Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Cestujúci v autobusovej a autokarovej doprave vrátane cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou majú rovnaké práva bez ohľadu na to, kde cestujú v rámci Európskej únie (EÚ). Tieto práva vrátane práva na informácie alebo náhrady škody v prípade meškania alebo zrušenia, dopĺňajú podobné práva, ktoré majú cestujúci v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, leteckej doprave a železničnej doprave.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004

SÚHRN

Cestujúci v autobusovej a autokarovej doprave vrátane cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou majú rovnaké práva bez ohľadu na to, kde cestujú v rámci Európskej únie (EÚ). Tieto práva vrátane práva na informácie alebo náhrady škody v prípade meškania alebo zrušenia, dopĺňajú podobné práva, ktoré majú cestujúci v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, leteckej doprave a železničnej doprave.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú pravidlá pravidelnej autobusovej a autokarovej dopravy* týkajúce sa cestujúcich v rámci EÚ na vzdialenosti od 250 km. Niektoré ustanovenia sa vzťahujú na všetku dopravu vrátane dopravy na kratšie vzdialenosti.

HLAVNÉ BODY

V prípade diaľkovej dopravy, t. j. nad 250 km, sa v nariadení stanovuje:

povinnosť poskytnúť primeranú pomoc, napr. menšie občerstvenie, jedlo alebo občerstvenie a, ubytovanie v hoteli na najviac dve noci v prípade zrušenia alebo meškania odchodu v dĺžke viac ako 90 minút v prípade cesty trvajúcej viac ako tri hodiny;

záruka náhrady cestovného alebo presmerovania trasy v prípade prekročenia kapacity rezervácií, zrušenia alebo meškania odchodu v dĺžke viac ako 120 minút oproti predpokladanému času odchodu;

náhrada 50 % ceny lístka po viac ako 120 minútach meškania oproti predpokladanému času odchodu, v prípade zrušenia cesty alebo v prípade, keď dopravca nedokáže ponúknuť cestujúcemu presmerovanie trasy alebo náhradu cestovného;

informácie, keď dôjde k zrušeniu služby alebo meškaniu pri odchode;

ochrana cestujúcich v prípade úrazu, straty alebo poškodenia spôsobených pri dopravnej nehode alebo odškodnenie v prípade smrti;

osobitná bezplatná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, a to v termináloch aj vo vozidle, a ak je to potrebné, bezplatná doprava pre sprevádzajúce osoby.

V prípade vzdialeností do 250 km sa v nariadení ďalej stanovuje:

nediskriminácia na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o ceny a zmluvné podmienky pre cestujúcich;

nediskriminujúce zaobchádzanie so zdravotne postihnutými osobami a osobami so zníženou pohyblivosťou ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti v prípade nehody;

minimálne pravidlá o cestovných informáciách pre všetkých cestujúcich pred nástupom na cestu a počas cesty ako aj o všeobecných informáciách o ich právach v termináloch a online;

mechanizmus vybavovania sťažností, ktorý si vytvoria dopravcovia a ktorý bude k dispozícii všetkým cestujúcim;

nezávislé vnútroštátne orgány v každej krajine EÚ s mandátom presadzovať toto nariadenie a v prípade potreby ukladať sankcie.

V nariadení sa ustanovuje možnosť výnimiek pre vnútroštátnu pravidelnú dopravu a pre pravidelnú dopravu, ktorej podstatná časť sa prevádzkuje mimo EÚ.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. marca 2013.

KONTEXT

Webová lokalita Európskej komisie o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

HLAVNÉ POJMY

*Pravidelná doprava - bežná autobusová a autokarová doprava s prepravou cestujúcich na určených trasách s vopred stanovenými bodmi na nástup/zastavenie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 181/2011

20. marca 2011

-

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1 - 12.

Posledná aktualizácia: 27.08.2015