Charta základných práv

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Charta základných práv Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ CHARTY

V práve Európskej únie (EÚ) zakotvuje isté osobné, občianske, politické, hospodárske a sociálne práva občanov EÚ a osôb s trvalým pobytom v EÚ.

HLAVNÉ BODY

Obsah

Charta základných práv Európskej únie (Charta) potvrdzuje – s náležitým ohľadom na právomoci a úlohy EÚ a na zásadu subsidiarity – práva vyplývajúce predovšetkým z ústavných tradícií a medzinárodných záväzkov spoločných pre všetky krajiny EÚ, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sociálnych chárt prijatých v EÚ a Rade Európy a z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Tým, že objasňuje a zviditeľňuje základné práva, vytvára právnu istotu v rámci EÚ.

Charta základných práv obsahuje preambulu a 54 článkov zoskupených do siedmich kapitol:

Rozsah pôsobnosti

Táto charta sa vzťahuje na európske inštitúcie na základe zásady subsidiarity a za žiadnych okolností nerozširuje právomoci a úlohy, ktoré im boli zverené v zmluvách. Táto charta sa vzťahuje aj na všetky členské štáty EÚ pri vykonávaní práva EÚ.

Ak niektoré z práv zodpovedajú právam zaručeným v Európskom dohovore o ľudských právach z roku 1950, zmysel a rozsah týchto práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore, hoci právo EÚ môže poskytovať širší rozsah ochrany.

Výročné správy

Európska komisia každoročne od roku 2010 uverejňuje výročnú správu. Monitoruje v nej pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní charty.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 389 – 405)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Správa o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2015 (COM(2016) 265 final, 18.5.2016)

Posledná aktualizácia 17.10.2016