Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) (2007 – 2013)

V súlade s lisabonskou stratégiou sa prijal rámcový program pre inovácie a konkurencieschopnosť (CIP), ktorý v období rokov 2007 – 2013 podporuje činnosti v prospech konkurencieschopnosti a schopnosti inovácie v rámci Európskej únie (EÚ). Podporuje najmä využívanie informačných technológií, ekotechnológií a obnoviteľných zdrojov energií.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) [Pozri pozmeňujúci/-e a doplňujúci/-e akt/-y].

SÚHRNY

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) navrhuje celistvý rámec na zlepšenie konkurencieschopnosti * a inovačného potenciálu * v rámci Európskej únie (EÚ). Činnosti, ktoré tento rámcový program podporuje, napomáhajú rozvoj vzdelanostnej spoločnosti, ako aj udržateľný rozvoj na základe vyváženého hospodárskeho rastu.

Rámcový program zahŕňa osobitné podporné programy Spoločenstva, nové činnosti, ako aj synergie s ostatnými programami. Má za úlohu plniť aj ciele obnovenej lisabonskej stratégie zameranej na jednoduchšie, viditeľnejšie a cielenejšie činnosti Spoločenstva.

Osobitné programy

S cieľom zohľadniť rozdielnosť cieľov a zaistiť ich viditeľnosť sa CIP skladá z troch osobitných podprogramov. Záujmy malých a stredných podnikov (MSP) a ekoinovácie predstavujú prierezové priority a odrážajú sa v celom rámcovom programe.

Vykonávanie

Pri vykonávaní CIP sa využíva viacero nástrojov (finančné nástroje, projekty, siete, činnosti analýzy a pod.), ktoré sa môžu uplatňovať na každý z osobitných programov. Tento súbor nástrojov, ktorý je spoločný pre viaceré programy, umožňuje zjednodušovať fungovanie rámcového programu pre používateľov. CIP sa nezakladá len na osvedčených a schválených činnostiach, ale zavádza aj nové nástroje.

Viaceré finančné nástroje Spoločenstva sa podieľajú na podporovaní podnikov. Mechanizmus v prospech inovatívnych malých a stredných podnikov (MSP) a podnikov s potenciálom rýchleho rastu (MIC) podporuje ponuku predštartovacieho kapitálu a kapitálu na štartovaciu fázu pre MSP v počiatočnej fáze a CIP zavádza nový prvok, ponuku „monitorovacieho“ kapitálu počas fázy expanzie. Záručný fond pre MSP uľahčuje prístup MSP k financovaniu prostredníctvom pôžičiek alebo lízingu, mikroúveru a kapitálu alebo kvázikapitálu. Tento mechanizmus zahŕňa aj nový nástroj sekuritizácie portfólií bankových pôžičiek, ktorý umožňuje mobilizovať dodatočné prostriedky financovania prostredníctvom pôžičky MSP.

CIP posilňuje a rozvíja služby na podporu podnikania a inovácií. Tieto služby podnikom rozširujú informácie týkajúce sa politík, právnych predpisov a programov Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o vnútorný trh a rámcové programy pre výskum. Tieto služby takisto ponúkajú podnikom informácie o prenose inovácií, technológií a znalostí. Okrem iného zabezpečujú spätnú väzbu podnikom, pokiaľ ide o hodnotenie vplyvu a rozvoj politík.

Nový program okrem iného podporuje aj spoluprácu medzi vnútroštátnymi a regionálnymi programami na podporovanie inovácií v podnikoch, a tak poskytuje podnikom dodatočné prostriedky na využívanie nápadov, know-how a príležitostí na trhu v ostatných európskych regiónoch.

Rámcový program podporuje aj pilotné projekty na trhové uplatnenie. Ich cieľom je podporovať uvádzanie na trh a efektívne hospodárske využívanie techník a inovatívnych alebo ekoinovatívnych produktov, ktorých technické stvárnenie sa už úspešne zrealizovalo, ale ktoré ešte neboli uvedené na trh. Tieto projekty sa realizujú prostredníctvom súkromno-verejného partnerstva.

