Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave

Cestujúci vrátane cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou majú v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave rovnaké práva bez ohľadu na to, v ktorej časti Európskej únie (EÚ) cestujú. Tieto práva, ktorých súčasťou je aj právo na informácie alebo odškodnenie v prípade meškania alebo zrušenia, dopĺňajú podobné práva cestujúcich v leteckej, železničnej a autobusoveja autokarovej doprave.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004

SÚHRN

Cestujúci vrátane cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou majú v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave rovnaké práva bez ohľadu na to, v ktorej časti Európskej únie (EÚ) cestujú. Tieto práva, ktorých súčasťou je aj právo na informácie alebo odškodnenie v prípade meškania alebo zrušenia, dopĺňajú podobné práva cestujúcich v leteckej, železničnej a autobusoveja autokarovej doprave.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom práva všetkých cestujúcich vrátane osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou, ktorí využívajú námornú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu v EÚ.

HLAVNÉ BODY

Tieto práva sa vzťahujú na cestujúcich, ktorí sa presúvajú v EÚ na veľkých trajektoch a výletných lodiach po mori, riekach, jazerách alebo kanáloch.

Ich súčasťou je:

Od 31. decembra 2012 sa nariadenie 392/2009 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori vzťahuje aj na stratu alebo poškodenie v dôsledku nehody.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 18. decembra 2012.

KONTEXT

Webová lokalita Európskej komisie o právach cestujúcich - námorná doprava

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1177/2010

6. januára 2011

-

Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1 - 16.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 z 23. apríla 2009 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 24 - 46).

Posledná aktualizácia 02.06.2020