ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 189

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
26. júla 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 189/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2008/C 189/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5184 – Arcapita/Freightliner) ( 1 )

5

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

2008/C 189/03

Konferencia Spoločenstva a výborov pre európske záležitosti parlamentov Európskej únie (COSAC) — Príspevok prijatý na XXXIX. zasadnutí konferencie COSAC — Brdo pri Kranju, 7. – 8. mája 2008

6

 

Komisia

2008/C 189/04

Výmenný kurz eura

9

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 189/05

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc ( 1 )

10

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 189/06

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých vyrovnávacích opatrení týkajúcich sa dovozu bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

12

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 189/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

13

2008/C 189/08

Štátna pomoc – Francúzsko (Články 87 až 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) — Oznámenie Komisie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES – Stiahnutie notifikácie — Štátna pomoc C 51/07 (ex N 530/07) – Podpora Agentúry pre priemyselné inovácie v prospech programu VHD ( 1 )

14

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2008/C 189/09

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES – Predĺženie lehoty — Žiadosť predložená členským štátom

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 189/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

20. 5. 2008

Číslo pomoci

N 598/06

Členský štát

Španielsko

Región

Andalucía

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Ayudas de finalidad regional a la inversión y al empleo ligado a la inversión, ayudas en favor de las PYMES para consultaría e incentivos a la creación de pequeñas empresas y a la fase inicial de desarrollo de las pequeñas empresas por la Administración de la Junta de Andalucía en el 2007, 2008 y 2009

Právny základ

Decreto no 21/2007 de 30 de enero, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía en los años 2007, 2008 y 2009

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj, malé a stredné podniky, zamestnanosť

Forma pomoci

Priama dotácia, úľava na úrokovej sadzbe, úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 888 mil. EUR

Intenzita

40 %, 50 %, 60 %

Trvanie

2008-31. 12. 2009

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia

Plaza de la Contratación no 3

E-41071 Sevilla

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

7. 5. 2008

Číslo pomoci

N 741/07

Členský štát

Španielsko

Región

Canarias

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Modificación del régimen de ayudas de Estado

N 376/06 — Zona Especial Canaria (ZEC)

Právny základ

Propuesta de disposición transitoria del Borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley no 19/94 de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en materia de incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.

Real Decreto-Ley no 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley no 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el Real Decreto-Ley no 2/2000, de 23 de junio

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Daňová úľava

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 20,8 mil. EUR.

Celková výška plánovanej pomoci: 104 mil. EUR

Intenzita

40 %

Trvanie

1. 1. 2009-31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerio de Economía y Hacienda

C/ Alcalá no 9

E-28071 Madrid

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias

Avda. José Manuel Guimerá no 10

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

16. 4. 2008

Číslo pomoci

NN 22/08

Členský štát

Španielsko

Región

Canarias

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)

Právny základ

Council Decision of 20 June 2002 on the AIEM tax applicable in the Canary Islands

Ley no 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Ley no 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Daňová úľava

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 104 mil. EUR.

Celková výška plánovanej pomoci: 520 mil. EUR

Intenzita

40 %

Trvanie

1. 1. 2007-31. 12. 2011

Sektory hospodárstva

Spracovateľský priemysel, chemický a farmaceutický priemysel, poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias

Avda. José Manuel Guimerá no 10

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

30. 4. 2008

Číslo pomoci

NN 25/08

Členský štát

Nemecko

Región

Nordrhein-Westfalen

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Risikoabschirmung WestLB

Právny základ

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Záchrana podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 5 000 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

8. 2. 2008-8. 8. 2008

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Land Nordrhein-Westfalen

Stadttor 1

D-40219 Düsseldorf

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

2. 7. 2008

Číslo pomoci

N 103/08

Členský štát

Rumunsko

Región

NUTS II

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

Právny základ

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj, zamestnanosť

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 2 070 mil. RON

Intenzita

50 %

Trvanie

31. 12. 2012

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerul Economiei și Finanţelor

Strada Apolodor nr. 17, sector 5

Bucureşti, România

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/5


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5184 – Arcapita/Freightliner)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 189/02)

Dňa 18. júla 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5184. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky parlament

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/6


Konferencia Spoločenstva a výborov pre európske záležitosti parlamentov Európskej únie (COSAC)

Príspevok prijatý na XXXIX. zasadnutí konferencie COSAC

Brdo pri Kranju, 7. – 8. mája 2008

(2008/C 189/03)

1.   Úloha parlamentov po podpísaní Lisabonskej zmluvy

1.1.

