Spoločnosti cestnej nákladnej a osobnej dopravy - prevádzkové pravidlá

Krajiny EÚ neuplatňujú dostatočne jednotne pravidlá na povolenie činnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy (t. j. ktorý poskytuje dopravu nákladu alebo cestujúcich), ktoré sú stanovené v smernici 96/26/ES. Zrušením smernice 96/26/ES sa nariadenie 1071/2009 zameriava na riešenie tohto nedostatku.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES.

SÚHRN

Krajiny EÚ neuplatňujú dostatočne jednotne pravidlá na povolenie činnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy (t. j. ktorý poskytuje dopravu nákladu alebo cestujúcich), ktoré sú stanovené v smernici 96/26/ES. Zrušením smernice 96/26/ES sa nariadenie 1071/2009 zameriava na riešenie tohto nedostatku.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú pravidlá pre spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť a pôsobiť v oblasti cestnej nákladnej dopravy (t. j. doprava tovaru po cestách) a v oblasti cestnej osobnej dopravy.

Uplatňuje sa na všetky spoločnosti zriadené v EÚ, ktoré pôsobia (alebo plánujú pôsobiť) v oblasti dopravy tovaru alebo osôb výmenou za odplatu.

HLAVNÉ BODY

Spoločnosti, ktoré rozvíjajú činnosť prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy musia:

mať skutočné a stabilné miesto usadenia v krajine EÚ;

byť bezúhonné;

preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť a

mať požadovanú odbornú spôsobilosť.

Vedúci dopravy

Každá dopravná spoločnosť musí určiť vedúceho dopravy, ktorý zodpovedá za sústavné riadenie jej dopravných činností. Tento vedúci musí mať bydlisko v EÚ a musí byť skutočne spojený s podnikom, napr. ako zamestnanec, správca alebo akcionár.

Ako sa stať prevádzkovateľom cestnej dopravy

Spoločnosť, ktorá chce pôsobiť ako prevádzkovateľ cestnej dopravy, musí mať sídlo v krajine EÚ s priestormi v danej krajine EÚ, v ktorých môže uchovávať všetky doklady (napr. účty, doklady o riadení zamestnancov, doklady s údajmi o čase jazdy a odpočinku), ktoré sa vyžadujú pri rozvíjaní jej činnosti. Ďalej by mala disponovať aspoň jedným vozidlom zaevidovaným v danej krajine EÚ (po udelení povolenia) a jej prevádzkové stredisko by malo byť umiestnené v tejto krajine a zahŕňať príslušné technické vybavenie a zariadenia na prevádzku vozidiel.

Okrem toho:

spoločnosť a vedúci nesmú byť odsúdení za žiadne porušenie určitých vnútroštátnych pravidiel a pravidiel EÚ týkajúcich sa cestnej dopravy;

spoločnosť musí byť schopná plniť si finančné záväzky;

vedúci musí zložiť povinnú písomnú skúšku, ktorá sa môže doplniť o ústnu skúšku.

Povolenie a monitorovanie

Krajiny EÚ musia určiť jeden alebo viac príslušných orgánov zodpovedných za:

posudzovanie žiadostí predložených podnikmi;

udeľovanie povolení na založenie podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy;

vyhlásenie osoby za ne/spôsobilú riadiť ako vedúci dopravy dopravné činnosti spoločnosti;

preverenie toho, či podnik spĺňa príslušne požiadavky.

Príslušné orgány sú ďalej zodpovedné za vybavenie žiadostí spoločností o registráciu do troch mesiacov. Spoločnosť tiež môžu vyhlásiť za nespôsobilú na riadenie dopravných činností.

Zjednodušenie a administratívna spolupráca

Každá krajina EÚ musí viesť vnútroštátny elektronický register spoločností, ktoré získali povolenie na pôsobenie ako prevádzkovatelia cestnej dopravy. Príslušné vnútroštátne orgány sú zodpovedné za dohľad nad údajmi v tomto registri. Vnútroštátne registre majú byť vzájomne prepojené a umožňovať príslušným orgánom z akejkoľvek krajiny EÚ konzultovať vnútroštátny elektronický register akejkoľvek inej krajiny EÚ.

Správa o vykonávaní

V prvej správe o vykonávaní, ktorá sa vzťahovala na obdobie do konca roku 2012, Komisia poznamenala, že nemôže poskytnúť plnohodnotnú analýzu vykonávania nariadenia z dôvodu chýbajúcich údajov. Navrhuje, aby sa do budúcnosti vytvoril štandardný formát predkladania správ. Zároveň nalieha na krajiny EÚ, aby vypracovali prehľad o svojich vnútroštátnych systémoch vydávania povolení.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 4. decembra 2011.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

4. decembra 2009

-

Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51 - 71.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 613/2012

11. júla 2012

-

Ú. v. EÚ L 178, 10.7.2012, s. 6.

Nariadenie Rady (EÚ) č. 517/2013

1. júla 2013

-

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1 - 71.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, v období od 4. decembra 2011 do 31. decembra 2012 (1. správa Komisie o vykonávaní určitých ustanovení členskými štátmi, pokiaľ ide o prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy) (COM(2014) 592 final z 25. septembra 2014).

Posledná aktualizácia: 07.01.2015