36

Všeobecné informácie poskytnuté vopred

1.   Členské štáty vyžadujú, aby poskytovateľ platobných služieb poskytol užívateľovi platobných služieb pred tým, než sa tento zaviaže akoukoľvek zmluvou o poskytovaní jednorazovej platobnej služby alebo ponukou, ľahko dostupným spôsobom informácie a podmienky vymedzené v článku 37. Na žiadosť užívateľa platobných služieb poskytne poskytovateľ platobných služieb informácie a podmienky v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov. Tieto informácie a podmienky musia byť formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa platobná služba ponúka, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.

2.   Ak sa zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby uzatvorila na žiadosť užívateľa platobných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré neumožňujú poskytovateľovi platobných služieb splniť povinnosti podľa odseku 1, poskytovateľ platobných služieb splní svoje povinnosti podľa uvedeného odseku ihneď po vykonaní platobnej transakcie.

3.   Poskytovateľ platobných služieb je oslobodený od povinností podľa odseku 1, ak dodá kópiu návrhu zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo návrhu platobného príkazu, ktoré obsahujú informácie a podmienky vymedzené v článku 37.

Článok 37

Informácie a podmienky

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa užívateľovi platobných služieb poskytli alebo sprístupnili tieto informácie a podmienky:

a)

uvedenie informácií alebo jedinečného identifikátora, ktoré musí poskytnúť užívateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne vykonaný;

b)

maximálnu lehotu na vykonanie platobnej služby, ktorá sa má poskytnúť;

c)

všetky poplatky, ktoré je užívateľ platobných služieb povinný zaplatiť svojmu poskytovateľovi platobných služieb a prípadne rozpis súm všetkých poplatkov;

d)

prípadne aktuálny alebo referenčný výmenný kurz, ktorý sa má na platobnú transakciu uplatniť.

2.   Prípadne všetky ostatné dôležité informácie a podmienky vymedzené v článku 42 sa sprístupňujú užívateľovi platobných služieb ľahko dostupným spôsobom.

Článok 38

Informácie pre platiteľa po prijatí platobného príkazu

Ihneď po prijatí platobného príkazu poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne alebo sprístupní platiteľovi rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 36 ods. 1, tieto informácie:

a)

odkaz umožňujúci platiteľovi identifikovať platobnú transakciu a prípadne informácie týkajúce sa príjemcu;

b)

sumu platobnej transakcie v mene použitej v platobnom príkaze;

c)

výšku všetkých poplatkov za platobnú transakciu, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť, a ak je to možné i rozpis položiek, z ktorých sa takéto poplatky skladajú;

d)

ak je to možné i výmenný kurz použitý pri platobnej transakcii poskytovateľom platobných služieb platiteľa alebo odkaz naň, ak sa líši od kurzu poskytovaného v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. d), a sumu platobnej transakcie po konverzii a

e)

dátum prijatia platobného príkazu.

Článok 39

Informácie pre príjemcu po vykonaní platobnej transakcie

Ihneď po vykonaní platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne alebo sprístupní príjemcovi rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 36 ods. 1, tieto informácie:

a)

odkaz umožňujúci príjemcovi identifikovať platobnú transakciu a prípadne platiteľa a všetky informácie prevedené s platobnou transakciou;

b)

sumu platobnej transakcie v mene, v ktorej má finančné prostriedky k dispozícii príjemca;

c)

výšku všetkých poplatkov za platobnú transakciu, ktorú je príjemca povinný zaplatiť, a ak je to možné i rozpis položiek, z ktorých sa takéto poplatky skladajú;

d)

ak je to možné, výmenný kurz, ktorý pri platobnej transakcii použil poskytovateľ platobných služieb príjemcu a sumu platobnej transakcie pred konverziou, a

e)

dátum pripísania.

KAPITOLA 3

Rámcové zmluvy

Článok 40

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje na platobné transakcie, na ktoré sa vzťahuje rámcová zmluva.

Článok 41

Všeobecné informácie poskytnuté vopred

1.   Členské štáty vyžadujú, aby poskytovateľ platobných služieb užívateľovi platobných služieb v dostatočnom predstihu pred tým, než sa tento zaviaže akoukoľvek rámcovou zmluvou alebo ponukou, poskytol v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov informácie a podmienky vymedzené v článku 42. Tieto informácie a podmienky musia byť formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa platobná služba ponúka, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.

2.   Ak sa rámcová zmluva uzatvorila na žiadosť užívateľa platobných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré neumožňujú poskytovateľovi platobných služieb splniť povinnosti podľa odseku 1, poskytovateľ platobných služieb splní svoje povinnosti podľa uvedeného odseku ihneď po uzatvorení rámcovej zmluvy.

3.   Poskytovateľ platobných služieb je oslobodený od povinností podľa odseku 1, ak dodá kópiu návrhu rámcovej zmluvy, ktorá obsahuje informácie a podmienky vymedzené v článku 42.

Článok 42

Informácie a podmienky

Členské štáty zabezpečia, aby boli užívateľovi platobných služieb poskytnuté tieto informácie a podmienky:

1.

o poskytovateľovi platobných služieb:

a)

meno/názov poskytovateľa platobných služieb, adresa jeho sídla a prípadne adresa jeho agenta alebo pobočky zriadenej v členskom štáte, v ktorom sa ponúkajú platobné služby, a každá ďalšia adresa vrátane emailovej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s poskytovateľom platobných služieb, a

b)

podrobnosti o príslušných orgánoch dohľadu a o registri ustanovenom v článku 13 alebo každom inom príslušnom verejnom registri, v ktorom je zaregistrované povolenie poskytovateľa platobných služieb, a registračné číslo alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra;

2.

o používaní platobných služieb:

a)

opis hlavných charakteristík platobnej služby, ktorá sa má poskytnúť;

b)

uvedenie informácií alebo jedinečný identifikátor, ktoré musí poskytnúť užívateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne vykonaný;

c)

forma a postup na udelenie súhlasu na vykonanie platobnej transakcie a odvolanie takého súhlasu v súlade s článkami 54 a 66;

d)

odkaz na okamih prijatia platobného príkazu v zmysle článku 64 a čas ukončenia, ak bol poskytovateľom platobných služieb určený;

e)

maximálnu lehotu na vykonanie platobnej služby, ktorá sa má poskytnúť, a

f)

či existuje možnosť dohodnúť sa na výdavkových limitoch pri používaní platobných nástrojov v súlade s článkom 55 ods. 1;

3.

o poplatkoch, úrokoch a výmenných kurzoch:

a)

všetky poplatky, ktoré je užívateľ platobných služieb povinný zaplatiť poskytovateľovi platobných služieb, a ak je to možné i rozpis položiek, z ktorých sa poplatky skladajú;

b)

ak je to možné, úroková sadzba a výmenný kurz, ktorý sa uplatní, alebo ak sa použije referenčná úroková sadzba a výmenný kurz, spôsob výpočtu skutočného úroku a príslušný dátum a index alebo základ pre určenie tejto referenčnej úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu, a

c)

ak je to dohodnuté, okamžité uplatnenie zmien referenčnej úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu a požiadavky na poskytnutie informácií týkajúcich sa zmien v súlade s článkom 44 ods. 2;

4.

o komunikácii:

a)

ak je to možné, komunikačné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vybavenie, ktoré užívateľ platobných služieb potrebuje, a ktoré je dohodnuté medzi stranami na účel prenosu informácií alebo oznámení podľa tejto smernice;

b)

spôsob a frekvencia poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tejto smernice;

c)

jazyk alebo jazyky, v ktorých sa uzatvára rámcová zmluva a v ktorých sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu, a

d)

právo užívateľa platobných služieb získať zmluvné podmienky rámcovej zmluvy a informácie a podmienky podľa článku 43;

