Bezpečnostná ochrana civilného letectva: pravidlá pre celú EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Spoločné základné normy ochrany civilného letectva

Ide napríklad o tieto normy:

V novembri 2015 Európska komisia prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998. Zavádzajú sa ním podrobné opatrenia na vykonávanie týchto bezpečnostných noriem a zrušuje sa ním predchádzajúce nariadenie (nariadenie (EÚ) č. 185/2010), ktoré bolo pozmenené vyše 20-krát. Aj nariadenie (EÚ) 2015/1998 bolo takisto niekoľkokrát pozmenené.

Zmenami sa upravuje zoznam krajín mimo EÚ, ktorých normy sa považujú za rovnocenné s normami EÚ, a zavádzajú sa nové pravidlá týkajúce sa:

Povinnosti krajín EÚ, letísk a prevádzkovateľov

Krajiny EÚ musia:

Letiská, leteckí dopravcovia a subjekty musia:

Inšpekcie Komisie

Komisia vykonáva inšpekcie v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi vrátane neohlásených inšpekcií letísk, leteckých dopravcov a iných príslušných osôb alebo podnikov. Akékoľvek nedostatky musí napraviť vnútroštátny orgán. Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za primárnu kontrolu a presadzovanie kvality, a preto musia vykonávať audity a inšpekcie letísk, leteckých dopravcov a iných príslušných osôb alebo podnikov.

Uznávanie ekvivalentných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva s krajinami mimo EÚ

EÚ môže uznať, že normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva krajín mimo EÚ sú ekvivalentné s normami EÚ s cieľom umožniť „jednotný bezpečnostný“ systém. Znamená to napríklad, že detekčnú kontrolu by nemuseli podstupovať cestujúci, ktorí prilietajú na letisko v rámci EÚ a prestupujú na let do inej destinácie. Výsledkom by boli zrýchlené možnosti prestupov na letiskách, nižšie náklady a väčší komfort pre cestujúcich. „Jednotný bezpečnostný systém“ je jeden z cieľov právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Správy o vykonávaní

Komisia každý rok uverejňuje správu o vykonávaní nariadenia (ES) č. 300/2008. Posledná správa vzťahujúca sa na rok 2017 bola uverejnená v roku 2019.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 28. apríla 2010.

Tieto články sa uplatňujú od 29. apríla 2008:

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72 – 84).

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 300/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 299, 14.11.2015, s. 1 – 142).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 1 – 5).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení (Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 17)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 272/2009 z 2. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2009, s. 7 – 13).

Pozri konsolidované znenie.

Správa

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Výročná správa o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva v roku 2017 [COM(2019) 183 final, 16.4.2019]

Posledná aktualizácia 10.07.2019