Boj proti korupcii v súkromnom sektore

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutie 2003/568/SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Zahrnutie pojmu korupcia do vnútroštátneho trestného práva

Zodpovednosť právnických a fyzických osôb

Právomoc

Každá z krajín EÚ má právomoc, ak bol trestný čin spáchaný:

Toto rozhodnutie platí pre Gibraltár.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-176/03 týkajúci sa rozdelenia právomocí v trestných veciach medzi Európskou komisiou a Radou.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím do 22. júla 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Aktívna korupcia: poskytnutie úplatku osobe, aby táto osoba protiprávne vykonala činnosť v rámci výkonu svojich povinností.
Pasívna korupcia: prijímanie úplatkov.
Právnické osoby: akýkoľvek subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa platného vnútroštátneho práva, s výnimkou štátov alebo iných verejných orgánov, ktoré vykonávajú štátnu moc a vykonávajú činnosť pre verejnoprávne medzinárodné organizácie.
Porušenie povinnosti: musí sa chápať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Pojem porušenie povinnosti v rámci vnútroštátnych právnych predpisov musí zahŕňať minimálne akékoľvek nelojálne správanie predstavujúce porušenie zákonnej povinnosti alebo porušenie predpisov súvisiacich s vykonávaním profesie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54 – 56)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posúdení rozsahu, v akom členské štáty prijali opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (KOM(2019) 355 final z 26.7.2019)

Posledná aktualizácia 18.02.2020