5.

o bezpečnostných a opravných opatreniach:

a)

ak je to možné, opis opatrení, ktoré musí prijať užívateľ platobných služieb na zachovanie bezpečnosti platobného nástroja, a spôsob informovania poskytovateľa platobných služieb na účely článku 56 ods. 1 písm. b);

b)

ak je to dohodnuté, podmienky, za ktorých si poskytovateľ platobných služieb vyhradzuje právo zablokovať platobný nástroj v súlade s článkom 55;

c)

zodpovednosť platiteľa v súlade s článkom 61 vrátane informácie o príslušnej sume;

d)

ako a v akej lehote má užívateľ platobných služieb oznamovať poskytovateľovi platobných služieb neautorizované alebo nesprávne vykonané platobné transakcie v súlade s článkom 58, ako aj zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za neautorizované platobné transakcie v súlade s článkom 60;

e)

zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za vykonanie platobných transakcií v súlade s článkom 75 a

f)

podmienky vrátenia finančných prostriedkov v súlade s článkami 62 a 63;

6.

o zmenách rámcovej zmluvy a jej ukončení:

a)

ak je to dohodnuté, informácia, že platí domnienka, že užívateľ platobných služieb prijal zmeny podmienok v súlade s článkom 44, pokiaľ pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti týchto zmien neoznámil poskytovateľovi platobných služieb, že tieto zmeny neprijíma;

b)

dobu platnosti zmluvy a

c)

právo užívateľa platobných služieb ukončiť rámcovú zmluvu a iné dohody týkajúce sa jej ukončenia v súlade s článkom 44 ods. 1 a článkom 45;

7.

o práve na nápravu:

a)

prípadná zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová zmluva a/alebo príslušný súd a

b)

mimosúdne postupy podania sťažností a vyrovnania, ktoré môže užívateľ platobných služieb využiť v súlade s článkami 80 až 83.

Článok 43

Dostupnosť informácií a podmienok rámcovej zmluvy

Užívateľ platobných služieb má kedykoľvek počas zmluvného vzťahu právo získať na požiadanie v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov zmluvné podmienky rámcovej zmluvy, ako aj informácie a podmienky vymedzené v článku 42.

Článok 44

Zmeny podmienok rámcovej zmluvy

1.   Každú zmenu rámcovej zmluvy, ako aj informácií a podmienok vymedzených v článku 42 predkladá poskytovateľ platobných služieb rovnakým spôsobom, aký je uvedený v článku 41 ods. 1, a to najneskôr dva mesiace pred navrhovaným dňom začatia uplatňovania zmien.

Ak je to možné v súlade s článkom 42 bod 6 písm. a), poskytovateľ platobných služieb informuje užívateľa platobných služieb, že ak pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti týchto zmien neoznámi poskytovateľovi platobných služieb, že tieto zmeny neprijíma, platí domnienka, že tieto zmeny prijal. V takomto prípade poskytovateľ platobných služieb tiež uvedie, že užívateľ platobných služieb má právo na okamžité ukončenie rámcovej zmluvy bez poplatkov pred navrhovaným dňom začatia uplatňovania zmien.

2.   Zmeny úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu sa môžu uplatňovať okamžite a bez oznámenia za predpokladu, že sa takéto právo dohodlo v rámcovej zmluve a že zmeny sa zakladajú na referenčnej úrokovej sadzbe alebo výmennom kurze, ktoré sú dohodnuté v súlade s článkom 42 bodom 3 písm. b) a c). Užívateľ platobných služieb je o každej zmene úrokovej sadzby informovaný čo najskôr, a to rovnakým spôsobom, aký je uvedený v článku 41 ods. 1, pokiaľ sa strany nedohodli na osobitnej frekvencii alebo spôsobe poskytovania alebo sprístupňovania informácií. Zmeny úrokových sadzieb alebo výmenných kurzov, ktoré sú pre užívateľov platobných služieb priaznivejšie, sa však môžu uplatňovať bez oznámenia.

3.   Zmeny úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu použité v platobných transakciách sa uplatňujú a vypočítavajú neutrálnym spôsobom, ktorý užívateľov platobných služieb nediskriminuje.

Článok 45

Ukončenie platnosti zmluvy

1.   Užívateľ platobných služieb môže kedykoľvek vypovedať rámcovú zmluvu, pokiaľ sa strany nedohodli na výpovednej lehote. Takáto lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac.

2.   Vypovedanie rámcovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú dlhšiu ako 12 mesiacov alebo na dobu neurčitú, je po uplynutí 12 mesiacov pre užívateľa platobných služieb bezplatné. Vo všetkých ostatných prípadoch musia byť poplatky za vypovedanie zmluvy primerané a v súlade s nákladmi.

3.   Ak sa to dohodlo v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb môže vypovedať rámcovú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú najmenej s dvojmesačnou výpovednou lehotou rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 41 ods. 1.

4.   Užívateľ platobných služieb je v prípade pravidelne účtovaných poplatkov za platobné služby povinný uhradiť len ich pomernú časť prislúchajúcu do skončenia platnosti zmluvy. Ak sa poplatky uhrádzajú vopred, ich pomerná časť sa mu musí vrátiť.

5.   Ustanovenia tohto článku sa nedotýkajú zákonov a iných právnych predpisov členských štátov, ktoré upravujú práva zmluvných strán na vyhlásenie rámcovej zmluvy za nevykonateľnú alebo neplatnú.

6.   Členské štáty môžu pre užívateľov platobných služieb zaviesť priaznivejšie ustanovenia.

Článok 46

Informácie poskytnuté pred vykonaním jednotlivých platobných transakcií

V prípade jednotlivej platobnej transakcie na základe rámcovej zmluvy iniciovanej platiteľom poskytne poskytovateľ platobných služieb na žiadosť platiteľa pre túto špecifickú platobnú transakciu explicitné informácie o maximálnom čase na jej vykonanie a poplatkoch, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť, a ak je to možné i rozpis položiek, z ktorých sa suma poplatkov skladá.

Článok 47

Informácie pre platiteľa o jednotlivých platobných transakciách

1.   Po odpísaní sumy jednotlivej platobnej transakcie z účtu platiteľa, alebo ak platiteľ nepoužíva platobný účet, po prijatí platobného príkazu, poskytne poskytovateľ platobných služieb platiteľa bezodkladne platiteľovi rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 41 ods. 1, tieto informácie:

a)

odkaz umožňujúci platiteľovi identifikovať každú platobnú transakciu a prípadne aj informácie týkajúce sa príjemcu;

b)

sumu platobnej transakcie v mene, v ktorej sa odpísala z platobného účtu platiteľa alebo v mene použitej v platobnom príkaze;

c)

výšku všetkých poplatkov za platobnú transakciu, a ak je to možné i rozpis jednotlivých položiek alebo úroky, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť;

d)

ak je to možné, výmenný kurz použitý pri platobnej transakcii poskytovateľom platobných služieb platiteľa a sumu platobnej transakcie po konverzii a

e)

dátum odpísania alebo dátum prijatia platobného príkazu.

2.   Rámcová zmluva môže obsahovať podmienku, že informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú alebo sprístupňujú pravidelne najmenej raz mesačne a dohodnutým spôsobom, ktorý umožňuje platiteľovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie.

3.   Členské štáty však môžu od poskytovateľov platobných služieb požadovať, aby raz za mesiac poskytovali bezplatne informácie v papierovej forme.