Konferencia COSAC víta podpísanie Lisabonskej zmluvy a jej ratifikáciu trinástimi členskými štátmi (1) a vyzýva parlamenty a občanov ostatných členských štátov, aby zmluvu schválili.

1.2.

Konferencia COSAC víta posilnenie úlohy národných parlamentov ustanovené v Lisabonskej zmluve, ktoré umožňuje ich lepšie zapojenie do rozhodovacieho procesu v rámci EÚ. Konferencia COSAC poznamenáva, že je na národných parlamentoch, aby vypracovali mechanizmy využitia svojich rozšírených právomocí.

1.3.

Konferencia COSAC berie na vedomie 50. výročie Európskeho parlamentu a vyjadruje uznanie jeho práci zameranej na priame zapojenie európskych občanov do rozhodovacieho procesu v rámci EÚ. Konferencia COSAC je taktiež presvedčená, že ustanovenia Lisabonskej zmluvy prehlbujúce úlohu Európskeho parlamentu ako ďalšieho zákonodarcu prispejú k väčšej legitímnosti rozhodnutí prijatých na úrovni EÚ.

1.4.

Konferencia COSAC sa domnieva, že ak sa uplatnia nové práva národných parlamentov plánované v Lisabonskej zmluve, dôležitú úlohu v rámci dialógu medzi národnými parlamentmi zohrajú konferencia COSAC, databáza IPEX a stáli zástupcovia národných parlamentov pri Európskej únii. To však vyžaduje úplnú spoluprácu inštitúcií Európskej únie.

1.5.

Konferencia COSAC nabáda národné parlamenty a Európsky parlament, aby uplatnili a podporili komunikačné stratégie s cieľom informovať občanov o ustanoveniach Lisabonskej zmluvy.

2.   Spolupráca s inštitúciami Európskej únie

2.1.

Mechanizmus, v rámci ktorého Komisia postupuje všetky nové návrhy a konzultačné dokumenty priamo národným parlamentom, sa pokladá za kladný. Navyše prispel ku sledovaniu záležitostí EÚ zo strany národných parlamentov.

2.2.

Konferencia COSAC oceňuje úsilie Komisie odpovedať na reakcie postúpené národnými parlamentmi. Konferencia však nabáda Komisiu (v súlade so závermi XXXVII. zasadnutia konferencie COSAC v Berlíne a XXXVIII. zasadnutia v Estorile), aby národným parlamentom poskytla hodnotenie aktuálne uplatňovaných alebo plánovaných opatrení a zohľadnila reakcie parlamentov pri príprave politiky a svojho ročného legislatívneho a pracovného programu.

2.3.

Konferencia COSAC vyzýva Komisiu, aby:

a)

národným parlamentom priamo poskytovala informácie o obsahu a presnom dátume zverejnenia nových návrhov a konzultačných dokumentov, ktoré zverejní;

b)

poskytovala svoje odpovede na reakcie postúpené národnými parlamentmi nielen parlamentom, ktoré svoje reakcie odoslali, Európskemu parlamentu a Rade, ale aj všetkým ostatným národným parlamentom;

c)

národným parlamentom priamo zasielala týždenný zoznam všetkých nových dokumentov, ktoré zverejnila.

2.4.

Konferencia COSAC so zreteľom na ustanovenia Lisabonskej zmluvy taktiež nabáda Komisiu, Radu a Európsky parlament, aby vytvorili mechanizmus, ktorého prostredníctvom budú informovať národné parlamenty o postúpení konečného znenia prekladu legislatívneho návrhu príslušnému národnému parlamentu a uvedú dátum ukončenia osemtýždňovej lehoty na podanie reakcie na návrh. Konferencia COSAC zdôrazňuje, že by bolo užitočné, keby Komisia okrem toho postupovala samostatnou cestou návrhy, ktorých sa týka mechanizmus včasného varovania.

