Zodpovednosť vlastníkov lodí v prípade nehôd

Cestujúcim, ktorí boli postihnutí námornými nehodami musí byť poskytnutá primeraná náhrada za akékoľvek utrpené straty alebo škody. Na to je potrebné, aby mali vlastníci lodí uzavreté príslušné poistenie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 z 23. apríla 2009 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd

SÚHRN

Cestujúcim, ktorí boli postihnutí námornými nehodami musí byť poskytnutá primeraná náhrada za akékoľvek utrpené straty alebo škody. Na to je potrebné, aby mali vlastníci lodí uzavreté príslušné poistenie.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Vymedzujú sa v ňom harmonizované pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a poistenia lodných spoločností, ktoré zabezpečujú námornú osobnú dopravu. Do európskeho práva sa ňou zavádzajú ustanovenia Aténskeho dohovoru z roku 1974 o preprave osôb a ich batožiny po mori a usmernenia Medzinárodnej námornej organizácie.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 29. mája 2009.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o právach cestujúcich na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 392/2009

29. mája 2009

-

Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 24 - 46.

Posledná aktualizácia 30.09.2015