Dohoda s Čínou o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie 2004/889/ES, ktorým sa uzatvára Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Čínou o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Čínou o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

AKÝ JE CIEĽ DOHODY A ROZHODNUTIA?

Cieľom dohody je zlepšiť spoluprácu medzi správnymi orgánmi zmluvných strán zodpovednými za uplatňovanie colných predpisov*.

Rozhodnutím sa dohoda uzatvára v mene Európskeho spoločenstva (dnešnej ).

HLAVNÉ BODY

Opatrenia na boj proti činnostiam porušujúcim colné predpisy sú účinnejšie, ak sa opierajú o vzájomnú pomoc medzi krajinami v colných otázkach. Ide o činnosti, ktoré ohrozujú hospodárske, daňové a obchodné záujmy oboch zmluvných strán: pre každý štát je dôležité zabezpečiť presné vymeranie cla a iných platieb.

Rozvoj spolupráce v colnej oblasti

Zmluvné strany sa zaväzujú rozvíjať spoluprácu v colnej oblasti, a to najmä:

Vzájomná administratívna pomoc

Colné orgány si navzájom pomáhajú poskytovaním informácií na zabezpečenie správneho uplatňovania colných predpisov: tým nie je dotknuté uplatňovanie existujúcich pravidiel pre vzájomnú pomoc v trestných otázkach. Dohoda sa neuplatňuje ani na informácie získané na žiadosť súdnych orgánov.

Dohoda sa nevzťahuje na tieto formy pomoci:

Dohoda sa týka pomoci na dožiadanie aj pomoci z vlastného podnetu.

Pomoc na dožiadanie: dožiadaný orgán musí na žiadosť dožadujúceho orgánu poskytnúť všetky informácie, ktoré môžu umožniť zabezpečenie správneho uplatňovania colných predpisov. Tieto informácie sa môžu týkať:

Na žiadosť dožadujúceho orgánu musí tiež dožiadaný orgán v rámci svojej právomoci prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie osobitného dohľadu. Dohľad sa týka osôb, u ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa dopustili porušenia colných predpisov niektorej zo zmluvných strán. Môže sa vzťahovať aj na miesta, uskladnený alebo prepravovaný tovar, a tiež dopravné prostriedky, ktoré mohli byť použité v podmienkach podvodu.

Pomoc z vlastného podnetu: v prípadoch, kedy nie je možné predložiť formálnu žiadosť vzhľadom na naliehavosť situácie, ktorá by mohla vážne poškodiť hospodárstvo, verejné zdravie, verejnú bezpečnosť alebo podobný veľmi dôležitý záujem, si zmluvné strany môžu poskytnúť vzájomnú pomoc z vlastného podnetu.

Formálne aspekty a výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

Žiadosti musia spĺňať určité požiadavky na formu a obsah, pokiaľ ide o:

Dožiadaný orgán koná tak, akoby konal vo vlastnom mene. Žiadosti vybavuje v súlade s právne záväznými aktmi uplatňovanými v jeho vlastnej jurisdikcii. Odpovede sa musia poskytovať písomne.

Povoľujú sa výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc. Pomoc môže byť odmietnutá alebo podmienená splnením určitých požiadaviek, ak by mohla ohroziť:

Dohoda obsahuje ustanovenia o dôvernosti informácií, ktoré sa vzťahujú na poskytnuté informácie.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 2005. Uplatňuje sa na colné územie Čínskej ľudovej republiky a na územia 28 krajín EÚ.

KONTEXT

V júni 2017 podpísali Európska komisia a Všeobecná colná správa Čínskej ľudovej republiky Strategický rámec pre colnú spoluprácu 2018 – 2020. Tento rámec opäť vyzdvihuje vzájomnú spoluprácu a pomoc medzi EÚ a Čínou ako hlavné ciele a rozvíja dohodu o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach. Za prioritné označuje okrem iného presadzovanie práv duševného vlastníctva, bezpečnosť dodávateľského reťazca, boj proti podvodom (finančným a environmentálnym) a štatistiku. Nový Strategický rámec zavádza aj spoluprácu v otázkach týkajúcich sa elektronického obchodu.

HLAVNÉ POJMY

Colné predpisy: colné predpisy zahŕňajú všetky právne predpisy EÚ alebo Číny, ktorými sa riadi dovoz, vývoz a tranzit tovaru a jeho prepustenie do akéhokoľvek iného colného režimu alebo postupu vrátane opatrení týkajúcich sa zákazov, obmedzení a kontroly.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 2004/889/ES zo 16. novembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 19)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 20 – 26)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Zvýšenie bezpečnosti obchodu medzi EÚ a Čínou a jeho uľahčenie: Strategický rámec pre colnú spoluprácu 2018 – 2020 medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky, 22. mája 2017 (dokument Rady Európskej únie)

Rozhodnutie 2014/772/EÚ Spoločného výboru pre colnú spoluprácu zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach z 16. mája 2014 pokiaľ ide o vzájomné uznávanie programu schválených hospodárskych subjektov v Európskej únii a programu opatrení pre klasifikované hospodárenie podnikov v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 315, 1.11.2014, s. 46 – 50)

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej správnej pomoci v colných záležitostiach (Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2005, s. 80)

Posledná aktualizácia 08.01.2019