2.5.

Konferencia COSAC je presvedčená, že dialóg medzi Komisiou a národnými parlamentmi o jednotlivých návrhoch by mal pokračovať aj po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy, pretože výmena názorov na podstatu veci medzi národnými parlamentmi a Komisiou mimoriadne prispieva k transparentnosti a demokratickej legitímnosti legislatívneho procesu EÚ.

3.   Lisabonská stratégia a národné parlamenty

3.1.

Konferencia COSAC víta závery predsedníctva Európskej rady z 13. a 14. marca 2008 v Bruseli. Domnieva sa, že nový trojročný cyklus stratégie pre hospodársky rast a zamestnanosť, ako aj časový rámec a zásady prijaté v rámci balíka návrhov v oblasti energie a klimatických zmien majú veľký význam pre hospodársky a sociálny život európskych občanov.

3.2.

Konferencia COSAC poznamenáva, že Európska rada vyzvala Komisiu a členské štáty, aby posilnili zapojenie príslušných zúčastnených strán do Lisabonskej stratégie. Konferencia COSAC so zreteľom na túto skutočnosť nabáda národné parlamenty, aby sa aktívnejšie podieľali na realizácii obnovenej Lisabonskej stratégie.

3.3.

Konferencia COSAC je presvedčená, že inovácia a kreativita, ako aj rodová rovnosť a rovnaké príležitosti európskych občanov predstavujú hlavné faktory budúceho rastu. Konferencia COSAC nabáda členské štáty, aby v záujme naplnenia ambícií Európskej únie v tejto oblasti viac a efektívnejšie investovali do inovácie a výskumu a dosiahli cieľ investovať do výskumu a vývoja 3 % HDP. Konferencia COSAC si všíma výzvy Európskej rady adresovanej členským štátom a žiada všetky národné parlamenty, aby sledovali plnenie národných cieľov investícií do výskumu a vývoja prostredníctvom národných reformných programov.

3.4.

Konferencia COSAC poukazuje na príležitosti, ktoré by mohol poskytnúť voľný pohyb poznatkov (tzv. piata sloboda) na splnenie cieľov obnovenej Lisabonskej stratégie.

3.5.

Konferencia COSAC pripomína inštitúciám Európskej únie význam sektora služieb, v ktorom v súčasnosti vzniká väčšina nových pracovných miest. Voľný pohyb služieb má veľký význam pri plnení tohto cieľa, pričom je však potrebné uvedomiť si, že existujú rozdiely medzi modelmi trhu práce v jednotlivých členských štátoch.

4.   Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

4.1.

Konferencia COSAC víta vstup deviatich členských štátov do Schengenského priestoru a očakáva pripojenie Bulharska a Rumunska vo vhodnom čase podľa dohodnutého harmonogramu prijatého oboma uvedenými krajinami. Rozšírenie Schengenského priestoru znamená významný úspech v rámci podpory voľného pohybu osôb, ktorý predstavuje jednu zo štyroch základných slobôd Európskej únie.

4.2.

Konferencia COSAC súčasne zdôrazňuje, že prioritou zostáva vytvorenie a realizácia druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II), ktorý by mal byť dokončený vo vhodnom čase v súlade s dohodnutým termínom v septembri 2009.

4.3.

Konferencia COSAC pripisuje veľký význam spolupráci medzi Európskou úniou a krajinami západného Balkánu v oblasti vnútorných vecí, pretože ide o jeden z popredných okruhov vzájomnej spolupráce. Vzájomná spolupráca vedie ku zvýšeniu bezpečnosti štátov západného Balkánu a následne Európskej únie ako celku.

4.4.

