Nástroj humanitárnej pomoci EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 o humanitárnej pomoci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ PRIORITY

Zásady

Pomoc EÚ musí byť

Príjemcovia

Pomoc EÚ koordinuje oddelenie Európskej komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (ECHO).

Financovanie je určené pre krajiny mimo EÚ.

Zahrnuté sektory

Humanitárnu pomoc možno poskytovať mnohými formami, pričom každá závisí od povahy krízy, vrátane:

Humanitárnou pomocou sa takisto môže riešiť zníženie rizika katastrof.

Financovanie

EÚ spolu s jej členskými krajinami je hlavným poskytovateľom humanitárnej pomoci vo svete. V roku 2014 prijalo približne 121 miliónov ľudí z viac ako 80 krajín pomoc z EÚ predstavujúcu sumu 1,27 miliárd EUR.

Touto sumou sa poskytla pomoc vo všetkých hlavných krízových regiónoch sveta vrátane Sýrie, Južného Sudánu, Jemenu a Ukrajiny.

Koordinácia s partermi

Humanitárna pomoc EÚ sa vykonáva prostredníctvom viac ako 200 partnerských organizácií, napríklad agentúr Organizácie Spojených národov, medzinárodných organizácií, ako je napríklad Červený kríž, a mnohých mimovládnych organizácií.

Partnerské organizácie predkladajú finančné návrhy na účely získania financovania pre humanitárny projekt a dodržiavajú prísne pokyny na hodnotenie a monitorovanie projektov.

Partneri musia potvrdiť podporu z EÚ vystavením vizuálnej totožnosti EÚ v miestach realizácie projektov.

Svoje projekty musia úzko koordinovať, aby sa zaistila rýchla a účinná pomoc.

Dlhodobé opatrenie

Humanitárna pomoc sa tiež nasadzuje s cieľom posilniť odolnosť voči budúcim šokom, a to poskytnutím dlhodobých rozvojových výhod, v súlade s:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 5. júla 1996.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1257/96 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 26.07.2016