Ochranná známka Európskej únie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa vytvárajú celoeurópske pravidlá a podmienky udeľovania ochrannej známky EÚ.

Kodifikuje a nahrádza sa ním nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 a jeho početné následné zmeny.

HLAVNÉ BODY

Ochranná známka EÚ

Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane subjektov verejného práva môže nadobudnúť ochrannú známku EÚ prostredníctvom zápisu.

Môže pozostávať z akékoľvek označenia, najmä zo slov (vrátane osobných mien), vzorov, písmen, čísloviek a tvaru výrobku alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé:

Práva majiteľa

Majiteľovi sa udeľujú výhradné práva, ktoré zakazujú tretím osobám používať ktorékoľvek z týchto označení na komerčné účely:

Majiteľ ochrannej známky EÚ však nesmie zakázať tretím osobám používať tieto označenia na komerčné účely:

Uplatňovanie

Prihlasovatelia musia podať prihlášku ochrannej známky EÚ na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Prihláška musí obsahovať tieto informácie:

Prihlasovatelia musia zároveň zaplatiť prihlasovací poplatok. Prihlasovací poplatok treba uhradiť do jedného mesiaca od dátumu podania prihlášky, t. j. dátumu podania dokumentov na EUIPO.

Registrácia

Platnosť a obnova

Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť

Ochrannej známky EÚ sa možno vzdať pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná. Práva majiteľa možno tiež zrušiť, ak:

V nariadení sa stanovujú aj dôvody neplatnosti ochrannej známky. Tieto dôvody zahŕňajú napríklad prípady, kedy prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

Kolektívne známky EÚ

Pri podaní prihlášky možno ochrannú známku EÚ označiť ako kolektívnu známku. Kolektívne známky EÚ môžu prihlasovať tieto subjekty – združenia:

Certifikačné známky EÚ

Ochrannú známku EÚ možno označiť aj ako certifikačnú známku. Majiteľ takejto známky osvedčuje materiál, spôsob výroby tovaru alebo výkonu služieb, kvalitu, presnosť alebo iné vlastnosti (okrem zemepisného pôvodu) certifikovaných výrobkov a služieb.

Žaloba

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 sa vzťahuje na konania týkajúce sa ochranných známok EÚ a prihlášok ochranných známok EÚ, ako aj na súčasne prebiehajúce a po sebe nasledujúce žaloby na základe ochranných známok EÚ a národných ochranných známok.

Krajiny EÚ musia určiť „súdy pre ochranné známky EÚ“. Tieto súdy majú výlučnú právomoc vo všetkých sporoch týkajúcich sa porušovania práv a platnosti ochranných známok EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. októbra 2017.

KONTEXT

Úrad EUIPO od 23. marca 2016 nahrádza Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu v súlade s nariadením (EÚ) 2015/2424, ktorým sa zmenilo nariadenie (ES) č. 207/2009; obe tieto nariadenia sa nahradili nariadením (EÚ) 2017/1001.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Riadne používanie: ak si spoločnosť dá zapísať ochrannú známku EÚ, určité obdobie ju používa a potom ju nepretržite päť rokov nepoužíva, možno ochrannú známku zrušiť. Je to preto, že nemá zmysel chrániť ochranné známky, ak sa nepoužívajú, a neexistuje žiaden dôvod brániť inej spoločnosti, ktorá by si mohla oprávnene želať ochrannú známku používať, aby ju používala.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1 – 99)

Posledná aktualizácia 13.02.2018