Smernica o právach akcionárov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 2007/36/ES o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu

Smernica (EÚ) 2017/828, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO SMERNÍC?

HLAVNÉ BODY

Spoločnosť musí akcionárom poskytnúť informácie týkajúce sa valných zhromaždení vrátane oznámenia 21 dní vopred, pričom dátum, miesto, program a postupy hlasovania a účasti musia byť uvedené na jej webovom sídle.

Spoločnosti musia poskytnúť aj ďalšie informácie, napríklad:

Akcionári majú právo:

Krajiny EÚ musia odstrániť všetky obmedzenia účasti akcionárov na zhromaždeniach prostredníctvom elektronických prostriedkov a vymenovania splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov. Spoločnosti tiež musia bežne spočítať presný počet hlasov za každé uznesenie a výsledky uverejniť najneskôr do 15 dní. Krajiny EÚ môžu stanoviť kratšie lehoty.

Smernicou (EÚ) 2017/828 sa mení smernica z roku 2007 tak, že sa dopĺňajú tieto ďalšie práva:

ODKEDY SA SMERNICE UPLATŇUJÚ?

Smernica 2007/36/ES sa uplatňuje od 3. augusta 2007. Zmenené pravidlá v smernici (EÚ) 2017/828 sa uplatňujú od 9. júna 2017 a do právnych predpisov krajín EÚ mali byť transponované do 10. júna 2019.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Transakcia so spriaznenou osobou: transakcia medzi spoločnosťou a fyzickou alebo inou právnickou osobou, s ktorou má predchádzajúce spojenie. Sú to napríklad transakcie s akcionármi ovládajúcimi spoločnosť, hlavnými správcami alebo spoločnosťami patriacimi do rovnakej skupiny.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17 – 24)

Následné zmeny smernice 2007/36/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (Ú. v. EÚ L 132, 20.5.2017, s. 1 – 25)

Pozri konsolidované znenie.

SÚVISIACI DOKUMENT

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1212 z 3. septembra 2018, ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na vykonávanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES, pokiaľ ide o identifikáciu akcionárov, prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov (Ú. v. EÚ L 223, 4.9.2018, s. 1 – 18)

Posledná aktualizácia 24.02.2020