Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, Zmluva o ESUO

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Parížska zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO)

AKÝ BOL CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

HLAVNÉ BODY

Ciele

Cieľom zmluvy, ako sa uvádza v článku 2, bolo prispievať k hospodárskemu rozvoju, zamestnanosti a zvýšeniu životnej úrovne pomocou spoločného trhu uhlia a ocele. Úlohou inštitúcií bolo teda zabezpečiť plynulé zásobovanie spoločného trhu uhlím a oceľou tak, že zabezpečia rovnaký prístup k výrobným zdrojom, zavedenie najnižších cien a zlepšenie pracovných podmienok. Toto všetko mal sprevádzať rast medzinárodného obchodu a modernizácia výroby.

Aby sa vytvoril spoločný trh, zaviedol sa zmluvou voľný pohyb výrobkov bez cla alebo poplatkov. Zakázali sa ňou diskriminačné opatrenia alebo postupy, dotácie, štátna pomoc alebo osobitné odvody ukladané štátmi, ako aj obmedzujúce postupy.

Štruktúra

Zmluva bola rozdelená na štyri hlavy:

Obsahovala tiež:

Inštitúcie

Zmluvou sa zriadil Vysoký úrad, Zhromaždenie, Radu ministrov a Súdny dvor. ESUO malo právnu subjektivitu.

Vysoký úrad prijímal rozhodnutia, predkladal odporúčania a vydával stanoviská. Pomáhal mu Poradný výbor (predchodca Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru) zložený zo zástupcov výrobcov, pracovníkov, spotrebiteľov a obchodníkov.

Úlohy

Otázky financovania

Výroba

ESUO zohrávalo predovšetkým nepriamu, vedľajšiu, úlohu prostredníctvom spolupráce s vládami a intervencií v oblasti cien a obchodnej politiky. V prípade akéhokoľvek poklesu dopytu alebo nedostatku mohlo podniknúť priame opatrenia zavedením kvót s cieľom obmedziť produkciu organizovaným spôsobom alebo, v prípade nedostatku, vypracovaním programov výroby, ktorými sa stanovili priority spotreby, rozdelenie zdrojov a úrovne vývozu.

Stanovenie cien a hospodárska súťaž

Dohody alebo združenia podnikov mohol Vysoký úrad vyhlásiť za neplatné, ak priamo alebo nepriamo bránili obvyklej hospodárskej súťaži, obmedzovali ju alebo narúšali.

Otázky pracovnej sily

Obchodná politika

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇOVALA?

Zmluva sa uplatňovala od roku 1952, platila 50 rokov a jej platnosť sa skončila v roku 2002. Spoločný trh podľa zmluvy vznikol 10. februára 1953 v prípade uhlia, železnej rudy a šrotu a 1. mája 1953 v prípade ocele.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

Posledná aktualizácia 11.12.2017(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).