Globálna stratégia pomoci Európskej únie pri voľbách a ich pozorovaní

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Oznámenie [KOM(2000) 191 v konečnom znení] o pomoci Európskej únie pri voľbách a ich pozorovaní

Článok 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)

AKÝ JE CIEĽ OZNÁMENIA A DANÉHO ČLÁNKU ZMLUVY?

Oznámenie má prispieť k definovaniu jednotnej línie, pokiaľ ide o pomoc Európskej únie pri voľbách* a ich pozorovaní* prostredníctvom strategického a metodického prístupu, pričom berie do úvahy poučenia z minulosti.

Článok 2 ZEÚ ustanovuje tieto európske hodnoty: úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

HLAVNÉ BODY

Všeobecná deklarácia ľudských práv (VDĽP) ustanovuje, že každý človek má právo podieľať sa na správe svojej krajiny. Pokiaľ ide o voľby, tam si dobrá správa vecí verejných vyžaduje adekvátny legislatívny a regulačný súbor pravidiel. V snahe zabezpečiť dodržiavanie zásad právneho štátu sa rovnako vyžaduje transparentná a zodpovedná organizácia volieb, kam patrí najmä nezávislý dohľad a monitorovanie. Informovanosť občanov a ich účasť na celom volebnom procese sú tiež kľúčové. Kritériá, vďaka ktorým možno osvedčiť právoplatnosť pozorovaných volieb, vychádzajú z VDĽP a sú medzinárodne akceptované. Voľby musia byť slobodné, spravodlivé, regulárne, pravidelnétajné.

Podporovanie ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu zo strany Európskej únie je zakotvené v zmluvách EÚ. Článok 2 Zmluvy o Európskej únii jasne hovorí, že EÚ stojí na zásadách, ako je sloboda, demokracia, rešpektovanie ľudských práv a zásad právneho štátu. Tieto základné hodnoty sú spoločné pre všetky krajiny EÚ. Volebné misie sa pokladajú za súčasť mandátu EÚ.

Doterajšie ponaučenia

Oznámenie sumuje ponaučenia z pomoci Európskej únie pri voľbách a pozorovateľských misií v rokoch 1993 až 2000:

Odporúčania do budúcnosti

Oznámenie zdôrazňuje, že EÚ potrebuje prijať takú stratégiu pomoci pri voľbách a ich pozorovaniach, ktorá:

Rozhodnutie o zriadení volebnej pozorovateľskej misie EÚ má vychádzať z hodnotenia misie, ktorá má byť adekvátna, uskutočniteľná a užitočná. Rada v tomto smere pripravila kritériá, ktoré sa nachádzajú v prílohe III tohto oznámenia. Daná príloha tiež vymenúva podmienky, ktoré musia pozorovatelia splniť, aby mohli vykonávať svoju prácu.

Nasledujúce kritériá môžu slúžiť ako východisko pri rozhodovaní o poskytnutí alebo neposkytnutí pomoci pri voľbách:

Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy a zriadení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)sa práve táto služba aktívne zapája do volebných pozorovateľských misií a úzko pritom spolupracuje s príslušnými útvarmi Komisie (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky, ktorý má spoločné sídlo s ESVČ).

Pokiaľ ide o financovanie misií, aktuálne sa skúmajú viaceré možnosti zrýchlenia a zjednodušenia rozhodnutí o prideľovaní fondov a o vynakladaní výdavkov.

V oznámení sa píše, že dohodnuté kritériá výberu (príloha IV) a kódex správania sa pozorovateľov EÚ (príloha III) sú vhodným základom náboru pozorovateľov.

Usmernenia zacielené na úspech

Ak majú byť pomoc pri voľbách a pozorovateľské misie úspešné, oznámenie odporúča zohľadniť nasledujúce aspekty:

Pri hodnotení výsledku volieb oznámenie odporúča využiť kritériá uvedené v prílohe III.

V snahe o zviditeľnenie volebných činností Európskej únie oznámenie navrhuje:

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Pomoc pri voľbách: akákoľvek technická a materiálna podpora volebných procesov vrátane podpory pri vytváraní právneho rámca volieb, pri registrácii politických strán alebo voličov a pri zabezpečovaní občianskej prípravy a vzdelávania miestnych pozorovateľov a novinárov. Pomoc pri voľbách je doplnkovou činnosťou k pozorovaniu volieb.
Pozorovanie volieb: má za cieľ:

Vychádza pritom zo zásad komplexného pokrytia, nestrannosti, transparentnosti a profesionálneho prístupu.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava I – Spoločné ustanovenia – Článok 2 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 17)

Oznámenie Komisie o pomoci Európskej únie pri voľbách a ich pozorovaní [KOM(2000) 191 v konečnom znení, 11.4.2000]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o volebných pozorovateľských misiách Európskej únie: ciele, postupy a budúce výzvy (Ú. v. EÚ C 271E, 12.11.2009, s. 31 – 38)

Závery Rady o pomoci pri voľbách a ich pozorovaní – Tlačová správa Rady pre rozvoj, s. I – V, 31. mája 2001 (neuverejnené v Ú. v. EÚ)

Uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie o pomoci Európskej únie pri voľbách a ich pozorovaní (Ú. v. EÚ C 343, 5.12.2001, s. 270 – 277)

Posledná aktualizácia 02.03.2018