Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Cestujúci v autobusovej a autokarovej doprave vrátane cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou majú rovnaké práva bez ohľadu na to, kde cestujú v rámci Európskej únie (EÚ). Tieto práva vrátane práva na informácie alebo náhrady škody v prípade meškania alebo zrušenia, dopĺňajú podobné práva, ktoré majú cestujúci v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, leteckej doprave a železničnej doprave.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004

SÚHRN

Cestujúci v autobusovej a autokarovej doprave vrátane cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou majú rovnaké práva bez ohľadu na to, kde cestujú v rámci Európskej únie (EÚ). Tieto práva vrátane práva na informácie alebo náhrady škody v prípade meškania alebo zrušenia, dopĺňajú podobné práva, ktoré majú cestujúci v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, leteckej doprave a železničnej doprave.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú pravidlá pravidelnej autobusovej a autokarovej dopravy* týkajúce sa cestujúcich v rámci EÚ na vzdialenosti od 250 km. Niektoré ustanovenia sa vzťahujú na všetku dopravu vrátane dopravy na kratšie vzdialenosti.

HLAVNÉ BODY

V prípade diaľkovej dopravy, t. j. nad 250 km, sa v nariadení stanovuje:

V prípade vzdialeností do 250 km sa v nariadení ďalej stanovuje:

V nariadení sa ustanovuje možnosť výnimiek pre vnútroštátnu pravidelnú dopravu a pre pravidelnú dopravu, ktorej podstatná časť sa prevádzkuje mimo EÚ.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. marca 2013.

KONTEXT

Webová lokalita Európskej komisie o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

HLAVNÉ POJMY

*Pravidelná doprava - bežná autobusová a autokarová doprava s prepravou cestujúcich na určených trasách s vopred stanovenými bodmi na nástup/zastavenie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 181/2011

20. marca 2011

-

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1 - 12.

Posledná aktualizácia 02.06.2020