Smernica EÚ o službách

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/123/ES – smernica o službách

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je odstrániť prekážky obchodu so službami v EÚ, a to:

zjednodušením administratívnych postupov pre poskytovateľov služieb;

posilnením práv spotrebiteľov a podnikov, ktoré služby prijímajú; a

podporovaním spolupráce medzi krajinami EÚ.

HLAVNÉ BODY

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, smernica sa vzťahuje na široký rozsah služieb vrátane:

maloobchodu a veľkoobchodu s tovarmi a službami;

činností najviac regulovaných povolaní, ako sú právni a daňoví poradcovia, architekti a inžinieri;

stavebných služieb;

služieb súvisiacich s podnikaním, ako je údržba kancelárskych priestorov, podnikateľské poradenstvo a organizácia podujatí; a

cestovného ruchu a služieb voľného času.

Niektoré služby sú zo smernice vyňaté. Patria medzi ne finančné služby, niektoré elektronické komunikačné služby, služby agentúr na sprostredkovanie dočasného zamestnania, súkromné bezpečnostné služby a činnosti týkajúce sa hazardných hier.

Touto smernicou sa umožňuje zriadenie podnikov aj v iných krajinách EÚ ako vo svojej vlastnej krajine. Aby to bolo možné, krajiny EÚ musia prijať viacero opatrení, a to konkrétne:

zriadiť miesta jednotného kontaktu s cieľom zabezpečiť informácie a podporu v oblasti administratívnych postupov a zaistiť, aby sa takéto postupy dali vykonať elektronicky;

preskúmať a zjednodušovať všetky systémy udeľovania povolení, pokiaľ ide o prístup k službám;

požadovať od krajín EÚ, aby zrušili diskriminačné požiadavky, ako sú požiadavky v oblasti štátnej príslušnosti či miesta pobytu, ako aj reštriktívne požiadavky, ako sú testy hospodárskych potrieb, v ktorých sa od podnikov žiada, aby orgánom dokázali, že existuje dopyt po ich službách.

Podobné záruky sa zabezpečujú v oblasti práv príjemcov služieb (spotrebitelia alebo podniky) s cieľom posilniť ich dôveru v jednotný trh. Krajiny EÚ sú preto vyzvané, aby:

odstraňovali prekážky pre príjemcov, ktorí chcú využívať služby poskytované poskytovateľmi so sídlom v inej krajine EÚ, ako je napríklad povinnosť získať povolenie;

zrušiť diskriminačné požiadavky na základe štátnej príslušnosti príjemcu alebo miesta bydliska príjemcu;

sprístupniť všeobecné informácie a pomoc, pokiaľ ide o právne požiadavky, najmä pravidlá ochrany spotrebiteľa, a postupy na uplatnenie opravných prostriedkov platné v iných krajinách EÚ.

Smernica o službách sa mala začleniť do vnútroštátnych právnych predpisov všetkých krajín EÚ do 28. decembra 2009. V roku 2012 Európska komisia prijala oznámenie o implementácii smernice o službách. V tejto správe sa:

zhodnotilo, aký pokrok sa dosiahol v krajinách EÚ pri odstraňovaní neopodstatnených prekážok jednotného trhu so službami;

identifikovali obmedzenia, ktoré ešte neboli zrušené, ako sú požiadavky založené na štátnej príslušnosti alebo testy hospodárskych potrieb a

navrhli opatrenia s cieľom zlepšiť fungovanie jednotného trhu so službami.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 28. decembra 2006. Do vnútroštátneho práva krajín EÚ mala byť transponovaná do 28. decembra 2009.

KONTEXT

Smernica o službách

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36 – 68).

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Na ceste k lepšie fungujúcemu jednotnému trhu služieb – vychádzajúc z výsledkov procesu vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici o službách [KOM(2011) 20 v konečnom znení z 27. januára 2011].

Rozhodnutie Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2011, s. 66 – 72).

Následné zmeny rozhodnutia 2011/130/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o implementácii smernice o službách. Partnerstvo pre nový rast v oblasti služieb 2012 – 2015 [COM(2012) 261 final z 8. júna 2012].

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/148/EÚ zo 17. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/130/EÚ, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2014, s. 7 – 9).

Posledná aktualizácia 09.11.2015