WTO – dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 94/800/ES týkajúce sa uzavretia dohôd v mene EÚ, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994)

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – -1994) – Dohoda o založení svetovej obchodnej organizácie (WTO) – podrobnejšie o dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA A DOHODY?

HLAVNÉ BODY

Základné zásady sú zásada vnútroštátneho prístupu a prístupu podľa doložky najvyšších výhod. Znamená to, že členovia WTO musia pristupovať k štátnym príslušníkom iných členských krajín najmenej tak priaznivo ako k vlastným štátnym príslušníkom. Okrem toho, akákoľvek výhoda udelená štátnym príslušníkom inej členskej krajiny musí byť ihneď a bezpodmienečne udelená aj štátnym príslušníkom všetkých ostatných členských krajín, dokonca aj v prípade, že ide o priaznivejší prístup ako k vlastným štátnym príslušníkom.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Normy týkajúce sa dostupnosti, rozsahu pôsobnosti a uplatňovania práv duševného vlastníctva

VYKONÁVANIE DOHODY

Presadzovanie práv duševného vlastníctva

Prechodné obdobie

Pokiaľ ide o uplatňovanie dohody, rozvinuté krajiny mali jeden rok na zosúladenie svojich právnych predpisov a postupov s dohodou. Toto obdobie bolo predĺžené na päť rokov pre rozvojové krajiny a pre krajiny, ktoré prechádzali z centrálne plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo, a na 11 rokov pre najmenej rozvinuté krajiny.

Inštitucionálny rámec

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHODA UPLATŇUJÚ?

KONTEXT

Ďalšie informácie: EÚ a WTO (Európska komisia).

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1 – 2)

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – -1994) – Dohoda o založení svetovej obchodnej organizácie (WTO)

Posledná aktualizácia 18.04.2017