Zmluva z Nice

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zmluva z Nice

AKÝ JE CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

HLAVNÉ BODY

Zabezpečenie väčšej legitimity a efektívnosti inštitúcií EÚ vzhľadom na rozšírený počet členov EÚ

Ďalšie hlavné zmeny, ktoré priniesla zmluva

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇUJE?

Zmluva bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť 1. apríla 2003. Niektoré z jej pravidiel sa však začali uplatňovať neskôr.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Prejudiciálne rozhodnutie: rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktorým odpovedá na otázku vnútroštátneho súdu týkajúcu sa výkladu alebo platnosti európskeho práva, čím prispieva k jednotnému uplatňovaniu práva EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Zmluva z Nice, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii, zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a niektoré súvisiace akty (Ú. v. ES C 80, 10.3.2001, s. 1 – 87)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Zmluva o Európskej únii – konsolidované znenie 1992 (Ú. v. ES C 191, 29.7.1992, s. 1 – 112)

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – konsolidované znenie 2002 (Ú. v. ES C 325, 24.12.2002, s. 33 – 184)

Posledná aktualizácia 21.03.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).