Článok 48

Informácie pre príjemcu o jednotlivých platobných transakciách

1.   Po vykonaní jednotlivej platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne bezodkladne príjemcovi rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 41 ods. 1, tieto informácie:

a)

odkaz umožňujúci príjemcovi identifikovať platobnú transakciu a prípadne platiteľa a všetky informácie prevedené s platobnou transakciou;

b)

sumu platobnej transakcie v mene, v ktorej sa pripísala na platobný účet príjemcu;

c)

výšku všetkých poplatkov za platobnú transakciu, a ak je to možné i rozpis jednotlivých položiek alebo úroky, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť;

d)

ak je to možné, výmenný kurz, ktorý pri platobnej transakcii použil poskytovateľ platobných služieb príjemcu, a sumu platobnej transakcie pred konverziou a

e)

dátum pripísania.

2.   Rámcová zmluva môže obsahovať podmienku, že informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú alebo sprístupňujú pravidelne najmenej raz mesačne a dohodnutým spôsobom, ktorý umožňuje príjemcovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie.

3.   Členské štáty však môžu od poskytovateľov platobných služieb požadovať, aby raz za mesiac poskytovali bezplatne informácie v papierovej forme.

KAPITOLA 4

Spoločné ustanovenia

Článok 49

Mena a konverzia

1.   Platby sa uskutočňujú v mene dohodnutej medzi zmluvnými stranami.

2.   Ak sa služba konverzie ponúka pred začatím platobnej transakcie a ak sa táto služba konverzie ponúka v mieste predaja alebo ju ponúka príjemca, strana ponúkajúca službu konverzie platiteľovi mu oznámi všetky poplatky, ako aj výmenný kurz, ktorý sa na konverziu platobnej transakcie použije.

Platiteľ musí so službou konverzie na tomto základe súhlasiť.

Článok 50

Informácie o dodatočných poplatkoch alebo zľavách

1.   Ak príjemca žiada za použitie daného platobného nástroja poplatok alebo ponúka zľavu, oznámi to platiteľovi pred začatím platobnej transakcie.

2.   Ak poskytovateľ platobných služieb alebo tretia osoba žiada za použitie daného platobného nástroja poplatok, oznámi to užívateľovi platobných služieb pred začatím platobnej transakcie.

HLAVA IV

PRÁVA A POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA A POUŽÍVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB

KAPITOLA 1

Spoločné ustanovenia

Článok 51

Rozsah pôsobnosti

1.   Ak užívateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom, strany sa môžu dohodnúť, že článok 52 ods. 1, článok 54 ods. 2 druhý pododsek a články 59, 61, 62, 63, 66 a 75 sa neuplatňujú v plnom rozsahu alebo čiastočne. Strany si môžu tiež dohodnúť inú lehotu, ako je lehota ustanovená v článku 58.

2.   Členské štáty môžu ustanoviť, že článok 83 sa neuplatňuje, ak užívateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť, že ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú na mikropodniky rovnakým spôsobom ako na spotrebiteľov.

4.   Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne opatrenia, ktorými sa vykonáva smernica 87/102/EHS. Táto smernica sa uplatňuje aj bez toho, aby boli dotknuté iné príslušné právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa podmienok poskytovania úverov spotrebiteľom, ktoré nie sú harmonizované touto smernicou a ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva.

Článok 52

Uplatniteľné poplatky

1.   Poskytovateľ platobných služieb nesmie užívateľovi platobných služieb účtovať poplatky za plnenie svojich informačných povinností alebo za nápravné a preventívne opatrenia podľa tejto hlavy, pokiaľ nie je v článku 65 ods. 1, článku 66 ods. 5 a článku 74 ods. 2 uvedené inak. Takéto poplatky musia byť dohodnuté medzi užívateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb a musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.

2.   Ak platobná transakcia nezahŕňa konverziu, členské štáty vyžadujú, aby príjemca znášal poplatky, ktoré účtuje jeho poskytovateľ platobných služieb, a platiteľ znášal poplatky, ktoré účtuje jeho poskytovateľ platobných služieb.

3.   Poskytovateľ platobných služieb nesmie príjemcovi brániť, aby od platiteľa žiadal poplatok alebo mu ponúkol zľavu za používanie daného platobného nástroja. Členské štáty však môžu vzhľadom na potrebu podporovať hospodársku súťaž a presadzovať využívanie efektívnych platobných nástrojov zakázať alebo obmedziť právo žiadať poplatky.

Článok 53

Výnimka pre nástroje na vykonávanie platieb nízkej hodnoty a elektronické peniaze

1.   V prípade platobných nástrojov, ktoré sa na základe rámcovej zmluvy týkajú iba jednotlivých platobných transakcií neprevyšujúcich 30 EUR alebo pre ktoré je buď stanovený limit výdavkov 150 EUR, alebo v ktorých sa ukladá suma, ktorá nikdy neprekročí 150 EUR, sa poskytovatelia platobných služieb môžu dohodnúť s užívateľmi ich platobných služieb, že:

a)

článok 56 ods. 1 písm. b) a článok 57 ods. 1 písm. c) a d), ako ani článok 61 ods. 4 a 5 sa neuplatňuje, ak sa platobný nástroj nedá zablokovať alebo ak sa nedá zabrániť jeho ďalšiemu používaniu;

b)

články 59 a 60 a článok 61 ods. 1 a 2 sa neuplatňujú, ak sa platobný nástroj používa anonymne alebo poskytovateľ platobných služieb nemôže dokázať z iných dôvodov, ktoré vyplývajú z povahy platobného nástroja, že platobná transakcia bola autorizovaná;

c)

odchylne od článku 65 ods. 1 sa od poskytovateľa platobných služieb nevyžaduje, aby užívateľovi platobných služieb oznámil odmietnutie platobného príkazu, ak je nevykonanie platobného príkazu zjavné z kontextu;

d)

odchylne od článku 66 platiteľ nesmie odvolať platobný príkaz po prevedení platobného príkazu alebo udelení jeho súhlasu s vykonaním platobnej transakcie príjemcovi;

e)

odchylne od článkov 69 a 70 sa uplatňujú iné lehoty na vykonanie.

2.   V prípade vnútroštátnych platobných transakcií môžu členské štáty alebo ich príslušné orgány znížiť alebo zdvojnásobiť sumy uvedené v odseku 1. Pre predplatené platobné nástroje ich môžu zvýšiť až na 500 EUR.

3.   Články 60 a 61 sa uplatňujú aj na elektronické peniaze v zmysle článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2000/46/ES, s výnimkou keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemá možnosť zmraziť platobný účet alebo zablokovať platobný nástroj. Členské štáty môžu obmedziť rozsah pôsobnosti tejto výnimky na platobné účty alebo platobné nástroje s určitou hodnotou.

KAPITOLA 2

Autorizácia platobných transakcií

Článok 54

Súhlas a odvolanie súhlasu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa platobná transakcia považovala za autorizovanú len vtedy, keď platiteľ udelil súhlas s vykonaním platobnej transakcie. Platiteľ môže autorizovať platobnú transakciu pred jej vykonaním alebo, ak sa na tom platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnú, po jej vykonaní.

2.   Súhlas s vykonaním platobnej transakcie alebo viacerých platobných transakcií sa udeľuje vo forme dohodnutej medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb.

Ak takýto súhlas chýba, platobná transakcia sa považuje za neautorizovanú.

3.   Súhlas môže platiteľ kedykoľvek odvolať, avšak najneskôr do okamihu, keď sa transakcia stáva neodvolateľnou podľa článku 66. Súhlas na vykonanie viacero platobných transakcií možno tiež odvolať s takým účinkom, že každá budúca platobná transakcia sa bude považovať za neautorizovanú.

