Ochrana teliat určených na zabitie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/119/ES – minimálne normy na ochranu teliat

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej minimálne normy na ochranu teliat určených na ľudskú spotrebu.

HLAVNÉ BODY

Skupinové alebo individuálne ohrady

Hmotnosť zvieraťa v kg

Plocha v m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

Zdravie

Výživa

Sledovanie zvierat

Ustajnené teľatá sa musia kontrolovať aspoň dvakrát denne a mechanické zariadenia aspoň raz denne. Ak sa používa systém umelého vetrania, je treba nainštalovať (pravidelne testovaný) poplašný systém a záložný systém vetrania.

Hladiny osvetlenia

Teľatá sa musia držať v podmienkach s prirodzeným alebo umelým osvetlením (v čase, ktorý sa rovná času prirodzeného svetla medzi 9.00 a 17.00 hod.).

Kontroly

Dovoz

Na dovoz zvierat z krajín mimo EÚ je potrebné osvedčenie, v ktorom je uvedené, že sa s nimi zaobchádzalo tak, ako so zvieratami, ktoré pochádzajú z EÚ.

Osobitné pravidlá

Krajiny EÚ môžu v rámci svojich území uplatňovať prísnejšie pravidlá, ako sú pravidlá ustanovené v tejto smernici. V takom prípade musia Komisiu o všetkých takýchto opatreniach vopred informovať.

Nariadenie o úradných kontrolách

Nariadenie (EÚ) 2017/625, nový právny predpis EÚ o úradných kontrolách potravín pre ľudí a krmív pre zvieratá, mení určité menšie technické detaily smernice. Tieto zmeny sa budú uplatňovať od 14. decembra 2019.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 4. februára 2009. Smernicou sa kodifikujú a zrušujú predchádzajúce právne predpisy (smernica 91/629/EHS), ktoré sa mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 1994.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7 – 13)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1 – 44)

Posledná aktualizácia 27.09.2017