Konferencia COSAC je presvedčená, že súčasné spoločné kroky Európskej únie a štátov západného Balkánu v oblasti vnútorných vecí, najmä v boji proti organizovanému zločinu a korupcii, prispejú k prehĺbeniu spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v oblasti západného Balkánu a pomôžu uplatniť v tomto regióne bezpečnostné normy EÚ. Poskytnú štátom západného Balkánu prostriedky a príklady najlepších postupov, ktoré nevyhnutne potrebujú na to, aby zintenzívnili úsilie o formovanie a využívanie podobných vlastných mechanizmov.

4.5.

Konferencia COSAC víta, že Európska komisia otvorila dialóg so štátmi západného Balkánu o liberalizácii vízovej politiky a vyzýva inštitúcie členských štátov a štátov západného Balkánu na vykonanie ďalších krokov všetkých strán zapojených do uvedenej oblasti.

5.   Európska perspektíva štátov západného Balkánu

5.1.

Konferencia COSAC vidí budúcnosť všetkých štátov západného Balkánu v Európskej únii. Z toho hľadiska víta úsilie jednotlivých štátov o splnenie stanovených kritérií.

5.2.

Každý štát, ktorý chce získať členstvo v EÚ, musí splniť všetky kritériá a konferencia COSAC je presvedčená, že predstava zjednotenej Európy sa nedá zrealizovať bez integrácie západného Balkánu. Preto musí EÚ pokračovať v snahe o podporu západobalkánskych štátov a pomáhať im splniť kritériá členstva v EÚ.


(1)  Ku dňu 8. mája 2008.


Komisia

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/9


Výmenný kurz eura (1)

25. júla 2008

(2008/C 189/04)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,5734

JPY

Japonský jen

168,77

DKK

Dánska koruna

7,4619

GBP

Britská libra

0,78880

SEK

Švédska koruna

9,4610

CHF

Švajčiarsky frank

1,6268

ISK

Islandská koruna

127,51

NOK

Nórska koruna

8,0815

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

23,595

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

231,35

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7032

PLN

Poľský zlotý

3,2080

RON

Rumunský lei

3,5675

SKK

Slovenská koruna

30,385

TRY

Turecká líra

1,8966

AUD

Austrálsky dolár

1,6438

CAD

Kanadský dolár

1,5968

HKD

Hongkongský dolár

12,2698

NZD

Novozélandský dolár

2,1159

SGD

Singapurský dolár

2,1407

KRW

Juhokórejský won

1 584,41

ZAR

Juhoafrický rand

11,9481

CNY

Čínsky juan

10,7275

HRK

Chorvátska kuna

7,2182

IDR

Indonézska rupia

14 352,55

MYR

Malajzijský ringgit

5,1129

PHP

Filipínske peso

69,143

RUB

Ruský rubeľ

36,7435

THB

Thajský baht

52,608

BRL

Brazílsky real

2,4808

MXN

Mexické peso

15,7525


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/10


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 189/05)

Číslo pomoci

XR 12/07

Členský štát

Írsko

Región

Border Midlands and West Region, Southern and Eastern Region

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Regional Aid (Industry and Services) Scheme 2007-2013

Právny základ

Industrial Development Acts 1986-2003; Údarás na Gaeltachta Act 1979; Shannon Free Airport Development Company Limited Act, 1959 as amended; Greyhound Industry Act, 1958

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

85 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci

30 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

1. 1. 2007

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

IDA Ireland, Wilton Park House, Wilton Place, Dublin 2

Tel. (353-1) 603 40 00, www.idaireland.com

Enterprise Ireland, Glasnevin, Dublin 9

Tel. (353-1) 808 20 00, www.enterprise-ireland.com

Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co na Gaillimhe

Tel. (353-9) 150 31 00, www.udaras.ie

Shannon Free Airport Development Company Limited, Shannon Town, Co Clare

Tel. (353-6) 136 15 55, www.shannonireland.com

Bord na gCon,104 Henry Street, Limerick, Co Limerick

Tel. (353-6) 131 67 88, www.igb.ie

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

www.entemp.ie/enterprise/stateaid/

http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/regionalaidschemedescription.doc

Ďalšie informácie


Číslo pomoci

XR 144/07

Členský štát

Slovinsko

Región

Slovenija

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Regionalna shema državnih pomoči