4.   Postup udelenia súhlasu sa dohodne medzi platiteľom a poskytovateľom platobných služieb.

Článok 55

Obmedzenie použitia platobného nástroja

1.   Ak sa na účely udelenia súhlasu použije osobitný platobný nástroj, platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb sa môžu dohodnúť na výdavkových limitoch pre platobné transakcie vykonané prostredníctvom uvedeného platobného nástroja.

2.   Ak je to dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb si môže vyhradiť právo zablokovať platobný nástroj z objektívnych dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti platobného nástroja, z dôvodov podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia platobného nástroja alebo v prípade platobného nástroja s úverovým rámcom, ak sa podstatne zvýši riziko, že platiteľ možno nebude schopný plniť svoju povinnosť platiť.

3.   V takýchto prípadoch poskytovateľ platobných služieb dohodnutým spôsobom oznámi platiteľovi zablokovanie platobného nástroja a dôvody tohto zablokovania, ak je to možné ešte pred zablokovaním platobného nástroja a najneskôr ihneď po ňom, pokiaľ takéto oznámenie neohrozuje objektívne bezpečnostné dôvody alebo ho nezakazujú iné príslušné právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy.

4.   Poskytovateľ platobných služieb odblokuje platobný nástroj alebo ho nahradí novým platobným nástrojom, ak dôvody na zablokovanie pominuli.

Článok 56

Povinnosti užívateľa platobných služieb vo vzťahu k platobným nástrojom

1.   Užívateľ platobných služieb oprávnený na používanie platobného nástroja musí plniť tieto povinnosti:

a)

používať platobný nástroj v súlade s podmienkami upravujúcimi vydávanie a používanie tohto platobného nástroja a

b)

bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi platobných služieb alebo ním určenému subjektu zistenie straty, krádeže alebo zneužitia platobného nástroja alebo jeho neautorizované použitie.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) musí užívateľ platobných služieb najmä ihneď po získaní platobného nástroja prijať všetky primerané kroky, aby zabezpečil ochranu personalizovaných bezpečnostných prvkov tohto nástroja.

Článok 57

Povinnosti poskytovateľa platobných služieb vo vzťahu k platobným nástrojom

1.   Poskytovateľ platobných služieb vydávajúci platobný nástroj musí plniť tieto povinnosti:

a)

zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky platobného nástroja neboli prístupné iným stranám ako užívateľovi platobných služieb, ktorý je oprávnený používať platobný nástroj bez toho, aby boli dotknuté povinnosti užívateľa platobných služieb stanovené v článku 56;

b)

neodoslať nevyžiadaný platobný nástroj okrem prípadu, keď sa má platobný nástroj, už skôr vydaný užívateľovi platobných služieb, vymeniť;

c)

zabezpečiť nepretržitú dostupnosť vhodných prostriedkov, aby mohol užívateľ platobných služieb splniť svoju oznamovaciu povinnosť podľa článku 56 ods. 1 písm. b) alebo požiadať o odblokovanie podľa článku 55 ods. 4; na žiadosť poskytuje poskytovateľ platobných služieb užívateľovi platobných služieb prostriedky preukazujúce splnenie jeho oznamovacej povinnosti v období 18 mesiacov po oznámení a

d)

zabrániť každému použitiu platobného nástroja po tom, ako bolo vykonané oznámenie podľa článku 56 ods. 1 písm. b).

2.   Poskytovateľ platobných služieb znáša riziko spojené so zaslaním platobného nástroja alebo jeho personalizovaných bezpečnostných prvkov platiteľovi.

Článok 58

Oznamovanie neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných transakcií

Užívateľ platobných služieb má nárok na nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb len vtedy, ak svojho poskytovateľa platobných služieb bez zbytočného odkladu, a najneskôr do 13 mesiacov odo dňa odpísania z účtu, informuje o tom, že zistil neautorizované alebo nesprávne vykonané platobné transakcie, na základe ktorých mu vzniká nárok na nápravu, vrátane transakcií podľa článku 75, pokiaľ poskytovateľ platobných služieb prípadne neposkytol alebo nesprístupnil informácie o takejto platobnej transakcii v súlade s hlavou III.

Článok 59

Dôkaz o autentifikácii a vykonaní platobných transakcií

1.   Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, keď užívateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú transakciu autorizoval, alebo tvrdí, že platobná transakcia nebola správne vykonaná, je na jeho poskytovateľovi platobných služieb, aby dokázal, že platobná transakcia bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná, zaúčtovaná a že na ňu nemala vplyv nijaká technická porucha ani iný nedostatok.

2.   V prípade, že užívateľ platobných služieb popiera, že by autorizoval vykonanú platobnú transakciu, použitie platobného nástroja, ktoré zaznamenal poskytovateľ platobných služieb, ako také nie je nevyhnutne dostatočným dôkazom, že platiteľ autorizoval danú platobnú transakciu alebo že pri plnení jednej alebo viacerých svojich povinností podľa článku 56 konal platiteľ podvodným spôsobom alebo úmyselne konanie opomenul alebo konal s hrubou nedbalosťou.

Článok 60

Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za neautorizované platobné transakcie

1.   Členské štáty zabezpečia bez toho, aby bol dotknutý článok 58, aby v prípade neautorizovanej platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb platiteľa okamžite platiteľovi vrátil sumu neautorizovanej platobnej transakcie a ak je to možné, docielil stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, keby sa neautorizovaná platobná transakcia vôbec nevykonala.

2.   Ďalšia finančná náhrada sa môže stanoviť podľa rozhodného práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb.

Článok 61

Zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné transakcie

1.   Odchylne od článku 60 platiteľ zodpovedá za stratu až do maximálnej výšky 150 EUR, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými platobnými transakciami a ktorá je spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného platobného nástroja alebo zneužitím platobného nástroja v dôsledku nezabezpečenia personalizovaných bezpečnostných prvkov platiteľom.

2.   Platiteľ znáša všetky straty súvisiace s neautorizovanými platobnými transakciami, ak mu vznikli na základe podvodného konania alebo úmyselným nesplnením jednej alebo viacerých jeho povinností podľa článku 56 alebo nesplnením týchto povinností v dôsledku jeho hrubej nedbalosti. V takýchto prípadoch sa neuplatňuje maximálna suma uvedená v odseku 1 tohto článku.

3.   V prípadoch, keď platiteľ nekonal podvodne alebo nemal úmysel nesplniť svoje povinnosti podľa článku 56, môžu členské štáty znížiť zodpovednosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 tohto článku, pričom zohľadňujú najmä povahu personalizovaných bezpečnostných prvkov platobného nástroja a okolnosti, za ktorých došlo k jeho strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.

4.   Platiteľ neznáša nijaké finančné dôsledky vyplývajúce z použitia strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného nástroja po tom, ako oznámil skutočnosti podľa článku 56 ods. 1 písm. b) okrem prípadov, keď konal podvodným spôsobom.

5.   Ak poskytovateľ platobných služieb nezabezpečí primerané prostriedky na splnenie oznamovacej povinnosti týkajúcej sa strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného nástroja, ako sa to vyžaduje podľa článku 57 ods. 1 písm. c), platiteľ nenesie zodpovednosť za finančné dôsledky vyplývajúce z použitia tohto platobného nástroja okrem prípadov, keď konal podvodným spôsobom.

Článok 62

Vrátenie finančných prostriedkov pri platobných transakciách iniciovaných príjemcom alebo prostredníctvom neho

1.   Členské štáty zabezpečujú, aby mal platiteľ nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb v prípade autorizovanej platobnej transakcie iniciovanej príjemcom alebo prostredníctvom neho, ak už táto bola vykonaná, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

v čase autorizácie nebola stanovená konkrétna suma platobnej transakcie a

b)

suma platobnej transakcie presahuje sumu, ktorú by mohol platiteľ odôvodnene očakávať vzhľadom na jeho zvyčajné predchádzajúce výdavky, podmienky uvedené v rámcovej zmluve a príslušné okolnosti daného prípadu.

Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb poskytne platiteľ konkrétne skutočnosti týkajúce sa takýchto podmienok.

Vrátenie finančných prostriedkov sa týka celej sumy vykonanej platobnej transakcie.

V prípade inkasa sa platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb môžu v rámcovej zmluve dohodnúť, že platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb, aj keď nie sú splnené podmienky na vrátenie finančných prostriedkov uvedené v prvom pododseku.

2.   Na účely odseku 1 prvý pododsek písm. b) však platiteľ nemôže uplatňovať ako dôvod konverziu, ak sa uplatnil referenčný výmenný kurz dohodnutý s jeho poskytovateľom platobných služieb v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. d) a článkom 42 ods. 3 písm. b).

3.   V rámcovej zmluve medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb možno dohodnúť, že platiteľ nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov, ak udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej transakcie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb a ak to bolo možné, informácie o tejto budúcej platobnej transakcii sa platiteľovi poskytli alebo sprístupnili dohodnutým spôsobom najmenej štyri týždne pred dátumom splatnosti zo strany poskytovateľa platobných služieb alebo príjemcu.

Článok 63

Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov pri platobných transakciách iniciovaných príjemcom alebo prostredníctvom neho

1.   Členské štáty zabezpečia, aby platiteľ mohol v zmysle článku 62 požiadať o vrátenie finančných prostriedkov autorizovanej platobnej transakcie iniciovanej príjemcom alebo prostredníctvom neho v období ôsmich týždňov od dátumu odpísania finančných prostriedkov účtu.

2.   Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov poskytovateľ platobných služieb buď vráti celú sumu platobnej transakcie, alebo predloží odôvodnenie odmietnutia vrátenia finančných prostriedkov s uvedením orgánov, na ktoré sa v súlade s článkami 80 až 83 môže platiteľ v tejto veci obrátiť, ak s predloženým odôvodnením nesúhlasí.

Právo poskytovateľa platobných služieb odmietnuť vrátenie finančných prostriedkov uvedené v prvom pododseku sa neuplatňuje v prípade uvedenom v článku 62 ods. 1 štvrtý pododsek.

KAPITOLA 3

Vykonanie platobných transakcií

Oddiel 1

Platobné príkazy a sumy prevodov

Článok 64

Prijatie platobných príkazov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby okamih prijatia platobného príkazu bol okamih, kedy poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijal platobný príkaz, ktorý bol predložený priamo platiteľom alebo nepriamo príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu. Ak okamihom prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Poskytovateľ platobných služieb môže stanoviť čas ukončenia pred koncom pracovného dňa, po uplynutí ktorého sa každý predložený platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

2.   Ak sa užívateľ platobných služieb, ktorý iniciuje platobný príkaz, a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnú, že platobný príkaz sa začne vykonávať v konkrétny deň alebo na konci určitej lehoty alebo v deň, kedy dal platiteľ svojmu poskytovateľovi platobných služieb k dispozícii finančné prostriedky, platobný príkaz sa na účely článku 69 považuje za prijatý v tento dohodnutý deň. Ak tento dohodnutý deň nie je pracovným dňom poskytovateľa platobných služieb, predložený platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

Článok 65

Odmietnutie platobných príkazov

1.   Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne vykonať platobný príkaz, odmietnutie a, ak je to možné, i jeho dôvody a postup opravy akýchkoľvek konkrétnych chýb, ktoré viedli k odmietnutiu, oznámi užívateľovi platobných služieb, ak to nezakazujú iné príslušné právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy.

Poskytovateľ platobných služieb poskytne alebo sprístupní toto oznámenie dohodnutým spôsobom pri najbližšej príležitosti a v každom prípade v lehotách uvedených v článku 69.

Rámcová zmluva môže obsahovať podmienku, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za takéto oznámenie, ak je odmietnutie objektívne odôvodnené.

2.   Ak sú splnené všetky podmienky stanovené v rámcovej zmluve platiteľa, poskytovateľ platobných služieb platiteľa nesmie odmietnuť vykonanie autorizovaného platobného príkazu bez ohľadu na to, či sa platobný príkaz iniciuje zo strany platiteľa alebo príjemcu alebo prostredníctvom neho, pokiaľ to nezakazujú iné príslušné právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy.

3.   Platobný príkaz, ktorého vykonanie bolo odmietnuté, sa na účely článkov 69 a 75 považuje za neprijatý.

Článok 66

Neodvolateľnosť platobného príkazu

1.   Členské štáty zabezpečujú, aby užívateľ platobných služieb nesmel odvolať platobný príkaz po tom, ako bol tento platobný príkaz prijatý poskytovateľom platobných služieb platiteľa, pokiaľ v tomto článku nie je uvedené inak.

2.   Ak sa platobná transakcia iniciuje zo strany príjemcu alebo prostredníctvom neho, platiteľ nesmie odvolať platobný príkaz po prevedení platobného príkazu alebo udelení jeho súhlasu s vykonaním platobnej transakcie príjemcovi.

3.   Avšak v prípade inkasa a bez toho, aby bolo dotknuté právo na vrátenie finančných prostriedkov, môže platiteľ odvolať platobný príkaz najneskôr do konca pracovného dňa predchádzajúceho dohodnutému dňu, keď majú byť finančné prostriedky odpísané z účtu.

4.   V prípade uvedenom v článku 64 ods. 2 môže užívateľ platobných služieb odvolať platobný príkaz najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu.

5.   Po lehotách uvedených v odsekoch 1 až 4 možno platobný príkaz odvolať, iba ak je to dohodnuté medzi užívateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb. V prípade uvedenom v odsekoch 2 a 3 sa vyžaduje aj súhlas príjemcu. Ak je to dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb môže za odvolanie účtovať poplatky.

Článok 67

Sumy prevedené a sumy prijaté

1.   Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb platiteľa, poskytovateľa platobných služieb príjemcu a každého sprostredkovateľa poskytovateľov platobných služieb, aby prevádzali plnú sumu platobnej transakcie a z prevádzanej sumy neodpočítavali poplatky.

2.   Príjemca a jeho poskytovateľ platobných služieb sa však môžu dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb si odpočíta svoje poplatky z prevedenej sumy pred tým, než ju pripíše na účet príjemcu. V takomto prípade sa v informáciách poskytnutých príjemcovi oddelene uvedie plná suma platobnej transakcie a poplatky.

3.   Ak sa z prevádzanej sumy odpočítajú iné poplatky ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, poskytovateľ platobných služieb platiteľa zabezpečí, aby príjemca dostal plnú sumu platobnej transakcie iniciovanú platiteľom. V prípadoch, keď sa platobná transakcia iniciuje príjemcom alebo prostredníctvom neho, jeho poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby príjemca dostal plnú sumu platobnej transakcie.

Oddiel 2

Lehota na vykonanie a dátum pripísania na účet a odpísania z účtu

Článok 68

Rozsah pôsobnosti

1.   Tento oddiel sa uplatňuje na:

a)

platobné transakcie v eurách;

b)

vnútroštátne platobné transakcie v mene dotknutého členského štátu mimo eurozóny a

c)

platobné transakcie zahŕňajúce iba jednu konverziu medzi eurom a menou členského štátu mimo eurozónu, ak sa požadovaná konverzia vykonáva v dotknutom členskom štáte mimo eurozónu, a ak sa v prípade cezhraničných platobných transakcií takýto cezhraničný prevod uskutočňuje v eurách.

