Rímska zmluva (EHS)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Zmluva o EHS)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

HLAVNÉ BODY

Ciele

Osobitné ciele

Signatári súhlasili, že:

Spoločný trh

Zmluvou sa:

Colná únia

Spoločné politiky

Inštitúcie

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇUJE?

Zmluva bola podpísaná 25. marca 1957 a uplatňovala sa od 1. januára 1958.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (neuverejnená v Úradnom vestníku)

Následné zmeny zmluvy boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 14.03.2017