Právny základ

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/2006 in 70/2007)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

115,99 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci

30 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

4. 8. 2007

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 308 31 78

Fax (386-1) 478 36 19

E-mail: gp.svlr@gov.si

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4165.html

Ďalšie informácie


Číslo pomoci

XR 49/08

Členský štát

Litva

Región

87(3)(a)

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo projektų grupės aprašas

Právny základ

2008 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-79 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projektų veiklai ir kapitalui formuoti, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 21 priedas „Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo projektų grupės aprašas“

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

10 mil. LTL

Maximálna intenzita pomoci

50 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

9. 3. 2008

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315576

http://www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=315576&c3=26330

Ďalšie informácie


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Komisia

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/12


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých vyrovnávacích opatrení týkajúcich sa dovozu bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

(2008/C 189/06)

1.

Podľa článku 18 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených vyrovnávacích opatrení uplynie dňom uvedeným v tabuľke (1).

2.   Postup

Výrobcovia zo Spoločenstva môžu podať písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu subvencovania a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, predstavitelia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia zo Spoločenstva príležitosť doplniť, vyvrátiť alebo predĺžiť pripomienky k záležitostiam, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie.

3.   Lehota

Výrobcovia zo Spoločenstva môžu na základe vyššie uvedených skutočností predložiť Európskej komisii písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), J-79 4/23, B-1049 Brussels (2) kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však do troch mesiacov pred dátumom uvedeným v tabuľke uvedenej ďalej v texte.

4.

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2026/97.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti

Posteľná bielizeň (typ bavlny)

India

Vyrovnávacie clo

Nariadenie Rady (ES) č. 74/2004 (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1840/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 4)

18. 1. 2009


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Fax: (32-2) 295 65 05.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 189/07)

1.

Komisii bolo dňa 15. júla 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik OMV Power International GmbH („OPI“, Rakúsko) kontrolovaný podnikom OMV AG, Rakúsko, podnik Lehman ALI Inc. („Lehman“, USA) patriaci do skupiny Lehman Brothers Group a Met Group („Met Group“, Turecko), kontrolovaný Dr. Celalom Metinom získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom Borasco Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. („Borasco Elektrik“, Turecko) prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženom spoločnom podniku.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

OPI: vývoj projektov elektrární na zemný plyn a obnoviteľné energie,

Lehman: finančné služby,

Met Group: konzultačné služby zamerané na energetické, telekomunikačné a spotrebiteľské odvetvia,

Borasco Elektrik: vývoj a prevádzka elektrárne na zemný plyn v Turecku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/14


ŠTÁTNA POMOC – FRANCÚZSKO

(Články 87 až 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva)

Oznámenie Komisie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES – Stiahnutie notifikácie

Štátna pomoc C 51/07 (ex N 530/07) – Podpora Agentúry pre priemyselné inovácie v prospech programu VHD

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 189/08)

Komisia rozhodnutím z 29. januára 2008 rozhodla o ukončení konania vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, ktoré sa začalo 13. novembra 2007 v súvislosti s uvedeným opatrením, vzhľadom na to, že Francúzsko stiahlo dňa 29. novembra 2007 svoju notifikáciu.


INÉ AKTY

Komisia

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/15


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES – Predĺženie lehoty

Žiadosť predložená členským štátom

(2008/C 189/09)

Dňa 19. mája 2008 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1).

Táto žiadosť, predložená Poľskou republikou, sa týka výroby a veľkoobchodného predaja elektrickej energie v tejto krajine. Žiadosť bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 43. Pôvodná lehota uplynie dňa 20. augusta 2008.

Vzhľadom na skutočnosť, že útvary Komisie potrebujú získať a preskúmať ďalšie informácie, a v súlade s ustanoveniami článku 30 odseku 6 tretej vety sa lehota, ktorú má Komisia k dispozícii na prijatie rozhodnutia o tejto žiadosti, predlžuje o jeden mesiac.

Konečná lehota teda uplynie 20. septembra 2008.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.