2.   Tento oddiel sa uplatňuje na ostatné platobné transakcie, pokiaľ sa užívateľ platobných služieb a jeho poskytovateľ platobných služieb nedohodli inak, s výnimkou článku 73, ktorého ustanovenia si tieto strany nemôžu dohodnúť inak. Ak sa však užívateľ platobných služieb a jeho poskytovateľ platobných služieb v prípade platobných transakcií v rámci Spoločenstva dohodnú na lehote dlhšej, ako je lehota stanovená v článku 69, táto lehota nesmie byť dlhšia ako štyri pracovné dni nasledujúce po okamihu prijatia uvedenom v článku 64.

Článok 69

Platobné transakcie na platobný účet

1.   Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb platiteľa, aby zabezpečil, aby bola suma platobnej transakcie po okamihu prijatia podľa článku 64 pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa. Až do 1. januára 2012 sa môže platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnúť na lehote nie dlhšej ako tri pracovné dni. Tieto lehoty sa môžu predĺžiť o ďalší pracovný deň pre platobné transakcie iniciované v papierovej forme.

2.   Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb príjemcu, aby pripísal sumu platobnej transakcie na platobný účet príjemcu a umožnil mu ňou disponovať po tom, keď boli finančné prostriedky doručené tomuto poskytovateľovi platobných služieb v súlade s článkom 73.

3.   Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb príjemcu, aby previedol platobný príkaz iniciovaný príjemcom alebo prostredníctvom neho poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v lehotách dohodnutých medzi príjemcom a jeho poskytovateľom platobných služieb, umožňujúcich zúčtovanie, pokiaľ ide o inkaso, v dohodnutý deň splatnosti.

Článok 70

Neexistencia platobného účtu príjemcu u poskytovateľa platobných služieb

Ak príjemca nemá platobný účet u poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb, ktorý prijíma finančné prostriedky pre príjemcu, sprístupní príjemcovi tieto finančné prostriedky v lehote stanovenej v článku 69.

Článok 71

Hotovosť vkladaná na platobný účet

Ak spotrebiteľ vloží hotovosť na platobný účet u poskytovateľa platobných služieb v mene tohto platobného účtu, poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby bola táto suma k dispozícii a aby bola pripísaná na účet ihneď po prijatí finančných prostriedkov. Ak užívateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom, suma je k dispozícii a pripísaná na účet najneskôr v nasledujúci pracovný deň po prijatí finančných prostriedkov.

Článok 72

Vnútroštátne platobné transakcie

V prípade vnútroštátnych platobných transakcií môžu členské štáty stanoviť kratšie maximálne lehoty na vykonanie než tie, ktoré sú stanovené v tomto oddiele.

Článok 73

Dátum pripísania na účet a odpísania z účtu a dostupnosť finančných prostriedkov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby bol dátumom pripísania na účet pre platobný účet príjemcu najneskôr pracovný deň, v ktorý sa suma platobnej transakcie pripíše na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu zabezpečuje, aby mal príjemca sumu platobnej transakcie k dispozícii ihneď po pripísaní tejto sumy na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby dátum odpísania z účtu pre platobný účet platiteľa nenastal skôr, ako okamih, kedy sa suma platobnej transakcie odpíše z tohto platobného účtu.

Oddiel 3

Zodpovednosť

Článok 74

Nesprávne jedinečné identifikátory

1.   Ak sa platobný príkaz vykonáva podľa jedinečného identifikátora, považuje sa za správne vykonaný vzhľadom na príjemcu uvedeného v jedinečnom identifikátore.

2.   Ak nie je jedinečný identifikátor poskytnutý užívateľom platobných služieb správny, poskytovateľ platobných služieb nenesie zodpovednosť podľa článku 75 za nevykonanie či chybné vykonanie platobnej transakcie.

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa však vynaloží primerané úsilie, aby vymohol finančné prostriedky platobnej transakcie.

Ak je to dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb môže za toto vymáhanie účtovať poplatky.

3.   Ak užívateľ platobných služieb poskytne doplňujúce informácie k tým, ktoré sú vymedzené v článku 37 ods. 1 písm. a) alebo článku 42 ods. 2 písm. b), poskytovateľ platobných služieb je zodpovedný iba za vykonanie platobných transakcií podľa jedinečného identifikátora poskytnutého užívateľom platobných služieb.

Článok 75

Nevykonanie alebo chybné vykonanie

1.   Ak platobný príkaz iniciuje platiteľ, jeho poskytovateľ platobných služieb je bez toho, aby bol dotknutý článok 58, článok 74 ods. 2 a 3 a článok 78, voči nemu zodpovedný za správne vykonanie platobnej transakcie, pokiaľ nemôže platiteľovi a prípadne poskytovateľovi platobných služieb príjemcu dokázať, že poskytovateľovi platobných služieb príjemcu bola doručená suma platobnej transakcie v súlade s článkom 69 ods. 1, pričom v takom prípade je za správne vykonanie platobnej transakcie zodpovedný voči príjemcovi poskytovateľ platobných služieb príjemcu.

Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa nesie zodpovednosť podľa prvého pododseku, bez zbytočného odkladu vráti platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybnej platobnej transakcie a ak je to možné, docieli stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná platobná transakcia vôbec nevykonala.

Ak podľa prvého pododseku nesie zodpovednosť poskytovateľ platobných služieb príjemcu, ihneď umožní príjemcovi disponovať so sumou platobnej transakcie a ak je to možné, pripíše zodpovedajúcu sumu na platobný účet príjemcu.

Ak v prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie inicioval platobný príkaz platiteľ, vynaloží jeho poskytovateľ platobných služieb na základe žiadosti a bez ohľadu na zodpovednosť podľa tohto odseku ihneď úsilie na to, aby vyhľadal priebeh platobnej transakcie a oznámi výsledok platiteľovi.

2.   Ak platobný príkaz inicioval príjemca alebo sa inicioval prostredníctvom neho, jeho poskytovateľ platobných služieb je bez toho, aby bol dotknutý článok 58, článok 74 ods. 2 a 3 a článok 78, zodpovedný príjemcovi za správne zaslanie platobného príkazu poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v súlade s článkom 69 ods. 3 Ak je poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný podľa tohto pododseku, bezodkladne odovzdá príslušný platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.

Okrem toho poskytovateľ platobných služieb príjemcu je bez toho, aby bol dotknutý článok 58, článok 74 ods. 2 a 3 a článok 78, zodpovedný voči príjemcovi za spracovanie platobnej transakcie v súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 73. Ak podľa tohto pododseku nesie zodpovednosť poskytovateľ platobných služieb príjemcu, tento poskytovateľ platobných služieb zabezpečuje, aby bola suma platobnej transakcie k dispozícii pre príjemcu bezodkladne po pripísaní sumy na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

V prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie, za ktorú nie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb príjemcu podľa prvého a druhého pododseku, je poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný voči platiteľovi. Ak je v tomto zmysle zodpovedný poskytovateľ platobných služieb platiteľa, tento podľa potreby a bez zbytočného odkladu vráti platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybnej platobnej transakcie a docieli stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná transakcia vôbec nevykonala.

Ak v prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie bol platobný príkaz iniciovaný príjemcom alebo prostredníctvom neho, vynaloží jeho poskytovateľ platobných služieb na základe žiadosti a bez ohľadu na zodpovednosť podľa tohto odseku bezodkladne úsilie na to, aby vyhľadal priebeh platobnej transakcie a výsledok oznámi príjemcovi.

3.   Okrem toho sú poskytovatelia platobných služieb zodpovední voči svojim príslušným užívateľom platobných služieb za všetky poplatky, ktoré stanovujú, a za všetky úroky, ktoré sú užívateľovi platobných služieb účtované v dôsledku nevykonania alebo chybného vykonania platobnej transakcie.

