Motorové vozidlá – systém typového schválenia EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2007/46/ES – typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica poskytuje krajinám EÚ spoločný súbor pravidiel pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.

Touto smernicou sa typové schválenie stáva povinným pre všetky kategórie celých vozidiel vrátane tých, ktoré sú vyrobené vo viacerých stupňoch. Smernica stanovuje:

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa uplatňuje na osobné vozidlá, dodávkové a nákladné vozidlá, autobusy a autokary, na ktoré sa teraz vzťahujú plne harmonizované požiadavky EÚ.

Postup

Technické požiadavky

Smernica sa týka najmä administratívneho postupu, ktorý sa má dodržiavať pri typovom schválení vozidiel. Samotné technické požiadavky, podľa ktorých sa vozidlá musia testovať, sú zahrnuté v iných textoch EÚ uvedených v prílohe IV k smernici. Tieto texty napríklad:

V roku 2017 prijala Európska komisia nariadenia (EÚ) 2017/1151 a (EÚ) 2017/1154. Zaručujú, že nové modely vozidiel sa od 1. septembra 2017 podrobujú novým a spoľahlivejším skúškam emisií v podmienkach skutočnej jazdy („emisie pri skutočnej jazde“).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 29. októbra 2007. Uplatňovanie smernice sa podľa kategórií vozidiel zavádzalo postupne v období rokov 2009 – 2014. V krajinách EÚ mala byť transponovaná do 28. apríla 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Schválenie treťou stranou: schválenie získané od tretej strany, napríklad od nezávislého akreditačného orgánu schváleného každou krajinou EÚ.
Vzájomné uznávanie: krajiny EÚ uznávajú osvedčenia o typovom schválení, ktoré vydali určené orgány v iných krajinách EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1 – 160)

Následné zmeny a opravy smernice 2007/46/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1 – 643)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 708 – 732)

Korigendum

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2017, s. 1 – 247)

Posledná aktualizácia 10.04.2018