Akreditácia a dohľad nad trhom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 765/2008 – stanovenie požiadaviek akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Vnútroštátne akreditačné orgány

Dohľad nad trhom EÚ a kontrola dovozu

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

KONTEXT

* HLAVNÉ POJMY

Označenie CE: označenie, ktoré výrobcovia používajú na označenie súladu položky s právnymi normami zhody EÚ.

Orgán posudzovania zhody: orgán, ktorý vykonáva činnosti zahŕňajúce kalibráciu, skúšanie, osvedčovanie a inšpekciu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30 – 47)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4 – 17)

Následné zmeny smernice 2001/95/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82 – 128)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21 –29)

Posledná aktualizácia 14.02.2017