Článok 76

Dodatočná finančná kompenzácia

Každá finančná kompenzácia, ktorá je dodatočná ku kompenzácii stanovenej v tomto oddiele, môže byť určená podľa príslušného práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah medzi užívateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb.

Článok 77

Právo na náhradu

1.   Ak zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb podľa článku 75 možno prisúdiť inému poskytovateľovi platobných služieb alebo sprostredkovateľovi, tento poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ nahradí prvému poskytovateľovi platobných služieb všetky straty, ktoré vznikli, alebo sumy zaplatené podľa článku 75.

2.   Ďalšia finančná náhrada sa môže stanoviť v súlade so zmluvami medzi poskytovateľmi platobných služieb a/alebo sprostredkovateľmi a podľa práva, ktorým sa riadi zmluva medzi nimi uzatvorená.

Článok 78

Vylúčenie zodpovednosti

Zodpovednosť podľa kapitol 2 a 3 sa neuplatňuje v prípade neobvyklých alebo nepredvídateľných okolností, ktoré strana požadujúca zohľadnenie týchto okolností nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom by sa nedalo napriek všetkému úsiliu vyhnúť, alebo ak je poskytovateľ platobných služieb viazaný inými zákonnými povinnosťami, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy Spoločenstva.

KAPITOLA 4

Ochrana údajov

Článok 79

Ochrana údajov

Členské štáty povolia spracovanie osobných údajov platobnými systémami a poskytovateľmi platobných služieb, ak je to nevyhnutné na predchádzanie platobným podvodom, ich vyšetrovanie a odhaľovanie. Spracovanie takýchto osobných údajov sa vykonáva v súlade so smernicou 95/46/ES.

KAPITOLA 5

Postupy mimosúdneho vybavovania sťažností a vyrovnania pri riešení sporov

Oddiel 1

Postupy podávania sťažností

Článok 80

Sťažnosti

1.   Členské štáty zabezpečujú, aby sa zaviedli postupy, ktoré umožnia užívateľom platobných služieb a iným zúčastneným osobám vrátane združení spotrebiteľov podávať príslušným orgánom sťažnosti, pokiaľ ide o údajné porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonávajú ustanovenia tejto smernice, zo strany poskytovateľov platobných služieb.

2.   Ak je to vhodné a bez toho, aby bolo dotknuté právo obrátiť sa na súd v súlade s vnútroštátnym procesným právom, sa v odpovedi príslušných orgánov sťažovateľovi oznámi existencia mimosúdnych postupov pre vybavovanie sťažnosti a vyrovnanie ustanovených podľa článku 83.

Článok 81

Sankcie

1.   Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1 a príslušné orgány uvedené v článku 82 do 1. novembra 2009 a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré majú na ne vplyv.

Článok 82

Príslušné orgány

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby postupy vybavovania sťažností a sankcie stanovené v článku 80 ods. 1 a článku 81 ods. 1 spravovali orgány poverené zabezpečovaním dodržiavania ustanovení vnútroštátneho práva prijatých podľa požiadaviek ustanovených v tomto oddiele.

2.   V prípade porušenia alebo pri podozrení na porušenie ustanovení vnútroštátneho práva prijatých podľa hláv III a IV sú príslušnými orgánmi uvedenými v odseku 1 príslušné orgány domovského členského štátu poskytovateľa platobných služieb s výnimkou toho, že pre agentov a pobočky zriadené v súlade s právom usadiť sa sú príslušnými orgánmi príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

Oddiel 2

Postupy mimosúdneho vyrovnania

Článok 83

Mimosúdne vyrovnanie

1.   Pre prípad sporov týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice členské štáty zabezpečia zavedenie primeraných a účinných postupov mimosúdneho vybavovania sťažností a mimosúdneho vyrovnania pre spory medzi užívateľmi platobných služieb a ich poskytovateľmi platobných služieb, pričom prípadne využijú už existujúce orgány.

2.   V prípade cezhraničných sporov členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány aktívne spolupracovali pri ich riešení.

HLAVA V

VYKONÁVACIE OPATRENIA A VÝBOR PRE PLATBY

Článok 84

Vykonávacie opatrenia

S cieľom zohľadniť technický rozvoj a vývoj na trhu v oblasti platobných služieb a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice, môže Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 85 ods. 2 prijať vykonávacie opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice, ktoré sa budú týkať:

a)

úpravy zoznamu činností v prílohe v súlade s článkami 2 až 4 a článkom 16;

b)

zmeny vymedzenia mikropodniku v zmysle článku 4 bodu 26 v súlade so zmenou a doplnením odporúčania 2003/361/ES;

c)

aktualizácie súm uvedených v článku 26 ods. 1 a článku 61 ods. 1 s cieľom zohľadniť infláciu a podstatné zmeny na trhu.

Článok 85

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor pre platby.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 86

Úplná harmonizácia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 2, článok 33, článok 34 ods. 2, článok 45 ods. 6, článok 47 ods. 3, článok 48 ods. 3, článok 51 ods. 2, článok 52 ods. 3, článok 53 ods. 2, článok 61 ods. 3 a články 72 a 88, nesmú členské štáty, pokiaľ táto smernica obsahuje harmonizované ustanovenia, zachovávať ani zavádzať iné ustanovenia, ako sú stanovené v tejto smernici.

2.   Ak členský štát využije niektorú z možností uvedených v odseku 1, oznamuje túto skutočnosť, ako aj všetky nasledujúce zmeny Komisii. Komisia tieto informácie zverejní na internetovej stránke alebo iným ľahko prístupným spôsobom.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia platobných služieb neodchyľovali na úkor užívateľov platobných služieb od ustanovení vnútroštátneho práva, ktorými sa vykonávajú ustanovenia tejto smernice alebo ktoré im zodpovedajú, okrem prípadov výslovne ustanovených v tejto smernici.

Poskytovatelia platobných služieb sa však môžu rozhodnúť poskytnúť užívateľom platobných služieb priaznivejšie podmienky.

Článok 87

Preskúmanie

Najneskôr do 1. novembra 2012 predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej centrálnej banke správu o vykonávaní a vplyve tejto smernice, najmä:

o možnej potrebe rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice na platobné transakcie vo všetkých menách a platobné transakcie, pri ktorých má sídlo v Spoločenstve iba jeden z poskytovateľov platobných služieb,

o uplatňovaní článkov 6, 8 a 9, pokiaľ ide o požiadavky na obozretné podnikanie platobných inštitúcií, najmä čo sa týka požiadaviek na vlastné zdroje a zabezpečovacích požiadaviek (ringfencing),

o možnom vplyve poskytnutia úveru platobnými inštitúciami súvisiaceho s platobnými službami v zmysle článku 16 ods. 3,

o možnom vplyve požiadaviek na udelenie povolenia platobným inštitúciám na hospodársku súťaž medzi platobnými inštitúciami a inými poskytovateľmi platobných služieb, ako aj o prekážkach vstupu na trh pre nových poskytovateľov platobných služieb,

o uplatňovaní článkov 34 a 53 a možnej potrebe revízie rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o nástroje pre platby nízkej hodnoty a elektronické peniaze, a

o uplatňovaní a fungovaní článkov 69 a 75 pre všetky druhy platobných nástrojov,

doplnenú prípadne o návrh na jej revíziu.

