Mikro-, malé a stredné podniky: vymedzenie pojmu a rozsah

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie Komisie – vymedzenie pojmu mikro-, malé a stredné podniky

SÚHRN

ČO JE CIEĽOM TOHTO ODPORÚČANIA?

V odporúčaní sa stanovujú kritériá týkajúce sa určenia toho, či je spoločnosť mikro-, malým alebo stredným podnikom (MSP). Týmito jednotlivými kategóriami sa na základe počtu zamestnancov spoločnosti a jej obratu a súvahy určuje jej spôsobilosť pre európske a národné finančné a podporné programy. Vymedzenia pojmov nadobudli účinnosť 1. januára 2005.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

MSP predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ. Tvoria kľúčový faktor hospodárstva. Vytvárajú 2 z každých 3 pracovných miest. V roku 2013 poskytlo viac ako 21 miliónov MSP takmer 90 miliónov pracovných miest v EÚ. MSP podnecujú podnikavosť a inovácie, pričom pomáhajú posilniť európsku konkurencieschopnosť, hospodársky rast a zamestnanosť.

AKT

Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikro-, malých a stredných podnikov [oznámené v dokumente číslo C(2003) 1422] (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, S. 36 – 41)

Posledná aktualizácia 11.01.2016