Zemepisný pôvod liehovín

V záujme ochrany spotrebiteľov a rozvoja liehovarníckeho* odvetvia Európska únia (EÚ) vytvorila právny rámec, prostredníctvom ktorého sa zabezpečujú jednotné pravidlá pre celú EÚ týkajúce sa uvádzania liehovín na trh.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89

SÚHRN

V záujme ochrany spotrebiteľov a rozvoja liehovarníckeho* odvetvia Európska únia (EÚ) vytvorila právny rámec, prostredníctvom ktorého sa zabezpečujú jednotné pravidlá pre celú EÚ týkajúce sa uvádzania liehovín na trh.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa definovania, popisu, prezentácie a označovania liehovín, ako aj ochrany ich zemepisných označení. Vzťahuje sa na všetky liehoviny bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v krajinách EÚ alebo mimo EÚ.

HLAVNÉ BODY

HLAVNÉ POJMY

*Liehoviny: alkoholické nápoje určené na ľudskú spotrebu. Podľa definície majú špecifické organoleptické vlastnosti a obsah alkoholu minimálne 15 % obj. Sú vyrobené destiláciou, macerovaním alebo pridaním dochucovadiel alebo zmiešaním liehoviny s inou liehovinou, etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu alebo určitými destilátmi.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 110/2008

20. februára 2008

-

Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16 - 54

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1334/2008

20. januára 2009

-

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34 - 50

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 110/2008 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 936/2009 zo 7. októbra 2009, ktorým sa uplatňujú dohody medzi Európskou úniou a tretími krajinami o vzájomnom uznaní určitých liehovín (Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2009, s. 5 - 6)

Posledná aktualizácia 02.10.2015