Výkonná agentúra pre inteligentnú energiu je zodpovedná za realizáciu činností programu Inteligentná energia - Európa a činností programu Podniky a inovácie.

S cieľom optimalizovať znalosti a nápady sa musí strategický rozvoj politík Spoločenstva vykonávať na základe otvorenej metódy koordinácie a musia ho dopĺňať nové činnosti partnerstva, ktoré pomôžu členským štátom a regiónom využívať príklady osvedčenej praxe.

Súvis s ostatnými politikami Spoločenstva

CIP sa spája s ostatnými dôležitými iniciatívami Spoločenstva. Ich rozličné činnosti sa realizujú paralelne a vzájomne sa dopĺňajú. Rámcový program sa podieľa na plnení cieľov Spoločenstva, pokiaľ ide o výskum, súdržnosť, životné prostredie, vzdelanie a odbornú prípravu.

CIP uľahčuje prístup k financovaniu podnikom, ktorých činnosti sa týkajú inovácií, výskumu a vývoja. Takisto pomáha podnikom podieľať sa na 7. rámcovom programe pre výskum a technologický vývoj (7. RTD FP).

Rozpočet

Rámcový program zahŕňa obdobie siedmich rokov od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Má k dispozícii rozpočet 3,621 miliardy EUR na celý čas trvania programu.

Na základe indikatívneho rozdelenia je 60 % celkového rozpočtu (2,170 miliardy EUR) určených na program pre inovácie a podnikanie. Jedna pätina tento sumy (430 miliónov EUR) je určená na podporu ekoinovácií. 20 % (730 miliónov EUR) celkového rozpočtu je okrem iného určených na strategický podporný program, pokiaľ ide o IKT, a posledných 20 % (730 miliónov EUR) na program Inteligentná energia – Európa.

Oprávnené náklady v rámci viacerých nástrojov nemôžu byť predmetom dvojitého financovania.

Monitorovanie a hodnotenie

Komisia pravidelne monitoruje vykonávanie rámcového programu a jeho osobitných programov. Každý rok vypracúva výročnú správu s cieľom preveriť podporované činnosti z hľadiska finančného vykonávania, výsledkov a podľa možnosti i vplyvu.

Rámcový program a jeho osobitné programy sú predmetom priebežných a záverečných hodnotení. Tieto hodnotenia umožňujú preskúmať také otázky ako významnosť, súdržnosť a synergie, účinnosť, racionálne využívanie prostriedkov, trvalá udržateľnosť atď. Záverečné hodnotenie okrem toho preskúma, do akej miery sa dosiahli ciele rámcového programu ako celku a každého jeho osobitného programu.

Kontext

Lisabonský proces, ktorého cieľom je urobiť z Európy najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete, urobil z konkurencieschopnosti prirodzene jednu z hlavných politických otázok EÚ. S cieľom posilniť súvis medzi rozličnými programami, ktoré majú podiel na snahe Spoločenstva o väčšiu konkurencieschopnosť, a ako odpoveď na ciele obnovenej lisabonskej stratégie Európska komisia navrhuje rámcový program pre inovácie a konkurencieschopnosť.

Kľúčové pojmy použité v akte

Referencie

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutieč. 1639/2006/ES

29.11.2006

Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006

Pozmeňujúci/-e a doplňujúci/-e akt/-y

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č.° 670/2012

1.8.2012

-

Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012

Zmeny a doplnenia a následné úpravy rozhodnutia č. 1639/2006 sa začlenili do základného textu. Táto konsolidovaná verzia má len informatívnu hodnotu.

SÚVISIACE AKTY

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020) [KOM(2011) 834 v konečnom znení – nezverejnené v Úradnom vestníku].Postup spolurozhodovania (2011/0394/COD)

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Hodnotenie rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie [KOM(2013) 2 v konečnom znení – nezverejnené v Úradnom vestníku].

See also

Posledná aktualizácia: 01.02.2013