Predaj cenných papierov nakrátko

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa:

Vykonávacie a delegované akty

Pandémia ochorenia COVID-19 – rozhodnutia orgánu ESMA

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012.

KONTEXT

V časoch finančnej nestability nesú so sebou niektoré finančné transakcie, napríklad predaj nakrátko a CDS, riziko zhoršenia špirály poklesu cien akcií, a to najmä vo finančných inštitúciách, čo ohrozuje ich životaschopnosť a vytvára riziká pre celý finančný systém. Táto nestabilita na finančných trhoch sa môže preniesť aj do reálneho hospodárstva.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Predaj nakrátko: transakcia, pri ktorej finančná inštitúcia predáva finančný produkt, ktorý si požičala, s cieľom neskôr ho odkúpiť späť. Inštitúcia dúfa, že medzičasom sa cena produktu zníži, takže zaplatí nižšiu cenu, ako získala z predaja.
Swapy na úverové zlyhanie (CDS): vysoko rizikové neregulované deriváty.
Výnimočné okolnosti: v kontexte tejto nariadenie:
Nekrytý predaj nakrátko: považuje sa za rizikovejší ako bežný predaj nakrátko – keďže si predajca ani nepožičal finančný produkt.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 236/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Európskeho orgánu ESMA (EÚ) 2020/525 zo 16. marca 2020, ktorým sa vyžaduje od fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú čisté krátke pozície, aby dočasne znížili prahové hodnoty na oznámenie čistých krátkych pozícií vo vzťahu k emitovanému akciovému kapitálu spoločností, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nad určitú hranicu, a oznámili to príslušným orgánom v súlade s článkom 28 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 116, 15.4.2020, s. 5 – 13)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1033 z 23. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (Ú. v. EÚ L 175, 30.6.2016, s. 1 – 7)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 918/2012 z 5. júla 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, výpočet čistých krátkych pozícií, kryté swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, prahové hodnoty na oznámenie, prahové hodnoty pre likviditu pre pozastavenie obmedzení, významné poklesy hodnoty finančných nástrojov a nepriaznivé udalosti (Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 1 – 15)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 919/2012 z 5. júla 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre metódu výpočtu poklesu hodnoty v prípade likvidných akcií a iných finančných nástrojov (Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 16 – 17)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 827/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie čistých pozícií v akciách, formát informácií poskytovaných Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami, druhy zmlúv, dojednaní a opatrení na primerané zabezpečenie toho, že akcie alebo štátne dlhové nástroje budú dostupné na vyrovnanie, a dátumy a obdobie na určenie hlavného obchodného miesta pre akcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 251, 18.9.2012, s. 11 – 18)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 826/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie a zverejňovanie týkajúce sa čistých krátkych pozícií, podrobné informácie poskytované Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami a metódu na výpočet obratu na určenie oslobodených akcií (Ú. v. EÚ L 251, 18.9.2012, s. 1 – 10)

Posledná aktualizácia 18.12.2020