Článok 88

Prechodné ustanovenie

1.   Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2005/60/ES alebo iné príslušné právne predpisy Spoločenstva, povoľujú členské štáty právnickým osobám, ktoré začali vykonávať činnosti platobných inštitúcií v zmysle tejto smernice pred 25. decembrom 2007 v súlade s platným vnútroštátnym právom, aby v príslušnom členskom štáte v týchto činnostiach pokračovali bez povolenia podľa článku 10 najneskôr do 30. apríla 2011. Každej takej osobe, ktorej sa neudelí povolenie v tejto lehote, sa v súlade s článkom 29 zakáže pokračovať v poskytovaní platobných služieb.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa oslobodenie od požiadaviek na udelenie povolenia podľa článku 10 udeľuje finančným inštitúciám, ktoré začali vykonávať činnosti uvedené v bode 4 prílohy I k smernici 2006/48/ES a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 24 ods. 1 prvom pododseku písm. e) uvedenej smernice v súlade s vnútroštátnym právom pred 25. decembrom 2007. Tieto finančné inštitúcie však oznámia tieto činnosti príslušným orgánom domovského členského štátu do 25. decembra 2007. V tomto oznámení sa okrem iného uvedú informácie, ktoré preukážu, že tieto inštitúcie dodržiavajú ustanovenia článku 5 písm. a), d), g) až i), k) a l) tejto smernice. V prípade, že príslušné orgány uznajú splnenie týchto požiadaviek, príslušné finančné inštitúcie budú zapísané do registra v súlade s článkom 13 tejto smernice. Členské štáty môžu svojim príslušným orgánom povoliť oslobodiť tieto finančné inštitúcie od požiadaviek podľa článku 5.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby bolo právnickým osobám uvedeným v odseku 1 automaticky udelené povolenie a aby boli zapísané do registra podľa článku 13, ak už príslušné orgány majú dôkaz o tom, že požiadavky ustanovené v článkoch 5 a 10 sú splnené. Príslušné orgány informujú dotknuté subjekty pred tým, než im udelia povolenie.

4.   Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2005/60/ES alebo iné príslušné právne predpisy Spoločenstva, môžu členské štáty povoliť fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré začali vykonávať činnosti platobných inštitúcií v zmysle tejto smernice v súlade s vnútroštátnym právom platným pred 25. decembrom 2007 a ktoré sú oprávnené na výnimku podľa článku 26, aby v dotknutom členskom štáte v týchto činnostiach pokračovali počas prechodného obdobia v trvaní najviac 3 roky bez toho, aby im bola udelená výnimka v súlade s článkom 26 a aby boli zapísané do registra podľa článku 13. Každej takej osobe, ktorej sa neudelí v uvedenom období výnimka, sa v súlade s článkom 29 zakáže poskytovať platobné služby.

Článok 89

Zmena a doplnenie smernice 97/7/ES

Článok 8 smernice 97/7/ES sa vypúšťa.

Článok 90

Zmena a doplnenie smernice 2002/65/ES

Smernica 2002/65/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Ak sa uplatňuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 200764/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (28), ustanovenia o poskytovaní informácií podľa článku 3 ods. 1 tejto smernice s výnimkou odseku 2 písm. c) až g), odseku 3 písm. a), d) a e) a odseku 4 písm. b) sa nahrádzajú článkami 36, 37, 41 a 42 uvedenej smernice.

2.

Článok 8 sa vypúšťa.

Článok 91

Zmena a doplnenie smernice 2005/60/ES

Smernica 2005/60/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 ods. 2 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

podnik iný ako úverová inštitúcia, ktorý vykonáva jednu alebo viacero operácií uvedené v bodoch 2 až 12 a bode 14 prílohy I k smernici 2006/48/ES vrátane činností zmenární;“.

2.

V článku 15 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Ak členský štát povolí, aby sa na úverové a finančné inštitúcie uvedené v článku 2 ods. 1 bode 1 alebo 2, nachádzajúce sa na jeho území, spoliehalo na domácom trhu ako na tretiu stranu, tento členský štát v každom prípade povolí, aby inštitúcie a osoby uvedené v článku 2 ods. 1, nachádzajúce sa na jeho území, uznali a prijali v súlade s článkom 14 výsledok požiadaviek povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, stanovených v článku 8 ods. 1 písm. a) až c), ktoré v súlade s touto smernicou vykonáva inštitúcia uvedená v článku 2 ods. 1 bode 1 alebo 2 v inom členskom štáte, s výnimkou zmenární a platobných inštitúcií vymedzených v článku 4 bode 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (29), ktoré poskytujú hlavne platobnú službu uvedenú v bode 6 prílohy k uvedenej smernici, vrátane fyzických a právnických osôb, ktorým sa udelila výnimka v súlade s článkom 26 uvedenej smernice, a spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 16 a 18 tejto smernice, aj keď dokumenty alebo údaje, na ktorých sa tieto požiadavky zakladajú, sa líšia od tých, ktoré sa požadujú v členskom štáte osôb, ktorým je klient odporúčaný.

2.   Ak členský štát povolí, aby sa na zmenárne uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) a platobné inštitúcie vymedzené v článku 4 bod 4 smernice 2007/64/ES, ktoré poskytujú hlavne platobnú službu uvedenú v bode 6 prílohy k uvedenej smernici, nachádzajúce sa na jeho území, spoliehalo na domácom trhu ako na tretie osoby, tento členský štát im v každom prípade povolí, aby uznali a prijali v súlade s článkom 14 tejto smernice výsledok požiadaviek povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, stanovených v článku 8 ods. 1 písm. a) až c), ktoré v súlade s touto smernicou vykonáva inštitúcia tej istej kategórie v inom členskom štáte, spĺňajúca požiadavky stanovené v článkoch 16 a 18 tejto smernice, aj keď dokumenty alebo údaje, na ktorých sa tieto požiadavky zakladajú, sa líšia od tých, ktoré sa požadujú v členskom štáte osôb, ktorým je klient odporúčaný.

3.

V článku 36 ods. 1 sa druhá veta vypúšťa.

Článok 92

Zmena a doplnenie smernice 2006/48/ES

Príloha I k smernici 2006/48/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Platobné služby ako sú vymedzené v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (30).

2.

Bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

Vydávanie a správa iných platobných prostriedkov (napr. cestovných šekov a bankových zmeniek), pokiaľ tieto činnosti nepatria do bodu 4.“

Článok 93

Zrušenie

Smernica 97/5/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. novembra 2009.

Článok 94

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou pred 1. novembrom 2009. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 95

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 96

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 13. novembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 109, 9.5.2006, s. 10.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. októbra 2007.

(3)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 25.

(4)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 13.

(5)  Ú. v. ES L 365, 24.12.1987, s. 72.

(6)  Ú. v. ES L 317, 24.11.1988, s. 55.

(7)  Ú. v. ES L 208, 2.8.1997, s. 52.

(8)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 39.

(10)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1).

(11)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/99/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 137).

(12)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/46/ES.

(13)  Ú. v. ES L 42, 12.2.1987, s. 48. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES (Ú. v. ES L 101, 1.4.1998, s. 17).

(14)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

(15)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(16)  Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

(17)  Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2005/29/ES.

(19)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(20)  Ú. v. ES C 27, 26.1.1998, s. 34.

(21)  Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/29/ES.

(22)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(23)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(24)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(25)  Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1.

(26)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.

(27)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(28)  Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.“

(29)  Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.“

(30)  Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.“


PRÍLOHA

PLATOBNÉ SLUŽBY (ČLÁNOK 4 BOD 3)

1.

Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie vyžadované na fungovanie platobného účtu.

2.

Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie vyžadované na fungovanie platobného účtu.

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb užívateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa,

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia,

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov.

4.

Vykonávanie platobných transakcií, ak sa finančné prostriedky čerpajú z úverového rámca poskytnutého užívateľovi platobných služieb:

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa,

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia,

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov.

5.

Vydávanie a/alebo nadobúdanie platobných nástrojov.

6.

Poukazovanie peňazí.

7.

Vykonávanie platobných transakcií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej transakcie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, systému IT alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi užívateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb.