Postup schvaľovania prídavných látok, enzýmov a potravinárskych aróm

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Nariadenie (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

Nariadenie (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO NARIADENÍ?

HLAVNÉ BODY

Spoločný postup

Vykonávanie

Komisia mala po prijatí nariadení o prídavných látkach, enzýmoch a potravinárskych arómach dva roky na to, aby po konzultácii s úradom EFSA ohľadne hodnotenia rizika dokončila svoj postup vybavovania žiadostí vrátane:

Transparentnosť

Dôvernosť

Mimoriadne situácie

V prípade mimoriadnej situácie v súvislosti s látkou zo zoznamu Komisia spustí postupy EFSA týkajúce sa bezpečnosti potravín.

Sprievodná legislatíva

Nariadenie z roku 2008 bolo prijaté súčasne s touto sprievodnou legislatívou, ktorá sa podrobnejšie zaoberá tromi uvedenými kategóriami:

ODKEDY SA NARIADENIA UPLATŇUJÚ?

Nariadenie (ES) č. 1331/2008 sa uplatňuje od 20. januára 2009.

Pozmeňujúce nariadenie (EÚ) 2019/1381 sa uplatňuje od 27. marca 2021.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1331/2008 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) 2015/2283 a smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 231, 6.9.2019, s. 1 – 28)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7 – 15)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16 – 33)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34 – 50)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 01.10.2020