Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2008/801/ES o uzavretí Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii v mene Európskeho spoločenstva

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

EÚ sa ním povoľuje podpísať Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii. Cieľom dohovoru je pomáhať v boji proti korupcii, presadzovať dobré riadenie verejných vecí a podporovať medzinárodnú spoluprácu a technickú pomoc.

HLAVNÉ BODY

Dohovor sa vzťahuje na predchádzanie korupcii, jej vyšetrovanie a stíhanie a na zmrazenie, zhabanie, konfiškáciu a vrátenie príjmov z trestných činov.

Zahŕňa pravidlá na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti nemu, ako aj normy týkajúce sa účtovníctva v súkromnom sektore a transparentnosti a rovnakého prístupu pre všetkých uchádzačov o zákazky na dodávku verejných prác a poskytovanie služieb.

Predchádzanie korupcii

V dohovore sa vymedzuje niekoľko pravidiel na predchádzanie korupcii vrátane týchto:

Takisto sa v ňom odporúča:

Kriminalizácia

V dohovore sa odporúča zavedenie niekoľkých trestných činov vrátane týchto:

V súkromnom sektore sa vyžaduje zavedenie týchto trestných činov:

V dohovore sa odporúčajú aj ďalšie právne a administratívne opatrenia:

Vymáhanie majetku

V dohovore sa spresňujú opatrenia na priame vymáhanie majetku a vymedzuje sa, ako je to možné zabezpečiť prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v oblasti konfiškácie. Obsahuje aj pravidlá o tom, ako by sa mal majetok vrátiť.

Európsky úrad pre boj proti podvodom

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) je zodpovedný za vyšetrovanie týchto záležitostí, pokiaľ sa vzťahujú na inštitúcie EÚ. OLAF vyšetruje podvody súvisiace s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné pochybenie v rámci európskych inštitúcií a rozvíja politiku v oblasti boja proti podvodom pre Európsku komisiu.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 25. septembra 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ POJEM

*Neoprávnené obohatenie – keď osoba získa výhodu na úkor druhej osoby bez toho, aby na výmenu poskytla niečo v rovnakej hodnote.

AKT

Rozhodnutie Rady 2008/801/ES z 25. septembra 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2008, s. 1 – 110)

Posledná aktualizácia 21.04.2016